Διαδικασία : 2013/0062(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0319/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0319/2013

Συζήτηση :

PV 03/02/2014 - 15
CRE 03/02/2014 - 15

Ψηφοφορία :

PV 04/02/2014 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0055

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 650kWORD 267k
8.10.2013
PE 513.046v02-00 A7-0319/2013

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων

(COM(2013)0102 – C7‑0047/2013 – 2013/0062(COD))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Sari Essayah

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων

(COM(2013)0102 – C7‑0047/2013 – 2013/0062(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0102),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 153 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0047/2013),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 17 Απριλίου 2013(1),

–   κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0319/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 153 της Συνθήκης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται να θεσπίζουν, μέσω οδηγιών, ελάχιστες προδιαγραφές για να ενθαρρύνουν βελτιώσεις, ιδίως στο χώρο εργασίας, με στόχο την εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Στις οδηγίες αυτές πρέπει να αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, οικονομικών και νομικών εξαναγκασμών, οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 153 της Συνθήκης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται να θεσπίζουν, μέσω οδηγιών, ελάχιστες προδιαγραφές για να ενθαρρύνουν βελτιώσεις, ιδίως στο χώρο εργασίας, με στόχο την εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Στις οδηγίες αυτές αποφεύγεται η παρεμπόδιση της δημιουργίας και ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και του δυναμικού τους για δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Οι προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως περιορισμοί, δεδομένου ότι συνιστούν θεμελιώδη δικαιώματα, και θα πρέπει να εφαρμόζονται ανεξαιρέτως σε όλους τους τομείς της αγοράς εργασίας και σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Οι εν λόγω τροποποιήσεις είναι αναγκαίες για να διατηρηθεί η συνεχής αποτελεσματικότητα των προαναφερόμενων οδηγιών.

(5) Οι εν λόγω τροποποιήσεις είναι αναγκαίες για να διατηρηθεί η συνεχής αποτελεσματικότητα των πέντε οδηγιών που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 4. Δεν αλλάζουν το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών αυτών ούτε μειώνουν το προβλεπόμενο επίπεδο προστασίας των εργαζομένων. Ωστόσο, λόγω της συνεχούς τεχνολογικής προόδου θα πρέπει και οι πέντε οδηγίες να τελούν υπό περιοδική αναθεώρηση, προκειμένου να εξασφαλίζεται νομοθεσία με συνοχή και κατάλληλο επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας σε περίπτωση που στο περιβάλλον εργασίας υπάρχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες και μείγματα. Θα πρέπει να δοθεί περαιτέρω προσοχή σε όσους εργάζονται σε επαγγέλματα στα οποία υπάρχει καθημερινή επαφή με ουσίες και μείγματα, συχνά χωρίς επαρκή προστασία.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Σύμφωνα με το άρθρο 154 της Συνθήκης, η Επιτροπή διαβουλεύθηκε με τους κοινωνικούς εταίρους για τον ενδεχόμενο προσανατολισμό μιας δράσης της Ένωσης στον εν λόγω τομέα.

(7) Σύμφωνα με το άρθρο 154 της Συνθήκης, η Επιτροπή διαβουλεύθηκε με τους κοινωνικούς εταίρους για τον ενδεχόμενο προσανατολισμό μιας δράσης της Ένωσης στον εν λόγω τομέα και οι κοινωνικοί εταίροι ανέφεραν ότι η αιτιολογημένη καθοδήγηση θα ήταν χρήσιμη, ιδίως για τις ΜΜΕ.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Οδηγία 92/58/ΕΟΚ

Παράρτημα III – τμήμα 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Στα χρησιμοποιούμενα κατά την εργασία δοχεία τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες ή μείγματα που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα σύμφωνα με τα κριτήρια για οιαδήποτε από τις τάξεις ή κατηγορίες κινδύνου 2.1 έως 2.4, 2.6 και 2.7, 2.8 τύποι Α και Β, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 κατηγορίες 1 και 2, 2.14 κατηγορίες 1 και 2, 2.15 τύποι Α έως ΣΤ, σημεία 3.1 έως 3.6, 3.7 δυσμενείς επιδράσεις στη σεξουαλική λειτουργία και τη γονιμότητα ή στην ανάπτυξη, 3.8 άλλες επιδράσεις πλην της ναρκωτικής, 3.9 και 3.10 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, καθώς και τα δοχεία που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση αυτών των επικίνδυνων ουσιών ή μειγμάτων, καθώς και οι εμφανείς σωληνώσεις που περιέχουν ή μεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες και μείγματα, πρέπει να επισημαίνονται με κατάλληλα εικονογράμματα σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό».

