ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΑΑ] όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. […] [ΑΕ], (ΕΕ) αριθ. […] [Ο] και (ΕΕ) αριθ. […] [εΚΟΑ] όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014

  9.10.2013 - (COM(2013)0226 – C7‑0104/2013 – 2013/0117(COD)) - ***I

  Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
  Εισηγητής: Albert Deß


  Διαδικασία : 2013/0117(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0326/2013
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0326/2013
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΑΑ] όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. […] [ΑΕ], (ΕΕ) αριθ. […] [Ο] και (ΕΕ) αριθ. […] [εΚΟΑ] όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014

  (COM(2013)0226 – C7‑0104/2013 – 2013/0117(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0226),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0104/2013),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2013[1],

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0326/2013),

  1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση, όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

  3.  αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία    1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (-1) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η τακτική παρακολούθηση και ο περιορισμός της διοικητικής επιβάρυνσης στον τομέα της γεωργίας. Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της της 12ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ, δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την άρση όλων των περιττών κανονιστικών επιβαρύνσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να ενημερώνονται για την πρόοδο στον τομέα αυτό.

  Τροπολογία    2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου κατά τη μετάβαση, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, στο πλαίσιο μέτρων με βάση την έκταση και τα ζώα θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού, ενώ υφίστανται ακόμη πληρωμές που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Για λόγους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και αποτελεσματικής εφαρμογής του προγράμματος, οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και σε όλα τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών. Προκειμένου να αποφευχθούν περιττές περιπλοκές στη δημοσιονομική διαχείριση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της νέας περιόδου προγραμματισμού εφαρμόζονται στις μεταβατικές δαπάνες.

  (3) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου κατά τη μετάβαση, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι όλα τα μέτρα της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, είναι επιλέξιμα για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού, ενώ υφίστανται ακόμη πληρωμές που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Για λόγους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και αποτελεσματικής εφαρμογής του προγράμματος, οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και σε όλα τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών. Προκειμένου να αποφευχθούν περιττές περιπλοκές στη δημοσιονομική διαχείριση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της νέας περιόδου προγραμματισμού εφαρμόζονται στις μεταβατικές δαπάνες.

  Αιτιολόγηση

  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια των προγραμμάτων, πρέπει να συνεχιστεί στο μεταβατικό έτος (σύμφωνα με τον στόχο «νέο χρήμα για παλιά μέτρα») η εφαρμογή όλων των μέτρων για την αγροτική ανάπτυξη που βρίσκονται σε εξέλιξη.

  Τροπολογία    3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (3a) Λόγω των σοβαρών δυσχερειών που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά την οικονομική τους σταθερότητα και προκειμένου να περιοριστούν, κατά τη μετάβαση από την τρέχουσα στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού, οι προκύπτουσες αρνητικές επιπτώσεις, με την εξασφάλιση της μέγιστης χρήσης των διαθέσιμων κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ, η διάρκεια της παρέκκλισης για την αύξηση των ανώτατων ποσοστών συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ που προβλέπεται στο άρθρο 70 παράγραφος 4γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 πρέπει να παραταθεί έως την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

  Τροπολογία    4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 11

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (11) Με σκοπό να επιτραπεί στα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των γεωργικών τομέων τους ή να ενισχύσουν την πολιτική τους για την αγροτική ανάπτυξη με πιο ευέλικτο τρόπο, θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς πόρων από τα ανώτατα όρια των άμεσων ενισχύσεών τους προς τη στήριξή τους που προορίζεται στην αγροτική ανάπτυξη και από τη στήριξη που προορίζεται στην αγροτική ανάπτυξη προς τα ανώτατα όρια των άμεσων ενισχύσεών τους. Ταυτόχρονα, στα κράτη μέλη στα οποία το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων παραμένει χαμηλότερο από το 90% του μέσου επιπέδου της Ένωσης θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς συμπληρωματικών πόρων από τη στήριξή τους που προορίζεται στην αγροτική ανάπτυξη προς τα ανώτατα όρια των άμεσων ενισχύσεών τους. Αυτές οι επιλογές θα πρέπει να γίνονται, εντός ορισμένων ορίων, άπαξ και για το συνολικό διάστημα των οικονομικών ετών 2015-2020.

  (11) Με σκοπό να επιτραπεί στα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των γεωργικών τομέων τους ή να ενισχύσουν την πολιτική τους για την αγροτική ανάπτυξη με πιο ευέλικτο τρόπο, θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς πόρων από τα ανώτατα όρια των άμεσων ενισχύσεών τους προς τη στήριξή τους που προορίζεται στην αγροτική ανάπτυξη και από τη στήριξη που προορίζεται στην αγροτική ανάπτυξη προς τα ανώτατα όρια των άμεσων ενισχύσεών τους. Ταυτόχρονα, στα κράτη μέλη στα οποία το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων παραμένει χαμηλότερο από το 90% του μέσου επιπέδου της Ένωσης θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς συμπληρωματικών πόρων από τη στήριξή τους που προορίζεται στην αγροτική ανάπτυξη προς τα ανώτατα όρια των άμεσων ενισχύσεών τους. Αυτές οι επιλογές θα πρέπει να γίνονται, εντός ορισμένων ορίων, για το συνολικό διάστημα των οικονομικών ετών 2015-2020, με δυνατότητα αναθεώρησης το 2017.

  (Η φράση «και από τη στήριξη που προορίζεται στην αγροτική ανάπτυξη προς τα ανώτατα όρια των άμεσων ενισχύσεών τους» είχε απαλειφθεί στην τροπολογία 3 στο σχέδιο έκθεσης αλλά πρέπει να επαναφερθεί.)

  Τροπολογία    5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (13a) Η Φινλανδία επιτρέπεται να καταβάλλει εθνική στήριξη σε ορισμένους γεωργικούς τομείς στη νότια Φινλανδία, σύμφωνα με το άρθρο 141 της Συνθήκης προσχώρησής της. Λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ και εξαιτίας του γεγονότος ότι η οικονομική κατάσταση της γεωργίας στη νότια Φινλανδία είναι δυσχερής και, ως εκ τούτου, οι παραγωγοί εξακολουθούν να χρειάζονται ειδική στήριξη, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν μέτρα ολοκλήρωσης βάσει των οποίων η Επιτροπή θα επιτρέπει στη Φινλανδία, σύμφωνα με το άρθρο 42 της Συνθήκης, να καταβάλλει εθνικές ενισχύσεις σε ορισμένους τομείς παραγωγής στη νότια Φινλανδία. Οι εν λόγω ενισχύσεις πρέπει να μειωθούν σταδιακά μεταξύ 2014 και 2020.

  Τροπολογία    6

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο -1 (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο -1

   

  Μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης

   

  Η Επιτροπή αποφεύγει την επιβολή πρόσθετης, περιττής και δυσανάλογης διοικητικής επιβάρυνσης κατά τη μεταφορά του παρόντος κανονισμού και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. [...] [ΑΕ], (ΕΕ) αριθ. [...] [Ο], (ΕΕ) αριθ. […] [εΚΟΑ]. Η Επιτροπή υποβάλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις προσπάθειες για το θέμα αυτό.

  Τροπολογία    7

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 94 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [ΑΑ], για τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 36 στοιχείο α) σημεία i) έως v) και στοιχείο β) σημεία iv) και v) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να αναλαμβάνουν νέες νομικές δεσμεύσεις προς δικαιούχους το 2014 δυνάμει των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που έχουν εγκριθεί με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ακόμη και μετά την εξάντληση των χρηματοδοτικών πόρων της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, μέχρι την έγκριση του αντίστοιχου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν βάσει αυτών των δεσμεύσεων είναι επιλέξιμες σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.

  1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 94 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [ΑΑ], για όλα τα μέτρα της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να αναλαμβάνουν νέες νομικές δεσμεύσεις προς δικαιούχους το 2014 δυνάμει των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που έχουν εγκριθεί με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ακόμη και μετά την εξάντληση των χρηματοδοτικών πόρων της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, μέχρι την έγκριση του αντίστοιχου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 ή έως το τέλος του 2014. Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν βάσει αυτών των δεσμεύσεων είναι επιλέξιμες σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.

  Τροπολογία    8

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [ΑΑ], οι δαπάνες που αφορούν νομικές δεσμεύσεις προς δικαιούχους και που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων του άρθρου 36 στοιχείο α) σημεία i) έως v) και στοιχείο β) σημεία iv) και v) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και του άρθρου 36 στοιχείο β) σημεία i) και iii) του εν λόγω κανονισμού σε σχέση με την ετήσια πριμοδότηση είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [ΑΑ], οι δαπάνες που αφορούν νομικές δεσμεύσεις προς δικαιούχους και που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο όλων των μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 20, 36, 52 και 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  Τροπολογία    9

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  β) για πληρωμές που πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015.

  β) για πληρωμές που πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015 για όλες τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 36.

  Τροπολογία    10

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πλέον επαρκείς πόροι στα προηγούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για την κάλυψη των δαπανών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι δαπάνες αυτές μπορούν να δηλώνονται στην Επιτροπή για απόδοση σε περιόδους αναφοράς που ξεκινούν από τον πρώτο μήνα μετά το τέλος της πρώτης περιόδου αναφοράς.

  Αιτιολόγηση

  Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η συνέχεια της στήριξης σε ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής από αυτό που προτείνει η Επιτροπή σε σχέση με τις υποχρεώσεις για τα μέτρα της περιόδου 2007-2013.

