ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων για το 2013

8.10.2013 - (2013/2134(INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγήτρια: Elisa Ferreira
Συντάκτες γνωμοδοτήσεων (*):
Catherine Trautmann, Επιτροπή Προϋπολογισμών
Verónica Lope Fontagné, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 50 του Κανονισμού


Διαδικασία : 2013/2134(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0322/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0322/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων για το 2013

(2013/2134(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2012[1],

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης-15ης Μαρτίου 2013,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 136 σε συνδυασμό με το άρθρο 121 παράγραφος 2,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών[2],

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/85/ΕE του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών[3],

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη[4],

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 σχετικά με την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος[5],

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών[6],

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ[7],

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα[8],

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ[9],

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την ετήσια επισκόπηση στον τομέα της ανάπτυξης 2013 (COM(2012)0750),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Συμβολή στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2013[10],

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2013, με τίτλο «Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης - Ένα εργαλείο για την προώθηση αποτελεσματικής δικαιοσύνης και ανάπτυξης» (COM(2013)0160),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2013 που συνοδεύει το σχέδιο των ειδικών ανά χώρα συστάσεων και έχει τίτλο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2013: Ειδικές ανά χώρα συστάσεις για να προχωρήσει η Ευρώπη πέρα από την κρίση» (COM(2013)0350),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα το ευρώ (CΟΜ(2013)0379), καθώς και όλες τις προτάσεις της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2013, για συστάσεις του Συμβουλίου για τα επιμέρους κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–    έχοντας υπόψη τη μελέτη σχετικά με τα στοιχεία για την αξιολόγηση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου από την άποψη της ισότητας των φύλων 2012[11],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0322/2013),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική, κοινωνική και χρηματοπιστωτική κρίση καθώς και η κρίση δημόσιου χρέους δεν έχουν ακόμη κοπάσει και ότι ο στόχος μιας πιο ισορροπημένης , εύρωστης, σταθερής και ολοκληρωμένης Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της υλοποίησης·

B.  έχοντας υπόψη ότι η κρίση δημόσιου χρέους στη ζώνη του ευρώ έχει σημαντικό αντίκτυπο στη χρηματαγορά του ευρώ και στα έκτακτα μέτρα πολιτικής του Ευρωσυστήματος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις της Επιτροπής (CSR) περιέχουν χρήσιμες και λεπτομερείς εκτιμήσεις, αλλά στο σύνολό τους χρήζουν αποσαφήνισης και βελτίωσης όσον αφορά ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως στο θέμα της ισορροπίας των επιταγών πολιτικής ανάμεσα στους διάφορους τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν επίσης ορισμένα περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά τη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και για την παρακολούθηση της συνέχειας που δίνεται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ εξακολουθούν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ζώνης του ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 98% περίπου του συνόλου των επιχειρήσεων της ζώνης του ευρώ, απασχολώντας περίπου τα τρία τέταρτα των εργαζομένων της ζώνης του ευρώ και παράγοντας το 60% περίπου της προστιθέμενης αξίας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντική η διασφάλιση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων και ο σεβασμός των διάφορων εθνικών πρακτικών και θεσμών σχετικά με τη διαμόρφωση των μισθών κατά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται επείγουσα δράση σε πολλούς τομείς, μεταξύ άλλων για την αποκατάσταση του δανεισμού προς την πραγματική οικονομία και τις ΜΜΕ, κάτι που συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, για τη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών και για την αναζήτηση αποτελεσματικών ευρωπαϊκών λύσεων στο πρόβλημα της ανεργίας, ώστε να διαμορφωθεί, κατ' αυτό τον τρόπο, μια πλήρως συσσωματωμένη αγορά εργασίας καθώς και να ενισχυθεί σημαντικά η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική νομιμότητα της οικονομικής διακυβέρνησης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο απαιτεί πραγματικό και αυστηρό σεβασμό των κοινοβουλευτικών αρμοδιοτήτων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς και για τις αρμοδιότητες της Επιτροπής όπως ορίζονται στις Συνθήκες και στην ενωσιακή νομοθεσία, και, με αυτόν τον τρόπο, την αναχαίτιση της τάσης να χαράσσεται η οικονομική πολιτική σε επίπεδο Ένωσης και ευρωζώνης ολοένα περισσότερο σε διακυβερνητικό επίπεδο, χωρίς τη συμμετοχή των κοινοβουλίων·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών είναι ουσιώδους σημασίας για τη διενέργεια κοινωνικών εκτιμήσεων του έμπρακτου αντικτύπου της κρίσης, και συνεπώς για τη λήψη κατάλληλων μέτρων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες διατάξεις που έχουν εισαχθεί από το «νομοθετικό δίπτυχο» (2-pack) έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ, και ότι οι CSR έχουν πλέον αυξημένη σημασία εφόσον τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης και σταθερότητας πρέπει να είναι συμβατά με τις εν λόγω νέες διατάξεις·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και οι συστάσεις έχουν τεθεί σε απαρέγκλιτη εφαρμογή στα κράτη μέλη τα οποία υπάγονται σε πρόγραμμα χρηματοδοτικής βοήθειας, το επίπεδο συμμόρφωσης των υπόλοιπων κρατών μελών με προηγούμενες ειδικές ανά χώρα συστάσεις είναι χαμηλό·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το «νομοθετικό δίπτυχο» (2-pack) καθορίζει κανόνες στο πλαίσιο της κοινοτικής μεθόδου σε σχέση με κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που πλήττονται, ή απειλούνται, από σοβαρές δυσκολίες σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική τους σταθερότητα·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ενιαία αγορά και η συνοχή της ΕΕ·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν, τόσο στους εργοδότες όσο και στους εργαζομένους, νέες δυνατότητες για την οργάνωση της εργασίας κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και, συνεπώς, μεγαλύτερη ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Σεπτεμβρίου 2013, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου είχε συνάντηση με εθνικούς βουλευτές για να συζητηθεί η εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων του Συμβουλίου, με στόχο να ληφθεί περισσότερο υπόψη η αποτελεσματικότητά τους και τα ενδεχόμενα φαινόμενα διάχυσης στην ΕΕ·

1.  επικροτεί τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις της Επιτροπής (CSR), που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο· επισημαίνει ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι συστάσεις αυτές είναι λεπτομερέστερες από τις παλαιότερες και προσφέρουν καλύτερη κατανόηση της προσήλωσης των κρατών μελών στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων για τις οποίες είχαν συμφωνήσει· επικροτεί τη δήλωση της Επιτροπής ότι «για να είναι επιτυχείς οι πολιτικές, δεν αρκεί μόνο να είναι καλά σχεδιασμένες, αλλά πρέπει να έχουν πολιτική και κοινωνική στήριξη», και ότι η Ευρώπη και τα κράτη μέλη, εκτός από τη δημοσιονομική εξυγίανση, χρειάζονται και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα οδηγούν σε πραγματική, βιώσιμη και κοινωνικά ισορροπημένη ανάπτυξη, διατηρήσιμη απασχόληση και ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα, ενώ πρέπει επίσης να ληφθούν ειδικότερα και πιο επείγοντα μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα απαράδεκτα υψηλά επίπεδα της ανεργίας, και ιδίως της ανεργίας των νέων· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να παρακολουθεί τη συμμόρφωση όλων των εκθέσεων των κρατών μελών με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, κυρίως όσον αφορά τη μείωση της φτώχειας και την απασχόληση, και να εξετάζει προσεκτικά τις διασυνδέσεις και την αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις πολιτικές·

2.  επικροτεί τη δήλωση της Επιτροπής ότι οι «ελλειμματικές» χώρες πρέπει να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, οι δε «πλεονασματικές» χώρες πρέπει να ενισχύσουν κατά το δυνατόν τη ζήτησή τους κατά τρόπο αναλογικό και βιώσιμο, ώστε να συμβάλουν στη σταθερότητα και την ανάπτυξη της ζώνης ευρώ·

3.  πιστεύει ότι η οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της πρέπει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της στην παγκόσμια οικονομία, αυξάνοντας ιδίως τον ανταγωνισμό στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη μείωση των τιμών, και τηρώντας το εργατικό κόστος σε επίπεδα που συμβαδίζουν με την παραγωγικότητα· τονίζει ότι η ΕΕ δεν μπορεί να ανταγωνίζεται μόνο σε επίπεδο κόστους, αλλά πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην έρευνα και ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες, καθώς και στην αποδοτική χρησιμοποίηση των πόρων·

4.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο επιδιώκουν να αποφύγουν την υιοθέτηση μιας ταυτόσημης για όλες τις περιπτώσεις προσέγγισης όσον αφορά τις CSR και έτσι να εξασφαλίσουν ότι οι συστάσεις θα είναι προσαρμοσμένες στις εθνικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, με συνέχιση πάντως της εστίασης σε πολιτικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης και στη δημοσιονομική σταθερότητα· καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογούν τον κοινωνικό αντίκτυπο των οικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμιστικών σχεδίων και να εξασφαλίζουν μια γνήσια αξιολόγηση για την εκ μέρους τους εφαρμογή, με στόχο έναν αποτελεσματικότερο συντονισμό και αμοιβαία προσαρμογή ανάμεσα στις πολιτικές·

5.  επισημαίνει ότι τα κράτη και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρουσιάζουν επίμονες αδυναμίες σε περιβάλλον χαμηλής ανάπτυξης·

6.  επισημαίνει ότι μόνο όσον αφορά το 15% των 400 περίπου ειδικών ανά χώρα συστάσεων η Επιτροπή έχει εντοπίσει σημαντική πρόοδο συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη·

7.  επικροτεί το γεγονός ότι οι συστάσεις της Επιτροπής απευθύνονται όχι μόνο στα κράτη μέλη αλλά επίσης στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο· θεωρεί ότι οι συστάσεις προς τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν ολοένα περισσότερο υπόψη την έντονη αλληλεξάρτηση των οικονομιών της ΕΕ, ιδίως εντός της ζώνης του ευρώ, και όλες τις συναφείς πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση για τον μηχανισμό επαγρύπνησης·

8.  τονίζει ότι έχουν μεγάλη σπουδαιότητα η παρακολούθηση και εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, η πολυμερής εποπτεία, η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και οι αξιολογήσεις από ομοτίμους·

9.  ζητεί να διερευνηθούν ενδελεχέστερα οι λόγοι της τεράστιας και ευδιόρατης αύξησης των εσωτερικών αποκλίσεων όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, τη δημοσιονομική εξυγίανση και τις οικονομικές επιδόσεις των κρατών μελών οι οποίες έχουν προκύψει από τη λειτουργία του ενιαίου νομίσματος και, ειδικότερα, οι λόγοι του ασύμμετρου αντικτύπου των κοινών πολιτικών·

10. ζητεί συνετή ερμηνεία των δεικτών ανάπτυξης που υποδεικνύουν «αργή ανάκαμψη» και συνιστά να εξετασθεί ενδελεχέστερα η βιωσιμότητα των βελτιώσεων που καταγράφηκαν, ιδίως στα εμπορικά ισοζύγια, στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών και στα δημόσια ελλείμματα, αλλά και η πρόοδος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· ζητεί προσεκτικότερη εξέταση της ποιότητας των οικονομικών προβλέψεων, δεδομένου ότι τις περισσότερες φορές οι προηγούμενες προβλέψεις της Επιτροπής αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω· τονίζει την ανάγκη σχεδιασμού των προγραμμάτων συνδρομής βάσει συντηρητικών και όχι αισιόδοξων υποθέσεων και σεναρίων, ώστε να αποφεύγονται τα φαινόμενα αυτοϋπονόμευσης και οι φιλοκυκλικές επιπτώσεις·

11. προτρέπει την Επιτροπή να ενσωματώνει εθνικούς στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 στις συστάσεις προς τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής και να λαμβάνει δεόντως υπόψη τους περιορισμούς τους οποίους προκαλούν τα προγράμματα προσαρμογής στην επίτευξη αυτών των στόχων· ζητεί επίσης να προωθηθεί και να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων·

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν υποβάλει εκθέσεις προόδου στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, και ότι σε μερικές περιπτώσεις έχουν σκιαγραφήσει συγκεκριμένα προγράμματα για την επίτευξη των στόχων· ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να περιλάβουν τέτοιες εκθέσεις στις συμβολές τους για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2014· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει έκθεση προόδου για τη στρατηγική Ευρώπη 2020· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει την εν λόγω έκθεση προόδου σε ετήσια βάση·

13. εκφράζει τη λύπη του διότι καμία CSR δεν αντιμετωπίζει την πρόκληση που συνιστούν οι επιπτώσεις του καθεστώτος φορολογίας της εργασίας στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και τον συναφή αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας·

14. επικροτεί τη δήλωση της Επιτροπής ότι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα «δεν μπορεί και δεν θα πρέπει να βασίζεται απλά στο κόστος»· επισημαίνει επιπροσθέτως ότι είναι απαραίτητο να βελτιωθούν η παραγωγικότητα, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγικότητας του κεφαλαίου, των πόρων και της ενέργειας, η κοινωνική ένταξη, οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, η έρευνα και ανάπτυξη και η αποδοτική χρησιμοποίηση των πόρων, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020· ενθαρρύνει την επιζήτηση περαιτέρω προόδου όσον αφορά τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, και δη στον τομέα της απασχόλησης· ζητεί να αντικατοπτρίζονται επαρκώς τα ανωτέρω στοιχεία στις CSR των «ελλειμματικών» χωρών, επειδή αυτά είναι τα κράτη μέλη για τα οποία έχει ζωτική σημασία η τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους·

