ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), както и за изменение на Регламент (ЕС) № [...] [RD] по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2014 г. и за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета и регламенти (ЕС) № [...] [DP], (ЕС) № [...] [HZ] и (ЕС) № [...] [sCMO] във връзка с прилагането им през 2014 г.

  9.10.2013 - (COM(2013)0226 – C7‑0104/2013 – 2013/0117(COD)) - ***I

  Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  Докладчик: Алберт Дес


  Процедура : 2013/0117(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0326/2013
  Внесени текстове :
  A7-0326/2013
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), както и за изменение на Регламент (ЕС) № [...] [RD] по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2014 г. и за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета и регламенти (ЕС) № [...] [DP], (ЕС) № [...] [HZ] и (ЕС) № [...] [sCMO] във връзка с прилагането им през 2014 г.

  (COM(2013)0226 – C7‑0104/2013 – 2013/0117(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0226),

  –   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0104/2013),

  –   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

  –   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 септември 2013 г.[1],

  –   като взе предвид член 55 от своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становището на комисията по бюджети (A7-0326/2013),

  1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

  2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

  3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  Изменение  1

  Предложение за регламент

  Съображение -1 (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (-1) Важно е да се гарантира, че административните тежести в областта на селското стопанство са подложени на редовен надзор и че размерът им се намалява. В своето съобщение от 12 декември 2012 г. относно регулаторната пригодност на ЕС Комисията пое ангажимент да не отслабва усилията си за премахване на всички ненужни регулаторни тежести. Европейският парламент и Съветът следва да получават информация относно напредъка, постигнат в тази област;

  Изменение  2

  Предложение за регламент

  Съображение 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) За да се осигури правна сигурност при прехода, следва да се предвиди, че разходите, направени съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005 по мерките за подпомагане за площ и за животновъдна дейност, следва да бъдат допустими за финансиране от ЕЗФРСР през новия програмен период, ако все още предстои да се извършват плащания. В интерес на доброто финансово управление и ефективното изпълнение на програмите такива разходи следва да бъдат ясно определени в програмите за развитие на селските райони и в системите за управление и контрол на държавите членки. С цел да се избегне ненужното усложняване при финансовото управление на програмите за развитие на селските райони през новия програмен период, следва да се предвиди, че процентите на съфинансиране за новия програмен период се отнасят и до разходите в преходния период.

  (3) За да се осигури правна сигурност при прехода, следва да се предвиди разпоредба, съгласно която всички мерки за програмния период 2007—2013 г., предприети съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005, са допустими за финансиране от ЕЗФРСР през новия програмен период, ако все още предстои да се извършват плащания. В интерес на доброто финансово управление и ефективното изпълнение на програмите такива разходи следва да бъдат ясно определени в програмите за развитие на селските райони и в системите за управление и контрол на държавите членки. С цел да се избегне ненужното усложняване при финансовото управление на програмите за развитие на селските райони през новия програмен период, следва да се предвиди, че процентите на съфинансиране за новия програмен период се отнасят и до разходите в преходния период.

  Обосновка

  За да се гарантира съгласуваността на програмата, изпълнението на всички мерки по действащи програми за развитие на селските райони следва да бъде продължено по време на преходната година в съответствие с принципа „нови средства за стари мерки“.

  Изменение  3

  Предложение за регламент

  Съображение 3 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3a) С оглед на сериозните затруднения, които редица държави членки продължават да срещат по отношение на финансовата си стабилност, и с цел ограничаване, по време на прехода от настоящия към следващия програмен период, на произтичащите от този преход отрицателни последици, като се даде възможност за максимално използване на наличните средства от ЕЗФРСР, е необходимо да се удължи срокът на дерогацията за увеличаване на максималните ставки на приноса на ЕЗФРСР, предвидени в член 70, параграф 4в от Регламент (ЕО) № 1698/2005, до крайния срок на допустимост на разходите за програмния период 2007—2013 г., а именно 31 декември 2015 г.

  Изменение  4

  Предложение за регламент

  Съображение 11

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (11) С оглед да се позволи на държавите членки да отговорят на потребностите на своите селскостопански сектори или да укрепят по-гъвкаво политиката си за развитие на селските райони, следва да им се даде възможност да прехвърлят средства от своите тавани за директни плащания към подпомагането си, определено за развитие на селските райони, и от целевото подпомагане за развитие на селските райони към тавана си за директни плащания. В същото време на държавите членки, в които равнището на директно подпомагане остава по-ниско от 90 % от средното равнище на подпомагане за Съюза, следва да се даде възможност да прехвърлят допълнителни средства от своето подпомагане, предназначено за развитие на селските райони, към тавана си за директни плащания. Такива решения следва да се вземат, в определени граници, само веднъж и за целия период на финансовите години 2015—2020.

  (11) С оглед да се позволи на държавите членки да отговорят на потребностите на своите селскостопански сектори или да укрепят по-гъвкаво политиката си за развитие на селските райони, следва да им се даде възможност да прехвърлят средства от своите тавани за директни плащания към подпомагането си, определено за развитие на селските райони, и от целевото подпомагане за развитие на селските райони към тавана си за директни плащания. В същото време на държавите членки, в които равнището на директно подпомагане остава по-ниско от 90 % от средното равнище на подпомагане за Съюза, следва да се даде възможност да прехвърлят допълнителни средства от своето подпомагане, предназначено за развитие на селските райони, към тавана си за директни плащания. Такива решения следва да се вземат, в определени граници, за целия период на финансовите години 2015—2020, с възможност за преразглеждане през 2017 г.

  (Пасажът „и от целевото подпомагане за развитие на селските райони към тавана си за директни плащания“ беше заличен в AM 3 към проектодоклада, но трябва да бъде възстановен.)

  Изменение  5

  Предложение за регламент

  Съображение 13 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (13a) На Финландия беше разрешено да изплаща национално подпомагане на някои селскостопански сектори в южната част на страната в съответствие с член 141 от договора й за присъединяване. Като се има предвид графикът на реформата на ОСП и фактът, че икономическото положение в селското стопанство в южна Финландия е трудно и следователно производителите все още се нуждаят от специфична подкрепа, е уместно да се предвидят интеграционни мерки, според които, съгласно член 42 от Договора, Комисията може да разреши на Финландия да отпуска национална помощ за някои производствени сектори в южната част на страната. Тези плащания следва постепенно да намаляват в периода 2014—2020 г.

  Изменение  6

  Предложение за регламент

  Член -1 (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член -1

   

  Намаляване на административната тежест

   

  Комисията избягва налагането на каквито и да било допълнителни, ненужни и несъразмерни административни тежести при прилагането на настоящия регламент и на Регламенти (ЕС) № [DP], (ЕС) № [HZ] и (ЕС) № [sCMO]. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета редовни доклади относно направените в това отношение усилия.

  Изменение  7

  Предложение за регламент

  Член 1 - параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Чрез дерогация от член 94 на Регламент (ЕС) № [...] [RD] за мерките, посочени в член 36, буква а), подточки i) до v) и буква б), подточки iv) и v) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, държавите членки могат да продължат да поемат нови правни ангажименти към бенефициерите през 2014 г. съгласно програмите за развитие на селските райони, приети въз основа на Регламент (ЕО) № 1698/2005, дори след като финансовите ресурси на програмния период 2007—2013 г. са били изчерпани, до приемането на съответната програма за развитие на селските райони за програмния период 2014—2020 г. Разходите, направени въз основа на тези ангажименти, са допустими в съответствие с член 3 от настоящия регламент.

  1. Чрез дерогация от член 94 на Регламент (ЕС) № [...] [RD] за всички мерки за програмния период 2007—2013 г. на Регламент (ЕО) № 1698/2005 държавите членки могат да продължат да поемат нови правни ангажименти към бенефициерите през 2014 г. съгласно програмите за развитие на селските райони, приети въз основа на Регламент (ЕО) № 1698/2005, дори след като финансовите ресурси на програмния период 2007—2013 г. са били изчерпани, до приемането на съответната програма за развитие на селските райони за програмния период 2014—2020 г. или до края на 2014 г. Разходите, направени въз основа на тези ангажименти, са допустими в съответствие с член 3 от настоящия регламент.

