MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tukea maaseudun kehittämiseen koskevista siirtymäsäännöksistä, asetuksen (EU) N:o [...] [RD] muuttamisesta varojen ja niiden jaon osalta vuonna 2014 sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 ja asetusten (EU) N:o [...] [DP], (EU) N:o [...] [HZ] ja (EU) N:o [...] [sCMO] muuttamisesta niiden soveltamisen osalta vuonna 2014

9.10.2013 - (COM(2013)0226 – C7‑0104/2013 – 2013/0117(COD)) - ***I

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
Esittelijä: Albert Deß


Menettely : 2013/0117(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0326/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0326/2013
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tukea maaseudun kehittämiseen koskevista siirtymäsäännöksistä, asetuksen (EU) N:o [...] [RD] muuttamisesta varojen ja niiden jaon osalta vuonna 2014 sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 ja asetusten (EU) N:o [...] [DP], (EU) N:o [...] [HZ] ja (EU) N:o [...] [sCMO] muuttamisesta niiden soveltamisen osalta vuonna 2014

(COM(2013)0226 – C7‑0104/2013 – 2013/0117(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0226),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0104/2013),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. syyskuuta 2013 antaman lausunnon[1],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A7-0326/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(-1) On tärkeää varmistaa, että maatalousalaan kohdistuvaa hallinnollista rasitusta seurataan säännöllisesti ja että sitä vähennetään. Komissio sitoutui 12 päivänä joulukuuta 2012 antamassaan EU:n sääntelyn tilaa koskevassa tiedonannossa jatkamaan pyrkimyksiään kaiken tarpeettoman sääntelyrasituksen poistamiseksi. Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi tiedotettava asian edistymisestä.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Jotta siirtymässä varmistettaisiin oikeusvarmuus, olisi säädettävä, että asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisesti toteutetut pinta-alaan ja eläimiin liittyvien toimenpiteiden menot ovat oikeutettuja maaseuturahaston rahoitukseen uudella ohjelmakaudella, jos tukia on vielä maksamatta. Moitteettoman varainhoidon ja ohjelman tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi tällaiset menot olisi erotettava selvästi muista menoista maaseudun kehittämisohjelmissa ja jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontajärjestelmissä. Jotta maaseudun kehittämisohjelmien varainhoito ei olisi uudella ohjelmakaudella tarpeettoman hankalaa, olisi säädettävä, että siirtymäkauden menoihin sovelletaan uuden ohjelmakauden yhteisrahoitusosuuksia.

(3) Jotta siirtymässä varmistettaisiin oikeusvarmuus, olisi säädettävä, että kaikki asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisesti toteutetut ohjelmakauden 2007–2013 toimenpiteet ovat oikeutettuja maaseuturahaston rahoitukseen uudella ohjelmakaudella, jos tukia on vielä maksamatta. Moitteettoman varainhoidon ja ohjelman tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi tällaiset menot olisi erotettava selvästi muista menoista maaseudun kehittämisohjelmissa ja jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontajärjestelmissä. Jotta maaseudun kehittämisohjelmien varainhoito ei olisi uudella ohjelmakaudella tarpeettoman hankalaa, olisi säädettävä, että siirtymäkauden menoihin sovelletaan uuden ohjelmakauden yhteisrahoitusosuuksia.

