Betänkande - A7-0308/2013Betänkande
A7-0308/2013

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler

26.9.2013 - (COM(2012)0773 – C7‑0415/2012 – 2012/0359(COD)) - ***I

Utskottet för internationell handel
Föredragande: Niccolò Rinaldi


Förfarande : 2012/0359(COD)
Dokumentgång i plenum

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler

(COM(2012)0773 – C7‑0415/2012 – 2012/0359(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0773),

   med beaktande av artiklarna 294.2 och 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0415/2012),

   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-0308/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler och om ändring av rådets förordning (EG) nr 3286/94

Motivering

Förordningen innebär också en ändring av en föråldrad bestämmelse i handelshindersförordningen.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Det är viktigt att unionen förfogar över lämpliga instrument för att se till att unionens rättigheter enligt internationella handelsavtal verkningsfullt kan utövas, så att dess ekonomiska intressen skyddas. Det gäller särskilt situationer när tredjeländer vidtar handelsbegränsande åtgärder som minskar de fördelar som unionens näringsidkare åtnjuter enligt internationella handelsavtal. Unionen bör kunna reagera skyndsamt och flexibelt inom de förfaranden och tidsfrister som anges i de internationella avtal den ingått. Unionen bör därför anta lagstiftning som anger ramarna för utövandet av unionens rättigheter i vissa särskilda situationer.

(2) Det är viktigt att unionen förfogar över lämpliga instrument för att se till att unionens rättigheter enligt internationella handelsavtal verkningsfullt kan utövas, så att dess ekonomiska intressen skyddas. Det gäller särskilt situationer när tredjeländer vidtar handelsbegränsande åtgärder som minskar de fördelar som unionens näringsidkare åtnjuter enligt internationella handelsavtal. Unionen bör kunna reagera skyndsamt och flexibelt inom de förfaranden och tidsfrister som anges i de internationella avtal den ingått. Unionen bör därför anta lagstiftning som anger ramarna för utövandet av unionens rättigheter i vissa särskilda situationer, och förvissa sig om att den har tillräckliga resurser och att de tillgängliga resurserna används på effektivt sätt för dessa instrument.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) De åtgärder som syftar till att garantera ett verkningsfullt utövande av unionens rättigheter bör väljas så att hänsyn tas till hur dessa åtgärder uppmuntrar berörda tredjeländer att respektera internationella handelsregler, men även till deras potential att gottgöra de näringsidkare och medlemsstater som drabbats hårdast av tredjeländernas handelsbegränsande åtgärder. Åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning bör inte begränsa EU:s tillgång till råvaror som är oumbärliga för europeiska industrier.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Syftet med Världshandelsorganisationens (WTO) tvistelösningsförfaranden och andra tvistelösningsförfaranden, bland annat regionala och bilaterala förfaranden, är att på ett konstruktivt sätt lösa alla tvister som uppkommer mellan unionen och andra parter i dessa avtal. Unionen bör trots det upphäva medgivanden eller andra skyldigheter i enlighet med dessa tvistelösningsregler när andra sätt att finna en lösning på tvisten visat sig verkningslösa. Unionens åtgärder i sådana fall tjänar syftet att få det berörda tredjelandet att följa relevanta internationella handelsregler så att en situation med ömsesidiga fördelar kan återupprättas.

(3) Syftet med Världshandelsorganisationens (WTO) tvistelösningsförfaranden och andra tvistelösningsförfaranden, bland annat regionala och bilaterala förfaranden, är att på ett konstruktivt sätt lösa alla tvister som uppkommer mellan unionen och andra parter i dessa avtal. Unionen bör trots det upphäva medgivanden eller andra skyldigheter i enlighet med dessa tvistelösningsregler när andra sätt att finna en lösning på tvisten visat sig verkningslösa. Unionens åtgärder i sådana fall tjänar syftet att få det berörda tredjelandet att följa relevanta internationella handelsregler så att en situation med ömsesidiga fördelar kan återupprättas. Unionen bör alltid använda den effektivaste tvistelösningsmekanism som står till förfogande.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Enligt WTO-avtalet om skyddsåtgärder bör en WTO-medlem som avser att införa eller förlänga en skyddsåtgärd sträva efter att upprätthålla en väsentligen likvärdig nivå på medgivanden och andra skyldigheter mellan sig själv och de exporterande medlemmar som skulle påverkas negativt av en sådan skyddsåtgärd. Liknande regler gäller enligt andra internationella handelsavtal, bland annat regionala och bilaterala avtal, som unionen ingått. Unionen bör vidta motåtgärder genom att upphäva medgivanden eller andra skyldigheter om det berörda tredjelandet inte genomför några tillfredsställande justeringar. Unionens åtgärder i de fallen tjänar syftet att få tredjeländer att införa handelsbefrämjande åtgärder så att en situation med ömsesidiga fördelar kan återupprättas.