15. επικροτεί τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις της Επιτροπής όσον αφορά την περιβαλλοντική φορολογία και τις δυνατότητές της για δημιουργία απασχόλησης, και καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη το στοιχείο αυτό στην επικείμενη ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης· υπογραμμίζει τις θετικές δημοσιονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες, καθώς και συνέπειες στον τομέα της απασχόλησης, που θα έχει η μετατόπιση της φορολογίας από την εργασία στην περιβαλλοντική φορολογία·

16. αποδοκιμάζει τις αργοπορίες στην υλοποίηση εφαρμογή τού, ύψους 120 δισεκατομμυρίων ευρώ, «Συμφώνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση» που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2012, της πρωτοβουλίας για τα ομόλογα χρηματοδότησης έργων που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2012 και των πρόσθετων επενδύσεων, ύψους 180 δισεκατομμυρίων ευρώ, της ΕΤΕπ· ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διερευνήσουν και να άρουν σύντομα τα εμπόδια τα οποία παρακωλύουν την πλήρη εφαρμογή αυτών των πρωτοβουλιών·

17. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει επειγόντως νομοθετικές προτάσεις με στόχο τη δημιουργία μιας γνήσιας διαδικασίας σύγκλισης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η οποία να βασίζεται στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και να συμπεριλαμβάνει κίνητρα που θα στηρίξουν τα κράτη μέλη στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όπως με τη μορφή ενός μέσου ανταγωνιστικότητας και σύγκλισης (CCI), καθώς και διατάξεις σχετικά με τον εκ των προτέρων συντονισμό των οικονομικών πολιτικών βάσει της κοινοτικής μεθόδου ως πρώτο βήμα προς μια ευρωπαϊκή δημοσιονομική ικανότητα·

18. υπενθυμίζει τη θέση του ότι τα CCI πρέπει να χρηματοδοτούνται μέσω ενός νέου μηχανισμού, ο οποίος θα ενεργοποιείται και θα διέπεται από την κοινοτική μέθοδο ως αναπόσπαστο κομμάτι του προϋπολογισμού της ΕΕ, υπερβαίνοντας όμως τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι τα CCI αποτελούν τα πρώτα δομικά στοιχεία μιας πραγματικής δημοσιονομικής ικανότητας που θα στηρίζει την αλληλεγγύη, τη συνοχή και την εφαρμογή βιώσιμων, υποβοηθητικών της ανάπτυξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

19. ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο πεδίο εφαρμογής του CCI τη χρηματοδοτική στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στους τομείς οι οποίοι παρακωλύουν την οικονομική δυναμική και αποτελεσματικότητα·

20. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή χρησιμοποιεί την ευελιξία που προσφέρεται από το αναθεωρημένο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης (SGP) ώστε να παραταθούν οι προθεσμίες για τη διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων σε επτά διαδικασίες· κατανοεί ότι η παράταση αυτή θα διευκολύνει τις χώρες στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που χρειάζονται· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μεριμνήσουν ώστε το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα της πορείας της δημοσιονομικής προσαρμογής να είναι προσαρμοσμένα στην ιδιαιτερότητα κάθε χώρας και, ειδικότερα για τις «ελλειμματικές χώρες», να συμπεριλαμβάνουν την προαναφερθείσα ευελιξία και την πλήρη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, υγιείς και βιώσιμες διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τον προσδιορισμό (στο πλαίσιο ιδίως των ανά χώρα συστάσεων) των επενδύσεων εκείνων που έχουν ουσιαστική σημασία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας· επικροτεί τη δήλωση της Επιτροπής ότι ήδη κατά τη φετινή αξιολόγηση της δημοσιονομικής εκτέλεσης, καθώς και κατά την ανάλυση των εθνικών προϋπολογισμών για το 2014, η Επιτροπή θα προσπαθήσει να ενσωματώσει, ιδίως στο πλαίσιο του προληπτικού μηχανισμού του ΣΣΑ και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μη επαναλαμβανόμενα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων με αποδεδειγμένο αντίκτυπο στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, ενώ συγχρόνως θα τηρείται πλήρως το πλαίσιο δημοσιονομικής εποπτείας της ΕΕ· προσβλέπει στην ανακοίνωση της Επιτροπής, που αναμένεται να εκδοθεί σύντομα, σχετικά με το συγκεκριμένο επιχειρησιακό πλαίσιο που θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο σύμφωνα με τη δήλωση που προσαρτάται στο νομοθετικό δίπτυχο·

21. σημειώνει την ανακοίνωση σχετικά με ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων και τις εκθέσεις έκδοσης τίτλων δημόσιου χρέους εντός της ζώνης του ευρώ, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή ως κατευθυντήρια γραμμή στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 473/2013· προσβλέπει στον οικονομικό διάλογο που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με την Επιτροπή σχετικά με το περιεχόμενο των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών·

22. επιδοκιμάζει την ενσωμάτωση κατευθυντήριων γραμμών υποβολής εκθέσεων σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους τα μέτρα των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων ανταποκρίνονται στις συστάσεις ανά χώρα, των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, κατευθυντήριων γραμμών υποβολής εκθέσεων σχετικά με τον προσδοκώμενο διανεμητικό αντίκτυπο των βασικών μέτρων δαπανών και εσόδων, καθώς και λεπτομερειών για τις δαπάνες της «γενικής κυβέρνησης» ανά λειτουργικό τομέα· επισημαίνει ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα διευκολύνουν την παρακολούθηση των δημοσιονομικών μέτρων που λαμβάνονται για την επίτευξη των εθνικών στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

23. προσβλέπει στην επικείμενη γνωστοποίηση, που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του νομοθετικού διπτύχου, των παραμέτρων και των μεθοδολογικών σημείων αναφοράς της Επιτροπής και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων για τον δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή που βρίσκεται στη βάση των μακροοικονομικών προοπτικών τους·

24. σημειώνει ότι οι πρόσφατες μισθολογικές εξελίξεις στις «πλεονασματικές» χώρες συμβάλλουν στη στήριξη της ζήτησης και έχουν θετικούς δευτερογενείς αντικτύπους σε άλλες χώρες της ΕΕ· επικροτεί τη δήλωση της Επιτροπής ότι οι «πλεονασματικές» χώρες με επαρκή δημοσιονομική ευρυχωρία έχουν να διαδραματίσουν έναν ρόλο στην υπέρβαση της σημερινής κρίσης, μεταξύ άλλων μειώνοντας φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αλλά επίσης βελτιώνοντας τους μισθούς ώστε να δοθεί ώθηση σε μια σταθερή εγχώρια ζήτηση, λαμβανομένης υπόψη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας· οι «πλεονασματικές» χώρες θα μπορούσαν επίσης να προωθήσουν νέες φιλοαναπτυξιακές επενδυτικές ευκαιρίες μέσω της αγοραστικής τους δύναμης, ιδίως με επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και ανάπτυξη, την ενέργεια και τις υποδομές, με εκσυγχρονισμό των συστημάτων τους στους τομείς της υγείας και των συντάξεων και με άνοιγμα του τομέα υπηρεσιών τους· υπογραμμίζει τη σημασία των θετικών δευτερογενών αντικτύπων που θα μπορούσαν να έχουν οι εν λόγω δράσεις στο σύνολο της ΕΕ, ιδίως εάν εφαρμοστούν από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ένωσης·

25. προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει μια γνήσια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, βασισμένη στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, η οποία να εστιάζει στην αποκατάσταση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και στην υποχώρηση των πολιτικών που οδηγούν τις εταιρείες να μετεγκαθίστανται εκτός ΕΕ · προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει μια συνεπή ευρωπαϊκή πολιτική εξωτερικού εμπορίου, βασισμένη στην αμοιβαιότητα και σε κοινά ελάχιστα πρότυπα, ιδιαίτερα όσον αφορά κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα· πιστεύει ότι μόνο με την ευφυή διαχείριση της διασύνδεσής της με την «παγκοσμιοποίηση» θα μπορέσει η Ευρώπη να εγγυηθεί την ανάπτυξη, τις θέσεις απασχόλησης, την προστασία των καταναλωτών, τη συμμόρφωση προς τους διεθνείς και τους ευρωπαϊκούς κανόνες δικαίου και τους κανόνες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και, στην περίπτωση αρκετών κρατών μελών, τη συνιστώμενη προοδευτική ανακατανομή πόρων από κλάδους μη εμπορεύσιμων αγαθών σε κλάδους εμπορεύσιμων αγαθών·

26. επιδοκιμάζει τη δήλωση της Επιτροπής ότι τα μέτρα χρηματοδοτικής στήριξης πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στον διανεμητικό αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων, και καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει μια εκ των προτέρων ενδελεχή αποτίμηση του βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου αντικτύπου όλων των νέων συνιστώμενων μεταρρυθμίσεων και να συναγάγει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα από τις προηγούμενες συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων που διατυπώθηκαν προς κράτη μέλη τα οποία υπάγονταν σε προγράμματα χρηματοδοτικής βοήθειας·

27. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ, οι οποίες πρέπει να συμπεριλαμβάνουν έναν κοινωνικό πυλώνα και να εγκαθιδρύουν ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη, όπως συνέστησε το Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2012 «Για μια γνήσια οικονομική και νομισματική ένωση», δεδομένου ότι οι εθνικοί αυτόματοι σταθεροποιητές αδρανοποιούνται στα κράτη μέλη όπου χρειάζονται περισσότερο· προτρέπει την Επιτροπή, για τον σκοπό αυτό, να καθιερώσει έναν αυτοτελή πίνακα επιδόσεων που να σχετίζεται με την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ· προτείνει ότι οι ενδελεχείς επισκοπήσεις που προβλέπονται στη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών θα μπορούσαν να επανεξετάζουν τακτικά τις πολιτικές απασχόλησης και τις κοινωνικές πολιτικές, ώστε να εντοπίζονται οι πολιτικές που αμβλύνουν τα κοινωνικά προβλήματα και βελτιώνουν την απασχόληση· πιστεύει ότι αυτό το σύστημα ενισχυμένης παρακολούθησης θα συνέβαλλε σε αποτελεσματικότερο συντονισμό των πολιτικών, προκειμένου να προσδιορίζονται και να αντιμετωπίζονται εγκαίρως οι μείζονες προκλήσεις και να ενσωματώνονται αποτελεσματικότερα στο συνολικό τοπίο χάραξης πολιτικής τα μελήματα σχετικά με την απασχόληση και οι κοινωνικές επιδιώξεις·

28. συμφωνεί ότι η δράση της ΕΚΤ, που προστέθηκε στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, έχει «συμβάλει αποφασιστικά στη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ»· αναγνωρίζει ότι η δράση αυτή οδήγησε στη μείωση του δυσβάστακτα υψηλού κόστους χρηματοδότησης ορισμένων κρατών μελών μέσω του προγράμματος για τις αγορές τίτλων (SMP) και στην παροχή ενός ελάχιστου ορίου ρευστότητας προς τις αγορές τίτλων δημόσιου χρέους μέσω των οριστικών νομισματικών συναλλαγών (OMT), αποσοβώντας την κατάρρευση του τραπεζικού τομέα και συμβάλλοντας στη διάρρηξη του δεσμού μεταξύ τραπεζών και κρατών, με περιορισμό της κερδοσκοπίας επί των τίτλων δημόσιου χρέους και με προσωρινή μείωση των υπερβολικών προσαυξήσεων επιτοκίου (σπρεντ)· θεωρεί, όμως, ότι, δεδομένης της έλλειψης βιώσιμης ανάπτυξης και των υψηλών (και συνεχώς αυξανόμενων) επιπέδων του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους σε πολλά κράτη μέλη, απαιτείται μια «διαδικασία απομόχλευσης που θα τελεί υπό προσεκτική διαχείριση»· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα η εξυγίανση του τραπεζικού τομέα· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή, σύμφωνα με τη δέσμευσή της έναντι του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της δήλωσης που προσαρτάται στο νομοθετικό δίπτυχο, συνέστησε την ομάδα υψηλού επιπέδου, υπό την προεδρία της Gertrude Tumpel-Gugerell, για να αναλυθεί σε μεγαλύτερο βάθος και να αξιολογηθεί ενδελεχέστερα η μερική αντικατάσταση της έκδοσης εθνικών τίτλων δημόσιου χρέους με κοινή έκδοση υπό μορφή ταμείου απόσβεσης χρέους και ευρωγραμματίων, με εξέταση των υπέρ και των κατά των διάφορων εναλλακτικών δυνατοτήτων· προσβλέπει στην έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου·

29. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και ιδίως των ΜΜΕ, δεν έχει αποκατασταθεί στην περιφέρεια της ΕΕ· επισημαίνει ότι οι μεγάλες διαφορές όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση τείνουν να ενισχύουν περαιτέρω τις εσωτερικές αποκλίσεις στην ΕΕ, και ιδίως στη ζώνη του ευρώ, και στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά μέσω συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού· υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητη η εξυγίανση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών, ωστόσο υπογραμμίζει ότι οι αρνητικές οικονομικές προοπτικές δικαιολογούν εν μέρει μόνο τέτοιους περιοριστικούς όρους χορήγησης πιστώσεων· ζητεί στενότερη επιτήρηση της εφαρμογής των νέων κανόνων προληπτικής εποπτείας και των πρακτικών του τραπεζικού τομέα όσον αφορά τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, και ιδίως των οικονομικά βιώσιμων ΜΜΕ· αναγνωρίζει εν προκειμένω τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι νέοι καινοτόμοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα και στην πολιτική συνοχής όσον αφορά την ενθάρρυνση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, και παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει εγκαίρως νομική σαφήνεια και διαφάνεια εφαρμογής σχετικά με τους νέους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, πριν από την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020· ζητεί ενδελεχέστερη ανάλυση και ισχυρότερη εποπτεία του σκιώδους τραπεζικού συστήματος και των επιπτώσεών του στην πραγματική οικονομία· καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στις εργασίες σχετικά με εναλλακτικές και διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης των ΜΜΕ, κυρίως μέσω των χρηματοπιστωτικών αγορών, των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και των δημόσιων αναπτυξιακών τραπεζών·

30. υπογραμμίζει ότι η αναδίπλωση διάφορων χρηματοπιστωτικών φορέων στις εθνικές αγορές υποδηλώνει την εξασθένησή τους από την κατάτμηση της εσωτερικής αγοράς λόγω υπερβολικής συγκέντρωσης, η οποία παρεμποδίζει τη λειτουργία της διατραπεζικής αγοράς και ακυρώνει τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς, δηλαδή τη διαφοροποίηση των κινδύνων και την αύξηση των ευκαιριών·

31. τονίζει την ανάγκη να συνεχιστούν τα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα των νέων μέσω της δημιουργίας ειδικών ευκαιριών για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων από αυτούς, σε συνδυασμό με αυξημένη πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και παροχή επιχειρηματικών συμβουλών·

32. χαιρετίζει τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης (συμπεριλαμβανομένης μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αρχής και ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ταμείου που θα χρηματοδοτείται από τον κλάδο), πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης· καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη δημιουργία του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης· προτρέπει το Συμβούλιο να περατώσει ταχέως τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο όσον αφορά την οδηγία σχετικά με τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων καθώς και την οδηγία σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών (διαπραγματεύσεις που προβλέπεται να διεξαχθούν εκ παραλλήλου)·

33. ζητεί να καταστεί διαθέσιμη η άμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) αμέσως μετά τη σύσταση του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, σύμφωνα με τη δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης ευρώ τον Ιούνιο του 2012· δεδομένης της επείγουσας ανάγκης να υπάρξει ένα ενιαίο ταμείο εξυγίανσης το οποίο θα συνοδεύει τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, υποστηρίζει την άμεση δημιουργία ενός μηχανισμού που θα συγκροτεί δίχτυ ασφαλείας (backstop), με προσδιορισμό περιόδου αποπληρωμής εκ μέρους του κλάδου· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την υπαγωγή του ΕΜΣ στο κοινοτικό κεκτημένο, με ταυτόχρονη πρόβλεψη διεξοδικής δημοκρατικής λογοδοσίας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

34. χαιρετίζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση του αγώνα κατά της φοροαπάτης και φοροδιαφυγής και τις συστάσεις της σχετικά με τα μέτρα τα οποία αποσκοπούν στην ενθάρρυνση όλων των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών να εφαρμόζουν ελάχιστα πρότυπα καλής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα, καθώς και σχετικά με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, που εγκρίθηκαν στις 6 Δεκεμβρίου 2012· υπενθυμίζει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 σχετικά με την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων, στο οποίο προσδιορίστηκαν περαιτέρω μέτρα που πρέπει να ληφθούν στον τομέα της φορολογικής απάτης, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και των φορολογικών παραδείσων· υπογραμμίζει ότι η ίση μεταχείριση και η δικαιοσύνη στον επιμερισμό των βαρών απαιτεί μια ενισχυμένη προσέγγιση σχετικά με τη φοροαπάτη και τη φοροδιαφυγή· ζητεί επείγουσα δραστηριοποίηση και ολοκληρωμένη στρατηγική, βάσει συγκεκριμένων νομοθετικών μέτρων, από την Επιτροπή με στόχο την καταπολέμηση της φοροαπάτης και της φοροδιαφυγής, καθώς και σαφή υποστήριξη από το Συμβούλιο για όλους τους παγωμένους ή εκκρεμείς φακέλους που αφορούν τη φορολογία·

35. καλεί το Συμβούλιο να περατώσει τις διαπραγματεύσεις για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, να προωθήσει αποφασιστικά την επιβολή του φόρου σε ολόκληρη την Ευρώπη και να συμπεριλάβει στην ατζέντα του, ως επείγον ζήτημα, μέτρα για το κλείσιμο του φορολογικού χάσματος, την αντιμετώπιση των φορολογικών παραδείσων και τη δρομολόγηση εργασιών με στόχο τη σύγκλιση των φορολογικών συστημάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

36. πιστεύει ότι η θέσπιση του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, που θα επιτευχθεί μέσω ενισχυμένης συνεργασίας, θα πρέπει να θεωρηθεί ως το πρώτο βήμα για τη θέσπισή του σε παγκόσμιο επίπεδο·

37. ζητεί την πλήρη και επείγουσα εφαρμογή του «εξαπτύχου» («6-pack») και του «διπτύχου» («2-pack»), προκειμένου να αναμορφωθεί το σύστημα ad hoc των «τρόικα» και να γίνει μια νομικά βάσιμη δομή στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας, που θα εγγυάται τη δημοκρατική λογοδοσία· παροτρύνει την τρόικα να αναθεωρήσει τη στρατηγική επικοινωνίας της, η οποία έχει επανειλημμένα αποδειχθεί καταστροφική· τονίζει ότι μεσοπρόθεσμα θα ήταν προτιμότερο ένα αμιγώς ευρωπαϊκό σύστημα και ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει προτάσεις για κατάλληλη αναμόρφωση του μοντέλου της «τρόικας»·

38. υπενθυμίζει ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy επιβεβαίωσε στις παρατηρήσεις του προς το Κοινοβούλιο την 1η Φεβρουαρίου 2012 ότι η λειτουργία του ΕΜΣ θα υπόκειται στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· για τον σκοπό αυτό, προσβλέπει στη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας με την Ευρωομάδα για την παροχή, μεταξύ άλλων, της δυνατότητας διοργάνωσης ακροάσεων και υποβολής γραπτών ερωτήσεων στον εκτελεστικό διευθυντή και στο συμβούλιο διοικητών του ΕΜΣ·

39. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο δεν πρέπει κατ' ουδένα τρόπο να θέσει σε κίνδυνο τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων· προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ενδεδειγμένη επίσημη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, προκειμένου να αυξηθεί η δημοκρατική νομιμοποίηση των αποφάσεων που επηρεάζουν όλους τους πολίτες· καλεί την Επιτροπή να βρει τρόπους για αυξημένη προβολή της διαδικασίας·

40. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η δημοκρατική λογοδοσία προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια σε ό,τι αφορά τα ουσιώδη στοιχεία λειτουργίας της ζώνης του ευρώ, όπως ο ΕΜΣ, οι αποφάσεις της Ευρωομάδας και η παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων χρηματοδοτικής βοήθειας· ζητεί στο πλαίσιο αυτό από την Επιτροπή να διενεργεί και να δημοσιεύει εσωτερικές εκ των υστέρων αξιολογήσεις των συστάσεών της και της συμμετοχής της στην τρόικα·

41. προτρέπει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ενεργό συμμετοχή των εθνικών τους κοινοβουλίων, των κοινωνικών τους εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών στο σύνολο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και ιδίως σε ό,τι αφορά την κατάρτιση, εξέταση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των εθνικών τους προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων· προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει αυτή τη συμμετοχή· τονίζει ότι η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στη διαμόρφωση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την υλοποίηση και την επιτυχία τους·

42. υπογραμμίζει τη σημασία του διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, με σκοπό την επίτευξη μιας πλήρως λειτουργικής διαδικασίας Ευρωπαϊκού Εξαμήνου καθώς και του αναγκαίου επιπέδου δημοκρατικής λογοδοσίας σε σχέση με όλους τους εμπλεκομένους· υπογραμμίζει τη χρησιμότητα της ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής εβδομάδας που είναι αφιερωμένη στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (EPW 2013)·

43. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η θέση του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που προτάθηκαν από την Επιτροπή δεν δημοσιοποιήθηκε σε πραγματικό χρόνο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσον αφορά τη θέση του Συμβουλίου για τις συστάσεις ανά χώρα δεν δημοσιοποιήθηκαν σε πραγματικό χρόνο·

44. τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει σαφής διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το κέντρο της λογοδοσίας σε επίπεδο Ένωσης· ζητεί, όταν μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται νέες αρμοδιότητες σε επίπεδο Ένωσης ή όταν ιδρύονται νέα όργανα της Ένωσης, να διασφαλίζεται ο αντίστοιχος δημοκρατικός έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λογοδοσία προς αυτό·

Τομεακές συμβολές στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2013

Πολιτική απασχόλησης και κοινωνική πολιτική

45. θεωρεί ότι η εκ μέρους της Επιτροπής αναγνώριση της ανάγκης να μειωθούν οι φόροι επί της απασχόλησης προς όφελος άλλων πηγών εσόδων αποτελεί θετική εξέλιξη, η οποία θα επιταχύνει τη διαδικασία δημοσιονομικής εξυγίανσης σε δικαιότερη βάση·

46. αναγνωρίζει ότι οι ειδικές συστάσεις ανά χώρα (CSR) του τρέχοντος έτους είναι ιδιαίτερα σημαντικές, επειδή τα κράτη μέλη καθορίζουν τις επενδυτικές προτεραιότητές τους για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μεγαλύτερη επικέντρωση της χρηματοδότησης της ΕΕ σε όλες τις προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ιδίως μέσω πολιτικών για την ανάπτυξη και την απασχόληση, στις οποίες να περιλαμβάνονται η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και της μακροχρόνιας ανεργίας και η δημιουργία σταθερών, μη επισφαλών θέσεων εργασίας που θα συνοδεύονται από υποχρεωτική καταβολή κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών και θα αμείβονται επαρκώς· εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση των κοινωνικών και οικονομικών αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών·

47. επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν εγκρίνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας με στόχο τη βελτίωση της προσαρμοστικότητάς της, την επίτευξη περισσότερης εσωτερικής και εξωτερικής ευελιξίας, τη μείωση του κατακερματισμού και τη διευκόλυνση της μετάβασης από μία θέση εργασίας σε άλλη· επισημαίνει ότι οι εργασιακές μεταρρυθμίσεις πρέπει να υλοποιούνται με επαρκή συναίνεση των κοινωνικών εταίρων·

48. ζητεί από τα κράτη μέλη, καθώς και από την Επιτροπή στο πλαίσιο της εκπόνησης των κατευθύνσεων πολιτικής και των CSR, να διασφαλίσουν ότι η αναγκαία ευελιξία της αγοράς εργασίας δεν θα επιδρά δυσμενώς στα υψηλά επίπεδα κοινωνικής προστασίας που αποτελούν κομβικό στοιχείο του κοινωνικού μας μοντέλου, και ότι οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας θα επιδιώκουν να αναβαθμίσουν την ποιότητα της εργασίας, να βελτιώσουν τη διαχείριση του κοινωνικού κινδύνου, να επιτύχουν προόδους ως προς την ένταξη των ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, να μειώσουν τη φτώχεια ανθρώπων που εργάζονται, να ευνοήσουν τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, να προωθήσουν την ισότητα των φύλων, να προωθήσουν την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, να ενισχύσουν τα δικαιώματα όσων εργάζονται με ιδιότυπες συμβάσεις εργασίας και να βελτιώσουν την κοινωνική προστασία των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων·

49. σημειώνει ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν λάβει συστάσεις όσον αφορά τα επίπεδα της συμμετοχής στην αγορά εργασίας· ζητεί από τα κράτη μέλη με χαμηλά επίπεδα συμμετοχής στην αγορά εργασίας να εντείνουν, σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους, τη λήψη ενεργών, ολοκληρωμένων και διευρυντικών μέτρων σχετικά με την αγορά εργασίας, όπως είναι οι υπηρεσίες κατάρτισης και απασχόλησης, και να θεσπίσουν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ποιοτική απασχόληση, τη διευκόλυνση του συνδυασμού επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, την πρόληψη των πρόωρων αποχωρήσεων από την αγορά εργασίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας, καθώς και την αντιστοίχιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας·