Perustelu

Ohjelmien jatkuvuuden varmistamiseksi siirtymävuoden aikana olisi voitava soveltaa kaikkia käynnissä olevia maaseudun kehittämistoimia ”uutta rahaa vanhoihin toimenpiteisiin” ‑periaatteen mukaisesti.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Kun otetaan huomioon, että eräät jäsenvaltiot ovat rahoitusvakautensa osalta edelleen vakavissa vaikeuksissa ja että tilanteesta aiheutuvien kielteisten vaikutusten rajoittamiseksi siirryttäessä nykyisestä ohjelmakaudesta seuraavaan ohjelmakauteen sallitaan käytettävissä olevan maaseuturahaston rahoituksen mahdollisimman tehokas käyttö, on tarpeen jatkaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 70 artiklan 4 c kohdassa säädetyn maaseuturahaston rahoitusosuuden korottamista koskevan poikkeuksen voimassaoloa ohjelmakautta 2007–2013 koskevien menojen viimeiseen tukikelpoisuuspäivään asti, joka on 31 päivä joulukuuta 2015.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Jotta jäsenvaltiot voisivat joustavammin tyydyttää maatalousalojensa tarpeet tai vahvistaa maaseudun kehittämispolitiikkaansa, niille olisi annettava mahdollisuus siirtää varoja suorien tukien enimmäismääristään maaseudun kehittämistukeen ja maaseudun kehittämistuesta suorien tukien enimmäismääriinsä. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien taso on alle 90 prosenttia unionin keskiarvosta, olisi myös oltava mahdollisuus siirtää enemmän varoja maaseudun kehittämistuesta suorien tukien enimmäismäärään. Tällaiset valinnat olisi tehtävä tietyissä rajoissa yhden kerran koko varainhoitovuosien 2015–2020 ajanjaksolle.

(11) Jotta jäsenvaltiot voisivat joustavammin tyydyttää maatalousalojensa tarpeet tai vahvistaa maaseudun kehittämispolitiikkaansa, niille olisi annettava mahdollisuus siirtää varoja suorien tukien enimmäismääristään maaseudun kehittämistukeen ja maaseudun kehittämistuesta suorien tukien enimmäismääriinsä. Jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien taso on alle 90 prosenttia unionin keskiarvosta, olisi myös oltava mahdollisuus siirtää enemmän varoja maaseudun kehittämistuesta suorien tukien enimmäismäärään. Tällaiset valinnat olisi tehtävä tietyissä rajoissa koko varainhoitovuosien 2015–2020 ajanjaksolle siten, että asiaa olisi voitava tarkistaa vuonna 2017.

(Sanat ”ja maaseudun kehittämistuesta suorien tukien enimmäismääriinsä” poistettiin mietintöluonnoksen tarkistuksessa 3, mutta ne on palautettava.)

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a) Suomi on saanut luvan maksaa kansallista tukea tietyille maatalouden aloille Etelä-Suomessa liittymissopimuksensa 141 artiklan mukaisesti. Kun otetaan huomioon yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen ajoitus ja maatalouden vaikea taloudellinen tilanne Etelä-Suomessa, minkä vuoksi tuottajat tarvitsevat edelleen erityistä tukea, on aiheellista säätää integrointitoimenpiteistä, jotta Suomi voi perussopimuksen 42 artiklan mukaisesti saada komissiolta luvan suorittaa kansallisia maksuja tietyille tuotannon aloille Etelä-Suomessa. Näitä maksuja olisi pienennettävä vähitellen kaudella 2014–2020.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

-1 artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

-1 artikla

 

Hallinnollisen rasituksen keventäminen

 

Komissio välttää säätämästä tämän asetuksen ja asetusten (EU) N:o [...][DP], (EU) N:o [...] [HZ] ja (EU) N:o [...] [sCMO] täytäntöönpanon yhteydessä kaikkea uutta, tarpeetonta ja suhteetonta hallinnollista rasitusta. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisin väliajoin kertomuksen, joka koskee pyrkimyksiä tällä alalla.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o […] [RD] 94 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan i–v alakohdan ja b alakohdan iv–v alakohdan toimenpiteiden osalta tehdä vuonna 2014 tuensaajille edelleen uusia oikeudellisia sitoumuksia asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisesti hyväksyttyjen maaseudun kehittämisohjelmien mukaisesti senkin jälkeen, kun vuosien 2007–2013 ohjelmakauden määrärahat on käytetty loppuun, ja siihen asti kun vastaava, vuosien 2014–2020 ohjelmakauden maaseudun kehittämisohjelma hyväksytään. Kyseisten sitoumusten perusteella aiheutuneet menot ovat tukikelpoisia tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti.