  Изменение  8

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Чрез дерогация от член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № [...] [RD] разходи, свързани с правните ангажименти към бенефициерите, поети в обхвата на мерките по член 36, буква а), подточки i) до v) и буква б), подточки iv) и v) от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и член 36, буква б), подточки i) и iii) от същия регламент по отношение на годишната премия, са допустими за финансиране от ЕЗФРСР през програмния период 2014—2020 г. в следните случаи:

  1. Чрез дерогация от член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № [...] [RD] разходи, свързани с правните ангажименти към бенефициерите, поети в обхвата на всички мерки, посочени в членове 20, 36, 52 и 63 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, са допустими за финансиране от ЕЗФРСР през програмния период 2014—2020 г. в следните случаи:

  Изменение  9

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – буква б)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) за плащания, които трябва да се извършат след 31 декември 2015 г.

  б) за плащания, които трябва да се извършат след 31 декември 2015 г. по всички задължения, поети съгласно член 36.

  Изменение  10

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 2 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2a. Когато средствата в предишните програми за развитие на селските райони са недостатъчни за покриване на разходите, посочени в параграф 1, тези разходи могат да бъдат заявени за възстановяване пред Комисията през референтните периоди, като се започва от първия месец след края на първия референтен период.

  Обосновка

  От значение е да се осигури непрекъснатост на подпомагането за по-широкообхватни от предложените от Комисията задължения за мерките през периода 2007—2013 г.

  Изменение  11

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1 – точка 2

  Регламент (ЕО) № 73/2009

  Член 40 - параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. При необходимост държавите членки прилагат линейно намаление/увеличение на стойността на всички права на плащане и/или размера на националния резерв, както е посочено в член 41, за да гарантират спазването на тавана, определен в приложение VIII.

  2. При необходимост държавите членки прилагат линейно намаление стойността на права на плащане над 2000 евро и/или размера на националния резерв, както е посочено в член 41, за да гарантират спазването на тавана, определен в приложение VIII.

  Изменение  12

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1 – точка 2

  Регламент (ЕО) № 73/2009

  Член 40 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1a. Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 държавите членки могат да решат да запазят стойността на правата на плащане към 31 декември 2013 г.

  Обосновка

  През 2015 г., вследствие на влизането в сила на реформата на селскостопанската политика, по-специално вътрешното сближаване и екологичните мерки, стойността на правата на плащане ще бъде преизчислена. Адаптиране на плащанията, а не на стойностите на правата за преходната 2014 г., би опростило въпроса.

  Изменение  13

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1 – точка 2

  Регламент (ЕО) № 73/2009

  Член 40 – параграф 2 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2a. Чрез дерогация от параграф 2 и от член 51, параграф 2, последна алинея дадена държава членка може да прилага линейно намаление на директните плащания за 2014 г., за да спази посочените в приложение VІІІ тавани. Когато се прилага такова намаление, държавите членки могат да предоставят помощ в размер до 5 000 евро в случай на директни плащания, дължими на собственици на земеделски стопанства въз основа на подадено заявление за помощ за 2014 г.

  Обосновка

  По този начин на държавите членки се предоставя по-голяма гъвкавост при спазването на таваните, посочени в приложение VІІІ, и се постига опростяване.

  Изменение  14

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1 – точка 2

  Регламент (ЕО) № 73/2009

  Член 40 - параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Без да се засягат разпоредбите на член 25 от Регламент (ЕС) № [HZ] на Европейския парламент и на Съвета, размерът на директните плащания, които могат да бъдат предоставени в държава членка за календарната 2014 г. съгласно членове 34, 52, 53 и 68 от настоящия регламент и за помощ за бубари съгласно член 111 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, не надвишава таваните, посочени в приложение VIII към настоящия регламент за въпросната година. При необходимост и за да се спазят таваните, посочени в приложение VIII, държавите членки прилагат линейно намаление на размера на директните плащания за календарната 2014 г.

  3. Без да се засягат разпоредбите на член 25 от Регламент (ЕС) № [HZ] на Европейския парламент и на Съвета, размерът на директните плащания, които могат да бъдат предоставени в държава членка за календарната 2014 г. съгласно членове 34, 52, 53 и 68 от настоящия регламент и за помощ за бубари съгласно член 111 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, не надвишава таваните, посочени в приложение VIII към настоящия регламент за въпросната година, след приспадане на сумите, произтичащи от прилагането на член 136б за календарната 2015 г. в съответствие с приложение VIIIа към настоящия регламент. При необходимост и за да се спазят таваните, посочени в приложение VIII, държавите членки прилагат линейно намаление на размера на директните плащания за календарната 2014 г., след приспадне на сумите, произтичащи от прилагането на член 136б за календарната 2015 г. в съответствие с приложение VIIIа към настоящия регламент.

  Обосновка

  Приемане на разпоредба, която позволява на държавите членки да продължават да прехвърлят неизразходвани средства от първия към втория стълб и през 2014 г.

  Изменение  15

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1 – точка 3

  Регламент (ЕО) № 73/2009

  Член 51 - параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  В член 51, параграф 2 се добавя следната алинея:

  В член 51, параграф 2 се добавят следните алинеи:

  „За 2014 г. таваните за директните плащания, посочени в членове 52 и 53, са идентични с таваните, определени за 2013 г., умножени по коефициент, изчисляван за всяка засегната държава членка, като националният таван за 2014 г., определен в приложение VIII, се раздели на националния таван за 2013 г. Това умножаване се прилага само спрямо държави членки, чийто национален таван за 2014 г., определен в приложение VIII, е по-малък от националния таван за 2013 г.“

  „За 2014 г. таваните за директните плащания, посочени в членове 52 и 53, са идентични с таваните, определени за 2013 г., умножени по коефициент, изчисляван за всяка засегната държава членка, като националният таван за 2014 г., определен в приложение VIII, се раздели на националния таван за 2013 г. Това умножаване се прилага само спрямо държави членки, чийто национален таван за 2014 г., определен в приложение VIII, е по-малък от националния таван за 2013 г.“

   

  Чрез дерогация от предишния параграф държавите членки могат решат преди...*, че за 2014 г. таваните за директните плащания, посочени в членове 52 и 53, са идентични с таваните за 2013 г.

   

  Настоящото решение се нотифицира на Комисията най-късно до датата, посочена в същата алинея.“

   

  __________________

   

  * ОВ, моля въведете дата: 7 дни след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

  Обосновка

  Изменението има за цел да избегне налагането на наказание за дребните животновъди, отглеждащи говеда за месо, които получават помощ на равнище по-ниско от прага на освобождаване от данъци от 5000 евро, посочен в действащия инструмент за модулация, който ще бъде премахнат в бъдеще. Този значителен спад на помощите, предназначени за животновъдството, би бил проблем в настоящия икономически контекст, от където идва и необходимостта от адаптиране на законодателството.

  Изменение  16

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1 – точка 5 – буква аа)

  Регламент (ЕО) № 73/2009

  Член 69 - параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  aa) Добавят се следните параграфи:

   

  „1a. Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да решат да използват до 13 % от годишния национален таван, посочен член 40, при условие че:

   

  а) до 31 декември 2013 г. са прилагали схемата за единно плащане на площ съгласно дял V от настоящия регламент или са финансирали мерки по член 111 от настоящия регламент, или са обхванати от дерогацията, предвидена в член 69, параграф 5, или, в случая на Малта, в член 69, параграф 1 от настоящия регламент; или

   

  б) в продължение на най-малко една година през периода 2010—2013 г. са разпределили повече от 5 % от сумата, с която разполагат за предоставяне на директните плащания, предвидени в дялове III, IV и V от настоящия регламент, с изключение на дял IV, глава 1, раздел 6, за финансиране на мерките, определени в дял III, глава 2, раздел 2 от настоящия регламент, подпомагането, предвидено в член 68, параграф 1, буква а), подточки i) до iv) и в член 68, параграф 1, букви б) и д) от настоящия регламент, или мерките съгласно глава 1, с изключение на дял IV, раздел 6 от настоящия регламент.

   

  1б. Чрез дерогация от параграф 1а държавите членки, които са разпределили, в продължение на най-малко една година през периода 2010—2013 г., повече от 10 % от сумата, с която разполагат за предоставяне на директните плащания, посочени в дялове III, IV и V от настоящия регламент, с изключение на дял IV, глава 1, раздел 6 за финансиране на мерките, посочени в дял III, глава 2, раздел 2 от настоящия регламент, подпомагането, предвидено в член 68, параграф 1, буква а), подточки i) до iv) и в член 68, параграф 1, букви б) и д) от настоящия регламент, или мерките съгласно глава 1, с изключение на дял IV, раздел 6 от настоящия регламент, могат да решат да използват повече от 13 % от годишния национален таван, посочен в приложение VIII от настоящия регламент, след одобрение от Комисията.“

  Обосновка

  Като последица от решенията относно МФР, през 2014 г. пакетите от директни плащания за повечето държавите членки ще бъдат по-ниски в сравнение с 2013 г. Поради това сумата за директни плащания, която може да бъде насочена към обвързаното с производството подпомагане, през 2014 г. също ще бъде значително по-ниска в сравнение с 2013 г. Следователно е необходимо да се даде възможност за използване на по-високи ставки на обвързаното с производството подпомагане, посочено в член 39, параграфи 1, 2 и 3 от новия проект за регламент за директните плащания. Тези нови ставки следва да се прилагат още от 1 януари 2014 г.

