ДОКЛАД относно европейския семестър за координация на икономическата политика: изпълнение на приоритетите за 2013 г.

8.10.2013 - (2013/2134(INI))

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Елиза Ферейра
Докладчици по становище (*):
Катрин Тротман, комисия по бюджети;
Вероника Лопе Фонтане, комисия по заетост и социални въпроси
(*) Процедура с асоциирани комисии – член 50 от Правилника за дейността


Процедура : 2013/2134(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0322/2013
Внесени текстове :
A7-0322/2013
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно европейския семестър за координация на икономическата политика: изпълнение на приоритетите за 2013 г.

(2013/2134(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2012 г. относно европейския семестър за координация на икономическата политика: изпълнение на приоритетите за 2012 г.[1],

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 14-15 март 2013 г.,

–   като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 136 във връзка с член 121, параграф 2 от него,

–   като взе предвид Договора за стабилност, координация и управление (ДСКУ),

–   като взе предвид Регламент (ЕС) № 1175/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики[2],

–   като взе предвид Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 година относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки[3],

–   като взе предвид Регламент (ЕС) № 1174/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година относно принудителните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната[4],

–   като взе предвид Регламент (ЕС) № 1177/2011 на Съвета от 8 ноември 2011 година за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит[5],

–   като взе предвид Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси[6],

–   като взе предвид Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година за ефективното прилагане на бюджетното наблюдение в еврозоната[7],

–   като взе предвид Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност[8],

–   като взе предвид Регламент (ЕС) № 473/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната[9],

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 28 ноември 2012 г. относно Годишния обзор на растежа за 2013 г. (COM(2012)0750),

–   като взе предвид своята резолюция от 7 февруари 2013 г. относно европейския семестър за координация на икономическите политики: принос към годишния обзор на растежа за 2013 година[10],

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 27 март 2013 г., озаглавено „Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието — Инструмент за насърчаване ефективността на правосъдието и растежа“ (COM(2013)0160),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 29 май 2013 г., придружаващо проекта на специфични за всяка държава препоръки за 2013 г. и озаглавено „Европейски семестър 2013 г.: Специфични за всяка държава препоръки – Да изведем Европа от кризата“ (COM(2013)0350),

–   като взе предвид препоръката на Комисията за препоръка на Съвета от 29 май 2013 г. относно прилагането на общите насоки за икономическите политики на държавите членки, чиято парична единица е еврото (COM(2013)0379), както и предложенията на Комисията от 29 май 2013 г. за препоръки на Съвета за отделни държави членки на Европейския съюз,

–    като взе предвид проучването от 2012 г., озаглавено „Данни за оценка на процеса на европейския семестър от гледна точка на равенството между половете”[11],

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по бюджети, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по регионално развитие, както и на комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-0322/2013),

А. като има предвид, че икономическата, социалната, финансовата криза и кризата на държавните дългове все още не са затихнали и като има предвид, че по-балансираният, здрав, стабилен и интегриран Икономически и паричен съюз (ИПС) е цел, която все още в процес на реализация;

Б.  като има предвид, че кризата на държавните дългове в еврозоната оказва значително въздействие върху паричния пазар на еврото, както и извънредните мерки на политиката на Евросистемата;

В.  като има предвид, че специфичните за всяка държава препоръки на Комисията (СДП) съдържат полезни и детайлно описани идеи, но като цяло трябва да бъдат по-конкретно определени и подобрени за определени държави членки, в частност по отношение на баланса на предписанията за политиките в различните области на политики; като има предвид също така, че има място за подобрение по отношение на методиката за оценка на националните програми за реформа и последващите действия във връзка със специфичните за всяка държава препоръки;

Г.  като има предвид, че малките и средните предприятия (МСП) продължават да бъдат гръбнакът на икономиката на еврозоната, като съставляват около 98 % от всички дружества в нея, осигуряват работа на около три четвърти от работещите в еврозоната и генерират около 60 % от добавената стойност;

Д. като има предвид, че при изпълнението на европейския семестър е важно да се защити ролята на социалните партньори и да се зачитат различните национални практики и институции във връзка с формирането на възнагражденията;

Е.  като има предвид, че се изисква неотложно действие в много области, наред с другото за възстановяване на кредитирането на реалната икономика и МСП, което включва развитие на алтернативни източници на финансиране за увеличаване на конкурентоспособността на бизнес средата, за борба с данъчните измами, укриването на данъци и агресивното данъчно планиране, за възстановяване на устойчивостта на публичните финанси и за търсене на ефективни европейски решения на безработицата, като по този начин се създаде напълно интегриран пазар на труда и значително се повиши социалното измерение на ИПС;

Ж. като има предвид, че демократичната легитимност на икономическото управление в европейския семестър изисква реално и съвестно зачитане на парламентарните прерогативи на европейско и национално равнище, както и на прерогативите на Европейската комисия, определени в Договорите и правото на ЕС, на фона на тенденция към все по-малко парламентарна и по-междуправителствена култура на определяне на икономическата политика на равнище ЕС и еврозона;

З.  като има предвид, че участието на социалните партньори и организациите на гражданското общество е жизненоважно за извършване на социална оценка на въздействието на кризата на място и вземането по този начин на адекватни мерки;

И. като има предвид, че при положение че новите разпоредби, въведени от така наречения „пакет от два документа“, вече са влезли в сила, СДП сега са с повишено значение, тъй като националните програми за реформа и за стабилност трябва да са съгласувани с тях;

Й. като има предвид, че макар по отношение на държавите членки, които са обект на програма за финансово подпомагане, препоръките бяха строго прилагани, равнището на спазване на предишни СДП от останалите държави членки е ниско;

К. като има предвид, че пакетът от два документа определя правила в рамките на общностния метод по отношение на държавите членки в еврозоната, изпитващи сериозни затруднения или застрашени от такива по отношение на финансовата си стабилност;

Л. като има предвид, че трябва да бъдат гарантирани единният пазар и сближаването на ЕС;

М. като има предвид, че новите технологии предоставят на работодателите и работещите нови възможности за организиране на работата по такъв начин, че да се постигне по-голямо равновесие между професионалния и личния живот, така че пазарът на труда да стане по-приобщаващ за жените;

Н. като има предвид, че на 17 септември 2013 г. парламентарната комисия по икономически и парични въпроси имаше заседание с национални парламентаристи, за да се обсъди изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, приети от Съвета с оглед на вземането в по-голяма степен предвид тяхната ефективност и възможните странични ефекти в ЕС,

1.  приветства специфичните за всяка държава препоръки на Комисията, приети от Съвета; посочва, че има още какво да се подобри; приветства факта, че тези препоръки са по-подробни в сравнение с предходните и дават по-добра представа относно постоянството на държавите членки в изпълнението на вече поетите от тях в миналото задължения; приветства заявлението на Комисията, че за да имат успех, политиките трябва не само да са добре замислени, но и да се ползват от политическа и социална подкрепа, и че Европа и държавите членки се нуждаят освен от фискална консолидация и от структурни реформи, водещи до реален, устойчив и социално балансиран растеж, устойчива трудова заетост и засилена конкурентоспособност, като същевременно следва да бъдат взети по конкретни и неотложни мерки за справяне с неприемливо високите равнища на безработица, и по-специално на младежка безработица; с оглед на това призовава Комисията да наблюдава съответствието на всички доклади на държавите членки с целите на „Европа 2020“, по-специално по отношение на заетостта и намаляването на бедността, и внимателно да разгледа взаимовръзките между политиките и тяхната взаимозависимост;

2.  приветства заявлението на Комисията, че държавите „с дефицит“ трябва да увеличат конкурентоспособността си и че страните „с излишък“ трябва да увеличат, когато това е възможно, търсенето си по пропорционален и устойчив начин, с цел да се допринесе за стабилността и растежа на еврозоната;

3.  счита, че икономиката на ЕС като цяло трябва да повиши конкурентоспособността си в световната икономика, по-специално чрез увеличаване на конкуренцията на пазарите на стоки и услуги с цел нарастване на производителността и намаляване на цените, както и чрез поддържане на разходите за труд в съответствие с производителността; подчертава, че ЕС не може да се конкурира само по отношение на разходите, но трябва също така да инвестира повече в научните изследвания и развитието, образованието и уменията, както и в ефективното използване на ресурсите;

4.  приветства факта, че Комисията и Съвета се стремят да избягват прилагането на еднотипен подход към СДП и да гарантират по този начин, че препоръките се адаптират прецизно към националните специфики и потребности на съответните държави членки, като същевременно остават съсредоточени върху политиките за засилване на растежа и фискалната стабилност; призовава държавите членки да извършат оценка на социалното въздействие на плановете за икономически и структурни реформи, както и да гарантират прилагането на реална оценка на изпълнението им с оглед на по-ефективната координация между политиките и прецизната им адаптация;

5.  отбелязва, че държавите и финансовите институции са трайно уязвими в условия на нисък растеж;

6.  подчертава, че Комисията е установила значителна степен на напредък в сравнение с предходните години едва за 15 % от около 400-те специфични за всяка държава препоръки;

7.  приветства факта, че препоръките на Комисията не са насочени само към държавите членки, а и към еврозоната като цяло; счита, че препоръките към държавите членки трябва все повече да отчитат силната взаимозависимост между икономиките в ЕС, особено в рамките на еврозоната, и цялата релевантна информация, съдържаща се в доклада за механизма за предупреждение;

8.  подчертава значението на мониторинга и изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, многостранния надзор, обмена на опит и най-добри практики, както и партньорските проверки;

9.  призовава за по-задълбочено проучване на причините за огромното и видимо увеличение на вътрешните различия в конкурентоспособността, данъчната консолидация и икономическите резултати на държавите членки, които са възникнали в резултат от функционирането на единната валута, и по-специално на асиметричното въздействие на общите политики;

10. призовава за предпазливо тълкуване на показателите за растеж с „бавно възстановяване” и препоръчва да се разгледа по-внимателно устойчивостта на установените подобрения, по-специално в търговския баланс, баланса по текущата сметка и публичните дефицити, както и напредъкът по отношение на структурните реформи; призовава за по-внимателно разглеждане на качеството на икономическите прогнози, тъй като предишните прогнози на Комисията сравнително често бяха преразглеждани в низходяща посока; подчертава необходимостта да се разработят програми за подпомагане при консервативни, а не при оптимистични предположения и сценарии, за да се избегне вътрешният им провал и процикличните въздействия;

11. настоятелно призовава Комисията да включи националните цели по стратегията „Европа 2020” в препоръките към държавите членки в рамките на програмите за икономическо приспособяване и да вземе под внимание по съответен начин ограниченията, създадени от плановете за макроикономически мерки, при осъществяването на тези цели; призовава също така демократичната легитимност на такива програми да бъде насърчавана и укрепвана.