1. Στα χρησιμοποιούμενα κατά την εργασία δοχεία τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες ή μείγματα που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα σύμφωνα με τα κριτήρια για οιαδήποτε από τις τάξεις ή κατηγορίες κινδύνου 2.1 έως 2.16, σημεία 3.1 έως 3.6, 3.7 δυσμενείς επιδράσεις στη σεξουαλική λειτουργία και τη γονιμότητα ή στην ανάπτυξη, 3.8 άλλες επιδράσεις πλην της ναρκωτικής, 3.9 και 3.10 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, καθώς και τα δοχεία που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση αυτών των επικίνδυνων ουσιών ή μειγμάτων, καθώς και οι εμφανείς σωληνώσεις που περιέχουν ή μεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες και μείγματα, πρέπει να επισημαίνονται με κατάλληλα εικονογράμματα σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό».

 

Η πρώτη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στα δοχεία που χρησιμοποιούνται κατά την εργασία για σύντομο χρονικό διάστημα ούτε στα δοχεία των οποίων το περιεχόμενο αλλάζει συχνά, υπό τον όρον ότι λαμβάνονται κατάλληλα εναλλακτικά μέτρα, ενημέρωσης ή/και κατάρτισης, που εγγυώνται το αυτό επίπεδο προστασίας.

 

Η ετικέτα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί:

 

– να αντικατασταθεί από τις προειδοποιητικές πινακίδες που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ, με το ίδιο εικονόγραμμα ή σύμβολο,

 

– να συμπληρωθεί με πρόσθετα στοιχεία όπως φερ' ειπείν το όνομα ή/και το χημικό τύπο της επικίνδυνης ουσίας ή μείγματος, καθώς και λεπτομέρειες για τον κίνδυνο,

 

– για τη μεταφορά δοχείων στον τόπο εργασίας, να συμπληρωθεί ή να αντικατασταθεί από πινακίδες που ισχύουν σε ενωσιακό επίπεδο για τη μεταφορά επικινδύνων ουσιών ή μειγμάτων.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθούν όλα τα στοιχεία σήμανσης, όπως τα εικονογράμματα GHS, που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για όλες τις τάξεις και κατηγορίες. Φαίνεται ότι οι παράγραφοι 2 και 3 παραλείπονται ακουσίως στην πρόταση της Επιτροπής. Η τροπολογία αυτή επαναφέρει τις εν λόγω παραγράφους και προσαρμόζει την ορολογία: «μείγματα» αντί «παρασκευάσματα» και «ενωσιακός» αντί «κοινοτικός».

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – σημείο 2

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Παράρτημα I – τμήμα A – σημείο 3 – στοιχείο α –

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) χημικοί παράγοντες που επισημαίνονται ως καρκινογόνο κατηγορίας 1Α, 1Β, μεταλλαξιγόνο των γεννητικών κυττάρων κατηγορίας 1A ή 1B, τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Α ή 1Β, ή τοξικό για την αναπαραγωγή με επιδράσεις στη γαλουχία ή μέσω της γαλουχίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ακόμα στο παράρτημα ΙΙ»·

(α) χημικοί παράγοντες που ταξινομούνται ως καρκινογόνο κατηγορίας 1Α, 1Β, μεταλλαξιγόνο των γεννητικών κυττάρων κατηγορίας 1A ή 1B, τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Α ή 1Β, ή τοξικό για την αναπαραγωγή με επιδράσεις στη γαλουχία ή μέσω της γαλουχίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ακόμα στο παράρτημα ΙΙ»·

Αιτιολόγηση

Πριν από την επισήμανση με την οποία καταχωρίζονται σε κατηγορία, οι χημικοί παράγοντες πρέπει να ταξινομούνται ως ανήκοντες στην κατηγορία αυτή.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο α – δεύτερη περίπτωση