  Изменение  17

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1 – точка 5 – буква б а) (нова)

  Регламент (ЕО) № 73/2009

  Член 69 - параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ба) параграф 4 се изменя, както следва:

   

  „4. Подкрепата, предвидена в параграф 1, буква а), подточки i), ii), iii) и iv) и параграф 1, букви б) и д), е ограничена до 6,5 % от националните тавани, посочени в член 40, или, в случая на Малта, до сумата от 2 милиона евро, посочена в член 69, параграф 1 от настоящия регламент, която следва да се използва конкретно за финансирането на мерките, посочени в член 68, параграф 1, буква б) в сектора на млечните продукти.“

  Обосновка

  Увеличаването на разрешеното максимално равнище на доброволната обвързана с производството помощ в рамките на реформата може да бъде въведено през 2014 г., като разрешеният понастоящем дял на специфичната помощ се променя от 3,5 % на 6,5 % от националните тавани, предвидени в член 69 от Регламент (ЕО) № 73/2009. По този начин желаещите държави членки могат да прилагат незабавно част от новата ОСП и да подпомогнат своевременно някои сектори като животновъдството, които са в тежко положение и са изправени пред проблеми с доходите.

  Изменение  18

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1 – точка 5 а (нова)

  Регламент (ЕО) № 73/2009

  Глава 5 а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  В дял III след член 72 се добавя следната глава 5a:

   

  „ГЛАВА 5а

   

  ПРЕРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ПЛАЩАНЕ за 2014 г.

   

  Член 72а

   

  Общи правила

   

  1. 1. Държавите членки могат в срок до ….* да решат да предоставят плащане на земеделски стопани, които имат право на плащане по схемата за единно плащане в съответствие с глава 1 или глава 2, раздел 2 от настоящия дял, или и двете, или по схемата за единно плащане на площ съгласно дял 5.

   

  Държавите членки нотифицират Комисията за решението си до датата, посочена в първа алинея.

   

  2. Държавите членки, които са решили да прилагат схемата за единно плащане на регионално равнище, могат да прилагат плащането, посочено в настоящата глава, на регионално равнище.

   

  3. Плащането съгласно параграф 1 се предоставя единствено на земеделски стопани, които през 2014 г. активират права на плащане или получават плащания по схемата за единно плащане на площ.

   

  4. Плащането по параграф 1 се изчислява от държавите членки, като числото, което трябва да бъде определено от държавите членки и което не надвишава 65 % от националното или регионалното средно плащане на хектар, се умножи по броя права на плащане, които земеделският стопанин е активирал съгласно член 35, параграф 1, или по броя на отговарящите на условията хектари, декларирани от земеделския стопанин по схемата за единно плащане на площ. Броят на тези права на плащане или хектари не е по-голям от 30 хектара или от средния размер на земеделските стопанства, посочен в приложение XIIa, ако този среден размер е по-голям от 30 хектара в съответната държава членка.

  "

  При условие че са спазени максималните граници, определени в първа алинея, държавите членки могат на национално равнище да направят деление в броя хектари, определени в съответствие с първа алинея, при условие че това деление се прилага по един и същи начин за всички земеделски стопани.

   

  Средното национално равнище на плащане на хектар съгласно първа алинея се определя от държавите членки въз основа на определения в приложение VIII национален таван за календарната 2014 г. и въз основа на броя на допустимите за подпомагане хектари, които са декларирани през 2014 г. съгласно член 35 или по схемата за единно плащане на площ.

   

  Средното регионално равнище на плащане на хектар съгласно първа алинея се определя от държавите членки въз основа на обективни критерии.

   

  5. Държавите членки гарантират, че не се извършват никакви плащания на земеделски стопани, за които е доказано, че след 19 октомври 2011 г. са разделили своето стопанство единствено с цел да се възползват от преразпределителното плащане. Това се отнася и за земеделските стопани, чиито стопанства са резултат на такова разделяне.

   

  Член 72б

   

  Финансови разпоредби

   

  1. Държавите членки могат да използват до 30 % от годишния национален таван за календарната 2014 г. в съответствие с приложение VIII за финансиране на плащането по настоящата глава.

   

  2. На базата на процента на националния таван, използван от държавите членки в съответствие с параграф 1, Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 141а във връзка с определянето на съответния таван за плащането и адаптира таваните в съответствие с приложение VIII.“

   

  ______________

   

  * ОВ, моля въведете дата: три месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

  Изменение  19

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1 – точка 6 а (нова)

  Регламент (ЕО) № 73/2009

  Член 111 - параграф 5

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (6a) Член 111, параграф 5, трета алинея се изменя, както следва:

   

  „ЕФГЗ финансира изцяло допълнителната премия по отношение на стопанства, разположени на цялата територия на държава членка, ако във въпросната държава членка в популацията от говеда има висок дял от крави с бозаещи телета, представляващи най-малко 30 % от общия брой крави, и ако най-малко 30 % от закланите мъжки говеда принадлежат към класове S, Е и U. Дали тези проценти са били превишени, се установява на базата на средната величина за двете години, предхождащи годината, за която се предоставя премията.“

  Обосновка

  Трябва да се използва преходният регламент, за да се предвиди влизането в сила на премахването на допълнителната национална премия за кравите с бозаещи телета, като се предвиди и адаптиране (чрез добавяне на клас U към класовете на закланите мъжки говеда) на член 111 от действащия Регламент (ЕО) № 73/2009, за да може да се подпомогне отглеждането на говеда чрез ЕФГЗ през 2014 г. Този прост технически инструмент е средство, което може да се използва за бързо подпомагане на регионите, развиващи животновъдство, който се намират в трудно положение.

  Изменение  20

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1 – точка 7 а (нова)

  Регламент (ЕО) № 73/2009

  Член 124

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (7a) Член 124, параграфи 1 и 2 се заменя със следното:

   

  „1. Земеделската площ на нова държава членка, различна от България и Румъния, обхваната от схемата за единно плащане на площ, е частта от използваната земеделска площ, която се поддържа в добро селскостопанско състояние, независимо дали е използвана за производство или не, и — когато е подходящо — коригирана в съответствие с обективни и недискриминационни критерии, които се определят от тази нова държава членка след одобрение от Комисията.“

   

  За целите на настоящия дял „използвана земеделска площ“ означава общата площ, сформирана от обработваемата земя, постоянните пасища, постоянните култури и градините за лично ползване, съгласно установеното от Комисията за нейните статистически цели.

   

  За България и Румъния земеделската площ, обхваната от схемата за единно плащане на площ, е частта от използваната земеделска площ, която се поддържа в добро селскостопанско състояние, независимо дали се използва за производство или не, и — когато е подходящо — коригирана в съответствие с обективни и недискриминационни критерии, които се определят от България или Румъния след одобрение от Комисията.

   

  2. С цел предоставяне на плащания по схемата за единно плащане на площ, всички земеделски парцели, които отговарят на критериите, предвидени в параграф 1, както и всички земеделски парцели, засети с дървесни култури с кратък цикъл на ротация (КН код ex № 0602 90 41), са допустими. При все това за България и Румъния всички земеделски парцели, които отговарят на критериите, предвидени в параграф 1, както и всички земеделски парцели, засети с дървесни култури с кратък цикъл на ротация (КН код ex № 0602 90 41), са допустими.

   

  Освен в случаите на непреодолима сила или извънредни обстоятелства, посочените в първа алинея парцели следва да са на разположение на земеделския стопанин към датата, определена от държавата членка, която е не по-късна от датата, предвидена в тази държава членка за изменение на заявленията за подпомагане.

   

  Минималният размер на допустимата площ за стопанство, за която могат да се изискват плащания, е 0,3 ha. Въпреки това всяка нова държава членка може да реши, въз основа на обективни критерии и след одобрението на Комисията, да определи минималния размер на по-високо равнище, при условие че той не превишава 1 ha.“

  Обосновка

  В член 124 от Регламент (ЕО) № 73/2009, параграфи 1 и 2 се заменят, като се привеждат в съответствие с мандата на Европейския парламент за водене на преговори за Регламента за директните плащания (решение от 13 март 2013 г.).