12. приветства факта, че няколко държави членки са представили доклади относно напредъка по стратегията „Европа 2020“, в които в някои случаи се посочват конкретни проекти за постигане на тези цели; призовава всички държави членки да добавят такива доклади в своя принос към европейския семестър за 2014 г.; изразява съжаление, че Комисията не е представила доклад за напредъка по стратегията „Европа 2020“; призовава Комисията да представя такъв доклад всяка година;

13. изразява съжаление, че нито една от специфичните за всяка държава препоръки не разглежда предизвикателството, създадено от въздействието на режима на данъчно облагане на труда върху дългосрочните инвестиции и последиците от гледна точка на създаването на работни места;

14. приветства изявлението на Комисията, че европейската конкурентоспособност „не може и няма да се основава единствено на разходите“; посочва в допълнение, че е от съществено значение да се засилят производителността, включително тази на капитала, на ресурсите и на енергетиката, социалното приобщаване, инвестициите в образование и ученето през целия живот, научните изследвания и иновациите, както и ефективността на ресурсите в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“; насърчава постигането на допълнителен напредък по целите на стратегията „Европа 2020“, особено в сферата на заетостта; призовава посоченото по-горе да бъде отразено по подходящ начин в СДП за държавите „с дефицит“, тъй като това са държавите членки с критична нужда от повишаване на своята конкурентоспособност;

15. приветства специфичните за всяка държава препоръки на Комисията в областта на данъчното облагане в областта на околната среда и потенциала му за създаване на работни места и призовава Комисията да го вземе предвид в предстоящия годишен обзор на растежа; подчертава положителното бюджетно, трудово, социално и екологично въздействие в резултат на преминаването от данъчно облагане на труда към данъчно облагане в областта на околната среда;

16. съжалява за забавянето при прилагането на „Пакта за растеж и работни места“ на стойност 120 милиарда евро, приет през м. юни 2012 г., на инициативата за облигации за проекти, започнала през м. ноември 2012 г., и на допълнителните инвестиции на стойност 180 милиарда евро от страна на ЕИБ; призовава Съвета и Комисията да проучат и премахнат бързо препятствията пред пълното реализиране на тези инициативи;

17. призовава Комисията да представи по спешност законодателни предложения с цел създаване на действителен процес на конвергенция в рамките на европейския семестър, въз основа на целите на стратегията „Европа 2020“ и като се включват стимули за подкрепа на държавите членки в извършването на структурни реформи, като инструмент за конкурентоспособност и конвергенция (ИКК), както и разпоредби относно предварителната координация на икономическите политики въз основа общностния метод, като първа стъпка към европейски фискален капацитет;

18. припомня позицията си, че ИКК следва да се финансира чрез нов механизъм, който да се задейства и управлява съгласно общностния метод като неразделна част от бюджета на ЕС, но над праговете, предвидени в МФР; изразява съгласие с Комисията, че инструментите за конкурентоспособност и конвергенция представляват първите основополагащи елементи на един действителен фискален капацитет в подкрепа солидарността, сближаването и прилагането на устойчив растеж, насочени към засилване на структурните реформи;

19. призовава Комисията да включи в обхвата на ИКК финансова подкрепа за структурните реформи в области, които блокират икономическата динамика и ефективност;

20. приветства използването от Комисията на гъвкавостта, предлагана от преразгледания ПСР, за да удължи сроковете за коригиране на прекомерния дефицит по седем процедури; разбира, че това удължаване ще направи по-лесно за тези страни прилагането на структурните реформи, от които се нуждаят; призовава Комисията и Съвета да гарантират, че съдържанието и графикът на плана за фискална корекция се адаптират към спецификите на всяка държава и особено към тези на държавите „с дефицит“, включват гореспоменатата гъвкавост и пълно използване на европейските структурни и инвестиционни фондове, стабилни и устойчиви структурни реформи и посочване на инвестициите (по-конкретно в СДП), които са съществени за стимулиране на конкурентоспособността; приветства изявлението на Комисията, че още в рамките на тазгодишната оценка на изпълнението на бюджета, както и при анализа на националните бюджети за 2014 г., ще се опита да включи, в частност в рамките на превантивните мерки на ПСР и при някои условия, еднократни програми за публични инвестиции с доказано въздействие върху устойчивостта на публичните финанси, при пълно спазване на рамката на ЕС за фискалния надзор; очаква скоро съобщението на Комисията относно конкретната оперативна рамка да бъде представено на Парламента в съответствие с декларацията, приложена към пакета от два документа;

21. отбелязва съобщението относно хармонизираната рамка за проектите за бюджетни планове и докладите относно емитирането на дългови инструменти в рамките на еврозоната, прието от Комисията като насоки в рамките на Регламент (ЕС) № 473/2013; очаква икономическият диалог, който трябва да се състои с Комисията относно съдържанието на тези насоки;

22. приветства включването на насоки за докладване, посочващи начина, по който мерките в проектите за бюджетни планове ще решават въпроса със СДП, целите, определени от стратегията „Европа 2020“, насоките за докладване относно очакваното разпределение на въздействието на основните мерки по отношение на разходите и приходите, както и детайли, разбити по функции, относно разходите на сектор „Държавно управление“; посочва, че тези насоки ще улеснят мониторинга на бюджетните мерки, приети с оглед постигането на националните цели в съответствие със стратегията „Европа 2020“;

23. очаква предстоящото оповестяване, договорено във връзка с резултатите относно пакета от два документа, на параметрите и методологическите критерии на Комисията и държавите членки, включително прогнозните фискални мултипликатори, на които се основават макроикономическите им прогнози;

24. отбелязва, че неотдавнашното увеличаване на възнагражденията в държавите „с излишък“ допринася за запазване на търсенето и оказва положителни странични въздействия на други места в ЕС; приветства изявлението на Комисията, че държавите „с излишък“ с достатъчен фискален резерв трябва да изпълнят своята роля в преодоляването на настоящата криза, включително като намалят данъците и социалноосигурителните вноски, но и като увеличат възнагражденията, за да стимулират устойчивото вътрешно търсене, вземайки предвид международната конкурентоспособност; държавите с излишък биха могли също да насърчат подпомагащите растежа инвестиционни възможности чрез своята покупателна способност, особено чрез инвестиции в образование, научноизследователска и развойна дейност, енергетика и инфраструктура, като модернизират своите здравни и пенсионни системи и отворят своя сектор на услуги; подчертава значението на положителните странични въздействия, които такива действия ще имат в целия ЕС, по-специално, когато се прилагат от най-големите икономики в рамките на Съюза;

25. настоятелно призовава Комисията да разработи истинска европейска индустриална политика, основаваща се на засилена конкурентоспособност и иновации, съсредоточена върху възстановяване на европейската индустриална конкурентоспособност и ограничаване на политиките, които са причина за преместване на предприятията извън ЕС; настоятелно призовава Комисията освен това да разработи последователна европейска външнотърговска политика, основаваща се на взаимност и споделени минимални стандарти, по-конкретно по социални и екологични въпроси; счита, че единствено чрез интелигентно управление на взаимодействието си с „глобализацията“ Европа може да гарантира растеж, работни места, защита на потребителите, спазване на международните и европейските правни норми и нормите относно правата на човека и в случая на няколко държави членки, препоръчаното постепенно прехвърляне на ресурси от нетъргуеми сектори към търгуеми сектори;

26. поздравява Комисията за нейното изявление, че мерките за финансово подпомагане, предприети от държавите членки и ЕС, трябва да обръщат повече внимание на разпределящото въздействие на реформите и призовава Комисията да извърши подробна предварителна оценка както на краткосрочното, така и на дългосрочното социално въздействие на всички нови препоръчвани реформи и да извлече всички необходими заключения от предишните препоръки, включително тези, отправени към държави членки в рамките на програмите за финансова помощ;

27. призовава Комисията да представи законодателни предложения за завършване на изграждането на ИПС, в които следва да се съдържа социален стълб и да се установява социален пакт за Европа, както беше препоръчано от Парламента в резолюцията му от 20 ноември 2012 г., озаглавена „Към един истински икономически и паричен съюз“, тъй като националните автоматични стабилизиращи механизми са блокирани в държавите членки, които най-много се нуждаят от тях; настоятелно призовава във връзка с това Комисията да създаде отделна таблица с показатели за социалното измерение на ИПС; предлага в задълбочените прегледи, предвидени в рамките на процедурата във връзка с макроикономическите дисбаланси, редовно да се прави преглед на политиките за заетост и социалните политики, за да се определят политиките, които смекчават социалните проблеми и повишават заетостта; счита, че тази подобрена система за мониторинг би спомогнала за по-ефективната координация на политиките с цел своевременно идентифициране и справяне с основните предизвикателства и по-ефективна интеграция на съображенията във връзка със заетостта и социалните въпроси в общия контекст на политиките;

28. съгласява се, че действието на ЕЦБ, което допълни структурните реформи и консолидирането на публичните финанси, „решително допринесе за стабилността на еврозоната“, признава, че това действие имаше като ефект намаляването на неустойчиво високите разходи за финансиране за някои държави членки посредством Програмата за пазарите на ценни книжа (ППЦК) и осигуряването на подпомагане на ликвидността на пазарите на държавен дълг чрез ОПТ, като така беше предотвратен срив на банковия сектор и се спомогна за прекъсване на връзката между банките и държавата, ограничавайки спекулациите с държавния дълг и временно намалявайки спредовете; счита обаче, че липсата на устойчив растеж и високите (и все още нарастващи) равнища на частна и публична задлъжнялост в много държави членки означават, че се изисква „внимателно управляван процес на намаляване на ливъриджа“; съгласява се с Комисията, че преструктурирането на банковия сектор трябва да продължава да е приоритет; приветства създаването от Комисията, в съответствие с поетия пред Парламента с декларацията, приложена към пакета от два документа, ангажимент, на група на високо равнище под председателството на Гертруде Тумпел-Гугерел за задълбочаване на анализа и цялостна оценка на частичното заместване на емитирането на държавен дълг чрез съвместно емитиране под формата на фонд за обратно изкупуване и европейски дългови ценни книжа, като се обсъдят положителните и отрицателните страни на различните възможности; очаква доклада на групата на високо равнище;

