ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του Σαχέλ

8.10.2013 - (2013/2020(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής Charles Tannock


Διαδικασία : 2013/2020(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0325/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0325/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του Σαχέλ

(2013/2020 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τις βασικές συμβάσεις και συνθήκες του ΟΗΕ και των αφρικανικών χωρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένου του Αφρικανικού Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών·

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) και το προαιρετικό της πρωτόκολλο,

–   έχοντας υπόψη το προσαρτημένο στον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών πρωτόκολλο σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στην Αφρική,

–   έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης το οποίο εγκρίθηκε στις 17 Ιουλίου 1998 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2002,

–   έχοντας υπόψη τις συμφωνίες της Κοτονού, που υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2000 και αναθεωρήθηκε στις 22 Ιουνίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τη στρατηγική-πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, καθώς επίσης και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 2012[1] και της 18ης Μαρτίου 2013 για τον διορισμό ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Σαχέλ αντίστοιχα[2], και ιδίως τα άρθρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα που συμπεριλαμβάνονται στην εντολή του,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το Σαχέλ, ειδικά για το Μαλί, καθώς επίσης και τα συμπεράσματα της 21ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στο Σαχέλ, και πιο πρόσφατα συμπεράσματα όπως, μεταξύ άλλων, τα συμπεράσματα της 17ης και 31ης Ιανουαρίου, της 18ης Φεβρουαρίου, της 22ας Απριλίου, της 27ης Μαΐου και της 24ης Ιουνίου 2013,

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για την προστασία των γυναικών και των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ένοπλης σύγκρουσης, καθώς και τις αποφάσεις αριθ. 1325(2000) και 1820(2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας, για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους δείκτες της ΕΕ που αφορούν τη σφαιρική προσέγγιση για την εφαρμογή από την ΕΕ των αποφάσεων αριθ. 1325(2000) και 1820(2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη βία κατά γυναικών και κοριτσιών και την καταπολέμηση των κάθε μορφής διακρίσεων εναντίον τους,

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όσον αφορά το Σαχέλ, και ειδικότερα το Μαλί,

-    έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, της 14ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή του Σαχέλ, καθώς και τη συνημμένη σε αυτήν ενιαία στρατηγική του ΟΗΕ για το Σαχέλ,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΗΕ για την ανθρώπινη ανάπτυξη το 2013,

–   έχοντας υπόψη τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας για το Σαχέλ,

–   έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα των προέδρων της διεθνούς συνδιάσκεψης χρηματοδοτών «Μαζί για ένα Νέο Μαλί» που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 15 Μαΐου 2013,

–   έχοντας υπόψη τη συνδιάσκεψη υψηλού επιπέδου σχετικά με τον ηγετικό ρόλο των γυναικών στο Σαχέλ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου 2013 στις Βρυξέλλες ύστερα από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του γραφείου του ειδικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Σαχέλ και του «ΟΗΕ-Γυναίκες»,

–   έχοντας υπόψη το Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας (2010-2015),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς το Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ σχετικά με τη Δυτική Σαχάρα, της 8ης Απριλίου 2013, και ειδικότερα την αναφορά του στη διασύνδεση μεταξύ της Δυτικής Σαχάρας και της κατάστασης στο Σαχέλ και έχοντας επίσης υπόψη τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στο Σαχέλ, και ειδικότερα την εκτίμησή της ότι τα προβλήματα στο Σαχέλ έχουν διασυνοριακή διάσταση και συνδέονται στενά μεταξύ τους καθώς και ότι η βελτίωση της κατάστασης στην εν λόγω περιοχή μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσω μιας περιφερειακής προσέγγισης και μιας σφαιρικής στρατηγικής που θα λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων τα γειτονικά κράτη του Μαγκρέμπ,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού εισηγητή σχετικά με τα βασανιστήρια και τις άλλες μορφές βάναυσης, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, της 28ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με την αποστολή του στο Μαρόκο που περιελάμβανε και τη Δυτική Σαχάρα,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα[3],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2011 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (2012/2145(INI))[4],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με τη 22η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών[5],

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με τη θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη 19η Σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (UNHRC)[6],

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 4 Οκτωβρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0325/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σαχέλ είναι μία από τις φτωχότερες περιοχές του κόσμου, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, την ασφάλεια και τις ένοπλες συγκρούσεις, καθώς επίσης και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακραία φτώχεια στην περιοχή αποτυπώνεται στον κατάλογο ανθρώπινης ανάπτυξης, που συνέταξε ο ΟΗΕ για το 2012, ο οποίος κατατάσσει τον Νίγηρα (186η θέση), το Τσαντ (184η θέση), τη Μπουρκίνα Φάσο (183η θέση) και το Μαλί (182η θέση) μεταξύ των έξι λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής, το οποίο οφείλεται κυρίως στην πολιτική αστάθεια, τη φτώχεια και τα αφύλαχτα σύνορα, είναι το φαινόμενο της διάχυσης των επιπτώσεων, το οποίο εκ των πραγμάτων προκαλεί κοινά προβλήματα στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω χαρακτηριστικό υποδεικνύει την ανάγκη υιοθέτησης μιας καλά συντονισμένης και σφαιρικής προσέγγισης για το σύνολο της οικολογικής και γεωγραφικής περιοχής του Σαχέλ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εδραίωση της δημοκρατίας, της ειρήνης και της χρηστής διακυβέρνησης αποτελούν θεμελιώδες διακύβευμα για τα κράτη του Σαχέλ· εκτιμώντας ότι τα κράτη αυτά πρέπει να ακολουθήσουν την οδό της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, της εξάλειψης των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών και των μειονοτήτων και της προαγωγής της εκπαίδευσης και της συμφιλίωσης μεταξύ των εθνοτήτων τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο του παρόντος ψηφίσματος περιλαμβάνει τις χώρες που προσδιορίζονται στη στρατηγική της ΕΕ για το Σαχέλ, και συγκεκριμένα τη Μαυριτανία, το Μαλί, τον Νίγηρα και τμήματα της Μπουρκίνα Φάσο και του Τσαντ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρύτερος γεωγραφικός και οικολογικός ορισμός του Σαχέλ εξακολουθεί να έχει καίρια σημασία σε σχέση με τα κοινά προβλήματα της περιοχής που προκύπτουν από τις ένοπλες συγκρούσεις και από διάφορες αδυναμίες που επηρεάζουν την ανθρώπινη ασφάλεια όπως, μεταξύ άλλων, η αστάθεια των κρατικών δομών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα έκθεση εξετάζει επίσης την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο μη αυτοκυβερνώμενο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας και στους καταυλισμούς στο Tindouf·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης μητρικής θνησιμότητας στο Μαλί είναι ο υψηλότερος στον κόσμο σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, αφού υπολογίζεται ότι σε κάθε 100.000 γεννήσεις ζώντων αντιστοιχούν 1.100 θάνατοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για την ανθρώπινη ανάπτυξη το 2013 επικεντρώνεται ειδικά στον Νίγηρα και το Μαλί, καθώς οι δύο χώρες εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας για τα παιδιά κάτω των πέντε ετών, που ξεπερνούν τους 200 θανάτους ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων εκεί όπου οι μητέρες δεν έχουν καμία πρόσβαση στην εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας για τα ποσοστά φοίτησης στα ιδρύματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον Νίγηρα και το Μαλί είναι από τις χειρότερες του κόσμου, 62 και 63% αντίστοιχα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ υπολογίζει πως περίπου 18 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν πληγεί το 2012 από την οξύτατη κρίση τροφίμων και διατροφής στο Σαχέλ και τη δυτική Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εκτιμά πως, το 2013, 10,3 εκατομμύρια άνθρωποι στην περιοχή συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διατροφική ανασφάλεια, από τους οποίους 4,2 εκατομμύρια είναι κάτοικοι του Μαλί, ενώ 1,4 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών κινδυνεύουν από οξύ υποσιτισμό και άλλα 3,1 εκατομμύρια είναι αντιμέτωπα με χαμηλότερο κίνδυνο οξέως υποσιτισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είχε καίρια συμβολή στη δημιουργία της «Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Πρωτοβουλία Ανθεκτικότητας στο Σαχέλ» (AGIR-Sahel) και δέσμευσε ποσό ύψους 517 εκατ. ευρώ για ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια για την περίοδο 2012-2013·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μέρος του πληθυσμού αυτών των χωρών δεν έχει πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και ότι πάσχει από διάφορες ενδημικές ασθένειες, όπως η χολέρα, η μηνιγγίτιδα, η ιλαρά και το AIDS· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των θανάτων από τον ιό τού AIDS είναι υψηλός, με το Τσαντ να καταγράφει 11.000 θανάτους ετησίως, την Μπουρκίνα Φάσο 7.100 θανάτους ετησίως, το Μαλί 4.400 θανάτους ετησίως και τον Νίγηρα 4.300 θανάτους ετησίως·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη του Σαχέλ έχουν μεγάλο φυσικό πλούτο, ιδίως πετρέλαιο, χρυσό και ουράνιο, αλλά τα έσοδα που εισπράττονται από την εξόρυξή τους δεν επανεισάγονται επαρκώς στην τοπική οικονομία ώστε να επιτρέψουν την ανάπτυξη των χωρών αυτών·

Η  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμφύλιοι πόλεμοι και οι συγκρούσεις μεταξύ εθνοτήτων συνεπάγονται μετακινήσεις πληθυσμών και δημιουργία προσφυγικών καταυλισμών, όπως αυτοί του Mentao στην Μπουρκίνα Φάσο, του Mangaize στον Νίγηρα, του M'Bera στη Μαυριτανία ή του Breijing στο Τσαντ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής σε αυτούς τους καταυλισμούς είναι άθλιες·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 20 χρόνια διεξάγονται τακτικά εκλογές στο Μαλί· λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν σημειωθεί το πραξικόπημα, η χώρα αυτή θεωρούνταν υπόδειγμα δημοκρατίας στην Αφρική·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση στο Μαλί είναι πολυσχιδής και δεν μπορεί να ανάγεται μόνον στην εθνοτική διένεξη· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι τη δυσαρέσκεια του πληθυσμού των Tuareg και τον πόθο για ανεξαρτησία ή μεγαλύτερη αυτονομία για το βόρειο Μαλί την εκμεταλλεύτηκαν ένοπλες ισλαμιστικές ομάδες οι οποίες, αφού στις αρχές του 2012 συμμάχησαν με το κοσμικό Εθνικό Κίνημα για την Απελευθέρωση του Azawad (MNLA), στη συνέχεια το εκτόπισαν με την εξέγερσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένες ομάδες, ιδίως οι Ansar Dine, Αλ Κάιντα στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ (AQIM) και το Κίνημα για Ενότητα και Ιερός Πόλεμος στη Δυτική Αφρική (MUJAO), επωφελήθηκαν ακόμα περισσότερο από την αστάθεια που προκλήθηκε μετά το πραξικόπημα που ακολούθησε στο Μπαμάκο, καθώς επίσης και από την ευρύτερη περιφερειακή αστάθεια που τροφοδοτείται από τα ανεξέλεγκτα οπλοστάσια της Λιβύης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απειλή κατά της υπόστασης του ίδιου του κράτους του Μαλί, σε συνδυασμό με τις συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο βόρειο τμήμα της χώρας, προκάλεσαν την ένοπλη επέμβαση των γαλλικών και αφρικανικών δυνάμεων, μαζί με δυνάμεις του ΟΗΕ, με σκοπό να σταματήσουν οι βιαιοπραγίες και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις εξτρεμιστικές ομάδες και να αποκατασταθεί η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και η εξουσία του κράτους του Μαλί και να αποκατασταθεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 18 Ιουνίου υπογράφηκε προκαταρκτική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης του Μαλί και των δυνάμεων των ανταρτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στο Μαλί πρέπει να αντιμετωπιστεί με τρόπο που υπερβαίνει την καταπολέμηση απειλών της ασφάλειας και περιλαμβάνει μια μακροπρόθεσμη δέσμευση εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας και την ανάληψη αποφασιστικής δράσης για να αντιμετωπιστούν τα βαθιά ριζωμένα πολιτικά, αναπτυξιακά και ανθρωπιστικά προβλήματα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία τρομοκρατικών ομάδων στο Σαχέλ προκαλεί μεγάλη αστάθεια και ανασφάλεια στην περιοχή, λόγω της απαγωγής ομήρων και των τρομοκρατικών επιθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σαχέλ είναι περιοχή διέλευσης κατά την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών τα οποία προέρχονται από εγκληματικές συμμορίες της Λατινικής Αμερικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακινητές ναρκωτικών σχετίζονται συχνά με τρομοκρατικές ομάδες, οι οποίες μεριμνούν για την ασφάλεια της διέλευσής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία αυτών των διακινητών αποτελεί αιτία αστάθειας τόσο για το Σαχέλ όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι συχνά ο τελικός προορισμός της παράνομης διακίνησης·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις της περιοχής του Σαχέλ πρέπει να απευθυνθούν στους ενδιαφερόμενους πληθυσμούς για την ανεύρεση μιας βιώσιμης διεξόδου από την κρίση· λαμβάνοντας κυρίως υπόψη ότι η συμμετοχή των γυναικών στη διευθέτηση της κρίσης στο Σαχέλ αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να επέλθει μακροχρόνια σταθερότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της ατιμωρησίας, μεταξύ άλλων της βίας για λόγους φύλου κατά τη διάρκεια συγκρούσεων, έχει θεμελιώδη σημασία για τη σταθερότητα της περιοχής και την οικοδόμηση μακροχρόνιας ειρήνης·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δώσει μεγαλύτερη προσοχή στο Σαχέλ, όπως αποδεικνύεται από την έγκριση της στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στο Σαχέλ το 2011, την έναρξη της αποστολής της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της EE για τη δημιουργία ικανοτήτων (EUCAP Sahel Niger) τον Ιούλιο του 2012, καθώς και την αποστολή ΚΠΑΑ της ΕΕ στο Μαλί (EUTM Mali) τον Φεβρουάριο του 2013 και τον διορισμό ενός ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για το Σαχέλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή του νέου ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ (EUSR), η οποία εγκρίθηκε στις 18 Μαρτίου 2013, περιλαμβάνει μια σημαντική συνιστώσα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σύνθετα και αλληλένδετα προβλήματα απαιτούν μια σφαιρική προσέγγιση που θα αξιοποιεί όλα τα μέσα και τις πολιτικές της ΕΕ, συνδέοντας τους στόχους της ΕΕ σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της κρίσης, τον τομέα της ασφάλειας, την αναπτυξιακή συνεργασία και την οικολογική βιωσιμότητα με τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της στήριξης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την περιοχή προϋποθέτει τον αποτελεσματικό συντονισμό, μέσω της ΑΕ/ΥΕ, των αρμόδιων Επιτρόπων, όπως π.χ. των Επιτρόπων που είναι υπεύθυνοι για θέματα ανάπτυξης και ανθρωπιστικής βοήθειας, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ, περιλαμβανομένων εκείνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για το Σαχέλ, και του συντονιστή αντιτρομοκρατικής δράσης της ΕΕ, καθώς επίσης και των κρατών μελών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης προϋποθέτει τη χάραξη οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού·

ΙΕ. εκτιμώντας ότι οι πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να εστιάζουν ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της υπαίθρου και τη γεωργία, με στόχο την επίτευξη της διατροφικής ασφάλειας, η οποία θα συμβάλει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της υποσαχάριας Αφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, σε συνεργασία με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (UNOCHA), τη UNICEF, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, δρομολόγησαν την πρωτοβουλία «AGIR-Sahel» με στόχο να αυξηθεί η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων οργανισμών στο πλαίσιο της σφαιρικής προσέγγισης της ΕΕ για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης στο Σαχέλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταίροι υπολόγισαν ότι πρέπει να επενδυθούν τουλάχιστον 750 εκατομμύρια ευρώ για να διαμορφωθεί ένα κοινωνικό δίχτυ προστασίας που θα προστατεύσει τους πιο ευάλωτους αν και όταν εμφανιστεί και πάλι ξηρασία στο μέλλον·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η πολιτική, περιβαλλοντική, αναπτυξιακή και ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή του Σαχέλ πλήττουν ιδιαίτερα τις γυναίκες, οι οποίες γίνονται συχνά αντικείμενο διακρίσεων, βιώνουν έντονη ανασφάλεια για τη σωματική ακεραιότητα και την ανθρώπινη υπόστασή τους, χρόνια φτώχεια και περιθωριοποίηση· επισημαίνοντας ότι η ισότητα των φύλων, η οικονομική και πολιτική χειραφέτηση των γυναικών, η προώθηση της ισότητας των φύλων και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών είναι απαραίτητα στοιχεία για τη μείωση της φτώχειας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα διαρκώς περισσότερο καταπιεστικό κοινωνικό περιβάλλον περιορίζει την κινητικότητα και την παραγωγικότητα των γυναικών, και, εν τέλει, την ικανότητα τους να ενεργούν ως αποτελεσματικοί ηγέτες και υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες στην περιοχή του Σαχέλ αποτελούν την πλειονότητα των μικροκαλλιεργητών, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τα έγγεια δικαιώματα· επισημαίνοντας ότι αυτή η έλλειψη ιδιοκτησίας επί της γης συμβάλλει στη φτώχεια των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μελέτες καταδεικνύουν πως, εάν οι γυναίκες είναι εκπαιδευμένες και μπορούν να αποκτούν και να ελέγχουν εισοδήματα, αυτό έχει πολλές θετικές συνέπειες, όπως: μείωση της μητρικής και παιδικής θνησιμότητας, βελτίωση της υγείας και της διατροφής των γυναικών και των παιδιών, αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας, άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής, επιβράδυνση της αύξησης του πληθυσμού, ανάπτυξη των οικονομιών και διακοπή του κύκλου της φτώχειας[7]·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη σύνοδο κορυφής του Λονδίνου, τον Ιούλιο του 2012, περισσότερες από εκατό κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμοί και ΜΚΟ έθεσαν ως στόχο να επενδύσουν έως το 2020 επιπλέον 4 δισεκατομμύρια δολάρια για την αύξηση του αριθμού των γυναικών που χρησιμοποιούν μεθόδους αντισύλληψης κατά 120 εκατομμύρια στις 69 φτωχότερες χώρες του κόσμου, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι χώρες του Σαχέλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση αυτή προστίθεται στο υπάρχον ποσό των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες του Σαχέλ είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας του Κοτονού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται σε από κοινού εγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη χρηστή διακυβέρνηση και περιλαμβάνει την αναπτυξιακή βοήθεια, την ορθή διακυβέρνηση, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανθρωπιστική βοήθεια·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία της ΕΕ με την Αφρικανική Ένωση (ΑΕ), την Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS), την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ, τους περιφερειακούς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα όργανα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εξακολουθεί να αποτελεί προϋπόθεση για την εποικοδομητική στήριξη της προστασίας και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σαχέλ·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Ιουνίου 2013, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ πρότεινε, στην έκθεση που υπέβαλε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, την έγκριση μιας ενιαίας στρατηγικής για το Σαχέλ με άξονα τρεις στρατηγικούς στόχους, δηλαδή την αναβάθμιση της αποτελεσματικής διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς σε ολόκληρη την περιοχή, την οικοδόμηση μηχανισμών εθνικής και περιφερειακής ασφάλειας που θα έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίζουν διασυνοριακές απειλές και την ενοποίηση των ανθρωπιστικών και των αναπτυξιακών σχεδίων και παρεμβάσεων με στόχο την οικοδόμηση μακροχρόνιας σταθερότητας·

ΚΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Δυτική Σαχάρα ισχύει από το 1991 κατάπαυση του πυρός μεταξύ της μαροκινής κυβέρνησης και του Μετώπου Polisario· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ θεωρεί τη Δυτική Σαχάρα μη αυτοκυβερνώμενο έδαφος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αραβική Λαοκρατική Δημοκρατία της Σαχάρας είναι πλήρες μέλος της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) και αναγνωρίζεται προς το παρόν από 35 τουλάχιστον κράτη του ΟΗΕ, αλλά όχι από τον ΟΗΕ συνολικά ή από κάποιο κράτος μέλος της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μαρόκο υπέχει νομική υποχρέωση να λογοδοτεί για τη de facto διοικητική εξουσία που ασκεί επί της επικράτειας και του λαού της Δυτικής Σαχάρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενεργεί ως διαμεσολαβητής προκειμένου να βρεθεί λύση στη διένεξη· επισημαίνει ότι, εντούτοις, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος στα θεμελιώδη ζητήματα του μελλοντικού καθεστώτος του εδάφους· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί δημοψήφισμα σχετικά με το καθεστώς της Δυτικής Σαχάρας, το οποίο είχε καταρχήν συμφωνηθεί για πρώτη φορά το 1988·

ΚΒ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μαρόκο έχει υπογράψει και επικυρώσει πολλές διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως π.χ. τη διεθνή σύμβαση σχετικά με την προστασία όλων των προσώπων από τη βίαιη εξαφάνιση, το διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, τη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων, τη σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και τη διακήρυξη του ΟΗΕ για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΚΓ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι με τις αποφάσεις 1754(2007), 1783(2007) , 1871(2009), 1920(2010), 1979(2011), 2044(2012) και 2099(2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας απευθύνθηκε έκκληση προς τα γειτονικά κράτη να συνεργαστούν πλήρως με τον ΟΗΕ και μεταξύ τους προκειμένου να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους για την άρση του σημερινού αδιεξόδου και να επιτύχουν πρόοδο προς μια πολιτική λύση·

ΚΔ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσφυγικοί καταυλισμοί κοντά στο Tindouf της Αλγερίας, οι οποίοι δημιουργήθηκαν πριν από τριάντα επτά χρόνια, εξακολουθούν να είναι οι δεύτεροι πιο παλαιοί καταυλισμοί στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό αδιέξοδο απομακρύνει όποια ρεαλιστική προοπτική για τη διάλυσή τους ή τη μετεγκατάσταση ή τον επαναπατρισμό των διαμενόντων στους καταυλισμούς στο εγγύς μέλλον·

ΚΕ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η μαροκινή κυβέρνηση όσο και το Μέτωπο Polisario έχουν κατηγορηθεί για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στη Δυτική Σαχάρα (MINURSO) δεν συμπεριλαμβάνει καμία διάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εντολή της και δεν προσφέρει κανέναν μηχανισμό για την καταγγελία εικαζόμενων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα αριθ. 2099 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 25ης Απριλίου 2013, παρέτεινε την εντολή της αποστολής MINURSO· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, της 8ης Απριλίου 2013, αφιερώνει τρεις σελίδες στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας αρνήθηκαν να υποστηρίξουν την πρόταση των ΗΠΑ να δοθεί στη MINURSO εντολή για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γεγονός που προκάλεσε λαϊκές διαδηλώσεις στη Δυτική Σαχάρα·

Γενικά ζητήματα

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του Σαχέλ, που έχει επιδεινωθεί λόγω των πολλαπλών κρίσεων στο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και οικολογικό πεδίο· υπογραμμίζει ότι οι βαθιά αλληλένδετες προκλήσεις απαιτούν μια ενιαία και ολοκληρωμένη πολιτική απάντηση και επιβάλλουν μια πολιτική λύση που θα καλύπτει όλες τις διαφορετικές πλευρές της διένεξης·