(4) Enligt WTO-avtalet om skyddsåtgärder bör en WTO-medlem som avser att införa eller förlänga en skyddsåtgärd sträva efter att upprätthålla en väsentligen likvärdig nivå på medgivanden och andra skyldigheter mellan sig själv och de exporterande medlemmar som skulle påverkas negativt av en sådan skyddsåtgärd. Liknande regler gäller enligt andra internationella handelsavtal, bland annat regionala och bilaterala avtal, som unionen ingått. Unionen bör vidta motåtgärder genom att upphäva medgivanden eller andra skyldigheter om det berörda tredjelandet inte genomför några adekvata och proportionerliga justeringar. Unionens åtgärder i de fallen tjänar syftet att få tredjeländer att införa handelsbefrämjande åtgärder så att en situation med ömsesidiga fördelar kan återupprättas.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) I artikel XXVIII i Allmänna handels- och tullavtalet (GATT 1994) och den därtill hörande överenskommelsen regleras ändringar och upphävanden av medgivanden i WTO-medlemmarnas tulltaxor. WTO-medlemmar som berörs av sådana ändringar har på vissa villkor rätt att upphäva väsentligen likvärdiga medgivanden. Unionen bör vidta motåtgärder i sådana fall, om inte enighet kan uppnås om kompenserande justeringar. Unionens åtgärder bör ha som mål att få tredjeländer att införa handelsbefrämjande åtgärder.

(5) I artikel XXVIII i Allmänna handels- och tullavtalet (GATT 1994) och den därtill hörande överenskommelsen samt i artikel XXI i Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) och därtill hörande genomförandeförfaranden regleras ändringar och upphävanden av medgivanden och åtaganden i WTO-medlemmarnas tulltaxor och listan över särskilda åtaganden. WTO-medlemmar som berörs av sådana ändringar har på vissa villkor rätt att upphäva väsentligen likvärdiga medgivanden eller åtaganden. Unionen bör vidta motåtgärder i sådana fall, om inte enighet kan uppnås om kompenserande justeringar. Unionens åtgärder bör ha som mål att få tredjeländer att införa åtgärder som återupprättar de ömsesidiga förmånerna och handelsbefrämjande åtgärder.

Motivering

Tjänster bör ingå i den uppsättning handelspolitiska åtgärder som står till unionens förfogande så länge detta är tillåtet enligt avgöranden inom internationell eller bilateral handelstvistelösning.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Unionen bör ha möjlighet att hävda sin rätt inom området för offentlig upphandling, eftersom det i WTO-avtalet om offentlig upphandling sägs att ingen tvist som uppstår med anledning av avtalet får leda till upphävande av medgivanden eller andra skyldigheter enligt andra angivna WTO-avtal.

(6) Det är mycket viktigt för unionen att ha möjlighet att snabbt hävda sin rätt inom området för offentlig upphandling när en part underlåter att fullgöra sina åtaganden enligt WTO-avtalet om offentlig upphandling eller enligt andra bilaterala eller regionala bindande avtal. Unionens åtgärder bör syfta till att garantera att en i allt väsentligt likvärdig nivå av medgivanden bevaras på området för offentlig upphandling.

Motivering

Det behöver klargöras att det är möjligt att vidta upphandlingsåtgärder inte bara inom ramen för avtalet om offentlig upphandling, utan även i andra fall, framför allt om en part i ett frihandelsavtal inte respekterar sina avtalsenliga skyldigheter i samband med upphandling.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Den här förordningen bör inriktas på sådana åtgärder som unionen har erfarenhet av att utforma och tillämpa, medan möjligheten att utvidga förordningens tillämpningsområde till tjänstesektorn och immateriella rättigheter bör bedömas vid ett senare tillfälle under hänsynstagande till de områdenas särdrag.