29. подчертава, че финансирането на реалната икономика, и по-специално на МСП, не е възстановено в периферията на ЕС; посочва, че сериозните различия в достъпа до финансиране водят до тенденции към засилване на вътрешното разграничаване в ЕС и конкретно в еврозоната и нарушават вътрешния пазар чрез неравностойни условия на конкуренция; потвърждава, че консолидацията на портфейлите на банките е предварително условие, като подчертава, че отрицателните икономически перспективи оправдават само отчасти толкова строги ограничения на кредитирането; призовава за по-внимателно наблюдение на прилагането на новите пруденциални правила и на практиките в банковия сектор за финансиране на реалната икономика, по-специално на икономически жизнеспособните МСП; с оглед на това признава важната роля, която новите иновативни финансови инструменти могат да играят в различни европейски програми и в политиката на сближаване с оглед на насърчаването на публичните и частните инвестиции, и настоятелно призовава Комисията да гарантира правната яснота и прозрачността при прилагането на новите финансови инструменти своевременно и преди началото на програмния период 2014—2020 г.; призовава за по-сериозен анализ и контрол на сивия банков сектор и неговите въздействия върху реалната икономика; призовава Комисията да даде приоритет на работата по алтернативни и диверсифицирани източници на финансиране за МСП, по-конкретно чрез финансовите пазари, европейските структурни и инвестиционни фондове, Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд и обществените банки за развитие;

30. подчертава, че оттеглянето на различни финансови участници на националните пазари предполага фрагментиране на вътрешния пазар, което намалява тяхната устойчивост чрез прекомерна концентрация, блокира междубанковия пазар и отрича предимствата на вътрешния пазар, а именно диверсификацията на рисковете и увеличаването на възможностите;

31. подчертава необходимостта от продължаване на програмите, насочени към насърчаване на предприемачеството сред младите хора чрез създаване на специални възможности за започване на стопанска дейност за тях, придружени от улесняване на достъпа до европейско финансиране и бизнес консултации;

32. приветства законодателното предложение на Комисията за създаване на Единeн механизъм за преобразуване (включително Единен европейски орган и финансиран от съответния икономически сектор Единен европейски фонд), което е от същностно значение за завършването на Банковия съюз; призовава държавите членки, Комисията и Европейския парламент бързо да постигнат съгласие относно създаването на Единния механизъм за преобразуване; настоятелно призовава Съвета бързо да приключи преговорите с Парламента относно Директивата за схеми за гарантиране на депозитите и за Директива за възстановяване и преобразуване на банките (които да бъдат договорени паралелно);

33. призовава да се предостави възможност за пряка банкова рекапитализация от Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) веднага след въвеждането на Единния надзорен механизъм (ЕНМ), както бе обявено в декларацията на държавните и правителствените ръководители на еврозоната от юни 2012 г.; като се има предвид спешната необходимост от Единен фонд за преобразуване, който да придружава ЕНМ, подкрепя незабавното създаване на ограничителен механизъм с определен период за възстановяване на средствата от страна на сектора; отправя искане до Комисията да представи предложение за включване на ЕМС в рамките на достиженията на правото на Общността, като същевременно се предвиди цялостна демократична отчетност пред Европейския парламент;

34. приветства плана за действие на Комисията за засилване на борбата с данъчните измами и укриването на данъци и препоръките ѝ относно мерките за насърчаване на всички държави — членки на ЕС, и трети държави да прилагат минимални стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане, както и относно агресивното данъчно планиране, приети на 6 декември 2012 г.; припомня резолюцията на Парламента от 21 май 2013 г. относно борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища, в която се определят по-нататъшни мерки, които е необходимо да бъдат взети в областта на данъчните измами, укриването на данъци, агресивното данъчно планиране и данъчните убежища; подчертава, че честността и справедливостта при споделянето на товара изискват засилен подход към данъчните измами и укриването на данъци; призовава за спешни действия и цялостна стратегия на Комисията въз основа на конкретни законодателни мерки за борба с данъчните измами и укриването на данъци и за ясна подкрепа от Съвета по всички спрени или висящи досиета, свързани с данъчното облагане;

35. призовава Съвета да приключи преговорите за данък върху финансовите трансакции, да призове настоятелно за въвеждане на този данък в цяла Европа и да включи по спешност в дневния си ред мерки за преодоляване на данъчната разлика, справяне с данъчните убежища и работа по конвергенцията на данъчните системи в ЕС;

36. счита, че въвеждането на данъка върху финансовите трансакции следва да се осъществява чрез засилено сътрудничество и да се разглежда като първа стъпка към въвеждането му на световно равнище;

37. призовава за цялостно и спешно прилагане на пакета от шест документа и на пакета от два документа с цел превръщането на ad hoc системата от „Тройки“ в правно обоснована структура съгласно общностното право, с което да се гарантира демократична отчетност; настоятелно призовава „Тройката“ да преразгледа комуникационната си стратегия, която няколкократно се проваля; подчертава, че в средносрочен план една чисто европейска система би била за предпочитане и че Комисията следва да изготви по съответен начин предложения за промяна на модела на „Тройки“;

38. припомня, че председателят на Европейския съвет, Херман Ван Ромпьой, потвърди в коментарите си към Парламента на 1 февруари 2012 г., че дейността на ЕМС ще подлежи на надзор от страна на Европейския парламент; за тази цел очаква договарянето на споразумение с Еврогрупата, което да урежда, наред с другото, възможността да се организират изслушвания и да се отправят писмени запитвания към управляващия директор и съвета на управителите на ЕМС;

39. подчертава, че европейският семестър по никакъв начин не трябва да застрашава прерогативите на Европейския парламент и националните парламенти; настоятелно призовава Комисията да гарантира пълноценното официално включване на Европейския парламент във всички стъпки от процеса на европейския семестър, за да повиши легитимността на решенията, засягащи всички граждани; призовава Комисията да намери начини за увеличаване на видимостта на процеса;

40. подчертава необходимостта от укрепване на демократичната отчетност пред Европейския парламент и националните парламенти на съществени елементи от функционирането на еврозоната, като ЕМС, решенията на Еврогрупата и наблюдението и оценяването на програмите за финансово подпомагане; във връзка с това отправя искане до Европейската комисия да извърши и публикува последващи вътрешни оценки на препоръките си и участието си в Тройката;

41. настоятелно призовава държавите членки активно да включват националните си парламенти, социалните партньори и гражданското общество в процеса на европейския семестър като цяло, и по-конкретно в разработването, обсъждането, наблюдението и оценяването на националните си програми за реформи; настоятелно призовава Комисията да осигури това включване; подчертава, че участието на всички заинтересовани страни в разработването на необходимите реформи е от решаващо значение за тяхното изпълнение и успех;

42. подчертава значението на диалога между Европейския парламент и националните парламенти с оглед на постигането на изцяло функциониращ процес на европейски семестър и постигане на необходимото равнище на демократична отчетност по отношение на всички участници; подчертава ползата от Европейската парламентарна седмица за европейския семестър за координация на икономическите политики (ЕПС 2013 г.);

43. изразява съжаление, че позицията на Съвета относно специфичните за всяка държава препоръки, предложени от Комисията, не е публично оповестена в реално време; изразява съжаление, че решението на Европейския съвет относно позицията на Съвета по отношение на специфичните за всяка държава препоръки не е публично оповестено в реално време;

44. подчертава, че следва да съществува ясно разграничение между компетентността на ЕС и националната компетентност и че Европейският парламент е центърът, в който се осъществява отчетността на равнището на Съюза; настоява, когато се прехвърлят или създават нови компетентности на равнището на Съюза или когато се учредяват нови институции на Съюза да се осигурява съответен демократичен контрол на Европейския парламент и отчетност пред него;

Секторен принос към европейския семестър за 2013 г.

Заетост и социални политики

45. счита факта, че Комисията отчита необходимостта от намаляване на данъците върху заетостта за сметка на други източници на доходи, за положителна промяна, която ще ускори процеса на фискална консолидация на по-справедлива основа;

46. признава, че тазгодишните специфични за всяка държава препоръки (СДП) са особено важни, тъй като държавите членки определят своите инвестиционни приоритети за политиката на сближаване в рамките на следващата многогодишна финансова рамка (МФР); в тази връзка призовава за повече съсредоточаване на финансирането от ЕС върху всички приоритети на стратегията „Европа 2020“, по-конкретно чрез политики за растеж и заетост, включително борба срещу безработицата сред младите хора и дълготрайната безработица и създаване на трайни работни места, които не са несигурни и включват задължително плащане на вноски за социално осигуряване и адекватно възнаграждение; изразява своята загриженост във връзка с нарастващите социални и икономически различия между държавите членки;

47. отбелязва, че няколко държави членки са приели мащабни реформи на пазара на труда, целящи подобряване на устойчивостта на този пазар, въвеждане на по-голяма вътрешна и външна гъвкавост, намаляване на разпокъсаността и улесняване на прехода между работни места; подчертава, че трудовите реформи следва да се осъществяват с адекватен консенсус между социалните партньори;

48. изисква от държавите членки и Комисията в нейните насоки за политиките и в специфичните за всяка държава препоръки да гарантират, че нужната гъвкавост на пазара на труда не вреди на високите равнища на социална закрила, които са отличителна характеристика на нашия социален модел, и че реформите на пазара на труда целят насърчаване на качеството на работното място, по-добро управление на социалния риск, постигане на напредък при приобщаването на уязвимите групи на пазара на труда, намаляване на бедността при работещите, съвместяване на професионалния и семейния живот, насърчаване на равенството между половете, насърчаване на здравословните и безопасни условия на труд, укрепване на правата на работниците с нетипични договори и подобряване на социалната защита за самостоятелно заетите работници;

49. отбелязва, че всички държави членки са получили препоръки по отношение на равнищата на участие на пазара на труда; призовава държавите членки с ниски равнища на участие на пазара на труда, като се допитват до социалните партньори, да засилят активните, всеобхватни и приобщаващи мерки в областта на пазара на труда, като например обучение и услуги по заетостта, и да въведат допълнителни реформи за улесняване на достъпа до качествена заетост, за улесняване на съвместяването на професионалния с личния живот, за предотвратяване на ранното оттегляне от пазара на труда, подобряване на конкурентоспособността и борба срещу разпокъсаността на пазара на труда, както и за постигане на съответствие между уменията на работниците и изискванията на пазара на труда;

50. посочва, че положението на безработните млади хора е особено тревожно и че са необходими спешни действия; призовава за европейски пакт за младежка заетост, който да приведе в действие отдавна съгласуваните мерки, и за поемане на ангажимент за нови ресурси и мерки срещу безработицата сред младите хора и за намаляване на броя на младите хора, които са неработещи, неучещи или необучаващи се, и на бедността сред младежите, като се вземе предвид качественият аспект на достойната работа при пълно зачитане на основните трудови стандарти;

51. очаква да се изтегли на по-ранен етап реализацията на средствата по инициативата за младежка заетост в съответствие с призива на комисията по заетост и социални въпроси чрез предложените от нея изменения към Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР);

52. приветства приемането от Съвета на гаранцията за младежта и отделянето на шест милиарда евро за инициативата за младежка заетост в рамките на следващата МФР; призовава държавите членки спешно да въведат схеми за гаранции за младежта и да използват ефективно наличните ресурси, като съсредоточават дейностите, насочвайки ги към хората в най-затруднено положение;