2.  σημειώνει ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σαχέλ έχει λάβει μεγαλύτερη διεθνή προβολή ως αποτέλεσμα της ένοπλης σύγκρουσης στο Μαλί και της παρέμβασης των δυνάμεων της Γαλλίας, της Αφρικής και του ΟΗΕ· αναγνωρίζει ότι η εν λόγω σύγκρουση δημιούργησε προβλήματα στη χώρα αυτή, οξύνοντας παράλληλα διαρθρωτικές προκλήσεις που υπήρχαν ήδη τόσο στο Μαλί όσο και σε άλλα μέρη της περιοχής· τονίζει, ωστόσο, ότι οι άμεσες ανησυχίες που απορρέουν από την κατάσταση στο Μαλί δεν πρέπει να αποσπούν την προσοχή από τα χρόνια και διαδεδομένα προβλήματα που επηρεάζουν σοβαρά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις υπόλοιπες χώρες της περιοχής του Σαχέλ και ειδικότερα από το οργανωμένο έγκλημα, τη δουλεία, την εμπορία ανθρώπων, το λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών, τον ισλαμιστικό εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση, την εύθραυστη διακυβέρνηση, τη διαφθορά των θεσμών καθώς επίσης και από την ενδημική και εξοντωτική φτώχεια, τα παιδιά στρατιώτες και τις διακρίσεις κατά των γυναικών·

3.  υπενθυμίζει ότι τα διάτρητα σύνορα είναι καθοριστικό χαρακτηριστικό των χωρών της περιοχής· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η επιδείνωση της κατάστασης στο Σαχέλ συνδέεται στενά με τη μαζική διείσδυση όπλων στο βόρειο Μαλί μετά τον πόλεμο στη Λιβύη, ενώ οι Λίβυοι αντάρτες αφοπλίστηκαν συστηματικά στα σύνορα άλλων χωρών της περιοχής· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για κανονιστική ρύθμιση και αυστηρό έλεγχο της πώλησης όπλων, προκειμένου να αποφευχθεί η συμμετοχή των κρατών μελών στην εξάπλωση των συγκρούσεων·

4.  επικροτεί την αυξημένη προσοχή που δίνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα από τις πολιτικές της ΕΕ· σημειώνει ότι και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική σχετικά με το Σαχέλ, με μια έντονη διάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και οι χώρες του Σαχέλ, ως συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας του Κοτονού, έχουν αναλάβει αμοιβαίες υποχρεώσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών με βάση το κράτος δικαίου και τη διαφανή και υπεύθυνη διακυβέρνηση· υπενθυμίζει ότι τα κράτη του Σαχέλ είναι συμβαλλόμενα μέρη στην πλειονότητα των διεθνών συνθηκών που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα της γυναίκας και τα δικαιώματα των παιδιών·

5.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ΕΕ, ως ο μεγαλύτερος στον κόσμο χορηγός βοήθειας, για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προκλήσεων της περιοχής του Σαχέλ· τονίζει τη σημασία της συμμετοχής και άλλων διεθνών παραγόντων στις προσπάθειες που αφορούν μεταξύ άλλων την εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας, την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη μείωση των ποσοστών παιδικής θνησιμότητας, σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας·

Τα ανθρώπινα δικαιώματα σε καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων

6.  θεωρεί κρίσιμη την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μαλί, στο βόρειο τμήμα του οποίου καταγγέλλονται παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ένοπλες ομάδες Τουαρέγκ και ισλαμιστών ανταρτών· σημειώνει ότι μεταξύ των εικαζόμενων εγκλημάτων συγκαταλέγονται μαζικοί βιασμοί, βασανιστήρια, ακρωτηριασμοί και περιστατικά απάνθρωπης μεταχείρισης, όπως π.χ. ακρωτηριασμοί και δημόσιες μαστιγώσεις, δημόσιοι λιθοβολισμοί για μοιχεία κρούσματα εθνοτικής βίας, απόπειρες εθνοκάθαρσης, εξωδικαστικές και συνοπτικές εκτελέσεις κρατουμένων, η σφαγή στρατιωτών του Μαλί, παράνομες συλλήψεις και κρατήσεις, εκδόσεις δικαστικών αποφάσεων χωρίς διαδικαστικές εγγυήσεις, καταναγκαστικοί γάμοι και σεξουαλική δουλεία, στοχευμένες επιθέσεις κατά πολιτιστικών αντικειμένων καθώς και καταστροφές και λεηλασίες περιουσιών· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις νέες τάσεις τρομοκρατικών και εγκληματικών τεχνικών, όπως βομβιστές αυτοκτονίας, απαγωγές και συλλήψεις ομήρων ή χρησιμοποίηση των παιδιών ως ανθρώπινη ασπίδα· σημειώνει ότι, μετά τον Ιανουάριο του 2013, υποβάλλονται επίσης πολλές καταγγελίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από στοιχεία των δυνάμεων ασφαλείας του Μαλί και, σε μικρότερο βαθμό, από ομάδες αυτοπροστασίας, σε βάρος υπόπτων ως ισλαμιστών ανταρτών ή άλλων ομάδων που φέρονται να έχουν συνεργαστεί με ομάδες ανταρτών· σημειώνει ότι τα θύματα προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις κοινότητες των Tuareg, των Αράβων και των Peuhl, και ότι ο στρατός έχει συχνά κατηγορηθεί για εθνοτικά αντίποινα· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για το γεγονός ότι οι βασανισμοί και η απάνθρωπη μεταχείριση, οι βίαιες εξαφανίσεις και οι εξωδικαστικές και συνοπτικές εκτελέσεις κρατουμένων και αμάχων συγκαταλέγονται μεταξύ των εικαζόμενων εγκλημάτων· εκφράζει επίσης την ανησυχία του σε σχέση με τις καταγγελίες στο νότιο Μαλί για φόνους, βασανισμούς και εξαφανίσεις από στρατιωτικούς κατά στελεχών των δυνάμεων ασφαλείας που πρόσκεινται στο προδικτατορικό καθεστώς Touré· σημειώνει επίσης με έντονη ανησυχία τις καταγγελίες για θανάτους και ακρωτηριασμούς αμάχων από το Μαλί, μεταξύ αυτών και παιδιών, από νάρκες ξηράς· καλεί όλες τις μαχόμενες πλευρές να μη χρησιμοποιούν νάρκες και να συνεργαστούν με τους περιφερειακούς και διεθνείς παράγοντες άμεσα και αποτελεσματικά προκειμένου να διασφαλίσουν την πλήρη απομάκρυνση αυτών των όπλων·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για την υπογραφή της συμφωνίας, στις 18 Ιουνίου 2013, για τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν με επιτυχία και για τις χωρίς αποκλεισμούς ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των αρχών του Μαλί και των ένοπλων ομάδων του βόρειου Μαλί, και επικροτεί τη δέσμευση όλων των συμβαλλόμενων μερών να τερματίσουν κάθε πράξη παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ενστερνίζεται τη δέσμευσή τους για ενότητα, διάλογο και αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι πρόκειται για μια προκαταρκτική συμφωνία που πρέπει να συνοδευτεί από ενέργειες και από τις δύο πλευρές προκειμένου να τερματιστεί οριστικά η σύγκρουση· προτρέπει τις αρχές του Μαλί και τους διεθνείς τους εταίρους να δώσουν μεγάλη προσοχή στις νέες μορφές παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως μεταξύ άλλων στα αντίποινα με εθνοτικό υπόβαθρο που έχουν κάνει την εμφάνισή τους μετά την ανάκτηση ορισμένων περιοχών στο βόρειο Μαλί, και τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τροχοπέδη για την οικοδόμηση της ειρήνης και τη συμφιλίωση, αν δεν αντιμετωπιστούν με τον κατάλληλο τρόπο· σε αυτό το πλαίσιο, επικροτεί τη δημιουργία, εκ μέρους της κυβέρνησης του Μαλί, μονάδων εποπτείας των στρατιωτικών επιχειρήσεων στα βόρεια της χώρας, και την έναρξη ερευνών για τους ισχυρισμούς σχετικά με τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αποδίδονται σε ορισμένα στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων του Μαλί· καλεί τις ένοπλες δυνάμεις να επιδείξουν επαγγελματισμό κατά την ανάκτηση του ελέγχου στις περιοχές που κατείχαν οι αντάρτες· καλεί την κυβέρνηση του Μαλί να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε να διευκολύνει την υποβολή καταγγελιών για κακομεταχείριση τόσο στις επιχειρήσεις που είναι σε εξέλιξη όσο και σε ενδεχόμενες μελλοντικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων με τη βοήθεια της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και να τηρεί τις διαδικαστικές εγγυήσεις κατά την ανάκριση των υπόπτων μαχητών· καταδικάζει για άλλη μία φορά τις καταγγελλόμενες φρικαλεότητες σε βάρος του άμαχου πληθυσμού, φυλακισμένων και στρατιωτών· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), υπάρχουν εύλογοι λόγοι για να υποστηριχθεί ότι οι φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν στη σύγκρουση στο Μαλί μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου· θεωρεί επίσης ότι ορισμένες φρικαλεότητες θα μπορούσαν να αποτελούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

8.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι ένας επιπλέον λόγος για την κλιμάκωση της αποσταθεροποίησης στο Μαλί είναι τα αυξανόμενα επίπεδα διαφθοράς, τα οποία αποκλείουν τον πληθυσμό του βόρειου τμήματος της χώρας, μεταξύ των οποίων και τους Tuareg, τους Songhai, τους Άραβες και άλλους πληθυσμούς από τη διεθνή βοήθεια· υπογραμμίζει ότι μία από τις πιο επικίνδυνες επιπτώσεις της διαφθοράς είναι η πολιτιστική και εθνοτική διχοτόμηση μεταξύ του βόρειου και του νότιου τμήματος του Μαλί·

9.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία τις εκτιμήσεις της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) που κάνουν λόγο για περίπου 300.000 εκτοπισθέντες στο εσωτερικό του Μαλί, πέραν των 175.000 και πλέον προσφύγων που έχουν καταφύγει στις γειτονικές χώρες όπως στην Μπουρκίνα Φάσο, στον Νίγηρα, στη Μαυριτανία και, σε μικρότερο βαθμό, στην Αλγερία· ζητεί να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες στους καταυλισμούς προσφύγων και τις περιοχές του βόρειου Μαλί που, σύμφωνα με καταγγελίες, πλήττονται από χολέρα, ακραία επισιτιστική ανασφάλεια και ανησυχητικά επίπεδα παιδικής θνησιμότητας, εμφανίζοντας πολύ πιο αυξημένα ποσοστά σε σύγκριση με το σύνολο της περιοχής, ως αποτέλεσμα του υποσιτισμού και της ανεπαρκούς πρόσβασης σε ασφαλές νερό και υγειονομική περίθαλψη· κάνει έκκληση στους διεθνείς δωρητές να τηρήσουν τις χρηματοοικονομικές τους δεσμεύσεις επειγόντως, και να συγκεντρώσουν χωρίς καθυστέρηση τα 290 εκατομμύρια ευρώ που χρειάζονται για να δοθεί η δυνατότητα στην UNHCR να αναχαιτίσει τη σοβαρή επισιτιστική κρίση που πλήττει σήμερα 3,4 εκατομμύρια κατοίκους του Μαλί· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η προστασία των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισθέντων, διευκολύνοντας παράλληλα την ομαλή επιστροφή τους στις κοινότητες από τις οποίες προέρχονται, ως βασικό στοιχείο της εθνικής συμφιλίωσης·

10. εφιστά την προσοχή στα δεινά που υπέστησαν οι γυναίκες κατά την πρόσφατη σύρραξη στο Μαλί· καταδικάζει συγκεκριμένα ως έγκλημα πολέμου τη χρησιμοποίηση της απαγωγής και του βιασμού ως όπλων πολέμου· αναμένει από την ΕΕ και τους άλλους διεθνείς εταίρους του Μαλί να συνεργαστούν στενά με τις αρχές του Μαλί για να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις αποφάσεις 1325 και 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και από τη σφαιρική προσέγγιση της ΕΕ· εφιστά την προσοχή στη σημασία της εγκαθίδρυσης μεταβατικών μηχανισμών δικαιοσύνης προκειμένου να παύσει η ατιμωρησία για τους δράστες της βίας για λόγους φύλου·

11. καλεί μετ’ επιτάσεως την ΕΕ και τις χώρες του Σαχέλ να εφαρμόσουν πλήρως τις ακόλουθες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ: απόφαση 1325 για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, με την οποία ζητείται η συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις πτυχές και τα επίπεδα επίλυσης των συγκρούσεων, απόφαση 1820 σχετικά με τη σεξουαλική βία σε καταστάσεις συγκρούσεων και μετά από συγκρούσεις, καθώς και τις αποφάσεις 1888, 1889 και 1960, που βασίζονται στις προαναφερθείσες αποφάσεις· ζητεί, συνεπώς, να δοθεί έμφαση και να διασφαλιστεί η συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες, να αναγνωριστεί η ανάγκη ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην πρόληψη των συγκρούσεων, στις επιχειρήσεις για τη διατήρηση της ειρήνης, στην ανθρωπιστική βοήθεια και στην ανασυγκρότηση ύστερα από συγκρούσεις· καταγγέλλει την εξαιρετικά δεινή θέση στην οποία έχουν βρεθεί οι γυναίκες απλώς και μόνο επειδή είναι γυναίκες σε εμπόλεμες χώρες· υπογραμμίζει ότι πράξεις αυτού του είδους, ιδίως δε οι βιασμοί κοριτσιών από στρατιώτες, η καταναγκαστική πορνεία, η εξαναγκαστική γονιμοποίηση γυναικών, η σεξουαλική δουλεία, οι βιασμοί, οι σεξουαλικές επιθέσεις και η συναινετική απαγωγή (με την μέθοδο της αποπλάνησης) αποτελούν εγκλήματα που δεν πρέπει να αγνοούνται· υποστηρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις αυτές ως βασικά προβλήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη· τονίζει ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην άμβλωση για τις γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν πέσει θύματα βιασμού σε ένοπλες συγκρούσεις·

12 επισημαίνει ότι οι γυναίκες υφίστανται συχνά διακρίσεις όσον αφορά την αναγνώριση του αγώνα τους για ειρήνη· υπενθυμίζει ότι, όταν εμπλέκονται τακτικά στις διαδικασίες επίλυσης των συγκρούσεων και σε διαδικασίες εδραίωσης της ειρήνης γυναίκες, διαδραματίζουν βασικό ρόλο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, διευρύνοντας έτσι το πεδίο της ανασυγκρότησης, της αποκατάστασης και της παγίωσης της ειρήνης· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την συμμετοχή των γυναικών σε κάθε εθνική, περιφερειακή και διεθνή διαδικασία συμφιλίωσης για το Μαλί ιδιαίτερα για το βόρειο τμήμα της χώρας· ζητεί την τακτική επανεξέταση των εθνικών σχεδίων δράσης που προβλέπονται στην απόφαση 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και την επικαιροποίηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα των σημείων προτεραιότητάς τους·

13. εκφράζει την απέχθειά του για τις σοβαρές παραβιάσεις που διαπράττονται σε βάρος παιδιών στο Μαλί, καθώς και για την επαρκώς τεκμηριωμένη στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών ως στρατιωτών από σχεδόν όλες τις ένοπλες ομάδες που είναι ενεργές στο βόρειο τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών δυνάμεων· υπογραμμίζει τη σημασία της διάθεσης επαρκών πόρων για τους σκοπούς της αποστράτευσης και της αποκατάστασης των ανήλικων στρατιωτών· επικροτεί εν προκειμένω το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας, μεταξύ της κυβέρνησης του Μαλί και των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την παράδοση των παιδιών στρατιωτών που συνδέονται με ένοπλες ομάδες στους εκπροσώπους του ΟΗΕ και εκφράζει ικανοποίηση για τις ενέργειες της UNICEF με στόχο την κοινωνική επανένταξη των παιδιών αυτών· εκφράζει έντονη ανησυχία για τα συμπεράσματα της τελευταίας έκθεσης του ΟΗΕ για τα παιδιά στην ένοπλη σύρραξη, όπου υπογραμμίζεται ότι ο χαρακτήρας και οι τακτικές της σύρραξης στο Μαλί έχουν προκαλέσει πρωτοφανείς κινδύνους για τα παιδιά· καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις δολοφονίες και τους ακρωτηριασμούς παιδιών, τους βιασμούς και τη σεξουαλική βία, τους καταναγκαστικούς γάμους, τις απαγωγές καθώς και τις επιθέσεις σε βάρος σχολείων και νοσοκομείων και τους περιορισμούς σε σχέση με την πρόσβαση των κοριτσιών στην εκπαίδευση που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στο Μαλί· σημειώνει ότι τα περισσότερα σχολεία στο βόρειο τμήμα της χώρας δεν έχουν ακόμα ανοίξει και ζητεί να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες για την επαναλειτουργία τους· εφιστά την προσοχή στις περιπτώσεις εγκατάλειψης παιδιών τα οποία γεννήθηκαν μετά τους βιασμούς που διαπράχθηκαν στον Βορρά της χώρας ως ανησυχητική νεοεμφανιζόμενη τάση για την οποία πρέπει επειγόντως να βρεθεί λύση· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για καταγγελίες που αναφέρουν ότι τα παιδιά κρατούνται μαζί με τους ενήλικες και ότι οι ανακρίσεις στις οποίες υποβάλλονται πραγματοποιούνται χωρίς τη δέουσα προστασία· επικροτεί στο πλαίσιο αυτό τον στόχο που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και αφορά την παροχή προστασίας σε γυναίκες και παιδιά που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις·

14. καλεί όλα τα κράτη του Σαχέλ να δεσμευτούν σε μια πολιτική πρόληψης και προστασίας ώστε να αποφεύγεται η καταναγκαστική στρατολόγηση παιδιών από ένοπλες ομάδες· απευθύνει έκκληση στα εν λόγω κράτη να μην τα στρατολογούν στον τακτικό στρατό και να καταδικάζουν οποιονδήποτε καθίσταται ένοχος για αυτό το έγκλημα πολέμου·

15. εκφράζει τη λύπη του για τον επιχειρούμενο αφανισμό της πολύτιμης κληρονομιάς του βόρειου Μαλί, καθώς ένοπλες ομάδες έχουν καταστρέψει αρχαία μαυσωλεία των Σούφι και άλλα πολύτιμα μνημεία στο Timbuktu και στο Gao, μαζί με 4.200 περίπου αρχαία χειρόγραφα, τελετουργικά προσωπεία της φυλής Dogon, πολιτιστικά κτίσματα (togunas) στο Douentza και βιβλιοθήκες στο Kidal και σε άλλες περιοχές· θεωρεί ότι η σύληση της πολιτιστικής κληρονομιάς στο βόρειο Μαλί συνιστά έγκλημα πολέμου· επικροτεί και ζητεί τη στήριξη από την πλευρά της ΕΕ του σχεδίου δράσης της UNESCO σχετικά με την αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προστασία των αρχαίων χειρογράφων στο Μαλί·

16. επικροτεί τη γαλλική στρατιωτική επιχείρηση «Serval» που ξεκίνησε στις 11 Ιανουαρίου 2013 και τη δέσμευσή της για την κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα του Μαλί ως πρώτο στάδιο προς την κατεύθυνση της ανασυγκρότησης και του εκδημοκρατισμού του Μαλί· επικροτεί την απόφαση 2100 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που εγκρίθηκε στις 25 Απριλίου 2013 και συμπεριλαμβάνει έντονη διάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και την οδηγία που περιλαμβάνεται στην εντολή της πολυδιάστατης ολοκληρωμένης αποστολής σταθεροποίησης στο Μαλί (MINUSMA) των Ηνωμένων και αφορά την παρακολούθηση, τη στήριξη των ερευνών και την υποβολή καταγγελιών στο Συμβούλιο Ασφαλείας σχετικά με τυχόν περιπτώσεις κακομεταχείρισης ή παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· επικροτεί την ενσωμάτωση μιας συνιστώσας εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εκπαιδευτική αποστολή της ΕΕ (EUTM)·

17. υποστηρίζει τη διεθνή αποστολή υποστήριξης στο Μαλί και τη MINUSMA, που τη διαδέχτηκε τον Ιούλιο του 2013, καθώς και την αποστολή EUCAP Sahel· εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, της 14ης Ιουνίου 2013, με στόχο τη θέσπιση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής του ΟΗΕ για το Σαχέλ, που θα αντιμετωπίζει όλες τις πτυχές της κρίσης: βελτίωση της διακυβέρνησης, αγώνας κατά της εγκληματικότητας (λαθρεμπόριο ναρκωτικών, όπλων και τσιγάρων, εμπορία ανθρώπων, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) και κατά της τρομοκρατίας, ανθρωπιστική βοήθεια· εκφράζει ιδίως ικανοποίηση για τους στόχους της στρατηγικής αυτής που σχετίζονται με την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη διακυβέρνηση στο σύνολο της περιοχής, και επιδιώκουν την ενσωμάτωση των σχεδίων και των ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας·

18. επικροτεί τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η υπό αφρικανική διεύθυνση διεθνής αποστολή υποστήριξης στο Μαλί (AFISMA) η οποία έθεσε τα θεμέλια για τη MINUSMA· επικροτεί την αξιόλογη αφρικανική ομάδα της αποστολής MINUSMA και ιδίως την απόφαση της ΑΕ να ενσωματώσει παρατηρητές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εν λόγω αποστολή· ελπίζει ότι και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά θα εδραιωθούν ως πρότυπο στις αφρικανικές επιχειρήσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση που ανέλαβαν οι ένοπλες ομάδες και οι αρχές του Μαλί, στην προκαταρτική ειρηνευτική συμφωνία να διευκολύνουν την ανάπτυξη των παρατηρητών· επικροτεί την ανάπτυξή τους στο Gao και στο Timbuctu και ευελπιστεί ότι σύντομα θα καταστεί δυνατό να αναπτυχθούν παρατηρητές και στο Kidal, καθώς είναι σημαντικό να διερευνηθούν οι ισχυρισμοί για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο βόρειο τμήμα της χώρας από όλα τα αντιμαχόμενα μέρη στο Μαλί· επικροτεί επίσης την υποστήριξη αυτών των παρατηρητών από την Επιτροπή και την προσπάθειά της να εκπαιδεύσει και να τοποθετήσει και άλλους τοπικούς και περιφερειακούς παρατηρητές της κοινωνίας των πολιτών μέσω του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου· παροτρύνει την ΕΕ να αντλήσει διδάγματα από την εμπειρία αυτή και να διερευνήσει, με τη στήριξη των εθνικών και τοπικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών του Μαλί, κατάλληλους τρόπους ώστε να έχει διαθέσιμους πυρήνες εκπαιδευμένων εμπειρογνωμόνων που θα μπορούν άμεσα να στέλνονται επιτόπου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης προκειμένου να δίνουν επαγγελματικές συμβουλές στους φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ, αν καθίσταται αναγκαίο·

19. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι πρέπει οπωσδήποτε να ενταθεί η συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου στις καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να αντλήσει διδάγματα από τα τραγικά γεγονότα στο Μαλί και άλλες πρόσφατες συγκρούσεις προκειμένου να επανεξετάσει τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, να επιδιώξει μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή των συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών και να υποστηρίξει την πρωτοβουλία της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της ελβετικής κυβέρνησης που είναι σε εξέλιξη και αφορά τη μεταρρύθμιση του ισχύοντος πλαισίου για τη διεθνή διακυβέρνηση σχετικά με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

20. επικροτεί τα συμπεράσματα της διεθνούς συνδιάσκεψης χρηματοδοτών «Μαζί για ένα Νέο Μαλί» που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2013· τονίζει ότι οι χρηματοδότες ανέλαβαν να χορηγήσουν 3,25 δισεκατομμύρια ευρώ στο Μαλί τα επόμενα δύο χρόνια, με την ΕΕ να πρωτοστατεί και να υπόσχεται το ποσό των 520 εκατομμυρίων ευρώ· εξαίρει το σχέδιο της κυβέρνησης του Μαλί για τη βιώσιμη ανάκαμψη του Μαλί (PRED)· εκφράζει ικανοποίηση για την ιδιαίτερη προσοχή που δίνεται για να διασφαλιστεί η διαφάνεια των δημόσιων λογαριασμών και των λογαριασμών των βιομηχανιών εξόρυξης· υποστηρίζει την έγκριση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση του παράνομου πλουτισμού από την κυβέρνηση του Μαλί και θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό να υλοποιηθεί η δέσμευση της συνδιάσκεψης των χρηματοδοτών σε σχέση με την προσεκτική παρακολούθηση της συστηματικής εφαρμογής της νομοθεσίας μετά τη θέσπισή της· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα συμπεράσματα της συνδιάσκεψης δεν αποτύπωσαν τη διακηρυγμένη δέσμευση της ΕΕ να κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας προσέγγισης για την αναπτυξιακή συνεργασία που θα έχει στο επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την ΕΕ και τους διεθνείς της εταίρους να εκτελέσουν τις αμοιβαίες υποχρεώσεις τους διασφαλίζοντας μια αποτελεσματική και συντονισμένη συνέχεια στη συνδιάσκεψη· επαναλαμβάνει την ανάγκη της διασύνδεσης της βοήθειας με τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις και την αισθητή κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη· εξαίρει επίσης την εποικοδομητική συμμετοχή των περιφερειακών παραγόντων· ζητεί, δεδομένου του επιπέδου γενικευμένης διαφθοράς των αρχών του Μαλί, να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες διασφαλίσεις και έλεγχοι προκειμένου τα χορηγηθέντα ποσά να βοηθήσουν πράγματι, το συντομότερο δυνατό, τον λαό του Μαλί·

21. επαναλαμβάνει τη σημασία της ρήτρας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ σε κάθε συμφωνία με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της περιοχής του Σαχέλ· θεωρεί ότι η ρήτρα είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα της ΕΕ που μπορεί να οδηγήσει, αφενός, στη βιώσιμη ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και, αφετέρου, στην ουσιώδη τήρηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτές τις χώρες·

22. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να καταπολεμηθεί η ατιμωρησία, να παρέχονται ένδικα μέσα στα θύματα και να καθίστανται υπόλογα όλα τα άτομα που διαπράττουν σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από την ομάδα στην οποία ανήκουν ή από την κοινωνική τους θέση, περιλαμβανομένων των εγκλημάτων για λόγους φύλου, που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια της γυναίκας, ως βασικό στοιχείο για τη διαιώνιση της ειρήνης και της σταθερότητας στο Μαλί· ως εκ τούτου, επικροτεί την παραπομπή της κατάστασης από την κυβέρνηση του Μαλί στο ΔΠΔ και την έναρξη επίσημων ερευνών από τον Εισαγγελέα του ΔΠΔ, καθώς επίσης και τη διακηρυγμένη προσδοκία της κυβέρνησης του Μαλί και των ομάδων των ανταρτών, βάσει του άρθρου 18 της προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας, για τη σύσταση μιας διεθνούς επιτροπής έρευνας που θα εξετάσει καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και άλλες σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕΔ και άλλους διεθνείς εταίρους του Μαλί να δώσουν προτεραιότητα στο ζήτημα της ατιμωρησίας, κατά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ώστε να βοηθήσουν την κυβέρνηση να επιτύχει τον στόχο της διερεύνησης των καταγγελιών και δίωξης των υπευθύνων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και της εφαρμογής των διατάξεων της προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας, καθώς και να εξασφαλίσει την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των υπευθύνων για εγκλήματα σεξουαλικής βίας· επαναλαμβάνει ότι στις παραβιάσεις αυτές πρέπει να συμπεριληφθούν τα εγκλήματα και οι φρικαλεότητες που έχουν διαπραχθεί από όλες τις πλευρές·

23. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Μαλί ίδρυσε, στις 6 Μαρτίου 2013, την εθνική επιτροπή για τον διάλογο και τη συμφιλίωση, με θητεία δύο ετών· υποστηρίζει ότι αυτή η εθνική επιτροπή θα πρέπει να είναι ευρύτατα αντιπροσωπευτική και να δώσει θετικά αποτελέσματα το ταχύτερο δυνατό· εκφράζει ιδίως ικανοποίηση για το γεγονός ότι δεν υπήρξαν αποκλεισμοί κατά τον ορισμό των μελών της επιτροπής, όπως δείχνουν οι αντιπρόεδροί της, πράγμα που αποτελεί ένδειξη δέσμευσης για τη συμμετοχή όλων των πλευρών και την πολυφωνία της πολιτικής διαδικασίας· σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει επιφορτιστεί με την υποχρέωση της καταγραφής των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί από τη στιγμή που ξεκίνησε η σύγκρουση· ενθαρρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει τα προβλήματα που προκάλεσαν την κρίση στο Μαλί, να εξετάσει ανοιχτά και εξονυχιστικά τους ισχυρισμούς για κακομεταχείριση και διακριτική μεταχείριση σε βάρος των κοινοτήτων Tuareg από τη στιγμή που το Μαλί κέρδισε την ανεξαρτησία του, και να διατυπώσει συστάσεις για να βελτιωθεί σημαντικά η κατάσταση· εκφράζει επίσης ικανοποίηση για το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Μαλί διόρισε έναν απεσταλμένο για τη συνέχιση του διαλόγου με τις ένοπλες δυνάμεις στον βορρά· εκφράζει την ειλικρινή ελπίδα ότι το μετεκλογικό σκηνικό στο Μαλί θα διευκολύνει την καλλιέργεια του διαλόγου και της εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων ως προαπαιτούμενο για ειρήνη και σταθερότητα, και ότι για τον σκοπό αυτόν όλες οι κοινότητες στο Μαλί θα δεσμευτούν για την εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με την αμοιβαία ανοχή και τον αλληλοσεβασμό· κάνει έκκληση στην ΕΕ και τους εταίρους της τής διεθνούς κοινότητας να έρθουν αρωγοί στη διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης και διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς·

24. υπογραμμίζει ότι οι διάφορες διενέξεις στην περιοχή του Σαχέλ οδηγούν σε αύξηση του αριθμού των εκτοπισμένων μέσα στις χώρες τους, καθώς και των προσφύγων· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις πολλές εστίες προσφυγικών κρίσεων και για την κατάσταση των προσφύγων στην περιοχή, πολλοί από τους οποίους δεν συνδέονται με την κρίση στο Μαλί· εφιστά ιδιαίτερη προσοχή στους χιλιάδες πρόσφυγες από το Νταρφούρ που βρίσκονται στο ανατολικό Τσαντ και στους επαναπατριζόμενους πολίτες του Τσαντ που επιστρέφουν από το Νταρφούρ, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, σε επαρκή στέγαση και υγειονομική περίθαλψη, και σημειώνει ότι λόγω του ημίξηρου κλίματος υπάρχει ο κίνδυνος να αυξηθεί ο ανταγωνισμός για τους πόρους με τους πληθυσμούς υποδοχής, και ως εκ τούτου και το ενδεχόμενο αστάθειας· επίσης εφιστά την προσοχή στη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει πολλές χιλιάδες πρόσφυγες από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία που έχουν μεταναστεύσει στο νότιο Τσαντ, όπου οι πλημμύρες απειλούν σπίτια και αγροκτήματα· ως εκ τούτου, επαναλαμβάνει την έκκληση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) να αυξηθεί η οικονομική και υλικοτεχνική στήριξη προς τις δυνάμεις ασφαλείας του Τσαντ που προστατεύουν τους καταυλισμούς, ύστερα μάλιστα και από τις καταγγελίες για επιθέσεις σε βάρος ανθρωπιστικών ενώσεων· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για τους πρόσφυγες που εγκατέλειψαν τη βόρεια Νιγηρία μετά τις πρόσφατες συγκρούσεις που ξέσπασαν στη χώρα και εγκαταστάθηκαν στον Νίγηρα· καλεί τη διεθνή κοινότητα γενικά να αυξήσει το ποσοστό της βοήθειας που χορηγεί στους προσφυγικούς καταυλισμούς στο Σαχέλ εφόσον κρίνεται αναγκαίο, και να αποτρέψει την επανεμφάνιση ανθρωπιστικών κρίσεων στους προσφυγικούς πληθυσμούς της περιοχής· ζητεί να συντονιστούν οι πολιτικές υπέρ των προσφύγων μεταξύ της Ένωσης, των χωρών του Σαχέλ, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, της Αφρικανικής Ένωσης και της CEDEAO, ώστε να γίνει δυνατή η υποδοχή προσφύγων με εγγυήσεις για την ανθρώπινη ασφάλεια των πιο ευάλωτων ομάδων, καθώς κλαι να υπάρξουν προβλέψεις για προγράμματα αυτάρκειας· ενθαρρύνει τις χώρες υποδοχής να συνεργαστούν με τον ΟΗΕ και άλλους παράγοντες προκειμένου να βελτιωθεί, μεταξύ άλλων, η πρόσβαση στη στέγαση, στην υγιεινή, στην υγειονομική περίθαλψη, στο νερό, στη σίτιση και στην εκπαίδευση και να προστατευθούν τα ευάλωτα παιδιά· υπενθυμίζει ότι, πέρα από την υποδοχή και την προστασία, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας και τη σύνδεση χωρισμένων οικογενειών προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων, ώστε να μπορέσουν, στο μέτρο του δυνατού, να επιστρέψουν στις περιοχές καταγωγής τους·

25. ζητεί από τα κράτη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να θεσπίσουν πολιτικές ανθρώπινης ασφάλειας υπέρ των προσφύγων, των εκτοπισμένων και των πιο ευάλωτων ομάδων, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της βίας κατά των γυναικών, της εκμετάλλευσης, καθώς και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, όπλων και εμπορευμάτων και της εμπορίας ανθρώπων·

Λογοδοσία και μεταρρύθμιση των κυβερνητικών και δικαστικών οργάνων καθώς επίσης και των οργάνων ασφάλειας

26. θεωρεί ότι οι παρούσες προκλήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Σαχέλ δεν μπορούν να απομονωθούν ούτε από μια γενικότερη κρίση διακυβέρνησης που εμφανίζει χαρακτηριστικά όπως διαδεδομένη διαφθορά των δημόσιων αξιωματούχων, ανεπαρκή παροχή βασικών υπηρεσιών, ελλιπή κατοχύρωση κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και, ειδικότερα στις αχανείς και συχνά αραιοκατοικημένες περιοχές της Σαχάρας, ούτε από την πραγματοποίηση βαθύτατων αλλαγών σε ό,τι αφορά την τήρηση του κράτους δικαίου και τη διατήρηση αποτελεσματικών μεθοριακών ελέγχων· εκφράζει τη λύπη του για τη συνεπακόλουθη ζημία που συντελείται σε βάρος της νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων και των πολιτικών συστημάτων της περιοχής· φοβάται τον κίνδυνο κλιμάκωσης των συγκρούσεων ή αναταραχών στο μέλλον, εάν τα ζητήματα αυτά δεν αντιμετωπιστούν δεόντως· υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση των πληθυσμών στους φυσικούς πόρους τους, στην εκπαίδευση, στην υγεία και στις δημόσιες υπηρεσίες αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που πρέπει να γίνει σεβαστό για να επιλυθεί οριστικά το ζήτημα της αστάθειας στην περιοχή του Σαχέλ·

27. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία τον ρόλο των παραγόντων αυτών, καθώς διευκολύνουν την περιφερειακή έξαρση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος και των δικτύων τρομοκρατών· υπογραμμίζει τις σοβαρές απειλές που εγκυμονούν οι παράγοντες αυτοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την περιφερειακή σταθερότητα, την κρατική διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και, ως εκ τούτου, και τις αναπτυξιακές προοπτικές, καθώς επίσης και την ανάγκη αντιμετώπισης των συγκεκριμένων απειλών προς όφελος των λαών της περιοχής του Σαχέλ· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις «διαδρομές παράνομης διακίνησης» που επωφελούνται από τα διάτρητα σύνορα για να διασχίσουν την Αφρική από τη Δύση προς την Ανατολή και από τον Νότο προς τον Βορρά από τη Δυτικοαφρικανική Ακτή, μέσω των οποίων διακινούνται παράνομα όπλα, ναρκωτικά, τσιγάρα, πετρέλαιο, παραποιημένα φάρμακα και άνθρωποι· εφιστά την προσοχή στον αντίκτυπο των εν λόγω δραστηριοτήτων τόσο στην ευρύτερη περιοχή, όσο και στην ΕΕ, η οποία αποτελεί προορισμό για μεγάλο τμήμα της παράνομης διακίνησης· επισημαίνει την πρόσφατη έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Σαχέλ, στην οποία διαπιστώνεται ότι οι ιστορικές εμπορικές διαδρομές που διασχίζουν το Σαχέλ είναι οι πιο ευάλωτες στα τρομοκρατικά και εγκληματικά δίκτυα· επικροτεί τις προσπάθειες των χωρών του Σαχέλ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ άλλων και της λαθρεμπορίας βαρέων όπλων, και τις προτρέπει να εντείνουν τον περιφερειακό συντονισμό και συνεργασία, να αυξήσουν τις προσπάθειές τους για την ασφάλεια των κοινών χερσαίων συνόρων τους και, στο πλαίσιο αυτό, να ζητήσουν τη συνδρομή της ECOWAS· ενθαρρύνει όλα τα κράτη του Σαχέλ, από κοινού με τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς παράγοντες, να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων, η οποία θα προβλέπει τη συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων, τη δίωξη και την τιμωρία των διακινητών, καθώς επίσης και μέτρα για την αποκατάσταση και την κοινωνική ενσωμάτωση όλων των θυμάτων –κατά κύριο λόγο των γυναικών και των κοριτσιών– της παράνομης διακίνησης ανθρώπων· προτρέπει τους ηγέτες των χωρών του Σαχέλ να συνεργαστούν για την ενίσχυση των συστημάτων επιβολής του νόμου με στόχο την εξάλειψη όλων των μορφών παράνομης εμπορίας, και κυρίως της εμπορίας ανθρώπων, η οποία πλήττει ορισμένες από τις νεότερες και πιο φτωχές γυναίκες της περιοχής·

28. σημειώνει ότι το Σαχέλ κινδυνεύει με περαιτέρω αποσταθεροποίηση λόγω της διάδοσης του ελαφρού οπλισμού που προέρχεται από τη Λιβύη και άλλων συνεπειών της κατάστασης στη χώρα αυτήν· τονίζει ότι η αστάθεια και η ανεπαρκής διακυβέρνηση στη Λιβύη επιδεινώνουν την παράνομη διακίνηση όπλων σε περιφερειακό επίπεδο τη διάδοση φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού, την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και το παράνομο εμπόριο·

29. καταδικάζει την αύξηση των κρουσμάτων απαγωγής και σύλληψης ομήρων στην περιοχή, τα οποία έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα κερδοφόρα για τις εγκληματικές και τρομοκρατικές ομάδες· επικροτεί το έργο της Συμβουλευτικής Ομάδας του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τον αντίκτυπο της τρομοκρατικής σύλληψης ομήρων στα ανθρώπινα δικαιώματα· ως εκ τούτου, ζητεί πολύ περισσότερη συνεργασία τόσο μεταξύ των κυβερνήσεων της περιοχής του Σαχέλ όσο και με τις κυβερνήσεις κομβικών περιφερειακών κρατών, όπως η Αλγερία, η Λιβύη, το Μαρόκο και το Σουδάν, καθώς επίσης και με την ΕΕ και άλλους υπερεθνικούς οργανισμούς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προβλήματα αυτά θα αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και συντονισμένο τρόπο από πολιτικά και δικαστικά όργανα ή από όργανα ασφάλειας·

30. υπενθυμίζει ότι η δράση των τρομοκρατικών ομάδων δεν γνωρίζει σύνορα, και ότι οι διάφορες ομάδες συνδέονται μεταξύ τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα Μπόκο Χαράμ έχει εδραιωθεί σε μεγάλο βαθμό στη Νιγηρία και απειλεί τη σταθερότητα του Νίγηρα, ενώ η ομάδα AQMI που έχει επικεφαλής τρεις Αλγερινούς (τον Abou Zeid, τον Yahya Abou Al-Hammam και τον Mokhtar Belmokhtar) προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει τη νότια Αλγερία, επικροτεί με ικανοποίηση την αποστολή EUBAM Libya που έχει ως στόχο να ασφαλίσει τα λιβυκά σύνορα· κάνει, συνεπώς, έκκληση στα κράτη του Σαχέλ να συντονίσουν τις προσπάθειές τους ώστε να παρέχουν ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή, ξεκινώντας από τα σύνορα, και να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Αλγερίας, της Νιγηρίας, του Μαρόκου και της Λιβύης, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· κάνει έκκληση στην ΕΕ, την Αφρικανική Ένωση (ΑΕ), την Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) και τη διεθνή κοινότητα να προσφέρουν κάθε τεχνική, υλική και ανθρώπινη στήριξη την οποία χρειάζονται τα κράτη του Σαχέλ·

31. προειδοποιεί για τον κίνδυνο αισθητής επέκτασης του εξτρεμισμού στις χώρες της «Αραβικής Άνοιξης» (Τυνησία, Αίγυπτο και Λιβύη), και καλεί την ΥΕ/ΑΕ να πρωτοστατήσει στη διαδικασία συνεργασίας με τις κυβερνήσεις, τα θεσμικά όργανα και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών των προαναφερθεισών χωρών ούτως ώστε να υποστηριχθούν ειλικρινά οι διαδικασίες δημοκρατικής μετάβασης και, παράλληλα, να διασφαλιστεί η σταθεροποίηση των γειτονικών περιοχών που είναι επιρρεπείς σε συγκρούσεις, και συγκεκριμένα η περιοχή του Σαχέλ·

32. καλεί τα κράτη του Σαχέλ να θεσπίσουν εντατική συνεργασία με τη Σενεγάλη, τη Γουινέα Μπισσάου και την Γκάνα, που είναι και τα λιμάνια διέλευσης των ναρκωτικών που προέρχονται από τις εγκληματικές ομάδες της Λατινικής Αμερικής και κατευθύνονται προς την Ευρώπη· κάνει έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει τα κράτη του Σαχέλ στην καταπολέμηση αυτού του λαθρεμπορίου·

33. θεωρεί, ως εκ τούτου, καίριας σημασίας να ενθαρρυνθεί η μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων που είναι αρμόδια για τις δικαστικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες ασφάλειας και τις βασικές υπηρεσίες στις χώρες της περιοχής του Σαχέλ, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αποκατάσταση του κράτους δικαίου και στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τη δημοκρατική μετάβαση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη θεσμική νομιμότητα· ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις της περιοχής του Σαχέλ να συνεχίσουν τη διαδικασία της αποκέντρωσης, να μεταβιβάσουν περισσότερες εξουσίες και περισσότερους πόρους στις τοπικές αρχές στηρίζοντας τις δυνατότητές τους, τη νομιμοποίησή τους και την υποχρέωση για λογοδοσία· υπογραμμίζει κυρίως τη σημασία που έχουν οι σαφείς δομές λογοδοσίας για την προώθηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας και καλεί την ΕΕ να εργαστεί με τις τοπικές αρχές για να ενισχύσει τους μηχανισμούς πολιτικού ελέγχου και εποπτείας και να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της διαφθοράς· εφιστά επίσης την προσοχή, όπως αναφέρεται στη νέα ενιαία στρατηγική του ΟΗΕ για το Σαχέλ, στην ανάγκη υποστήριξης της ενίσχυσης τόσο της εσωτερικής και εξωτερικής εποπτείας όσο και των μηχανισμών προστασίας της ακεραιότητας για τους υπαλλήλους επιβολής του νόμου, τα μέλη του δικαστικού σώματος και τους υπαλλήλους δικαστηρίων·

34. επισημαίνει ότι στο Μαλί είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστούν, ειδικότερα, επαρκείς ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς επίσης και η επαγγελματική κατάρτιση των υπαλλήλων του· επιμένει ότι οι κυβερνήσεις των κρατών του Σαχέλ πρέπει να σέβονται την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της δικαιοσύνης, οι οποίες αποτελούν τα θεμελιώδη εχέγγυα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· ζητά από τα κράτη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να βελτιώσουν τη δικαστική κατάρτιση· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει τα έργα ΜΚΟ οι οποίες ευαισθητοποιούν το δικαστικό προσωπικό στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επιπλέον, ενθαρρύνει τις αρχές του Μαλί να ασκούν διώξεις σε βάρος των υπαλλήλων που εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος, ως καίρια μέτρα για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να απομακρυνθεί το ενδεχόμενο αστάθειας στο μέλλον· σημειώνει ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει ως αποτέλεσμα τη γενικευμένη διαφθορά σε όλους τους τομείς του κράτους· κάνει έκκληση στα κράτη του Σαχέλ να καταδικάσουν απερίφραστα κάθε μορφή διαφθοράς·

35. επικροτεί την έμφαση στη νέα ενιαία στρατηγική του ΟΗΕ για το Σαχέλ εστιάζοντας στην ανάγκη κατάρτισης και υποστήριξης διαδικασιών διερεύνησης της αλήθειας, εθνικών διαβουλεύσεων για τη σύσταση μεταβατικών οργάνων απονομής δικαιοσύνης, μηχανισμών δικαστικής λογοδοσίας και προγραμμάτων επανόρθωσης, μεταξύ άλλων και για θύματα σεξουαλικής βίας· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με τους αντίστοιχους οργανισμούς του ΟΗΕ ώστε να βοηθήσει τις κυβερνήσεις της περιοχής του Σαχέλ στην υλοποίηση των συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων·