50. επισημαίνει ότι η κατάσταση των άνεργων νέων είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και ότι απαιτείται άμεση δραστηριοποίηση· ζητεί να συναφθεί ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για την απασχόληση των νέων, το οποίο να θέσει σε ισχύ τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί εδώ και καιρό, και να συμφωνηθεί η διάθεση νέων πόρων και η λήψη νέων μέτρων για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης καθώς και η φτώχεια στους νέους, λαμβανομένων υπόψη των ποιοτικών πτυχών της αξιοπρεπούς εργασίας με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών κανόνων εργασίας·

51. προσβλέπει στην εμπροσθοβαρή εκταμίευση των κονδυλίων της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, σύμφωνα με τα όσα ζητεί η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω των τροπολογιών της στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων·

52. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της «εγγύησης για τους νέους» από το Συμβούλιο και για τη διάθεση 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για την απασχόληση των νέων στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ· ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν επειγόντως τα προγράμματα εγγύησης για τους νέους και να χρησιμοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους με αποδοτικό τρόπο, επικεντρώνοντας τις ενέργειες σε όσους βρίσκονται σε δυσχερέστερη κατάσταση·

53. επικροτεί το γεγονός ότι οι εν λόγω πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τα δύο πρώτα έτη του επόμενου ΠΔΠ· τονίζει ότι το παραπάνω ποσό είναι, ωστόσο, ανεπαρκές για μια αναντίστρεπτη καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και ότι θα πρέπει να αποτελέσει απλώς μια αρχική χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), το ποσό που απαιτείται για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος κατά της ανεργίας των νέων στην ευρωζώνη ανέρχεται στα 21 δισεκατομμύρια ευρώ·

54. ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο των ομάδων δράσης για την απασχόληση των νέων, προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων να αναπρογραμματίσουν τη χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ που προβλέπει το ΠΔΠ 2007-2013 και να την εστιάσουν σε μέτρα υπέρ των νέων· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αναπτύξει την ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα (EURES) ενισχύοντας και διευρύνοντας τις δραστηριότητές της και, ιδίως, προωθώντας την κινητικότητα των νέων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η κινητικότητα πρέπει να παραμείνει οικειοθελής και ότι δεν θα πρέπει να έχει ως συνέπεια τον περιορισμό των προσπαθειών που καταβάλλονται για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και κατάρτισης σε τοπικό επίπεδο·

55. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θεωρήσουν ότι ακόμη και τα κράτη μέλη σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος έχουν το δημοσιονομικό περιθώριο να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέτρα, ιδίως εξαιρώντας προσωρινά από τον υπολογισμό του υπερβολικού ελλείμματος τη συγχρηματοδότηση μέτρων των κρατών μελών για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·

56. καλεί την Επιτροπή να προτείνει πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση, το οποίο μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει τα κριτήρια για κατάλληλη αμοιβή, τους μαθησιακούς στόχους, τις συνθήκες εργασίας, καθώς και τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας στην εργασία· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους να εφαρμόσουν με φιλόδοξο τρόπο τη συμμαχία για θέσεις μαθητείας·

57. θεωρεί ότι, λόγω του μεγάλου αριθμού των εργαζομένων, ιδίως νέων, που εγκαταλείπουν τη χώρα καταγωγής τους για να αναζητήσουν εργασία σε άλλες χώρες της ΕΕ, καθίσταται επιτακτική η λήψη κατάλληλων μέτρων για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα μεταφοράς των κεκτημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και, για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών, η συνέχιση των επιδομάτων ανεργίας ενόσω αναζητείται εργασία σε άλλο κράτος μέλος· επικροτεί τη βελτίωση της ευρωπαϊκής πύλης για την κινητικότητα και ζητεί τη χάραξη μιας στρατηγικής, από κοινού με τα κράτη μέλη, ειδικά για την εν λόγω πύλη·

58. επικροτεί το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, ορισμένες CSR επιδιώκουν την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης των κρατών μελών όσον αφορά τη φτώχεια· καταδικάζει ρητά το γεγονός ότι καμία CSR δεν αντιμετωπίζει ειδικότερα την περίπτωση των αγορών εργασίας από τις οποίες οι γυναίκες είναι αποκλεισμένες και στις οποίες δεν προβλέπεται κανένα μέτρο για την ένταξή τους·

59. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αναληφθεί ειδική δράση προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών, των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και των εργαζομένων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, μέσω της εξασφάλισης αποτελεσματικών κινήτρων για την επιστροφή και παραμονή στην εργασία· υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η ποιότητα, η προσιτή τιμή και η προσβασιμότητα των υπηρεσιών που σχετίζονται με την προσχολική εκπαίδευση και τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων·

60. τονίζει ότι οι μακροχρόνια άνεργοι θα πρέπει να υποστηρίζονται μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής θετικών κινήτρων όπως η εξατομικευμένη παροχή συμβουλών και τα προγράμματα μετάβασης από την κοινωνική πρόνοια στην εργασία, κατάλληλων συστημάτων κοινωνικών παροχών καθώς και πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες, ώστε να υποστηρίζονται κατά την επανασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές θέσεις εργασίας·

61. σε συνέχεια της συζήτησης στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου για την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ και της ακρόασης της 9ης Ιουλίου 2013 που διοργάνωσε η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει πράσινη βίβλο σχετικά με ένα ελάχιστο επίδομα ανεργίας στην ευρωζώνη·

62. υπενθυμίζει τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και τα σημεία συμφόρησης σε πολλές περιοχές και τομείς, καθώς και την αδυναμία ορισμένων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης να ανταποκριθούν στις συναφείς απαιτήσεις της αγοράς και στις ανάγκες των εργαζομένων· επικροτεί τις μεταρρυθμίσεις των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις οποίες έχουν προβεί ορισμένα κράτη μέλη με στόχο να προσαρμόσουν τις δεξιότητες και ικανότητες, ιδίως των νέων, στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των μελλοντικών εργαζομένων· τονίζει, εν προκειμένω, τα πλεονεκτήματα των συστημάτων εναλλασσόμενης κατάρτισης· υπενθυμίζει ότι σχεδόν όλα τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν περαιτέρω δράση και να αυξήσουν τις επενδύσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης·

63. επισημαίνει ότι, παράλληλα με τη μεταρρύθμιση του τομέα εκπαίδευσης και κατάρτισης, είναι επίσης αναγκαία μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη και βασισμένη σε κριτήρια στρατηγική για την εισδοχή μεταναστών, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ελλείψεις ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και οι δημογραφικές μεταβολές·

64. σημειώνει ότι η κρίση είχε σοβαρές και διαρκείς επιπτώσεις στα επίπεδα ανεργίας και στην κοινωνική κατάσταση των κρατών μελών, γεγονός που οδήγησε σε μη βιώσιμη αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας, της έλλειψης στέγης, της κοινωνικής ανισότητας, της φτώχειας ανθρώπων που εργάζονται και της υπερχρέωσης των νοικοκυριών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα δίχτυα ασφαλείας τους και να θωρακίσουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων πρόνοιας που βοηθούν όσους πλήττονται, καθώς και να επενδύσουν σε προληπτικά μέτρα·

Δημοσιονομικές πολιτικές

65. υπενθυμίζει ότι, μολονότι είναι πάρα πολύ μικρός από απόψεως μεγέθους σε απόλυτους και σχετικούς όρους όταν συγκρίνεται με τον οικονομικό πλούτο της Ένωσης, ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει σημαντική προστιθέμενη αξία ως εργαλείο για την προώθηση των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, αν ληφθεί υπόψη ο ρόλος του ως καταλύτη για επενδύσεις·

66. εκφράζει τη λύπη του διότι τα κράτη μέλη συνεχίζουν να υποτιμούν τον ρόλο και τη συμβολή του προϋπολογισμού της ΕΕ στην ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης και του δημοσιονομικού συντονισμού σε ολόκληρη την Ένωση, και ως εκ τούτου τα καλεί να μην θεωρήσουν τη συνεισφορά τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως μια μεταβλητή προσαρμογής στις προσπάθειές τους για εξυγίανση και να μην επιδιώξουν να μειώσουν τεχνητά τον όγκο των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ που ενισχύουν την ανάπτυξη· εν προκειμένω, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την κοινή δήλωση που υπογράφηκε από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή τον Δεκέμβριο 2012 και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την πολιτική συμφωνία επί του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020, παροτρύνει το Συμβούλιο να εγκρίνει πλήρως οιονδήποτε διορθωτικό προϋπολογισμό για το 2013 υποβάλει η Επιτροπή ο οποίος μπορεί ακόμη να χρειασθεί κατά τη διάρκεια του έτους, προκειμένου να περατωθεί η περίοδος του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου με «καθαρό» ισολογισμό·

67. επαναλαμβάνει ότι ο συμβιβασμός που επετεύχθη στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με το ΠΔΠ 2014-2020 δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες του Κοινοβουλίου· επιμένει ότι οιαδήποτε συμφωνία για ένα τόσο χαμηλό επίπεδο θα μπορούσε να γίνει δεκτή μόνο εάν πληρούνται οι όροι του ψηφίσματός του της 3ης Ιουλίου 2013·

68. είναι πεπεισμένο ότι μια αξιόπιστη συμβολή της ΕΕ για να τερματιστεί η σημερινή κρίση πρέπει να βασίζεται σε θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ, ήτοι στην πορεία προς γνήσιους ιδίους πόρους·

69. προτρέπει τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφασίσουν εγκαίρως τον εθνικό προγραμματισμό τους για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στη χρησιμοποίηση των εν λόγω πόρων οι οποίοι αποσκοπούν στην υποστήριξη της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας·

70. τονίζει τη σημασία της επιστήμης και καινοτομίας για τη στρατηγική ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και, συνεπώς, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να ξεπεραστεί η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση·

Εσωτερική αγορά

71. υπενθυμίζει ότι η ενιαία αγορά συνιστά βασικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας και διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το δυναμικό αυτό παραμένει αναξιοποίητο από πολλές απόψεις·

72. υπενθυμίζει ότι εξακολουθούν να μην αξιοποιούνται πλήρως οι οικονομικές δυνατότητες και οι δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας του τομέα των υπηρεσιών· ζητεί την πλήρη και κατάλληλη εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ για τις υπηρεσίες με παράλληλη διασφάλιση των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, με τις οποίες μπορεί να εξασφαλίζεται καθολική πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές ποιοτικές υπηρεσίες· ζητεί από τα κράτη μέλη να επενδύσουν ειδικότερα σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες· επισημαίνει ταυτόχρονα ότι τα μισθολογικά και κοινωνικά πρότυπα πρέπει να τηρούνται· ζητεί από τα κράτη μέλη να άρουν τα εμπόδια στον τομέα του λιανικού εμπορίου καθώς και τους υπερβολικούς περιορισμούς στις ειδικευμένες υπηρεσίες ελεύθερων επαγγελματιών και στα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα· ταυτόχρονα, ζητεί την άρση των φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων προκειμένου να βελτιωθεί η κινητικότητα και να βελτιστοποιηθεί η χρήση του ανθρώπινου κεφαλαίου της ΕΕ·

73. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2013 στηρίχτηκε για πρώτη φορά σε έκθεση σχετικά με την κατάσταση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς·

74. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τα ισχυρές ενδείξεις για τη σημαντική συμβολή της ενιαίας αγοράς στην υπέρβαση της κρίσης, οι ανά χώρα συστάσεις για το 2013 δεν αντιμετωπίζουν ικανοποιητικά τις δυνατότητες όσον αφορά την οικονομική μεγέθυνση, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την απασχόληση τις οποίες προσφέρει η ενδεδειγμένη εφαρμογή και επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς·

75. υποστηρίζει την έμφαση που δίνουν οι εφετινές ανά χώρα συστάσεις στη σπουδαιότητα της εξάλειψης των αδικαιολόγητων περιορισμών και εμποδίων εισόδου στους τομείς των υπηρεσιών· ζητεί από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη τις συστάσεις αυτές και να άρουν, κατεπειγόντως, τα εν λόγω εμπόδια στην ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς·

76. ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς κατά προτεραιότητα στην επόμενη ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης και στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2014, καθώς και στις επόμενες ανά χώρα συστάσεις, και να λάβει πλήρως υπόψη τους βασικούς τομείς ανάπτυξης –που έχουν προσδιοριστεί ως οι τομείς των υπηρεσιών, της ενέργειας, των μεταφορών και της ψηφιακής ενιαίας αγοράς– καθώς και τα μέτρα που ορίζονται στην πρώτη και δεύτερη πράξη για την ενιαία αγορά·

77. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η έλλειψη εθνικών και ευρωπαϊκών επενδύσεων παρεμποδίζει την επίτευξη των σκοπών και στόχων προτεραιότητας στους κομβικούς τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της ψηφιακής αγοράς, οι οποίοι μνημονεύονται στην έκθεση «Κατάσταση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς για το 2013 – Συμβολή στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013»·

78. προτρέπει, στο μεταξύ, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την έμπρακτη εφαρμογή της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς και την παρακολούθηση αυτής της εφαρμογής, μεταξύ άλλων μέσω «σαρώσεων σε επίπεδο ΕΕ» (EU sweeps)·