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o […] [RD] 94 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisen ohjelmakauden 2007–2013 kaikkien toimenpiteiden osalta tehdä vuonna 2014 tuensaajille edelleen uusia oikeudellisia sitoumuksia asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisesti hyväksyttyjen maaseudun kehittämisohjelmien mukaisesti senkin jälkeen, kun vuosien 2007–2013 ohjelmakauden määrärahat on käytetty loppuun, ja siihen asti kun vastaava, vuosien 2014–2020 ohjelmakauden maaseudun kehittämisohjelma hyväksytään, tai vuoden 2014 loppuun asti. Kyseisten sitoumusten perusteella aiheutuneet menot ovat tukikelpoisia tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o […] [RD] 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, menot, jotka liittyvät oikeudellisiin sitoumuksiin, jotka on tehty tuensaajille asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan i–v alakohdan ja b alakohdan iv–v alakohdan toimenpiteissä ja mainitun asetuksen 36 artiklan b alakohdan i ja iii alakohdan toimenpiteissä vuosipalkkion osalta, voivat saada maaseuturahastosta rahoitusta ohjelmakaudella 2014–2020

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o […] [RD] 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, menot, jotka liittyvät oikeudellisiin sitoumuksiin, jotka on tehty tuensaajille asetuksen (EY) N:o 1698/2005 20, 36, 52 ja 63 artiklassa tarkoitetuissa toimenpiteissä, voivat saada maaseuturahastosta rahoitusta ohjelmakaudella 2014–2020

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) 31 päivän joulukuuta 2015 jälkeen suoritettavien maksujen osalta.

b) 31 päivän joulukuuta 2015 jälkeen suoritettavien maksujen osalta kaikkien 36 artiklan mukaisesti tehtyjen sitoumusten yhteydessä.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Kun aiemmissa maaseudun kehittämisohjelmissa ei ole riittävästi varoja kattamaan edellä 1 kohdassa tarkoitettuja menoja, menot voidaan ilmoittaa komissiolle korvauksen saamiseksi viitekausina, jotka alkavat ensimmäisenä kuukautena ensimmäisen viitekauden päättymisen jälkeen.

Perustelu

On tärkeää varmistaa tuen jatkuvuus komission ehdotusta laajemmalle sitoumuksien määrälle vuosien 2007–2013 toimenpiteisiin liittyen.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 73/2009

40 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltion on liitteessä VIII määritetyn enimmäismäärän noudattamisen varmistamiseksi tarvittaessa alennettava/korotettava lineaarisesti kaikkien tukioikeuksien arvoa ja/tai 41 artiklassa tarkoitetun kansallisen varannon määrää.

2. 2. Jäsenvaltion on liitteessä VIII määritetyn enimmäismäärän noudattamisen varmistamiseksi tarvittaessa alennettava lineaarisesti 2 000 euroa ylittävien tukioikeuksien arvoa ja/tai 41 artiklassa tarkoitetun kansallisen varannon määrää.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 73/2009

40 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää, että ne säilyttävät tukioikeuksilla arvon, joka niillä oli 31 päivänä joulukuuta 2013.

Perustelu

Kalenterivuonna 2015 tukioikeuksien arvot lasketaan uudestaan maatalousuudistuksen voimaantulon ja erityisesti sisäisen lähentymisen ja viherryttämisen vuoksi. Maksujen mukautus tukioikeuksien arvojen asemesta siirtymävuonna 2014 yksinkertaistaisi asioita.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 73/2009

40 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa ja 51 artiklan 2 kohdan viimeisessä alakohdassa säädetään, jäsenvaltio voi liitteessä VIII vahvistettujen enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi alentaa lineaarisesti suorien tukien määrää kalenterivuoden 2014 osalta. Jos määrää alennetaan, jäsenvaltiot voivat myöntää enintään 5 000 euron suuruisen avustuksen tilanomistajalle vuotta 2014 koskevan tukihakemuksen perusteella maksettavien suorien tukien yhteydessä.