53. отбелязва със задоволство, че тези средства могат да се използват през първите две години от следващата МФР; подчертава обаче, че тази сума е недостатъчна за трайна борба срещу младежката безработица и че тя следва да бъде само първоначален транш, с който да се води борба срещу младежката безработица; посочва, че по изчисления на Международната организация на труда (МОТ) са необходими 21 милиарда евро само в еврозоната, за да се осъществява ефективна програма за борба срещу безработицата сред младите хора;

54. насърчава Комисията да продължи работата на екипите за действие за младежка заетост, за да помогне на държавите членки с най-високи равнища на младежка безработица да препрограмират финансирането от структурните фондове на ЕС по многогодишната финансова рамка за периода 2007—2013 г. с цел насочването му към младите хора; приветства намерението на Комисията за надграждане на Европейския портал за професионална мобилност (EURES) чрез засилване и разширяване на неговите дейности, и по-специално чрез насърчаване на мобилността на младите хора; отбелязва обаче, че мобилността трябва да остане доброволна и че усилията за създаване на работни места и места за обучение на даденото място не трябва да бъдат ограничавани от това;

55. призовава Комисията и Съвета да имат предвид, че дори държавите членки в процедура на прекомерен дефицит имат фискално пространство да използват тези мерки, особено ако се изключи временно съфинансирането от страна на държавите членки на мерките за борба с младежката безработица от изчисляването на прекомерния дефицит;

56. призовава Комисията да предложи рамка за качество на стажовете, която обхваща, наред с другото, критерии за подходящо възнаграждение, учебни резултати, условия на работа и стандарти за безопасни и здравословни условия на труд; призовава Комисията, държавите членки и социалните партньори в ЕС да прилагат амбициозно алианса за професионална подготовка;

57. счита, че предвид броя на работниците, особено млади хора, които заминават от своите държави по произход за други държави в рамките на ЕС в търсене на възможности за заетост, съществува неотложна необходимост да бъдат разработени подходящи мерки за преразглеждане на европейското право, за да се гарантира преносимостта на пенсионните права и за период от поне три месеца да се гарантира запазването на обезщетенията за безработица при търсене на работа в друга държава членка; приветства подобренията на Европейския портал за мобилност и призовава заедно с държавите членки да бъде разработена специална стратегия за него;

58. приветства факта, че за пръв път в някои СДП се разглежда конкретното положение в държавите членки по отношение на бедността; решително осъжда факта, че в нито една от СДП не се разглежда конкретно случаят на пазари на труда, от които жените са изключени и за които не са предвидени мерки за приобщаването им;

59. подчертава, че са нужни специални действия за повишаване на участието на пазара на труда на жените, на по-възрастните работници и на работниците с увреждания, като се осигурят ефективни стимули за връщане и оставане на работа; припомня, че качеството, приемливата цена и достъпът до услуги, свързани с образованието в ранна детска възраст, грижите за деца и грижите за хора в напреднала възраст, играят решаваща роля;

60. подчертава, че трайно безработните следва да бъдат подкрепяни чрез създаване на работни места и интегрирани подходи за активно приобщаване, включващи положителни стимули за активизиране, като например персонализирани напътствия и програми за преминаване от социални помощи към заетост, както и подходящи системи за обезщетения и достъп до качествени услуги, за подкрепа при възстановяването на връзката им с пазара на труда и достъпа им до качествени работни места;

61. призовава Комисията да предложи зелена книга относно минимално обезщетение за безработица в еврозоната като следствие от дебата в пленарно заседание на Парламента относно социалното измерение на ИПС и изслушването, организирано на 9 юли 2013 г. от комисията по заетост и социални въпроси на Парламента;

62. припомня разминаването между търсените и предлаганите умения и недостига на умения в много региони и сектори, както и невъзможността на някои системи за образование и обучение да се справят с изискванията на пазара и нуждите на работниците в този контекст; приветства реформите в системите за професионално образование и обучение, предприети от няколко държави членки с цел приспособяване на уменията и компетентността, особено тези на младите хора, към нуждите на пазара на труда и на бъдещите работници; в този контекст подчертава предимствата на системите за двойно обучение; припомня, че почти всички държави членки трябва да предприемат допълнителни действия и да направят повече инвестиции в образованието, обучението, научните изследвания, иновациите и развитието;

63. отбелязва, че наред с реформата в сектора на образованието и обучението е необходима дългосрочна, устойчива, основана на критерии стратегия за имиграция като отговор на недостига на квалифицирана работна ръка и демографските промени;

64. отбелязва, че кризата има силно и трайно въздействие върху равнищата на безработица и социалната обстановка в държавите членки, което доведе до неустойчиво повишаване на бедността и социалното изключване, включително детска бедност, бездомничество, социално неравенство, бедност при работещите и свръхзадлъжнялост на домакинствата; в този контекст призовава държавите членки да подсилят мрежите за безопасност и да осигурят ефективността на системите за социална сигурност, предназначени за потърпевшите, както и да инвестират в превантивни мерки;

Бюджетни политики

65. припомня факта, че въпреки твърде малкия си обем в абсолютно и относително изражение спрямо икономическото благосъстояние на Съюза, бюджетът на ЕС има важна добавена стойност като инструмент за насърчаване на целите на стратегията „Европа 2020“, предвид неговата роля на катализатор за инвестиции;

66. изразява съжаление във връзка с факта, че държавите членки продължават да подценяват ролята и приноса на бюджета на ЕС за укрепване на икономическото управление и бюджетната координация в Съюза като цяло, поради което ги призовава да не разглеждат своите вноски в бюджета на ЕС като променлива величина за корекции в усилията си за консолидация и да не се опитват изкуствено да намалят обема на разходите в бюджета на ЕС за стимулиране на растежа; настоятелно призовава Съвета в тази връзка и при надлежно вземане предвид на съвместната декларация, подписана от Парламента, Съвета и Комисията през декември 2012 г., както и на резолюцията на Парламента от 3 юли 2013 г. относно политическото споразумение за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г., да одобри изцяло всички представени от Комисията коригиращи бюджети за 2013 г., които все още могат да се окажат необходими в хода на годината, с цел приключване на периода на текущата многогодишна финансова рамка с чист баланс;

67. отново посочва, че постигнатият на заседанието на Европейския съвет от 8 февруари 2013 г. компромис относно МФР за периода 2014—2020 г. не отговаря на очакванията на Парламента; настоява, че всяко споразумение, постигнато на толкова ниско равнище, може да бъде приемливо единствено при условията, посочени в резолюцията на ЕП от 3 юли 2013 г.;

68. изразява своето убеждение, че един убедителен принос на ЕС за приключване на настоящата криза трябва да се основава на фундаментална промяна в начина на финансиране на бюджета на ЕС, т.е. промяна в посока към осигуряване на истински собствени ресурси;

69. настоятелно призовава държавите членки да направят всичко възможно, за да вземат своевременно решение за своето национално програмиране във връзка със структурните фондове и Кохезионния фонд, с цел да се избягнат забавяния при използването на тези средства, които са предназначени за подкрепа на растежа и създаването на работни места;

70. подчертава значението на науката и иновациите за стратегическото развитие на конкурентоспособността, и следователно – създаването на работни места на европейско равнище с цел преодоляване на икономическата и финансова криза;

Вътрешен пазар

71. припомня, че единният пазар е основен двигател на растежа и на създаването на работни места и играе неотменна роля за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; отбелязва обаче, че въпреки това този потенциал остава неизползван в много отношения;

72. припомня, че пълният икономически потенциал и потенциал за разкриване на работни места в сферата на услугите остава неоползотворен; призовава за пълното и целесъобразно прилагане на Директивата на ЕС за услугите, като същевременно се запазват задълженията на публичните служби, които могат да осигурят всеобщ достъп за всички до качествени услуги на приемлива цена; призовава държавите членки да инвестират по-специално в качествени социални услуги; същевременно отбелязва, че стандартите относно заплатите и социалните придобивки трябва да бъдат спазвани; призовава държавите членки да премахнат пречките в сектора на търговията на дребно, както и прекомерните ограничения при професионалните услуги и регулираните професии; същевременно призовава за премахване на пречките пред свободното движение на работниците, за да се подобри мобилността и да се оптимизира използването на човешкия капитал на ЕС;

73. приветства факта, че в Европейския семестър за 2013 г. за пръв път Годишният обзор на растежа беше подкрепен с доклад относно степента на интеграция на единния пазар;

74. изразява съжаление обаче, че въпреки сериозните доказателства за значимостта на единния пазар в преодоляването на кризата, специфичните за всяка държава препоръки за 2013 г. не отделят достатъчно внимание на потенциала за растеж, за създаване на доверие у потребителите и за създаване на работни места, до който правилното прилагане и изпълнение на правилата на единния пазар биха довели;

75. подкрепя акцента, поставен в тазгодишните специфични за всяка държава препоръки, върху значението на премахването на необоснованите ограничения и бариери пред навлизането в секторите на услугите; призовава настоятелно съответните държави членки да разгледат тези препоръки с изключително внимание и като спешен приоритет да премахнат тези пречки пред растежа на единния пазар;

76. призовава Комисията да отреди приоритетно място на управлението на единния пазар в своя следващ Годишен обзор на растежа и в Европейския семестър за 2014 г. и в следващите специфични за всяка страна препоръки да се съобрази изцяло с ключовите за растежа области, определени като сектора на услугите, енергийния сектор, транспортния сектор и цифровия единен пазар, както и с мерките, включени в Актовете за единния пазар І и ІІ;

77. изразява съжаление, че липсата на национални и европейски инвестиции пречи на постигането на приоритетните цели в ключови области като енергетика, транспорт и цифров пазар, посочени в доклада относно „Степен на интеграция на единния пазар 2013 г. – Принос към Годишния обзор на растежа 2013 г.“ ;

78. междувременно настоятелно призовава държавите членки и Комисията да полагат повече усилия за прилагане на законодателството в областта на единния пазар и за мониторинг на това прилагане, наред с другото и посредством редовни систематични проверки „Sweep”;

79. изразява дълбока загриженост относно продължаващата несигурност на частните инвеститори, липсата на доверие у тях и нежеланието им да инвестират, по-специално поради стандартите за производителността в условията на разпокъсаност на единния пазар и промени в промишлената политика; изразява съжаление, че вследствие на кризата недостигът на доверие прави както частните инвеститори, така и институциите от финансовия сектор изключително предпазливи по отношение на риска, и отново изтъква, че усилията за укрепване на банковия сектор следва да продължат;