  Τροπολογία    11

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 2

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009

  Άρθρο 40 – παράγραφος 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Εφόσον ενδείκνυται, το κράτος μέλος εφαρμόζει γραμμική μείωση/αύξηση της αξίας όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης και/ή του ποσού του εθνικού αποθέματος που αναφέρεται στο άρθρο 41 για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το ανώτατο όριο που καθορίζεται στο παράρτημα VIII.

  2. Εφόσον ενδείκνυται, το κράτος μέλος εφαρμόζει γραμμική μείωση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης άνω των 2.000 ευρώ και/ή του ποσού του εθνικού αποθέματος που αναφέρεται στο άρθρο 41 για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το ανώτατο όριο που καθορίζεται στο παράρτημα VIII.

  Τροπολογία    12

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 2

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009

  Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1α. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν να διατηρήσουν την αξία που είχαν τα δικαιώματα ενίσχυσης στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

  Αιτιολόγηση

  Το 2015, θα υπολογιστούν εκ νέου και θα ανακοινωθούν στους γεωργούς οι αξίες των δικαιωμάτων ενίσχυσης, ιδίως της εσωτερικής σύγκλισης και του οικολογικού προσανατολισμού, λόγω της μεταρρύθμισης της αγροτικής πολιτικής. Η προσαρμογή των πληρωμών, και όχι των αξιών των δικαιωμάτων, για το μεταβατικό έτος 2014 θα απλούστευε την κατάσταση.

  Τροπολογία    13

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 2

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009

  Άρθρο 40 – παράγραφος 2α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 και του άρθρου 51, παράγραφος 2, τελευταίο εδάφιο, προκειμένου τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα VIII, έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε γραμμική μείωση των ποσών των άμεσων ενισχύσεων για το 2014. Σε περίπτωση μείωσης του ποσού των άμεσων ενισχύσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν αποζημίωση έως 5.000 ευρώ στο πλαίσιο άμεσων ενισχύσεων οι οποίες χορηγούνται σε γεωργό για αίτηση ενίσχυσης που υποβάλλεται για το ημερολογιακό έτος 2014.

  Αιτιολόγηση

  Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα VIII, ενώ παράλληλα απλουστεύεται η κατάσταση.

  Τροπολογία    14

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 2

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009

  Άρθρο 40 – παράγραφος 3

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [Ο] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, τα ποσά των άμεσων ενισχύσεων που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα κράτος μέλος για το ημερολογιακό έτος 2014 δυνάμει των άρθρων 34, 52, 53 και 68 του παρόντος κανονισμού και για την ενίσχυση στους εκτροφείς μεταξοσκωλήκων δυνάμει του άρθρου 111 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού για το εν λόγω έτος. Εφόσον είναι αναγκαίο, και προκειμένου να συμμορφωθούν με τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα VIII, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε γραμμική μείωση των ποσών των άμεσων ενισχύσεων για το ημερολογιακό έτος 2014.

  3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [Ο] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, τα ποσά των άμεσων ενισχύσεων που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα κράτος μέλος για το ημερολογιακό έτος 2014 δυνάμει των άρθρων 34, 52, 53 και 68 του παρόντος κανονισμού και για την ενίσχυση στους εκτροφείς μεταξοσκωλήκων δυνάμει του άρθρου 111 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού για το εν λόγω έτος, αφαιρουμένων των ποσών που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 136β για το ημερολογιακό έτος 2015 σύμφωνα με το παράρτημα VIIIα του παρόντος κανονισμού. Εφόσον είναι αναγκαίο, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε γραμμική μείωση των ποσών των άμεσων ενισχύσεων για το ημερολογιακό έτος 2014, αφαιρουμένων των ποσών που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 136β για το ημερολογιακό έτος 2015 σύμφωνα με το παράρτημα VIIIα του παρόντος κανονισμού.

  Αιτιολόγηση

  Συμπερίληψη διάταξης που επιτρέπει στα κράτη μέλη να συνεχίσουν να μεταφέρουν στον δεύτερο πυλώνα μη δαπανηθέντες πόρους του πρώτου πυλώνα το έτος 2014.

  Τροπολογία    15

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 3

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009

  Άρθρο 51 – παράγραφος 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Στο άρθρο 51 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

  Στο άρθρο 51 παράγραφος 2 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

  «Για το 2014, τα ανώτατα όρια για τις άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 52 και 53 είναι τα ίδια με τα ανώτατα όρια που καθορίζονται για το 2013, πολλαπλασιαζόμενα με συντελεστή που υπολογίζεται για κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος με διαίρεση του εθνικού ανώτατου ορίου για το 2014 που ορίζεται στο παράρτημα VIII διά του εθνικού ανώτατου ορίου για το 2013. Αυτός ο πολλαπλασιασμός εφαρμόζεται μόνο στα κράτη μέλη στα οποία το εθνικό ανώτατο όριο που ορίζεται στο παράρτημα VIII για το 2014 είναι κατώτερο από το εθνικό ανώτατο όριο για το 2013.»

  «Για το 2014, τα ανώτατα όρια για τις άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 52 και 53 είναι τα ίδια με τα ανώτατα όρια που καθορίζονται για το 2013, πολλαπλασιαζόμενα με συντελεστή που υπολογίζεται για κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος με διαίρεση του εθνικού ανώτατου ορίου για το 2014 που ορίζεται στο παράρτημα VIII διά του εθνικού ανώτατου ορίου για το 2013. Αυτός ο πολλαπλασιασμός εφαρμόζεται μόνο στα κράτη μέλη στα οποία το εθνικό ανώτατο όριο που ορίζεται στο παράρτημα VIII για το 2014 είναι κατώτερο από το εθνικό ανώτατο όριο για το 2013.

   

  Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν έως τις ...* ότι, για το 2014, τα ανώτατα όρια για τις άμεσες ενισχύσεις που προβλέπονται στα άρθρα 52 και 53 είναι τα ίδια με τα ανώτατα όρια για το 2013.

   

  Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην Επιτροπή το αργότερο κατά την ημερομηνία που προβλέπεται στο εν λόγω εδάφιο.»

   

  __________________

   

  * Ε.Ε. Να συμπληρωθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 7 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

  Αιτιολόγηση

  Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να μην περιέλθουν σε μειονεκτική θέση οι μικροεκτροφείς βοείου κρέατος οι οποίοι λαμβάνουν ενισχύσεις κατώτερες του ορίου των 5.000 ευρώ βάσει του υφιστάμενου συστήματος διαφοροποίησης, το οποίο μελλοντικά θα καταργηθεί. Αυτή η σημαντική μείωση των ενισχύσεων για τον τομέα της κτηνοτροφίας θα δημιουργούσε προβλήματα υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες και, ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη προσαρμογής της νομοθεσίας.

  Τροπολογία    16

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο αα

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009

  Άρθρο 69 – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  αα) Παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:

   

  «1α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιούν έως το 13% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 40, υπό την προϋπόθεση ότι:

   

  (α) εφάρμοζαν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης όπως θεσπίζεται στον τίτλο V του παρόντος κανονισμού, ή χρηματοδοτούσαν μέτρα βάσει του άρθρου 111 του παρόντος κανονισμού, ή καλύπτονται από την παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 69 παράγραφος 5, ή, στην περίπτωση της Μάλτας, στο άρθρο 69 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού· ή

   

  (β) διέθεσαν, στη διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους κατά την περίοδο 2010-2013, πάνω από το 5% του ποσού που είχαν στη διάθεσή τους για χορήγηση άμεσων ενισχύσεων προβλεπόμενων στους τίτλους III, IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, εξαιρουμένου του τίτλου IV κεφάλαιο 1 τμήμα 6, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τα μέτρα που ορίζονται στον τίτλο III κεφάλαιο 2 τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τη στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία (i) έως (iv) και παράγραφος 1 στοιχεία β) και ε) του εν λόγω κανονισμού, ή τα μέτρα του τίτλου IV κεφάλαιο 1, εξαιρουμένου του τμήματος 6, του παρόντος κανονισμού.

   

  1β. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1α, τα κράτη μέλη που χορήγησαν, στη διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους κατά την περίοδο 2010-2013, πάνω από το 10% του ποσού που είχαν στη διάθεσή τους για τη χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται στους τίτλους III, IV και V του παρόντος κανονισμού, εξαιρουμένου του τίτλου IV κεφάλαιο 1 τμήμα 6, για τη χρηματοδότηση των μέτρων που ορίζονται στον τίτλο III κεφάλαιο 2 τμήμα 2 του παρόντος κανονισμού, τη στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i) έως iv) και παράγραφος 1 στοιχεία β) και ε) του παρόντος κανονισμού, ή τα μέτρα του τίτλου IV κεφάλαιο 1, εξαιρουμένου του τμήματος 6, του παρόντος κανονισμού μπορεί να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν ποσοστό άνω του 13% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που προβλέπεται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής.»

  Αιτιολόγηση

  Ως συνέπεια των αποφάσεων για το ΠΔΠ, το 2014 η χρηματοδότηση των άμεσων ενισχύσεων για τα περισσότερα κράτη μέλη θα είναι χαμηλότερη από ό, τι το 2013. Συνεπώς, το ποσό των άμεσων ενισχύσεων που μπορεί να προορίζεται για τη συνδεδεμένη στήριξη θα είναι επίσης σημαντικά χαμηλότερο το 2014 από ό, τι το 2013. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να καταστεί δυνατή η χρήση υψηλότερων ποσοστών συνδεδεμένων ενισχύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 39 παράγραφοι 1, 2 και 3 του νέου σχεδίου κανονισμού για τις άμεσες ενισχύσεις. Αυτά τα νέα ποσοστά πρέπει να ισχύουν ήδη από την 1.1.2014.