79. εκφράζει τον βαθύ προβληματισμό του για τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα των επενδυτών του ιδιωτικού τομέα, για την έλλειψη εμπιστοσύνης τους και τη διστακτικότητά τους να επενδύσουν, ιδίως όταν αυτό οφείλεται σε επίπεδα παραγωγικότητας που σχετίζονται με τον συνεχιζόμενο κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς και τις διαρκείς αλλαγές στη βιομηχανική πολιτική· εκφράζει τη λύπη του διότι, λόγω της κρίσης, η περιρρέουσα έλλειψη εμπιστοσύνης γίνεται αιτία να μην επιθυμούν την ανάληψη κινδύνων ούτε οι ιδιώτες επενδυτές ούτε οι φορείς του χρηματοπιστωτικού κλάδου, και επαναλαμβάνει ότι η προσπάθεια ενίσχυσης του τραπεζικού τομέα πρέπει να συνεχιστεί·

Περιφερειακή πολιτική

80. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την σημαντική πτώση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην παραγωγική οικονομία, ιδίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· συντάσσεται με την άποψη ότι απαιτούνται αποφασιστικά μέτρα για τη μεταρρύθμιση των αγορών προϊόντων και εργασίας, για την υιοθέτηση συνετών μισθολογικών πολιτικών και τη θεμελίωση του μελλοντικού μοντέλου ανάπτυξης στην καινοτομία, καθώς και για τη μεταστροφή της παραγωγής προς δραστηριότητες με υψηλή προστιθέμενη αξία· φρονεί ότι μια βιώσιμη οικονομική πολιτική εξαρτάται από την ύπαρξη πολύ ευνοϊκών όρων για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων· εκφράζει την ακλόνητη πεποίθησή του ότι τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να προληφθεί και να αμβλυνθεί οποιοδήποτε έλλειμμα στους προαναφερθέντες τομείς και να προωθηθούν οι δημόσιες επενδύσεις· επισημαίνει τις δυνατότητες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στα κράτη μέλη για τη στήριξη των δημόσιων επενδύσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία μέσω της παροχής κάποιας ευελιξίας στις χρηματοπιστωτικές διαδικασίες των εν λόγω ταμείων, π.χ. μέσω της αύξησης των ποσοστών συγχρηματοδότησης για τα κράτη που συμμετέχουν σε πρόγραμμα προσαρμογής και λαμβάνουν χρηματοδοτική βοήθεια από την ΕΕ, ή μέσω της παράτασης του κανόνα αποδέσμευσης κατά ένα έτος για όλα τα κράτη μέλη κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 (όπως θα ισχύει κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020)·

81. υπενθυμίζει τη θέση του για τις μακροοικονομικές προϋποθέσεις, όπως προτάθηκαν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ σε σχέση με τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι, αν δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ των επιδόσεων πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο κράτους μέλους, αυτό θα τιμωρούσε τις περιφέρειες για οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς τις διαδικασίες οικονομικής διακυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο·

82. θεωρεί ότι η συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, ιδίως στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, πρέπει να ενισχυθεί, προκειμένου να αυξηθεί το αίσθημα ευθύνης τους για τους στόχους της στρατηγικής σε όλα τα επίπεδα και να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη τοπική ευαισθητοποίηση για τους στόχους και τα αποτελέσματα της·

Δικαιώματα των γυναικών και ισότητα των φύλων

83. επιδοκιμάζει τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις (CSR) όσον αφορά τα μέτρα για τη βελτίωση των υποδομών παιδικής μέριμνας, την άρση των αντικινήτρων για το δεύτερο εργαζόμενο μέλος της οικογένειας, την εναρμόνιση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης για άνδρες και γυναίκες, την ικανοποίηση της ανάγκης του συνδυασμού επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ιδίως με τη βελτίωση της πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες και την εκπαίδευση στις τεχνολογίες αυτές, καθώς και την εξάλειψη του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων και των ανισοτήτων στις συντάξεις· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλές από τις συστάσεις αυτές είχαν ήδη διατυπωθεί το 2012, γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν εφαρμόστηκαν από τα κράτη μέλη·

84. τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν το ποσοστό συμμετοχής των παιδιών και των νεαρών ενηλίκων στα εκπαιδευτικά συστήματα και να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στο πρόβλημα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα βασικά αίτια του φαινομένου αυτού, προκειμένου να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές για την πρόληψη του·

85. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους σχετικούς με τα φύλα στόχους στα εθνικά προγράμματα για την απασχόληση, με ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που φροντίζουν ηλικιωμένα εξαρτώμενα άτομα, τις ανύπαντρες μητέρες και τις γυναίκες που έχουν παιδιά με αναπηρία· ζητεί, επίσης, να δοθεί η δέουσα προσοχή στο φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, δεδομένου ότι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου από τους νέους ηλικίας 10 έως 16 ετών αυξάνεται ραγδαία και είναι προφανές ότι αντιπροσωπεύει απώλεια πόρων για την Ένωση ως σύνολο·

86. καλεί την Επιτροπή, στην επικείμενη ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, να θέσει το ζήτημα των ειδικών κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής για τη μείωση των ανισοτήτων λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, κατευθυντήριων γραμμών για να κλείσει το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων –που συχνά έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκονται οι γυναίκες κάτω από το όριο της φτώχειας, σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους– καθώς και το χάσμα στις συντάξεις μεταξύ των δύο φύλων, για να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και για να καταπολεμηθεί ο διαχωρισμός των φύλων στην αγορά εργασίας, δεδομένου ότι η μελλοντική ευημερία της ΕΕ εξαρτάται σε κρίσιμο βαθμό από την ικανότητά της να αξιοποιεί πλήρως το εργατικό δυναμικό της·

87. επισημαίνει τη σπουδαιότητα της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό, προκειμένου να εξετάζονται όλα τα κυβερνητικά προγράμματα και πολιτικές, τα αποτελέσματά τους στην κατανομή των πόρων και η συμβολή τους στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών·

88. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην Επιτροπή, στα εθνικά κοινοβούλια και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

 • [1]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2012)0408.
 • [2]  ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 12.
 • [3]  ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 41.
 • [4]  ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 8.
 • [5]  ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 33.
 • [6]  ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 25.
 • [7]  ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 1.
 • [8]  ΕΕ L 140 της 27.05.13, σ. 1.
 • [9]  ΕΕ L 140 της 27.05.13, σ. 11.
 • [10]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0052.
 • [11]  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα C.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (*) (18.9.2013)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2013
(2013/2134(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Catherine Trautmann

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 50 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπογραμμίζει για μία ακόμη φορά τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο προϋπολογισμός της ΕΕ στην τόνωση της αύξησης της οικονομίας, την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και τη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ΕΕ·

2.  υπενθυμίζει ότι, μολονότι είναι πάρα πολύ μικρός από απόψεως μεγέθους σε απόλυτους και σχετικούς όρους όταν συγκρίνεται με τον οικονομικό πλούτο της Ένωσης, ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει σημαντική προστιθέμενη αξία ως εργαλείο για την προώθηση των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο του ως καταλύτη για επενδύσεις·

3.  εκφράζει τη λύπη του διότι τα κράτη μέλη συνεχίζουν να υποτιμάνε τον ρόλο και τη συμβολή του προϋπολογισμού της ΕΕ στην ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης και του δημοσιονομικού συντονισμού σε ολόκληρη την Ένωση και ως εκ τούτου τα καλεί να μην θεωρήσουν τη συνεισφορά τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως μια μεταβλητή προσαρμογής στις προσπάθειές τους για εξυγίανση και να μην επιδιώξουν να μειώσουν τεχνητά τον όγκο των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ που ενισχύουν την αύξηση της οικονομίας· εν προκειμένω και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την κοινή δήλωση που έχει υπογραφεί από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή τον Δεκέμβριο 2012 και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την πολιτική συμφωνία επί του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020 παροτρύνει το Συμβούλιο να εγκρίνει πλήρως οιονδήποτε διορθωτικό προϋπολογισμό για το 2013 υποβάλει η Επιτροπή ο οποίος μπορεί ακόμη να χρειασθεί κατά τη διάρκεια του έτους, με σκοπό να περατωθεί η περίοδος του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου με «καθαρό» ισολογισμό·

4.  επαναλαμβάνει ότι ο συμβιβασμός που επετεύχθη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 8ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με το ΠΔΠ 2014-2020 δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες του Κοινοβουλίου· επιμένει ότι οιαδήποτε συμφωνία σχετικά με ένα τόσο χαμηλό επίπεδο θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή μόνο εάν πληρούνται οι όροι του ψηφίσματός του της 3ης Ιουλίου 2013·

5.  αποδοκιμάζει την ανεπαρκή συνέχεια που δίδεται όσον αφορά το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, που εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2012, τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την Επιτροπή· εκφράζει πέραν τούτου σοβαρή ανησυχία για την ιδιαίτερα σημαντική έλλειψη φιλοδοξίας που επιδεικνύει το Συμβούλιο στην αντιμετώπιση της κρίσης εν γένει·

6.  υποστηρίζει τόσο την «Εγγύηση για τους νέους» της ΕΕ όσο και την προτεινόμενη πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ως χρήσιμα μέσα προς καταπολέμηση του απαράδεκτα υψηλού επιπέδου ανεργίας των νέων· ανησυχεί ωστόσο για τις ιδιαίτερα χαμηλές από δημοσιονομικής απόψεως φιλοδοξίες όσον αφορά το επίπεδο των πόρων που διατίθενται για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων για όλη την διάρκεια του προσεχούς ΠΔΠ· δεσμεύεται να πράξει ό,τι είναι δυνατό για να ενισχύσει την εν λόγω δράση·

7.  είναι πεπεισμένο ότι μια αξιόπιστη συμβολή της ΕΕ για να περατωθεί η σημερινή κρίση πρέπει να βασίζεται σε θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ, ήτοι στην πορεία προς γνήσιους ιδίους πόρους·

8.  προτρέπει τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφασίσουν εγκαίρως τον εθνικό προγραμματισμό τους για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής για να αποφευχθούν καθυστερήσεις στη χρησιμοποίηση των εν λόγω πόρων οι οποίοι αποσκοπούν στην υποστήριξη της αύξησης της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

9.  τονίζει τη σημασία της επιστήμης και καινοτομίας για τη στρατηγική ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και, συνεπώς, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ξεπεραστεί η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση·

10. υπογραμμίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου όσον αφορά την παρακολούθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που εγκρίνονται από τα κράτη μέλη, που με τη σειρά τους πρέπει να αποσκοπούν στη διασφάλιση του αρμόζοντος πλαισίου προϋποθέσεων για την καινοτομία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.9.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Frédéric Daerden, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Nils Torvalds, Catherine Trautmann, Adina-Ioana Vălean

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Oana Antonescu, Andrzej Grzyb, Ivana Maletić, Marian-Jean Marinescu, Traian Ungureanu, Iuliu Winkler

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (*) (19.9.2013)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2013
(2013/2134(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Verónica Lope Fontagné

‘(*) Συνδεδεμένη Επιτροπή – Άρθρο 50 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν υποβάλει εκθέσεις προόδου στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, και ότι σε μερικές περιπτώσεις έχουν σκιαγραφήσει συγκεκριμένα προγράμματα για την επίτευξη των στόχων· ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να περιλάβουν τις εκθέσεις αυτές στις συμβολές τους για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2014· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει έκθεση προόδου για τη στρατηγική Ευρώπη 2020· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει την εν λόγω έκθεση προόδου σε ετήσια βάση·

2.  εκφράζει ανησυχία σχετικά με τη γενική έλλειψη φιλοδοξίας και προόδου όσον αφορά τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητεί να τεθούν οι στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020 στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να καθορίσουν φιλόδοξους εθνικούς στόχους με λεπτομερείς στρατηγικές για την επίτευξή τους, η δε συντελούμενη πρόοδος να ελέγχεται με εμφανή τρόπο μέσω των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων και των ειδικών συστάσεων ανά χώρα καθώς και της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης· ζητεί από την Επιτροπή να απευθύνει συστηματικά στα κράτη μέλη συστάσεις για κάθε στόχο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 όποτε εντοπίζεται έλλειψη προόδου·

3.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε, στο πλαίσιο της έκθεσής του σχετικά με την ετήσια στρατηγική ανάπτυξης για το 2013, τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής που να καθιστά τις κατευθύνσεις οικονομικής πολιτικής της ΕΕ και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις συμβατές με τα κίνητρα για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· επικροτεί την πραγματοποίηση τροποποιήσεων στο χρονοδιάγραμμα της δημοσιονομικής εξυγίανσης· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αξιολογούν σε τακτική βάση τον ρυθμό και το χρονοδιάγραμμα της δημοσιονομικής εξυγίανσης και να παρατείνουν περαιτέρω τις προθεσμίες για τη διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων, ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας· προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί τους εθνικούς στόχους για τη στρατηγική Ευρώπη 2020 στα κράτη μέλη τα οποία λαμβάνουν χρηματοδοτική ενίσχυση και να απευθύνει για τον σκοπό αυτό προσαρμοσμένες ειδικές συστάσεις ανά χώρα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους περιορισμούς που προκύπτουν από τα προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής·