Регионални политики

80. изразява дълбока загриженост от резкия спад на публичните и частните инвестиции в икономиката на производството и особено на местно и регионално равнище; счита, че са необходими решителни мерки за реформиране на стоковите и трудовите пазари, за провеждане на предпазливи политики в областта на трудовите възнаграждения, за основаване на бъдещия модел за растеж върху иновациите и за преориентиране на производството към дейности с висока добавена стойност; счита, че провеждането на устойчива икономическа политика предполага наличието на много добри условия за създаване на нови предприятия; изразява твърдото си убеждение, че структурните и инвестиционните фондове са от съществено значение, за да се предотврати и смекчи всеки недостатък в гореспоменатите аспекти и да се стимулират публичните инвестиции; посочва възможностите, които биха могли да се използват в държавите членки за подпомагане на публичните инвестиции от структурните фондове чрез осигуряване на определена степен на гъвкавост на финансовите процедури за тези фондове, например чрез повишаване на процента на съфинансиране за държави, които се включват в изпълнението на програма за корекции и получават финансова помощ от ЕС, или чрез удължаване с една година на правилото за отменяне на бюджетни кредити за всички държави членки през програмния период 2007—2013 г. (какъвто ще бъде случаят през програмния период 2014—2020 г.);

81. припомня своята позиция относно обвързаността с макроикономически условия, предложена в рамките на преговорите за МФР по структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз, тъй като — без да има връзка между резултатите от политиката на регионално равнище и на равнището на държавите членки — това би наказало регионите за евентуално неспазване на процедурите за икономическо управление на национално равнище;

82. счита, че следва да се повиши участието на регионалните и местните органи в планирането и осъществяването на съответните програми, и по-специално на стратегията „Европа 2020“, за да се повиши на всички равнища тяхното чувство за отговорност за целите на стратегията и да се осигури по-добра осведоменост на място за нейните цели и резултати;

Права на жените и равенство между половете

83. посреща със задоволство специфичните за всяка държава препоръки относно мерки за подобряване на детските заведения, премахване на отрицателните стимули за втория член на семейството да работи, хармонизиране на установената от закона пенсионна възраст за мъжете и жените, откликване на необходимостта от съвместяване на професионалния и личния живот, особено като се подобрява достъпът до нови технологии и до обучение за тяхното използване, както и премахване на неравнопоставеността на половете, включително по отношение на пенсиите; изразява загриженост от факта, че много от тези препоръки вече са били отправени през 2012 г., което показва липса на прилагане в държавите членки;

84. подчертава, че държавите членки следва да увеличат процента на участие на деца и млади хора в образователните системи и следва да се съсредоточат повече върху проблема за преждевременното напускане на училище, най-вече като събират информация за основните причини за това явление, за да приемат и приложат политики за неговото предотвратяване;

85. призовава Комисията и държавите членки да вземат надлежно предвид свързаните с въпросите на пола цели в националните програми за заетост, като обръщат специално внимание на жените, грижещи се за възрастни несамостоятелни лица, самотните майки и жените с деца с увреждания; призовава освен това да се отдаде дължимото внимание на въпроса за преждевременното напускане на училище, като се има предвид рязкото покачване на броя на децата между 10 и 16 години, които отпадат от системата на образованието, и очевидната загуба на ресурси за ЕС като цяло в резултат на това;

86. призовава Комисията да повдигне в своя предстоящ годишен обзор на растежа въпроса за формулиране на специфични политически насоки относно намаляването на неравенството между половете, включително по-конкретно насоки за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете, която често води до това, жените да се окажат под прага на бедността на един по-късен етап от своя живот, както и на разликата между половете по отношение на пенсиите, а също и насоки относно увеличаване участието на жените на пазара на труда и борба срещу половата сегрегация в рамките на пазара на труда, тъй като за бъдещия икономически просперитет на ЕС е от решаващо значение той да може да оползотвори напълно своите трудови ресурси;

87. отбелязва колко е важно да се въведе бюджетно планиране, съобразено с пола, с цел да се анализират всички правителствени програми и политики, въздействието им върху разпределението на ресурсите и приноса им за равенството между жените и мъжете;

88. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на правителствата на държавите членки, на Комисията, на националните парламенти и на Европейската централна банка.

 • [1]  Приети текстове, P7_TA(2012)0408
 • [2]  OВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 12.
 • [3]  OВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 41.
 • [4]  OВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 8.
 • [5]  OВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 33.
 • [6]  OВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 25.
 • [7]  OВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 1.
 • [8]  OВ L 140, 27.5.2013 г., стр. 1.
 • [9]  OВ L 140, 27.5.2013 г., стр. 11.
 • [10]  Приети текстове, P7_TA(2013)0052.
 • [11]  Европейски парламент, Генерална дирекция за вътрешни политики, Тематичен отдел „В”.

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (*) (18.9.2013)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно европейския семестър за координация на икономическата политика: изпълнение на приоритетите за 2013 г.
(2013/2134(INI))

Докладчик по становище (*): Катрин Тротман

(*) Асоциирана комисия — член 50 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава още веднъж важната роля на бюджета на ЕС за стимулиране на растежа, насърчаване на създаването на работни места и намаляване на макроикономическите дисбаланси в ЕС;

2.  припомня факта, че въпреки твърде малкия си обем в абсолютно и относително изражение спрямо икономическото благосъстояние на Съюза, бюджетът на ЕС има важна добавена стойност като инструмент за насърчаване на целите на стратегията „Европа 2020“, предвид неговата роля на катализатор за инвестиции;

3.  изразява съжаление във връзка с факта, че държавите членки продължават да подценяват ролята и приноса на бюджета на ЕС за укрепване на икономическото управление и бюджетната координация в Съюза като цяло, поради което ги призовава в усилията си за консолидация да не разглеждат своите вноски в бюджета на ЕС като променлива величина за корекции и да не се опитват изкуствено да намалят обема на разходите в бюджета на ЕС за стимулиране на растежа; във връзка с това и предвид съвместната декларация, подписана от Парламента, Съвета и Комисията през декември 2012 г., както и резолюцията на Парламента от 3 юли 2013 г. относно политическото споразумение за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014-2020 г., призовава Съвета да одобри изцяло всички представени от Комисията коригиращи бюджети за 2013 г., които могат да се окажат необходими в хода на годината, с цел приключване на текущата многогодишна финансова рамка за периода с чист баланс;

4.  отново посочва, че постигнатият на заседанието на Европейския съвет от 8 февруари 2013 г. компромис относно МФР за периода 2014—2020 г. не отговаря на очакванията на Парламента; настоява, че всяко споразумение, постигнато на толкова ниско равнище, може да бъде приемливо единствено при условията, посочени в резолюцията на ЕП от 3 юли 2013 г.;

5.  изразява съжаление за недостатъчните последващи действия във връзка с „Пакта за растеж и работни места”, приет от държавите членки и от Комисията на заседанието на Европейския съвет през юни 2012 г.; освен това е изключително загрижен във връзка с изумителната липса на амбиция от страна на Съвета по отношение на предприемането на мерки за справяне с кризата като цяло;

6.  подкрепя гаранцията на ЕС за младежта и предложената инициатива за младежка заетост като полезно средство за борба с неприемливо високото равнище на безработица сред младите хора; при все това е обезпокоен от занижените амбиции по отношение на предложеното равнище на финансиране (6 милиарда евро) за инициативата за младежка заетост за целия период на действие на следващата МФР; поема ангажимент да използва всички налични средства за подобряване на резултатите от това действие;

7.  изразява своето убеждение, че надеждният принос на ЕС за приключване на настоящата криза трябва да се основава на съществена промяна в начина на финансиране на бюджета на ЕС, т.е. в посока към истински собствени ресурси;

8.  настоятелно призовава държавите членки да направят всичко възможно, за да вземат своевременно решение за своето национално програмиране във връзка със структурните фондове и Кохезионния фонд, с цел избягване на забавяния при използването на тези средства, които са предназначени за подкрепа на растежа и създаването на работни места;

9.  подчертава значението на науката и иновациите за стратегическото развитие на конкурентоспособността, и следователно – създаването на работни места на европейско равнище с цел преодоляване на икономическата и финансова криза;

10. подчертава значението на европейския семестър за мониторинга на структурните реформи, приети от държавите членки, което от своя страна следва да цели осигуряване на подходящи рамкови условия за иновации.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

18.9.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Frédéric Daerden, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Nils Torvalds, Catherine Trautmann, Adina-Ioana Vălean

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Elena Oana Antonescu, Andrzej Grzyb, Ivana Maletić, Marian-Jean Marinescu, Traian Ungureanu, Iuliu Winkler

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (*) (19.9.2013)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно европейския семестър за координация на икономическата политика: изпълнение на приоритетите за 2013 г.
(2013/2134(INI))

Докладчик по становище (*): Вероника Лопе Фонтане

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 50 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства факта, че няколко държави членки са представили доклади относно напредъка по стратегията „Европа 2020“, в които в някои случаи се посочват конкретни проекти за постигане на тези цели; призовава всички държави членки да добавят подобни доклади като част от своя принос към европейския семестър за 2014 г.; изразява съжаление, че Комисията не е представила доклад за напредъка по стратегията „Европа 2020“; призовава Комисията да представя такъв доклад всяка година;

2.  изразява своята загриженост поради общата липса на амбиция и напредък по целите на стратегията „Европа 2020“; призовава в центъра на европейския семестър да бъдат заложени целите на стратегията „Европа 2020“, като държавите членки си поставят амбициозни национални задачи с подробни стратегии за постигането им и напредъкът се наблюдава видимо чрез националните програми за реформи, специфичните за всяка държава препоръки и Годишния обзор на растежа; призовава Комисията да отправя системно препоръки към държавите членки по всяка от целите на стратегията „Европа 2020“, по която има липса на напредък;

3.  припомня, че в своя доклад относно годишната стратегия за растеж Парламентът призова за изработването на стратегия, която да направи съвместими насоките за икономическа политика и структурните реформи на ЕС със стимули за растеж и създаване на работни места; приветства въвеждането на промени в календара за фискална консолидация; призовава Комисията и Съвета да оценяват редовно скоростта и графика на фискална консолидация и възможността да удължават допълнително сроковете за корекция на прекомерния дефицит, за да се позволи растеж и създаване на работни места; настоятелно призовава Комисията да наблюдава националните цели по стратегията „Европа 2020“ в държавите членки, на които се предоставя финансова помощ, и с тази цел да предоставя адаптирани и специфични за всяка държава препоръки, като взема под внимание по съответен начин ограниченията, произтичащи от програмите за макроикономическо приспособяване;

4.  призовава Комисията и Съвета да продължат да подобряват показателите за наблюдение на социалното и екологичното измерение и на измерението, свързано с иновациите, на стратегията „Европа 2020“ в рамките на европейския семестър; призовава да бъдат разработени количествени и качествени методики за подобряване на точността на оценките на цялостното социални и екологични дадености, които понастоящем не са обхванати в пълна степен от съпоставими статистически данни на равнището на ЕС;

5.  счита факта, че Комисията отчита необходимостта от намаляване на данъците върху заетостта за сметка на други източници на доходи, за положителна промяна, която ще ускори процеса на фискална консолидация на по-справедлива основа;