  Τροπολογία    17

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β α (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009

  Άρθρο 69 – παράγραφος 4

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  βα) Η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:

   

  «4. Η στήριξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1, στοιχείο a), σημεία i), ii), iii) και iv), και στοιχεία β) και ε), περιορίζεται σε 6,5% των εθνικών ανώτατων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 40 ή, στην περίπτωση της Μάλτας, στο ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και που θα πρέπει να χρησιμοποιείται ιδίως για τη χρηματοδότηση των μέτρων του άρθρου 68 παράγραφος 1 στοιχείο β) στον γαλακτοκομικό τομέα.»

  Αιτιολόγηση

  Η αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού προαιρετικής συνδεδεμένης ενίσχυσης που προβλέπεται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης μπορεί να αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2014 και το ισχύον επιτρεπόμενο ποσοστό ειδικής στήριξης να ανέλθει από το 3,5% στο 6,5% των εθνικών ανώτατων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 69 του κανονισμού 73/2009. Κατά τον τρόπο αυτό, τα κράτη μέλη που το επιθυμούν θα μπορούσαν να αρχίσουν να εφαρμόζουν ένα μέρος της νέας ΚΓΠ και να παράσχουν πιο έγκαιρα βοήθεια σε ορισμένους τομείς, όπως η κτηνοτροφία, οι οποίοι βιώνουν μια δύσκολη συγκυρία και αντιμετωπίζουν προβλήματα εσόδων.

  Τροπολογία    18

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009

  Κεφάλαιο 5 α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Στον τίτλο ΙΙΙ παρεμβάλλεται μετά το άρθρο 72 το ακόλουθο νέο κεφάλαιο 5α:

   

  «Κεφάλαιο 5α

   

  Πριμοδότηση ανακατανομής για το 2014

   

  Άρθρο 72α

   

  Γενικές διατάξεις

   

  1. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν έως τις ....* να χορηγήσουν για το έτος 2014 πριμοδότηση σε γεωργούς οι οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης βάσει του κεφαλαίου 1 ή του κεφαλαίου 2 τμήμα 1 του παρόντος τίτλου, ή και των δύο, ή βάσει του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης δυνάμει του τίτλου 5.

   

  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφασή τους στην Επιτροπή έως την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

   

  2. Τα κράτη μέλη που έχουν αποφασίσει να εφαρμόσουν το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο μπορούν να χορηγούν την ενίσχυση που αναφέρεται στο παρόν κεφάλαιο σε περιφερειακό επίπεδο.

   

  3. Οι ενισχύσεις βάσει της παραγράφου 1 χορηγούνται μόνο σε γεωργούς που ενεργοποιούν αιτήσεις πληρωμής ή λαμβάνουν ενισχύσεις βάσει του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης το έτος 2014.

   

  4. Η ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται από τα κράτη μέλη πολλαπλασιάζοντας ένα ποσό που καθορίζει το κράτος μέλος και το οποίο δεν υπερβαίνει το 65% της μέσης εθνικής ή περιφερειακής ενίσχυσης ανά εκτάριο, με τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχει ενεργοποιήσει ο γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 ή με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνει ο γεωργός βάσει του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης. Ο αριθμός αυτών των δικαιωμάτων ενίσχυσης ή εκταρίων δεν υπερβαίνει τα 30 εκτάρια ή, εφόσον αυτό το μέσο μέγεθος στο οικείο κράτος μέλος υπερβαίνει τα 30 εκτάρια, το μέσο μέγεθος γεωργικών εκμεταλλεύσεων του παραρτήματος ΧΙΙα.

  "

  Εφόσον τηρούνται τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν, σε εθνικό επίπεδο, να θεσπίζουν διαβάθμιση στον αριθμό εκταρίων που καθορίζεται βάσει του πρώτου εδαφίου, υπό τον όρο ότι η διαβάθμιση αυτή εφαρμόζεται πανομοιότυπα σε όλους τους γεωργούς.

   

  Η μέση εθνική ενίσχυση ανά εκτάριο σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο ορίζεται από τα κράτη μέλη βάσει του καθοριζόμενου στο παράρτημα VIII εθνικού ανώτατου ορίου για το ημερολογιακό έτος 2014 και του αριθμού επιλέξιμων εκταρίων που δηλώθηκαν το 2014 σύμφωνα με το άρθρο 35 ή δυνάμει του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης.

   

  Η μέση περιφερειακή ενίσχυση ανά εκτάριο σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο ορίζεται από τα κράτη μέλη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

   

  5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν καταβάλλεται πριμοδότηση σε γεωργούς για τους οποίους έχει αποδειχθεί ότι κατέτμησαν τη γη τους μετά τις 19 Οκτωβρίου 2011 με μοναδικό σκοπό να τους χορηγηθεί πριμοδότηση ανακατανομής. Αυτό ισχύει επίσης για γεωργούς των οποίων οι εκμεταλλεύσεις προήλθαν από την κατάτμηση αυτή.

   

  Άρθρο 72β

   

  Δημοσιονομικές διατάξεις

   

  1. Για τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν έως το 30% του εθνικού ανώτατου ορίου για το ημερολογιακό έτος 2014 που ορίζεται στο παράρτημα VIΙΙ.

   

  2. Βάσει του ποσοστού του εθνικού ανώτατου ορίου που εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 141α, που ορίζουν τα αντίστοιχα ανώτατα όρια για την εκάστοτε ενίσχυση, και προσαρμόζει τα ανώτατα όρια βάσει του παραρτήματος VIII.»

   

  ______________

   

  * ΕΕ Να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 3 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

  Τροπολογία    19

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009

  Άρθρο 111 – παράγραφος 5

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (6α) Στο άρθρο 111, παράγραφος 5, το εδάφιο 3 τροποποιείται ως εξής:

   

  «Όσον αφορά εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στην επικράτεια κράτους μέλους, εάν στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ο πληθυσμός βοοειδών περιλαμβάνει υψηλό ποσοστό θηλαζουσών αγελάδων, που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 30 % του συνολικού αριθμού αγελάδων, και εάν τουλάχιστον το 30 % των σφαζόμενων αρσενικών βοοειδών ανήκουν στις κατηγορίες διάπλασης S, E και U, το ΕΓΤΕ χρηματοδοτεί το σύνολο της πρόσθετης πριμοδότησης. Με βάση τον μέσο όρο των δύο ετών που προηγούνται του έτους κατά το οποίο χορηγείται η πριμοδότηση καθορίζεται κατά πόσον υπήρξε υπέρβαση των ποσοστών αυτών.»

  Αιτιολόγηση

  Πρέπει να αξιοποιηθεί ο μεταβατικός κανονισμός ώστε να ληφθούν μέτρα πριν από την έναρξη ισχύος της κατάργησης της πρόσθετης εθνικής πριμοδότησης για θηλάζουσες αγελάδες, με την πρόβλεψη προσαρμογής (που θα συμπεριλαμβάνει στις κατηγορίες διάπλασης των σφαζόμενων νεαρών αρσενικών βοοειδών την κατηγορία U) του άρθρου 111 του ισχύοντος κανονισμού 73/2009, ώστε να καταστεί δυνατή η στήριξη της εκτροφής βόειου κρέατος από το ΕΓΤΕ το 2014. Αυτή η απλή τεχνική προσαρμογή αποτελεί εργαλείο που μπορεί να καταστήσει δυνατή την άμεση παροχή βοήθειας σε περιοχές εκτροφής που βιώνουν μια δύσκολη συγκυρία.

  Τροπολογία    20

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009

  Άρθρο 124

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (7α) Στο άρθρο 124, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

   

  «1. Η γεωργική έκταση ενός νέου κράτους μέλους, πλην της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, δυνάμει του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης αποτελεί μέρος της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης του κράτους αυτού η οποία διατηρείται σε καλή γεωργική κατάσταση, είτε καλλιεργείται είτε όχι, προσαρμοζόμενη, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια που ορίζει το εν λόγω νέο κράτος μέλος μετά από έγκριση της Επιτροπής.»

   

  Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, ως «χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση» νοείται η συνολική έκταση που καλύπτεται από καλλιεργούμενα εδάφη, μόνιμους λειμώνες, μόνιμες καλλιέργειες και λαχανόκηπους, όπως έχει ορίσει η Επιτροπή για την εκπόνηση στατιστικών.

   

  Για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, η γεωργική έκταση που υπάγεται στο καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης αποτελεί μέρος της χρησιμοποιούμενης γεωργικής της έκτασης η οποία διατηρείται σε καλή γεωργική κατάσταση, είτε καλλιεργείται είτε όχι, προσαρμοζόμενη, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια που καθορίζει η Βουλγαρία ή η Ρουμανία μετά από έγκριση της Επιτροπής.

   

  2. Για τη χορήγηση ενισχύσεων δυνάμει του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, επιλέξιμα είναι όλα τα γεωργικά αγροτεμάχια που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 1, καθώς και τα γεωργικά αγροτεμάχια που καλύπτονται από δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια αμειψισπορά (κωδικός ΣΟ ex 0602 90 41). Ωστόσο, για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, επιλέξιμα είναι όλα τα γεωργικά αγροτεμάχια που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 1, καθώς και τα γεωργικά αγροτεμάχια που καλύπτονται από δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια αμειψισπορά (κωδικός ΣΟ ex 0602 90 41).