(7) Den här förordningen bör göra det möjligt för unionen att förfoga över ett fullständigt och effektivt ramverk som gör det möjligt att vidta åtgärder så snabbt som möjligt, Möjligheten att utvidga tillämpningsområdet till nya åtgärder som omfattar nya handelsområden, såsom immateriella rättigheter, bör emellertid undersökas i samband med den rapport om utvärderingen av denna förordning som avses i artikel 10 och bör föreläggas Europaparlamentet.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Kommissionen bör utvärdera den här förordningens tillämpning senast tre år efter det att den tillämpades för första gången, i syfte att bedöma den och om så krävs förbättra dess effektivitet.

(9) Kommissionen bör utvärdera den här förordningens tillämpning senast fem år efter det att en genomförandeakt för första gången antogs enligt denna förordning, i syfte att bedöma dess genomförande och om så krävs förbättra dess effektivitet. Kommissionen bör i sina rapporter om Europa 2020-strategin inkludera en analys av hur relevant denna förordning är, särskilt dess förmåga att avlägsna handelshinder.

Motivering

Att själva förordningen finns kommer förhoppningsvis att avskräcka våra handelspartner från att bryta mot spelreglerna. Därför fastställs en längre tidsperiod i översynsklausulen med tanke på att kommissionen kanske inte behöver tillgripa mekanismerna för genomdrivande lika ofta.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Kommissionen bör regelbundet informera Europaparlamentet om den har för avsikt att genomföra handelspolitiska åtgärder i enlighet med denna förordning. Denna information bör omfatta en utförlig beskrivning av det specifika fallet och de planerade åtgärderna, skadorna på unionens näringsliv samt motiveringen för och de möjliga effekterna av de planerade åtgärderna. När åtgärderna har vidtagits bör kommissionen informera Europaparlamentet om åtgärdernas faktiska effekter.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b) Vid bedömningen av unionens allmänna intresse av att anta genomdrivningsåtgärder bör kommissionen, samtidigt som man tillämpar en väl avvägd strategi, ta särskild hänsyn till situationen för unionens producenter. Kommissionen bör informera Europaparlamentet om hur den från fall till fall har fastställt unionens allmänna intresse.

Motivering

Fastställandet av unionens allmänna intresse utförs på liknande sätt som undersökningen av unionens intresse i antidumpningsförfarandet och antisubventionsförfarandet, eftersom liknande avväganden görs mellan producenters och användares/konsumenters intressen. I linje med behovet av att utveckla en strategisk syn på EU:s industripolitik bör särskild hänsyn tas till hur producenterna påverkas.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Kommissionen bör regelbundet informera Europaparlamentet, särskilt när unionen har vänt sig till ett tvistelösningsorgan. I samband med varje beslut från ett tvistelösningsorgan som innebär att unionen tillåts vidta åtgärder bör kommissionen inför Europaparlamentets utskott med ansvar för internationell handel redogöra för huruvida den avser att vidta sådana åtgärder. Om unionen väljer att vidta åtgärder bör kommissionen således meddela Europaparlamentet vilka åtgärder som valts.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) På Europaparlamentets begäran bör kommissionen regelbundet delta i den dialog om tvistlösning och genomförande som fastställs i denna förordning.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I den här förordningen fastställs regler och förfaranden för att garantera ett verkningsfullt utövande av unionens rättigheter att tillfälligt eller slutgiltigt upphäva medgivanden eller andra skyldigheter enligt internationella handelsavtal, i syfte att

I den här förordningen fastställs regler och förfaranden för att garantera ett verkningsfullt utövande, vid rätt tidpunkt, av unionens rättigheter att tillfälligt eller slutgiltigt upphäva medgivanden eller andra skyldigheter enligt internationella handelsavtal, i syfte att

Motivering

Utöver att vara verkningsfullt behöver unionens utövande av rättigheter dessutom vara snabbt.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) reagera på tredjeländers överträdelser av internationella handelsregler som påverkar unionens intressen och därigenom nå en tillfredsställande lösning, och

a) reagera på tredjeländers överträdelser av internationella handelsregler som påverkar unionens intressen och därigenom nå en tillfredsställande lösning som gottgör de näringsidkare i unionen som påverkas, och

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) vidta motåtgärder i fråga om medgivanden eller andra skyldigheter i handelsförhållandena med tredjeländer när importbehandlingen av varor från unionen ändras.

b) vidta motåtgärder i fråga om medgivanden eller andra skyldigheter i handelsförhållandena med tredjeländer när behandlingen av varor eller tjänster från unionen ändras.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)medgivanden eller andra skyldigheter: tullmedgivanden eller andra förmåner som unionen åtagit sig att tillämpa i sin handel med tredjeländer enligt internationella handelsavtal som den ingått.

b) medgivanden eller andra skyldigheter: tullmedgivanden, särskilda åtaganden på området för tjänster eller andra förmåner som unionen åtagit sig att tillämpa i sin handel med tredjeländer enligt internationella handelsavtal som den ingått.