Perustelu

Näin jäsenvaltiot saavat lisää joustavuutta VIII liitteessä vahvistettujen enimmäismäärien noudattamiseen, ja samalla menettely myös yksinkertaistuisi.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 73/2009

40 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Suorien tukien määrät, jotka voidaan myöntää jäsenvaltiossa kalenterivuoden 2014 osalta tämän asetuksen 34, 52, 53 ja 68 mukaisesti ja tukena silkkiäistoukkien kasvattajille asetuksen (EY) N:o 1234/2007 111 artiklan mukaisesti, eivät saa olla suurempia kuin tämän asetuksen liitteessä VIII kyseiselle vuodelle vahvistetut enimmäismäärät. Jäsenvaltion on tarvittaessa ja liitteessä VIII määritettyjen enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi alennettava lineaarisesti suorien tukien määrää kalenterivuoden 2014 osalta.

 

3. Suorien tukien määrät, jotka voidaan myöntää jäsenvaltiossa kalenterivuoden 2014 osalta tämän asetuksen 34, 52, 53 ja 68 mukaisesti ja tukena silkkiäistoukkien kasvattajille asetuksen (EY) N:o 1234/2007 111 artiklan mukaisesti, eivät saa olla suurempia kuin tämän asetuksen liitteessä VIII kyseiselle vuodelle vahvistetut enimmäismäärät, joista vähennetään tämän asetuksen liitteen VIII a mukaisesti määrät, jotka perustuvat 136 b artiklan soveltamiseen kalenterivuoden 2015 osalta. Jäsenvaltion on tarvittaessa ja liitteessä VIII määritettyjen enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi alennettava lineaarisesti suorien tukien määrää kalenterivuoden 2014 osalta vähennettynä tämän asetuksen liitteen VIII a mukaisesti määrillä, jotka perustuvat 136 b artiklan soveltamiseen kalenterivuoden 2015 osalta.

Perustelu

Tekstiin sisällytetään säännös, jonka avulla ne jäsenvaltiot, jotka siirtävät ensimmäisen pilarin käyttämättä jääneitä määrärahoja toiseen pilariin, voivat jatkaa tätä käytäntöä myös vuonna 2014.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 73/2009

51 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Lisätään 51 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

Lisätään 51 artiklan 2 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Vuoden 2014 osalta 52 ja 53 artiklassa tarkoitettujen suorien tukien enimmäismäärien on oltava yhtä suuret kuin vuodelle 2013 määritetyt enimmäismäärät kerrottuina kertoimella, joka lasketaan kullekin asianomaiselle jäsenvaltiolle jakamalla liitteessä VIII vuodeksi 2014 vahvistettu kansallinen enimmäismäärä vuoden 2013 kansallisella enimmäismäärällä. Kertomista sovelletaan vain niihin jäsenvaltioihin, joissa liitteessä VIII vuodelle 2014 vahvistettu enimmäismäärä on pienempi kuin vuoden 2013 kansallinen enimmäismäärä.

”Vuoden 2014 osalta 52 ja 53 artiklassa tarkoitettujen suorien tukien enimmäismäärien on oltava yhtä suuret kuin vuodelle 2013 määritetyt enimmäismäärät kerrottuina kertoimella, joka lasketaan kullekin asianomaiselle jäsenvaltiolle jakamalla liitteessä VIII vuodeksi 2014 vahvistettu kansallinen enimmäismäärä vuoden 2013 kansallisella enimmäismäärällä. Kertomista sovelletaan vain niihin jäsenvaltioihin, joissa liitteessä VIII vuodelle 2014 vahvistettu enimmäismäärä on pienempi kuin vuoden 2013 kansallinen enimmäismäärä.

 

Poiketen siitä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat ennen ...* päättää, että 52 ja 53 kohdassa tarkoitettujen suorien tukien enimmäismäärät ovat vuonna 2014 samat kuin vuoden 2013 enimmäismäärät.