   

  Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεμάχια τα οποία αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού κατά την ημερομηνία την οποία ορίζει το κράτος μέλος και η οποία δεν είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία που ορίζεται στο εν λόγω κράτος μέλος για την τροποποίηση της αίτησης ενίσχυσης.

   

  Το ελάχιστο μέγεθος επιλέξιμης έκτασης ανά εκμετάλλευση για το οποίο είναι δυνατόν να ζητούνται ενισχύσεις είναι 0,3 εκτάρια. Ωστόσο, κάθε νέο κράτος μέλος μπορεί να αποφασίζει, με αντικειμενικά κριτήρια και έπειτα από έγκριση της Επιτροπής, να ορίσει το ελάχιστο μέγεθος σε υψηλότερο επίπεδο, υπό τον όρο ότι δεν υπερβαίνει το ένα εκτάριο.»

  Αιτιολόγηση

  Στο άρθρο 124 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2, για την προσαρμογή του κειμένου στη διαπραγματευτική εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά τον κανονισμό για τις άμεσες ενισχύσεις (απόφαση της 13ης Μαρτίου 2013).

  Τροπολογία    21

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009

  Άρθρο 133 β (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (8α) Στον τίτλο V, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

   

  «Άρθρο 133β

   

  Μεταβατική εθνική ενίσχυση για το 2014

   

  1. Τα νέα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 122 μπορούν να αποφασίσουν τη χορήγηση μεταβατικής εθνικής ενίσχυσης το 2014.

   

  2. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου μόνον εάν αποφασίσουν έως [ένα μήνα μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] να μη χορηγήσουν το 2014 συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις σύμφωνα με το άρθρο 132.

   

  3. Η ενίσχυση βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να χορηγείται σε γεωργούς σε τομείς για τους οποίους χορηγήθηκε μεταβατική εθνική ενίσχυση το 2013, σύμφωνα με το άρθρο 133α ή, στην περίπτωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, για τους οποίους χορηγήθηκαν συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις σύμφωνα με το άρθρο 132.

   

  4. Η ενίσχυση δυνάμει του παρόντος άρθρου χορηγείται υπό τους αυτούς όρους που ισχύουν για την καταβολή των ενισχύσεων σύμφωνα με τα άρθρα 132 ή 133α για το 2013, εξαιρουμένων των μειώσεων λόγω της εφαρμογής του άρθρου 132 παράγραφος 2 σε συνδυασμό με τα άρθρα 7 και 10 του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να τροποποιήσουν τους όρους χορήγησης της αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης μετά από έγκριση της Επιτροπής.

   

  5. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που μπορεί να χορηγείται σε γεωργούς σε οιονδήποτε από τους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περιορίζεται στο 80% της ανά τομέα συνολικής χρηματοδότησης σε σχέση με το 2013, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 133α παράγραφος 5 ή, στην περίπτωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, όπως εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 7.

   

  Όσον αφορά την Κύπρο, η ανά τομέα συνολική χρηματοδότηση ορίζεται στο Παράρτημα XVIIα του παρόντος κανονισμού.

   

  6. Τα νέα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2014. Η κοινοποίηση της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τα εξής:

   

  α) την ανά τομέα συνολική χρηματοδότηση·

   

  β) το μέγιστο ποσοστό μεταβατικής εθνικής ενίσχυσης, κατά περίπτωση.

   

  7. Τα νέα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, με αντικειμενικά κριτήρια και εντός των ορίων που έχει εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 5, τα προς χορήγηση ποσά μεταβατικής εθνικής ενίσχυσης.»

  Αιτιολόγηση

  Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 εισάγεται το άρθρο 133β, για την προσαρμογή του κειμένου στη διαπραγματευτική εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά τον κανονισμό για τις άμεσες ενισχύσεις (απόφαση της 13ης Μαρτίου 2013).

  Τροπολογία    22

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 9

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009

  Άρθρο 136α – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Πριν από τις...1, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να διαθέσουν ως πρόσθετη στήριξη για μέτρα στο πλαίσιο του προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, όπως προβλέπεται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [ΑΑ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, έως το [15] % των ετήσιων εθνικών ανωτάτων ορίων τους για τα ημερολογιακά έτη 2014 έως 2019, όπως ορίζεται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού για το έτος 2014 και στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΑΕ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου** για τα έτη 2015-2019. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο ποσό δεν θα διατίθεται πλέον για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων.

  1. Πριν από τις...1, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να διαθέσουν ως πρόσθετη στήριξη για μέτρα στο πλαίσιο του προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, όπως προβλέπεται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [ΑΑ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, έως το 15% των ετήσιων εθνικών ανωτάτων ορίων τους για τα ημερολογιακά έτη 2014 έως 2019, όπως ορίζεται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού για το έτος 2014 και στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΑΕ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου** για τα έτη 2015-2019. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο ποσό δεν θα διατίθεται πλέον για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων.

  Η απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο κοινοποιείται στην Επιτροπή έως την ημερομηνία που προβλέπεται στο εν λόγω εδάφιο.

  Η απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο κοινοποιείται στην Επιτροπή έως την ημερομηνία που προβλέπεται στο εν λόγω εδάφιο.

  Το ποσοστό που κοινοποιείται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο είναι το ίδιο για τα έτη που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

  Η εν λόγω απόφαση ορίζει το ποσοστό που αναφέρεται σε αυτό το εδάφιο, το οποίο μπορεί να διαφέρει από το ένα ημερολογιακό έτος στο άλλο.

   

  Τα κράτη μέλη που δεν κάνουν χρήση του πρώτου εδαφίου για το ημερολογιακό έτος 2014 μπορούν, πριν από την 1η Αυγούστου 2014, να λάβουν την απόφαση που προβλέπεται στο εδάφιο αυτό για τα ημερολογιακά έτη 2015 έως 2019, την οποία και κοινοποιούν στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2014.

   

  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο με ισχύ από το ημερολογιακό έτος 2018. Η αναθεώρηση αυτή δεν οδηγεί σε μείωση του ποσοστού που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αποφάσεις αυτές έως την 1η Αυγούστου 2017.»

  ______________

  ______________

  1 ΕΕ Να συμπληρωθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 7 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

  1 ΕΕ Να συμπληρωθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε τρεις μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

  Αιτιολόγηση

  Συμβιβαστική τροπολογία που ενσωματώνει το κείμενο που συμφωνήθηκε στην τελευταία τριμερή συνεδρίαση της 24ης Σεπτεμβρίου 2013.

  Τροπολογία    23

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 9

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009

  Άρθρο 136α – παράγραφος 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. [Τα κράτη μέλη] που δεν χρησιμοποιούν τη δυνατότητα βάσει της παραγράφου 1, [μπορούν να αποφασίσουν, πριν από τις...1, να διαθέσουν ως άμεσες ενισχύσεις βάσει του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΑΕ] έως το [15] % του ποσού που διατέθηκε για στήριξη στα μέτρα στο πλαίσιο του προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, κατά την περίοδο 2015-2020, όπως προβλέπεται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [ΑΑ]]. Η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να αποφασίσουν να διαθέσουν ως άμεσες ενισχύσεις ένα [πρόσθετο] [10 %] του ποσού που διατίθεται στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο ποσό δεν θα διατίθεται πλέον για μέτρα στήριξης στο πλαίσιο του προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης.

  2. Πριν από τις ...1 τα κράτη μέλη που δεν χρησιμοποιούν τη δυνατότητα βάσει της παραγράφου 1 μπορούν να αποφασίσουν να διαθέσουν ως άμεσες ενισχύσεις βάσει του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΑΕ] έως το 15%, ή στην περίπτωση της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, […] έως το 25 % του ποσού που διατέθηκε για στήριξη στα μέτρα στο πλαίσιο του προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 2015-2020, όπως προβλέπεται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [ΑΑ]]. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο ποσό δεν θα διατίθεται πλέον για μέτρα στήριξης στο πλαίσιο του προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης.

  Η απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο κοινοποιείται στην Επιτροπή έως την ημερομηνία που προβλέπεται στο εν λόγω εδάφιο.

  Η απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο κοινοποιείται στην Επιτροπή έως την ημερομηνία που προβλέπεται στο εν λόγω εδάφιο.

  Το ποσοστό που κοινοποιείται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο είναι το ίδιο για τα έτη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο.

  Η εν λόγω απόφαση ορίζει το ποσοστό που αναφέρεται σε αυτό το εδάφιο το οποίο μπορεί να διαφέρει από το ένα ημερολογιακό έτος στο άλλο.

   

  Τα κράτη μέλη που δεν κάνουν χρήση του πρώτου εδαφίου για το οικονομικό έτος 2015 μπορούν, πριν από την 1η Αυγούστου 2014, να λάβουν την απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο για την περίοδο 2016-2020 την οποία και κοινοποιούν στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2014.

   

  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να αναθεωρήσουν τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο με ισχύ για τα οικονομικά έτη 2019 και 2020. Η αναθεώρηση αυτή δεν οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αποφάσεις αυτές έως την 1η Αυγούστου 2017.

  ______________

  ______________

  ΕΕ Να συμπληρωθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε 7 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

  1 ΕΕ Να συμπληρωθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε τρεις μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

  (Αντιστρέφονται οι φράσεις «Η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο» και «του ποσού που χορηγείται για τη στήριξη μέτρων στο πλαίσιο του προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 2015-2020, όπως προβλέπεται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [ΑΑ] και προστίθεται «έως το 25 %».