  Изменение  21

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1 – точка 8 а (нова)

  Регламент (ЕО) № 73/2009

  Член 133 б (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (8a) В дял V се добавя следният член:

   

  „Член 133б

   

  Преходно национално подпомагане през 2014 г.

   

  1. Новите държави членки, които прилагат единното плащане на площ в съответствие с член 122, могат да решат да предоставят преходно национално подпомагане през 2014 г.

   

  2. България и Румъния могат да предоставят подпомагане по настоящия член само ако до [един месец от датата на прилагане на настоящия регламент] решат през 2014 г. да не предоставят никакви допълнителни директни национални плащания съгласно член 132.

   

  3. Подпомагането по настоящия член може да бъде предоставено на земеделски стопани в секторите, в които през 2013 г. е предоставено преходно национално подпомагане съгласно член 133а, или в случая на България и Румъния — допълнителни директни национални плащания по член 132.

   

  4. Условията за предоставяне на подпомагането по настоящия член са идентични с тези, които са разрешени за предоставянето на плащания съгласно член 132 или член 133а за 2013 г., с изключение на намалението, наложено поради прилагане на член 132, параграф 2 във връзка с членове 7 и 10 от настоящия регламент. При все това държавите членки могат да изменят условията за предоставяне на необвързана с производството помощ след разрешение от страна на Комисията.

   

  5. Общият размер на подпомагането, което може да бъде предоставено на земеделските стопани във всеки от секторите, посочени в параграф 2, се ограничава до 80 % от специфичните финансови пакети по сектори за 2013 г., както е разрешено от Комисията в съответствие с член 133а, параграф 5, или за България и Румъния – както е разрешено в съответствие с член 132, параграф 7.

   

  За Кипър специфичните финансови пакети по сектори са посочени в приложение XVIIa от настоящия регламент.

   

  6. Новите държави членки нотифицират Комисията за решенията, посочени в параграфи 1 и 2, не по-късно от 31 март 2014 г. Нотификацията за решението, посочено в параграф 1, включва следното:

   

  а) финансовия пакет за всеки сектор;

   

  б) когато е уместно, максималната ставка на преходното национално подпомагане.

   

  7. Въз основа на обективни критерии и в рамките на ограниченията, разрешени от Комисията съгласно параграф 5, новите държави членки могат да вземат решение относно размера на преходното национално подпомагане, което да бъде отпуснато.“

  Обосновка

  В Регламент (ЕО) № 73/2009 е добавен член 133б с цел привеждане в съответствие с мандата на Европейския парламент за водене на преговори за Регламента за директните плащания (решение от 13 март 2013 г.).

  Изменение  22

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1 – точка 9

  Регламент (ЕО) № 73/2009

  Член 136а - параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Преди...1 държавите членки могат да вземат решение да предоставят като допълнително подпомагане за мерките по програмите за развитие на селските райони, финансирани по ЕЗФРСР, както е посочено в Регламент (ЕС) № [...] [RD] на Европейския парламент и на Съвета, до [15] % от своите годишни национални тавани за календарните години от 2014 до 2019, както е определено в приложение VIII към настоящия регламент по отношение на 2014 г. и в приложение II към Регламент (ЕС) № [DP] на Европейския парламент и на Съвета за периода 2015—2019 г. В резултат на това съответната сума повече няма да е на разположение за отпускане на директни плащания.

  1. Преди...1 държавите членки могат да вземат решение да предоставят като допълнително подпомагане за мерките по програмите за развитие на селските райони, финансирани по ЕЗФРСР, както е посочено в Регламент (ЕС) № [...] [RD] на Европейския парламент и на Съвета, до 15 % от своите годишни национални тавани за календарните години от 2014 до 2019, както е определено в приложение VIII към настоящия регламент по отношение на 2014 г. и в приложение II към Регламент (ЕС) № [DP] на Европейския парламент и на Съвета за периода 2015—2019 г. В резултат на това съответната сума повече няма да е на разположение за отпускане на директни плащания.

  Споменатото в първа алинея решение се нотифицира на Комисията до датата, посочена в същата алинея..

  Споменатото в първа алинея решение се нотифицира на Комисията до датата, посочена в същата алинея.

  Нотифицираният процент в съответствие с втора алинея е същият за годините, посочени в първа алинея.

  В това решение се определя процентът, посочен в тази алинея, който може да е различен за всяка календарна година.

   

  Държавите членки, които не се възползват от разпоредбите на първа алинея за календарната 2014 г., могат да вземат решението, посочено в първа алинея, по отношение на календарните 2015—2019 г., преди 1 август 2014 г. и уведомяват Комисията за това решение до 1 август 2014 г.

   

  Държавите членки могат да решат да преразгледат решенията, посочени в настоящия параграф, с действие от календарната 2018 г. Това преразглеждане не води до намаляване на процента, оповестяван на Комисията в съответствие с първа, втора и трета алинея. Държавите членки уведомяват Комисията за тези решения за преразглеждане до 1 август 2017 г."

  ______________

  ______________

  1 ОВ, моля, нанесете дата 7 дни след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

  1 ОВ, моля, нанесете дата три месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

  Обосновка

  Компромисно изменение, с което се добавя текстът, договорен по време на последната тристранна процедура на 24 септември 2013 г.

  Изменение  23

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1 – точка 9

  Регламент (ЕО) № 73/2009

  Член 136а - параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. [Държавите членки], които не се възползват от възможността по параграф 1, [могат да решат преди... да предоставят като директни плащания по смисъла на настоящия регламент и на Регламент (ЕС) № [DP] до [15] % от сумата, отпусната за подпомагане на мерки по програми за развитие на селските райони, финансирани по линия на ЕЗФРСР през периода 2015—2020 г., както е посочено в Регламент (ЕС) № [...] [RD]]. България, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швеция и Обединеното кралство могат да решат да предоставят като директни плащания [допълнителни] [10 %] от сумата, отпусната по линия на развитието на селските райони. В резултат на това съответната сума повече няма да е на разположение за мерки за подпомагане по програми за развитие на селските райони.

  2. Преди ...1 държавите членки, които не се възползват от възможността по параграф 1, могат да решат да предоставят като директни плащания по смисъла на настоящия регламент и на Регламент (ЕС)[DP] до 15 % или в случая на България, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швеция и Обединеното кралство — до 25 % от сумата, отпусната за подпомагане на мерки по програми за развитие на селските райони, финансирани по линия на ЕЗФРСР, през периода 2015—2020 г., както е посочено в Регламент (ЕС) № [...] [RD]]. В резултат на това съответната сума повече няма да е на разположение за мерки за подпомагане по програми за развитие на селските райони.

  Споменатото в първа алинея решение се нотифицира на Комисията до датата, посочена в същата алинея..

  Споменатото в първа алинея решение се нотифицира на Комисията до датата, посочена в същата алинея..

  Нотифицираният процент в съответствие с втора алинея е същият за годините, посочени в параграф 1, първа алинея.

  В това решение се определя процентът, посочен в тази алинея, който може да е различен за всяка календарна година.

   

  Държавите членки, които не се възползват от разпоредбите на първа алинея за финансовата 2015 г., могат да вземат решението, посочено в първа алинея, що се отнася до периода 2016—2020 г., преди 1 август 2014 г. и уведомяват Комисията до 1 август 2014 г.

   

  Държавите членки могат да решат да преразгледат решенията, посочени в настоящия параграф, с действие за финансовите 2019 г. и 2020 г. Това преразглеждане не води до намаляване на процента, оповестяван на Комисията в съответствие с първа, втора и трета алинея. Държавите членки уведомяват Комисията за тези решения за преразглеждане в срок до 1 август 2017 г.

  ______________

  ______________

  1 ОВ, моля, нанесете дата 7 дни след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

  1 ОВ, моля, нанесете дата три месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

  (Разменени са местата на пасажите „България, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швеция и Обединеното кралство“ и „ от сумата, отпусната за развитие на селските райони, финансирани по линия на ЕЗФРСР през периода 2015—2020 г., както е посочено в Регламент (ЕС) № […] [RD]“ и е добавен изразът „до 25%“).

  Обосновка

  Компромисно изменение, с което се добавя текстът, договорен по време на последната тристранна процедура на 24 септември 2013 г.