36. επικροτεί τη συμφωνία μεταξύ της Σενεγάλης και της Αφρικανικής Ένωσης για τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου με στόχο να απαγγελθούν κατηγορίες στον πρώην Πρόεδρο του Τσαντ Hissène Habré για εγκλήματα πολέμου, βασανιστήρια και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καθώς επίσης και τη συμφωνία των κυβερνήσεων της Σενεγάλης και του Τσαντ να επιτρέψουν σε σενεγαλέζους δικαστές να διενεργήσουν δικαστικές έρευνες στο Τσαντ· ενθαρρύνει θερμά τους πολιτικούς υπευθύνους των χωρών της περιοχής καθώς και το σύνολο των δημόσιων αρχών να συγκεκριμενοποιήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη ταχέως τη θέλησή τους να εξαλειφθεί η νοοτροπία ατιμωρησίας για τους εικαζόμενους εγκληματίες πολέμου και τις εικαζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τσαντ και σε άλλα σημεία της περιοχής· στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει ότι το Τσαντ παραμένει η μόνη χώρα στην περιοχή του Σαχέλ που δεν έχει προσχωρήσει στο πρωτόκολλο του Αφρικανικού Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών σχετικά με την ίδρυση Αφρικανικού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών· ενθαρρύνει τη χώρα αυτή να προσχωρήσει στο πρωτόκολλο ως ισχυρή ένδειξη της δέσμευσής της ότι θα τιμωρεί τις συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα προσφέρει ένδικα μέσα στα θύματα· εκφράζει επίσης τη λύπη του για τον πρόσφατο νόμο της Μπουρκίνα Φάσο που χορηγεί αμνηστία στους αρχηγούς του κράτους· φοβάται ότι η ενέργεια αυτή θα στείλει λάθος μήνυμα σε εκείνους που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή και ότι αντιβαίνει στο πνεύμα της αντιμετώπισης της ατιμωρησίας·

37. εκφράζει ικανοποίηση για την ειρηνική επίλυση της συνοριακής διαφοράς μεταξύ Νίγηρα και Μπουρκίνα Φάσο μετά την προσφυγή τους στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την απόφασή του στις 16 Απριλίου 2013· καλεί τα κράτη της περιοχής να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα·

38. καλεί τα κράτη του Σαχέλ να συνεργαστούν με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) ώστε αυτό να μπορέσει να διεξαγάγει έρευνες ελεύθερα και με πλήρη αμεροληψία· ζητά από τα συμβαλλόμενα κράτη να εκτελέσουν τα διεθνή εντάλματα σύλληψης που έχει εκδώσει το ΔΠΔ καθώς και να εφαρμόσουν τις αποφάσεις του με την απαιτούμενη ταχύτητα· προτείνει να στηρίξει ο ΟΗΕ τα κράτη του Σαχέλ στη δημιουργία αμερόληπτων και ανεξάρτητων δικαστικών αρχών επιφορτισμένων να δικάζουν τους υπεύθυνους για διεθνή εγκλήματα, όπως το ειδικό δικαστήριο για τη Σιέρρα Λεόνε· σημειώνει ότι η Μαυριτανία είναι η μόνη χώρα στην περιοχή του Σαχέλ και μία από τις ελάχιστες αφρικανικές χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στο Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου· ενθαρρύνει τη χώρα αυτή να προσχωρήσει στο Καταστατικό της Ρώμης ως ισχυρή ένδειξη της απόρριψης της νοοτροπίας της ατιμωρησίας· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της ανάπτυξης μιας πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ για ένα μεταβατικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης, όπως ορίζεται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

39. ζητεί από όλες τις χώρες της περιοχής να εξετάζουν ταχέως τις συνεχείς καταγγελίες για εικαζόμενες αυθαίρετες συλλήψεις, περιστατικά κακομεταχείρισης και παραβιάσεις, παρόλο που η νομοθεσία απαγορεύει τις πρακτικές αυτές· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία σχετικά με τις καταγγελίες για βασανιστήρια σε κέντρα κράτησης και για αυθαίρετες συλλήψεις χιλιάδων μεταναστών στη Μαυριτανία, και σχετικά με την άρνηση των αρχών να αποκαλύψουν έπειτα από δύο χρόνια τα σημεία κράτησης ορισμένων καταδίκων στις οικογένειές τους· εκφράζει επίσης ιδιαίτερη ανησυχία ύστερα από τις καταγγελίες στο Τσαντ για περιστατικά μαζικής κακομεταχείρισης σε κέντρα κράτησης, για κρατήσεις υπόπτων χωρίς να έχει προηγηθεί δίκη και για εκατοντάδες εκδιώξεις από την N'Djamena, ακόμα και για εξαφανίσεις κρατουμένων· υπενθυμίζει ότι οι βίαιες εξαφανίσεις θεωρούνται εγκλήματα πολέμου δυνάμει του Καταστατικού της Ρώμης· εκφράζει επίσης τη δυσαρέσκειά του για τις καταγγελλόμενες εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένες φυλακές της περιοχής, ιδίως στο Τσαντ και στο Μαλί, οι τρόφιμοι των οποίων δεν έχουν πρόσβαση σε βασική υγειονομική περίθαλψη και είναι σε εξαιρετικά δεινή θέση· ζητεί από τα κράτη να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των φυλακισμένων, ιδίως παρέχοντας ασφάλεια στις πιο ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι ανήλικοι και οι γυναίκες· εφιστά επίσης την προσοχή στις πρόσφατες θανατικές ποινές που επιβλήθηκαν από δικαστές του Μαλί για εγκλήματα όπως μεταξύ άλλων ληστεία, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων·

Πολιτικές ελευθερίες και δημοκρατική διακυβέρνηση

40. τονίζει ότι η επιτακτική ανάγκη για την εδραίωση ασφάλειας στο Μαλί, όπου οι συγκρούσεις ακόμα μαίνονται, δεν θα πρέπει να επισκιάσει άλλες προτεραιότητες που αφορούν ολόκληρη την περιοχή, όπως π.χ. ο εθνικός διάλογος χωρίς αποκλεισμούς, η ορθή διακυβέρνηση και οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις ως κινητήριος μοχλός σταθερότητας και αειφορίας· σημειώνει ότι τα ζητήματα αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη βελτίωση στους τομείς της ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· παροτρύνει όλες τις πλευρές στο Μαλί να αποτελέσουν παράδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής πετυχαίνοντας τους εν λόγω στόχους·

41. υποστηρίζει τη δέσμευση που περιλαμβάνεται στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και αφορά τη στήριξη των μεταβατικών αρχών του Μαλί σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του οδικού χάρτη προς την πλήρη αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης, της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της εθνικής ενότητας, που αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της συνολικής ειρηνευτικής διαδικασίας· θεωρεί ουσιώδη τη δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή ελεύθερων, δίκαιων και δημοκρατικών εκλογών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· υπογραμμίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που συνδέονται με τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας στους καταυλισμούς των εσωτερικά εκτοπισθέντων και των προσφύγων, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω περιθωριοποίησή τους· ζητεί την άμεση ενεργοποίηση της κυβέρνησης του Μαλί και των διεθνών της εταίρων για το ζήτημα αυτό· επικροτεί τη συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της κυβέρνησης του Μαλί και των ανταρτών Tuareg, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή του στρατού και της διοίκησης στο βόρειο τμήμα της χώρας, απομακρύνοντας παράλληλα ένα σημαντικό εμπόδιο για τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών τον Ιούλιο· επισημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ασφαλής συμμετοχή των γυναικών στην εκλογική διαδικασία·

42. επικροτεί τη συγκρότηση μιας αποστολής της ΕΕ για παρατήρηση των εκλογών που θα διεξαχθούν στο Μαλί· υπενθυμίζει ωστόσο ότι η ΕΥΕΔ πρέπει να διασφαλίσει συνέχεια στις συστάσεις της αποστολής εκλογικών παρατηρητών, καθώς και τη μακροπρόθεσμη ενσωμάτωσή τους στις ευρύτερες πολιτικές της ΕΕ· συγκεκριμένα, θεωρεί ότι η αποστολή παρατηρητών εκλογών θα μπορούσε να προσθέσει αξία στις εκλογές που διεξάγονται στο Σαχέλ μέσω ενός μηχανισμού παρακολούθησης πτυχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ο οποίος θα ενημερώνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ ώστε να προβούν στα κατάλληλα διαβήματα, αν κρίνεται αναγκαίο·

43. καλεί την κυβέρνηση του Μαλί και τη διεθνή κοινότητα να αντλήσει διδάγματα από τη δημοκρατική μετάβαση στον Νίγηρα και τη διαδικασία θέσπισης Συντάγματος την περίοδο 2010-2011, σε ό,τι αφορά ειδικότερα την εκτεταμένη διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών και άλλους ενδιαφερομένους, τις προσπάθειες για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών ως υποψηφίων στις εκλογές και την υποστήριξη που έλαβαν οι εταίροι της κοινωνίας των πολιτών κατά την οργάνωση διαδικασιών παρακολούθησης της εκλογικής διαδικασίας από τους πολίτες, εκπαίδευσης εκλογέων και ανάλογων δραστηριοτήτων· υπογραμμίζει τη σημασία για ολόκληρη την περιοχή του Σαχέλ της συνεχούς στήριξης του Νίγηρα προκειμένου να εμπεδωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο δημοκρατικό σύστημα και να δοθεί συνέχεια στη νέα συνταγματική απαίτηση που αφορά την αύξηση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διαχείριση των εξορυκτικών βιομηχανιών, μεταξύ άλλων μέσω της δημοσίευσης όλων των σημαντικών συμβάσεων εξόρυξης και των στοιχείων για τα έσοδα που αποφέρουν·

44. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τους περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης, της συνάθροισης και του συνεταιρίζεσθαι στο Σαχέλ· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία σχετικά με τις καταγγελίες που κάνουν λόγο για παρενόχληση, εκφοβισμό και συλλήψεις δημοσιογράφων, πολιτικών αντιπάλων, συνδικαλιστών, εκκλησιαστικών παραγόντων και άλλων ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τσαντ· εκφράζει επίσης την ανησυχία του ύστερα από τις συλλήψεις και τις καταγγελίες για άσκηση βίας σε βάρος φιλειρηνικών διαδηλωτών στη Μαυριτανία και για απόπειρες φίμωσης της αντιπολίτευσης στο Μαλί, όπως συλλήψεις δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων και άσκηση λογοκρισίας στα μέσα ενημέρωσης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι στο Σαχέλ είναι σημαντικό να υποστηρίζονται οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων γυναικών, και τα αδέσμευτα μέσα ενημέρωσης ως βασικοί παράγοντες στη ζωή μιας δημοκρατικής κοινωνίας, ειδικότερα σε εκλογικές περιόδους· επικροτεί τις θετικές εξελίξεις γύρω από την ελευθερία της έκφρασης, της συνάθροισης και του συνεταιρίζεσθαι στην περιοχή και ενθαρρύνει την ΕΕ να συνεργαστεί με τοπικούς εταίρους προκειμένου να συνεχιστούν οι ενθαρρυντικές βελτιώσεις· καλεί επίσης την ΕΕ να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τη χαρτογράφηση της κοινωνίας των πολιτών ώστε να βασιστεί στη διαδικασία αυτή για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της στήριξης· συνιστά στην ΕΕ να υποστηρίξει την κοινωνία των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στρατηγικά και οικονομικά, προσφέροντας την προοπτική μακροχρόνιων ανταλλαγών, μεταξύ άλλων μέσω των αντίστοιχων αντιπροσωπειών της ΕΕ·

45. θεωρεί ότι η προστασία και προώθηση της ελευθερίας του λόγου έχουν καίρια σημασία για να αναπτυχθεί μια ενεργή και προσηλωμένη κοινωνία των πολιτών που θα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής· καταδικάζει, στο πλαίσιο αυτό, τις όποιες απόπειρες λογοκρισίας, εκφοβισμού δημοσιογράφων ή ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κάθε είδους άμεση ή έμμεση πίεση που ασκείται σε ιδιωτικά ή κρατικά μέσα ενημέρωσης·

46. ζητεί από τα κράτη του Σαχέλ να σταματήσουν κάθε αυθαίρετη σύλληψη και εκστρατεία εκφοβισμού κατά του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή μελών της αντιπολίτευσης· κάνει έκκληση στα κράτη της υποσαχάριας περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Βόρειας Αφρικής, να σέβονται πλήρως την ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα διαδήλωσης φιλειρηνικών ομάδων· καλεί τις δικαστικές αρχές να δικάσουν τους αντιφρονούντες που βρίσκονται στη φυλακή σεβόμενες το ισχύον δίκαιο και στο πλαίσιο δίκαιης δίκης· ζητά από κράτη του Σαχέλ να προωθήσουν τον πολυκομματισμό και να επιτρέψουν στους πολιτικούς σχηματισμούς που σέβονται το κράτος δικαίου να παρουσιαστούν στις εκλογές χωρίς να φοβούνται αντίποινα, και να επιτρέψουν στον λαό να συμμετάσχει στις εκλογές·

Ανάπτυξη, ανθρωπιστική βοήθεια και ανθρώπινα δικαιώματα

47 επαναλαμβάνει την άρρηκτη σχέση μεταξύ ανθρώπινης ασφάλειας και ανάπτυξης στις χώρες του Σαχέλ, όπως ορίζεται στη στρατηγική της ΕΕ, του 2011, για την ασφάλεια και την ανάπτυξη του Σαχέλ· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για την επιτυχία της αναπτυξιακής πολιτικής η σταθερότητα όσον αφορά την ασφάλεια, την οικονομία, την πολιτική και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στην περιοχή του Σαχέλ· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι για να εδραιωθεί η ασφάλεια στην περιοχή, είναι απαραίτητο να γίνει επένδυση στην αναπτυξιακή βοήθεια, ώστε ο πληθυσμός να διαθέτει επαρκείς πόρους για να ενισχύσει τη σταθερότητα στην περιοχή· πιστεύει ότι αυτό θα επέτρεπε την αποφυγή, σε μεγάλο βαθμό, του λαθρεμπορίου και των παράνομων ενεργειών που οφείλονται στην ακραία φτώχεια και την έλλειψη μέσων επιβίωσης και προοπτικών·

48. σημειώνει με τη δέουσα σοβαρότητα την ακραία και εκτεταμένη φτώχεια που επικρατεί σε ολόκληρη την περιοχή του Σαχέλ, και ιδίως στο Μαλί, τον Νίγηρα, το Τσαντ και την Μπουρκίνα Φάσο, καθώς επίσης και στη Μαυριτανία· αναγνωρίζει τον δυσμενή αντίκτυπο της φτώχειας για τις προοπτικές εδραίωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· σημειώνει ότι η φτώχεια και η υπανάπτυξη πλήττουν δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια και εκφράζει τον σοβαρό του προβληματισμό για τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας των μητέρων και των παιδιών κάτω των πέντε ετών στην περιοχή· επισημαίνει τις διαπιστώσεις του ΟΗΕ για τα χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας μεταξύ των πιο μορφωμένων μητέρων, ευελπιστώντας ότι θα λειτουργήσουν ως παράγοντας κινητοποίησης για τη θέσπιση καθολικής και καθολικά προσβάσιμης εκπαίδευσης· επισημαίνει ότι η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού που συχνά κυμαίνεται σε επίπεδα άνω του 3% ετησίως ασκεί πρόσθετη πίεση στην ικανότητα των κυβερνήσεων να προστατεύουν ακόμα και τα πιο βασικά οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα· για αυτόν τον λόγο, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες, κυρίως όσον αφορά τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, επιτρέποντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες οικογενειακού σχεδιασμού·

49. σημειώνει με τη δέουσα σοβαρότητα την ακραία και εκτεταμένη φτώχεια που επικρατεί σε ολόκληρη την περιοχή του Σαχέλ, και ιδίως στο Μαλί, τον Νίγηρα, το Τσαντ και την Μπουρκίνα Φάσο, καθώς επίσης και στη Μαυριτανία· αναγνωρίζει τον δυσμενή αντίκτυπο της φτώχειας για τις προοπτικές εδραίωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· σημειώνει ότι η φτώχεια και η υπανάπτυξη πλήττουν δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια και εκφράζει τον σοβαρό του προβληματισμό για τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας των μητέρων και των παιδιών κάτω των πέντε ετών στην περιοχή· επισημαίνει την αντίστροφη σχέση μεταξύ του επιπέδου σχολικής φοίτησης των μητέρων και του ποσοστού παιδικής θνησιμότητας· υπενθυμίζει τη σημασία προώθησης της σχολικής φοίτησης για τα κορίτσια· επισημαίνει τις διαπιστώσεις του ΟΗΕ για τα χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας μεταξύ των πιο μορφωμένων μητέρων, ευελπιστώντας ότι θα λειτουργήσουν ως παράγοντας κινητοποίησης για τη θέσπιση καθολικής εκπαίδευσης· επισημαίνει ότι η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού που συχνά κυμαίνεται σε επίπεδα άνω του 3% ετησίως ασκεί πρόσθετη πίεση στην ικανότητα των κυβερνήσεων να προστατεύουν ακόμα και τα πιο βασικά οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα· για αυτόν τον λόγο, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες, κυρίως όσον αφορά τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, επιτρέποντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες οικογενειακού σχεδιασμού·

50. τονίζει την αλληλεξάρτηση της ανάπτυξης, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ορθής διακυβέρνησης και της ασφάλειας στο Σαχέλ· επαναλαμβάνει τη στήριξή του στην προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και στη δημοκρατική ανάληψη ιδίας ευθύνης στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, έχοντας ως βάση την αξιοποίηση της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων και της γνώσης ώστε να επιτυγχάνονται οι αναπτυξιακοί στόχοι επί τόπου, καθώς επίσης και τη στήριξή του στους ισχυρούς, αποτελεσματικούς και ανεξάρτητους εκτελεστικούς μηχανισμούς παρακολούθησης στους οποίους θα συμμετέχουν κοινοβούλια, άλλα αμιγώς αντιπροσωπευτικά όργανα και η τοπική και περιφερειακή κοινωνία των πολιτών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο· υπενθυμίζει και υποστηρίζει τις δεσμεύσεις της ΕΕ να προσεγγίσει την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως άλλωστε σημειώνεται στη στρατηγική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο σχέδιο δράσης της·

51. υπενθυμίζει την ανάγκη να εξαρτάται η αναπτυξιακή βοήθεια προς τα κράτη από τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων εκ μέρους τους· επαναλαμβάνει ότι η αποτελεσματική κατανομή κεφαλαίων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής βοήθειας απαιτεί να έχει την ικανότητα η Ένωση να ελέγχει αποτελεσματικά τον τρόπο χρήσης των εν λόγω κεφαλαίων, διασφαλίζοντας ότι δεν αποκλίνει από τον αρχικό σκοπό τους· επαναλαμβάνει την ανάγκη να βελτιωθεί η συνεκτικότητα μεταξύ των εξωτερικών και των εσωτερικών πολιτικών της Ένωσης σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης, με σκοπό την αποτελεσματική προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

52. καλεί την Επιτροπή να διαθέσει στο Σαχέλ, αναλόγως των αναγκών του πληθυσμού που θα έχουν προηγουμένως καταγραφεί, το σύνολο των μέσων για την ανάπτυξη: ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ευρωπαϊκό ταμείο ανάπτυξης, χρηματοδοτικό μέσο για την αναπτυξιακή συνεργασία, ταμείο για την ανθεκτικότητα στο Σαχέλ·

53. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει όλες τις δράσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη του Σαχέλ, οι ΜΚΟ και η κοινωνία των πολιτών για τη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, ιδίως για τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς· καλεί τους διεθνείς φορείς να συνεχίσουν τον αγώνα κατά του ιού τού AIDS, της φυματίωσης, της ελονοσίας και της μηνιγγίτιδας που είναι αιτίες πολλών θανάτων· υπογραμμίζει την ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων για την υγεία, προκειμένου να ενισχυθούν τα συστήματα υγείας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει υπονομεύσει την πρόοδο όσον αφορά τον ιό HIV/AIDS, τη φυματίωση, την ελονοσία και άλλες ασθένειες· υπενθυμίζει ότι ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες στο Σαχέλ είναι νομάδες και ότι η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι δύσκολη για αυτούς· κάνει έκκληση για στήριξη των εκστρατειών ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη·

54. καταγγέλλει ότι οι περικοπές στον προϋπολογισμό σε τομείς όπως η επισιτιστική ασφάλεια, η υγεία και η εκπαίδευση, οι οποίοι αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επίτευξη των ΑΣΧ, επιδεινώνουν περαιτέρω την επισιτιστική και ανθρωπιστική κρίση που μαστίζει την περιοχή του Σαχέλ· τονίζει ότι οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις στη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή, καθώς και η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την εξάλειψη του φαινομένου της αρπαγής γης είναι θεμελιώδους σημασίας για την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, καθώς και για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι επισιτιστικές κρίσεις να επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο.