  Αιτιολόγηση

  Συμβιβαστική τροπολογία που ενσωματώνει το κείμενο που συμφωνήθηκε στην τελευταία τριμερή συνεδρίαση της 24ης Σεπτεμβρίου 2013.

  Τροπολογία    24

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009

  Άρθρο 136 β (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  9α. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 136β:

   

  «Άρθρο 136β

   

  Τα κράτη μέλη που αποφάσισαν σύμφωνα με το άρθρο 136, να διαθέσουν ένα ποσό από το οικονομικό έτος 2011 για την κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο του προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης και της χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), συνεχίζουν να διαθέτουν τα εν λόγω ποσά για το οικονομικό έτος 2015 για την κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο του προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης και της χρηματοδότησης από το ΕΓΤΑΑ σύμφωνα με το παράρτημα VIIIα.»

  Αιτιολόγηση

  Ενσωμάτωση διάταξης που επιτρέπει στα τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να μεταφέρουν στον δεύτερο πυλώνα μη δαπανηθέντες πόρους του πρώτου πυλώνα και το έτος 2014.

  Τροπολογία    25

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 α (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

  Άρθρο 70 – παράγραφος 4γ

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 5α

   

  Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

   

  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 τροποποιείται ως εξής:

   

  1. Το άρθρο 70(4γ) τροποποιείται ως εξής:

   

  α) Στο πρώτο εδάφιο, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

   

  «Κατά παρέκκλιση των ανώτατων ορίων που καθορίζονται στις παραγράφους 3, 4 και 5, το ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ μπορεί να αυξηθεί έως το 95%, κατ’ ανώτατο όριο, της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης στις επιλέξιμες για τον στόχο σύγκλισης περιφέρειες και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα μικρά νησιά του Αιγαίου και έως το 85% της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης σε άλλες περιοχές. Τα ποσοστά αυτά εφαρμόζονται για τις επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν πρόσφατα σε κάθε πιστοποιημένη δήλωση δαπάνης που υποβλήθηκε, εφόσον μετά τις ... 1 το κράτος μέλος πληροί έναν από τους ακόλουθους όρους:

   

  β) Το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

   

  «Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να κάνουν χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή προκειμένου να τροποποιήσουν αναλόγως το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης τους. Η παρέκκλιση ισχύει αφότου εγκριθεί από την Επιτροπή η τροποποίηση του προγράμματος.»

   

  ___________________

   

  1 ΕΕ να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

  Αιτιολόγηση

  Η πρόταση της Επιτροπής COM(2013)0521 για την παράταση της εφαρμογής του αυξημένου ποσοστού συγχρηματοδότησης από τα κράτη μέλη τα οποία απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα, πρέπει να ενσωματωθεί στο παρόν νομοθετικό πλαίσιο.

  Τροπολογία    26

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 β (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

  Άρθρο 182 – παράγραφος 7

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 5β

   

  Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

   

  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 τροποποιείται ως εξής:

   

  Στο άρθρο 182, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

   

  «Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν, έως τις 31 Μαρτίου 2015, κρατικές ενισχύσεις συνολικού ετήσιου ύψους έως το 55% του ανώτατου ορίου που καθορίζεται στο άρθρο 69 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 σε γεωργούς του γαλακτοκομικού τομέα, επιπροσθέτως προς την κοινοτική στήριξη που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση το συνολικό ποσό της κοινοτικής στήριξης δυνάμει των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 69 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού, και της κρατικής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφοι 4 και 5.»

  Αιτιολόγηση

  Και στο μεταβατικό έτος 2014 πρέπει να μπορούν να καταβληθούν κρατικές ενισχύσεις, ειδικά για τις περιπτώσεις δυσπραγίας, δυνάμει του άρθρου 182 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, οι οποίες μπορούν να χορηγούνται επιπροσθέτως στο πλαίσιο ειδικής στήριξης δυνάμει του άρθρου 68 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

  Τροπολογία    27

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 2

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [....] [DP]

  Άρθρο 14

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Ευελιξία μεταξύ πυλώνων

  διαγράφεται

  «1. Πριν από τις ..., τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να διαθέσουν ως πρόσθετη στήριξη για μέτρα στο πλαίσιο του προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, όπως προβλέπεται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [ΑΑ], μέχρι [15 %] των ετήσιων εθνικών ανωτάτων ορίων τους για τα ημερολογιακά έτη 2014 έως 2019, όπως ορίζεται στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου για το έτος 2014 και στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού για τα έτη 2015-2019. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο ποσό δεν θα διατίθεται πλέον για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων.

   

  Η απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο κοινοποιείται στην Επιτροπή έως την ημερομηνία που προβλέπεται στο εν λόγω εδάφιο.

   

  Το ποσοστό που κοινοποιείται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο είναι το ίδιο για τα έτη που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

   

  2. [Τα κράτη μέλη] που δεν χρησιμοποιούν τη δυνατότητα βάσει της παραγράφου 1, [μπορούν να αποφασίσουν, πριν από τις..., να διαθέσουν ως άμεσες ενισχύσεις βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και του παρόντος κανονισμού έως το [15] % του ποσού που χορηγείται για στήριξη στα μέτρα προγραμματισμού της αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, κατά την περίοδο 2015-2020, όπως προβλέπεται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [ΑΑ]]. Η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να αποφασίσουν να διαθέσουν ως άμεσες ενισχύσεις ένα [πρόσθετο] [10 %] του ποσού που διατίθεται στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο ποσό δεν θα διατίθεται πλέον για μέτρα στήριξης στο πλαίσιο του προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης.

   

  Η απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο κοινοποιείται στην Επιτροπή έως την ημερομηνία που προβλέπεται στο εν λόγω εδάφιο.

   

  Το ποσοστό που κοινοποιείται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο είναι το ίδιο για τα έτη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο.»

   

  (3) Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο:

   

  «Ωστόσο, εξακολουθούν να εφαρμόζονται όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης για τα έτη υποβολής αιτήσεων που αρχίζουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015.»

   

  (4) Στο άρθρο 59, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

   

  «Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

   

  Ωστόσο, το άρθρο 20 παράγραφος 5, το άρθρο 22 παράγραφος 6, το άρθρο 35 παράγραφος 1, το άρθρο 37 παράγραφος 1 και το άρθρο 39 εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.»

   

  Αιτιολόγηση

  Συμβιβαστική τροπολογία που αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που επετεύχθη για τον κανονισμό DP στην τελευταία τριμερή συνεδρίαση της 24ης Σεπτεμβρίου 2013· διατύπωση που δεν πρέπει να τροποποιηθεί με τον μεταβατικό κανονισμό.

  Τροπολογία    28

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 4

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [....] [DP]

  Άρθρο 59

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Στο άρθρο 59, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

  Στο άρθρο 59, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

  «Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

  «Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

  Ωστόσο, το άρθρο 20 παράγραφος 5, το άρθρο 22 παράγραφος 6, το άρθρο 35 παράγραφος 1, το άρθρο 37 παράγραφος 1 και το άρθρο 39 εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.»

  Ωστόσο, το άρθρο 18 παράγραφος 2, το άρθρο 20 παράγραφος 5, το άρθρο 22 παράγραφος 6, το άρθρο 28α παράγραφος 1, το άρθρο 35 παράγραφος 1, το άρθρο 37 παράγραφος 1 και το άρθρο 39 εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.»

  Αιτιολόγηση

  Οι τροποποιήσεις συνάδουν με την πολιτική συμφωνία της 26ης Ιουνίου 2013 και υπόκεινται σε επίσημη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

  Τροπολογία    29

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος -1 α (νέα)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [....] [ΗΖ]

  Άρθρο 113 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Στο άρθρο 113 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...][Ο] παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο:

   

  «Ωστόσο, το άρθρο 44α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και οι σχετικοί εκτελεστικοί κανόνες εξακολουθούν να εφαρμόζονται για πληρωμές που πραγματοποιούνται για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014.»

  Αιτιολόγηση

  Οι αγρότες πρέπει να ενημερώνονται για τη δημοσίευση των προσωπικών τους δεδομένων προτού υποβάλουν τη σχετική αίτηση στήριξης. Πρέπει επίσης να παρέχεται αρκετός χρόνος στις αρχές ώστε να είναι προετοιμασμένες να εφαρμόσουν τη δημοσίευση των δεδομένων κατά τρόπο που να ικανοποιεί αφενός τον στόχο της καλύτερης κατανόησης της γεωργικής πολιτικής και αφετέρου τη νομιμότητα της στήριξης του γεωργικού τομέα. Κατά συνέπεια, οι νέοι κανόνες διαφάνειας πρέπει να εφαρμοστούν από το οικονομικό έτος 2015.

  Τροπολογία    30

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος -1 β (νέα)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [....] [ΗΖ]

  Άρθρο 114α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 114α:

   

  «Άρθρο 114α

   

  Παρεκκλίσεις

   

  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 59 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 966/2012 και του άρθρου 9 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, η γνωμοδότηση των αρχών πιστοποίησης δεν περιλαμβάνει υποχρεωτικά βεβαίωση νομιμότητας και κανονικότητας των υποκείμενων πράξεων για τα έτη 2014 και 2015.»