 

Tästä päätöksestä on ilmoitettava komissiolle viimeistään kyseisessä alakohdassa tarkoitettuna päivämääränä.”

 

__________________

 

* EUVL: lisätään päivämäärä, joka on 7 päivää tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään välttämään sellaisten pienten naudanlihantuottajien rankaiseminen, joiden saama tuki on mukautuksen tämänhetkisen ja tulevaisuudessa poistettavan 5 000 euron vapaaosuuden rajan alapuolella. Tämä karjankasvatukseen osoitettavien tukien merkittävä pienentäminen olisi ongelmallista tämänhetkisessä taloustilanteessa. Sen vuoksi lainsäädäntöä on mukautettava.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a a alakohta

Asetus (EY) N:o 73/2009

69 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) Lisätään kohdat seuraavasti:

 

"1 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää käyttää enintään 13 prosenttia 40 artiklassa tarkoitetusta vuotuisesta kansallisesta enimmäismäärästään, jos

 

a) ne ovat soveltaneet 31 päivään joulukuuta 2013 saakka tämän asetuksen V osastossa säädettyä yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää tai rahoittaneet tämän asetuksen 111 artiklan mukaisia toimenpiteitä, tai jos niihin sovelletaan tämän asetuksen 69 artiklan 5 kohdassa tai Maltan tapauksessa 69 artiklan 1 kohdassa säädettyä poikkeusta; tai

 

b) ne ovat myöntäneet ainakin yhtenä vuonna vuosien 2010–2013 aikana yli 5 prosenttia tämän asetuksen III, IV ja V osastossa – IV osaston 1 luvun 6 jaksoa lukuun ottamatta – säädettyjen suorien tukien osalta käytettävissä olevasta määrästään rahoittaakseen tämän asetuksen III osaston 2 luvun 2 jaksossa säädettyjä toimenpiteitä, tämän asetuksen 68 artiklan 1 kohdan a alakohdan i–iv alakohdassa ja 1 kohdan b ja e alakohdassa säädettyä tukea tai tämän asetuksen IV osaston 1 luvun – IV osaston 6 jaksoa lukuun ottamatta – mukaisia toimenpiteitä.

 

1 b. Poiketen siitä, mitä 1 a kohdassa säädetään, jäsenvaltiot, jotka ovat myöntäneet ainakin yhtenä vuonna vuosien 2010–2013 aikana yli 10 prosenttia tämän asetuksen III, IV ja V osastossa – IV osaston 1 luvun 6 jaksoa lukuun ottamatta – säädettyjen suorien tukien myöntämiseen käytettävissä olevasta määrästään rahoittaakseen tämän asetuksen III osaston 2 luvun 2 jaksossa säädettyjä toimenpiteitä, tämän asetuksen 68 artiklan 1 kohdan a alakohdan i–iv alakohdassa ja 1 kohdan b ja e alakohdassa säädettyä tukea tai tämän asetuksen IV osaston 1 luvun – 6 jaksoa lukuun ottamatta – mukaisia toimenpiteitä, voivat päättää käyttää enemmän kuin 13 prosenttia tämän asetuksen liitteessä VIII esitetystä vuotuisesta enimmäismäärästä, jos komissio hyväksyy sen.”

Perustelu

Monivuotista rahoituskehystä koskevien päätösten seurauksena suorien maksujen määrärahat useimmille jäsenvaltioille ovat pienempiä kuin vuonna 2013. Siten myös sellaisten suorien maksujen suuruus, jotka voidaan ohjata tuotantoon sidottuun tukeen, on myös selvästi pienempi vuonna 2014 kuin vuonna 2013. Siksi on tärkeää mahdollistaa suoria maksuja koskevan uuden direktiiviluonnoksen 39 artiklan 1 kohdassa, 39 artiklan 2 kohdassa ja 39 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tuotantoon sidottujen suurempien tukien käyttö. Uusia määriä pitäisi voida soveltaa ja 1.1.2014 alkaen