55. εκτιμά ότι η πολιτική αστάθεια στην περιοχή του Σαχέλ, σε συνδυασμό με τη φοβερή ξηρασία που πλήττει εκατομμύρια ανθρώπους, συνιστά σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων και των κοινωνικοοικονομικών δικαιωμάτων, με σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τις συνθήκες ζωής του πληθυσμού· υπενθυμίζει ότι το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σταθερότητα των κρατών, την ασφάλεια και τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών·

56. καλεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να δημιουργήσουν, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, τις απαραίτητες συνθήκες ασφάλειας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό των χωρών του Σαχέλ και στα σύνορά τους, με στόχο τη βέλτιστη εφαρμογή των αναπτυξιακών πολιτικών και των πολιτικών που σχετίζονται με την ανθρωπιστική βοήθεια·

57. καλεί τις κυβερνήσεις των χωρών του Σαχέλ να αντιμετωπίσουν τις βαθύτερες αιτίες της κρίσης με μια στρατηγική βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης που θα ανταποκρίνεται στις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αν ησυχίες των πολιτών, όπως είναι η πρόσβαση στα τρόφιμα, στην εκπαίδευση, στην περίθαλψη, στην απασχόληση, στη στέγαση, η αναδιανομή του πλούτου, οι αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης κ.λπ.·

58. τονίζει επίσης την ανάγκη καταπολέμησης της διαφθοράς για την αναβάθμισης της θεσμικής νομιμότητας και την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων που συνδέονται με την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή· σημειώνει ότι η πρόσβαση στη βασική υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση έχει πληγεί σοβαρά από διάφορες μορφές διαφθοράς· τονίζει επίσης τη σημασία της ελεύθερης και οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης προκειμένου να παρακολουθούνται και να καταγγέλλονται παραβιάσεις·

59. επισημαίνει ότι ο ρόλος των γυναικών είναι σημαντικός για την ανάπτυξη στην περιοχή του Σαχέλ, ιδίως όσον αφορά τη διατροφή, την επισιτιστική ασφάλεια και την παραγωγή τροφίμων, δεδομένου ότι οι γυναίκες αποτελούν τους κύριους παράγοντες στον τομέα της γεωργίας, παρότι ακόμη δεν έχουν σχεδόν καθόλου πρόσβαση στην κυριότητα της γης που καλλιεργούν· καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τον θεμελιώδη ρόλο των γυναικών, ως μικροκαλλιεργητών, στην επισιτιστική ασφάλεια και να επενδύσει σε ειδικά προγράμματα στήριξης αυτής της κατηγορίας· εμμένει στην άποψη ότι η στρατηγική της ΕΕ πρέπει να εστιάζει επίσης σε δράσεις που έχουν ως στόχο να διασφαλισθεί ότι οι πλέον ευάλωτοι άνθρωποι, ιδίως σε αγροτικές περιοχές, μπορούν να επωφελούνται από ευκαιρίες γεωργικής κατάρτισης και διατροφικής εκπαίδευσης, καλές συνθήκες υγείας και εργασίας, καθώς και ένα δίκτυο προστασίας, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη· τονίζει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η βιωσιμότητα της παραγωγής των μικροκαλλιεργητών, ιδίως των γυναικών, όσο και η αξιοποίηση των παραγωγικών τους δυνατοτήτων, πρέπει να τους παρασχεθεί μεγαλύτερη πρόσβαση σε μικροπιστώσεις για επενδύσεις σε βελτιωμένους σπόρους προς σπορά, λιπάσματα και αρδευτικούς μηχανισμούς, καθώς και στα απαραίτητα εργαλεία για την προστασία της σοδειάς τους από παράσιτα και ασθένειες·

60 τονίζει την επείγουσα ανάγκη χορήγησης ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ, η οποία θα συμβάλει στην επίτευξη των ΑΣΧ· υπογραμμίζει τη σημασία του στόχου για τη βελτίωση της μητρικής υγείας προκειμένου να μειωθεί η μητρική θνησιμότητα και να επιτευχθεί καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και οικογενειακού προγραμματισμού· τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης στον τομέα της σεξουαλικής και της αναπαραγωγικής υγείας ως αναπόσπαστου μέρους του προγράμματος για την υγεία των γυναικών·

61. διαπιστώνει την ύπαρξη ανησυχητικών ενδείξεων μιας επικείμενης μεγάλης επισιτιστικής κρίσης στο Σαχέλ φέτος και καλεί την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει επαρκώς την ανθρωπιστική βοήθειά της στην περιοχή·

62. επισημαίνει τα πιεστικά προβλήματα όπως λιμοί, ξηρασίες, χρόνια πείνα και την αδυναμία της εθνικής κυβέρνησης να διασφαλίσει στοιχειώδη επισιτιστική ασφάλεια προκαλώντας τη δυσαρέσκεια του πληθυσμού· επαναλαμβάνει την ανάγκη βελτίωσης των ικανοτήτων της εθνικής κυβέρνησης προκειμένου να διασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια μέσω της αύξησης της χρηματοδότησης και της πολιτικής στήριξης προς την πρωτοβουλία AGIR-Sahel, στο πλαίσιο μιας περιφερειακής και σφαιρικής προσέγγισης με στόχο τη διερεύνηση των βασικών παραγόντων που συμβάλλουν στην επισιτιστική ασφάλεια·

63. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει, σε συνεργασία με τις χώρες του Σαχέλ, αναπτυξιακές πολιτικές προτεραιότητας στη βάση μιας προσέγγισης θεμελιωμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, για τον περιορισμό της επισιτιστικής κρίσης και των προβλημάτων υποσιτισμού και πείνας, την αντιμετώπιση της ξηρασίας και τον αγώνα κατά των φυσικών καταστροφών· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει κατά βέλτιστο τρόπο τους πόρους που διατίθενται για τον αγώνα κατά του υποσιτισμού 123,5 εκατ. ευρώ το 2012), σε συμφωνία με τις πολιτικές προτεραιότητας, για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού που πλήττεται και για την υποστήριξη της ανάπτυξης τοπικών ικανοτήτων των χωρών αυτών, ώστε να εξασφαλιστεί η θετική επίδραση της βοήθειας·

64. υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαία μια μακροχρόνια δέσμευση για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στην ξηρασία στο Σαχέλ, ώστε να αποφεύγονται οι επαναλαμβανόμενες επισιτιστικές κρίσεις και η προσφορά ογκώδους ανθρωπιστικής βοήθειας κάθε φορά που εμφανίζεται μια καινούργια περίοδος ξηρασίας· υπογραμμίζει ότι η δέσμευση αυτή απαιτεί τη διαρκή συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων, των περιφερειακών θεσμών, των δωρητών και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, κατά το πρότυπο της πρωτοβουλίας AGIR Sahel που έθεσε σε εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Ένωση·

65. σημειώνει με ιδιαίτερη ανησυχία ότι η πρόσβαση σε πόσιμο νερό εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα σε ολόκληρη την περιοχή του Σαχέλ· επαναλαμβάνει ότι για να αναπτυχθεί η περιοχή, στο επίκεντρο της πολιτικής θα πρέπει να τεθεί η ικανοποίηση των βασικών αναγκών του πληθυσμού της περιοχής· υπογραμμίζει ότι σημαντικό μέρος της παρεχόμενης από την ΕΕ αναπτυξιακής βοήθειας πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, όλες τις διεθνείς πρωτοβουλίες που έχουν στόχο τη μείωση της λειψυδρίας στην περιοχή του Σαχέλ·

66. υπογραμμίζει ότι μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση, στη βάση της πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση, είναι αναγκαία για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων του Σαχέλ και την υποστήριξη της ανάπτυξης σε μια περιοχή που θα έχει 150 εκατομμύρια κατοίκους το 2040·

67. ενθαρρύνει τα κράτη της περιοχής του Σαχέλ και τους περιφερειακούς παράγοντες, από κοινού με τον ΟΗΕ, να διαθέσουν νέους πόρους για την ανάπτυξη· επικροτεί τις διαβουλεύσεις που ξεκίνησε ο ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Σαχέλ με την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης και συνιστά την επέκταση των εν λόγω διαβουλεύσεων προκειμένου να συμμετάσχουν η Παγκόσμια Τράπεζα και άλλοι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και να δημιουργηθεί ένα Ταμείο Δράσης για το Σαχέλ· επικροτεί αυτήν την προτεινόμενη ενιαία πλατφόρμα του ταμείου για τη διάθεση πόρων η οποία θα συνδυάζει τα περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα με τις ειδικές ανάγκες των χωρών της περιοχής του Σαχέλ· ενθαρρύνει την ΕΕ να προσαρμοστεί και να συντονίσει τη στρατηγική της αναλόγως·

68. εκφράζει ανησυχία για τη γενική κατάσταση των δραστηριοτήτων εξόρυξης ουρανίου στην περιοχή του Σαχέλ, ύστερα μάλιστα από την επίθεση σε ορυχείο που πραγματοποίησε το Κίνημα για ενότητα και τζιχάντ στη δυτική Αφρική (MUJAO) στο Arlit του βόρειου Νίγηρα, στις 23 Μαΐου 2013· τονίζει ότι τα σημαντικά κενά ασφάλειας περιμετρικά των ορυχείων ουρανίου του Νίγηρα θα μπορούσαν να αποβούν καταστροφικά για τους τοπικούς πληθυσμούς και την περιφερειακή σταθερότητα και, ως εκ τούτου, ζητεί να δοθεί η μέγιστη προσοχή στην ασφάλεια από τις αρχές του Νίγηρα και τους διεθνείς τους εταίρους· υπογραμμίζει ακόμη τη σημασία της ασφάλειας κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων εξόρυξης ουρανίου· καλεί τις εταιρείες εξόρυξης να διασφαλίσουν ότι το ουράνιο εξορύσσεται υπεύθυνα, με την πλήρη συναίνεση των τοπικών κοινοτήτων και με τις λιγότερες δυνατές επιζήμιες επιπτώσεις για τους γειτονικούς πληθυσμούς και το περιβάλλον τους·

69. σημειώνει με τη δέουσα σοβαρότητα τις συνεχείς επισιτιστικές και διατροφικές κρίσεις και άλλες ανθρωπιστικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην περιοχή του Σαχέλ και τις επιπτώσεις τους στα πιο θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα· επικροτεί τη μεγάλη συμμετοχή της ΕΕ και των κρατών μελών της στις προσπάθειες αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης στο Σαχέλ· υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας έχει καίρια σημασία τόσο για τη διευκόλυνση της ειρήνης όσο και για την αναβάθμιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· πιστεύει ότι, προς τον σκοπό αυτόν, πρέπει να τονωθεί η τοπική παραγωγή και ιδιοκτησία και να βελτιωθούν τα δίκτυα διανομής και η κινητικότητα των πόρων· σημειώνει ότι η βοήθεια που χορήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012 για τις επισιτιστικές και διατροφικές κρίσεις ανέρχεται σε 338 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 174 εκατομμύρια αφορούσαν επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια· ότι η ΓΔ ECHO προσέφερε 172 εκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια, από τα οποία 58 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιήθηκαν στο Μαλί·

70. καλεί την Ένωση να συνεχίσει και να εντείνει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας στο Σαχέλ, να εξασφαλίσει τον στενό συντονισμό μεταξύ των διεθνών οργανισμών ανθρωπιστικής βοήθειας, της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των κυβερνήσεων, να κινητοποιήσει τα αναγκαία ποσά του 10ου ΕΤΑ (660 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013) και του ταμείου για το AGIR Sahel (172 εκατ. ευρώ για το 2012)· εκφράζει ικανοποίηση για τον προϋπολογισμό που χορηγήθηκε στο AGIR-Sahel ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στο πλαίσιο του 11ου ΕΤΑ, με σκοπό να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα των κρατών του Σαχέλ·

71. υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής, σε όλες τις χώρες του Σαχέλ, πολιτικών για τη βελτίωση των βασικών κοινωνικών υποδομών και δικτύων (αποχέτευση, ιατρικό δίκτυο, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες) για την ουδέτερη, σφαιρική, ορθή και αποτελεσματική διάθεση της ανθρωπιστικής βοήθειας· ζητεί από τις κρατικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να συντηρήσουν και να κάνουν προσβάσιμα τα δίκτυα αυτά·

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, των παιδιών και των μειονοτήτων

72. καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται δουλεία, συχνά κληρονομική, στην περιοχή του Σαχέλ και ιδίως στη Μαυριτανία όπου, σύμφωνα με στοιχεία, αφορά μια διόλου ευκαταφρόνητη μειονότητα του πληθυσμού· σημειώνει ότι η δουλεία υφίσταται στο πλαίσιο ενός αυστηρού συστήματος καστών και δεν έχει εκλείψει παρά την επίσημη κατάργησή της στη χώρα το 1981 και τη ρητή ποινικοποίησή της το 2007· εκφράζει την πολύ μεγάλη ανησυχία του για τον θεσμοθετημένο χαρακτήρα αυτής της πρακτικής, η οποία φτάνει έως και σε τομείς της δημόσιας διοίκησης· σημειώνει επίσης την εξαιρετική απροθυμία της κυβέρνησης της Μαυριτανίας να αναγνωρίσει την διαδεδομένη ύπαρξη δουλείας, η οποία συνεχίζεται, και ότι μέχρι σήμερα είναι γνωστή μόνο μία περίπτωση αγωγής που ασκήθηκε σε βάρος ιδιοκτήτη σκλάβου και είχε επιτυχή έκβαση· παροτρύνει την κυβέρνηση της Μαυριτανίας να ανταποκριθεί στις εθνικές και διεθνείς νομικές της δεσμεύσεις και υποχρεώσεις για την πραγματική εξάλειψη όλων των μορφών δουλείας και να θέσει σε ισχύ νόμους κατά της δουλείας που θα προβλέπουν, μεταξύ άλλων, διαδικασίες αποζημίωσης· επιπλέον, παροτρύνει τις αρχές της Μαυριτανίας να σταματήσουν να παρενοχλούν ή και να φυλακίζουν ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών που πραγματοποιούν εκστρατείες για την εξάλειψη της δουλείας, απαγγέλλοντάς τους μάλιστα ακόμα και κατηγορίες για αποστασία· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρέχουν τη στήριξή τους στο έργο των οργανώσεων τόσο της Μαυριτανίας όσο και της διεθνούς κοινότητας που έχουν στόχο την καταπολέμηση της δουλείας, καθώς επίσης και στο έργο του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών (UNSR) για τις σύγχρονες μορφές δουλείας και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας·

73. σημειώνει επίσης με μεγάλη ανησυχία ότι η δουλεία εξακολουθεί να υφίσταται στην ευρύτερη περιοχή του Σαχέλ και ότι στο Μαλί, στον Νίγηρα και άλλες χώρες πολλοί άνθρωποι υποβάλλονται σε καταναγκαστική εργασία· παροτρύνει τις αρμόδιες εθνικές και διεθνείς αρχές να δραστηριοποιηθούν εν προκειμένω, παρακολουθώντας τη δέουσα εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας που απαγορεύει και ποινικοποιεί τη δουλεία, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη θέση και την ευάλωτη κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών· ενθαρρύνει την ανάπτυξη προγραμμάτων από τις αρχές που έχουν στόχο, μεταξύ άλλων, να στηρίξουν την αποκατάσταση και την επανένταξη των θυμάτων, συγκεντρώνοντας στοιχεία και οργανώνοντας εκστρατείες ευαισθητοποίησης, δεδομένου ότι η δουλεία θεωρείται από πολλούς μια φυσική κατάσταση και αυτή η κοινωνική ιεραρχία είναι βαθιά ριζωμένη στη νοοτροπία τους· ενθαρρύνει τις τοπικές αρχές να αναπτύξουν στρατηγικές και προγράμματα προκειμένου να ενσωματώσουν στην κοινωνία πρώην δούλους διασφαλίζοντας μέσα διαβίωσης και επαρκή πρόσβαση σε χώρους εργασίας·

74. εκφράζει την ανησυχία του για την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών στο Σαχέλ, και ιδίως για την έμφυλη βία και διακριτική μεταχείριση, τη διαδεδομένη παιδική εργασία, την εικαζόμενη κράτηση ανηλίκων σε φυλακές ενηλίκων στη Μαυριτανία, το Μαλί και άλλες χώρες, και για τη στρατολόγηση παιδιών από το Τσαντ στον τακτικό του στρατό· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί στενά με τις κυβερνήσεις της περιοχής του Σαχέλ προκειμένου να διασφαλίσει την εξάλειψη των εν λόγω πρακτικών·

75. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη παιδικής εργασίας στα χρυσωρυχεία του Μαλί, στη γεωργία, τη δασοκομία και άλλους τομείς της οικονομίας, όπου σύμφωνα με καταγγελίες απασχολούνται ακόμα και παιδιά ηλικίας έξι ετών· σημειώνει ότι τα κράτη του Σαχέλ διαθέτουν νόμους που απαγορεύουν την παιδική εργασία· σημειώνει επίσης την ιδιαίτερα επικίνδυνη φύση της εξόρυξης χρυσού· καλεί, ως εκ τούτου, τις αρχές του Μαλί να εφαρμόσουν τις πολιτικές προτάσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης του για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας (PANETEM) του Ιουνίου 2011 και να προωθήσουν πιο ενεργά την καθολική εκπαίδευση· καλεί την ΕΕ να εργαστεί με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και άλλες εθνικές και διεθνείς οργανώσεις για τη ριζική εξάλειψη της παιδικής εργασίας στο Μαλί· κάνει έκκληση σε όλα τα κράτη του Σαχέλ να καταπολεμήσουν την παιδική εργασία και να προάγουν την εκπαίδευση·

76. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία των ΜΚΟ, στο Μαλί εργάζονται πάνω από 3 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 17 ετών· εκφράζει τη λύπη του για την κατάσταση αυτή, κυρίως επειδή το φαινόμενο αυτό έχει ως συνέπεια τα ποσοστά της εκπαίδευσης και της μόρφωσης να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα·

77. υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχωρεί στις αρχές της διαδικασίας Κίμπερλυ, εφαρμόζει τα προγράμματα FLEGT και προσπαθεί, σε γενικές γραμμές, να προάγει τον σεβασμό των βασικών διεθνών προτύπων σε θέματα κοινωνικής προστασίας, εργασίας και περιβάλλοντος, καθώς και την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ)· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη του Σαχέλ να εξετάσουν την εφαρμογή μιας διαδικασίας ανιχνευσιμότητας του χρυσού, παρόμοιας με τη διαδικασία Κίμπερλυ για τα διαμάντια· εμμένει στην ανάγκη να διασφαλίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που έχουν θυγατρικές στις χώρες της περιοχής ότι τηρούνται αυτά τα βασικά πρότυπα καθώς και οι διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται σύντομα να εφαρμόσει την αρχή της υποβολής εκθέσεων ανά χώρα·

78. εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία για τις καταγγελίες που αφορούν απαγωγές παιδιών με σκοπό την απαίτηση λύτρων ή την πώληση στο Τσαντ, καθώς και σε άλλες χώρες της περιοχής· σημειώνει ότι στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό διακινούνται παράνομα παιδιά με σκοπό την καταναγκαστική εργασία, τον αναγκαστικό γάμο και τη σεξουαλική εκμετάλλευση· σημειώνει επίσης ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παιδιά έχουν απαχθεί και πουληθεί σε διεθνή πρακτορεία υιοθεσίας·

79. καλεί τα κράτη του Σαχέλ να προάγουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, καθώς και για τους νομαδικούς πληθυσμούς, χωρίς διακρίσεις λόγω φυλής, κοινωνικής τάξης ή εθνότητας· κάνει έκκληση στα κράτη να προωθήσουν τις πολιτικές επαγγελματικής κατάρτισης, πρόσβασης στην ανώτερη εκπαίδευση και στην εργασία, ώστε να προσφέρουν μελλοντική προοπτική στους νέους του Σαχέλ και να τους απομακρύνουν με αυτόν τον τρόπο από τις τρομοκρατικές ομάδες· επιμένει σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών στα σχολεία ότι πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστες συνθήκες υγιεινής, ασφάλειας και αξιοπρέπειας, και να διασφαλίζεται ότι τα παιδιά δεν υφίστανται κακομεταχείριση ούτε υποχρεώνονται από τους δασκάλους τους να ζητιανεύουν·

80. ζητεί να θεσπιστούν και να εφαρμοστούν πολιτικές για την υγεία και την παιδεία που θα είναι αποτελεσματικές για τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι γυναίκες και τα παιδιά, σε μια προσπάθεια υλοποίησης των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας: πρωτοβάθμια εκπαίδευση για όλους, βελτίωση της μητρικής υγείας και πρόσβαση όλων στην περίθαλψη, καταπολέμηση του AIDS και όλων των λοιμωδών νόσων· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίσει, στο πλαίσιο του 11ου ΕΤΑ, τη νεολαία ως προτεραιότητα της δράσης της στο Σαχέλ και να αναπτύξει μια φιλόδοξη εκπαιδευτική πολιτική· υπενθυμίζει τη σημασία που έχουν οι πολιτικές για τις γυναίκες και για την απασχόληση·

81. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των γυναικών για τη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη του Σαχέλ και ζητεί να ενισχυθεί η σημαντική επίδρασή τους στην πρόληψη συγκρούσεων, τη διατήρηση και την επαναφορά της ειρήνης, καθώς και στα πεδία της ασφάλειας, της πολιτικής και της οικονομικής ανάπτυξης· ενθαρρύνει τους αναπτυξιακούς εταίρους να διαθέσουν οικονομικούς πόρους για έργα που αποβλέπουν συγκεκριμένα στην προσφορά αυτονομίας στις γυναίκες της περιοχής·

82. σημειώνει τη διακριτική μεταχείριση σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών, η οποία εκδηλώνεται μεταξύ άλλων με τους καταναγκαστικούς γάμους, τους γάμους παιδιών, τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την ελλιπή εκπαίδευση και τη διάδοση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, περιλαμβανομένου του αγκτηριασμού, καθώς και με εθιμικές πρακτικές όπως η γυναικαδελφογαμία (σοροράτο) ή η ανδραδελφογαμία (λεβιράτο)· καλεί για την κατάρτιση πολιτικών προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητας των φύλων, σε συνεργασία με όλους τους αναπτυξιακούς φορείς επιτόπου, συγκεκριμένα για τον σεβασμό, την προστασία και την προάσπιση των δικαιωμάτων της γυναίκας, μεταξύ των οποίων και τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα χωρίς διακρίσεις λόγω φυλής, κοινωνικής τάξης, ηλικίας, εθνοτικής ή θρησκευτικής προέλευσης, οικογενειακής κατάστασης, καταγωγής, καθεστώτος μετανάστευσης ή όχι· υπογραμμίζει ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με τη διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών·

83. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις διακρίσεις που υφίστανται πολλές γυναίκες και κορίτσια της εν λόγω περιοχής, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στα σχετικά με αυτήν δικαιώματα, στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς και σχετικά με πρακτικές όπως οι καταναγκαστικοί γάμοι, η σεξουαλική εκμετάλλευση και ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων·

84. εκφράζει ανησυχία σχετικά με την εφαρμογή διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών σε μεγάλο μέρος της περιοχής, η οποία εκδηλώνεται μεταξύ άλλων με τους καταναγκαστικούς γάμους, τους γάμους παιδιών, τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την ελλιπή εκπαίδευση και τη διάδοση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, περιλαμβανομένου του αγκτηριασμού, με εθιμικές πρακτικές όπως η γυναικαδελφογαμία (σοροράτο) ή η ανδραδελφογαμία (λεβιράτο), αλλά και σε σχέση με την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την εργασία με δικαιώματα και την περίθαλψη· ζητεί την εφαρμογή πολιτικών προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητας των φύλων, σε συνεργασία με όλους τους αναπτυξιακούς φορείς επιτόπου, συγκεκριμένα για τον σεβασμό, την προστασία και την προάσπιση των δικαιωμάτων της γυναίκας, μεταξύ των οποίων και τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα χωρίς διακρίσεις λόγω φυλής, κοινωνικής τάξης, ηλικίας, εθνοτικής ή θρησκευτικής προέλευσης, οικογενειακής κατάστασης, καταγωγής, καθεστώτος μετανάστευσης ή όχι· υπογραμμίζει ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με τη διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών·

85. καλεί τα κράτη του Σαχέλ να εγκρίνουν νόμους και συγκεκριμένα μέτρα που θα απαγορεύουν και θα θεσπίζουν κυρώσεις για κάθε μορφή βίας σε βάρος των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης και των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών, όπως είναι ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών και οι αναγκαστικοί γάμοι, ιδίως στην περίπτωση ανηλίκων κοριτσιών· τονίζει τη σημασία της προστασίας των θυμάτων και της παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών, καθώς και της καταπολέμησης της ατιμωρησίας των δραστών, διασφαλίζοντας ότι τα εν λόγω εγκλήματα θα διερευνώνται, θα εκδικάζονται και θα τιμωρούνται πραγματικά και ότι όλες οι γυναίκες θα έχουν πλήρη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, χωρίς διακρίσεις λόγω θρησκείας και/ή εθνικής καταγωγής· τονίζει ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι ιδιωτική οικογενειακή υπόθεση, και ότι οι δικαιολογίες για τη χρήση βίας λόγω πολιτισμικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων δεν είναι αποδεκτές·

86. παροτρύνει τα κράτη του Σαχέλ να αναθεωρήσουν τη νομοθεσία τους σχετικά με τις γυναίκες και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας· τονίζει τη σημασία της ιδιοκτησίας των γυναικών επί της γης που καλλιεργούν και στην οποία ζουν·