  Αιτιολόγηση

  Δεν είναι αποδοτικό από πλευράς κόστους να υποχρεούνται οι αρχές πιστοποίησης να εκτελούν και στη συνέχεια να επανεκτελούν επιτόπιους ελέγχους, καθώς και να μαθαίνουν τους κανόνες επιλεξιμότητας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και στο επίπεδο λεπτομέρειας που απαιτείται προτού αλλάξουν πάλι οι κανόνες επιλεξιμότητας λόγω της ΚΓΠ. Ως εκ τούτου, ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας (άρθρο 59 παράγραφος 5 του κανονισμού αριθ. 966/2012 και άρθρο 9 παράγραφος 1 του οριζόντιου κανονισμού) πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από το οικονομικό έτος 2016 και μετά.

  Τροπολογία    31

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [....] [ΗΖ]

  Άρθρο 115

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014, εκτός από τα ακόλουθα:

  Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

   

  2. Ωστόσο:

  α) τα άρθρα 7, 8 και 9 εφαρμόζονται από τις 16 Οκτωβρίου 2013·

  α) τα άρθρα 7, 8, 16, 24α και 25 ισχύουν από τις 16 Οκτωβρίου 2013·

  β) τα άρθρα 18, 42, 43 και 45 εφαρμόζονται από τις 16 Οκτωβρίου 2013 όσον αφορά τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τις 16 Οκτωβρίου 2013·

  β) με την επιφύλαξη του άρθρου 114α, τα άρθρα 9, 18, 42 και 45 εφαρμόζονται από τις 16 Οκτωβρίου 2013 για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία αυτή·

  γ) ο τίτλος ΙΙΙ, ο τίτλος V κεφάλαιο ΙΙ και ο τίτλος VI εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

  γ) το άρθρο 54, ο τίτλος ΙΙΙ, ο τίτλος ΙV και ο τίτλος V εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2015, με εξαίρεση τον κανονισμό εΚΟΑ του τίτλου V που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014·

   

  γα) το άρθρο 110 εφαρμόζεται για πληρωμές που πραγματοποιούνται από το οικονομικό έτος 2016 και τα άρθρα 110α έως 110δ για πληρωμές που πραγματοποιούνται από το οικονομικό έτος 2015.

  Αιτιολόγηση

  As regards point (c), in order to avoid misinterpretations and unnecessary administrative costs and burden, the whole of Title V should apply from 1 January 2015 except as regards the application of the sCMO Regulation. Currently, the text of Art. 115(c) provides that only Chapter II of Title V (i.e. IACS) would apply from 1 January 2015, but other provisions, such as Art. 60-67 on general principles on checks, would apply already in 2014.As regards point (d), to make it possible to compare data and results, the monitoring and evaluation of the CAP (Art. 110) should apply from 16 October 2015 (i.e. after the CAP reform).As regards the transparency provisions (Art. 110a - 110d), Art. 110c of HZ Regulation states that the farmers have to be informed about the publication of their names, municipalities, support amounts etc. Payments have been claimed for financial year 2014 already in early spring 2013, before the now-proposed timetable was in the draft regulation concerning transitional provisions. Thus, the farmers have not been informed about the publication at the stage when they claimed support for the financial year 2014. Therefore, it is not possible to publish this information about payments made for financial year 2014 (claimed in 2013). The minimum is that the publication would be made as regards payments made from financial year 2015 onwards.

  Τροπολογία    32

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος -1 (νέα)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [...][sCMO],

  Άρθρο 149

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (-1) Στο άρθρο 149 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [εΚΟΑ] προστίθεται το σημείο 149α:

   

  «149α. Εθνικές ενισχύσεις για ορισμένους τομείς στη Φινλανδία

   

  Με την επιφύλαξη της έγκρισης από την Επιτροπή, η Φινλανδία μπορεί για τα έτη 2014 έως 2020 να καταβάλλει φθίνουσες εθνικές ενισχύσεις στους τομείς που αναφέρονται στην απόφαση της Επιτροπής της 27ης Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με ένα μεταβατικό εθνικό πρόγραμμα στήριξης για τους γεωργούς στη νότια Φινλανδία1. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες εγκρίνει τις εν λόγω ενισχύσεις και καθορίζει λεπτομερέστερα τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται χωρίς να γίνεται χρήση της διαδικασίας επιτροπής που προβλέπεται στο [άρθρο 162].

   

  ____________

   

  1 COM(2008)696 τελικό».

  Αιτιολόγηση

  Προκειμένου να διατηρηθεί η ποικιλομορφία της γεωργικής παραγωγής στη νότια Φινλανδία, η Επιτροπή πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει εθνικές ενισχύσεις για ορισμένους γεωργικούς τομείς, οι οποίοι έχουν καταστεί επιλέξιμοι από την προσχώρηση της Φινλανδίας στην ΕΕ, για παροχή εθνικής στήριξης βάσει των αποφάσεων της Επιτροπής.

  Τροπολογία    33

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [....] [RD]

  Άρθρο 64

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Στο άρθρο 64 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] [ΑΑ], οι παράγραφοι 4 και 5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

  διαγράφεται

  «4. Η Επιτροπή προβαίνει, με εκτελεστική πράξη, σε ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μετά από αφαίρεση του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 2, και λαμβανομένης υπόψη της μεταφοράς κονδυλίων που αναφέρεται στο άρθρο 136α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου.

   

  Κατά την ετήσια κατανομή η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη:

   

  α) αντικειμενικά κριτήρια συνδεόμενα με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 4· και

   

  β) τις προηγούμενες επιδόσεις.

   

  5. Επιπλέον των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 4, η εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή περιλαμβάνει επίσης τα κονδύλια που μεταφέρονται στο ΕΓΤΑΑ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 136α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΑΕ] και τα κονδύλια που μεταφέρονται στο ΕΓΤΑΑ κατ’ εφαρμογή των άρθρων 10β και 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2013.»

   

  _______

   

  * ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16.»

   

  Αιτιολόγηση

  Συμβιβαστική τροπολογία που αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που επετεύχθη για τον κανονισμό ΑΑ στην τελευταία τριμερή συνεδρίαση της 24ης Σεπτεμβρίου 2013· διατύπωση που δεν πρέπει να τροποποιηθεί με τον μεταβατικό κανονισμό.

  Τροπολογία    34

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα I – τίτλος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Αντιστοιχία των άρθρων που αφορούν μέτρα με βάση την έκταση και τα ζώα στο πλαίσιο των περιόδων προγραμματισμού 2007-2013 και 2014-2020

  Αντιστοιχία των άρθρων που αφορούν μέτρα στο πλαίσιο των περιόδων προγραμματισμού 2007-2013 και 2014-2020

  Αιτιολόγηση

  Ο πίνακας αντιστοιχιών θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα επενδυτικά μέτρα.

  Τροπολογία    35

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα I – σειρές -1 (νέα) έως -1γ (νέα)

   

   

   

  Τροπολογία

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] [ΑΑ]

  Άρθρο 20 β) i) – εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

  Άρθρο 18 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

  Άρθρο 20 β) iii) – αύξησης της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

  Άρθρο 18 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού και Άρθρο 27 - Επενδύσεις σε νέες δασοκομικές τεχνικές και στην επεξεργασία και εμπορία δασοκομικών προϊόντων

  Άρθρο 20 β) iv) – συνεργασίας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων και στον τομέα της δασοκομίας

  Άρθρο 36 - Συνεργασία

  Άρθρο 20 β) v) βελτίωσης και ανάπτυξης της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας

  Άρθρο 18 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού και Άρθρο 27 - Επενδύσεις σε νέες δασοκομικές τεχνικές και στην επεξεργασία και εμπορία δασοκομικών προϊόντων

  Τροπολογία    36

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα II – εισαγωγικό μέρος

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009

  Παραρτήματα ΙΙ – ΙΙΙ – VIII

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και VΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 τροποποιούνται ως εξής:

  Τα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και VΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 τροποποιούνται ως εξής και προστίθενται τα νέα παραρτήματα VIIIα και XIIα:

  Τροπολογία    37

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα II – σημείο 1 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (1α) Στο παράρτημα II, η ΚΑΔ 9 «Δημόσια υγεία, υγεία των ζώων και των φυτών» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

   

  9. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1)

   

  Άρθρο 55, πρώτη και δεύτερη περίοδος

  Τροπολογία    38

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο α

  2. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

   

  α) Η εγγραφή για την «προστασία και διαχείριση των υδάτων» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «Προστασία και διαχείριση των υδάτων:

  - Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορρευμάτων (1)

   

  - Τήρηση των διαδικασιών έγκρισης για τη χρήση των υδάτων για άρδευση, εφόσον προβλέπεται

  Προστασία των υδάτων από τη ρύπανση και τις επιφανειακές απορροές, και διαχείριση της χρήσης των υδάτων

  Τα μέτρα που καθορίζονται στο προσάρτημα

  (1) Σημ.: Τόσο εντός όσο και εκτός των ευάλωτων στη νιτρορρύπανση περιοχών που καθορίζονται με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, οι ζώνες ανάσχεσης για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση πρέπει να τηρούν τουλάχιστον τα πρότυπα που σχετίζονται με τους όρους για την εφαρμογή λιπασμάτων σε εκτάσεις κοντά σε υδατορεύματα, που αναφέρονται στο σημείο Α4 του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ που πρέπει να εφαρμοσθούν σύμφωνα με τα προγράμματα δράσης των κρατών μελών που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ.»