Motivering

Tjänster bör ingå i den uppsättning handelspolitiska åtgärder som står till unionens förfogande så länge detta är tillåtet enligt avgöranden inom internationell eller bilateral handelstvistelösning. Därför behövs en definition.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) om en WTO-medlem ändrar sina medgivanden eller skyldigheter enligt artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 och ingen kompenserande justering har överenskommits.

d) om en WTO-medlem ändrar sina medgivanden, skyldigheter eller åtaganden enligt artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 eller artikel XXI i GATS och ingen kompenserande justering har överenskommits.

Motivering

Tjänster bör ingå i den uppsättning handelspolitiska åtgärder som står till unionens förfogande så länge detta är tillåtet enligt avgöranden inom internationell eller bilateral handelstvistelösning.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om åtgärder krävs för att skydda unionens intressen i sådana fall som avses i artikel 3.1 ska kommissionen anta en genomförandeakt där lämpliga handelspolitiska åtgärder fastställs. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8.2.

1. Om åtgärder krävs för att skydda unionens intressen i sådana fall som avses i artikel 3.1 ska kommissionen anta en genomförandeakt där lämpliga handelspolitiska åtgärder fastställs. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8.2. Kommissionen ska i vederbörlig ordning för Europaparlamentet motivera valet av sådana handelspolitiska åtgärder som avses i artikel 5.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Medgivanden som upphävs i handeln med ett tredjeland i enlighet med artikel XXVIII i GATT 1994 och den därtill hörande överenskommelsen ska vara väsentligen likvärdiga med de medgivanden som ändras eller upphävs av det tredjelandet, i enlighet med villkoren i artikel XXVIII i GATT 1994 och den därtill hörande överenskommelsen.

d) Medgivanden eller åtaganden som ändras eller upphävs i handeln med ett tredjeland i enlighet med artikel XXVIII i GATT 1994 och den därtill hörande överenskommelsen eller artikel XXI i GATS och därtill hörande genomförandeförfaranden ska vara väsentligen likvärdiga med de medgivanden eller åtaganden som ändras eller upphävs av det tredjelandet, i enlighet med villkoren i artikel XXVIII i GATT 1994 och den därtill hörande överenskommelsen eller artikel XXI i GATS och därtill hörande genomförandeförfaranden.

Motivering

Tjänster bör ingå i den uppsättning handelspolitiska åtgärder som står till unionens förfogande så länge detta är tillåtet enligt avgöranden inom internationell eller bilateral handelstvistelösning.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Åtgärdernas potential att gottgöra näringsidkare i unionen som påverkas av tredjelandets åtgärder.

b) Åtgärdernas potential att gottgöra medlemsstater och näringsidkare i unionen som påverkas av tredjelandets åtgärder.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Tillgång till alternativa källor till de berörda produkterna, i syfte att undvika eller minimera negativa följder för industrier i efterföljande handelsled eller för slutkonsumenter i unionen.

c) Tillgång till alternativa källor till de berörda produkterna eller tjänsterna, i syfte att undvika eller minimera negativa följder för industrier i efterföljande handelsled eller för slutkonsumenter i unionen.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Kommissionen ska i sitt förslag till genomförandeakt redogöra för hur den har fastställt unionens allmänna intresse i ärendet i fråga.

Motivering

För insyn i kommissionen genomförandebefogenheter och eftersom detta är en viktig aspekt för genomförandet av grundförordningen ska kommissionen i sitt förslag till genomförandeakt förklara hur den har fastställt unionens allmänna intresse.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Upphävande av tillämpningen av skyldigheter och särskilda åtaganden på området för tjänstehandel med hänsyn till GATS eller eventuella bilaterala och regionala avtal.