6.  признава, че тазгодишните специфични за всяка държава препоръки (СДП) са особено важни, тъй като държавите членки определят своите инвестиционни приоритети за политиката на сближаване в рамките на следващата многогодишна финансова рамка (МФР); в този контекст призовава за повече съсредоточаване на финансирането от ЕС върху всички приоритети на стратегията „Европа 2020“, по-конкретно чрез политики за растеж и заетост, включително борба срещу безработицата сред младите хора и дълготрайната безработица и създаване на трайни работни места, които не са несигурни и включват задължително плащане на вноските за социално осигуряване и адекватно възнаграждение; изразява своята загриженост във връзка с нарастващите социални и икономически различия между държавите членки;

7.  отбелязва, че няколко държави членки са приели важни реформи на пазара на труда, целящи подобряване на неговата устойчивост, въвеждане на по-голяма вътрешна и външна гъвкавост, намаляване на разпокъсаността и улесняване на прехода между работни места; подчертава, че трудовите реформи следва да се осъществяват с адекватен консенсус между социалните партньори;

8.  изисква от държавите членки и Комисията в нейните насоки за политиките и в специфичните за всяка държава препоръки да гарантират, че нужната гъвкавост на пазара на труда не засяга отрицателно високите равнища на социална закрила, които са отличителна характеристика на нашия социален модел, и че реформите на пазара на труда целят насърчаване на качеството на работното място, по-добро управление на социалния риск, постигане на напредък при приобщаването на уязвимите групи на пазара на труда, намаляване на бедността при работещите, съвместяване на професионалния и семейния живот, насърчаване на равенството между половете, насърчаване на здравословните и безопасни условия на труд, укрепване на правата на работниците с нетипични договори и подобряване на социалната защита за самостоятелно заетите работници;

9.  отбелязва предложението в специфичните за всяка страна препоръки към много държави членки по отношение на пенсионните реформи; изразява съжаление, че препоръките на Комисията са направени без оглед на препоръките на Европейския парламент в неговите доклади относно Зелената и Бялата книга за пенсиите; подчертава, че пенсионните реформи изискват национално политическо и социално сближаване и могат да бъдат успешни само ако са договорени със социалните партньори;

10. отбелязва, че всички държави членки са получили препоръки по отношение на равнищата на участие на пазара на труда; призовава държавите членки с ниски равнища на участие на пазара на труда, като се допитват до социалните партньори, да засилят активните, всеобхватни и приобщаващи мерки в областта на пазара на труда, като например обучение и служби по заетостта, и да въведат допълнителни реформи за улесняване на достъпа до качествена заетост, за улесняване на съвместяването на професионалния с личния живот, за предотвратяване на ранното оттегляне от пазара на труда, подобряване на конкурентоспособността и борба срещу разпокъсаността на пазара на труда, както и за постигане на съответствие между уменията на работниците и търсенето на пазара на труда;

11. приветства специфичните за всяка държава препоръки на Комисията в областта на екологичното данъчно облагане и потенциала му за създаване на работни места и призовава Комисията да го вземе предвид в предстоящия годишен обзор на растежа; подчертава положителните бюджетни, трудови, социални и екологични последици в резултат на преминаването от данъчно облагане на труда към екологично данъчно облагане;

12. изразява съжаление, че нито една от специфичните за всяка държава препоръки не разглежда предизвикателството, създадено от въздействието на режима на данъчно облагане на труда върху дългосрочните инвестиции и последиците от гледна точка на създаването на работни места;

13. посочва, че положението на безработните млади хора е особено тревожно и че са необходими спешни действия; призовава за европейски пакт за младежка заетост, който да приведе в действие отдавна съгласуваните мерки, и за поемане на ангажимент за нови ресурси и мерки срещу безработицата сред младите хора и за намаляване на броя на младите хора, които са неработещи, неучещи или необучаващи се, и на бедността сред младежите, като се вземе предвид качественият аспект на достойната работа при пълно зачитане на основните трудови стандарти;

14. очаква да се изтегли на по-ранен етап реализацията на средствата по инициативата за младежка заетост в съответствие с призива на комисията по заетост и социални въпроси чрез предложените от нея изменения към Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР);

15. приветства приемането от Съвета на гаранцията за младежта и отделянето на шест милиарда евро за инициативата за младежка заетост в рамките на следващата МФР; призовава държавите членки спешно да въведат схемите за гаранции за младежта и да използват ефективно наличните ресурси, като съсредоточават дейностите, насочвайки ги към хората в най-затруднено положение;

16. отбелязва със задоволство, че тези средства могат да се използват през първите две години от следващата МФР; подчертава обаче, че тази сума е недостатъчна за трайна борба срещу младежката безработица и че тя следва да бъде само първоначален транш, с който да се води борба срещу младежката безработица; посочва, че по изчисления на Международната организация на труда (МОТ) са необходими 21 милиарда евро само в еврозоната, за да се осъществява ефективна програма за борба срещу безработицата сред младите хора;

17. призовава Комисията и Съвета да имат предвид, че дори държавите членки в процедура на прекомерен дефицит имат фискално пространство да използват тези мерки, особено ако се изключи временно съфинансирането от страна на държавите членки на мерките за борба с безработицата сред младите хора от изчисляването на прекомерния дефицит;

18. насърчава Комисията да продължи работата на екипите за действие за младежка заетост, за да помогне на държавите членки с най-високи равнища на младежка безработица да препрограмират финансирането от структурните фондове на ЕС по многогодишната финансова рамка за периода 2007—2013 г. с цел насочването му към младите хора; приветства намерението на Комисията за надграждане на Европейския портал за професионална мобилност (EURES) чрез засилване и разширяване на неговите дейности, и по-специално чрез насърчаване на мобилността на младите хора; отбелязва обаче, че мобилността трябва да остане доброволна и че усилията за създаване на работни места и места за обучение на даденото място не трябва да бъдат ограничавани от това;

19. призовава Комисията да предложи рамка за качество на стажовете, която обхваща, наред с другото, критерии за подходящо възнаграждение, учебни резултати, условия на работа и стандарти за безопасни и здравословни условия на труд; призовава Комисията, държавите членки и социалните партньори в ЕС да прилагат амбициозно алианса за професионална подготовка;

20. счита, че предвид броя на работниците, особено млади хора, които заминават от своите държави по произход за други държави в рамките на ЕС в търсене на възможности за заетост, съществува неотложна необходимост да бъдат разработени подходящи мерки за преразглеждане на европейското право, за да се гарантира преносимостта на пенсионните права и за период от поне три месеца да се гарантира запазването на обезщетенията за безработица при търсене на работа в друга държава членка; приветства подобренията на Европейския портал за мобилност и призовава заедно с държавите членки да бъде разработена специална стратегия за него;

21. призовава държавите членки да въведат схеми за осигуряване на по-добър достъп до финансиране за МСП, с цел да се подпомогне растежът на заетостта;

22. приветства факта, че за пръв път в някои специфични за всяка държава членка препоръки се разглежда конкретното положение в държавите членки по отношение на бедността; решително осъжда факта, че в нито една от специфичните за всяка държава препоръки не се разглежда конкретно случаят на пазари на труда, от които жените са изключени и за които не са предвидени мерки за приобщаването им;

23. подчертава, че са нужни специални действия за повишаване на участието на пазара на труда на жените, на по-възрастните работници и на работниците с увреждания, като се осигурят ефективни стимули за връщане и оставане на работа; припомня, че качеството, приемливата цена и достъпът до услуги, свързани с образованието в ранна детска възраст, грижите за деца и грижите за хора в напреднала възраст, играят решаваща роля;

24. подчертава, че трайно безработните следва да бъдат подкрепяни чрез създаване на работни места и интегрирани подходи за активно приобщаване, включващи положителни стимули за активизиране, като например персонализирани напътствия и програми за преминаване от социални помощи към заетост, както и подходящи системи за обезщетения и достъп до качествени услуги, за подкрепа при възстановяването на връзката им с пазара на труда и достъпа им до качествени работни места;

25. припомня, че пълният икономически потенциал и потенциал за разкриване на работни места в сферата на услугите остава неоползотворен; призовава за пълното и целесъобразно прилагане на Директивата на ЕС за услугите, като същевременно се гарантират задълженията на публичните служби, които могат да осигурят всеобщ достъп за всички до качествени услуги на приемлива цена; призовава държавите членки да инвестират по-специално в качествени социални услуги; същевременно отбелязва, че стандартите относно заплатите и социалните придобивки трябва да бъдат спазвани; призовава държавите членки да премахнат пречките в сектора на търговията на дребно, както и прекомерните ограничения при професионалните услуги и регулираните професии; същевременно призовава за премахване на пречките пред свободното движение на работниците, за да се подобри мобилността и да се оптимизира използването на човешкия капитал на ЕС;

26. изтъква потенциала за създаване на работни места на зелената икономика, която според оценки на Комисията би могла да създаде пет милиона работни места до 2020 г. дори само в секторите на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, при положение че се приемат амбициозни политики в областта на климата и енергетиката; призовава държавите членки да осигурят достатъчни по обем инвестиции в тези сектори, да предвидят бъдещите изисквания за умения на работниците и да гарантират качеството на „зелените работни места“; призовава Комисията да включи използването на потенциала на зелената икономика за създаване на работни места като приоритет в годишния обзор на растежа за 2014 г.;

27. призовава Комисията да предложи зелена книга относно минимално обезщетение за безработица в еврозоната като автоматичен стабилизатор след дебата на пленарно заседание относно социалното измерение на ИПС и изслушването, организирано на 9 юли 2013 г. от комисията по заетост и социални въпроси на Парламента;

28. припомня разминаването между търсените и предлаганите умения и недостига на умения в много региони и сектори, както и невъзможността на някои системи за образование и обучение да се справят с изискванията на пазара и нуждите на работниците в този контекст; приветства реформите в системите за професионално образование и обучение, предприети от няколко държави членки с цел приспособяване на уменията и компетентността, особено тези на младите хора, към нуждите на пазара на труда и на бъдещите работници; в този контекст подчертава предимствата на системите за двойно обучение; припомня, че почти всички държави членки трябва да предприемат допълнителни действия и да направят повече инвестиции в образованието, обучението, научните изследвания, иновациите и развитието;

29. отбелязва, че наред с реформата в сектора на образованието и обучението е необходима дългосрочна, устойчива, основана на критерии стратегия за имиграция като отговор на недостига на квалифицирана работна ръка и демографските промени;