4.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεχίσουν να βελτιώνουν τους δείκτες για την παρακολούθηση της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και καινοτόμου διάστασης της στρατηγικής Ευρώπη 2020 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· ζητεί την ανάπτυξη ποσοτικών και ποιοτικών μεθοδολογιών για μεγαλύτερη ακρίβεια στις αξιολογήσεις του συνόλου των κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, οι οποίες επί του παρόντος δεν αποτυπώνονται πλήρως σε συγκρίσιμες στατιστικές σε ενωσιακό επίπεδο·

5.  θεωρεί ότι η εκ μέρους της Επιτροπής αναγνώριση της ανάγκης να μειωθούν οι φόροι επί της απασχόλησης προς όφελος άλλων πηγών εσόδων αποτελεί θετική εξέλιξη, η οποία θα επιταχύνει τη δημοσιονομική εξυγίανση σε δικαιότερη βάση·

6.  αναγνωρίζει ότι οι ειδικές συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) του τρέχοντος έτους είναι ιδιαίτερα σημαντικές, επειδή τα κράτη μέλη καθορίζουν τις επενδυτικές προτεραιότητές τους για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μεγαλύτερη επικέντρωση της χρηματοδότησης της ΕΕ σε όλες τις προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ιδίως μέσω πολιτικών για την ανάπτυξη και την απασχόληση, στις οποίες να περιλαμβάνονται η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και της μακροχρόνιας ανεργίας και η δημιουργία βιώσιμων, μη επισφαλών θέσεων εργασίας που θα συνοδεύονται από υποχρεωτική καταβολή κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών και θα αμείβονται επαρκώς· εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση των κοινωνικών και οικονομικών αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών·

7.  επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν εγκρίνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας με στόχο τη βελτίωση της προσαρμοστικότητάς της, την επίτευξη περισσότερης εσωτερικής και εξωτερικής ευελιξίας, τη μείωση του κατακερματισμού και τη διευκόλυνση της μετάβασης από μία θέση εργασίας σε άλλη· επισημαίνει ότι οι εργασιακές μεταρρυθμίσεις πρέπει να υλοποιούνται με επαρκή συναίνεση των κοινωνικών εταίρων·

8.  ζητεί από τα κράτη μέλη, καθώς και από την Επιτροπή στο πλαίσιο της εκπόνησης των κατευθύνσεων πολιτικής και των ΣΑΧ, να διασφαλίσουν ότι η αναγκαία ευελιξία της αγοράς εργασίας δεν θα επιδρά δυσμενώς στα υψηλά επίπεδα κοινωνικής προστασίας που αποτελούν κομβικό στοιχείο του κοινωνικού μας μοντέλου και ότι οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας θα επιδιώκουν να αναβαθμίσουν την ποιότητα της εργασίας, να βελτιώσουν την κοινωνική διαχείριση κινδύνου, να επιτύχουν προόδους ως προς την ένταξη των ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, να μειώσουν τη φτώχεια ανθρώπων που εργάζονται, να ευνοήσουν τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, να προωθήσουν την ισότητα των φύλων, να προωθήσουν την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, να ενισχύσουν τα δικαιώματα όσων εργάζονται με ιδιότυπες συμβάσεις εργασίας και να βελτιώσει την κοινωνική προστασία των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων·

9.  σημειώνει την πρόταση των ΣΑΧ για συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις σε πολλά κράτη μέλη· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι συστάσεις της Επιτροπής διατυπώθηκαν χωρίς μνεία των συστάσεων του Κοινοβουλίου στη λευκή και στην πράσινη βίβλο για τις συντάξεις· τονίζει ότι οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις προϋποθέτουν εθνική πολιτική και κοινωνική συνοχή και μπορεί να είναι επιτυχημένες μόνο εάν προκύψουν από διαπραγμάτευση με τους κοινωνικούς εταίρους·

10. σημειώνει ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν λάβει συστάσεις όσον αφορά τα επίπεδα της συμμετοχής στην αγορά εργασίας· ζητεί από τα κράτη μέλη με χαμηλά επίπεδα συμμετοχής στην αγορά εργασίας να εντείνουν, σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους, τη λήψη ενεργών, ολοκληρωμένων και διευρυντικών μέτρων σχετικά με την αγορά εργασίας, όπως είναι οι υπηρεσίες κατάρτισης και απασχόλησης, και να θεσπίσουν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ποιοτική απασχόληση, τη διευκόλυνση του συνδυασμού επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, την πρόληψη των πρόωρων αποχωρήσεων από την αγορά εργασίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την καταπολέμηση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας, καθώς και την αντιστοίχιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας·

11. επικροτεί τις ΣΑΧ της Επιτροπής όσον αφορά την περιβαλλοντική φορολογία και τις δυνατότητές της για δημιουργία απασχόλησης και καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την περιβαλλοντική φορολογία στην επικείμενη ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης· υπογραμμίζει τις θετικές δημοσιονομικές, εργασιακές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες που θα έχει η μετατόπιση της φορολογίας από την εργασία στην περιβαλλοντική φορολογία·

12. εκφράζει τη λύπη του διότι καμία ΣΑΧ δεν αντιμετωπίζει την πρόκληση που συνιστούν οι επιπτώσεις του καθεστώτος φορολογίας της εργασίας στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και ο συναφής αντίκτυπος στη δημιουργία θέσεων εργασίας·

13. επισημαίνει ότι η κατάσταση των νέων ανέργων είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και ότι απαιτείται άμεση δραστηριοποίηση· ζητεί να συναφθεί ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για την απασχόληση των νέων, το οποίο να θέσει σε ισχύ τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί εδώ και καιρό, και να συμφωνηθεί η διάθεση νέων πόρων και η λήψη νέων μέτρων για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης καθώς και η φτώχεια στους νέους, λαμβανομένων υπόψη των ποιοτικών πτυχών της αξιοπρεπούς εργασίας με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών κανόνων εργασίας·

14. προσβλέπει στην εμπροσθοβαρή εκταμίευση των κονδυλίων της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, σύμφωνα με τα όσα ζητεί η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω των τροπολογιών της στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων·

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της «εγγύησης για τους νέους» από το Συμβούλιο και για τη διάθεση 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για την απασχόληση των νέων στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ· ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν επειγόντως τα προγράμματα εγγύησης για τους νέους και να χρησιμοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους με αποδοτικό τρόπο, επικεντρώνοντας τις ενέργειες σε όσους βρίσκονται σε δυσχερέστερη κατάσταση·

16. επικροτεί το γεγονός ότι οι εν λόγω πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τα δύο πρώτα έτη του επόμενου ΠΔΠ· τονίζει ότι το παραπάνω ποσό είναι, ωστόσο, ανεπαρκές για μια αναντίστρεπτη καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και ότι θα πρέπει να αποτελέσει απλώς μια αρχική χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), το ποσό που απαιτείται για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος κατά της ανεργίας των νέων στην ευρωζώνη ανέρχεται στα 21 δισεκατομμύρια ευρώ·

17. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θεωρήσουν ότι ακόμη και τα κράτη μέλη σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος έχουν το δημοσιονομικό περιθώριο να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέτρα, ιδίως εξαιρώντας προσωρινά από τον υπολογισμό του υπερβολικού ελλείμματος τη συγχρηματοδότηση μέτρων των κρατών μελών για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·

18. ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο των ομάδων δράσης για την απασχόληση των νέων, προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων να αναπρογραμματίσουν τη χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ που προβλέπει το ΠΔΠ 2007-2013 και να τη διοχετεύσουν σε μέτρα υπέρ των νέων· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αναπτύξει την ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα (EURES) ενισχύοντας και διευρύνοντας τις δραστηριότητές της και, ιδίως, προωθώντας την κινητικότητα των νέων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η κινητικότητα πρέπει να παραμείνει οικειοθελής και ότι δεν θα πρέπει να έχει ως συνέπεια τον περιορισμό των προσπαθειών που καταβάλλονται για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και κατάρτισης σε τοπικό επίπεδο·

19. καλεί την Επιτροπή να προτείνει πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση, το οποίο μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει τα κριτήρια για κατάλληλη αμοιβή, τους μαθησιακούς στόχους, τις συνθήκες εργασίας, καθώς και τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας στην εργασία· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους να εφαρμόσουν με φιλόδοξο τρόπο τη συμμαχία για θέσεις μαθητείας·

20. θεωρεί ότι, λόγω του μεγάλου αριθμού των εργαζομένων, ιδίως νέων, που εγκαταλείπουν τη χώρα καταγωγής τους για να αναζητήσουν εργασία σε άλλες χώρες της ΕΕ, καθίσταται επιτακτική η λήψη κατάλληλων μέτρων για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα μεταφοράς των κεκτημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και, για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών, η συνέχιση των επιδομάτων ανεργίας ενόσω αναζητείται εργασία σε άλλο κράτος μέλος· επικροτεί τη βελτίωση της ευρωπαϊκής πύλης για την κινητικότητα και ζητεί τη χάραξη μιας στρατηγικής, από κοινού με τα κράτη μέλη, ειδικά για την εν λόγω πύλη·

21. ζητεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν καθεστώτα που θα διασφαλίζουν μεγαλύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, προκειμένου να τονωθεί η αύξηση της απασχόλησης·

22. επικροτεί το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, ορισμένες ΣΑΧ επιδιώκουν την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης των κρατών μελών όσον αφορά τη φτώχεια· καταδικάζει ρητά το γεγονός ότι καμία ΣΑΧ δεν αντιμετωπίζει ειδικότερα την περίπτωση των αγορών εργασίας από τις οποίες οι γυναίκες είναι αποκλεισμένες και στις οποίες δεν προβλέπεται κανένα μέτρο για την ένταξή τους·

23. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αναληφθεί ειδική δράση προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών, των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και των εργαζομένων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, μέσω της εξασφάλισης αποτελεσματικών κινήτρων για την επιστροφή και παραμονή στην εργασία· υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η ποιότητα, η προσιτή τιμή και η προσβασιμότητα των υπηρεσιών που σχετίζονται με την προσχολική εκπαίδευση και τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων·

24. τονίζει ότι οι μακροχρόνια άνεργοι θα πρέπει να υποστηρίζονται μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής θετικών κινήτρων όπως η εξατομικευμένη παροχή συμβουλών και τα προγράμματα μετάβασης από την κοινωνική πρόνοια στην εργασία, κατάλληλων συστημάτων κοινωνικών παροχών καθώς και πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες, ώστε να υποστηρίζονται κατά την επανασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές θέσεις εργασίας·

25. υπενθυμίζει ότι εξακολουθούν να μην αξιοποιούνται πλήρως οι οικονομικές δυνατότητες και οι δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας του τομέα των υπηρεσιών· ζητεί την πλήρη και κατάλληλη εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ για τις υπηρεσίες με παράλληλη διασφάλιση των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας με τις οποίες μπορεί να εξασφαλίζεται καθολική πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές ποιοτικές υπηρεσίες· ζητεί από τα κράτη μέλη να επενδύσουν ειδικότερα σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες· επισημαίνει ταυτόχρονα ότι τα μισθολογικά και κοινωνικά πρότυπα πρέπει να τηρούνται· ζητεί από τα κράτη μέλη να άρουν τα εμπόδια στον τομέα του λιανικού εμπορίου καθώς και τους υπερβολικούς περιορισμούς στις ειδικευμένες υπηρεσίες ελεύθερων επαγγελματιών και στα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα· ταυτόχρονα, ζητεί την άρση των φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων προκειμένου να βελτιωθεί η κινητικότητα και να βελτιστοποιηθεί η χρήση του ανθρώπινου κεφαλαίου της ΕΕ·

26. υπογραμμίζει το δυναμικό που διαθέτει η πράσινη οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, μπορεί να δημιουργήσει πέντε εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2020 μόνο στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα τεθούν σε εφαρμογή φιλόδοξες πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια· ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή επίπεδα επενδύσεων στους συγκεκριμένους τομείς, να προβλέψουν τις μελλοντικές απαιτούμενες δεξιότητες των εργαζομένων και να εγγυηθούν την ποιότητα των «πράσινων θέσεων εργασίας»· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει ως βασική προτεραιότητα στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2014 την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πράσινης οικονομίας για δημιουργία θέσεων εργασίας·

27. σε συνέχεια της συζήτησης στην ολομέλεια για την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ και της ακρόασης της 9ης Ιουλίου 2013 που διοργάνωσε η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει πράσινη βίβλο σχετικά με ένα ελάχιστο επίδομα ανεργίας στην ευρωζώνη το οποίο θα λειτουργεί ως αυτόματος σταθεροποιητής·

28. υπενθυμίζει τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και τα σημεία συμφόρησης σε πολλές περιοχές και τομείς, καθώς και την αδυναμία ορισμένων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς και στις ανάγκες των εργαζομένων· επικροτεί τις μεταρρυθμίσεις των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις οποίες έχουν προβεί ορισμένα κράτη μέλη με στόχο να προσαρμόσουν τις δεξιότητες και ικανότητες, ιδίως των νέων, στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των μελλοντικών εργαζομένων· τονίζει, εν προκειμένω, τα πλεονεκτήματα των συστημάτων εναλλασσόμενης κατάρτισης· υπενθυμίζει ότι σχεδόν όλα τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν περαιτέρω δράση και να αυξήσουν τις επενδύσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης·