Motivering

Tjänster bör ingå i den uppsättning handelspolitiska åtgärder som står till unionens förfogande så länge detta tillåts av tvistelösningsorgan för internationella eller bilaterala handelstvister. Av vissa pågående WTO-ärenden framgår att unionen redan har begärt motåtgärder på området för tjänster. Valet av tjänstesektor bör föreslås av kommissionen i enlighet med fördraget.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 5 – led c – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) uteslutning från offentlig upphandling av anbud vars totala värde till mer än 50 % utgörs av varor eller tjänster med ursprung i det berörda tredjelandet, eller

i) uteslutning från offentlig upphandling av anbud vars totala värde till mer än 50 % utgörs av varor eller tjänster med ursprung i det berörda tredjelandet; i genomförandeakter kan trösklar fastställas i enlighet med de berörda varornas eller tjänsternas egenskaper, från och med vilka uteslutningen ska tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 4.3, inbegripet överväganden avseende den administrativa kapaciteten och nivån på upphävningen eller minskningen, eller

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska i vederbörlig ordning för Europaparlamentet motivera de specifika handelspolitiska åtgärder som antagits i enlighet med denna artikel.

Motivering

Detta ändringsförslag bygger på ändringsförslag 14 från föredraganden, som ingår i förslaget till betänkande, och förtydligar detta genom att lägga till att kommissionen inte bara bör informera Europaparlamentet, utan även rådet, om åtgärdernas faktiska effekter. Det bör påpekas att enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet är Europaparlamentet och rådet medlagstiftare när det gäller den föreslagna förordningen.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om det berörda tredjelandet efter antagandet av en genomförandeakt enligt artikel 4.1 ger unionen tillfredsställande kompensation i sådana fall som nämns i artikel 3.1 a och b, får kommissionen tillfälligt upphäva tillämpningen av genomförandeakten så länge som kompensationsperioden varar. Det tillfälliga upphävandet ska beslutas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8.2.

1. Om det berörda tredjelandet efter antagandet av en genomförandeakt enligt artikel 4.1 ger unionen tillräcklig och proportionerlig kompensation i sådana fall som nämns i artikel 3.1 a och b, får kommissionen tillfälligt upphäva tillämpningen av genomförandeakten så länge som kompensationsperioden varar. Det tillfälliga upphävandet ska beslutas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 8.2.

Motivering

Kompensationen ska vara tillräcklig och proportionerlig.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Vid motåtgärder i fråga om medgivanden eller skyldigheter efter det att ett tredjeland antagit en skyddsåtgärd, när skyddsåtgärden upphävs eller löper ut eller när det berörda tredjelandet ger unionen tillfredsställande kompensation efter antagandet av en genomförandeakt enligt artikel 4.1.

b) Vid motåtgärder i fråga om medgivanden eller skyldigheter efter det att ett tredjeland antagit en skyddsåtgärd, när skyddsåtgärden upphävs eller löper ut eller när det berörda tredjelandet ger unionen tillräcklig och proportionerlig kompensation efter antagandet av en genomförandeakt enligt artikel 4.1.

Motivering

Kompensationen ska vara tillräcklig och proportionerlig.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) I fall där en WTO-medlem ändrat sina medgivanden enligt artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994, när det berörda tredjelandet ger unionen tillfredsställande kompensation efter antagandet av en genomförandeakt enligt artikel 4.1.

c) I fall där en WTO-medlem upphävt eller ändrat sina medgivanden eller åtaganden enligt artikel XXVIII i GATT 1994 eller artikel XXI i GATS, när det berörda tredjelandet ger unionen tillräcklig och proportionerlig kompensation efter antagandet av en genomförandeakt enligt artikel 4.1.

Motivering

Tjänster bör ingå i den uppsättning handelspolitiska åtgärder som står till unionens förfogande så länge detta tillåts av tvistelösningsorgan för internationella eller bilaterala handelstvister.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Kommissionen ska i vederbörlig ordning för Europaparlamentet ange sina motiv när den planerar att tillfälligt upphäva, ändra eller slutgiltigt upphäva en sådan åtgärd som avses i artikel 5.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska för tillämpningen av denna förordning inhämta uppgifter och synpunkter rörande unionens ekonomiska intressen beträffande enskilda produkter eller sektorer genom ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning eller andra lämpliga offentliga kommunikationsmedier.

1. Kommissionen ska för tillämpningen av denna förordning inhämta uppgifter och synpunkter rörande unionens ekonomiska intressen beträffande enskilda produkter, tjänster eller sektorer genom ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning eller andra lämpliga offentliga kommunikationsmedier och ska ta hänsyn till dessa synpunkter.

 

I tillkännagivandet ska tidsfristen för inlämnande av uppgifter anges. Den får inte överskrida två månader.