30. отбелязва, че кризата има силно и трайно въздействие върху равнищата на безработица и социалната обстановка в държавите членки, което доведе до неустойчиво повишаване на бедността и социалното изключване, включително детска бедност, бездомничество, социално неравенство, бедност при работещите и свръхзадлъжнялост на домакинствата; в този контекст призовава държавите членки да подсилят мрежите за безопасност и да осигурят ефективност на системите за социална сигурност, които се занимават със засегнатите, както и да инвестират в превантивни мерки; настоятелно призовава Комисията да вземе предвид въздействието на програмите за икономически реформи върху напредъка по водещите цели на стратегията „Европа 2020“ в държавите членки, изпитващи финансови затруднения, и да договори изменения, насочени към привеждането на програмите за икономически реформи в съответствие с целите на „Европа 2020“; отбелязва, че изискванията на бюджетната консолидация не трябва да възпрепятстват инвестициите в обучение и в трайни и сигурни работни места;

31. приветства факта, че тази година някои държави членки са положили по-големи усилия за включване на националните парламенти, социалните партньори и гражданското общество в изготвянето на своите национални програми за реформи, но подчертава, че са необходими по-големи усилия; отново отправя призива си за увеличаване на демократичната легитимност на европейския семестър; подчертава, че включването на националните парламенти и заинтересованите страни от обществото в разработването на амбициозни национални програми за реформи и специфични за всяка държава препоръки, които могат да гарантират постигането на целите на стратегията „Европа 2020“, е от решаващо значение за тяхното изпълнение и успех; призовава Комисията да гарантира включването на социалните партньори на европейско равнище при разработването на политическите насоки по социалните въпроси и въпросите на заетостта в рамките на европейския семестър;

32. отправя искане към Комисията да включи изцяло настоящото становище в Годишния обзор на растежа за 2014 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

18.9.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Claudette Abela Baldacchino, Georges Bach, Jürgen Creutzmann, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Csaba Sógor, Andrea Zanoni

СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (5.9.2013)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно европейския семестър за координация на икономическата политика: изпълнение на приоритетите за 2013 г.
(2013/2134(INI))

Докладчик по становище: Андреас Шваб

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

–   като взе предвид своята резолюция от 7 февруари 2013 г., съдържаща препоръки към Комисията относно управлението на единния пазар[1],

–   като взе предвид първия доклад на Комисията от 28 ноември 2012 г. относно „Степен на интеграция на единния пазар 2013 г. – Принос към Годишния обзор на растежа 2013 г.“ (COM(2012)0752),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 8 юни 2012 г., озаглавено „По-добро управление за единния пазар“ (COM(2012)0259),

1.  припомня, че единният пазар е основен двигател на растежа и на създаването на работни места и играе неотменна роля за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; отбелязва обаче, че въпреки това този потенциал остава неизползван в много отношения;

2.  счита, че подобряването на рамката за икономическо управление следва да се основава на набор от свързани помежду си и взаимно съгласувани политики, които да насърчават растежа и заетостта, както и че пълното развитие на вътрешния пазар е необходимо изискване, за да се осъществи това;

3.  припомня, че икономическият потенциал в сектора на услугите остава до голяма степен неоползотворен; изтъква, че пълното и правилно прилагане на Директивата за услугите би могло да отключи потенциала за растеж на БВП на ЕС с 0,8 % – 2,6 % и че заедно с доизграждането на единния цифров пазар това би могло да породи икономически ползи, равняващи се на 4200 EUR годишно на европейско домакинство;

4.  приветства факта, че в Европейския семестър за 2013 г. за пръв път Годишният обзор на растежа беше подкрепен с доклад относно степента на интеграция на единния пазар;

5.  счита, че в контекста на Европейския семестър единният пазар следва да се бъде интегриран в рамките на други хоризонтални области на политики;

6.  изразява съжаление обаче, че въпреки сериозните доказателства за значимостта на единния пазар в преодоляването на кризата, специфичните за всяка страна препоръки за 2013 г. не отделят достатъчно внимание на потенциала за растеж, за създаване на доверие у потребителите и за създаване на работни места, до който правилното прилагане и изпълнение на правилата на единния пазар биха довели;

7.  подкрепя акцента, поставен в тазгодишните специфични за всяка страна препоръки, върху значението на премахването на необоснованите ограничения и бариери пред навлизането в секторите на услугите; призовава настоятелно съответните държави членки да разгледат тези препоръки с изключително внимание и като спешен приоритет да премахнат тези пречки пред растежа на единния пазар;

8.  призовава Комисията да отреди приоритетно място на управлението на единния пазар в своя следващ Годишен обзор на растежа и в Европейския семестър за 2014 г. и в следващите специфични за всяка страна препоръки да се съобрази изцяло с ключовите за растежа области, определени като сектора на услугите, енергийния сектор, транспортния сектор и цифровия единен пазар, както и с мерките, включени в Акта за единния пазар – І и ІІ;

9.  изразява съжаление, че липсата на национални и европейски инвестиции пречи на постигането на приоритетните цели в ключови области като енергетика, транспорт и цифров пазар, посочени в доклада относно „Степен на интеграция на единния пазар 2013 г. – Принос към Годишния обзор на растежа 2013 г.“;

10. междувременно настоятелно призовава държавите членки и Комисията да полагат повече усилия за прилагане на законодателството в областта на единния пазар и за мониторинг на това прилагане, наред с другото и посредством редовни систематични проверки „Sweep”;

11. отново призовава Комисията да укрепи управлението на единния пазар посредством установяването на годишен цикъл на управление на единния пазар като конкретен стълб от Европейския семестър, включващ информационно табло за вътрешния пазар, годишен доклад относно интегрирането на единния пазар като част от Годишния обзор на растежа, насоки от Европейския съвет за държавите членки, национални планове за действие, целящи изпълнението на насоките за единния пазар и отделни специфични за всяка страна препоръки;

12. отбелязва липсата на участие на националните парламенти в разискването относно аспектите на единния пазар в Европейския семестър за 2013 г.; подчертава, че включването на заинтересованите страни в необходимите реформи е ключово за тяхното реализиране и успех и призовава националните парламенти активно да се включат в диалог с Европейския парламент и със съответните свои правителства, да изпълняват ангажиментите си за по-добро регулиране, като например прилагане на „тест за единния пазар“, и да активират по-успешно неизползвания потенциал за растеж и заетост;

13. подчертава значението на по-активното и ранно включване на социалните партньори и всички заинтересовани страни в изготвянето, приемането, изпълнението и наблюдението на мерките, необходими за насърчаване на растежа и правата на гражданите в рамките на единния пазар.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

5.9.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Claudette Abela Baldacchino, Adam Bielan, Преслав Борисов, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Cornelis de Jong, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ildikó Gáll-Pelcz, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Liisa Jaakonsaari

СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (26.9.2013)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно европейския семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2013 г.
(2013/2134(INI))

Докладчик по становище: Тамаш Дойч

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства специфичните препоръки по държави (СПД) за 2013 г. и особено тяхната съсредоточеност върху мерки за възстановяване на растежа, справяне с безработицата, създаване на работни места и повишаване на конкурентоспособността на икономиките на ЕС; отбелязва със загриженост, че в условията на непрекъснат натиск в резултат на икономическата, социалната, финансовата криза и кризата на държавния дълг СПД като цяло не са достатъчно амбициозни; в този контекст посочва липсата на препоръки за възстановяване на спешно необходимото кредитиране за реалната икономика и МСП, укрепване на връзката между капацитета за публични и частни инвестиции, борба с данъчните измами и разглеждане на социалното измерение на ИПС;

2.  отново изтъква позицията си за необходимостта от укрепване на демократичната легитимност на процеса на европейския семестър; подчертава факта, че националните парламенти, регионалните и местните органи имат много ограничен достъп до процеса на европейския семестър и че тяхната роля в рамките на СПД е практически пренебрегната, независимо че техният принос и тяхното участие са необходими за увеличаването на шансовете за изпълнение на целите на „Европа 2020“;

Растеж и конкурентоспособност

3.  отново изтъква значението на политиката на сближаване като основен инвестиционен инструмент, който играе главна роля в борбата срещу кризата, намаляването на регионалните различия и насочването на ЕС и неговите региони по пътя на устойчивия растеж; във връзка с това изтъква необходимостта от осигуряване на достатъчно бюджетни средства в контекста на преговорите за МФР за структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз, като в частност отбелязва ключовия им дял в инвестициите в редица области като заетост, иновации, устойчиво развитие и подкрепа за МСП;

4.  изразява сериозна загриженост от резкия спад на публичните и частните инвестиции в икономиката на производството и особено на местно и регионално равнище; застъпва становището, че са необходими решителни мерки за реформиране на стоковите и трудовите пазари, за провеждане на предпазливи политики в областта на трудовите възнаграждения, за основаване на бъдещия модел за растеж върху иновациите и за преориентиране на производството към дейности с висока добавена стойност; счита, че провеждането на устойчива икономическа политика предполага наличието на много добри условия за създаване на нови предприятия; изразява твърдото си убеждение, че структурните и инвестиционните фондове са от съществено значение, за да се предотврати и смекчи всеки недостатък в гореспоменатите аспекти и да се стимулират публичните инвестиции; посочва възможностите, които биха могли да се използват в държавите членки за подпомагане на публичните инвестиции от структурните фондове чрез осигуряване на определена гъвкавост на финансовите процедури на тези фондове, например чрез повишаване на ставките на съфинансиране на държавите, които участват в програма за макроикономически корекции и получават финансова помощ от ЕС, или чрез удължаване с една година на правилото за автоматично освобождаване за всички държави членки през програмния период 2007 – 2013 г. (какъвто ще бъде случаят през програмния период 2014 – 2020 г.).