   

  Τροπολογία

  2. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

   

  α) Η εγγραφή για την «προστασία και διαχείριση των υδάτων» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «Προστασία και διαχείριση των υδάτων:

  Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορρευμάτων (1)

   

  - Τήρηση των διαδικασιών έγκρισης για τη χρήση των υδάτων για άρδευση, εφόσον προβλέπεται

  Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση

   

  Τα μέτρα που καθορίζονται στο προσάρτημα, εφόσον χρησιμοποιούνται συχνά στις γεωργικές πρακτικές (2)

  (1) Σημ.: Τόσο εντός όσο και εκτός των ευάλωτων στη νιτρορρύπανση περιοχών που καθορίζονται με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, οι ζώνες ανάσχεσης για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση πρέπει να τηρούν τουλάχιστον τα πρότυπα που σχετίζονται με τους όρους για την εφαρμογή λιπασμάτων σε εκτάσεις κοντά σε υδατορεύματα, που αναφέρονται στο σημείο Α4 του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ που πρέπει να εφαρμοσθούν σύμφωνα με τα προγράμματα δράσης των κρατών μελών που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ.»

  (2) Τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση δεν επηρεάζουν τη λίπανση και τη χρήση φυτοφαρμάκων στο πλαίσιο της ορθής γεωργικής πρακτικής.

  Αιτιολόγηση

  Η διατύπωση του προτύπου για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση για τα υπόγεια ύδατα είναι πολύ ευρεία στην πρόταση της Επιτροπής και μπορεί να έχει ως συνέπεια δυσανάλογους περιορισμούς και για την ορθή γεωργική πρακτική. Ως εκ τούτου, πρέπει να διευκρινιστεί ρητά ότι

  - το πρότυπο αναφέρεται στην προστασία των υπογείων υδάτων (χωρίς επέκταση στα επιφανειακά ύδατα),

  - πρέπει να οριστούν μόνο μέτρα που έχουν σχέση με τις παραδοσιακές γεωργικές μεθόδους, και

  - εξακολουθεί να επιτρέπεται η ορθή χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, υπό τον όρο ότι γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες.

  Τροπολογία    39

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα II – σημείο 3 α (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009

  Παράρτημα VIIIα (νέο)

   

  Τροπολογία

  (4) Μετά το παράρτημα VIII προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα VIIIα:

  Παράρτημα VIIIα (σε χιλιάδες ευρώ)

  Κράτος μέλος

  2014

  Γερμανία

  42 600

  Σουηδία

  9 000

  Αιτιολόγηση

  Συμπερίληψη διάταξης η οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη να συνεχίσουν να μεταφέρουν στον δεύτερο πυλώνα μη δαπανηθέντες πόρους του πρώτου πυλώνα το 2014.

  Τροπολογία    40

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα II – σημείο 3 β (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009

  Παράρτημα XIIα (νέο)

   

  Τροπολογία

  Μετά το παράρτημα XII προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα XIIα:

  Παράρτημα ΧΙΙα

  Μέσο μέγεθος γεωργικής εκμετάλλευσης που πρέπει να εφαρμόζεται δυνάμει του άρθρου 72α

  Κράτος μέλος

  Μέσο μέγεθος γεωργικής εκμετάλλευσης (σε εκτάρια)

  ΒέλγιοΒουλγαρία

  Τσεχική Δημοκρατία

  Δανία

  Γερμανία

  Εσθονία

  Ιρλανδία

  Ελλάδα

  Ισπανία

  Γαλλία

  Κροατία

  Ιταλία

  Κύπρος

  Λετονία

  Λιθουανία

  Λουξεμβούργο

  Ουγγαρία

  Μάλτα

  Κάτω Χώρες

  Αυστρία

  Πολωνία

  Πορτογαλία

  Ρουμανία

  Σλοβενία

  Σλοβακία

  Φινλανδία

  Σουηδία

  Ηνωμένο Βασίλειο

   

  296

  89

  60

  46

  39

  32

  5

  24

  52

  5.9

  8

  4

  16

  12

  57

  7

  1

  25

  19

  6

  13

  3

  6

  28

  34

  43

  54

   

  • [1]    Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συμφωνία με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καταβάλλει προσπάθειες ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη ισχύος της μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ την 1η Ιανουαρίου 2014. Αυτό ωστόσο προϋποθέτει την επίτευξη συμφωνίας το φθινόπωρο του 2013 μεταξύ των οργάνων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 και για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) προκειμένου να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014 οι νομικές βάσεις για τη μεταρρυθμισμένη ΚΓΠ.

  Ωστόσο, φαίνεται απίθανο να καταστεί δυνατή η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο όλων των πτυχών της μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ την 1η Ιανουαρίου 2014. Συνεπώς απαιτούνται μεταβατικοί κανόνες για τον καθορισμό των τεχνικών ρυθμίσεων που θα επιτρέψουν την ομαλή μετάβαση στους νέους όρους, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίσουν τη συνέχιση των διαφόρων μορφών στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, θα πρέπει να παρασχεθεί επαρκής χρόνος στα κράτη μέλη, στους οργανισμούς πληρωμών και στους αγρότες, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα και να ενημερωθούν έγκαιρα σχετικά με τις λεπτομέρειες των νέων κανόνων. Τα κύρια στοιχεία των υφισταμένων ρυθμίσεων παρατείνονται για τον λόγο αυτόν για το έτος αίτησης 2014 ή προσαρμόζονται μέσω της μεταβατικής διάταξης. Με την επιφύλαξη της έγκρισης του ΠΔΠ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η μεταβατική διάταξη περιλαμβάνει τη διαδικασία της εξωτερικής σύγκλισης και την ευελιξία μεταξύ των δύο πυλώνων της ΚΓΠ. Η θέσπιση μεταβατικών μέτρων συνεπάγεται ότι ορισμένες από τις ημερομηνίες που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής για την άμεση στήριξη μετά το 2013 θα πρέπει να προσαρμοστούν αντίστοιχα, ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή με την παρούσα πρόταση κανονισμού.

  Όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη, οι μεταβατικοί κανόνες αποτελούν συνήθη πρακτική για τον καθορισμό κανόνων για τη μετάβαση από τη μία περίοδο προγραμματισμού στην επόμενη, αλλά και για να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο τα ισχύοντα μέτρα θα συνεχιστούν στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησής τους από το νέο κονδύλι. Είναι απαραίτητη η δημιουργία σύνδεσης μεταξύ δύο διαδοχικών περιόδων προγραμματισμού. Ωστόσο, επειδή οι αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, απαιτούνται και ορισμένες ειδικές μεταβατικές ρυθμίσεις, ιδίως για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκύπτουν από την καθυστέρηση του νέου καθεστώτος άμεσων ενισχύσεων για ορισμένα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, ιδίως όσον αφορά τη γραμμή βάσης για τα γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα και την εφαρμογή των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης. Οι μεταβατικές ρυθμίσεις είναι επίσης αναγκαίες ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να αναλαμβάνουν νέες υποχρεώσεις το 2014, ακόμη και αν οι πόροι για την τρέχουσα περίοδο έχουν εξαντληθεί. Οι νέες αυτές αναλήψεις υποχρεώσεων, καθώς και οι αντίστοιχες τρέχουσες αναλήψεις υποχρεώσεων, είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών κονδυλίων των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης της επόμενης περιόδου προγραμματισμού.

  Η μεταβατική διάταξη περιλαμβάνει επίσης έναν μηχανισμό ευελιξίας βάσει του οποίου τα κράτη μέλη μπορούν να μεταφέρουν πόρους μεταξύ των δύο πυλώνων της ΚΓΠ. Προτείνεται να περιοριστούν οι εν λόγω μεταφορές πόρων σε 15% για μεταφορές από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα και σε 10% για μεταφορές από τον δεύτερο στον πρώτο πυλώνα, ενώ το τελευταίο θα επιτρέπεται μόνο σε εκείνα τα κράτη μέλη, των οποίων οι μέσες άμεσες ενισχύσεις είναι μικρότερες του 90% του μέσου όρου της ΕΕ. Για να μην προδικάζει η παρούσα πρόταση την τελική απόφαση σχετικά με αυτό το συγκεκριμένο σημείο, τα μέρη του άρθρου που περιλαμβάνονται στα μεταβατικά μέτρα και που διαφέρουν από το άρθρο 14 της πρότασης της Επιτροπής για την άμεση στήριξη μετά το 2013 έχουν τεθεί εντός αγκυλών.

  Βάσει των ανωτέρω, πρέπει να εγκριθούν ειδικοί μεταβατικοί κανόνες από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από το τέλος του έτους, σχετικά με την τροποποίηση των ισχυουσών βασικών πράξεων της ΚΓΠ, εφόσον ενδείκνυται.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (27.9.2013)

  προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΑΑ] όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. [ΑΕ], (ΕΕ) αριθ. [Ο] και (ΕΕ) αριθ. [εΚΟΑ] όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014
  (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Giovanni La Via

  ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται εντατικά, παράλληλα με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, για να καταστεί δυνατή η έναρξη της ισχύος της μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) την 1η Ιανουαρίου 2014. Τούτο απαιτεί, ωστόσο, να επιτευχθεί συμφωνία το φθινόπωρο του 2013 μεταξύ των οργάνων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 καθώς και για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) ούτως ώστε να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014 οι νομικές βάσεις για τη μεταρρυθμισμένη ΚΓΠ.

  Ωστόσο, φαίνεται απίθανο να μπορέσουν να εκτελεσθούν όλες οι πτυχές της ΚΓΠ την 1η Ιανουαρίου 2014. Για τον λόγο αυτό, απαιτούνται μεταβατικοί κανόνες για τον καθορισμό τεχνικών λεπτομερειών που θα καταστήσουν δυνατή την ομαλή προσαρμογή στους νέους όρους, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίσουν τη συνέχιση των διαφόρων μορφών χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις τα κράτη μέλη, οι εντεταλμένοι φορείς πληρωμής και οι αγρότες πρέπει να έχουν επαρκή χρόνο, για να προετοιμαστούν και να ενημερωθούν αρκετά νωρίς σχετικά με τις λεπτομέρειες της μεταρρύθμισης. Τα κύρια στοιχεία των υφιστάμενων κανονισμών συνεπώς επεκτείνονται ή προσαρμόζονται για το έτος εφαρμογής 2014 από το μεταβατικό καθεστώς. Με την επιφύλαξη της έγκρισης του ΠΔΠ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι μεταβατικοί κανόνες περιλαμβάνουν τη διαδικασία της εξωτερικής σύγκλισης και τον μηχανισμό ευελιξίας μεταξύ των δύο πυλώνων. Η θέσπιση μεταβατικών μέτρων συνεπάγεται ότι μερικά από τα δεδομένα που περιέχονται στην πρόταση της Επιτροπής για άμεσες ενισχύσεις μετά το 2013 πρέπει να προσαρμοστούν αντίστοιχα, ώστε να εξασφαλιστεί η συνοχή με το παρόν σχέδιο κανονισμού.

  Όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη οι μεταβατικοί κανόνες αποτελούν συνήθη πρακτική για τον καθορισμό κανόνων για τη μετάβαση από τη μία περίοδο προγραμματισμού στην επόμενη αλλά και για να καθορισθεί πώς συνεχίζονται οι δραστηριότητες στη νέα περίοδο προγραμματισμού, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησής τους με νέο προϋπολογισμό. Είναι απαραίτητο να καθιερωθεί μια σύνδεση μεταξύ των δύο διαδοχικών περιόδων προγραμματισμού. Επειδή οι αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, απαιτούνται ορισμένες ειδικές μεταβατικές ρυθμίσεις. Ειδικότερα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που θα έχει η καθυστέρηση του νέου καθεστώτος άμεσων ενισχύσεων για ορισμένα μέτρα στήριξης των αγροτικών περιοχών όσον αφορά τις τιμές αναφοράς για γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα και την εφαρμογή των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης. Οι μεταβατικές διατάξεις είναι επίσης αναγκαίες για να εξασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αναλαμβάνουν νέες υποχρεώσεις το 2014, ακόμη και αν οι πόροι για την τρέχουσα περίοδο έχουν εξαντληθεί. Αυτές οι νέες υποχρεώσεις καθώς και οι σε εξέλιξη υποχρεώσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον νέο προϋπολογισμό για τη στήριξη των αγροτικών περιοχών για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού.

  Αυτοί οι μεταβατικοί κανόνες περιλαμβάνουν μηχανισμό ευελιξίας δια του οποίου τα κράτη μέλη μπορούν να μεταφέρουν κονδύλια μεταξύ των δύο πυλώνων. Προτείνεται να περιοριστούν οι εν λόγω μεταφορές σε 15% για μεταφορές από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα και σε 10% για μεταφορές από τον δεύτερο στον πρώτο πυλώνα, ενώ το τελευταίο θα επιτρέπεται μόνο σε εκείνα τα κράτη μέλη, των οποίων οι μέσες άμεσες ενισχύσεις είναι μικρότερες του 90% του μέσου όρου της ΕΕ. Για να μην προδικάζεται η λήψη τελικής απόφασης επί του συγκεκριμένου αυτού σημείου, τα μέρη που περιλαμβάνονται στα μεταβατικά μέτρα τα οποία ορίζονται στα άρθρα και τα οποία διαφέρουν από το άρθρο 14 της πρότασης της Επιτροπής για την άμεσες ενισχύσεις μετά το 2013, έχουν τεθεί εντός αγκυλών.

  Με γνώμονα τις ανωτέρω παρατηρήσεις, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνουν πριν από το τέλος του έτους τους ειδικούς μεταβατικούς κανόνες και, εάν χρειασθεί, να τροποποιήσουν τις ισχύουσες βασικές νομικές πράξεις της ΚΓΠ.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις εξής τροπολογίες:

  Τροπολογία    1

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 94 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [ΑΑ], για τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 36 στοιχείο α) σημεία i) έως v) και στοιχείο β) σημεία iv) και v) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να αναλαμβάνουν νέες νομικές δεσμεύσεις προς δικαιούχους το 2014 δυνάμει των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που έχουν εγκριθεί με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ακόμη και μετά την εξάντληση των χρηματοδοτικών πόρων της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, μέχρι την έγκριση του αντίστοιχου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν βάσει αυτών των δεσμεύσεων είναι επιλέξιμες σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.

  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 94 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [ΑΑ], τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να αναλαμβάνουν νέες νομικές δεσμεύσεις προς δικαιούχους το 2014 σε σχέση με τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 20, 36, 52 και 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, δυνάμει των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που έχουν εγκριθεί με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ακόμη και μετά την εξάντληση των χρηματοδοτικών πόρων της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, μέχρι την έγκριση του αντίστοιχου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 ή έως το τέλος του 2014, χρηματοδοτώντας τα από τα κονδύλια της περιόδου 2014-2020. Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν βάσει αυτών των δεσμεύσεων είναι επιλέξιμες σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.

  Τροπολογία    2

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Η προϋπόθεση που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου δεν εφαρμόζεται στις νέες νομικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη το 2014 δυνάμει του άρθρου 36 στοιχείο α) σημεία i) και ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

  2. Η προϋπόθεση που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου δεν εφαρμόζεται στις νέες νομικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη το 2014 δυνάμει του άρθρου 36 στοιχείο α) σημεία i) και ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

  Τροπολογία    3

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [ΑΑ], οι δαπάνες που αφορούν νομικές δεσμεύσεις προς δικαιούχους και που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων του άρθρου 36 στοιχείο α) σημεία i) έως v) και στοιχείο β) σημεία iv) και v) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και του άρθρου 36 στοιχείο β) σημεία i) και iii) του εν λόγω κανονισμού σε σχέση με την ετήσια πριμοδότηση είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] [ΑΑ], οι δαπάνες που αφορούν νομικές δεσμεύσεις προς δικαιούχους και που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων που μνημονεύονται στα άρθρα 20, 36, 52 και 63 του κανονισμού 1698/2005 είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  Τροπολογία    4

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (β) για πληρωμές που πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015.

  (β) για πληρωμές που πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015 για όλες τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...][ΑΑ].

  Τροπολογία    5

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – σημείο 3

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009

  Άρθρο 40 – παράγραφος 3

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [Ο] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, τα ποσά των άμεσων ενισχύσεων που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα κράτος μέλος για το ημερολογιακό έτος 2014 δυνάμει των άρθρων 34, 52, 53 και 68 του παρόντος κανονισμού και για την ενίσχυση στους εκτροφείς μεταξοσκωλήκων δυνάμει του άρθρου 111 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού για το εν λόγω έτος. Εφόσον είναι αναγκαίο, και προκειμένου να συμμορφωθούν με τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα VIII, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε γραμμική μείωση των ποσών των άμεσων ενισχύσεων για το ημερολογιακό έτος 2014.

  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [Ο] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, τα ποσά των άμεσων ενισχύσεων που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα κράτος μέλος για το ημερολογιακό έτος 2014 δυνάμει των άρθρων 34, 52, 53 και 68 του παρόντος κανονισμού και για την ενίσχυση στους εκτροφείς μεταξοσκωλήκων δυνάμει του άρθρου 111 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού για το εν λόγω έτος, μειωμένα κατά τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 136 για το οικονομικό έτος 2015. Εφόσον είναι αναγκαίο, και προκειμένου να συμμορφωθούν με τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα VIII, μειωμένα κατά τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 136 για το οικονομικό έτος 2015, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε γραμμική μείωση των ποσών των άμεσων ενισχύσεων για το ημερολογιακό έτος 2014.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τους κανονισμούς για τις άμεσες ενισχύσεις, την αγροτικη ανάπτυξη, και τη χρηματοδότηση, παρακολούθηση και διαχείριση της ΚΓΠ

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD) Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  AGRI

  21.5.2013

   

   

   

  Γνωμοδότηση της

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  Επιτροπή Προϋπολογισμών

  21.5.2013

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

         Ημερομηνία ορισμού

  Giovanni La Via

  7.5.2013

  Ημερομηνία έγκρισης

  26.9.2013

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  32

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Isabelle Durant, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Oleg Valjalo, Jacek Włosowicz, Ивайло Калфин

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Alexander Alvaro, Maria Da Graça Carvalho, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Edit Herczog, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Catherine Trautmann

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jean-Pierre Audy, Elisabeth Jeggle, Maurice Ponga, Sabine Verheyen

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τους κανονισμούς για τις άμεσες ενισχύσεις, την αγροτικη ανάπτυξη, και τη χρηματοδότηση, παρακολούθηση και διαχείριση της ΚΓΠ

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  18.4.2013

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  AGRI

  21.5.2013

   

   

   

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  BUDG

  21.5.2013

  CONT

  21.5.2013

  ENVI

  21.5.2013

  REGI

  21.5.2013

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

         Ημερομηνία της απόφασης

  CONT

  22.5.2013

  ENVI

  7.5.2013

  REGI

  11.7.2013

   

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  Albert Deß

  24.4.2013

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  8.7.2013

  2.9.2013

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  30.9.2013

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  35

  3

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, George Lyon, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Мария Габриел

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  María Auxiliadora Correa Zamora, Sandra Kalniete, Christa Klaß, Giovanni La Via, Hans-Peter Mayer, Димитър Стоянов

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  María Muñiz De Urquiza

  Ημερομηνία κατάθεσης

  9.10.2013