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 73/2009

69 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) Muutetaan 4 kohta seuraavasti:

 

”4. Edellä 1 kohdan a alakohdan i, ii, iii ja iv alakohdassa ja 1 kohdan b ja e alakohdassa tarkoitetun tuen enimmäismäärä on 6,5 prosenttia 40 artiklassa tarkoitetuista kansallisista enimmäismääristä, ja Maltan tapauksessa enimmäismäärä on tämän asetuksen 69 artiklan 1 kohdan mukaisesti 2 miljoonaa euroa, ja se on tarkoitettu erityisesti 68 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen toimien rahoittamiseen maitoalalla.”

Perustelu

Uudistuksen mukaisen valinnaisen sidotun tuen sallitun enimmäismäärän korottamista voidaan alkaa soveltaa jo vuonna 2014 niin, että tämänhetkinen erityistuen sallittu määrä, 3,5 prosenttia, voidaan korottaa 6,5 prosenttiin asetuksen 73/2009 69 artiklassa tarkoitetuista kansallisista enimmäismääristä. Samoin jäsenvaltiot voivat halutessaan jo soveltaa osaa uudesta YMP:sta ja tukea ennakoivasti tiettyjä aloja, jotka kärsivät vaikeista suhdanteista ja tuloihin liittyvistä ongelmista, kuten karjankasvatusta.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 73/2009

Luku 5 a (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

III osastoon lisätään 72 artiklan jälkeen uusi 5 a luku seuraavasti:

 

”5 a LUKU

 

UUDELLEENJAKOTUKI vuodeksi 2014

 

72 a artikla

 

Yleiset säännökset

 

1. Jäsenvaltiot voivat ...* mennessä päättää myöntää vuoden 2014 osalta tukea viljelijöille, jotka ovat oikeutettuja tuen saamiseen tämän osaston 1 luvun tai 2 luvun 1 jakson mukaisen tilatukijärjestelmän tai niiden kummankin tai 5 osaston mukaisen yhtenäisen pinta-alatuen yhteydessä.

 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle päätöksestään ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun päivämäärään mennessä.

 

2. Jäsenvaltiot, jotka ovat päättäneet soveltaa tilatukijärjestelmää alueellisella tasolla, voivat soveltaa tässä luvussa tarkoitettua tukea alueellisella tasolla.

 

3. Edellä 1 kohdan mukaista tukea maksetaan ainoastaan viljelijöille, jotka ottavat vuonna 2014 käyttöön tukioikeuksia tai jotka saavat tukea yhtenäisen pinta-alatuen yhteydessä.

 

4. Jäsenvaltioiden on laskettava 1 kohdassa tarkoitettu tuki kertomalla jäsenvaltion vahvistama luku, joka ei saa olla suurempi kuin 65 prosenttia hehtaarikohtaisen tuen kansallisesta tai alueellisesta keskiarvosta, viljelijän 35 artiklan 1 kohdan mukaisesti käyttöönottamien tukioikeuksien lukumäärällä tai viljelijän yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän mukaisesti ilmoittamien tukikelpoisten hehtaarien lukumäärällä. Tukioikeuksien tai hehtaarien määrä saa olla enintään 30 hehtaaria tai jos asianomaisen jäsenvaltion keskimääräinen tilakoko on yli 30 hehtaaria, määrä saa vastata enintään liitteen XII a mukaista maatilan keskimääräistä kokoa.

 

Edellyttäen, että ensimmäisessä alakohdassa vahvistettuja enimmäismääriä noudatetaan, jäsenvaltiot voivat ottaa kansallisella tasolla käyttöön kyseisen alakohdan mukaisesti vahvistetun hehtaarimäärän puitteissa asteittaisen järjestelmän edellyttäen, että sitä sovelletaan samalla tavalla kaikkiin viljelijöihin.