29. επισημαίνει ότι, παράλληλα με τη μεταρρύθμιση του τομέα εκπαίδευσης και κατάρτισης, είναι επίσης αναγκαία μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη και βασισμένη σε κριτήρια στρατηγική για την εισδοχή μεταναστών, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ελλείψεις ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και οι δημογραφικές μεταβολές·

30. σημειώνει ότι η κρίση είχε σοβαρές και διαρκείς επιπτώσεις στα επίπεδα ανεργίας και στην κοινωνική κατάσταση των κρατών μελών, γεγονός που οδήγησε σε μη βιώσιμη αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας, της έλλειψης στέγης, της κοινωνικής ανισότητας, της φτώχειας ανθρώπων που εργάζονται και της υπερχρέωσης των νοικοκυριών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα δίχτυα ασφαλείας τους και να θωρακίσουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων πρόνοιας που βοηθούν όσους πλήττονται, καθώς και να επενδύσουν σε προληπτικά μέτρα· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις επιπτώσεις των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής στην πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των βασικών στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 σε εκείνα τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, και να συμφωνήσει σε τροποποιήσεις για τη σύμπλευση των προγραμμάτων προσαρμογής με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020· επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις δημοσιονομικής εξυγίανσης δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και στη δημιουργία σταθερών, μη επισφαλών θέσεων εργασίας·

31. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι εφέτος ορισμένα κράτη μέλη κατέβαλαν περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών στην κατάρτιση των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων τους, αλλά τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες· επαναλαμβάνει το αίτημά του για αυξημένη δημοκρατική νομιμοποίηση του ευρωπαϊκού εξαμήνου· τονίζει ότι η ενεργοποίηση των εθνικών κοινοβουλίων και των κοινωνικών συμμετόχων για την κατάρτιση φιλόδοξων ΕΜΠ και ΣΑΧ, που να μπορούν να εξασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση και στην επιτυχία τους· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη χάραξη των κατευθύνσεων πολιτικής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου όσον αφορά τα κοινωνικά θέματα και την απασχόληση·

32. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει πλήρως την παρούσα γνωμοδότηση στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2014.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.9.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη, Licia Ronzulli, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Claudette Abela Baldacchino, Georges Bach, Jürgen Creutzmann, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Csaba Sógor, Andrea Zanoni

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (5.9.2013)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων για το 2013
(2013/2134(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Andreas Schwab

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Φεβρουαρίου 2013, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς[1],

–   έχοντας υπόψη την πρώτη έκθεση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Κατάσταση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς το 2013 - Συμβολή στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2013» (COM(2012)0752),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2012 με τίτλο «Καλύτερη διακυβέρνηση για την ενιαία αγορά» (COM(2012)0259),

1.  υπενθυμίζει ότι η ενιαία αγορά συνιστά βασικό παράγοντα ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας και διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το δυναμικό αυτό παραμένει αναξιοποίητο από πολλές απόψεις·

2.  πιστεύει ότι η βελτίωση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης πρέπει να βασίζεται σε δέσμη διασυνδεομένων και αμοιβαία συνεκτικών πολιτικών που ενισχύουν τη μεγέθυνση και την απασχόληση και ότι, προϋπόθεση για αυτό, αποτελεί η πλήρης ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς·

3.  υπενθυμίζει ότι οι οικονομικές δυνατότητες του κλάδου των υπηρεσιών παραμένουν εν πολλοίς ανεκμετάλλευτες· επισημαίνει ότι η πλήρης και δέουσα εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες θα μπορούσε να δημιουργήσει δυναμικό ανάπτυξης μεταξύ 0,8 % και 2,6 % του ΑΕγχΠ και, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, θα μπορούσε να δημιουργήσει, σε ετήσια βάση, οικονομικά οφέλη που ισοδυναμούν με 4.200 ευρώ ανά ευρωπαϊκό νοικοκυριό·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2013 στηρίχτηκε για πρώτη φορά σε έκθεση σχετικά με την κατάσταση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς·

5.  πιστεύει ότι, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η ενιαία αγορά πρέπει να ενσωματωθεί με άλλους τομείς οριζόντιων πολιτικών·

6.  εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τα ισχυρές ενδείξεις που υπάρχουν όσον αφορά τη σημασία της ανάκαμψης της ενιαίας αγοράς από την κρίση, οι ανά χώρα συστάσεις για το 2013 δεν αντιμετωπίζουν ικανοποιητικά τη μεγέθυνση, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τις δυνατότητες απασχόλησης για την ορθή εφαρμογή της ολοκλήρωσης και επιβολής των κανόνων της ενιαίας αγοράς·

7.  υποστηρίζει την απόδοση εξαιρετικής σημασίας, στο πλαίσιο των ανά χώρα συστάσεων, στην εξάλειψη των αδικαιολόγητων περιορισμών και εμποδίων εισόδου στους τομείς των υπηρεσιών· ζητεί από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη τις συστάσεις αυτές και να άρουν, κατεπειγόντως, τα εν λόγω εμπόδια για την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς κατά προτεραιότητα στην επόμενη ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης και στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2014 καθώς και στις ανά χώρα συστάσεις, και να λάβει πλήρως υπόψη βασικούς τομείς ανάπτυξης, όπως οι τομείς των υπηρεσιών, της ενέργειας, των μεταφορών και της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, καθώς και τα μέτρα που ορίζονται στην πρώτη και δεύτερη πράξη για την ενιαία αγορά·

9.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η έλλειψη εθνικών και ευρωπαϊκών επενδύσεων παρεμποδίζει την επίτευξη των σκοπών και στόχων προτεραιότητας στους κομβικούς τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της ενιαίας ψηφιακής αγοράς που μνημονεύονταν στην έκθεση «Κατάσταση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς για το 2013 – συμβολή στην ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη 2013»·

10. ζητεί, στο μεταξύ, από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για επιβολή της νομοθεσίας της ενιαίας αγοράς και παρακολούθηση αυτής, μεταξύ άλλων μέσω «σαρώσεων σε επίπεδο ΕΕ» (EU sweeps)·

11. ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να ενισχύσει τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς μέσω της καθιέρωσης, ως ειδικού πυλώνα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ενός ετήσιου κύκλου διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς, ο οποίος να περιλαμβάνει πίνακα επιδόσεων της εσωτερικής αγοράς, ετήσια έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στο πλαίσιο της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τα κράτη μέλη, εθνικά σχέδια δράσης με στόχο την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της εσωτερικής αγοράς και ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

12. επισημαίνει την έλλειψη συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων στη συζήτηση σχετικά με πτυχές της ενιαίας αγοράς στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2013· επισημαίνει ότι η συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις έχουν ζωτική σημασία για την επίτευξη και την επιτυχία τους, και απευθύνει έκκληση στα εθνικά κοινοβούλια να συμμετάσχουν ενεργά στον διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις εκάστοτε κυβερνήσεις τους, να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους για καλύτερη κανονιστική ρύθμιση, όπως μια δοκιμή για την ενιαία αγορά, και να αξιοποιήσουν καλύτερα το ανεκμετάλλευτο δυναμικό ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας·

13. επισημαίνει τη σημασία της ενεργότερης και πιο πρώιμης εμπλοκής των κοινωνικών εταίρων και όλων των εμπλεκομένων φορέων, στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την εποπτεία των μέτρων που είναι απαραίτητα για την ενίσχυση της μεγέθυνσης και των δικαιωμάτων των πολιτών στην ενιαία αγορά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.9.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Claudette Abela Baldacchino, Adam Bielan, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Cornelis de Jong, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Barbara Weiler, Преслав Борисов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ildikó Gáll-Pelcz, Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Liisa Jaakonsaari

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (26.9.2013)

προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων για το 2013
(2013/2134(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Tamás Deutsch

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  χαιρετίζει τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις (ΕΧΣ) για το 2013 και ειδικά την εστίασή τους σε μέτρα για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης, για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών της ΕΕ· διαπιστώνει με ανησυχία ότι υπό τη συνεχή πίεση της οικονομικής, κοινωνικής, χρηματοπιστωτικής κρίσης και της κρίσης δημόσιου χρέους, οι ΕΧΣ στο σύνολό τους δεν είναι αρκετά φιλόδοξες· επισημαίνει, με γνώμονα τα ανωτέρω, την έλλειψη συστάσεων για την αποκατάσταση του επιτακτικά αναγκαίου δανεισμού προς την πραγματική οικονομία και τις ΜΜΕ, την ενίσχυση του δεσμού μεταξύ των δημόσιων και των ιδιωτικών επενδυτικών ικανοτήτων, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την εξέταση της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ·

2.  επαναλαμβάνει τη θέση του ως προς την ανάγκη ενίσχυσης της δημοκρατικής νομιμοποίησης της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· τονίζει ότι τα εθνικά κοινοβούλια και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές διαθέτουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ότι ο ρόλος τους ουσιαστικά παραβλέπεται στο πλαίσιο των ΕΣΧ, παρά το γεγονός ότι η συμβολή και η συμμετοχή τους είναι απαραίτητες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων υλοποίησης των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα

3.  επαναλαμβάνει τη σημασία της πολιτικής συνοχής διότι αποτελεί κύριο επενδυτικό εργαλείο που διαδραματίζει βασικό ρόλο στην καταπολέμηση της κρίσης καθώς μειώνει τις περιφερειακές ανισότητες και τοποθετεί ενεργά την ΕΕ και τις περιφέρειές της στην οδό της βιώσιμης ανάπτυξης· υπογραμμίζει επομένως τη σημασία εξασφάλισης επαρκών δημοσιονομικών διατάξεων στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ για τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, επισημαίνοντας ιδίως τον βασικό επενδυτικό τους ρόλο σε ένα φάσμα τομέων όπως η ανεργία, η καινοτομία, η βιώσιμη ανάπτυξη και η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

4.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την σημαντική πτώση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων που παρατηρείται στην παραγωγική οικονομία και συγκεκριμένα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· συντάσσεται με την άποψη ότι απαιτούνται αποφασιστικά μέτρα για τη μεταρρύθμιση των αγορών προϊόντων και εργασίας, την υιοθέτηση συνετών μισθολογικών πολιτικών και την θεμελίωση του μελλοντικού μοντέλου ανάπτυξης στην καινοτομία, καθώς και για την μεταστροφή της παραγωγής προς δραστηριότητες με υψηλή προστιθέμενη αξία· φρονεί ότι μια βιώσιμη οικονομική πολιτική απαιτεί πολύ καλούς όρους ως προς τη σύσταση νέων επιχειρήσεων· εκφράζει την ακλόνητη πεποίθησή του ότι τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να προληφθεί και να αμβλυνθεί οποιοδήποτε έλλειμμα στους προαναφερθέντες τομείς και να προωθηθούν οι δημόσιες επενδύσεις· παραπέμπει στις δυνατότητες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στα κράτη μέλη για τη στήριξη των δημόσιων επενδύσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία μέσω της παροχής κάποιας ευελιξίας στις χρηματοπιστωτικές διαδικασίες των εν λόγω ταμείων, π.χ. μέσω της αύξησης των ποσοστών συγχρηματοδότησης των κρατών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα προσαρμογής και λαμβάνουν χρηματοδοτική βοήθεια από την ΕΕ ή μέσω της παράτασης του κανόνα αποδέσμευσης κατά ένα έτος για όλα τα κράτη μέλη κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 (όπως θα ισχύει κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020)·

5.  επισημαίνει ότι, σε μια περίοδο έντονων δημοσιονομικών περιορισμών και μειωμένης δυνατότητας δανεισμού στον ιδιωτικό τομέα, τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ αντιπροσωπεύουν σημαντικό μοχλό πίεσης για την τόνωση της οικονομίας, ιδίως μέσω της χρήσης καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων· πιστεύει ότι η αυξημένη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής μπορεί να προαγάγει τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, να επιτύχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, να εγγυηθεί σημαντική χρηματοδοτική ροή για τις στρατηγικές περιφερειακές επενδύσεις και να αυξήσει το δυναμικό ανάπτυξης της ΕΕ· επικροτεί, εν προκειμένω, τον σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσουν τα νέα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020· παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει μια σαφέστερη θέση στα χρηματοδοτικά μέσα και στο πλαίσιο των ΕΧΣ και να ενισχύσει την ευθυγράμμιση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων με τα προγράμματα της ΕΤΕπ, ιδίως στον τομέα των δανειακών εγγυήσεων για ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις·

6.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη μαζική αποβιομηχάνιση ορισμένων περιφερειών στην Ευρώπη που οδηγεί σε πολύ υψηλό βαθμό ανεργίας και σε πολυάριθμα δημογραφικά προβλήματα·