5.  посочва, че във времена на сериозни фискални ограничения и намален капацитет за отпускане на заеми от страна на частния сектор, структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз представляват основен лост за стимулиране на икономиката, по-специално чрез използването на иновативни финансови инструменти; счита, че повишеното използване на иновативни финансови инструменти в рамките на политиката на сближаване може да насърчи публично-частните партньорства, да спомогне за постигането на мултиплициращ ефект за бюджета на ЕС, да гарантира важен поток на финансиране за стратегически регионални инвестиции и да увеличи потенциала за растеж на ЕС; в тази връзка приветства важната роля, която ще играят новите иновативни финансови инструменти в рамките на политиката на сближаване през програмния период 2014 – 2020 г.; настоятелно призовава Комисията да определи също така по-ясно мястото на финансовите инструменти в рамките на СПД и да засили привеждането в съответствие на европейските структурни и инвестиционни фондове с програмите на ЕИБ, по-специално в сферата на гарантирането на заеми за МСП и микропредприятията;

6.  изразява загриженост от продължаващата мащабна деиндустриализация на определени региони в Европа, което води до прекалено високи равнища на безработица и множество демографски проблеми;

7.  отбелязва със загриженост, че финансирането на икономиката на производството, по-специално на МСП, не е било възстановено в целия ЕС, като по-слабо развитите региони са понесли най-тежкия удар; посочва, че нарастващите разлики в достъпа до кредитиране могат да задълбочат допълнително регионалните различия; във връзка с това подчертава значението на способността на европейските структурни и инвестиционни фондове да обвържат публичните и частните инвестиции и да предоставят алтернативни източници на финансиране за МСП; призовава Комисията да гарантира своевременно и преди началото на програмния период 2014 – 2020 г. правна яснота и прозрачност по отношение на използването на стандартните иновативни финансови инструменти;

8.  счита, че въпреки че финансовите защитни мерки, приети от ЕЦБ, допринесоха за стабилността на еврозоната и успокоиха финансовите пазари, проблемът с конкурентоспособността в еврозоната остава нерешен;

Безработица и социални последици от кризата

9.  приветства реформите на пазара на труда, насочени към подобряване на устойчивостта на пазара на труда, въвеждане на повече вътрешна и външна гъвкавост, намаляване на разпокъсаността и улесняване на прехода между отделните работни места; при все това припомня, че са необходими още повече и по-задълбочени реформи, по-специално за да се подобри мобилността на пазара на труда и особено младежката мобилност; призовава Комисията във връзка с това и с обезпокоителните данни за младежката безработица в Европа да постави специален акцент върху подобряването на професионалните възможности и насърчаването на програми за започване на стопанска дейност за младите хора, особено за онези, които срещат затруднения при навлизането на пазара на труда, за да се предоставя помощ при търсенето на работа и да се установят ясни и прозрачни връзки между образованието и обучението, с цел да се постигне по-добро съответствие между уменията и наличните работни места и по този начин да се избегне задълбочаването на недостига на квалифицирана работна ръка; отбелязва, че системата за двойно обучение до голяма степен е адаптирана към изискванията на пазара на труда, като улеснява навлизането на младите хора в професията;

10. подчертава необходимостта да се отдаде приоритет на всички налични мерки за справяне с кризата с младежката безработица;

11. счита, че понастоящем повече от всякога е необходимо да се извършат структурни реформи на регионално и национално равнище и на равнището на ЕС с цел създаване на възможности за заетост, насочени към младежите на трудовия пазар; подчертава, че тези усилия следва да се съсредоточат по-специално върху привеждането в съответствие на стратегиите за заетост на ЕС с бъдещите изисквания на европейската икономика;

12. подчертава необходимостта от продължаване на програмите, предназначени за насърчаване на предприемачеството сред младите хора чрез създаване на специални възможности за започване на стопанска дейност за тях, придружени от увеличен достъп до европейско финансиране и бизнес консултации;

Достъп до финансиране и разпокъсаност на вътрешния пазар

13. изразява дълбока загриженост относно продължаващата несигурност на частните инвеститори, липсата на доверие и нежеланието им да инвестират, по-специално поради стандартите за производителността в условията на разпокъсаност на единния пазар и промени в промишлената политика; изразява съжаление, че след кризата недостигът на доверие прави както частните инвеститори, така и институциите от финансовия сектор изключително предпазливи по отношение на риска, и отново изтъква, че усилията за укрепване на банковия сектор следва да продължат;

14. счита, че е необходимо да се предприемат спешни мерки за повишаване на конкурентоспособността на ЕС на международно равнище и за генериране на устойчив вътрешен растеж; подчертава, че усилията трябва да се съсредоточат върху създаването на иновативни схеми, които включват по-евтини и достъпни кредити за МСП, подобряват бизнес климата чрез насърчаване на нови източници на капитал, включително кредитирането между предприятия, и улесняват достъпа до рисков капитал;

Макроикономическо управление

15. приветства намаляващия брой на държавите членки, подложени на процедура при прекомерен дефицит, както и факта, че държавите членки намаляват дълговете си и консолидират своите бюджети; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да използват всички маржове на гъвкавост, възможни при превантивните мерки на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), за да се постигне баланс между производствените потребности от обществени инвестиции и целите за фискална дисциплина, например като се изключат агрегираните обеми на национално съфинансиране в рамките на структурните и инвестиционните фондове от ограниченията, наложени от Пакта за стабилност и растеж, или като се основат изчисленията за целите на Пакта върху нетните, а не върху брутните парични изисквания на конкретната държава членка.

16. припомня своята позиция, предложена в рамките на преговорите за МФР, за макроикономическа обвързаност на структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз, тъй като — без връзка между резултатите от политиката на регионално равнище и на равнището на държавите членки — това би наказало регионите за евентуално неспазване на процедурите за икономическо управление на национално равнище;

17. призовава Комисията да завърши ИПС, като представи законодателни предложения, свързани със социалния стълб; подчертава, че социалната информационна таблица, която би служила като градивен елемент на този стълб, следва да включва също така съответните регионални и местни особености.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.9.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

François Alfonsi, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, John Bufton, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Филиз Хакъева Хюсменова, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Tomasz Piotr Poręba, Ovidiu Ioan Silaghi, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Andrea Cozzolino, Joseph Cuschieri, Ivars Godmanis, Juozas Imbrasas, Karin Kadenbach, Андрей Ковачев, James Nicholson, Heide Rühle, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Giommaria Uggias, Iuliu Winkler

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

António Fernando Correia de Campos, Sabine Verheyen

СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете (24.9.2013)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно европейския семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2013 г.
(2013/2134(INI))

Докладчик по становище: Марейе Корнелисен

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

–   като взе предвид проучването относно данните за оценка на процеса на европейския семестър от гледна точка на равенството между половете[1],

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010―2015 г.“ (COM(2010)0491),

А. като има предвид, че новите технологии предоставят на работодателите и работещите нови възможности за организиране на работата по такъв начин, че да се постигне по-голямо равновесие между професионалния и личния живот, така че пазарът на труда да стане по-приобщаващ за жените;

1.  призовава Комисията да извърши оценка на въздействието на мерките за фискална консолидация върху равенството между половете; призовава държавите членки да отделят специално внимание на равенството между половете в рамките на своите програми за стабилност и за конвергенция и националните програми за реформи, наред с другото като следят за включването в тези програми на прозрачни описания на въздействието на предложените приходи и разходи върху равенството между половете;

2.  призовава държавите членки да определят разбити по пол национални цели в рамките на стратегията „Европа 2020“; призовава Комисията да предостави разбивка на данните по пол, така че напредъкът по отношение на водещите цели на стратегията „Европа 2020“ и съответните национални цели да може да се проследи, и да определи допълнителни конкретни показатели за двата пола, ако това е необходимо;

3.  изразява загриженост по отношение на факта, че националните програми за реформи не съдържат всеобхватни и систематични стратегии за постигането на напредък по отношение на равенството между половете в областта на заетостта, социалното приобщаване, образованието, научните изследвания и иновациите; призовава Комисията да предостави насоки на държавите членки за коригиране на това в бъдещите цикли на европейския семестър;

4.  подчертава значението на публичните инвестиции на европейско и национално равнище за насърчаване на икономическото и социалното сближаване, особено що се отнася до инвестициите в по-слабо развитите региони; подчертава, че разходите за образование, социални услуги, научноизследователска и развойна дейност и инфраструктура, включително енергия от възобновяеми енергийни източници, транспорт и комуникации, представляват инвестиция в бъдещето на всяка една държава;

5.  посреща със задоволство специфичните за отделните страни препоръки за подобряване на детските заведения, премахване на пречките пред членовете на домакинството с по-ниски доходи, хармонизиране на установената от закона пенсионна възраст за мъжете и жените, задоволяване на потребността от съвместяване на професионалния и личния живот, по-специално чрез подобряване на достъпа до нови технологии и обучение за тяхното използване, и премахване на неравнопоставеността на половете, включително по отношение на пенсиите; изразява загриженост във връзка с факта, че много от тези препоръки вече са били отправени през 2012 г., което показва липса на прилагане в държавите членки;

6.  подчертава, че държавите членки следва да увеличат дела на децата и младите хора, които участват в образователните системи, и да отделят по-голямо внимание на проблема с преждевременното напускане на училище, по-специално като събират информация за основните причини за това явление, с цел да се приемат и приложат политики за неговото предотвратяване;

7.  приветства създаването на връзка между процеса на интеграция на европейските роми и европейския семестър, като се формулират специфични за всяка от държавите членки препоръки с цел да се задълбочи допълнително процесът на интеграция на ромите;

8.  призовава Комисията и държавите членки да вземат надлежно предвид целите в националните програми за заетост, свързани с половете, като обърнат специално внимание на жените, полагащи грижи за възрастни лица, самотните майки и жените, които имат деца с увреждания; призовава освен това да се отдаде дължимото внимание на въпроса за преждевременното напускане на училище, като се има предвид рязкото покачване на броя на децата на възраст между 10 и 16 години, които отпадат от образованието, и очевидната загуба на ресурси за ЕС като цяло в резултат на това;

9.  призовава Комисията да повдигне в своя предстоящ годишен обзор на растежа въпроса за формулирането на специални насоки относно намаляването на неравенството между половете, включително и най-вече насоки за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете (често водеща до това, жените да се окажат под прага на бедността на един по-късен етап от своя живот), както и на разликата между половете по отношение на пенсиите, относно увеличаването на участието на жените на пазара на труда и относно борбата срещу половата сегрегация в рамките на пазара на труда, тъй като за бъдещия просперитет на ЕС е от решаващо значение той да може да оползотвори напълно своите трудови ресурси;

10. призовава Комисията да постави по-силен акцент върху свързването на европейския семестър със стратегията „Европа 2020“ с оглед на борбата срещу безработицата сред младите хора и срещу бедността;

11. призовава Комисията да разработи насоки за участие на заинтересованите страни, да подкрепя финансирането за системното участие от страна на националните заинтересовани страни в европейския семестър, като изисква добавянето на приложения с приноса на заинтересованите страни към националните програми за реформи, както и да провежда ежегодно изслушване, съвместно с Парламента и с участието на социалните партньори и гражданското общество, с цел извършване на оценка на целите и отправяне на предложения за специфичните за отделните страни препоръки;

12. отбелязва колко е важно да се въведе бюджетно планиране, съобразено с пола, с цел да се анализират всички правителствени програми и политики, въздействието им върху разпределението на ресурсите и приносът им за равенството между жените и мъжете.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

18.9.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

7

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Regina Bastos, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Andrea Češková, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Elisabeth Morin-Chartier, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Izaskun Bilbao Barandica, Mariya Gabriel, Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Katarína Neveďalová, Antigoni Papadopoulou, Michèle Striffler

 • [1]  Тематичен отдел, Европейски парламент.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

30.9.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Ivana Maletić, Arlene McCarthy, Anni Podimata, Peter Simon, Ivo Strejček, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Fabrizio Bertot, Zdravka Bušić, Mojca Kleva Kekuš, Olle Ludvigsson, Catherine Stihler, Nils Torvalds, Oleg Valjalo

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Wim van de Camp