 

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 1 alakohdan mukainen hehtaarikohtainen kansallinen keskimääräinen tuki soveltaen perusteena kalenterivuoden 2014 osalta liitteessä VIII vahvistettua kansallista enimmäismäärää sekä tukikelpoisten hehtaarien määrää, jotka on vuonna 2014 ilmoitettu 35 artiklan mukaisesti tai yhtenäisen pinta-alatuen yhteydessä.

 

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 1 alakohdan mukainen hehtaarikohtainen alueellinen keskimääräinen tuki soveltaen puolueettomia perusteita.

 

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tukea ei myönnetä viljelijöille, joiden kohdalla voidaan osoittaa, että he ovat jakaneet tilansa 19 päivän lokakuuta 2011 jälkeen ainoastaan saadakseen uudelleenjakotukea. Tätä sovelletaan myös viljelijöihin, joiden tila on peräisin mainitusta jaosta.

 

72 b artikla

 

Rahoitussäännökset

 

1. Jäsenvaltio voi käyttää tässä luvussa tarkoitetun tuen rahoittamiseen enintään 30 prosenttia liitteessä VIII kalenterivuodelle 2014 esitetystä kansallisesta enimmäismäärästä.

 

2. Komissio määrittää jäsenvaltioiden 1 kohdan mukaisesti määrittämän kansallisen enimmäismäärän prosenttiosuuden perusteella 141 a artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä kyseisen tuen enimmäismäärän ja mukauttaa liitteen VIII mukaisia enimmäismääriä.”

 

______________

 

* EUVL: lisätään päivämäärä, joka on kolme kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 73/2009

111 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a) Muutetaan 111 artiklan 5 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

 

“Jos emolehmien osuus asianomaisen jäsenvaltion nautakarjassa on suuri eli vähintään 30 prosenttia lehmien kokonaismäärästä ja jos vähintään 30 prosenttia teurastetuista urospuolisista nautaeläimistä kuuluu lihakkuusluokkiin S, E ja U, jäsenvaltion koko alueella sijaitsevien tilojen lisäpalkkio rahoitetaan kokonaisuudessaan maaseuturahastosta. Näiden prosenttilukujen mahdollinen ylittyminen määräytyy sitä vuotta edeltävien kahden vuoden keskiarvosta, jonka osalta palkkio myönnetään.”

Perustelu

On käytettävä siirtymäsäännöksiä niin, että ennakoidaan emolehmiä koskevan kansallisen lisäpalkkion poistamisen voimaantuloa ja mukautetaan tämänhetkiseen asetukseen 73/2009 sisältyvää 111 artiklaa (laajentamalla teurastettujen urospuolisten nautaeläinten lihakkuusluokkaa U) niin, että nautojen kasvatusta voidaan tukea maataloustukirahastolla vuonna 2014. Tämä yksinkertainen tekninen mukautus on väline, jonka avulla voidaan antaa nopeasti tukea vaikeista suhdanteista kärsiville kasvatusalueille.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 73/2009

124 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a) Korvataan 124 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

 

”1. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä uuden jäsenvaltion maatalouteen käytettävä maa-ala Bulgariaa ja Romaniaa lukuun ottamatta on se osa sen käytössä olevasta maatalousmaasta, jota pidetään hyvässä viljelykunnossa riippumatta siitä, onko se tuotannossa, tarvittaessa mukautettuna puolueettomin ja syrjimättömin perustein, jotka uusi jäsenvaltio vahvistaa komission hyväksynnän saatuaan.

 

Tätä osastoa sovellettaessa ”käytössä olevalla maatalousmaalla” tarkoitetaan komission tilastokäyttöön vahvistamaa pellon, pysyvien nurmien ja niittyjen, pysyvien viljelmien ja puutarhaviljelmien kokonaispinta-alaa.