Οδηγία 94/33/ΕΚ

Παράρτημα – τμήμα I – σημείο 3 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- διάβρωση του δέρματος, κατηγορία 1A, 1B, 1Γ

- διάβρωση του δέρματος, υποκατηγορίες 1A, 1B, 1Γ

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 επιβάλλει στο σημείο αυτό χωρισμό ανά υποκατηγορία.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο α – πέμπτη περίπτωση

Οδηγία 94/33/ΕΚ

Παράρτημα – τμήμα I – σημείο 3 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- εκρηκτικό, κατηγορία «ασταθή εκρηκτικά», ή υποδιαιρέσεις 1.1, 1.2, 1.3, 1.5

- εκρηκτικό, κατηγορία «ασταθή εκρηκτικά», ή υποδιαιρέσεις 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστεί η υποδιαίρεση 1.4. Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο δ) της οδηγίας 94/33/EΚ οι νέοι πρέπει να προστατεύονται από εργασίες «που παρουσιάζουν κινδύνους ατυχήματος, τους οποίους πιθανολογείται ότι οι νέοι δεν μπορούν να εντοπίσουν ή να προλάβουν, λόγω έλλειψης της αισθήσεως του κινδύνου ή λόγω έλλειψης πείρας ή έλλειψης κατάρτισης».

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο α – περίπτωση (νέα)

Οδηγία 94/33/ΕΚ

Παράρτημα – τμήμα I – σημείο 3 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- αυτοαντιδρώσες ουσίες και μείγματα τύπου A και B

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο δ) της οδηγίας 94/33/EΚ οι νέοι πρέπει να προστατεύονται από εργασίες «που παρουσιάζουν κινδύνους ατυχήματος, τους οποίους πιθανολογείται ότι οι νέοι δεν μπορούν να εντοπίσουν ή να προλάβουν, λόγω έλλειψης της αισθήσεως του κινδύνου ή λόγω έλλειψης πείρας ή έλλειψης κατάρτισης». Η αναφορά της παραγράφου 3 στοιχείο α) του παραρτήματος της οδηγίας 94/33/EΚ (τοξικά, διαβρωτικά ή εκρηκτικά) καλύπτει και τις αυτοαντιδρώσες ουσίες τύπου A και B, δεδομένου ότι μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη σύμφωνα με το σημείο 2.8.3 του παραρτήματος I του κανονισμού.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο α – περίπτωση (νέα)

Οδηγία 94/33/ΕΚ

Παράρτημα – τμήμα I – σημείο 3 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- οργανικά υπεροξείδια τύπου Α και Β

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 94/33/EΚ οι νέοι πρέπει να προστατεύονται από εργασίες «που παρουσιάζουν κινδύνους ατυχήματος, τους οποίους πιθανολογείται ότι οι νέοι δεν μπορούν να εντοπίσουν ή να προλάβουν, λόγω έλλειψης της αισθήσεως του κινδύνου ή λόγω έλλειψης πείρας ή έλλειψης κατάρτισης». Η αναφορά της παραγράφου 3 στοιχείο α) του παραρτήματος της οδηγίας 94/33/EΚ (τοξικά, διαβρωτικά ή εκρηκτικά) καλύπτει και τα οργανικά υπεροξείδια, δεδομένου ότι μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη σύμφωνα με το σημείο 2.15.3 του παραρτήματος I του κανονισμού.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο α –έβδομη περίπτωση

Οδηγία 94/33/ΕΚ

Παράρτημα – τμήμα I – σημείο 3 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (επανειλημμένη έκθεση), κατηγορία 1.

- ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (επανειλημμένη έκθεση), κατηγορίες 1 και 2.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο (δ) της οδηγίας 94/33/EΚ οι νέοι πρέπει να προστατεύονται από εργασίες «που παρουσιάζουν κινδύνους ατυχήματος, τους οποίους πιθανολογείται ότι οι νέοι δεν μπορούν να εντοπίσουν ή να προλάβουν, λόγω έλλειψης της αισθήσεως του κινδύνου ή λόγω έλλειψης πείρας ή έλλειψης κατάρτισης». Η αναφορά της παραγράφου 3 στοιχείο α) του παραρτήματος της οδηγίας 94/33/EΚ (τοξικά, διαβρωτικά ή εκρηκτικά) καλύπτει και την ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (επανειλημμένη έκθεση), κατηγορία 2, δεδομένου ότι μπορεί να παράγει σοβαρές τοξικές αντιδράσεις σύμφωνα με το σημείο 3.9.2 του παραρτήματος I του κανονισμού.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο α –όγδοη περίπτωση

Οδηγία 94/33/ΕΚ

Παράρτημα – τμήμα I – σημείο 3 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- ευαισθητοποιητικό του αναπνευστικού, κατηγορία 1

- ευαισθητοποιητικό του αναπνευστικού, κατηγορίες 1Α και 1Β.

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι η ευθυγράμμιση με άλλες διατυπώσεις που προτείνει η Επιτροπή.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο α –ένατη περίπτωση

Οδηγία 94/33/ΕΚ

Παράρτημα – τμήμα I – σημείο 3 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- ευαισθητοποιητικό του δέρματος, κατηγορία 1

- ευαισθητοποιητικό του δέρματος, κατηγορίες 1Α και 1Β

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι η ευθυγράμμιση με άλλες διατυπώσεις που προτείνει η Επιτροπή.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Οδηγία 98/24/ΕΚ

Άρθρο 2 – στοιχείο β – σημείο i

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(i) κάθε χημικός παράγοντας ο οποίος πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση σε οποιαδήποτε από τις τάξεις ή κατηγορίες κινδύνου 2.1 έως 2.4, 2.6 και 2.7, 2.8 τύποι Α και Β, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 κατηγορίες 1 και 2, 2.14 κατηγορίες 1 και 2, 2.15 τύποι Α έως ΣΤ, σημεία 3.1 έως 3.6, 3.7 δυσμενείς επιδράσεις στη σεξουαλική λειτουργία και τη γονιμότητα ή στην ανάπτυξη, 3.8 άλλες επιδράσεις πλην της ναρκωτικής, 3.9 και 3.10, έστω και αν ο συγκεκριμένος χημικός παράγοντας έχει καταταγεί δυνάμει του εν λόγω κανονισμού»·

(i) κάθε χημικός παράγοντας ο οποίος πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση σε οποιαδήποτε από τις τάξεις ή κατηγορίες κινδύνου 2.1 έως 2.4, 2.6 έως 2.15 τύποι Α έως ΣΤ, σημεία 3.1 έως 3.6, 3.7 δυσμενείς επιδράσεις στη σεξουαλική λειτουργία και τη γονιμότητα ή στην ανάπτυξη, 3.8 άλλες επιδράσεις πλην της ναρκωτικής, 3.9 και 3.10, έστω και αν ο συγκεκριμένος χημικός παράγοντας έχει καταταγεί δυνάμει του εν λόγω κανονισμού»·

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 οι αυτοαντιδρώσες ουσίες και μείγματα (2.8) τύπου Γ και Δ, Ε και ΣΤ, αν θερμανθούν μπορούν να αναφλεγούν, τα οξειδωτικά υγρά (2.13) της κατηγορίας 3 μπορούν να αναζωπυρώσουν την πυρκαγιά, και τα οξειδωτικά στερεά (2.14) της κατηγορίας 3 μπορούν να αναζωπυρώσουν την πυρκαγιά, και συνεπώς πρέπει να περιληφθούν στον κατάλογο των επικίνδυνων χημικών παραγόντων.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Οδηγία 98/24/ΕΚ

Άρθρο 2 – στοιχείο β – σημείο (iii)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(iii) κάθε χημικός παράγοντας που δεν πληροί μεν τα κριτήρια κατάταξης ως επικίνδυνου σύμφωνα με το σημείο i), ενδέχεται όμως να συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων λόγω των φυσικοχημικών, χημικών ή τοξικολογικών ιδιοτήτων του και του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται ή υπάρχει στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένου κάθε χημικού παράγοντα για τον οποίο έχει καθοριστεί οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης δυνάμει του άρθρου 3».