Motivering

Tjänster bör ingå i den uppsättning handelspolitiska åtgärder som står till unionens förfogande så länge detta tillåts av tvistelösningsorgan för internationella eller bilaterala handelstvister. Hänsyn ska tas till inhämtade uppgifter och synpunkter.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Uppgifter som tas emot enligt denna förordning får endast användas för de ändamål för vilka de begärdes.

2. Uppgifter som tas emot enligt denna förordning får endast användas för de ändamål för vilka de begärdes. Kommissionen ska i vederbörlig ordning underrätta Europaparlamentet om resultatet av uppgiftsinhämtningen och hur den tänker ta hänsyn till de inhämtade uppgifterna vid fastställandet av unionens allmänna intresse.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Uppgiftslämnaren får begära att uppgifter ska behandlas konfidentiellt. I så fall ska uppgifterna åtföljas av en icke-konfidentiell sammanfattning eller en motivering av varför uppgifterna inte kan sammanfattas.

4. Uppgiftslämnaren får begära att uppgifter ska behandlas konfidentiellt. I så fall ska uppgifterna åtföljas av en icke-konfidentiell sammanfattning där uppgifterna läggs fram i generaliserad form eller av en motivering av varför uppgifterna inte kan sammanfattas.

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9a

 

Dialog om tvistlösning och genomförande

 

Kommissionen ska regelbundet delta i diskussioner med Europaparlamentets utskott med ansvar för internationell handel om hanteringen av handelstvister, inklusive pågående ärenden, effekter för unionens industrier, planerade åtgärder, motivering för och effekter av de planerade åtgärderna och om genomförandet av handelspolitiska åtgärder enligt denna förordning.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast tre år efter det att en genomförandeakt enligt denna förordning antagits för första gången ska kommissionen se över tillämpningen av denna förordning och rapportera till Europaparlamentet och rådet.

Senast fem år efter det att en genomförandeakt enligt denna förordning antagits för första gången ska kommissionen se över tillämpningen av denna förordning och rapportera till Europaparlamentet och rådet.

Motivering

Redan att förordningen finns och utgör ett trovärdigt hot i sig kommer förhoppningsvis att avskräcka våra handelspartner från att bryta mot spelreglerna. Därför fastställs en längre tidsperiod i översynsklausulen eftersom det antas att kommissionen inte kommer att behöva tillgripa mekanismerna för genomdrivande lika ofta.

MOTIVERING

EU har för närvarande inget horisontellt regelverk för att hävda sina rättigheter enligt Världshandelsorganisationens regler och andra internationella handelsavtal. Förslaget till förordning läggs fram i en global miljö där antalet motåtgärder ökar och har av välgrundade skäl utformats för att stärka möjligheterna att hävda EU:s handelsrättigheter, befästa EU:s trovärdighet och i sista hand övertyga våra handelspartner om att de bör respektera de spelregler som har fastställts i handelsavtalen. Förslaget utgör också en del av en strategi för att öppna nya marknader för EU och anpassa beslutsfattandet till Lissabonfördraget.

Denna nya rättsakt ska även ses mot bakgrund av de multilaterala (WTO), regionala och bilaterala tvistlösningsregler som redan nu ger ett klagande land rätt att vidta tillfälliga försvarsåtgärder som en ”sista utväg” mot ett land som bryter mot avtalen och inte följer tvistlösningsorganets beslut. Förslaget har följaktligen inga som helst protektionistiska syften.

Föredragandens starka stöd för förslaget innebär inte att han anser att EU bör använda motåtgärder oftare, även om förslaget utan tvekan kommer att underlätta framtida användning av sådana åtgärder. Föredraganden anser att motåtgärder alltid ska vara en sista utväg, i linje med Pascal Lamys välkända råd: ”Samråd innan du lagstiftar, förhandla innan du tvistar, kompensera innan du vidtar motåtgärder och följ alltid reglerna”.

På senare år har det bara förekommit en handfull ärenden där EU tvingats tillgripa motåtgärder. Att det föreligger ett trovärdigt hot är emellertid en viktig faktor för att säkra en positiv uppgörelse. Tidsramen för vidtagande av åtgärder är av avgörande betydelse. Före Lissabonfördraget tillämpade EU en strategi ”från fall till fall” när det gällde motåtgärder mot tredjeland enligt WTO:s överenskommelse om regler och förfaranden för tvistlösning (DSU) eller motåtgärder enligt avtalet om skyddsåtgärder. Detta skedde i form av förordningar som antogs av rådet. Avsaknaden av ett horisontellt regelverk innebär att varje enskilt beslut nu måste fattas enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet, vilket i genomsnitt tar mellan 15 och 31 månader.