87. παροτρύνει τη διεθνή κοινότητα να διαθέσει περισσότερα κεφάλαια για την προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών και τη χειραφέτησή τους στην περιοχή· εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο της ECOWAS για την σταθερότητα στην περιοχή· καλεί τα κράτη του Σαχέλ να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία τους ώστε να διοργανώσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των γυναικών σε συνεργασία με τις ΜΚΟ, την κοινωνία των πολιτών, τον ΟΗΕ και την ΕΕ· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με περιφερειακούς φορείς για να προωθήσει την εκπαίδευση των κοριτσιών και να υποστηρίξει μέτρα που θα τονώσουν την οικονομική ασφάλεια και τις δυνατότητες των γυναικών συμβάλλοντας καθοριστικά στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική χειραφέτηση των γυναικών· ενθαρρύνει επίσης την εφαρμογή μιας πολιτικής που θα δίνει έμφαση στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης των γυναικών·

88. καλεί τα κράτη του Σαχέλ να διασφαλίσουν ότι όλα τα κορίτσια καταχωρίζονται κατά τη γέννησή τους και ότι, κατόπιν, εγγράφονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με περιφερειακούς φορείς για να προωθήσει την εκπαίδευση των κοριτσιών και να υποστηρίξει μέτρα που θα τονώσουν την οικονομική ασφάλεια και τις δυνατότητες των γυναικών συμβάλλοντας καθοριστικά στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική χειραφέτηση των γυναικών· ενθαρρύνει επίσης την εφαρμογή μιας πολιτικής που θα δίνει έμφαση στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης των γυναικών·

89. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και το Συμβούλιο να ενθαρρύνουν περισσότερο τις χώρες της περιοχής να λάβουν συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα και να θέσουν ως προτεραιότητα την εφαρμογή προγραμμάτων για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών και, ειδικότερα, την πρόσβασή τους στις δημόσιες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων και στην εκπαίδευση, την πρόσβαση στα δικαιώματα υγείας και τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, σε ασφαλή δάνεια για τρόφιμα, γη και παραγωγικούς πόρους, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και στο δικαστικό σύστημα, προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, μέσω της παροχής βοήθειας για τη μετάβαση των γυναικών από άτυπες σε επίσημες μορφές εργασίας, η συμμετοχή τους στην λήψη πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων και η εξάλειψη κάθε μορφής άσκησης βίας στα κορίτσια και τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης του πρόωρου καταναγκαστικού γάμου και της βάναυσης πρακτικής του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

90. ζητεί από τους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ για το Σαχέλ και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αντιστοίχως, να αναπτύξουν κοινές δράσεις για την καλύτερη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών στην περιοχή αυτή, μέσω της καταπολέμησης της ατιμωρησίας για πράξεις βίας λόγω φύλου και κάθε άλλης μορφής βίας που θίγει την αξιοπρέπεια των γυναικών· προτρέπει την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη εταίρους να καταστήσουν τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων θέματα προτεραιότητας στο πλαίσιο των προγραμμάτων διμερούς βοήθειας και να προγραμματίσουν τη χορήγηση βιώσιμης και ασφαλούς χρηματοδότησης για τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη χειραφέτηση των γυναικών και στην προώθηση της ισότητας μεταξύ των φύλων. ειδικότερα καταδικάζει τη χρήση βίας ως το κύριο εμπόδιο για την άσκηση των δικαιωμάτων κοινωνικής και οικονομικής ελευθερίας των γυναικών· τονίζει ότι η πολιτική για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών θα πρέπει να θεωρείται εγκάρσιο ζήτημα·

91. επικροτεί το νομικό καθεστώς των σχέσεων του ίδιου φύλου στο Μαλί, τον Νίγηρα, το Τσαντ και την Μπουρκίνα Φάσο· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για τις δυσμενείς κοινωνικές διακρίσεις που δεν έχουν ακόμα εξαλειφθεί· εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τη χρήση νόμων περί «προσβολής της δημοσίας αιδούς» και νόμων που απαγορεύουν τη σύσταση σωματείου με «ανήθικους σκοπούς» όσον αφορά την κοινότητα ΛΟΑΔ στο Μαλί και την ευρύτερη περιοχή· ελπίζει ότι οι ομάδες πολιτών που καταπιέστηκαν κατά τη διάρκεια της εξέγερσης στο βόρειο Μαλί θα μπορέσουν να επανενταχθούν στην κοινωνία τους· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την ποινικοποίηση των σχέσεων των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων και των διεμφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔ) οι οποίες για τους άνδρες επισύρουν επίσημα τη θανατική ποινή διά λιθοβολισμού· σημειώνει ωστόσο ότι δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη ποινή έχει εφαρμοστεί· παροτρύνει την κυβέρνηση της Μαυριτανίας ωστόσο, να εργαστεί με την κοινωνία των πολιτών για να μεταρρυθμίσει τη νομοθεσία της και να συμβάλει στη βελτίωση της ζωής των ΛΟΑΔ·

92. θεωρεί πως σε ό,τι αφορά την κατάσταση και την ανάπτυξη του πληθυσμού των Tuareg, μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και θα επουλώσει πραγματικά τις ιστορικές πληγές είναι εξαιρετικά σημαντική για την ειρήνη και την ανάπτυξη στην περιοχή του Σαχέλ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις στο Νίγηρα γύρω από το ζήτημα αυτό, αν και προτρέπει όλες τις χώρες στις οποίες διαβιεί μεγάλος αριθμός Tuareg, μεταξύ άλλων τις χώρες που δεν βρίσκονται στην περιοχή του Σαχέλ όπως την Αλγερία και τη Λιβύη, να εργαστούν με εκπρόσωπους της κοινότητας προκειμένου να αντιμετωπίσουν πολιτικά και θεσμικά τα προβλήματα της υπανάπτυξης και της εχθρότητας· σημειώνει επίσης την ποικιλομορφία πολιτισμών που ζουν στην περιοχή του Σαχέλ· θεωρεί ότι είναι σκόπιμο να επιτραπεί στο σύνολο αυτών των πληθυσμών να συμβιώσουν ειρηνικά· ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις της περιοχής να συμπεριλάβουν όλους τους πολιτισμούς στον κοινωνικό και πολιτικό διάλογο και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

Πολιτικές συστάσεις της ΕΕ για το Σαχέλ

93. επικροτεί τον διορισμό του ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για το Σαχέλ και το ισχυρό στοιχείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμπεριλήφθηκε στην εντολή του· αναμένει από τον νέο ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ να συνεργαστεί στενά με τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την Εισαγγελία του ΔΠΔ, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), καθώς επίσης και με τους υπερασπιστές και παρατηρητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της περιοχής προάγοντας τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· ζητεί να υπάρξει ουσιαστικός συντονισμός μεταξύ του ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για το Σαχέλ με τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τη νότια Μεσόγειο ιδιαίτερα, καθώς επίσης και με τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής, καθώς οι εστίες κρίσης στην Αφρική έχουν έντονες περιφερειακές επιπτώσεις, τείνουν να δημιουργούν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την ευρύτερη περιοχή και προσλαμβάνουν γεωστρατηγικές διαστάσεις· παροτρύνει επομένως την ΕΕ να επικεντρωθεί στον αποτελεσματικό συντονισμό όλων των επιχειρήσεων της ΕΕ στην Αφρική, ιδίως στη διαχείριση κρίσεων και στις προσπάθειες που αναπτύσσονται μετά τη λήξη των συγκρούσεων, και ως εκ τούτου καλεί την ΥΕ/ΑΕ να διασφαλίσει τον εν λόγω συντονισμό·

94. τονίζει τη σημασία της υλοποίησης των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, για τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και την καταπολέμηση κάθε μορφής δυσμενούς διάκρισης σε βάρος τους, για την προώθηση της συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, για την προστασία των αμάχων στο πλαίσιο των αποστολών και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ, καθώς επίσης και την πολιτική σχετικά με μια σφαιρική προσέγγιση για την εφαρμογή από την ΕΕ των ψηφισμάτων 1325 και 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, μεταξύ άλλων μέσω της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων για τις εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό·

95. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ούτε στη στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στην περιοχή του Σαχέλ η οποία εγκρίθηκε στις 21 Μαρτίου 2011, ούτε στα σχετικά συμπεράσματα τα οποία εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 23ης Μαρτίου 2012 γίνεται αναφορά στην προώθηση της ισότητας των φύλων, την κατάσταση των γυναικών ή την προάσπιση των δικαιωμάτων τους·

96. επικροτεί τις στρατηγικές γραμμές δράσης στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για το Σαχέλ, μεταξύ άλλων τη στήριξη και την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και της εσωτερικής διευθέτησης συγκρούσεων· θεωρεί ωστόσο ότι η στρατηγική εξακολουθεί να μην ενσωματώνει επαρκώς τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, τη στήριξη της δημοκρατίας, την αποτελεσματική οικονομική διακυβέρνηση και ισχυρά μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ως βασικών στοιχείων για να υποστηριχθεί ο σύνδεσμος ανάπτυξης-ασφάλειας στο επίκεντρό της· παροτρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεργαστούν στο εγγύς μέλλον για να αναθεωρήσουν τη στρατηγική, συμπεριλαμβάνοντας συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο:

α)   την εξάλειψη της πληγής των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισθέντων σε ολόκληρη την περιοχή,

β)   την αντιμετώπιση της μάστιγας της δουλείας, της παράνομης διακίνησης ανθρώπων και άλλων μορφών παράνομης διακίνησης και λαθρεμπορίου που βλάπτουν αποδεδειγμένα και σε μεγάλο βαθμό τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ασφάλεια στην περιοχή,

γ)   τη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών, των παιδιών και των μειονοτήτων,

δ)   την αποτελεσματική και αποδοτική διοχέτευση της βοήθειας, προσφέροντας πρόσθετη βοήθεια στις κυβερνήσεις με βάση την αρχή ότι «όσα περισσότερα δώσουν τόσα περισσότερα θα λάβουν»·

ε)   τον τερματισμό της ατιμωρησίας, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης μέτρων που έχουν ήδη προταθεί ή εφαρμοστεί στο Μαλί και σε άλλες χώρες,

στ) την προστασία των ατομικών ελευθεριών και τη βελτίωση της δημοκρατικής διακυβέρνησης μέσω της διενέργειας εκλογικών διαδικασιών χωρίς αποκλεισμούς, της αξιόπιστης εκπροσώπησης και της στήριξης της κοινωνίας των πολιτών,

ζ)   την προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας και κληρονομιάς·

97. συνιστά στην ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο στοχευμένων κυρώσεων, όπως πάγωμα περιουσιακών στοιχείων απαγορεύσεις θεωρήσεων εισόδου ή άλλα μέσα, για τα άτομα που παραβιάζουν σοβαρά τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο στο Μαλί όσο και σε άλλες χώρες της περιοχής·

98. επικροτεί την πρόσφατη έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση στο Σαχέλ· σημειώνει την προσέγγιση «τέσσερα επί τέσσερα» που έχει στόχο την ενίσχυση της διακυβέρνησης, της ασφάλειας, των ανθρωπιστικών απαιτήσεων και της ανάπτυξης, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής· επικροτεί ειδικότερα την έντονη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιλαμβάνεται στη στρατηγική και καλεί την ΕΕ να συνεχίσει τη στήριξη που παρέχει· εξαίρει περαιτέρω την έμφαση της ολοκληρωμένης στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών στην οικοδόμηση της συμμετοχής, στη στήριξη της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της συνοχής στον τομέα της ασφάλειας, στην ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για μελλοντικές απειλές και ιδίως, στην ενίσχυση ή την εμπέδωση εθνικών και περιφερειακών μηχανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ενθαρρύνει την ΕΕ να ενσωματώσει μια παρόμοια σφαιρική προσέγγιση για τη βιωσιμότητα, την ασφάλεια, τα ανθρωπιστικά και αναπτυξιακά ζητήματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε συντονισμό και συνεργασία με τον ΟΗΕ, με τέτοιον τρόπο ώστε να αναγνωρίζεται ότι οι προκλήσεις του Σαχέλ είναι κατά βάση διεθνικές, διασυνοριακές και στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους·

99. τονίζει ότι εξακολουθεί να έχει καίρια σημασία η αυξημένη συνεργασία της ΕΕ με αφρικανικούς περιφερειακούς παράγοντες όπως η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ), η Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS), η Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ και τα αφρικανικά περιφερειακά μέσα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να σημειώνεται συνεχής πρόοδος στις πρωτοβουλίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο Σαχέλ· προτρέπει τις γειτονικέςq χώρες όπως η Σενεγάλη, η Αλγερία και το Μαρόκο να ηγηθούν στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας γνήσια περιφερειακής δυναμικής που θα δώσει ώθηση στην περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· αναγνωρίζει ότι οι βιώσιμες λύσεις για τα προβλήματα του Σαχέλ πρέπει να προκύψουν από το εσωτερικό της περιοχής με την πλήρη συμμετοχή των ίδιων των λαών της· καλεί ωστόσο την ΕΕ να συνεχίσει να επιδεικνύει την ίδια προσήλωση στη συνεργασία με τους εταίρους της περιοχής του Σαχέλ και στη στήριξή τους με όλα τα κατάλληλα μέσα που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των λαών της περιοχής και να συσφίξει τους δεσμούς με τις δημοκρατικές τους κυβερνήσεις·

Παρατηρήσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Δυτική Σαχάρα και στους καταυλισμούς του Tindouf

100. εκφράζει ικανοποίηση για την έκθεση του Απριλίου του 2013 του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα, όπου τονίζεται ότι είναι «εξαιρετικά σημαντικό να αποκλιμακωθεί η σύγκρουση στη Δυτική Σαχάρα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για το Σαχέλ» και ότι «το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθεί να είναι σημαντικό για οποιαδήποτε διευθέτηση της σύγκρουσης»· σημειώνει επίσης ότι οι διάφορες συγκρούσεις στο Σαχέλ, και, κυρίως, η παρουσία τρομοκρατικών ομάδων όπως η AQMI στο βόρειο Μαλί και τη νότια Αλγερία, αποτελούν εστίες αποσταθεροποίησης για τη Δυτική Σαχάρα και για ολόκληρη την περιοχή· σημειώνει ακόμη τον αρνητικό αντίκτυπο της σύγκρουσης για την περιφερειακή ολοκλήρωση η οποία, εφόσον συμπεριλάβει το Μαρόκο και την Αλγερία, θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την οικονομική ανάπτυξη και τον πολιτικό εκδημοκρατισμό, αυξάνοντας την ανθρώπινη ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή·

101. επαναλαμβάνει τη στήριξή του στα ψηφίσματα του ΟΗΕ σχετικά με τη Δυτική Σαχάρα· ζητεί τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των Σαχράουι, συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος της ειρηνικής διαδήλωσης·

102. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Δυτική Σαχάρα και στους καταυλισμούς του Tindouf χωρίς να προδικάζεται οποιαδήποτε τελική πολιτική διευθέτηση ή να εκφέρονται απόψεις σχετικά με τη διευθέτηση αυτή· επαναλαμβάνει ωστόσο ότι η αυτοδιάθεση είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του διεθνούς συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, υπενθυμίζει επίσης ότι η εδαφική ακεραιότητα είναι αρχή του διεθνούς δικαίου· υπενθυμίζει ακόμη την απόφαση 1754(2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με το οποίο παροτρύνονται όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με καλή πίστη χωρίς προϋποθέσεις «προκειμένου να επιτευχθεί μια δίκαιη, διαρκής και αμοιβαία αποδεκτή πολιτική λύση, η οποία θα προβλέπει την αυτοδιάθεση του λαού της Δυτικής Σαχάρας»· παροτρύνει το Μαρόκο και το Μέτωπο Polisario να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για να διευθετηθεί ειρηνικά η σύγκρουση και επαναλαμβάνει το δικαίωμα των Σαχράουι στην αυτοδιάθεση· τονίζει την ευκαιρία που παρουσιάζεται λόγω των πολιτικών και δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησαν στο Μαρόκο, σημειώνοντας ταυτόχρονα τις ισχυρότερες υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι μεταρρυθμίσεις αυτές όσον αφορά τον σεβασμό και την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τη Δυτική Σαχάρα· φοβάται μήπως η 25ετής καθυστέρηση σε σχέση με τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος ή την όποια άλλη μορφή πολιτικού συμβιβασμού ύστερα από διαπραγματεύσεις, αυξήσει την αποξένωση των Σαχράουι και τις πιθανότητες κλιμάκωσης της βίας, ιδίως μεταξύ των νέων· καλεί την ΕΕ να εμπλακεί περισσότερο και να στηρίξει τα Ηνωμένα Έθνη στην ενθάρρυνση των μερών ώστε αυτά να ξεκινήσουν εκ νέου τις άμεσες διαπραγματεύσεις, με σκοπό τη βιώσιμη και ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης·

103. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της, δεδομένου ότι η πολιτική διευθέτηση της διαμάχης στη Δυτική Σαχάρα, η συμφιλίωση και η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνδέονται άμεσα, να δραστηριοποιηθούν περισσότερο για τη διευθέτηση της διαμάχης στη Δυτική Σαχάρα, όχι μόνο υποστηρίζοντας τις διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ αλλά χρησιμοποιώντας και τα διάφορα μέσα εξωτερικής πολιτικής που έχουν στη διάθεσή τους (π.χ. ενίσχυση της παρακολούθησης και της ευαισθητοποίησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τις αστυνομικές δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας, υποστήριξη των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποκέντρωσης, καταπολέμηση των διακρίσεων στην περιοχή) προκειμένου να προωθήσουν την άκρως απαραίτητη οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών·

104. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την πρόσφατη έκθεση του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα βασανιστήρια, ο οποίος εντόπισε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι μαροκινοί αστυνομικοί έχουν συλλάβει άτομα για πολιτικούς λόγους, έχουν προβεί στον βασανισμό και βιασμό κρατουμένων Σαχράουι, έχουν απαγάγει και εγκαταλείψει διαδηλωτές στην έρημο για να τους εκφοβίσουν και έχουν συχνά στοχοποιήσει εσκεμμένα υπέρμαχους της ανεξαρτησίας, ακόμα και μέσα στις οικίες τους· σημειώνει την αύξηση των καταγγελιών για βίαιες εξαφανίσεις και μεροληπτικές δίκες· εφιστά ιδιαίτερη προσοχή στη διάλυση του καταυλισμού διαμαρτυρίας Gdeim Izik τον Νοέμβριο 2010, όπου η κλιμάκωση της βίας στοίχισε τη ζωή σε δεκατρείς πολίτες, και στη συνεπακόλουθη δίκη 25 Σαχράουι, πολλοί από τους οποίους είναι γνωστοί ακτιβιστές υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον Φεβρουάριο 2013· σημειώνει την επιμονή του Μαρόκου σχετικά με τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης και την τήρηση των διαδικαστικών εγγυήσεων, καθώς επίσης και τα θετικά συμπεράσματα ορισμένων διεθνών παρατηρητών, αν και υπενθυμίζει επίσης τον προβληματισμό του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη χρήση στρατιωτικού δικαστηρίου, τις καταγγελίες για χρήση βασανιστηρίων και την παράλειψη των μαροκινών αρχών να διερευνήσουν τις εν λόγω καταγγελίες· σημειώνει τα συμπεράσματα ορισμένων ΜΚΟ και παρατηρητών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με τις εικαζόμενες πολιτικές διώξεις, τα ελλιπή αποδεικτικά στοιχεία και τις υπερβολικές ποινές στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης, για την οποία είκοσι άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ποινές μεταξύ εικοσαετούς και ισόβιας κάθειρξης· εκφράζει, συνεπώς, ικανοποίηση για την υιοθέτηση, εκ μέρους της κυβέρνησης του Μαρόκου, της σύστασης του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (CNDH) βάσει της οποίας οι πολίτες δεν πρέπει να δικάζονται στο μέλλον από στρατοδικεία· προτρέπει την κυβέρνηση του Μαρόκου να εξασφαλίσει την υλοποίηση της δέσμευσης αυτής· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν αφορά όσους έχουν ήδη καταδικαστεί· ενθαρρύνει τη μαροκινή κυβέρνηση να εφαρμόσει το σύνολο των συστάσεων των εκθέσεων του ΟΗΕ και του CNDH και να συνεχίσει να αναπτύσσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί επομένως τις μαροκινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα όλους τους Σαχράουι πολιτικούς κρατούμενους, να συνεργάζονται με την κοινωνία των πολιτών και άλλους παράγοντες για να διασφαλίζονται διαφανείς και δίκαιες ποινικές διαδικασίες, να πραγματοποιούνται έρευνες και να διώκονται οι υπάλληλοι ασφάλειας που εικάζεται ότι εμπλέκονται σε αυθαίρετες κρατήσεις, βασανιστήρια και άλλες μορφές κατάχρησης εξουσίας·

105. καταδικάζει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υφίστανται οι γυναίκες Σαχράουϊ στα κατεχόμενα από το Μαρόκο εδάφη , οι οποίες εκδηλώνονται συνήθως με τη μορφή παρενοχλήσεων και σεξουαλικής βίας, πρακτικές τις οποίες ασκούν οι δυνάμεις κατοχής για να εκφοβίσουν τον λαό των Σαχράουϊ ο οποίος αγωνίζεται για το έννομο δικαίωμα της αυτοδιάθεσής του·

106. επαναλαμβάνει τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν στην έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) του 2006, η οποία διέρρευσε ανεπίσημα, σχετικά με τους περιορισμούς στην ελευθερία του λόγου, της συνάθροισης και του συνεταιρίζεσθαι στη Δυτική Σαχάρα· σημειώνει τον ισχυρισμό του Μαρόκου ότι επιτρέπει τις καταλήψεις και άλλες μορφές διαμαρτυρίας· εκφράζει τη λύπη του για τα θεσμικά προσκόμματα που φαίνεται πως προβάλλει το Μαρόκο σε βάρος των ΜΚΟ που έχουν λάβει θέση υπέρ της ανεξαρτησίας, εμποδίζοντας τη νομική τους καταχώρηση και αναγνώριση, που είναι απαραίτητη για να μπορούν να εργαστούν αποτελεσματικά στις κοινότητές τους· καταδικάζει τις συχνά σοβαρές ποινές για «υπονόμευση της εδαφικής ακεραιότητας του Μαρόκου», μια κατηγορία η οποία φέρεται να χρησιμοποιείται για τη στοχοποίηση των Σαχράουι που αγωνίζονται ειρηνικά για την ανεξαρτησία τους· υπενθυμίζει τα συμπεράσματα της ανεξάρτητης εμπειρογνώμονα των Ηνωμένων Εθνών για τα πολιτιστικά δικαιώματα, σύμφωνα με τα οποία οι μαροκινές αρχές καταστέλλουν ορισμένες πτυχές του πολιτισμού των Σαχράουι· επαναλαμβάνει την έκκλησή της ανεξάρτητης εμπειρογνώμονα των Ηνωμένων Εθνών για την ανατροπή μέτρων καταστολής πτυχών του πολιτισμού και την προώθηση της πλήρους πολιτιστικής πολυμορφίας· επικροτεί εν προκειμένω το σύνολο των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο νέο Σύνταγμα του Μαρόκου, οι οποίες αποσκοπούν στον σεβασμό της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας· εκφράζει ικανοποίηση για την ίδρυση ενός τηλεοπτικού σταθμού που απευθύνεται αποκλειστικά στους Σαχαράουι· ενθαρρύνει την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων αυτών·