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – σημείο 2 α (νέο)

Οδηγία 2004/37/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 η λέξη «παρασκεύασμα» αντικαθίσταται από τη λέξη «μείγμα»·

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 χρησιμοποιεί σταθερά τον όρο «μείγματα» και όχι τον όρο «παρασκευάσματα».

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – σημείο 2 β (νέο)

Οδηγία 2004/37/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β) Στο άρθρο 5 παράγραφος 2 η λέξη «παρασκεύασμα» αντικαθίσταται από τη λέξη «μείγμα»·

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 χρησιμοποιεί σταθερά τον όρο «μείγματα» και όχι τον όρο «παρασκευάσματα».

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – σημείο 2 γ (νέο)

Οδηγία 2004/37/ΕΚ

Άρθρο 6 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2γ) Στο άρθρο 6 στοιχείο β), η λέξη «παρασκεύασμα» αντικαθίσταται από τη λέξη «μείγμα»·

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 1272/2008 χρησιμοποιεί σταθερά τον όρο «μείγματα» και όχι τον όρο «παρασκευάσματα».

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – σημείο 2 δ (νέο)

Οδηγία 2004/37/ΕΚ

Παράρτημα I – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2δ) Στον τίτλο του παραρτήματος I, η λέξη «παρασκεύασμα» αντικαθίσταται από τη λέξη «μείγμα»·

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 1272/2008 χρησιμοποιεί σταθερά τον όρο «μείγματα» και όχι τον όρο «παρασκευάσματα».

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την/στις [...]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιουνίου 2015. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 «έως την 1η Ιουνίου 2015, τα μείγματα ταξινομούνται, επισημαίνονται και συσκευάζονται σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ». Η σαφέστερη λύση θα ήταν διατηρηθεί η ημερομηνία αυτή.

(1)

ΕΕ C 0, 0.0.0000, σ. 0. Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (CPL) ευθυγραμμίζει την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ στο παγκοσμίως εναρμονισμένο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων (GHS) των Ηνωμένων Εθνών για τον προσδιορισμό των επικίνδυνων χημικών ουσιών και την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τους συναφείς κινδύνους, μέσω τυποποιημένων συμβόλων και φράσεων στις επισημάνσεις των συσκευασιών και με φυλλάδια που περιέχουν δεδομένα ασφαλείας. Μετά την έγκριση του εν λόγω κανονισμού, ανέκυψε η ανάγκη για τεχνικές προσαρμογές των πέντε οδηγιών (92/58/EΟΚ, 92/85/ EΟΚ, 94/33/EΚ, 98/24/EΚ και 2004/37/EΚ) που περιλαμβάνουν αναφορές στη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ταξινόμηση και σήμανση των χημικών ουσιών.

Η ευθυγράμμιση των αναφορών και της ορολογίας των πέντε οδηγιών προκειμένου να αντιστοιχούν στον κανονισμό CLP δεν προϋποθέτει αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής ή το επίπεδο προστασίας που προβλέπουν οι οδηγίες αυτές ούτε, κατά την άποψη της εισηγήτριας, θεωρείται σκόπιμο να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία σε αυτή τη φάση. Κατά συνέπεια, οι τροπολογίες στις πέντε οδηγίες που προτείνει η Επιτροπή είναι αποκλειστικά τεχνικής φύσεως όπως και αυτές που περιλαμβάνονται στο παρόν σχέδιο έκθεσης. Ωστόσο, είναι σαφές ότι και οι πέντε οδηγίες πρέπει να αναθεωρηθούν το ταχύτερο δυνατό προκειμένου να εξασφαλιστούν νομοθεσία με συνοχή και κατάλληλο επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας όταν στο εργασιακό περιβάλλον εντοπίζεται η παρουσία επικίνδυνων χημικών ουσιών και μειγμάτων.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση των οδηγιών 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και 2004/37/ΕΚ ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

26.2.2013

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

12.3.2013

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

12.3.2013

ITRE

12.3.2013

IMCO

12.3.2013

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

21.3.2013

ITRE

18.3.2013

IMCO

24.4.2013

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Sari Essayah

17.4.2013

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

19.6.2013

25.9.2013

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.9.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Συλβάνα Ράπτη Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Françoise Castex, Philippe De Backer, Liisa Jaakonsaari, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka

Ημερομηνία κατάθεσης

8.10.2013

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου