BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af overgangsforanstaltninger vedrørende støtte til landdistriktsudvikling fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ændring af forordning (EU) nr. [RD] for så vidt angår midler og deres fordeling i 2014 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 og forordning (EU) nr. [DP], (EU) nr. [HZ] og (EU) nr. [sCMO] med hensyn til deres anvendelse i 2014

9.10.2013 - (COM(2013)0226 – C7‑0104/2013 – 2013/0117(COD)) - ***I

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Albert Deß


Procedure : 2013/0117(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0326/2013
Indgivne tekster :
A7-0326/2013
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af overgangsforanstaltninger vedrørende støtte til landdistriktsudvikling fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ændring af forordning (EU) nr. [RD] for så vidt angår midler og deres fordeling i 2014 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 og forordning (EU) nr. [DP], (EU) nr. [HZ] og (EU) nr. [sCMO] med hensyn til deres anvendelse i 2014

(COM(2013)0226 – C7‑0104/2013 – 2013/0117(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0226),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7–0104/2013),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse af 19. september 2013 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelse fra Budgetudvalget (A7–0326/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(-1) Det er vigtigt at sikre, at den administrative byrde inden for landbruget regelmæssigt overvåges og reduceres. Kommissionen forpligter sig i sin meddelelse af 12. december 2012 om en målrettet EU-regulering til at videreføre sit arbejde med at bekæmpe alle unødvendige administrative byrder. Europa-Parlamentet og Rådet skal oplyses om fremskridtene på dette område.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) For at sikre retlig klarhed i overgangsperioden bør det fastsættes, at udgifter, som i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005 indgås for areal- og dyrebaserede foranstaltninger samt for investeringer, bør være berettigede til et bidrag fra ELFUL i den nye programmeringsperiode når der stadig er betalinger, som skal foretages. Af hensyn til en forsvarlig økonomisk forvaltning og en effektiv programgennemførelse skal sådanne udgifter være tydeligt identificeret i landdistriktsprogrammerne og klart fremgå i medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer. For at undgå at den finansielle forvaltning af landdistriktsprogrammerne bliver unødigt kompliceret i den nye programmeringsperiode, bør det fastsættes, at den nye programmeringsperiodes medfinansieringssatser gælder for overgangsudgifter.

(3) For at sikre retlig klarhed i overgangsperioden bør det fastsættes, at alle foranstaltninger i programperioden 2007-2013, som indgås i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005, er berettigede til et bidrag fra ELFUL i den nye programmeringsperiode, når der stadig er betalinger, som skal foretages. Af hensyn til en forsvarlig økonomisk forvaltning og en effektiv programgennemførelse skal sådanne udgifter være tydeligt identificeret i landdistriktsprogrammerne og klart fremgå i medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer. For at undgå at den finansielle forvaltning af landdistriktsprogrammerne bliver unødigt kompliceret i den nye programmeringsperiode, bør det fastsættes, at den nye programmeringsperiodes medfinansieringssatser gælder for overgangsudgifter.

Begrundelse

For at sikre kontinuiteten i programmerne bør alle foranstaltninger under den løbende udvikling af landdistrikterne kunne anvendes i overgangsåret (ud fra målsætningen "nye penge til gamle foranstaltninger").

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) På baggrund af de alvorlige vanskeligheder en række medlemsstater stadig står over for med hensyn til deres finansielle stabilitet og for i forbindelse med overgangen fra den nuværende til den kommende programmeringsperiode at begrænse de deraf følgende negative virkninger ved at tillade maksimal udnyttelse af de tilgængelige ELFUL-midler, er det nødvendigt at forlænge gyldigheden af undtagelsen om forhøjelse af ELFUL's maksimale bidrag, som er fastlagt i artikel 70, stk. 4c, i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, til fristen for udløbet af støtteberettigelsen for programmeringsperioden 2007-2013, som er den 31. december 2015.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) For at give medlemsstaterne mulighed for at imødekomme behovene i deres landbrugssektorer eller styrke deres politik for udvikling af landdistrikter på en mere fleksibel måde bør de kunne overføre midler fra loftet for direkte betalinger til støtte til landdistriktsudvikling. Samtidig bør medlemsstater med direkte støtte på under 90 % af EU-gennemsnittet have mulighed for at overføre yderligere midler fra støtten til landudvikling til loftet for direkte betalinger. Disse valg skal inden for bestemte grænser træffes én gang og for hele den periode, som omfatter regnskabsårene 2015-2020.

(11) For at give medlemsstaterne mulighed for at imødekomme behovene i deres landbrugssektorer eller styrke deres politik for udvikling af landdistrikter på en mere fleksibel måde bør de kunne overføre midler fra loftet for direkte betalinger til støtte til landdistriktsudvikling og fra støtte til udvikling af landdistrikter til loftet for direkte betalinger. Samtidig bør medlemsstater med direkte støtte på under 90 % af EU-gennemsnittet have mulighed for at overføre yderligere midler fra støtten til landudvikling til loftet for direkte betalinger. Disse valg skal inden for bestemte grænser træffes for hele den periode, som omfatter regnskabsårene 2015-2020, idet der skal være mulighed for en revision i 2017.

(Ordene "og fra støtte til udvikling af landdistrikter til loftet for direkte betalinger" udgik i AM3 i udkastet til betænkning, men bør genindsættes.)

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) Finland har fået tilladelse til at betale national støtte til visse landbrugssektorer i det sydlige Finland i overensstemmelse med artikel 141 i landets tiltrædelsestraktat. I lyset af tidspunktet for reformen af den fælles landbrugspolitik og da den økonomiske situation for landbruget i det sydlige Finland er vanskelig, og producenterne derfor fortsat har brug for specifik støtte, er det hensigtsmæssigt at fastlægge integrationsforanstaltninger, ifølge hvilke Kommissionen i overensstemmelse med traktatens artikel 42 kan give Finland tilladelse til at foretage nationale betalinger til visse produktionssektorer i det sydlige Finland. Disse betalinger bør gradvist udfases i perioden 2014 til 2020.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel -1

 

Lettelse af den administrative byrde

 

Kommissionen undgår at pålægge yderligere, unødvendige og uforholdsmæssige administrative byrder i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning og forordning (EU) nr. [DP], (EU) nr. [HZ] og (EU) nr. [sCMO]. Kommissionen forelægger med regelmæssige mellemrum Europa-Parlamentet og Rådet en rapport vedrørende dens bestræbelser i denne retning.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Uanset artikel 94 i forordning (EU) nr. […] [RD] kan medlemsstaterne for foranstaltningerne i artikel 36, litra a), nr. i) til v), og litra b), nr. iv) og v), i forordning (EF) nr. 1698/2005 fortsat indgå nye retlige forpligtelser overfor støttemodtagere i 2014 i henhold til de landdistriktsprogrammer, som er vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005, også efter at de finansielle midler i programmeringsperioden 2007-2013 er opbrugt og frem til vedtagelsen af det pågældende landdistriktsudviklingsprogram for programmeringsperioden 2014-2020. De udgifter, som er afholdt på grundlag af disse forpligtelser, er støtteberettigede i henhold til artikel 3 i denne forordning.

1. Uanset artikel 94 i forordning (EU) nr. […] [RD] kan medlemsstaterne for alle foranstaltninger i programmeringsperioden 2007-2013 i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005 fortsat indgå nye retlige forpligtelser overfor støttemodtagere i 2014 i henhold til de landdistriktsprogrammer, som er vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005, også efter at de finansielle midler i programmeringsperioden 2007-2013 er opbrugt og frem til vedtagelsen af det pågældende landdistriktsudviklingsprogram for programmeringsperioden 2014-2020 eller indtil udgangen af 2014. De udgifter, som er afholdt på grundlag af disse forpligtelser, er støtteberettigede i henhold til artikel 3 i denne forordning.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Uanset artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) nr. […] [RD] er udgifter til retlige forpligtelser over for støttemodtagere, som er indgået under foranstaltningerne i artikel 20, litra b), nr. i), iii), iv) og v), artikel 36, 52 og 63, i forordning (EF) nr. 1698/2005 og i artikel 36, litra b), nr. i) og iii), i nævnte forordning i forbindelse med den årlige præmie berettigede til et bidrag fra ELFUL i programmeringsperioden 2014-2020 i følgende tilfælde:

1. Uanset artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) nr. […] [RD] er udgifter til retlige forpligtelser over for støttemodtagere, som er indgået under foranstaltningerne i artikel 20, 36, 52 og 63 i forordning (EF) nr. 1698/2005, berettigede til et bidrag fra ELFUL i programmeringsperioden 2014-2020 i følgende tilfælde:

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) for betalinger, som skal foretages efter den 31. december 2015.

b) for betalinger, som skal foretages efter den 31. december 2015 for alle forpligtelser, som er indgået i henhold til artikel 36.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Hvis der ikke længere er tilstrækkelige midler i tidligere programmer til udvikling af landdistrikterne til at dække de udgifter, der er nævnt i stk. 1, kan sådanne udgifter meddeles Kommissionen med henblik på godtgørelse i referenceperioder begyndende fra den første måned efter udløbet af den første referenceperiode.

Begrundelse

Kontinuitet i støtten er vigtig for at sikre bredere forpligtelser for foranstaltninger i 2007-2013, end Kommissionen har foreslået.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 73/2009

Artikel 40 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.        Den enkelte medlemsstat fortager om nødvendigt en lineær nedsættelse/forhøjelse af alle betalingsrettighedernes værdi og/eller størrelsen af den nationale reserve i artikel 41 for at sikre overholdelse af det loft, der er fastsat i bilag VIII.

2. Den enkelte medlemsstat fortager om nødvendigt en lineær nedsættelse af betalingsrettighedernes værdi over 2 000 EUR og/eller størrelsen af den nationale reserve i artikel 41 for at sikre overholdelse af det loft, der er fastsat i bilag VIII.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 73/2009

Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Uanset stk. 1 og 2 kan medlemsstaterne beslutte at bibeholde værdien af betalingsrettighederne pr. 31. december 2013.

Begrundelse

I kalenderåret 2015 foretages der en ny beregning af værdien af betalingsrettighederne som følge af landbrugsreformens ikrafttræden, især for den interne konvergens og miljøforanstaltningerne, som meddeles landbrugerne. Det ville være en forenkling at tilpasse betalingerne og ikke værdien af rettighederne for overgangsåret 2014.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 73/2009

Artikel 40 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Uanset stk. 2 og artikel 51, stk. 2, sidste afsnit, kan medlemsstaten i givet fald foretage en lineær nedsættelse af beløbene for direkte betalinger i kalenderåret 2014 for at overholde de i bilag VIII anførte lofter. Når der foretages en sådan nedsættelse, kan medlemsstaterne tildele en ydelse på op til 5 000 EUR i tilfælde af direkte støtte, der skal ydes til indehaveren af en landbrugsbedrift på grundlag af en indsendt støtteansøgning for kalenderåret 2014.

Begrundelse

Dermed får medlemsstaterne større fleksibilitet i forbindelse med overholdelsen af lofterne i bilag VIII, ligesom der sker en forenkling.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 73/2009

Artikel 40 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medmindre andet fremgår af artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets (EU) nr. [HZ], kan de direkte betalinger, der kan ydes i en medlemsstat i kalenderåret 2014 i henhold til artikel 34, 52, 53 og 68 i nærværende forordning, og støtten til silkeormeavl i henhold til artikel 111 i forordning (EF) nr. 1234/2007 ikke overstige de lofter, som er fastsat i bilag VIII til denne forordning for det pågældende år. I overensstemmelse med de lofter, som er fastsat i bilag VIII, foretager medlemsstaterne i givet fald en lineær nedsættelse af beløbene for direkte betalinger i kalenderåret 2014.

3. Medmindre andet fremgår af artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. [HZ], kan de direkte betalinger, der kan ydes i en medlemsstat i kalenderåret 2014 i henhold til artikel 34, 52, 53 og 68 i nærværende forordning, og støtten til silkeormeavl i henhold til artikel 111 i forordning (EF) nr. 1234/2007 ikke overstige de lofter, som er fastsat i bilag VIII til denne forordning for det pågældende år, fratrukket beløbene i henhold til artikel 136b for kalenderåret 2015, jf. bilag VIIIa i denne forordning. I overensstemmelse med de lofter, som er fastsat i bilag VIII, foretager medlemsstaterne i givet fald en lineær nedsættelse af beløbene for direkte betalinger i kalenderåret 2014, fratrukket beløbene i henhold til artikel 136b for kalenderåret 2015, jf. bilag VIIIa i denne forordning.

Begrundelse

Medtagelse af en bestemmelse, som også muliggør denne praksis i 2014 for de medlemsstater, som omfordeler deres ubrugte midler i første søjle til anden søjle.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 73/2009

Artikel 51 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I artikel 51, stk. 2, indsættes følgende afsnit:

I artikel 51, stk. 2, indsættes følgende afsnit:

"For 2014 skal lofterne for de direkte betalinger i artikel 52 og 53 være identiske med de lofter, der er fastsat for 2013, multipliceret med en koefficient, der beregnes for hver af de berørte medlemsstater, ved at dividere det i bilag VIII anførte nationale loft for 2014 med det nationale loft for 2013. Denne multiplikation finder kun anvendelse på de medlemsstater, hvor det i bilag VIII anførte nationale loft for 2014 er lavere end det nationale loft for 2013."

"For 2014 skal lofterne for de direkte betalinger i artikel 52 og 53 være identiske med de lofter, der er fastsat for 2013, multipliceret med en koefficient, der beregnes for hver af de berørte medlemsstater, ved at dividere det i bilag VIII anførte nationale loft for 2014 med det nationale loft for 2013. Denne multiplikation finder kun anvendelse på de medlemsstater, hvor det i bilag VIII anførte nationale loft for 2014 er lavere end det nationale loft for 2013.

 

Som en undtagelse fra ovenstående stk. kan medlemsstaterne inden den …* beslutte, at lofterne for de i artikel 52 og 53 omhandlede direkte betalinger for 2014 er identiske med de lofter, der er fastsat for 2013.

 

Denne beslutning meddeles Kommissionen senest på den dato, der er anført i det pågældende afsnit."

 

__________________

 

* I EUT indsættes datoen syv dage efter denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at beskytte de små kødkvægavlere, som modtager en støtte, der ligger under fribeløbet på 5 000 EUR i henhold til den nuværende gradueringsbestemmelse, som forsvinder i fremtiden. Dette store fald i støtten til opdræt ville være problematisk i den nuværende økonomiske situation, og det er derfor nødvendigt at tilpasse lovgivningen.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – nr. 5 – litra aa

Forordning (EF) nr. 73/2009

Artikel 69 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(aa) Følgende stykker indsættes:

 

"1a. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne beslutte at anvende indtil 13 % af de årlige nationale lofter, der er anført i artikel 40, forudsat at:

 

a) de indtil den 31. december 2013 anvendte den generelle arealbetalingsordning, som er fastsat i afsnit V i denne forordning, eller finansierede foranstaltninger i henhold til artikel 111 i denne forordning eller er omfattet af den undtagelse, der er fastsat i artikel 69, stk. 5, eller – for Maltas vedkommende – i artikel 69, stk. 1, i denne forordning eller

 

b) de i mindst et år i perioden 2010-2013 tildelte mere end 5 % af beløbet, der er til rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit III, IV og V i denne forordning med undtagelse af afsnit IV, kapitel 1, afdeling 6, til finansiering af foranstaltninger i afsnit III, kapitel 2, afdeling 2, i denne forordning, støtten i nævnte forordnings artikel 68, stk. 1, litra a), nr. i)-iv), og stk. 1, litra b) og e), eller foranstaltningerne i kapitel 1, med undtagelse af afsnit IV, afdeling 6, i denne forordning.

 

1b. Uanset stk. 1a kan medlemsstater, der i mindst et år i perioden 2010-2013 har tildelt mere end 10 % af det beløb, de har til rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit III, IV og V i denne forordning, med undtagelse af afsnit IV, kapitel 1, afdeling 6, til finansiering af foranstaltningerne i afsnit III, kapitel 2, afdeling 2, i denne forordning, støtten i denne forordnings artikel 68, stk. 1, litra a), nr. i)-iv), og stk. 1, litra b) og e), eller foranstaltningerne i kapitel 1, med undtagelse af afsnit IV, afdeling 6, i denne forordning, beslutte at bruge mere end 13 % af det årlige nationale loft i bilag VIII i denne forordning efter godkendelse fra Kommissionen."

Begrundelse

Som følge af FFR-beslutningerne vil rammebeløbet for direkte betalinger i 2014 for de fleste medlemsstater være mindre end i 2013. Beløbet for direkte betalinger, som kan rettes mod koblet støtte, vil således også være betydeligt lavere i 2014 end i 2013. Det skal derfor være muligt at anvende højere koblede betalinger i artikel 39, stk. 1-3), i det nye forslag til forordning om direkte betalinger. Disse nye betalinger bør kunne anvendes allerede fra den 1. januar 2014.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – nr. 5 – litra b a (nyt)

Forordning (EF) nr. 73/2009

Artikel 69 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba) Artikel 2, stk. 4, ændres således:

 

"4. Den i stk. 1, litra a), nr. i), ii), iii) og iv) og stk. 1, litra b) og e), omhandlede støtte begrænses til 6,5 % af de i artikel 40 fastsatte nationale lofter, eller i Maltas tilfælde til det beløb på 2 mio. EUR, der er fastsat i artikel 69, stk. 1, i nærværende forordning, som navnlig skal anvendes til de i artikel 68, stk. 1, litra b), omhandlede foranstaltninger inden for mælkesektoren."

Begrundelse

Stigningen i den tilladte maksimumssats for reformens valgfrie koblede støtte kan allerede træde i kraft i 2014, idet den tilladte aktuelle særlige støttesats hæves fra 3,5 % til 6,5 % af de nationale lofter fastsat i artikel 69 i forordning 73/2009. De medlemsstater, der måtte ønske det, vil således allerede kunne anvende en del af den nye fælles landbrugspolitik og på et tidligere tidspunkt støtte nogle sektorer som f.eks. opdræt, der er underlagt vanskelige konjunkturer og oplever indtjeningsproblemer.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 73/2009

Kapitel 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I afsnit III indsættes følgende som kapitel 5a efter artikel 72:

 

"KAPITEL 5a

 

OMFORDELINGSPRÆMIE for 2014

 

Artikel 72a

 

Generelle regler

 

1. Medlemsstaterne kan indtil den ….* beslutte at yde en 2014-præmie til de landbrugere, som har krav på en betaling inden for rammerne af enkeltbetalingsordningen i henhold til kapitel 1 eller kapitel 2, afsnit 1, i dette afsnit, eller begge, eller inden for rammerne af den generelle arealbetalingsordning i henhold til afsnit 5.

 

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen denne beslutning senest på den dato, der er angivet i første afsnit.

 

2. Medlemsstater, som har besluttet at anvende grundbetalingsordningen på regionalt plan, kan anvende den betaling, der er omhandlet i dette kapitel, på regionalt plan.

 

3. Betalingen i henhold til stk. 1 ydes udelukkende til landbrugere, som gør betalingsrettigheder gældende eller modtager betalinger inden for rammerne af den generelle arealbetalingsordning i 2014.

 

4. Præmien i henhold til stk. 1 beregnes hvert år af medlemsstaterne, idet et tal, der skal bestemmes af medlemsstaten, og som ikke må overstige 65 % af den nationale eller regionale gennemsnitsbetaling pr. hektar, ganges med antallet af betalingsrettigheder, som landbrugeren har gjort gældende i henhold til artikel 35, stk. 1, eller med antallet af støtteberettigede hektar, som landbrugeren har anmeldt inden for rammerne af den generelle arealbetalingsordning. Antallet af sådanne betalingsrettigheder eller hektar må ikke overstige 30 hektar eller gennemsnitsværdien for landbrugsbedrifter i henhold til bilag XIIa, såfremt denne gennemsnitsværdi ligger på over 30 hektar i den pågældende medlemsstat.

"

Hvis maksimumsgrænserne i første afsnit overholdes, kan medlemsstaterne på nationalt niveau fastsætte en graduering af det antal hektar, der er fastsat i overensstemmelse med første afsnit, såfremt en sådan graduering finder ensartet anvendelse på alle landbrugere.

 

Den nationale gennemsnitsbetaling pr. hektar i stk. 1 fastsættes af medlemsstaterne på grundlag af det nationale loft, der er fastsat i bilag VIII for kalenderåret 2014, og antallet af støtteberettigede hektar, der er anmeldt i 2014 i henhold til artikel 35 eller inden for rammerne af den generelle arealbetalingsordning.

 

Den regionale gennemsnitsbetaling pr. hektar i stk. 1 fastsættes af medlemsstaterne på grundlag af en række objektive kriterier.

 

5. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke ydes præmiebetaling til landbrugere, hvor det er fastslået, at de fra den 19. oktober 2011 har opdelt deres bedrifter med det ene formål at blive omfattet af ordningen for omfordelingspræmien. Dette gælder også for de landbrugere, hvis bedrifter er resultatet af en sådan opdeling.

 

Artikel 72b

 

Finansielle bestemmelser

 

1. For at finansiere den præmie, der er omhandlet i dette kapitel, kan medlemsstaterne bruge op til 30 % af det nationale loft for 2014 jf. bilag VIII.

 

2. På grundlag af procentsatsen for det nationale loft, der anvendes af medlemsstaterne i henhold til stk. 1, vedtager Kommissionen delegerede retsakter i henhold til artikel 141a med henblik på at fastsætte de respektive lofter for den pågældende betaling og tilpasser lofterne i henhold til bilag VIII."

 

______________

 

* EUT - Indsæt venligst dato: tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 73/2009

Artikel 111 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a) I artikel 111, stk. 5, affattes tredje afsnit som følger:

 

"Hvis kvægbestanden i en medlemsstat tæller et stort antal ammekøer, svarende til mindst 30 % af det samlede antal køer, og hvis mindst 30 % af de slagtede tyre tilhører kropsbygningsklasse S, E og U, finansierer EGFL hele ekstrapræmien for alle bedrifter beliggende på hele den pågældende medlemsstats område. Det fastsættes på grundlag af gennemsnittet af de to år, der går forud for det år, for hvilket præmien ydes, hvorvidt der er sket en overskridelse af disse procentsatser."

Begrundelse

Overgangsforordningen bør anvendes til at foregribe ammekotillægspræmiens forsvinden, idet der foretages en tilpasning (via udvidelse af handelsklasseskemaet for overensstemmelse for slagtede ungtyre med bogstavet U) af artikel 111 i den nuværende forordning 73/2009, så der kan ydes støtte fra EGFL til kvægopdræt i 2014. Denne enkle tekniske tilpasning udgør et redskab, der gør det muligt hurtigt at komme regioner, hvor der foregår opdræt, og som er underlagt vanskelige konjunkturer, til hjælp.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 73/2009

Artikel 124

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a) Artikel 124, nr. 1 og 2, erstattes af følgende:

 

"1. Landbrugsarealet i en ny medlemsstat, undtagen Bulgarien og Rumænien, er i henhold til den generelle arealbetalingsordning den del af landets udnyttede landbrugsareal, der er i god landbrugsmæssig stand, uanset om det er opdyrket, og eventuelt tilpasset i overensstemmelse med de objektive og ikkediskriminerende kriterier, som den pågældende nye medlemsstat fastsætter med Kommissionens samtykke."

 

I dette afsnit V forstås ved "udnyttet landbrugsareal" det samlede areal, der er udlagt som agerjord, permanente græsarealer, arealer med permanente afgrøder og køkkenhaver som fastsat af Kommissionen til statistiske formål.

 

For Bulgarien og Rumænien gælder det, at landbrugsarealet i henhold til den generelle arealbetalingsordning er den del af landets udnyttede landbrugsareal, der er holdt i god landbrugsmæssig stand, uanset om det er opdyrket, og eventuelt tilpasset i overensstemmelse med de objektive og ikkediskriminerende kriterier, som Bulgarien eller Rumænien fastsætter med Kommissionens samtykke.

 

2. Med hensyn til at yde betaling under enkeltbetalingsordningen er alle landbrugsparceller svarende til kriterierne i stk. 1 og landbrugsparceller tilplantet med lavskov med kort omdriftstid (KN-kode ex 0602 90 41) dog støtteberettigede. For Bulgarien og Rumænien er alle landbrugsparceller svarende til kriterierne i stk. 1 og landbrugsparceller tilplantet med lavskov med kort omdriftstid (KN-kode ex 0602 90 41) dog støtteberettigede.

 

Medmindre der er tale om force majeure eller usædvanlige omstændigheder, skal de parceller, der er omhandlet i første afsnit, være til landbrugerens rådighed på den dato, som medlemsstaten har fastsat, og som ikke må ligge efter den dato, som medlemsstaten har fastsat for ændring af støtteansøgningen.

 

Minimumsarealet pr. bedrift, for hvilket der kan ansøges om betalinger, er 0,3 ha. Imidlertid kan en ny medlemsstat på grundlag af objektive kriterier og med Kommissionens samtykke beslutte, at minimumsarealet skal være større, dog på betingelse af at arealet ikke overskrider 1 ha."

Begrundelse

I artikel 124 i forordning (EF) nr. 73/2009 udskiftes stk. 1 og 2. Tilpasning af ordlyden til Europa-Parlamentets forhandlingsmandat vedrørende forordningen om direkte betalinger (afgørelse af 13. marts 2013).

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 73/2009

Artikel 133 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a) I afsnit V indsættes følgende artikel:

 

"Artikel 133b

 

Midlertidig national støtte i 2014

 

1. Nye medlemsstater, der anvender enkeltbetalingsordningen i overensstemmelse med artikel 122, kan beslutte at yde midlertidig national støtte i 2014.

 

2. Bulgarien og Rumænien kan kun yde støtte i henhold til denne artikel, såfremt de senest [en måned efter denne forordnings ikrafttræden] beslutter ikke at yde midlertidig national støtte i 2014 i henhold til artikel 132.

 

3. Støtte i henhold til nærværende artikel kan ydes til landbrugere i sektorer, til hvilke der i 2013 blev ydet midlertidig national støtte i henhold til artikel 133a eller for Bulgarien og Rumænien supplerende nationale direkte betalinger i 2013 i henhold til artikel 132.

 

4. Betingelserne for ydelse af støtte i henhold til nærværende artikel skal være de samme som dem, der knytter sig til tilladelsen til ydelse af betalinger i medfør af artikel 132 eller artikel 133a for 2013 bortset fra nedsættelserne som følge af anvendelsen af artikel 132, stk. 2, og artikel 7 og 10 i denne forordning. Medlemsstaterne kan imidlertid med Kommissionens godkendelse ændre betingelserne for ydelse af afkoblet støtte.

 

5. Det samlede støttebeløb, som kan ydes til landbrugere i de sektorer, der er anført i stk. 2, begrænses til 80 % af de sektorspecifikke rammebeløb med hensyn til 2013, som Kommissionen har godkendt i overensstemmelse med artikel 133a, stk. 5, eller for Bulgarien og Rumænien som godkendt i overensstemmelse med artikel 132, stk. 7.

 

De sektorspecifikke finansieringsrammer for Cypern er fastsat i bilag XVIIa i denne forordning.

 

6. Nye medlemsstater underretter senest den 31. marts 2014 Kommissionen om deres beslutning, jf. stk. 1 og 2. Underretningen, jf. stk. 1, skal omfatte følgende:

 

a) rammebeløbet for hver sektor

 

b) maksimumssatsen for midlertidig national støtte, hvor det er relevant.

 

7. Nye medlemsstater kan på grundlag af objektive kriterier og inden for de grænser, som Kommissionen har tilladt i medfør af stk. 5, træffe afgørelse om de beløb, der skal ydes i midlertidig national støtte."

Begrundelse

I forordning (EF) nr. 73/2009 indsættes artikel 133b. Tilpasning af ordlyden til Europa-Parlamentets forhandlingsmandat vedrørende forordningen om direkte betalinger (afgørelse af 13. marts 2013).

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – nr. 9

Forordning (EF) nr. 73/2009

Artikel 136 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan senest den ... 1 beslutte at stille et beløb til rådighed som supplerende støtte til foranstaltninger som led i programmer for udvikling af landdistrikterne, som finansieres af ELFUL som anført i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. […] [RD], på op til [15] % af deres årlige nationale lofter for kalenderårene 2014 til 2019 som fastsat i bilag VIII til denne forordning og forordning (EU) nr. ... [DP]. Som følge heraf er det tilsvarende beløb ikke længere til rådighed til direkte betalinger.

1. Medlemsstaterne kan senest den ... 1 beslutte at stille et beløb til rådighed som supplerende støtte til foranstaltninger som led i programmer for udvikling af landdistrikterne, som finansieres af ELFUL som anført i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. […] [RD], på op til 15 % af deres årlige nationale lofter for kalenderårene 2014 til 2019 som fastsat i bilag VIII til denne forordning og forordning (EU) nr. ... [DP]. Som følge heraf er det tilsvarende beløb ikke længere til rådighed til direkte betalinger.

Beslutningen i første afsnit anmeldes til Kommissionen senest den dato, der er angivet i samme afsnit.

Beslutningen i første afsnit anmeldes til Kommissionen senest den dato, der er angivet i samme afsnit.

Den i henhold til andet afsnit anmeldte procentsats skal være den samme for de år, som er angivet i første afsnit.

Denne beslutning skal omfatte den procentsats, der er omhandlet i første afsnit, og som kan være forskellig fra kalenderår til kalenderår.

 

Medlemsstater, som ikke anvender bestemmelserne i første afsnit i regnskabsåret 2014, kan træffe beslutningen i første afsnit med hensyn til perioden 2015-2019 inden den 1. august 2014 og underretter inden den 1. august 2014 Kommissionen om deres beslutning.

 

Medlemsstaterne kan beslutte at revidere beslutningen i første afsnit med virkning fra kalenderåret 2018. En sådan revision må ikke medføre et fald i den procentsats, der er meddelt Kommissionen i overensstemmelse med første, andet og tredje afsnit. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om en sådan beslutning om revision senest den 1. august 2017."

______________

______________

* I EUT indsættes datoen syv dage efter denne forordnings ikrafttræden.

1EUT - Indsæt venligst dato: tre måneder efter denne forordningens ikrafttræden.

Begrundelse

Kompromisændring, der indsætter den tekst, der blev opnået enighed om på trilogmødet den 24. september 2013.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – nr. 9

Forordning (EF) nr. 73/2009

Artikel 136 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. [Medlemsstater], som ikke benytter den i stk. 1 omhandlede mulighed, [kan senest den ... beslutte at stille et beløb på op til [15] % af det beløb, der afsættes til støtte til foranstaltninger under programmer for udvikling af landdistrikterne, som finansieres under ELFUL i perioden 2015-2020 som fastsat i forordning (EU) nr. […] [RD]], som direkte betalinger i henhold til denne forordning og forordning (EU) nr. ... [DP]. Senest den ... kan Bulgarien, Estland, Finland, Letland, Litauen, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige kan vælge at stille indtil [10 %] af det beløb, der er afsat til udvikling af landdistrikter, til rådighed som direkte betalinger. Som følge deraf er det tilsvarende beløb ikke længere til rådighed til støtteforanstaltninger inden for rammerne af landdistriktsprogrammerne.

2. Inden den ...1 kan de medlemsstater, der ikke benytter muligheden i stk. 1, beslutte at stille op til 15 % til rådighed for direkte betalinger i henhold til denne forordning og forordning (EU) nr. [DP], eller, for Bulgariens, Estlands, Finlands, Letlands, Litauens, Polens, Portugals, Rumæniens, Slovakiets, Spaniens, Sveriges og Det Forenede Kongeriges vedkommende, op til 25 % af beløbet til støtte for foranstaltninger inden for rammerne af landdistriktsudviklingsprogrammer, som i medfør af forordning (EU) nr. […] [RD] finansieres med midler fra ELFUL i perioden 2015-2020, til rådighed for direkte betalinger. Som følge deraf er det tilsvarende beløb ikke længere til rådighed til støtteforanstaltninger inden for rammerne af landdistriktsprogrammerne.

Beslutningen i første afsnit anmeldes til Kommissionen senest den dato, der er angivet i samme afsnit.

Beslutningen i første afsnit anmeldes til Kommissionen senest den dato, der er angivet i samme afsnit.

Den i henhold til andet afsnit anmeldte procentsats skal være den samme for de år, som er angivet i første afsnit.

Denne beslutning skal omfatte den procentsats, der er omhandlet i første afsnit, og som kan være forskellig fra kalenderår til kalenderår.

 

Medlemsstater, som ikke anvender bestemmelserne i første afsnit i regnskabsåret 2015, kan træffe beslutningen i første afsnit med hensyn til perioden 2016-2020 inden den 1. august 2014 og underretter inden den 1. august 2014 Kommissionen om deres beslutning.

 

Medlemsstaterne kan beslutte at revidere beslutningerne i dette stykke med virkning for regnskabsårene 2019 og 2020. En sådan revision må ikke medføre en forhøjelse af den procentsats, der er meddelt Kommissionen i overensstemmelse med første, andet og tredje afsnit. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om en sådan beslutning om revision senest den 1. august 2017."

______________

______________

* I EUT indsættes datoen syv dage efter denne forordnings ikrafttræden.

1 EUT - indsæt venligst dato: tre måneder efter denne forordningens ikrafttræden.

(Passagerne "Bulgarien, Estland, Finland, Letland, Litauen, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige" samt "det beløb, der afsættes under udvikling af landdistrikterne, som finansieres under ELFUL i perioden 2015-2020 som fastsat i forordning (EU) nr. […] [RD]], til rådighed" er blevet byttet rundt og "op til 25 %" er blevet tilføjet).

Begrundelse

Kompromisændring, der indsætter den tekst, der blev opnået enighed om på trilogmødet den 24. september 2013.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 73/2009

Artikel 136b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9a. Følgende indsættes som artikel 135b:

 

"Artikel 136b

 

De medlemsstater, der i henhold til artikel 136 har besluttet at stille et beløb til rådighed fra regnskabsåret 2011 til EU-støtte inden for rammerne af programplanlægningen for udvikling af landdistrikterne gennem ELFUL, stiller fortsat i henhold til bilag VIIIa for regnskabsåret 2015 beløbene til rådighed til EU-støtte inden for rammerne af programplanlægningen for udvikling af landdistrikterne og finansiering gennem ELFUL."

Begrundelse

Inddragelse af en bestemmelse, som også muliggør denne praksis i 2014 for de medlemsstater, som omfordeler deres ubrugte midler i første søjle til anden søjle.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 5 a (ny)

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Artikel 70, stk. 4c:

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Ændringer af forordning (EF) nr. 1698/2005

 

I forordning (EF) nr. 1698/2005 foretages følgende ændringer:

 

1. Artikel 70, stk. 4c, ændres således:

 

a) I første afsnit affattes indledningen således:

 

"Uanset lofterne i stk. 3, 4 og 5 kan ELFUL's bidrag forhøjes til højst 95 % af de støtteberettigede offentlige udgifter i de regioner, der er omfattet af konvergensmålet, i regionerne i den yderste periferi og for de mindre øer i Det Ægæiske Hav, og til højst 85 % af de støtteberettigede offentlige udgifter i andre regioner. Disse satser gælder for støtteberettigede udgifter, der nyanmeldes i hver godkendt anmeldelse af udgifter, hvor en medlemsstat efter den ...1 opfylder én af følgende betingelser: "

 

b) Andet afsnit erstattes af følgende tekst:

 

"En medlemsstat, som ønsker at gøre brug af undtagelsen i første afsnit indsender en anmodning til Kommissionen om tilsvarende ændring af sit program for udvikling af landdistrikterne. Undtagelsen gælder fra Kommissionens godkendelse af programændringen."

 

___________________

 

1 EUT - Indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

Kommissionens forslag COM(2013)0521 om forlængelse af anvendelsen af højere medfinansieringssatser for de medlemsstater, som står over for alvorlige vanskeligheder med hensyn til finansiel stabilitet, bør indføjes i nærværende retsakt.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 5 b (ny)

Forordning (EF) nr. 1234/2007

Artikel 182 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5b

 

Ændringer af forordning (EF) nr. 1234/2007

 

I forordning (EF) nr. 1234/2007 foretages følgende ændringer:

 

Artikel 182, stk. 7, affattes således:

 

"Medlemsstaterne kan frem til den 31. maj 2015 foruden fællesskabsstøtten i henhold til artikel 68, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 73/2009 bevilge indehavere af landbrugsbedrifter inden for mælkesektoren statsstøtte på et samlet årligt beløb på op til 55 % af det maksimale beløb, der er fastlagt i artikel 69, stk. 4 og 5, i nævnte forordning. Dog må den samlede EU-støtte ydet i henhold til artikel 69, stk. 4, i den pågældende forordning og statsstøtten ikke overstige loftet omhandlet i artikel 69, stk. 4 og 5."

Begrundelse

Også i overgangsåret 2014 skal der, især i særligt svære tilfælde, kunne udbetales en statsstøtte i henhold til artikel 182, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1234/2007, som kan gives som supplement til den særlige støtte i henhold til artikel 68, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 73/2009.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Forordning (EU) nr. […] [DP]

Artikel 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fleksibilitet mellem søjlerne

udgår

"1. Medlemsstaterne kan senest den ... beslutte at stille op til [15] % af deres årlige nationale lofter for kalenderårene 2014 til 2019 som fastsat i bilag VIII til forordning (EF) nr. 73/2009 for 2014 og i bilag II til denne forordning for årene 2015-2019 til rådighed som supplerende støtte til foranstaltninger inden for rammerne af landdistriktsprogrammer, som ifølge forordning (EU) nr. […] [RD] finansieres med midler fra ELFUL. Som følge heraf er det tilsvarende beløb ikke længere til rådighed til direkte betalinger.

 

Beslutningen i første afsnit anmeldes til Kommissionen senest den dato, der er angivet i samme afsnit.

 

Den procentsats, som anmeldes i henhold til andet afsnit, skal være den samme for de år, der er omhandlet i første afsnit.

 

2. [Medlemsstater], som ikke benytter den i stk. 1 omhandlede mulighed, [kan senest den ... beslutte at stille et beløb på op til [15] % af det beløb, der afsættes til støtte til foranstaltninger under programmer for udvikling af landdistrikterne, som finansieres under ELFUL i perioden 2015-2020 som fastsat i forordning (EU) nr. […] [RD]], som direkte betalinger i henhold forordning (EF) nr. 73/2009 og denne forordning. Bulgarien, Estland, Finland, Letland, Litauen, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige kan vælge at stille [yderligere] [10 %] af det beløb, der er afsat til udvikling af landdistrikter, til rådighed som direkte betalinger. Som følge deraf er det tilsvarende beløb ikke længere til rådighed til støtteforanstaltninger inden for rammerne af landdistriktsprogrammerne.

 

Beslutningen i første afsnit anmeldes til Kommissionen senest den dato, der er angivet i samme afsnit.

 

Procentsatsen, der anmeldes i henhold til andet afsnit, bør være den samme for de år, der er omhandlet i stk. 1, første afsnit."

 

(3) I artikel 57, stk. 2, indsættes følgende afsnit efter første afsnit:

 

"De anvendes dog fortsat på støtteansøgninger, der vedrører præmieperioder, som startede før den 1. januar 2015."

 

(4) I artikel 59 affattes stk. 2 og 3 således:

 

"Den anvendes fra den 1. januar 2015.

 

Dog anvendes artikel 20, stk. 5, artikel 22, stk. 6, artikel 35, stk. 1, artikel 37, stk. 1 og artikel 39 fra denne forordnings ikrafttrædelse."

 

Begrundelse

Kompromisændring afspejler den aftale, der blev indgået om DP-forordningen ved det seneste trilogmøde den 24. september 2013, hvor udformningen ikke bør ændres i overgangsforordningen.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Forordning (EU) nr. […] [DP]

Artikel 59

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I artikel 59 affattes stk. 2 og 3 således:

I artikel 59 affattes stk. 2 og 3 således:

"Den anvendes fra den 1. januar 2015.

"Den anvendes fra den 1. januar 2015.

Dog anvendes artikel 20, stk. 5, artikel 22, stk. 6, artikel 35, stk. 1, artikel 37, stk. 1 og artikel 39 fra denne forordnings ikrafttrædelse."

Dog anvendes artikel 18, stk. 2, artikel 20, stk. 5, artikel 22, stk. 6, artikel 28a, stk. 1, artikel 35, stk. 1, artikel 37, stk. 1 og artikel 39 fra denne forordnings ikrafttrædelse."

Begrundelse

Dette stemmer overens med det politiske aftale af 26. juni 2013 og er med forbehold for Europa-Parlamentets og Rådets godkendelse.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. -1 a (nyt)

Forordning (EU) nr. […] [HZ]

Artikel 113 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I artikel 113, stk. 1, i forordning (EU) nr. […][HZ] indsættes følgende afsnit efter første afsnit:

 

"Artikel 44a i forordning (EF) nr. 1290/2005 og de relevante gennemførelsesbestemmelser finder imidlertid fortsat anvendelse på betalinger for regnskabsårene 2013 og 2014."

Begrundelse

Landbrugerne bør underrettes om, at deres personoplysninger offentliggøres, inden de har indsendt den relevante ansøgning om støtte. Der skal ligeledes afsættes tid til, at myndighederne kan forberede sig på at gennemføre offentliggørelse af oplysningerne på en måde, der opfylder målet om bedre forståelse for landbrugspolitik og legitimiteten af støtte til landbrugssektoren. De nye gennemsigtighedsregler bør derfor finde anvendelse fra regnskabsåret 2015.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. -1 b (nyt)

Forordning (EU) nr. […] [HZ]

Artikel 114 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Følgende indsættes som artikel 114a:

 

"Artikel 114a

 

Undtagelser

 

Uanset artikel 59, stk. 5, i forordning (EU) nr. 966/2012 og artikel 9, stk. 1, i denne forordning er der ikke behov for certificeringsorganets udtalelse for at bekræfte lovligheden og den formelle rigtighed af de underliggende transaktioner for årene 2014 og 2015."

Begrundelse

Det er alt andet end omkostningseffektivt, at certificeringsorganerne først skal gennemføre og derefter gentage de stedlige kontroller samt lære reglerne om støtteberettigelse på meget kort tid og på det krævede detaljeniveau, inden reglerne om støtteberettigelse ændres igen på grund af den fælles landbrugspolitik. Kontrollen af lovligheden og den formelle rigtighed (artikel 59, stk. 5, i forordning 966/2012 og artikel 9, stk. 1, i den horisontale forordning) bør derfor først finde anvendelse fra regnskabsåret 2016.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 7

Forordning (EU) nr. […] [HZ]

Artikel 115

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

1. Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014 bortset fra følgende:

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

 

2. Men:

a) Artikel 7, 8 og 9 anvendes fra den 16. oktober 2013

a) Artikel 7, 8, 16, 24a og 25 anvendes fra den 16. oktober 2013

b) Artikel 18, 42, 43 og 45 anvendes fra den 16. oktober 2013 for så vidt angår udgifter, der er afholdt fra den 16. oktober 2013

b) Uanset artikel 114a anvendes artikel 9, 18, 42 og 45 fra den 16. oktober 2013 for udgifter, der er afholdt fra denne dato

 

c) Afsnit III og afsnit V, kapitel II, og afsnit VI anvendes fra den 1. januar 2015. "

c) Artikel 54, afsnit III, afsnit IV og afsnit V anvendes fra den 1. januar 2015 med undtagelse af afsnit V i sCMO-forordningen, som anvendes fra den 1. januar 2014

 

ca) Artikel 110 anvendes for betalinger foretaget fra og med regnskabsåret 2016, og artikel 110a-110d anvendes for betalinger foretaget fra og med regnskabsåret 2015.

Begrundelse

As regards point (c), in order to avoid misinterpretations and unnecessary administrative costs and burden, the whole of Title V should apply from 1 January 2015 except as regards the application of the sCMO Regulation. Currently, the text of Art. 115(c) provides that only Chapter II of Title V (i.e. IACS) would apply from 1 January 2015, but other provisions, such as Art. 60-67 on general principles on checks, would apply already in 2014.As regards point (d), to make it possible to compare data and results, the monitoring and evaluation of the CAP (Art. 110) should apply from 16 October 2015 (i.e. after the CAP reform).As regards the transparency provisions (Art. 110a - 110d), Art. 110c of HZ Regulation states that the farmers have to be informed about the publication of their names, municipalities, support amounts etc. Payments have been claimed for financial year 2014 already in early spring 2013, before the now-proposed timetable was in the draft regulation concerning transitional provisions. Thus, the farmers have not been informed about the publication at the stage when they claimed support for the financial year 2014. Therefore, it is not possible to publish this information about payments made for financial year 2014 (claimed in 2013). The minimum is that the publication would be made as regards payments made from financial year 2015 onwards.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. -1 (nyt)

Forordning (EU) nr. […][sCMO],

Artikel 149

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1) I artikel 149 i forordning (EU) nr. [...][sCMO] tilføjes punkt 149a:

 

"149a. Nationale betalinger for visse sektorer i Finland

 

Forudsat at Kommissionen giver sin tilladelse, kan Finland i årene 2014-2020 foretage degressive nationale betalinger til de sektorer, der er henvist til i Kommissionens beslutning af 27. februar 2008 om overgangsordninger for national støtte til landbrugere i det sydlige Finland1. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at godkende sådanne betalinger og opstiller mere detaljerede betingelser for ydelse af støtten. Disse gennemførelsesretsakter vedtages i henhold til udvalgsproceduren i [artikel 162].

 

____________

 

1 COM(2008)0696."

Begrundelse

For at bevare en varieret landbrugsproduktion i det sydlige Finland bør Kommissionen tillægges beføjelser til at godkende nationale betalinger til visse landbrugssektorer, som siden Finlands tiltrædelse af EU har været berettiget til national støtte på grundlag af Kommissionens beslutninger.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 9

Forordning (EU) nr. […][RD]

Artikel 64

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 64, stk. 4 og 5, i forordning (EU) nr. […] [RD] affattes således:

udgår

"4. Kommissionen foretager ved hjælp af en gennemførelsesretsakt en årlig fordeling pr. medlemsstat af de i stk. 1 nævnte beløb efter fradrag af det beløb, der er angivet i stk. 2, og under hensyntagen til de overførsler af midler, der er omhandlet i artikel 136a, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009

 

Ved den årlige fordeling tager Kommissionen hensyn til:

 

a) objektive kriterier knyttet til de mål, der er omhandlet i artikel 4, og

 

b) tidligere resultater.

 

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 90 til ændring af bilag Ia, såfremt dette er nødvendigt for også at inddrage de midler, der overføres til ELFUL ved anvendelse af artikel 136a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 73/2009 og artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. [DP], såvel som de midler, der overføres til ELFUL ved anvendelse af artikel 10b og 136 i forordning (EF) nr. 73/2009 for kalenderåret 2013.

 

_______

 

* EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16."

 

Begrundelse

Kompromisændring afspejler den aftale, der blev indgået om DP-forordningen ved det seneste trilogmøde den 24. september 2013, hvor udformningen ikke bør ændres i overgangsforordningen.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Bilag I – titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sammenligningstabel mellem artiklerne vedrørende areal- og dyrebaserede foranstaltninger i programmeringsperioderne 2007-2013 og 2014-2020

Sammenligningstabel mellem artiklerne vedrørende foranstaltninger i programmeringsperioderne 2007-2013 og 2014-2020

Begrundelse

Sammenligningstabellen bør også omfatte investeringsforanstaltningerne.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Bilag I – række -1 (ny) – -1 c ( ny)

 

 

 

Ændringsforslag

Forordning (EF) nr. 1698/2005

Forordning (EU) nr. […] (RD)

Artikel 20, litra b), nr. i) - Modernisering af landbrugsbedrifter

Artikel 18 – investeringer i fysiske aktiver

Artikel 20, litra b), nr. iii) – forøgelse af landbrugs- og skovbrugsprodukters værdi

Artikel 18 – investering i nye skovteknologier og i forarbejdning og markedsføring af skovprodukter

Artikel 20, litra b), nr. v) – samarbejde om udvikling af nye produkter, processer og teknologier i landbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren

Artikel 36 – samarbejde

Artikel 20, litra b), nr. v) – forbedring og udvikling af infrastruktur af betydning for udviklingen og tilpasningen af landbrug og skovbrug

Artikel 18 – investering i nye skovteknologier og i forarbejdning og markedsføring af skovprodukter

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Bilag II – indledning

Forordning (EF) nr. 73/2009

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I bilag II, III og VIII til forordning (EF) nr. 73/2009 foretages følgende ændringer:

I bilag II, III og VIII til forordning (EF) nr. 73/2009 foretages følgende ændringer, og nye bilag VIIIa og XIIa tilføjes:

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Bilag II, del B, "Folkesundhed, dyre- og plantesundhed", SMR 9, affattes således:

 

9. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1)

 

Artikel 55, første og andet punktum

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 2 – litra a

2. Bilag III ændres således:

 

a) Afsnittet "Beskyttelse og forvaltning af vand" affattes således:

"Beskyttelse og forvaltning af vand:

- Anlæggelse af bræmmer langs vandløb

 

- Hvor brug af vand til vanding skal godkendes, overholdelse af godkendelsesprocedurer

Beskytte vand mod forurening og afstrømning og forvalte brugen af vand

De foranstaltninger, der er opført i tillægget

(1) Note: GLM-bræmmerne skal både inden for og uden for sårbare zoner udpeget i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 91/676/EØF, mindst overholde kravene vedrørende betingelserne for tilførsel af gødning til jorden nær vandløb, jf. punkt A.4, i bilag II til direktiv 91/676/EØF, som skal anvendes i overensstemmelse med de handlingsprogrammer, medlemsstaterne har fastsat i henhold til artikel 5, stk. 4, i direktiv 91/676/EØF."

 

Ændringsforslag

2. Bilag III ændres således:

 

a) Afsnittet "Beskyttelse og forvaltning af vand" affattes således:

"Beskyttelse og forvaltning af vand:

- Anlæggelse af bræmmer langs vandløb

 

- Hvor brug af vand til vanding skal godkendes, overholdelse af godkendelsesprocedurer

Beskytte grundvand mod forurening

- De foranstaltninger, der er opført i tillægget, såfremt de almindeligvis har relevans for landbrugspraksis (2)

(1) Note: GLM-bræmmerne skal både inden for og uden for sårbare zoner udpeget i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 91/676/EØF, mindst overholde kravene vedrørende betingelserne for tilførsel af gødning til jorden nær vandløb, jf. punkt A.4, i bilag II til direktiv 91/676/EØF, som skal anvendes i overensstemmelse med de handlingsprogrammer, medlemsstaterne har fastsat i henhold til artikel 5, stk. 4, i direktiv 91/676/EØF."

(2) Anvendelsen af gødning og plantebeskyttelsesmidler inden for rammerne af god, faglig praksis forbliver uberørt af GAEC-standarden.

Begrundelse

Formuleringen i GAEC-standarden til beskyttelse af grundvandet er udtrykt meget bredt i forslaget til COM og har også upassende begrænsninger til følge for den korrekte landbrugspraksis. Derfor skal det tydeliggøres, at

- standarden behandler beskyttelse af grundvandet (ingen udvidelse til overfladevand),

- der udelukkende skal defineres foranstaltninger, som spiller en rolle for den typiske landbrugspraksis, og

- det fortsat er tilladt at gøre korrekt brug af gødning og plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 73/2009

Bilag VIIa (nyt)

 

Ændringsforslag

(4) Følgende bilag VIIIa indsættes efter bilag VIII:

Bilag VIIIa (EUR 1000)

Medlemsstat

2014

Tyskland

42 600

Sverige

9 000

Begrundelse

Medtagelse af en bestemmelse, som også muliggør denne praksis i 2014 for de medlemsstater, som omfordeler deres ubrugte midler i første søjle til anden søjle.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 3 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 73/2009

Bilag XIIa (nyt)

 

Ændringsforslag

Følgende bilag XIIa indsættes efter bilag XII:

Bilag XIIa

Gennemsnitlig størrelse af landbrugsbedrifter i henhold til artikel 72a

Medlemsstat

Gennemsnitlig størrelse af landbrugsbedrift (i hektar)

BelgienBulgarien

Tjekkiet

Danmark

Tyskland

Estland

Irland

Grækenland

Spanien

Frankrig

Kroatien

Italien

Cypern

Letland

Litauen

Luxembourg

Ungarn

Μalta

Nederlandene

Østrig

Polen

Portugal

Rumænien

Slovenien

Slovakiet

Finland

Sverige

Det Forenede Kongerige

 

296

89

60

46

39

32

5

24

52

5.9

8

4

16

12

57

7

1

25

19

6

13

3

6

28

34

43

54

 

  • [1]     Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.

BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet sigter i overensstemmelse med de andre EU-institutioner mod en ikrafttrædelse af reformen af den fælles landbrugspolitik den 1. januar 2014. Dette forudsætter dog, at der i efteråret 2013 kan nås frem til en aftale mellem EU-institutionerne om den flerårige finansielle ramme 2014-2020 og reformen af den fælles landbrugspolitik, således at retsgrundlagene for den reformerede fælles landbrugspolitik kan træde i kraft den 1. januar 2014.

Det synes dog usandsynligt, at alle aspekter i reformen af den fælles landbrugspolitik kan gennemføres den 1. januar 2014. Der er derfor behov for overgangsbestemmelser for at fastlægge den tekniske tilrettelæggelse, som kræves for at muliggøre en smidig tilpasning til de nye regler og samtidig sikre kontinuiteten i de forskellige støtteformer under den fælles landbrugspolitik. Hvad angår de direkte betalinger, skal medlemsstaterne, betalingsorganerne og landmændene gives tilstrækkelig tid, så de er velforberedte og i god tid kan give detaljerede oplysninger om de nye regler. Hovedkomponenterne i de eksisterende bestemmelser forlænges derfor for ansøgningsåret 2014 eller tilpasses gennem overgangsbestemmelsen. Med forbehold af en godkendelse fra Europa-Parlamentet vedrørende FFR omfatter overgangsbestemmelsen mekanismen for den eksterne konvergens og fleksibilitet mellem de to søjler i den fælles landbrugspolitik. Indførelsen af overgangsforanstaltninger betyder, at visse datoer i Kommissionens forslag om direkte støtte efter 2013 skal tilpasses i overensstemmelse hermed for at sikre sammenhæng med dette udkast til forordning.

Hvad udviklingen af landdistrikterne angår, er overgangsbestemmelser almindelig praksis for at fastsætte bestemmelser for overgangen mellem de to programplanlægningsperioder, men også for at fastsætte, hvordan de løbende foranstaltninger kan videreføres i den nye programplanlægningsperiode, herunder til finansieringen gennem den nye bevillingsramme. Der skal oprettes en forbindelse mellem de to på hinanden følgende programplanlægningsperioder. Da udviklingen af landdistrikter står over for nye udfordringer kræves der dog også visse specifikke overgangsordninger, især for at imødegå de konsekvenser, som den forsinkede nye direkte betalingsordning har for visse foranstaltninger for udvikling af landdistrikterne, især hvad angår udgangsniveauet for foranstaltninger i relation til et miljø- og klimavenligt landbrug og regler for krydsoverensstemmelse. Overgangsordninger er også nødvendige for at sikre, at medlemsstaterne kan fortsætte med at indgå nye forpligtelser i 2014, selvom midlerne for den igangværende programmeringsperiode er opbrugt. Disse nye forpligtelser og tilsvarende igangværende forpligtelser skal være støtteberettigede under de nye finansieringsrammer for programmer for udvikling af landdistrikterne i den kommende programmeringsperiode.

Overgangsbestemmelsen omfatter også en fleksibilitetsmekanisme, som giver medlemsstaterne mulighed for at overføre midler mellem de to søjler under den fælles landbrugspolitik. Der foreligger et forslag om at begrænse disse midler til 15 % for overførsel fra første søjle til anden søjle og 10 % for overførsel fra anden søjle til første søjle, idet sidstnævnte kun vil være tilladt i medlemsstater med direkte betalinger på under 90 % af EU-gennemsnittet. For ikke at foregribe den endelige afgørelse, som træffes af lovgiveren om dette specifikke element, er de dele af artiklen, som indgår i overgangsforanstaltningerne og afviger fra artikel 14 i Kommissionens forslag om direkte støtte efter 2013, blevet sat i kantet parentes.

På baggrund af ovenstående er det nødvendigt, at Rådet og Europa-Parlamentet vedtager specifikke overgangsbestemmelser inden årets udgang og ændrer den nuværende fælles landbrugspolitiks grundlæggende retsakter, hvor det er nødvendigt.

UDTALELSE fra Budgetudvalget (27.9.2013)

til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af overgangsforanstaltninger vedrørende støtte til landdistriktsudvikling fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ændring af forordning (EU) nr. [RD] for så vidt angår midler og deres fordeling i 2014 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 og forordning (EU) nr. [DP], (EU) nr. [HZ] og (EU) nr. [sCMO] med hensyn til deres anvendelse i 2014
(COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD))

Ordfører for udtalelse: Giovanni La Via

KORT BEGRUNDELSE

I lighed med de øvrige EU-institutioner arbejder Europa-Parlamentet intenst på at sikre, at reformen af den fælles landbrugspolitik kan træde i kraft den 1. januar 2014. Dette forudsætter imidlertid, at det opnås en aftale mellem institutionerne om den flerårig finansielle ramme for 2014-2020 og om reformen af den fælles landbrugspolitik i efteråret 2913, så retsgrundlaget for reformen af den fælles landbrugspolitik kan træde i kraft den 1. januar 2014.

Det forekommer imidlertid usandsynligt, at alle aspekter af den fælles landbrugspolitik kan gennemføres fra den 1. januar 2014. Der er derfor behov for overgangsbestemmelser om fastsættelse af de tekniske vilkår for en gnidningsfri tilpasning til de nye forhold og for samtidig at sikre kontinuiteten i de forskellige støttemuligheder inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik. Hovedelementerne i den gældende forordning skal derfor forlænges eller tilpasses, så de kan finde anvendelse i 2014 under overgangsordningen. Såfremt Europa-Parlamentet godkender den flerårige finansielle ramme, omfatter overgangsbestemmelserne en procedure for ekstern konvergens og en fleksibilitetsmekanisme mellem de to søjler. Indførelsen af overgangsforanstaltninger indebærer, at visse af oplysningerne i Kommissionens forslag til direkte betalinger efter 2013 skal tilpasses i overensstemmelse hermed for at sikre sammenhæng med det foreliggende forordningsforslag.

Det er normal praksis med overgangsbestemmelser i forbindelse med udvikling af landdistrikterne, hvorved der fastsættes bestemmelser for overgangen mellem to programperioder, ligesom det bestemmes, hvordan aktiviteterne skal fortsætte i den efterfølgende programperiode, herunder finansieringen over et nyt budget. Det er nødvendigt at skabe forbindelse mellem to programperioder. Da landdistrikterne står over for nye problemer, er det nødvendigt med nogle særlige overgangsordninger. Det er særlig nødvendigt for at modvirke konsekvenserne at en forsinkelse i den nye direkte betalingsordning for visse støtteforanstaltninger til fordel for landdistrikterne for så vidt angår referenceværdier for miljøvenligt landbrug og klimamodforanstaltninger og anvendelsen af ​​krydsoverensstemmelsesreglerne. Det er også nødvendigt med overgangsbestemmelser, for at medlemsstaterne kan indgå forpligtelser for 2014 på trods af, at bevillingerne for indeværende periode er opbrugt. Disse nye forpligtelser og de allerede indgåede forpligtelser kan finansieres over det nye budget for støtte til landdistrikterne i den næste programperiode.

Overgangsbestemmelserne omfatter en fleksibilitetsordning, hvorved medlemsstaterne kan overføre bevillinger mellem de to søjler. Det foreslås at begrænse disse overførsler til 15 % for overførsler fra den første til den anden søjle og til 10 % for overførsler fra den anden til den første søjle, idet sidstnævnte overførsler kun skal være tilladt for de medlemsstater, hvis gennemsnitlige direkte betalinger ligger på under 90 % af EU-gennemsnittet. For ikke at forudskikke en endelig afgørelse om dette bestemte punkt, er de dele af overgangsforanstaltningerne i artiklerne, som fraviger artikel 14 i kommissionsforslaget om direkte betalinger efter 2013, sat i firkantede parenteser.

På baggrund af ovennævnte bemærkninger skal Rådet og Europa-Parlamentet inden årets udgang vedtage de særlige overgangsforanstaltninger og om nødvendigt ændre de gældende grundforordninger for den fælles landbrugspolitik.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset artikel 94 i forordning (EU) nr. […] [RD] kan medlemsstaterne for foranstaltningerne i artikel 36, litra a), nr. i) til v), og litra b), nr. iv) og v), i forordning (EF) nr. 1698/2005 fortsat indgå nye retlige forpligtelser over for støttemodtagere i 2014 i henhold til de landdistriktsprogrammer, som er vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005, også efter at de finansielle midler i programmeringsperioden 2007-2013 er opbrugt og frem til vedtagelsen af det pågældende landdistriktsudviklingsprogram for programmeringsperioden 2014-2020. De udgifter, som er afholdt på grundlag af disse forpligtelser, er støtteberettigede i henhold til artikel 3 i denne forordning.

Uanset artikel 94 i forordning (EU) nr. […] [RD] kan medlemsstaterne i forbindelse med foranstaltningerne i artikel 20, 36, 52 og 63 i forordning (EF) nr. 1698/2005 fortsat indgå nye retlige forpligtelser over for støttemodtagere i 2014 i henhold til de landdistriktsprogrammer, som er vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005, også efter at de finansielle midler i programmeringsperioden 2007-2013 er opbrugt og frem til vedtagelsen af det pågældende landdistriktsudviklingsprogram for programmeringsperioden 2014-2020 eller indtil udgangen af 2014. De udgifter, som er afholdt på grundlag af disse forpligtelser, er støtteberettigede i henhold til artikel 3 i denne forordning.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Betingelsen i artikel 14, stk. 2, andet led, i Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 finder ikke anvendelse for nye retlige forpligtelser, som medlemsstaten har indgået i 2014 i henhold til artikel 36, litra a), nr. i) og ii), i forordning (EF) nr. 1698/2005.

(Denne ændring vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Uanset artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) nr. […] [RD] er udgifter til retlige forpligtelser over for støttemodtagere, som er indgået under foranstaltningerne i artikel 36, litra a), nr. i) til v), og litra b), nr. iv) og v), i forordning (EF) nr. 1698/2005 og i artikel 36, litra b), nr. i) og iii), i nævnte forordning i forbindelse med den årlige præmie berettigede til et bidrag fra ELFUL i programmeringsperioden 2014-2020 i følgende tilfælde:

1. Uanset artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) nr. […] [RD] er udgifter til retlige forpligtelser over for støttemodtagere, som er indgået under de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 20, 36, 52 og 63 i forordning 1698/2005, berettigede til et bidrag fra ELFUL i programmeringsperioden 2014-2020 i følgende tilfælde:

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) for betalinger, som skal foretages efter den 31. december 2015.

b) for betalinger, som skal foretages efter den 31. december 2015 i forbindelse med forpligtelser, der er indgået i medfør af artikel 6 i forordning (EU) nr. [...][RD].

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – nr. 2 – stk. 3

Forordning (EF) nr. 73/2009

Artikel 40 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medmindre andet fremgår af artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets (EU) nr. [HZ]*, kan de direkte betalinger, der kan ydes i en medlemsstat i kalenderåret 2014 i henhold til artikel 34, 52, 53 og 68 i nærværende forordning, og støtten til silkeormeavl i henhold til artikel 111 i forordning (EF) nr. 1234/2007 ikke overstige de lofter, som er fastsat i bilag VIII til denne forordning for det pågældende år. I overensstemmelse med de lofter, som er fastsat i bilag VIII, foretager medlemsstaterne i givet fald en lineær nedsættelse af beløbene for direkte betalinger i kalenderåret 2014.

Medmindre andet fremgår af artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets (EU) nr. [HZ], kan de direkte betalinger, der kan ydes i en medlemsstat i kalenderåret 2014 i henhold til artikel 34, 52, 53 og 68 i nærværende forordning, og støtten til silkeormeavl i henhold til artikel 111 i forordning (EF) nr. 1234/2007 ikke overstige de lofter, som er fastsat i bilag VIII til denne forordning for det pågældende år med fradrag af de beløb, der følger af anvendelsen af artikel 136 i regnskabsåret 2015. Om nødvendigt og i overensstemmelse med de lofter, som er fastsat i bilag VIII med fradrag af de beløb, der følger af anvendelsen af artikel 136 i regnskabsåret 2015, foretager medlemsstaterne i givet fald en lineær nedsættelse af beløbene for direkte betalinger i kalenderåret 2014.

PROCEDURE

Titel

Overgangsforanstaltninger vedrørende forordningerne om direkte betalinger, landdistriktsudvikling samt finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik

Referencer

(COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD))

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

21.5.2013

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

21.5.2013

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Giovanni La Via

7.5.2013

Dato for vedtagelse

26.9.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Isabelle Durant, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Oleg Valjalo, Jacek Włosowicz

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Alexander Alvaro, Maria Da Graça Carvalho, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Edit Herczog, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Catherine Trautmann

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Jean-Pierre Audy, Elisabeth Jeggle, Maurice Ponga, Sabine Verheyen

PROCEDURE

Titel

Overgangsforanstaltninger vedrørende forordningerne om direkte betalinger, landdistriktsudvikling samt finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik

Referencer

COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)

Dato for forelæggelse for EP

18.4.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

21.5.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

21.5.2013

CONT

21.5.2013

ENVI

21.5.2013

REGI

21.5.2013

Ingen udtalelse

  Dato for afgørelse

CONT

22.5.2013

ENVI

7.5.2013

REGI

11.7.2013

 

Ordfører(e)

  Dato for valg

Albert Deß

24.4.2013

 

 

 

Behandling i udvalg

8.7.2013

2.9.2013

 

 

Dato for vedtagelse

30.9.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

3

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, George Lyon, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

María Auxiliadora Correa Zamora, Sandra Kalniete, Christa Klaß, Giovanni La Via, Hans-Peter Mayer, Dimitar Stoyanov

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

María Muñiz De Urquiza

Dato for indgivelse

9.10.2013