107. καταδικάζει το γεγονός ότι την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013, το Μαρόκο απέλασε αντιπροσωπεία τεσσάρων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· σημειώνει ότι ο σκοπός της αντιπροσωπείας ήταν να επισκεφθεί τα εδάφη της Δυτικής Σαχάρας, να διερευνήσει την κατάσταση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συναντηθεί με εκπροσώπους της αποστολής του ΟΗΕ στη Δυτική Σαχάρα (MINURSO)· καταδικάζει τη συμπεριφορά των μαροκινών αρχών και ζητεί από το Βασίλειο του Μαρόκου να επιτρέψει σε ανεξάρτητους παρατηρητές, σε βουλευτές των κοινοβουλίων, στον Τύπο και σε ανθρωπιστικές οργανώσεις την ελεύθερη πρόσβαση και κυκλοφορία στη Δυτική Σαχάρα·

108. υπενθυμίζει τον προβληματισμό του γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για την υποστήριξη προγραμμάτων (UNOPS) σύμφωνα με το οποίο η Δυτική Σαχάρα παραμένει μία από τις πιο ναρκοθετημένες εκτάσεις του κόσμου· σημειώνει ότι οι νάρκες στη Δυτική Σαχάρα έχουν προκαλέσει τον τραγικό θάνατο τουλάχιστον 2.500 ανθρώπων από το 1975 και μετά, ότι συνεχίζουν να απειλούν πολλές χιλιάδες Σαχράουι νομάδων και ότι αποτελούν ένα σημαντικό εμπόδιο για τη διευθέτηση της διαμάχης στη Δυτική Σαχάρα και της κατάστασης των προσφύγων· εξαίρει, ως εκ τούτου, το έργο της MINURSO, του Βασιλικού Στρατού του Μαρόκου, του Μετώπου Polisario, της οργάνωσης «Landmine Action» και άλλων φορέων, σχετικά με τη χαρτογράφηση και τον καθαρισμό των επηρεαζόμενων περιοχών· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το Μέτωπο Polisario έχει υπογράψει τη Έκκληση της Γενεύης για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού· ενθαρρύνει όλους τους φορείς να κάνουν ό,τι είναι δυνατό για την εκπαίδευση του πληθυσμού, τη στήριξη των θυμάτων και την απομάκρυνση των υπόλοιπων πυρομαχικών· σημειώνει επίσης ότι το Μαρόκο είναι μία από τις λίγες χώρες, και μία από τις τρεις μόνο αφρικανικές χώρες, που δεν έχουν υπογράψει τη συνθήκη για την απαγόρευση των ναρκών· ενθαρρύνει το κράτος αυτό να την υπογράψει, ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ένδειξη προσήλωσης στην ειρήνη·

109. υπογραμμίζει την περίπτωση των γυναικών Σαχράουϊ και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην κοινωνία των Σαχράουϊ, και ιδίως στους καταυλισμούς προσφύγων όπου το ποσοστό του αναλφαβητισμού έχει μειωθεί σημαντικά από 95% στο τέλος της περιόδου της ισπανικής αποικιοκρατίας στο σημερινό ποσοστό του 5%· υπογραμμίζει τον καίριας σημασίας ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες στην οργάνωση των φορέων των Σαχράουι καθώς και την αυξημένη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, στις τοπικές επιτροπές, στο κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση· εφιστά την προσοχή στον ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες της Δυτικής Σαχάρας στη διατήρηση της ειρήνης, στην προώθηση του διαλόγου και της επίλυσης των συγκρούσεων και στη διατήρηση της κοινωνίας και των δομών των Σαχράουι·

110. εκφράζει την ανησυχία του για τη φτώχεια και την έλλειψη βασικών υπηρεσιών και επαρκούς στέγασης στους καταυλισμούς προσφύγων του Tindouf που τελούν υπό τη διαχείριση του Μετώπου Polisario, ιδίως σε ό,τι αφορά τη σίτιση, την υγειονομική περίθαλψη και την πρόσβαση σε πόσιμο νερό· επικροτεί την ανθρωπιστική αρωγή που παρέχεται από την ΕΕ μέσω της ECHO στους πρόσφυγες αυτούς· καλεί ωστόσο τους διεθνείς παράγοντες να διοχετεύουν, να συντονίζουν και να συνδυάζουν τη βοήθεια πιο αποτελεσματικά και, όπου κρίνεται αναγκαίο, να αυξάνουν το ποσό της βοήθειας προκειμένου να διασφαλίσουν τη σταθερότητα της ανθρωπιστικής κατάστασης και να συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών στους καταυλισμούς· λαμβάνοντας υπόψη την ανεπαρκή παροχή στέγασης, συμφωνεί με τις συστάσεις του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την επαρκή στέγαση, ότι πρέπει να διατεθεί επαρκής διεθνής χρηματοδότηση για τον σκοπό αυτόν· ωστόσο σημειώνει τα αποδοτικά συστήματα διακυβέρνησης στους καταυλισμούς και επικροτεί την ενεργή παρουσία της κοινωνίας των πολιτών με την έντονη συμμετοχή των γυναικών και στα δύο αυτά πεδία δραστηριότητας· επικροτεί επίσης την κοινωνική έμφαση στην εκπαίδευση παρά τους ελάχιστους πόρους· σημειώνει ωστόσο την έλλειψη σαφούς τεκμηρίωσης σχετικά με τον ακριβή αριθμό διαμενόντων στους καταυλισμούς· παροτρύνει τις αρχές του Polisario να διενεργούν ή να διευκολύνουν, με τη συνδρομή της Αλγερίας όποτε χρειάζεται, τακτικές απογραφές ή επίσημες καταχωρήσεις·

111. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η φτώχεια στους καταυλισμούς του Tindouf σε συνδυασμό με την απουσία μακροπρόθεσμων προοπτικών για πολλούς πρόσφυγες, αφήνει τους πρόσφυγες εκτεθειμένους στη ριζοσπαστικοποίηση και στον θρησκευτικό φονταμενταλισμό· υπενθυμίζει τον κίνδυνο που εγκυμονεί η στρατολόγηση νέων στα εγκληματικά ή τρομοκρατικά δίκτυα, και εφιστά την προσοχή στα αφύλακτα σύνορα της περιοχής, που μπορεί να διευκολύνουν τη βαθύτερη διείσδυση ισλαμιστικών ομάδων στους καταυλισμούς από το βόρειο Μαλί και άλλες περιοχές· καταδικάζει, στο πλαίσιο αυτό, την απαγωγή ευρωπαίων εργαζομένων σε δραστηριότητες βοήθειας από τον καταυλισμό Rabouni τον Ικτώβριο του 2011· τονίζει επομένως ότι έχει κεφαλαιώδη σημασία να περιφρουρηθεί η ασφάλεια και η προστασία των καταυλισμών· καλεί τις αλγερινές αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους ώστε να εξομαλύνουν την κατάσταση σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα στους καταυλισμούς του Tindouf· εκφράζει την πλήρη στήριξή του στο πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNCHR) που έχει στόχο να ενθαρρύνει την οικοδόμηση εμπιστοσύνης διευκολύνοντας τις ανταλλαγές οικογενειών μεταξύ του Tindouf και της Δυτικής Σαχάρας·

112. σημειώνει ότι, αν και οι περισσότεροι διεθνείς παρατηρητές και οι εκθέσεις της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, της Αφρικανικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, του «Κέντρου για τη Δικαιοσύνη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Robert F. Kennedy» και της οργάνωσης «Human Rights Watch» έχουν εντοπίσει λίγα στοιχεία που να αποδεικνύουν συστημικές και θεσμικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους καταυλισμούς, πολλοί φορείς, μεταξύ άλλων η μαροκινή κυβέρνηση, μαροκινές ΜΚΟ και πρώην διαμένοντες στο Tindouf, έχουν υποστηρίξει ότι οι αρχές του Polisario περιστέλλουν την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία της μετακίνησης των διαμενόντων στον καταυλισμό· σημειώνει την κατηγορηματική άρνηση των κατηγοριών αυτών από το Μέτωπο Polisario και τη βούλησή του να συνεργαστεί με τα όργανα του ΟΗΕ που είναι αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ως εκ τούτου, καλεί το Polisario να επιτρέψει την πλήρη, τακτική και απρόσκοπτη πρόσβαση ανεξάρτητων παρατηρητών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους καταυλισμούς, και την ενδελεχή διερεύνηση όλων των ισχυρισμών·

113. καλεί τις μαροκινές αρχές στα κατεχόμενα εδάφη της Δυτικής Σαχάρας να επιτρέψουν και να διευκολύνουν τις τακτικές επαφές, τις ανταλλαγές και τις επισκέψεις των οικογενειών των Σαχράουι μεταξύ των προσφυγικών καταυλισμών και των κατεχόμενων εδαφών·

114. επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να βελτιωθεί η τεκμηρίωση των εικαζόμενων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δυτική Σαχάρα, μέσω κυρίως της σύστασης του μαροκινού Εθνικού Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (CNDH) με γραφεία στο Laayoune και στη Dakhla, αναγνωρισμένα από τον ΟΗΕ· σημειώνει το θετικό έργο του μαροκινού Εθνικού Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και καλεί τη μαροκινή κυβέρνηση να βοηθήσει στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της εντολής του, μεριμνώντας για την εφαρμογή των συστάσεων του· ενθαρρύνει επίσης το CNDH να εντείνει τις προσπάθειές του για τη δημιουργία σχέσεων με τους Σαχαράουι που αντιτίθενται στον μαροκινό έλεγχο και να εξασφαλίσει ότι δίνεται η κατάλληλη συνέχεια στις διαμαρτυρίες· εκφράζει ικανοποίηση για την υιοθέτηση, εκ μέρους του Μαρόκου, τριών από τις πέντε συστάσεις του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δυτική Σαχάρα, και του ζητεί να εφαρμόσει και τις υπόλοιπες δύο· εκφράζει, επίσης την ικανοποίησή του για τις προσκλήσεις από την πλευρά του Μαρόκου των ad-hoc διεθνών αντιπροσωπειών και την αποδοχή των προσκλήσεων εκ μέρους αυτών, όπως μεταξύ άλλων του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα βασανιστήρια· ενθαρρύνει τις μαροκινές αρχές να εγκρίνουν τις αποστολές διακρίβωσης γεγονότων άλλων διεθνών οργάνων, όπως της Αφρικανικής επιτροπής των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των λαών, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· παροτρύνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τα όργανα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

115. σημειώνει ωστόσο τις σοβαρές και αμφισβητούμενες καταγγελίες σε βάρος των διοικήσεων του Μαρόκου και του Polisario· υπενθυμίζει την έμφαση που δόθηκε πρόσφατα από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην «ανεξάρτητη, αμερόληπτη, ολοκληρωμένη και συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δυτική Σαχάρα και στους καταυλισμούς»· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο ΟΗΕ δεν αναβάθμισε την εντολή της αποστολής για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος (MINURSO) τον Απρίλιο 2013, ώστε να ενσωματώνει και μια διάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ενθαρρύνει τον ΟΗΕ να το πράξει, ή διαφορετικά να συγκροτήσει ένα νέο, μόνιμο, αμερόληπτο όργανο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα έχει ως στόχο να επιτηρεί, να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τη γενικότερη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διερευνά μεμονωμένες καταγγελίες· ζητεί το όργανο αυτό να συμπεριλάβει και το ελεγχόμενο από το Μαρόκο τμήμα της Δυτικής Σαχάρας, τους καταυλισμούς του Tindouf και άλλα εδάφη που ελέγχονται από το Μέτωπο Polisario·

116. ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις του Μαρόκου και της Αλγερίας να αναπτύξουν περαιτέρω και να αναβαθμίσουν τον πολιτικό τους διάλογο προκειμένου να αποφύγουν την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή και προς όφελος της ευρύτερης διεθνούς κοινότητας·

117. παροτρύνει την ΥΕ/ΑΕ και τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να προσφέρουν στις μαροκινές αρχές και στο Polisario εκπαιδευτικά προγράμματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Δυτική Σαχάρα και στο Tindouf, τα οποία θα απευθύνονται στους υπαλλήλους της αστυνομίας και άλλων σωμάτων ασφαλείας, στους δικαστές, σε υπαλλήλους της τοπικής διοίκησης, σε μέσα ενημέρωσης και σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, επεκτείνοντας τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις για τη μετάβαση στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν δρομολογηθεί από το Μαρόκο, και ανεξάρτητα από τον πολιτικό συμβιβασμό που θα προκύψει από τις διαπραγματεύσεις για τη διαμάχη στη Δυτική Σαχάρα, οι οποίες πάντως θα πρέπει να ενθαρρυνθούν·

118. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για το Σαχέλ, στα κράτη μέλη της ΕΕ, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της περιοχής του Σαχέλ, στο Μαρόκο, στην Αλγερία, και στο Μέτωπο Polisario, στον Γενικό Γραμματέα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στην Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στον Πρόεδρο της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) και στη Γενική Γραμματέα της Επιτροπής, στον Πρόεδρο της Οικονομικής Κοινότητας Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) και στον Πρόεδρο της Επιτροπής.

  • [1]  ΕΕ L 200 της 27.7.2012, σ. 21.
  • [2]  ΕΕ L 75 της 19.3.2013, σ. 29.
  • [3]  ΕΕ C 99E της 3.4.2012, σ. 87.
  • [4]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0503.
  • [5]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0055.
  • [6]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0058.
  • [7]  Isobel Coleman, ‘The global glass ceiling: why empowering women is good for business’, στο Foreign Affairs, Τεύχος 89, Μάιος/Ιούνιος 2010, σ. 13-20· UN Population Fund, ‘State of world population 2009 – Facing a changing world: women, population and climate’.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (23.9.2013)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του Σαχέλ
(2013/2020(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jean Roatta

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

     Ασφάλεια και ανάπτυξη

1.  επιβεβαιώνει την αναπόσπαστη σύνδεση μεταξύ ανθρώπινης ασφάλειας και ανάπτυξης στο σύνολο των χωρών του Σαχέλ, όπως ορίζεται στη «Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στο Σαχέλ» του 2011· υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν για τη βιώσιμη επιτυχία των αναπτυξιακών πολιτικών η σταθερότητα στον τομέα της ασφάλειας, της οικονομίας, της πολιτικής και του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών στην περιοχή του Σαχέλ· υπενθυμίζει, παρά ταύτα, ότι, για την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή, είναι απαραίτητο να γίνουν αναπτυξιακές επενδύσεις ώστε ο πληθυσμός να διαθέτει επαρκείς πόρους που θα επιτρέψουν την ενίσχυση της σταθερότητας στην ζώνη αυτή· κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αποφεύγονταν σε μεγάλο βαθμό οι περιπτώσεις λαθρεμπορίου και οι παράνομες ενέργειες που διαπράττονται λόγω της έσχατης ένδειας και της έλλειψης πόρων και εναλλακτικών λύσεων·

2.  εκφράζει την άποψη ότι η πολιτική αστάθεια στην περιοχή του Σαχέλ, σε συνδυασμό με τη σοβαρή ξηρασία που πλήττει εκατομμύρια ανθρώπους, αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων και των κοινωνικοοικονομικών δικαιωμάτων, γεγονός που συνεπάγεται δυσμενείς επιπτώσεις για την αξιοπρεπή επιβίωση του πληθυσμού· υπενθυμίζει ότι το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απαραίτητα για τη σταθερότητα των κρατών, την ασφάλεια και το σεβασμό στων θεμελιωδών ελευθεριών·

3.  καλεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές όπως, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, εγκαθιδρύσουν αποτελεσματικές συνθήκες ασφάλειας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό των χωρών του Σαχέλ και στα σύνορα, με στόχο τη βέλτιστη ανάπτυξη των αναπτυξιακών πολιτικών και των πολιτικών που συνδέονται με την ανθρωπιστική βοήθεια·

4.  καλεί τις κυβερνήσεις των χωρών του Σαχέλ να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της κρίσης, με μια βιώσιμη στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης που να ανταποκρίνεται στις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές ανησυχίες των πολιτών τους, όπως η πρόσβαση στην τροφή, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την απασχόληση και τη στέγαση , η αναδιανομή του πλούτου, η αξιοπρεπής διαβίωση, κτλ·

5.  υπογραμμίζει ότι οι διάφορες συγκρούσεις στη ζώνη του Σαχέλ προκάλεσαν αύξηση των πληθυσμών σε κατάσταση εσωτερικής μετακίνησης στο εσωτερικό των κρατών, καθώς και αυξημένο αριθμό προσφύγων· απευθύνει έκκληση για συντονισμό των πολιτικών υπέρ των προσφύγων μεταξύ της Ένωσης, των κρατών του Σαχέλ, της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών, της Αφρικανικής Ένωσης και της Οικονομικής Κοινότητας των Δυτικοαφρικανικών Κρατών, ώστε να καταστεί δυνατή η υποδοχή των προσφύγων σε υγιείς και αξιοπρεπείς συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης, να εξασφαλισθεί η ανθρώπινη ασφάλεια των πλέον ευάλωτων ομάδων και να καταρτισθούν προγράμματα αυτάρκειας· υπενθυμίζει ότι, εκτός της υποδοχής και της προστασίας, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε τόσο οι πρόσφυγες όσο και οι εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας να έχουν την δυνατότητα, στο μέτρο του δυνατού, να επιστρέψουν στον τόπο προέλευσής τους.

6.  παρατηρεί ότι υπάρχουν ανησυχητικές ενδείξεις ότι η περιοχή του Σαχέλ στο σύνολό της θα πληγεί από σοβαρή επισιτιστική κρίση εντός του έτους και ζητεί από την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει επαρκώς την ανθρωπιστική της βοήθεια προς την περιοχή·

7.  καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να θεσπίσουν πολιτικές ανθρώπινης ασφάλειας υπέρ των προσφύγων, των εκτοπισμένων και των πιο ευάλωτων ομάδων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της βίας εναντίον των γυναικών, της εκμετάλλευσης, καθώς και κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, όπλων και εμπορευμάτων και της εμπορίας ανθρωπίνων όντων·

8.  υποστηρίζει τη Διεθνή Αποστολή Στήριξης στο Μαλί και την Πολυδιάστατη ολοκληρωμένη αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για τη σταθεροποίηση στο Μαλί, που ανέλαβε από 1ης Ιουλίου 2013, καθώς και την αποστολή EUCAP Σαχέλ· δέχεται με ικανοποίηση την πρόταση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της 14ης Ιουνίου 2013, για την εφαρμογή μιας «ολοκληρωμένης στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών για το Σαχέλ» που αναμένεται να αντιμετωπίσει όλες τις πτυχές της κρίσης: βελτίωση της διακυβέρνησης, καταπολέμηση της εγκληματικότητας (παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, ανθρωπίνων όντων, όπλων και τσιγάρων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες) και της τρομοκρατίας, ανθρωπιστική βοήθεια· ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζει για τους στόχους της στρατηγικής αυτής που αποσκοπούν στην ενίσχυση μιας διακυβέρνησης αποτελεσματικής και άνευ αποκλεισμών σε ολόκληρη την περιοχή, καθώς και στη συγκέντρωση των ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών σχεδίων και παρεμβάσεων για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ικανότητα αποκατάστασης·

9.  υπογραμμίζει την ανάγκη για το σύνολο των χωρών του Σαχέλ να θεσπίσουν πολιτικές βασικών κοινωνικών υποδομών και βασικών δικτύων (αποχέτευση, δίκτυο ιατρικών αναφορών, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες) για μια ουδέτερη, οικουμενική και άνευ περιορισμών, σωστή και αποτελεσματική προώθηση της ανθρωπιστικής βοήθειας· αναμένει εκ μέρους των κρατών, καθώς και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, την εδραίωση και την προσπελασιμότητα των εν λόγω δικτύων·

10. επισημαίνει τις αρνητικές επιπτώσεις που συνεπάγεται η σύγκρουση στη Δυτική Σαχάρα για την ευρύτερη περιοχή και, παράλληλα με τις πολιτικές διαπραγματεύσεις που διεξάγονται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, καλεί τα αντιμαχόμενα μέρη και τα γειτονικά κράτη να λάβουν καλόπιστα μέτρα αποκατάστασης της εμπιστοσύνης, όπως ενίσχυση του προγράμματος οικογενειακής επίσκεψης της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για το δημοψήφισμα στη Δυτική Σαχάρα (MINURSO) και προέκταση της εντολής της ώστε να περιλαμβάνουν παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επιτάχυνση της περιφερειοποίησης που υποσχέθηκε το Μαρόκο, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης των περιφερειακών πολιτικών κομμάτων ως ένα πρώτο βήμα προς την υλοποίηση της αυτοδιάθεσης του λαού των Σαχραουί και, σε γενικές γραμμές, μέτρα για τον τερματισμό της καταπίεσης και των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών διακρίσεων, ιδιαίτερα εναντίον ατόμων με αντίθετες πολιτικές απόψεις·

11. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των γυναικών στη σταθεροποίηση και στην ανάπτυξη στο Σαχέλ και καλεί για ενίσχυση του ηγετικού τους ρόλου στην πρόληψη των συγκρούσεων, στη διατήρηση και στην αποκατάσταση της ειρήνης, καθώς και στους τομείς της ασφάλειας, της πολιτικής και της οικονομικής ανάπτυξης· ενθαρρύνει τους αναπτυξιακούς εταίρους να στηρίξουν με χρηματοδοτήσεις τα σχέδια που αφορούν ειδικά την αυτονόμηση των γυναικών της περιοχής·

     Προς την υλοποίηση των ΑΣΧ

12. καλεί την ΕΕ όπως, σε συνεργασία με τις χώρες του Σαχέλ, θεσπίσει αναπτυξιακές πολιτικές προτεραιότητας βασιζόμενες σε μία προσέγγιση θεμελιωμένη στα δικαιώματα του ανθρώπου και στις θεμελιώδεις ελευθερίες για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης και των προβλημάτων υποσιτισμού και λιμού, για την ανθεκτικότητα στις ξηρασίες και την καταπολέμηση των φυσικών καταστροφών· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει κατά τον βέλτιστο τρόπο τους πόρους που προορίζονται για την καταπολέμηση του υποσιτισμού (123,5 εκατομμύρια ευρώ το 2012), σε συνάρτηση με τις εν λόγω πολιτικές προτεραιότητας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του πληττόμενου πληθυσμού και να υποστηρίξει την ανάπτυξη των τοπικών δυνατοτήτων των χωρών αυτών ώστε να διασφαλισθεί το σκοπούμενο αποτέλεσμα της βοήθειας·

13. υπενθυμίζει ότι μια διαρκής δέσμευση είναι απαραίτητη για να αναπτυχθεί η ανθεκτικότητα του Σαχέλ στις ξηρασίες και με τον τρόπο αυτό να αποσοβούνται οι αλλεπάλληλες επισιτιστικές κρίσεις που οδηγούν σε μαζική προσφυγή στην ανθρωπιστική βοήθεια κάθε φορά που συμβαίνει νέο επεισόδιο ξηρασίας· υπογραμμίζει ότι η δέσμευση αυτή προϋποθέτει διαρκή εταιρική σχέση μεταξύ των κυβερνήσεων, των περιφερειακών θεσμών, των δωρητών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως η πρωτοβουλία AGIR Sahel που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση·