  Изменение  24

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1 – точка 9 а (нова)

  Регламент (ЕО) № 73/2009

  Член 136б (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  9a. Създава се следният член 136б:

   

  „Член 136б

   

  Държавите членки, които в съответствие с член 136 са решили да предоставят, считано от бюджетната 2011 г., сума за общностно подпомагане съгласно програмите и финансирането за развитие на селските райони по ЕЗФРСР, продължават да предоставят сумите, посочени в приложение VIII а за бюджетната 2015 година, за общностно подпомагане съгласно програмите и финансирането за развитие на селските райони по ЕЗФРСР.“

  Обосновка

  Приемане на правило, което позволява на тези държави, които понастоящем пренасочват неизразходвани средства от първия стълб към втория стълб, да продължават тази практика и през 2014 г.

  Изменение  25

  Предложение за регламент

  Член 5 а (нов)

  Регламент (ЕО) № 1698/2005Член 70 - параграф 4в

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 5а

   

  Изменения на Регламент (ЕО) № 1698/2005

   

  Регламент (ЕО) № 1698/2005 се изменя, както следва:

   

  1. Член 70, параграф 4, буква в) се изменя, както следва:

   

  a) В първа алинея встъпителната част се заменя със следното:

   

  „Чрез дерогация от определените в параграфи 3, 4 и 5 тавани приносът на ЕЗФРСР може да бъде увеличен максимум до 95 % от допустимите публични разходи в районите, допустими по цел „Сближаване“, и в най-отдалечените райони и по-малките острови в Егейско море и до 85 % от допустимите публични разходи в други райони. Тези проценти се прилагат за новодекларираните допустими разходи във всяка заверена декларация за разходи, когато след ...1 дадена държава членка отговаря на едно от следните условия: “

   

  б) Втора алинея се заменя със следното:

   

  Всяка държава членка, която желае да се възползва от дерогацията, предвидена в първа алинея, представя на Комисията искане за съответното изменение на своята програма за развитие на селските райони. Дерогацията се прилага, считано от одобрението от Комисията на изменението на програмата.“

   

  ___________________

   

  1 OВ, моля нанесете датата на влизане в сила на настоящия регламент.

  Обосновка

  Предложението на Комисията СОМ(2013) 521 за удължаване на срока на използване на увеличения размер на съфинансирането от онези държави членки, които са застрашени от сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност, следва да бъде добавено в настоящата правна рамка.

  Изменение  26

  Предложение за регламент

  Член 5 б (нов)

  Регламент (ЕО) № 1234/2007

  Член 182 - параграф 7

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 4б

   

  Изменения на Регламент (ЕО) № 1234/2007

   

  Регламент (ЕО) № 1234/2007 се изменя, както следва:

   

  В член 182, параграф 7 се заменя със следното:

   

  „Държавите членки могат да отпускат до 31 май 2015 г. държавна помощ на обща годишна сума до 55 % от тавана, посочен в член 69, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 73/2009, на земеделски стопани в сектора на млечните продукти в допълнение към помощта от Общността, отпускана съгласно член 68, параграф 1, буква б) от посочения регламент. Въпреки това общата сума на помощта от Общността в съответствие с мерките, посочени в член 69, параграф 4 от същия регламент, и на държавната помощ в никакъв случай не надхвърля тавана, посочен в член 69, параграфи 4 и 5."

  Обосновка

  И в преходната 2014 г. преди всичко в случаи на затруднения следва да може да се изплати държавна помощ в съответствие с член 182, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, която може да се отпуска за специфично подпомагане в съответствие с член 68, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009.

  Изменение  27

  Предложение за регламент

  Член 6 - параграф 2

  Регламент (ЕС) № […] [DP]

  Член 14

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Гъвкавост между стълбовете

  заличава се

  "1. Преди... държавите членки могат да решат да предоставят за допълнително подпомагане до [15] % от годишните си национални тавани за календарните години 2014—2019 за мерки по програми за развитие на селските райони, финансирани от ЕЗФРСР съгласно предвиденото (ЕС) № [...] [RD], както е посочено в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 73/2009 за 2014 г. и в приложение II към настоящия регламент за периода 2015—2019 г. В резултат на това съответната сума повече няма да е на разположение за отпускане на директни плащания.

   

  Споменатото в първа алинея решение се нотифицира на Комисията до датата, посочена в същата алинея..

   

  Нотифицираният процент в съответствие с втора алинея е същият за годините, посочени в първа алинея.

   

  2. [Държавите членки], които не се възползват от възможността по параграф 1, [могат да решат преди... да предоставят като директни плащания по смисъла на Регламент (ЕО) № 73/2009 и на настоящия регламент до [15] % от сумата, отпусната за подпомагане на мерки по програми за развитие на селските райони, финансирани по линия на ЕЗФРСР през периода 2015—2020 г., както е посочено в Регламент (ЕС) № [...] [RD]]. България, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швеция и Обединеното кралство могат да решат да предоставят като директни плащания [допълнителни] [10 %] от сумата, отпусната по линия на развитието на селските райони. В резултат на това съответната сума повече няма да е на разположение за мерки за подпомагане по програми за развитие на селските райони.

   

  Споменатото в първа алинея решение се нотифицира на Комисията до датата, посочена в същата алинея.

   

  Нотифицираният процент в съответствие с втора алинея е същият за годините, посочени в параграф 1, първа алинея.“

   

  (3) В член 57, параграф 2 след първа алинея се добавя следната алинея:

   

  „Въпреки това той продължава да се прилага по отношение на молби за помощи относно референтни години, започващи преди 1 януари 2015 г.“

   

  (4) В член 59 втора и трета алинея се заменят със следното:

   

  „Той се прилага от 1 януари 2015 г.

   

  Въпреки това член 20, параграф 5, член 22, параграф 6, член 35, параграф 1, член 37, параграф 1 и член 39 се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент.“

   

  Обосновка

  Компромисно изменение, отразяващо споразумението, постигнато относно Регламента DP по време на последната тристранна процедура на 24 септември 2013 г., което се изразява във формулировка, която не следва да бъде изменяна от преходния регламент.

  Изменение  28

  Предложение за регламент

  Член 6 - параграф 4

  Регламент (ЕС) № […] [DP]

  Член 59

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  В член 59 втора и трета алинея се заменят със следното:

  В член 59 втора и трета алинея се заменят със следното:

  „Той се прилага от 1 януари 2015 г.

  „Той се прилага от 1 януари 2015 г.

  Въпреки това член 20, параграф 5, член 22, параграф 6, член 35, параграф 1, член 37, параграф 1 и член 39 се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент.“

  Въпреки това член 18, параграф 2, член 20, параграф 5, член 22, параграф 6, член 28а, параграф 1, член 35, параграф 1, член 37, параграф 1 и член 39 се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент.“

  Обосновка

  Това е в съответствие с политическото споразумение от 26 юни 2013 г. и подлежи на официално одобрение от Европейския парламент и от Съвета.

  Изменение  29

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф -1 а (нов)

  Регламент (ЕС) № […] [HZ]

  Член 113 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  В член 113, параграф 1 от Регламент (ЕС) № .../...[HZ], след първа алинея се добавя следната алинея:

   

  „Все пак член 44а от Регламент (ЕО) 1290/2005 и съответните правила за прилагане продължават да се прилагат за плащания, извършени през финансовата 2013 г. и 2014 г.“

  Обосновка

  Земеделските стопани следва да бъдат информирани за публикуването на личните им данни преди да са подали съответното заявление за подпомагане. Трябва също да бъде налично достатъчно време за подготовка на органите за публикуването на данните по начин, който осигурява по-добро разбиране на селскостопанската политика и легитимността на подпомагането на селскостопанския сектор. Следователно новите правила за прозрачност следва да започнат да бъдат прилагани от финансовата 2015 година.

  Изменение  30

  Предложение за регламент

  Член 7 - параграф -1 б (нов)

  Регламент (ЕС) № […] [HZ]

  Член 114а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Добавя се следният член 114a:

   

  „Член 114а

   

  Дерогации

   

  Чрез дерогация от член 59, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 966/2012 г. и член 9, параграф 1 от настоящия регламент, не е необходимо становището на сертифициращия орган за 2014 г. и 2015 г. да потвърждава законосъобразността и правилността на извършените операции за 2014 и 2015 г.“

  Обосновка

  Сертифициращите органи трябва да извършват проверки на място и след това да ги повтарят, което не е икономически ефективно. Те трябва също така да изучават правилата за допустимост за много кратък период от време и с необходимата задълбоченост, преди тези правила да се променят отново поради промяна в ОСП. Следователно контролът на законосъобразността и правилността (член 59, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 966/2012 и член 9, параграф 1 от хоризонталния регламент) следва да се прилага само от финансовата 2016 година нататък.