Även om vi noggrant bör undersöka möjligheterna att stärka det föreliggande förslaget vad gäller räckvidd, tillgängliga motåtgärder och parlamentets delaktighet, är det mycket viktigt att EU snarast möjligt får denna horisontella rättsakt.

I det aktuella förslaget definieras förordningens räckvidd genom vilka specifika situationer som kan utlösa tillgripande av de förfaranden som avses i förordningen (artiklarna 3 och 4) och omfattningen av den uppsättning handelspolitiska åtgärder som står till unionens förfogande när den ställs inför en av dessa situationer (artikel 5). Räckvidden har en vid definition och omfattar i själva verket alla typer av handelstvister. Åtgärderna begränsas däremot till varor och offentlig upphandling.

Efter flera olika diskussioner med jurister delar föredraganden åsikten att uppsättningen handelspolitiska åtgärder som står till unionens förfogande bör utvidgas till att omfatta åtminstone tjänstesektorn.

För det första tillåter WTO:s tvistelösningsorgan redan sina parter att upphäva medgivanden på tjänsteområdet, antingen direkt eller genom korsvisa motåtgärder[1]. Det finns ett fåtal exempel på godkännande av sådana upphävanden (såsom EG–Bananer III-ärendet). EU är också delaktigt i vissa andra pågående handelstvister av betydelse där begäran om motåtgärder inom tjänstesektorn sannolikt kommer att krävas.

För det andra omfattas visserligen inte alla tjänster i EU av gemenskapens exklusiva behörighet, men detta förhindrar inte nödvändigtvis att tjänstesektorn som helhet tas med i bestämmelserna i förordningen. Om kommissionen skulle lägga fram konkreta förslag till handelspolitiska åtgärder på tjänsteområdet på grundval av artikel 8 skulle den vara tvungen att enbart välja tjänster som omfattas av gemenskapens behörighet i enlighet med fördraget.

För det tredje är tjänstesektorn ett snabbt växande ekonomiskt område och att ta med den i förordningen skulle utan tvivel stärka unionens trovärdighet när det gäller att snabbt hävda sina rättigheter på grundval av den aktuella förordningen utan att behöva gå igenom ett fristående lagstiftningsförfarande för varje enskilt fall. Detta gäller särskilt när unionen ställs inför olagliga åtgärder från länder där tjänster är avgörande för EU:s ekonomi. Syftet med denna förordning är att framkalla efterlevnad. Därför är trovärdighet mycket viktigt.

Slutligen anser föredraganden att den föreslagna förordningen bör medföra ett strukturerat och systematiskt informationsutbyte mellan kommissionen och parlamentet, utan att detta försenar beslutsprocessen.

Denna dialog skulle inte bara inriktas på samtliga pågående tvistelösningsärenden och i slutändan på beslut om att genomföra, ändra eller slutgiltigt upphäva motåtgärder, utan också bidra till valet av specifika handelspolitiska åtgärder mot det land som bryter mot avtalen. Sådana åtgärder skulle kunna ha stor inverkan på enskilda europeiska branscher och bör därför motiveras grundligt.

Sist men inte minst anser föredraganden att förordningens blotta existens kommer att utgöra ett trovärdigt hot och förhoppningsvis avskräcka våra handelspartner från att bryta mot spelreglerna. Därför föreslås en längre tidsperiod före översyn, eftersom kommissionen förväntas behöva tillgripa mekanismer för genomdrivande mindre ofta.

  • [1]  Artikel 22 i WTO:s överenskommelse om tvistlösning och artikel XXIII i GATS.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler

Referensnummer

COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD)

Framläggande för parlamentet

18.12.2012

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

15.1.2013

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

15.1.2013

JURI

15.1.2013

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

IMCO

23.1.2013

JURI

22.1.2013

 

 

Föredragande

       Utnämning

Niccolò Rinaldi

23.1.2013

 

 

 

Behandling i utskott

24.4.2013

17.6.2013

11.7.2013

 

Antagande

17.9.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Tokia Saïfi, Jarosław Leszek Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Krzysztof Lisek

Ingivande

26.9.2013