14. υπογραμμίζει ότι μία μακροπρόθεσμη προσέγγιση, βασιζόμενη στην πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους, είναι αναγκαία για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων του Σαχέλ και τη στήριξη της ανάπτυξης μιας περιοχής που, το 2040, ο πληθυσμός της θα έχει φτάσει τα 150 εκατομμύρια·

15. απευθύνει έκκληση για τη θέσπιση και την παρακολούθηση αποτελεσματικών πολιτικών στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης, υπέρ των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως οι γυναίκες και τα παιδιά, με στόχο την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ): στοιχειώδης εκπαίδευση για όλους, βελτίωση της μητρικής υγείας και πρόσβαση όλων στην υγειονομική περίθαλψη, καταπολέμηση του VIH/AIDS και όλων των λοιμωδών νόσων· καλεί την ΕΕ, στο πλαίσιο του 11ου ΕΤΑ, να καταστήσει τη νεολαία προτεραιότητα της δράσης της στο Σαχέλ και να αναπτύξει φιλόδοξη πολιτική στον τομέα της εκπαίδευσης· υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα των πολιτικών για τις γυναίκες καθώς και για την πρόσβαση στην απασχόληση·

     Χρηματοδότηση και ανάπτυξη

16. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει προηγουμένως διαπιστωμένων αναγκών του πληθυσμού, να κατανέμονται τα μέσα υπέρ της ανάπτυξης στο Σαχέλ: Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας, Ταμείο για την ανθεκτικότητα στο Σαχέλ·

17. καλεί την Ένωση να συνεχίσει και να εντείνει τη δράση που διεξάγεται για την ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας στο Σαχέλ, να εξασφαλίσει έναν στενό συντονισμό μεταξύ των διεθνών οργανισμών ανθρωπιστικής βοήθειας, της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των κυβερνήσεων, να κινητοποιήσει τα απαραίτητα ποσά από το 10ο ΕΤΑ (660 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2007-2013) και το Ταμείο για την παγκόσμια συμμαχία υπέρ της πρωτοβουλίας γι την ανθεκτικότητα (Fonds pour l'Alliance globale pour l'initiative Résilience) (AGIR) (172 εκατομμύρια ευρώ για το 2012).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.9.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Leonidas Donskis, Mikael Gustafsson, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philippe Boulland, Enrique Guerrero Salom, Edvard Kožušník, Krzysztof Lisek, Isabella Lövin, Judith Sargentini

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Emma McClarkin, Jarosław Leszek Wałęsa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (4.9.2013)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του Σαχέλ
(2013/2020(ΙΝΙ))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Mariya Gabriel

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) και το προαιρετικό της πρωτόκολλο,

–   έχοντας υπόψη το προσαρτημένο στον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών πρωτόκολλο σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στην Αφρική,

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για την προστασία των γυναικών και των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ένοπλης σύγκρουσης καθώς και τα ψηφίσματα 1325 (2000) και 1820 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας,

–   έχοντας υπόψη το Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας (2010-2015),

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την άσκηση βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και την καταπολέμηση των κάθε μορφής διακρίσεων έναντι αυτών,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η πολιτική, περιβαλλοντική, αναπτυξιακή και ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή του Σαχέλ αφορούν κυρίως τις γυναίκες, οι οποίες γίνονται συχνά αντικείμενο διακρίσεων, βιώνουν πρωτοφανή ανασφάλεια για τη σωματική ακεραιότητα και την ανθρώπινη υπόστασή τους, χρόνια φτώχεια και περιθωριοποίηση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες στην περιοχή του Σαχέλ αποτελούν την πλειονότητα των μικροκαλλιεργητών, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τα έγγεια δικαιώματα· επισημαίνοντας ότι αυτή η έλλειψη ιδιοκτησίας επί της γης συμβάλλει στη φτώχεια των γυναικών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ολοένα περισσότερο καταπιεστικό κοινωνικό περιβάλλον περιορίζει την κινητικότητα και την παραγωγικότητα των γυναικών, και, εν τέλει, την ικανότητα τους να ενεργούν ως αποτελεσματικοί ηγέτες και υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων, η οικονομική και πολιτική χειραφέτηση των γυναικών, η προώθηση της ισότητας των φύλων και η προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών είναι απαραίτητα στοιχεία για τη μείωση της φτώχειας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη σύνοδο κορυφής του Λονδίνου για τον οικογενειακό προγραμματισμό τον Ιούλιο του 2012 περισσότερες από εκατό κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμοί και ΜΚΟ έθεσαν ως στόχο να επενδύσουν από σήμερα έως το 2020, 4 δισεκατομμύρια δολάρια, για την αύξηση του αριθμού των γυναικών που χρησιμοποιούν μεθόδους αντισύλληψης κατά 120 εκατομμύρια στις 69 φτωχότερες χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των κρατών του Σαχέλ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση αυτή προστίθεται στο υπάρχον ποσό των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μελέτες καταδεικνύουν πως, εάν οι γυναίκες είναι εκπαιδευμένες και μπορούν να αποκτούν και να ελέγχουν εισοδήματα, αυτό επιφέρει πολλά θετικά αποτελέσματα: μείωση της μητρικής και παιδικής θνησιμότητας, βελτίωση της υγείας και της διατροφής των γυναικών και των παιδιών, αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας, άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής, επιβράδυνση της αύξησης του πληθυσμού, ανάπτυξη των οικονομιών και διακοπή του κύκλου της φτώχειας[1]·

1.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες υφίστανται συχνά διακρίσεις όσον αφορά την αναγνώριση του αγώνα τους για ειρήνη· υπενθυμίζει ότι, όταν εμπλέκονται τακτικά στις διαδικασίες επίλυσης των συγκρούσεων και σε διαδικασίες εδραίωσης της ειρήνης γυναίκες, διαδραματίζουν βασικό ρόλο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, διευρύνοντας έτσι το πεδίο της ανοικοδόμησης, της αποκατάστασης και της παγίωσης της ειρήνης· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την συμμετοχή των γυναικών σε κάθε εθνική, περιφερειακή και διεθνή διαδικασία συμφιλίωσης για το Μαλί ιδιαίτερα για το βόρειο τμήμα της χώρας· ζητεί την τακτική αναθεώρηση των εθνικών σχεδίων δράσης που προβλέπονται στο ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και την επικαιροποίηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα της προτεραιότητας τους·

2.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις διακρίσεις που υφίστανται πολλές γυναίκες και κορίτσια της εν λόγω περιοχής, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στα σχετικά με αυτήν δικαιώματα, στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς και σχετικά με πρακτικές όπως οι καταναγκαστικοί γάμοι, η σεξουαλική εκμετάλλευση και ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων·

3.  εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τη χρήση νόμων περί «προσβολής της δημοσίας αιδούς» και νόμων που απαγορεύουν τη σύσταση σωματείου με «ανήθικους σκοπούς» όσον αφορά την κοινότητα ΛΟΑΔ στο Μαλί και την ευρύτερη περιοχή· επισημαίνει ότι, ενώ οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων του ιδίου φύλου είναι νόμιμες στην περιοχή, υπάρχουν πολυάριθμες αναφορές περιπτώσεων εισαγωγής διακρίσεων·

4.  καλεί μετ’ επιτάσεως την ΕΕ και τα κράτη του Σαχέλ να εφαρμόσουν πλήρως τα ακόλουθα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ: ψήφισμα 1325 για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, με το οποίο ζητείται η συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις πτυχές και τα επίπεδα επίλυσης των συγκρούσεων, ψήφισμα 1820 σχετικά με τη σεξουαλική βία σε καταστάσεις συγκρούσεων και μετά από συγκρούσεις , καθώς και τα επακόλουθα ψηφίσματα 1888, 1889 και 1960, που βασίζονται στα προαναφερθέντα ψηφίσματα· ζητεί, συνεπώς, να δοθεί έμφαση και να διασφαλιστεί η συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες, να αναγνωριστεί η ανάγκη ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην πρόληψη των συγκρούσεων, στις επιχειρήσεις για τη διατήρηση της ειρήνης, στην ανθρωπιστική βοήθεια και στην ανασυγκρότηση ύστερα από συγκρούσεις· καταγγέλλει την εξαιρετικά δεινή θέση στην οποία έχουν βρεθεί οι γυναίκες απλώς και μόνο επειδή είναι γυναίκες σε εμπόλεμες χώρες· υπογραμμίζει ότι πράξεις αυτού του είδους, ιδίως δε οι βιασμοί κοριτσιών από στρατιώτες, η καταναγκαστική πορνεία, η εξαναγκαστική γονιμοποίηση γυναικών, η σεξουαλική δουλεία, οι βιασμοί, οι σεξουαλικές επιθέσεις και η συναινετική απαγωγή (με την μέθοδο της αποπλάνησης) αποτελούν εγκλήματα που δεν επιτρέπεται να αγνοούνται· υποστηρίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις αυτές ως βασικά προβλήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη· τονίζει ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην άμβλωση για τις γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν πέσει θύματα βιασμού σε ένοπλες συγκρούσεις·

5.  υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας, μεταξύ άλλων για πράξεις βίας λόγω φύλου στις συγκρούσεις, που θίγουν την αξιοπρέπεια των γυναικών, είναι θεμελιώδους σημασίας για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την οικοδόμηση βιώσιμης ειρήνης· επικροτεί, συνεπώς, την προσφυγή της κυβέρνησης του Μαλί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τη συγκρότηση διεθνούς εξεταστικής επιτροπής για τα εγκλήματα και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται στο Μαλί·

6.  παροτρύνει τα κράτη του Σαχέλ να αναθεωρήσουν τη νομοθεσία τους σχετικά με τις γυναίκες και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας· τονίζει τη σημασία της ιδιοκτησίας των γυναικών επί της γης που καλλιεργούν και στην οποία ζουν·

7.  υπογραμμίζει την περίπτωση των γυναικών Σαχράουϊ και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην κοινωνία των Σαχράουϊ, και ιδίως στους καταυλισμούς προσφύγων όπου το ποσοστό του αναλφαβητισμού έχει μειωθεί σημαντικά από 95% στο τέλος της περιόδου της ισπανικής αποικιοκρατίας στο σημερινό ποσοστό του 5%· υπογραμμίζει τον καίριας σημασίας ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες στην οργάνωση των φορέων των Σαχράουι καθώς και την αυξημένη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, στις τοπικές επιτροπές, στο κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση·

8.  καταδικάζει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υφίστανται οι γυναίκες Σαχράουϊ στα κατεχόμενα από το Μαρόκο εδάφη , οι οποίες εκδηλώνονται συνήθως με τη μορφή παρενοχλήσεων και σεξουαλικής βίας, πρακτικές τις οποίες ασκούν οι δυνάμεις κατοχής για να εκφοβίσουν τον λαό των Σαχράουϊ ο οποίος αγωνίζεται για το έννομο δικαίωμα της αυτοδιάθεσής του·

9.  εφιστά την προσοχή στον ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες της Δυτικής Σαχάρας στη διατήρηση της ειρήνης, στην προώθηση του διαλόγου και της επίλυσης των συγκρούσεων και στη διατήρηση της κοινωνίας και των δομών των Σαχράουι·

10. καταδικάζει την παρέμβαση του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) στις εσωτερικές υποθέσεις των τρίτων χωρών και επιβεβαιώνει το δικαίωμα κυριαρχίας και αυτοδιάθεσης των λαών χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις· εκτιμά ότι η προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και η προώθηση πολιτικών που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της δημοκρατίας σε όλες τις χώρες·

11. αναγνωρίζει, ωστόσο, τον θετικό ρόλο που διαδραματίζει το ΕΜΔΔΑ για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και την εδραίωση της δημοκρατίας στις τρίτες χώρες·

12. χαιρετίζει τις προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και υπενθυμίζει τη σημασία της Οικονομικής Κοινότητας των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) για την σταθερότητα στην περιοχή·

13. ζητεί να αναπτυχθούν πολιτικές που να λαμβάνουν υπόψη την ειδική κατάσταση ευάλωτων ομάδων όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία, και ζητεί κατά συνέπεια να παρασχεθούν σχετικές υποδομές όπως νοσοκομεία, σχολεία, εκπαιδευτικός εξοπλισμός καθώς και η αναγκαία κοινωνική, ψυχολογική και διοικητική υποστήριξη· υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας και της διαβούλευσης με τις τοπικές οργανώσεις γυναικών·

14. επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση και των δύο φύλων στα θέματα του φύλου, αρχίζοντας από την πρώτη κιόλας σχολική βαθμίδα, ώστε να αλλάξουν σταδιακά οι κοινωνικές στάσεις και τα στερεότυπα και να εδραιωθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών ως θεμελιώδης κοινωνική αρχή στην περιοχή του Σαχέλ·

15. καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και το Συμβούλιο να ενθαρρύνουν περισσότερο τις χώρες της περιοχής να λάβουν συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα και να θέσουν ως προτεραιότητα την εφαρμογή προγραμμάτων για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών και, ειδικότερα, την πρόσβασή τους στις δημόσιες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων και στην εκπαίδευση, την πρόσβαση στα δικαιώματα υγείας και τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, σε ασφαλή δάνεια για τρόφιμα, γη και παραγωγικούς πόρους, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και στο δικαστικό σύστημα, προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, μέσω της παροχής βοήθειας για τη μετάβαση των γυναικών από άτυπες σε επίσημες μορφές εργασίας, η συμμετοχή τους στην λήψη πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων και η εξάλειψη κάθε μορφής άσκησης βίας στα κορίτσια και τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης του πρόωρου καταναγκαστικού γάμου και της βάναυσης πρακτικής του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

16. τονίζει ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι ιδιωτική οικογενειακή υπόθεση, και ότι οι δικαιολογίες για τη χρήση βίας λόγω πολιτισμικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων δεν είναι αποδεκτές·

17. προτρέπει την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τις χώρες εταίρους να θέσουν ως προτεραιότητα το θέμα της ατιμωρησίας κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και να διασφαλίσουν ότι οι δράστες των εγκλημάτων σεξουαλικής βίας προσάγονται στη δικαιοσύνη·

18. καλεί τα κράτη του Σαχέλ να εγκρίνουν νόμους και συγκεκριμένα μέτρα που θα απαγορεύουν και θα θεσπίζουν κυρώσεις για κάθε μορφή βίας σε βάρος των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης και των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών, όπως είναι ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών και οι αναγκαστικοί γάμοι, ιδίως στην περίπτωση ανηλίκων κοριτσιών· τονίζει τη σημασία της προστασίας των θυμάτων και της παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών, καθώς και της καταπολέμησης της ατιμωρησίας των δραστών, διασφαλίζοντας ότι τα εν λόγω εγκλήματα θα διερευνώνται, θα εκδικάζονται και θα τιμωρούνται πραγματικά και ότι όλες οι γυναίκες θα έχουν πλήρη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, χωρίς διακρίσεις λόγω θρησκείας και/ή εθνικής καταγωγής·

19. υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των τοπικών ενώσεων γυναικών στην κατάρτιση και την εφαρμογή των σχεδίων, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις και την πείρα τους και διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στους εθνικούς και διεθνείς δημόσιους πόρους·

20. καλεί τα κράτη του Σαχέλ να διασφαλίσουν ότι όλα τα κορίτσια καταχωρίζονται κατά τη γέννησή τους και ότι, κατόπιν, εγγράφονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση·

21. ζητεί από τους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ για το Σαχέλ και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αντιστοίχως, να αναπτύξουν κοινές δράσεις για την καλύτερη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών στην περιοχή αυτή, μέσω της καταπολέμησης της ατιμωρησίας για πράξεις βίας λόγω φύλου και κάθε άλλης μορφής βίας που θίγει την αξιοπρέπεια των γυναικών· προτρέπει την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη εταίρους να καταστήσουν τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων θέματα προτεραιότητας στο πλαίσιο των προγραμμάτων διμερούς βοήθειας και να προγραμματίσουν τη χορήγηση βιώσιμης και ασφαλούς χρηματοδότησης για τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη χειραφέτηση των γυναικών και στην προώθηση της ισότητας μεταξύ των φύλων. ειδικότερα καταδικάζει τη χρήση βίας ως το κύριο εμπόδιο για την άσκηση των δικαιωμάτων κοινωνικής και οικονομικής ελευθερίας των γυναικών· τονίζει ότι η πολιτική για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών θα πρέπει να θεωρείται εγκάρσιο ζήτημα·

22. παροτρύνει τη διεθνή κοινότητα να διαθέσει περισσότερα κεφάλαια για την προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών και τη χειραφέτησή τους στην περιοχή·

23. επισημαίνει ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προβλήματος που αφορά το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο περιλαμβάνει την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, πετρελαίου, τσιγάρων, ψευδεπίγραφων φαρμάκων και πυροβόλων όπλων· προτρέπει τους ηγέτες των χωρών του Σαχέλ να συνεργαστούν για την ενίσχυση των συστημάτων επιβολής του νόμου με στόχο την εξάλειψη όλων των μορφών παράνομης εμπορίας, και κυρίως της εμπορίας ανθρώπων, η οποία πλήττει ορισμένες από τις νεότερες και πιο φτωχές γυναίκες της περιοχής·

24. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ούτε στη στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στην περιοχή του Σαχέλ η οποία εγκρίθηκε στις 21 Μαρτίου 2011, ούτε στα σχετικά συμπεράσματα τα οποία εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 23ης Μαρτίου 2012 γίνεται αναφορά στην προώθηση της ισότητας των φύλων, την κατάσταση των γυναικών ή την προάσπιση των δικαιωμάτων τους·

25. καλεί τα κράτη του Σαχέλ να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία τους ώστε να διοργανώσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των γυναικών σε συνεργασία με τις ΜΚΟ, την κοινωνία των πολιτών, τον ΟΗΕ και την ΕΕ·

26. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν δίνει αρκετή έμφαση στη διάσταση του φύλου στο θέμα της φτώχειας· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να επενδύσει στις συγκεκριμένες ανάγκες των γυναικών και να σχεδιάσει δέσμη μέτρων κοινωνικής προστασίας που να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν· τονίζει ότι η ισότητα των φύλων και η πολιτική και οικονομική χειραφέτηση των γυναικών είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ανάπτυξης και της μείωσης της φτώχειας στην περιοχή του Σαχέλ· προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η διάσταση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών ενσωματώνονται σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα ανάπτυξης της ΕΕ που αφορούν την περιοχή του Σαχέλ·

27. καταγγέλλει ότι οι περικοπές στον προϋπολογισμό σε τομείς όπως η επισιτιστική ασφάλεια, η υγεία και η εκπαίδευση, οι οποίοι αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επίτευξη των ΑΣΧ, επιδεινώνουν περαιτέρω την επισιτιστική και ανθρωπιστική κρίση που μαστίζει την περιοχή του Σαχέλ· τονίζει ότι οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις στη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή, καθώς και η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την εξάλειψη του φαινομένου της αρπαγής γης είναι θεμελιώδους σημασίας για την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι επισιτιστικές κρίσεις να επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο στην περιοχή του Σαχέλ·

28. επισημαίνει ότι ο ρόλος των γυναικών είναι σημαντικός για την ανάπτυξη στην περιοχή του Σαχέλ, ιδίως όσον αφορά τη διατροφή, την επισιτιστική ασφάλεια και την παραγωγή τροφίμων, δεδομένου ότι οι γυναίκες αποτελούν τους κύριους παράγοντες στον τομέα της γεωργίας, παρότι ακόμη δεν έχουν σχεδόν καθόλου πρόσβαση στην κυριότητα της γης που καλλιεργούν· καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τον θεμελιώδη ρόλο των γυναικών, ως μικροκαλλιεργητών, στην επισιτιστική ασφάλεια και να επενδύσει σε ειδικά προγράμματα στήριξης αυτής της κατηγορίας· εμμένει στην άποψη ότι η στρατηγική της ΕΕ πρέπει να εστιάζει επίσης σε δράσεις που έχουν ως στόχο να διασφαλισθεί ότι οι πλέον ευάλωτοι άνθρωποι, ιδίως σε αγροτικές περιοχές, μπορούν να επωφελούνται από ευκαιρίες γεωργικής κατάρτισης και διατροφικής εκπαίδευσης, καλές συνθήκες υγείας και εργασίας, καθώς και ένα δίκτυο προστασίας, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη· τονίζει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η βιωσιμότητα της παραγωγής των μικροκαλλιεργητών, ιδίως των γυναικών, όσο και η αξιοποίηση των παραγωγικών τους δυνατοτήτων, πρέπει να τους παρασχεθεί μεγαλύτερη πρόσβαση σε μικροπιστώσεις για επενδύσεις σε βελτιωμένους σπόρους προς σπορά, λιπάσματα και αρδευτικούς μηχανισμούς, καθώς και στα απαραίτητα εργαλεία για την προστασία της σοδειάς τους από παράσιτα και ασθένειες·

29. τονίζει την επείγουσα ανάγκη χορήγησης ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ, η οποία θα συμβάλει στην επίτευξη των ΑΣΧ· υπογραμμίζει τη σημασία του στόχου για τη βελτίωση της μητρικής υγείας προκειμένου να μειωθεί η μητρική θνησιμότητα και να επιτευχθεί καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και οικογενειακού προγραμματισμού· τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης στον τομέα της σεξουαλικής και της αναπαραγωγικής υγείας ως αναπόσπαστου μέρους του προγράμματος για την υγεία των γυναικών·

30. υπογραμμίζει την ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων για την υγεία, προκειμένου να ενισχυθούν τα συστήματα υγείας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει υπονομεύσει την πρόοδο όσον αφορά τον ιό HIV/AIDS, τη φυματίωση, την ελονοσία και άλλες ασθένειες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

2.9.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Mikael Gustafsson, Astrid Lulling, Joanna Senyszyn, Marc Tarabella, Inês Cristina Zuber

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa Estaràs Ferragut, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen,Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Angelika Werthmann

  • [1]  Isobel Coleman, ‘The global glass ceiling: why empowering women is good for business’, στο Foreign Affairs, Τεύχος 89, Μάιος/Ιούνιος 2010, σ. 13-20· UN Population Fund, ‘State of world population 2009 – Facing a changing world: women, population and climate’.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.9.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

0

13

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pino Arlacchi, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Susy De Martini, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Ana Gomes, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Justas Vincas Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Werner Schulz, Laurence J.A.J. Stassen, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Μαριέττα Γιαννάκου, Ελένη Θεοχάρους, Μαρία-Ελένη Κοππά, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Τάκης Χατζηγεωργίου, Евгени Кирилов, Маруся Любчева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Jacob Bicep, Biljana Borzan, Emilio Menéndez del Valle, Norbert Neuser, Doris Pack, Jean Roatta, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Alf Svensson, Ivo Vajgl, Renate Weber, Метин Казак

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Manuel Fernandes, Isabella Lövin, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Raül Romeva i Rueda, Jarosław Leszek Wałęsa