  Изменение  31

  Предложение за регламент

  Член 7

  Регламент (ЕС) № […] [HZ]

  Член 115

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

  1. Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

  Той се прилага от 1 януари 2014 г., с изключение на:

  Той се прилага от 1 януари 2014 г.

   

  2. Въпреки това:

  a) членове 7, 8 и 9, които се прилагат от 16 октомври 2013 г.;

  a) членове 7, 8, 16, 24а и 25 се прилагат от 16 октомври 2013 г.;

  б) членове 18, 42, 43 и 45, които се прилагат от 16 октомври 2013 г. по отношение на разходите, извършени считано от 16 октомври 2013 г.;

  б) без да се засягат разпоредбите на член 114а, членове 9, 18, 42 и 45 се прилагат от 16 октомври 2013 г. за разходите, извършени след тази дата;

  в) дял III, глава II от дял V и дял VI, които се прилагат от 1 януари 2015 г."

  в) член 54, дял III, дял IV и дял V се прилагат от 1 януари 2015 г., с изключение по отношение на дял V от общия регламент за sCMO, които се прилагат от 1 януари 2014 г.;

   

  вa) член 110 се прилага за плащания, извършени от финансовата 2016 г. нататък, и членове 110а до 110г се прилагат за плащания, извършени от финансовата 2015 г. нататък.

  Обосновка

  Що се отнася до буква в), с цел да се избегне неправилно тълкуване и ненужни административни разходи и тежест, целият дял V следва да се прилага от 1 януари 2015 г., с изключение на въпроси, свързани с прилагането на общия регламента за sCMO. Понастоящем текстът на член 115, буква в) предвижда, че само глава II от дял V (т.е. ИСАК) ще се прилага от 1 януари 2015 г., но други разпоредби, като например членове 60—67 относно общите принципи на проверки, ще се прилага вече през 2014 г. Що се отнася до буква г), за да бъде възможно съпоставянето на данни и резултати, мониторингът и оценката на ОСП (член 110) следва да се прилага от 16 октомври 2015 г. (т.е. след реформата на ОСП). Що се отнася до разпоредбите за прозрачност (Член 110a — 110 г), член 110в на регламента за HZ гласи, че селскостопанските производители трябва да бъдат уведомени за публикуването на техните имена, общините, отпуснати суми за подпомагане и др. Плащанията за финансовата 2014 година вече са били заявени началото на пролетта на 2013 г., преди предложеният понастоящем график да бъде включен в проекта за регламент относно преходните разпоредби. По този начин земеделските производители не са били информирани за публикуването на етапа, когато те са направили заявка за подкрепа за финансовата 2014 година. Поради това не е възможно да се публикува тази информация относно плащанията, извършени за финансовата 2014 година (предявени през 2013 г.). Минимумът е, че публикацията ще бъде извършена по отношение на плащанията, извършени от финансова 2015 година нататък.

  Изменение  32

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф -1 (нов)

  Регламент (ЕС) № [...][общ регламент за sCMO]

  Член 149

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (-1) В член 149 от Регламент (ЕС) № [...][общ регламент за sCMO] се добавя точка 149а:

   

  „149a. Национални плащания за някои сектори във Финландия

   

  След разрешение от Комисията, в периода 2014—2020 г. във Финландия могат да се извършват национални плащания със задна дата за секторите, посочени в Решение на Комисията от 27 февруари 2008 г. относно транснационална национална програма за подпомагане на земеделските стопани в южната част на Финландия1. Комисията приема актове за изпълнение, с които се разрешават тези плащания и се определят по-подробни условия за предоставяне на помощта. Тези изпълнителни актове се приемат, без да се използва с процедурата на комитет, посочена в [член 162].

   

  ____________

   

  1 COM(2008)696 окончателен.

  Обосновка

  С цел да се запази разнообразието на селскостопанското производство в южна Финландия, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да разрешава национални плащания за някои селскостопански сектори, които, от приемането на Финландия в ЕС, подлежат на национална подкрепа въз основа на решенията на Комисията.

  Изменение  33

  Предложение за регламент

  Член 9

  Регламент (ЕС) № […] [RD]

  Член 64

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  В член 64 от Регламент (ЕС) № [...] [RD], параграфи 4 и 5 се заменят със следното:

  заличава се

  "4. Комисията прави годишна разбивка по държави членки на сумите по параграф 1 чрез актове за изпълнение, след като приспадне сумата по параграф 2 и като взема предвид прехвърлянето на средства, посочено в член 136а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета.

   

  При изготвянето на годишната разбивка Комисията отчита:

   

  a) обективни критерии, свързани с целите, посочени в член 4, както и както и

   

  б) резултати от минали периоди.

   

  5. Освен сумите по параграф 4 актът за изпълнение, упоменат в същия параграф, включва и средствата, прехвърлени на ЕЗФРСР в изпълнение на член 136а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № [DP], и средствата, прехвърлени на ЕЗФРСР в изпълнение на членове 10б и 136 от Регламент (ЕО) № 73/2009 по отношение на календарната 2013 година.

   

  _______

   

  * ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.“

   

  Обосновка

  Компромисно изменение, отразяващо споразумението, постигнато относно Регламента RD по време на последната тристранна процедура на 24 септември 2013 г., което се изразява във формулировка, която не следва да бъде изменяна от преходния регламент.

  Изменение  34

  Предложение за регламент

  Приложение І – заглавие

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Съответствие на членове в мерките за площи и животновъдна дейност в програмните периоди 2007—2013 г. и 2014—2020 г.

  Съответствие на членове в мерките в програмните периоди 2007—2013 г. и 2014—2020 г.

  Обосновка

  Таблицата за съответствието следва да включва и инвестиционните мерки.

  Изменение  35

  Предложение за регламент

  Приложение І - редове -1 (нов) до -1в (нов)

   

   

   

  Изменение

  Регламент (ЕО) № 1698/2005

  Регламент (ЕС) № […] [RD]

  Член 20, буква б), подточка i) –модернизиране на земеделските стопанства

  Член 18 – Инвестиции във физически активи

  Член 20, буква б), подточка iii) – Повишаване на добавената стойност на земеделските и горски продукти

  Член 18 – Инвестиции във физически активи и член 27 – Инвестиции в нови лесовъдни технологии и в преработката и предлагането на пазара на горски продукти

  Член 20, буква б), подточка iv) – Сътрудничество по отношение на разработването на нови продукти, процеси и технологии в селското стопанство, горското стопанство и в хранително-вкусовата промишленост

  Член 36 – Сътрудничество

  Член 20, буква б), подточка v) – подобряване и разработване на инфраструктура, свързана с развитието и адаптирането на земеделието и горското стопанство

  Член 18 – Инвестиции във физически активи и член 27 – Инвестиции в нови лесовъдни технологии и в преработката и предлагането на пазара на горски продукти

  Изменение  36

  Предложение за регламент

  Приложение II - уводна част

  Регламент (ЕО) № 73/2009

  Приложение II - III - VIII

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Приложения II, III и VIII към Регламент (ЕО) № 73/2009 се изменят, както следва:

  Приложения II, III и VIII към Регламент (ЕО) № 73/2009 се изменят, както следва, и се създават нови приложения VIII a и XIIa:

  Изменение  37

  Предложение за регламент

  Приложение ІI – точка 1 a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (1a) В приложение II, буква Б, точка 9 „Обществено здраве, здраве на животните и на растенията“ се заменя със следния текст:

   

  9. Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на Директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (OВ L 309, 24.11.2009 г., стр.1)

   

  Член 55, първо и второ изречение

  Изменение  38

  Предложение за регламент

  Приложение II – точка 2 – буква а)

  2. Приложение III се изменя, както следва:

   

  a) Вписването за „Опазване и управление на водите“ се заменя със следния текст:

  „Опазване и управление на водите:

  - Изграждане на буферни ивици по продължението на водните басейни (1)

   

  - При използване на вода за напояване, подлежащо на разрешение — спазване на разрешителните процедури

  Опазване на водите срещу замърсяване и изтичане, и управление на използването на водите