7.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι η χρηματοδότηση της παραγωγικής οικονομίας, ιδίως των ΜΜΕ, δεν έχει αποκατασταθεί σε ολόκληρη την ΕΕ, με τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες να πλήττονται με τον χειρότερο τρόπο· επισημαίνει ότι οι ολοένα μεγαλύτερες διαφορές ως προς την πρόσβαση σε πιστώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω εμβάθυνση των περιφερειακών ανισοτήτων· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της δυνατότητας των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων για σύνδεση των δημόσιων και των ιδιωτικών επενδύσεων και για παροχή εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να εγγυηθεί εγκαίρως και πριν από την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 νομική σαφήνεια και διαφάνεια ως προς τη χρήση των άμεσα διαθέσιμων καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων·

8.  φρονεί ότι, αν και τα μέτρα χρηματοπιστωτικής προστασίας που εφάρμοσε η ΕΚΤ έχουν συμβάλει στη σταθερότητα της ευρωζώνης και έχουν καθησυχάσει τις αγορές, το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας της ευρωζώνης εξακολουθεί να παραμένει ανεπίλυτο·

Ανεργία και κοινωνικές συνέπειες της κρίσης

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας, οι οποίες αποσκοπούσαν στην βελτίωση της ανθεκτικότητάς της, στην εισαγωγή περισσότερης εσωτερικής και εξωτερικής ευελιξίας, στη μείωση του κατακερματισμού και στην διευκόλυνση της μετακίνησης μεταξύ θέσεων εργασίας· υπενθυμίζει εντούτοις ότι απαιτούνται περαιτέρω και βαθύτερες μεταρρυθμίσεις, ιδίως για την βελτίωση της κινητικότητας της αγοράς εργασίας και κυρίως των νέων· καλεί την Επιτροπή, εν προκειμένω, και σε σύνδεση με τα ανησυχητικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την ανεργία των νέων στην Ευρώπη, να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών των νέων και στην προώθηση προγραμμάτων σύστασης νέων επιχειρήσεων για αυτούς, και δη για εκείνους που συναντούν δυσκολίες όταν εισέρχονται στην αγορά εργασίας, να παράσχει βοήθεια σε σχέση με την αναζήτηση εργασίας και να εισαγάγει σαφείς και διαφανείς δεσμούς μεταξύ εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου να βελτιωθεί η συναρμογή ικανοτήτων και υφιστάμενων θέσεων εργασίας και, επομένως, να αποφευχθεί η επιδείνωση της έλλειψης κατηρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού· διαπιστώνει ότι το διττό εκπαιδευτικό σύστημα είναι σε μεγάλο βαθμό προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και διευκολύνει την είσοδο των νέων στον επαγγελματικό βίο·

10. υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα σε όλα τα διαθέσιμα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης που σχετίζεται με την ανεργία των νέων·

11. εκτιμά ότι, τώρα περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης που θα εστιάζουν στο εργατικό δυναμικό νεαρής ηλικίας· τονίζει ότι οι εν λόγω προσπάθειες θα πρέπει να εστιάζουν ιδίως στην ευθυγράμμιση των στρατηγικών της ΕΕ για την απασχόληση με τις μελλοντικές απαιτήσεις από την ευρωπαϊκή οικονομία·

12. τονίζει την ανάγκη να συνεχιστούν τα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα των νέων μέσω της δημιουργίας ειδικών ευκαιριών για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων από αυτούς, σε συνδυασμό με αυξημένη πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και επιχειρηματικού χαρακτήρα συμβουλές·

Πρόσβαση στην χρηματοδότηση και κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς

13. εκφράζει τον βαθύ προβληματισμό του για τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα των επενδυτών του ιδιωτικού τομέα, για την ανασφάλειά τους και την διστακτικότητά τους να επενδύσουν, ιδίως όταν ευθύνονται για αυτό τα παραγωγικά πρότυπα με τον συνεχιζόμενο κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς και τις διαρκείς αλλαγές στη βιομηχανική πολιτική· εκφράζει τη λύπη του διότι, λόγω κρίσης, η περιρρέουσα έλλειψη εμπιστοσύνης γίνεται αιτία να μην επιθυμούν την ανάληψη κινδύνων ούτε οι ιδιώτες επενδυτές ούτε οι φορείς του χρηματοπιστωτικού κλάδου· επαναλαμβάνει ότι η προσπάθεια ενίσχυσης του τραπεζικού τομέα πρέπει να συνεχιστεί·

14. θεωρεί αναγκαία την επείγουσα λήψη μέτρων ούτως ώστε να καταστεί η ΕΕ περισσότερο ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο και να δημιουργηθεί βιώσιμη ανάπτυξη στο εσωτερικό της· τονίζει ότι οι προσπάθειες πρέπει να εστιάζουν στη δημιουργία καινοτόμων καθεστώτων που θα περιλαμβάνουν φθηνότερη και ευκολότερα προσβάσιμη πίστωση για τις ΜΜΕ και θα βελτιώνουν το επιχειρηματικό κλίμα προωθώντας νέες πηγές απόκτησης κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια·

Μακροοικονομική διακυβέρνηση

15. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι μειώνεται ο αριθμός των κρατών μελών που υπάγονται στην διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και διότι τα κράτη μέλη προβαίνουν σε μείωση του χρέους τους και σε δημοσιονομική εξυγίανση· παροτρύνει έντονα την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκμεταλλευτούν όλα τα περιθώρια ελαστικότητας προκειμένου να επωφεληθούν των δυνατοτήτων που εμπεριέχονται στο προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), ούτως ώστε να εξισορροπηθούν οι παραγωγικές δημόσιες επενδυτικές ανάγκες με τους στόχους δημοσιονομικής πειθαρχίας, για παράδειγμα εξαιρώντας τα συνολικά επίπεδα της εθνικής συγχρηματοδότησης των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων από τους περιορισμούς που θέτει το ΣΣΑ ή με αναφορά, ως προς τους υπολογισμούς που αφορούν το Σύμφωνο, στις καθαρές και όχι στις μεικτές ανάγκες του κράτους μέλους·

16. υπενθυμίζει τη θέση του για τις μακροοικονομικές προϋποθέσεις όπως προτάθηκαν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ σε σχέση με τα διαρθρωτικά και τα επενδυτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι ενδέχεται τούτο, χωρίς καμία σχέση μεταξύ των επιδόσεων πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο και επίπεδο κράτους μέλους, να τιμωρήσει τις περιφέρειες για μη συμμόρφωσή τους προς τις διαδικασίες οικονομικής διακυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο·

17. καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει την ΟΝΕ υποβάλλοντας νομοθετικές προτάσεις που συνδέονται με τον κοινωνικό πυλώνα· τονίζει ότι ένας πίνακας κοινωνικών αποτελεσμάτων που θα αποτελεί δομικό στοιχείο του εν λόγω πυλώνα θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα σχετικά περιφερειακά και τοπικά ειδικά χαρακτηριστικά.

RESULT OF FINAL VOTE IN COMMITTEE

Date adopted

24.9.2013

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

43

3

1

Members present for the final vote

François Alfonsi, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, John Bufton, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Tomasz Piotr Poręba, Ovidiu Ioan Silaghi, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Substitute(s) present for the final vote

Andrea Cozzolino, Joseph Cuschieri, Ivars Godmanis, Juozas Imbrasas, Karin Kadenbach, Andrey Kovatchev, James Nicholson, Heide Rühle, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Giommaria Uggias, Iuliu Winkler

Substitute(s) under Rule 187(2) present for the final vote

António Fernando Correia de Campos, Sabine Verheyen

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (30.9.2013)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων για το 2013
(2013/2134(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marije Cornelissen

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–   έχοντας υπόψη τη μελέτη σχετικά με τα στοιχεία για την αξιολόγηση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου από την άποψη της ισότητας των φύλων 2012[1],

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (COM(2010)0491),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν, τόσο στους υπαλλήλους όσο και στους επιχειρηματίες, νέες δυνατότητες για την οργάνωση της εργασίας κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, και, συνεπώς, μεγαλύτερη ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας·

1.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης στην ισότητα των φύλων· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ισότητα των φύλων στα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης και στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ), μεταξύ άλλων, διασφαλίζοντας ότι στα προγράμματα αυτά θα περιλαμβάνονται διαφανείς περιγραφές των επιπτώσεων των προτεινόμενων εσόδων και δαπανών στα δύο φύλα·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να καθορίσουν εθνικούς στόχους χωριστά ανά φύλο για τη στρατηγική ΕΕ 2020· καλεί την Επιτροπή να ταξινομήσει τα δεδομένα ανά φύλο, έτσι ώστε να παρακολουθείται η πρόοδος σε σχέση με τους πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ 2020 και τους αντίστοιχους εθνικούς στόχους, και να καθορίσει πρόσθετους ειδικούς δείκτες ανά φύλο, όπου είναι απαραίτητο·

3.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα ΕΠΜ δεν διαθέτουν ολοκληρωμένη και συστηματική στρατηγική για την προώθηση της ισότητας των φύλων στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας· καλεί την Επιτροπή να παράσχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση στους μελλοντικούς κύκλους ευρωπαϊκού εξαμήνου·

4.  τονίζει τη σημασία των δημόσιων επενδύσεων σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, ιδίως των επενδύσεων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες· υπογραμμίζει ότι οι δαπάνες για την εκπαίδευση, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την Ε&Α και τις υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των μεταφορών και των επικοινωνιών, αποτελούν επένδυση για το μέλλον κάθε χώρας·

5.  χαιρετίζει τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για τη βελτίωση των υποδομών παιδικής μέριμνας, την άρση των φορολογικών αντικινήτρων για το δεύτερο εργαζόμενο μέλος της οικογένειας, την εναρμόνιση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης για άνδρες και γυναίκες, την ικανοποίηση της ανάγκης συνδυασμού επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ιδίως με τη βελτίωση της πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες και την εκπαίδευση στις τεχνολογίες αυτές, καθώς και την εξάλειψη του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων και των διαφορών στις συντάξεις· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλές από τις συστάσεις αυτές είχαν ήδη θεσπισθεί το 2012, γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν εφαρμόστηκαν από τα κράτη μέλη·

6.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν το ποσοστό συμμετοχής των παιδιών ή νεαρών ενηλίκων στα εκπαιδευτικά συστήματα και να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στο πρόβλημα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα βασικά αίτια του φαινομένου αυτού, προκειμένου να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές για την πρόληψη του·

7.  χαιρετίζει τη δημιουργία συνδέσμου μεταξύ της ευρωπαϊκής διαδικασίας ένταξης των Ρομά και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, που έχει ως αποτέλεσμα τη σύνδεση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαδικασίας ένταξης των Ρομά·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους στόχους που αφορούν τα δύο φύλα στα εθνικά προγράμματα για την απασχόληση, με ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που φροντίζουν ηλικιωμένα εξαρτώμενα άτομα, τις ανύπαντρες μητέρες και τις γυναίκες που έχουν παιδιά με αναπηρία· ζητεί, επίσης, να δοθεί η δέουσα προσοχή στο φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, δεδομένου ότι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου από τους νέους ηλικίας 10 έως 16 ετών αυξάνεται ραγδαία και είναι προφανές ότι αντιπροσωπεύει απώλεια πόρων για την Ένωση ως σύνολο·

9.  καλεί την Επιτροπή, στην επικείμενη Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης, να θέσει το ζήτημα των ειδικών κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής για τη μείωση των ανισοτήτων λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, κατευθυντήριων γραμμών για να κλείσει το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων - που συχνά έχει ως αποτέλεσμα να βρίσκονται οι γυναίκες κάτω από το όριο της φτώχειας, σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους - και το χάσμα στις συντάξεις μεταξύ των δύο φύλων, την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και την καταπολέμηση του διαχωρισμού των φύλων στην αγορά εργασίας, δεδομένου ότι η μελλοντική ευημερία της ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να αξιοποιεί πλήρως το εργατικό δυναμικό της·

10. καλεί την Επιτροπή να εστιάσει περισσότερο στη σύνδεση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τη στρατηγική Ευρώπη 2020, με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και της φτώχειας·

11. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, να υποστηρίξει την εθνική χρηματοδότηση για τη συστηματική συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, απαιτώντας την ενσωμάτωση της συμβολής τους στα ΕΠΜ, και να πραγματοποιεί ετήσια ακρόαση, από κοινού με το Κοινοβούλιο και με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, για την αξιολόγηση της προόδου ως προς τους στόχους και την υποβολή προτάσεων για τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

12. επισημαίνει τη σημασία της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό προκειμένου να αναλυθούν όλα τα κυβερνητικά προγράμματα και οι πολιτικές, οι επιπτώσεις τους στην κατανομή των πόρων και η συμβολή τους στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.9.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

7

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Andrea Češková, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Elisabeth Morin-Chartier, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Антония Първанова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Izaskun Bilbao Barandica, Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Katarína Neveďalová, Michèle Striffler, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Мария Габриел

 • [1]  Τμήμα Πολιτικής, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

30.9.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Ivana Maletić, Arlene McCarthy, Peter Simon, Ivo Strejček, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain, Άννυ Ποδηματά

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Fabrizio Bertot, Zdravka Bušić, Mojca Kleva Kekuš, Olle Ludvigsson, Catherine Stihler, Nils Torvalds, Oleg Valjalo

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Wim van de Camp