  Мерките, определени в допълнението

  (1) Забележка: Буферните ивици както в, така и извън уязвимите зони, определени съгласно член 3, параграф 2 от Директива 91/676/ЕИО, трябва да спазват най-малко изискванията за условията за използване на торове в близост до водни басейни, определени в буква А, точка 4 от приложение II към Директива 91/676/EИО, които се прилагат в съответствие с програмите за действие на държавите членки, определени съгласно член 5, параграф 4 от Директива 91/676/ЕИО.“

   

  Изменение

  2. Приложение III се изменя, както следва:

   

  a) Вписването за „Опазване и управление на водите“ се заменя със следния текст:

  „Опазване и управление на водите:

  - Изграждане на буферни ивици по продължението на водните басейни (1)

   

  - При използване на вода за напояване, подлежащо на разрешение — спазване на разрешителните процедури

  Опазване на подпочвените води срещу замърсяване

  Мерките, определени в допълнението, доколкото те се използват често в селскостопанските практики (2)

  (1) Забележка: Буферните ивици както в, така и извън уязвимите зони, определени съгласно член 3, параграф 2 от Директива 91/676/ЕИО, трябва да спазват най-малко изискванията за условията за използване на торове в близост до водни басейни, определени в буква А, точка 4 от приложение II към Директива 91/676/EИО, които се прилагат в съответствие с програмите за действие на държавите членки, определени съгласно член 5, параграф 4 от Директива 91/676/ЕИО.“

  (2) Стандартите за добро селскостопанско и екологично състояние (ДСЕС) не се прилагат в случай на торове и продукти за растителна защита, когато те се използват в съответствие с правилата на добрата земеделска практика.

  Обосновка

  Формулировката на стандартите за ДСЕС за защита на подпочвените води в предложението на Комисията е много широка и може да доведе до несъразмерни ограничения дори и на земеделски практики, които отговарят на правилата на добрата земеделска практика. Важно е следователно да се поясни изрично, че:

  - стандартът се отнася до опазването на подпочвените води (а не повърхностните води),

  - необходимо е да се определят само мерки, които са свързани с традиционните методи на отглеждане, и

  - торове и продукти за растителна защита могат все още да се прилагат, при условие че това се извършва в съответствие с правилата.

  Изменение  39

  Предложение за регламент

  Приложение ІI – точка 3a (нова)

  Регламент (ЕО) № 73/2009

  Приложение VIIIа (ново)

   

  Изменение

  (4) Следното приложение VIII a се добавя след приложение VIII:

  Приложение VIII a (1000 EUR)

  Държава членка

  2014 г.

  Германия

  42 600

  Швеция

  9 000

  Обосновка

  Приемане на разпоредба, която позволява на държавите членки да продължават да прехвърлят неизразходвани средства от първия към втория стълб и през 2014 г.

  Изменение  40

  Предложение за регламент

  Приложение ІI – точка 3 б (нова)

  Регламент (ЕО) № 73/2009

  Приложение ХІІ а (ново)

   

  Изменение

  Следното приложение XII a се добавя след приложение XII:

   

  Приложение ХIIа

  Среден размер на земеделските стопанства за целите на член 72а

  Държава членка

  Среден размер на земеделските стопанства (в хектари)

  БелгияБългария

  Чешка република

  Дания

  Германия

  Естония

  Ирландия

  Гърция

  Испания

  Франция

  Хърватия

  Италия

  Кипър

  Латвия

  Литва

  Люксембург

  Унгария

  Малта

  Нидерландия

  Австрия

  Полша

  Португалия

  Румъния

  Словения

  Словакия

  Финландия

  Швеция

  Обединено кралство

   

  296

  89

  60

  46

  39

  32

  5

  24

  52

  5.9

  8

  4

  16

  12

  57

  7

  1

  25

  19

  6

  13

  3

  6

  28

  34

  43

  54

   

  • [1]       Все още не е публикувано в Официален вестник.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Европейският парламент, съвместно с другите институции на ЕС, полага усилия, за да може реформираната ОСП да влезе в сила на 1 януари 2014 г. За да бъде възможно това обаче, в срок до есента на 2013 г. трябва да се постигне споразумение между институциите относно многогодишната финансова рамка за периода 2014–2020 г., както и относно реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП ), за да могат правните основания на реформираната ОСП да влязат в сила на 1 януари 2014 г.

  Не изглежда вероятно обаче всички аспекти на реформираната ОСП да могат да бъдат изпълнени до 1 януари 2014 г. Поради това са необходими преходни правила, за да се определят технически мерки, които да позволят плавно приспособяване към новите условия, като в същото време се гарантира непрекъснатост на различните форми на подпомагане в рамките на ОСП. По отношение на директните плащания е необходимо достатъчно време, за да могат държавите членки, разплащателните агенции и земеделските стопани да се подготвят добре и да се информират подробно относно новите правила в приемлив срок преди влизането им в сила. Поради това основните елементи на настоящите правила ще бъдат удължени за референтната 2014 г., съответно ще бъдат адаптирани с помощта на преходните разпоредби. При наличие на съгласие от страна на Европейския парламент по отношение на МФР, преходните разпоредби ще включват процедура за външно сближаване и гъвкавост между двата стълба на ОСП. Въвеждането на преходни мерки предполага, че някои от датите, включени в предложението на Комисията за пряко подпомагане след 2013 г., ще трябва да се променят съответно, така че да се осигури съгласуваност с настоящия проект за регламент.

  Що се отнася до развитието на селските райони, обичайна практика е да се установяват преходни правила, за да се определят преходни разпоредби между двата програмни периода, но и за да се определи как текущите мерки ще бъдат прехвърлени към следващия програмен период, включително тяхното финансиране от новия финансов пакет. Необходимо е свързване на двата последователни периода на планиране. Предвид факта, че селските райони са изправени пред нови предизвикателства, са необходими също така някои специални преходни мерки, по-специално за справяне с последствията от забавянето на новия режим на директни плащания, което ще засегне някои мерки за развитие на селските райони, особено по отношение на изискванията за агроекология и мерките в областта на климата, както и прилагането на правилата за кръстосано спазване. Преходни разпоредби са необходими също така, за да се гарантира, че през 2014 г. държавите членки могат да продължат да поемат нови ангажименти дори ако средствата за текущия период са били изчерпани. Тези нови ангажименти, както и съответните текущи ангажименти, ще бъдат допустими за подпомагане от новите финансови пакети на програмите за развитие на селските райони за следващия програмен период.

  Тези преходни разпоредби включват механизъм за гъвкавост, при който държавите членки могат да прехвърлят средства между двата стълба на ОСП. Предлага се да се ограничи прехвърлянето на средства до 15 % за прехвърляния от първия към втория стълб и до 10 % за прехвърляния от втория към първия стълб, като последните се допускат само за държави членки със средни директни плащания под 90 % от средното за ЕС. За да не се засяга окончателното решение, което ще бъде взето по този конкретен въпрос, частите от члена, включени в преходните мерки, които се различават от член 14 от предложението на Комисията за пряко подпомагане след 2013 г., са дадени в квадратни скоби.

  В контекста на гореизложеното преди края на годината Съветът и Европейският парламент трябва да приемат специфични преходни правила за изменение на основните актове на сегашната ОСП, където това е необходимо.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (27.9.2013)

  на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), както и за изменение на Регламент (ЕС) № [...] [RD] по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2014г. и за изменение на Регламент (ЕО) №73/2009 на Съвета и регламенти (ЕС) № [...] [DP], (ЕС) № [...] [HZ] и (ЕС) № [...] [sCMO] във връзка с прилагането им през 2014г.
  (COM(2013)0226 – C7‑0104/2013 – 2013/0117(COD))

  Докладчик по становище: Джовани Ла Вия

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  Европейският парламент работи интензивно, съвместно с другите институции на ЕС, за да може реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) да влезе в сила на 1 януари 2014 г. Това обаче изисква да се постигне през есента на 2013 г. споразумение между институциите по отношение на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014–2020 г., както и по отношение на реформата на ОСП, така че правните основания на реформираната ОСП да влязат в сила на 1 януари 2014 г.

  Изглежда малко вероятно обаче всички аспекти на ОСП да могат да бъдат приложени от 1 януари 2014 г. Следователно са необходими преходни правила за определяне на техническите условия и ред, които да дадат възможност за плавно приспособяване към новите условия и в същото време да гарантират непрекъснатост на различните възможности за финансиране в рамките на ОСП. По отношение на директните плащания държавите членки, агентите по плащанията и селскостопанските производители трябва да разполагат с достатъчно време, за да се подготвят добре и да бъдат информирани достатъчно рано относно подробностите на реформата. Основните елементи на съществуващите регламенти следователно трябва да бъдат разширени или адаптирани за прилагане през 2014 г. от преходния режим. При наличие на съгласие от страна на Европейския парламент по отношение на МФР, преходните правила включват процедура за външно сближаване и механизъм за гъвкавост, който позволява прехвърляне между двата стълба. Въвеждането на преходни мерки предполага, че някои от данните, включени в предложението на Комисията за директни плащания след 2013 г., трябва да се променят съответно, за да се осигури съгласуваност с настоящия проект за регламент.

  Що се отнася до развитието на селските райони, обичайна практика е да се установяват преходни правила, за да се определят правила за прехода между двата програмни периода, но и за да се определи как действията продължават през новия програмен период, включително тяхното финансиране с нов бюджет. Необходимо е да се създаде връзка между двата последователни програмни периода. Тъй като селските райони са изправени пред нови предизвикателства, са необходими някои специални преходни мерки. Тези мерки, по-специално, са насочени към справяне с последствията, които забавянето на новата система на директни плащания ще предизвика за някои мерки за подпомагане на селските райони по отношение на референтните стойности за агроекология и мерките в областта на климата, както и прилагането на правилата за кръстосано спазване. Необходими са също преходни разпоредби, за да се гарантира, че държавите членки могат да поемат нови ангажименти през 2014 г., въпреки че бюджетните кредити за текущия период са изчерпани. Тези нови задължения, както и текущите задължения, могат да бъдат финансирани от новия бюджет за подпомагане на селските райони за следващия програмен период.

  Тези преходни разпоредби включват механизъм за гъвкавост, при който държавите членки могат да прехвърлят средства между двата стълба. Предлага се да се ограничи прехвърлянето на средства до 15 % за прехвърляния от първия към втория стълб и до 10 % за прехвърляния от втория към първия стълб, като последните следва да се допускат само за държави членки със средни директни плащания под 90 % от средното за ЕС. За да не се засяга приемането на окончателно решение по тази конкретна точка, частите, съдържащи се в преходните мерки, предвидени в членовете, които се различават от член 14 от предложението на Комисията за директни плащания след 2013 г., са дадени в квадратни скоби.

  В контекста на гореизложените забележки, преди края на годината Съветът и Европейският парламент трябва да приемат специални преходни правила и при необходимост да изменят действащите основни правни актове на ОСП.

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Комисията по бюджети приканва водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в доклада си следните изменения:

  Изменение  1

  Предложение за регламент

  Член 1 - параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Чрез дерогация от член 94 на Регламент (ЕС) № [...] [RD] за мерките, посочени в член 36, буква а), подточки i) до v) и буква б), подточки iv) и v) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, държавите членки могат да продължат да поемат нови правни ангажименти към бенефициерите през 2014 г. съгласно програмите за развитие на селските райони, приети въз основа на Регламент (ЕО) № 1698/2005, дори след като финансовите ресурси на програмния период 2007—2013 г. са били изчерпани, до приемането на съответната програма за развитие на селските райони за програмния период 2014—2020 г. Разходите, направени въз основа на тези ангажименти, са допустими в съответствие с член 3 от настоящия регламент.

  Чрез дерогация от член 94 на Регламент (ЕС) № [...] [RD] държавите членки могат да продължат да поемат нови правни ангажименти към бенефициерите през 2014 г. във връзка с мерките, посочени в членове 20, 36, 52 и 63 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, съгласно програмите за развитие на селските райони, приети въз основа на Регламент (ЕО) № 1698/2005, дори след като финансовите ресурси на програмния период 2007—2013 г. са били изчерпани, до приемането на съответната програма за развитие на селските райони за програмния период 2014—2020 г. или до края на 2014 г. чрез финансирането им от фондовете за периода 2014—2020 г. Разходите, направени въз основа на тези ангажименти, са допустими в съответствие с член 3 от настоящия регламент.

  Изменение  2

  Предложение за регламент

  Член 1 - параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Условието, посочено във второ тире на член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, не се прилага за нови правни ангажименти, поети от държавите членки през 2014 г. съгласно член 36 буква а), подточки i) и ii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005.

  2. Условието, предвидено във второ тире на член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, не се прилага за нови правни ангажименти, поети от държавите членки през 2014 г. съгласно член 36 буква а), подточки i) и ii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005.

  Изменение  3

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Чрез дерогация от член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № [...] [RD] разходи, свързани с правните ангажименти към бенефициерите, поети в обхвата на мерките по член 36, буква а), подточки i) до v) и буква б), подточки iv) и v) от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и член 36, буква б), подточки i) и iii) от същия регламент по отношение на годишната премия, са допустими за финансиране от ЕЗФРСР през програмния период 2014—2020 г. в следните случаи:

  1. Чрез дерогация от член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № [...] [RD] разходи, свързани с правните ангажименти към бенефициерите, поети в обхвата на мерките, посочени в членове 20, 36, 52 и 63 от Регламент (ЕС) № 1698/2005, са допустими за финансиране от ЕЗФРСР през програмния период 2014—2020 г. в следните случаи:

  Изменение  4

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 1 – буква б)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) за плащания, които трябва да се извършат след 31 декември 2015 г.

  б) за плащания, които трябва да се извършат след 31 декември 2015 г. по отношение на всички ангажименти, поети съгласно член 36 от Регламент (ЕС) № [...] [RD].

  Изменение  5

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1 – алинея 2 – точка 3

  Регламент (ЕО) № 73/2009

  Член 40 - параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Без да се засягат разпоредбите на член 25 от Регламент (ЕС) № [HZ] на Европейския парламент и на Съвета*, размерът на директните плащания, които могат да бъдат предоставени в държава членка за календарната 2014 г. съгласно членове 34, 52, 53 и 68 от настоящия регламент и за помощ за бубари съгласно член 111 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, не надвишава таваните, посочени в приложение VIII към настоящия регламент за въпросната година. При необходимост и за да се спазят таваните, посочени в приложение VIII, държавите членки прилагат линейно намаление на размера на директните плащания за календарната 2014 г.

  Без да се засягат разпоредбите на член 25 от Регламент (ЕС) № [HZ] на Европейския парламент и на Съвета*, размерът на директните плащания, които могат да бъдат предоставени в държава членка за календарната 2014 г. съгласно членове 34, 52, 53 и 68 от настоящия регламент и за помощ за бубари съгласно член 111 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, не надвишава таваните, посочени в приложение VIII към настоящия регламент за въпросната година, след приспадане на сумите, произтичащи от прилагането на член 136 за бюджетната 2015 г. При необходимост и за да се спазят таваните, посочени в приложение VIII, след приспадане на сумите, произтичащи от прилагането на член 136 за бюджетната 2015 г., държавите членки прилагат линейно намаление на размера на директните плащания за календарната 2014 г.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Преходни разпоредби относно регламентите за преките плащания, развитието на селските райони, управлението и мониторинга на ОСП

  Позовавания

  COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  AGRI

  21.5.2013

   

   

   

  Становище, изказано от

         Дата на обявяване в заседание

  BUDG

  21.5.2013

  Докладчик по становище:

         Дата на назначаване

  Джовани Ла Вия

  7.5.2013

  Дата на приемане

  26.9.2013

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  32

  0

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Isabelle Durant, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Oleg Valjalo, Jacek Włosowicz

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Alexander Alvaro, Maria Da Graça Carvalho, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Edit Herczog, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Catherine Trautmann

  Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Jean-Pierre Audy, Elisabeth Jeggle, Maurice Ponga, Sabine Verheyen

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Преходни разпоредби относно регламентите за преките плащания, развитието на селските райони, управлението и мониторинга на ОСП

  Позовавания

  COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  18.4.2013

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  AGRI

  21.5.2013

   

   

   

  Подпомагаща(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  BUDG

  21.5.2013

  CONT

  21.5.2013

  ENVI

  21.5.2013

  REGI

  21.5.2013

  Неизказано становище

         Дата на решението

  CONT

  22.5.2013

  ENVI

  7.5.2013

  REGI

  11.7.2013

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Алберт Дес

  24.4.2013

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  8.7.2013

  2.9.2013

   

   

  Дата на приемане

  30.9.2013

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  35

  3

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, George Lyon, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  María Auxiliadora Correa Zamora, Sandra Kalniete, Christa Klaß, Giovanni La Via, Hans-Peter Mayer, Dimitar Stoyanov

  Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Мария Мунис Де Уркиса

  Дата на внасяне

  9.10.2013