 

Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä Bulgarian ja Romanian maatalousmaa on se osa niiden käytössä olevasta maatalousmaasta, joka on hyvässä viljelykunnossa riippumatta siitä, onko se tuotannossa, tarvittaessa mukautettuna puolueettomin ja syrjimättömin perustein, jotka Bulgaria tai Romania vahvistaa komission hyväksynnän saatuaan.

 

2. Myönnettäessä tukea yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä tukikelpoisia ovat kaikki viljelylohkot, jotka ovat 1 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisia, kuten myös viljelylohkot, joille on istutettu lyhytkiertoista energiapuuta (CN-koodi ex 0602 90 41). Bulgarian ja Romanian osalta kaikki viljelylohkot, jotka ovat 1 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisia, ovat tukikelpoisia, kuten myös viljelylohkot, joille on istutettu lyhytkiertoista energiapuuta (CN-koodi ex 0602 90 41).

 

Jollei kyseessä ole ylivoimainen este tai poikkeukselliset olosuhteet, ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen lohkojen on oltava viljelijän käytössä jäsenvaltion vahvistamana päivänä, joka ei saa olla myöhempi kuin määräpäivä tukihakemuksen muuttamiselle kyseisessä jäsenvaltiossa.

 

Tilakohtainen vähimmäisala, jolle tukea voi hakea, on 0,3 hehtaaria. Kukin uusi jäsenvaltio voi kuitenkin päättää puolueettomin perustein ja komission hyväksynnän saatuaan vähimmäisalan vahvistamisesta suuremmaksi edellyttäen, että se vahvistetaan enintään yhdeksi hehtaariksi.”

Perustelu

Korvataan asetuksen (EY) N:o 73/2009 124 artiklan 1 ja 2 kohta. Teksti mukautetaan suoramaksuasetusta koskevaan Euroopan parlamentin neuvottelumandaattiin (13. maaliskuuta 2013 tehty päätös).

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 73/2009

133 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a) Lisätään V osastoon artikla seuraavasti:

 

”133 b artikla

 

Siirtymäkauden kansallinen tuki vuonna 2014

 

1. Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää 122 artiklan mukaisesti soveltavat uudet jäsenvaltiot voivat päättää myöntää siirtymäkauden kansallista tukea vuonna 2014.

 

2. Bulgaria ja Romania voivat myöntää tukea tämän artiklan mukaisesti ainoastaan, jos ne päättävät [kuukausi tämän asetuksen voimaantulosta] mennessä olla myöntämättä vuonna 2014 mitään täydentäviä kansallisia suoria tukia 132 artiklan mukaisesti.

 

3. Tässä artiklassa tarkoitettua tukea voidaan myöntää viljelijöille aloilla, joilla myönnettiin vuonna 2013 133 a artiklan mukaista siirtymäkauden kansallista tukea tai Bulgarian ja Romanian tapauksessa 132 artiklan mukaista täydentävää kansallista suoraa tukea.

 

4. Tässä artiklassa tarkoitetun tuen myöntämisen ehtojen on oltava samat, joilla sallittiin tukien myöntäminen 132 ja 133 a artiklan nojalla vuoden 2013 osalta lukuun ottamatta vähennyksiä, jotka johtuvat tämän asetuksen 132 artiklan 2 kohdan soveltamisesta yhdessä 7 ja 10 artiklan kanssa. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin muuttaa tuotannosta riippumattoman tuen myöntämisen ehtoja komission hyväksynnän saatuaan.

 

5. Sellaisen tuen kokonaismäärä, jota viljelijöille voidaan myöntää millä tahansa 2 kohdassa tarkoitetuilla alalla, on enintään 80 prosenttia alakohtaisesta erityistuesta vuonna 2013, jonka komissio on hyväksynyt 133 a artiklan 5 kohdan mukaisesti tai joka Bulgarian ja Romanian tapauksessa on hyväksytty 132 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

 

Kyproksen osalta alakohtaiset kokonaismäärärahat vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä XVII a.

 

6. Uusien jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista päätöksistä viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2014. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua päätöstä koskevaan ilmoitukseen on sisällyttävä seuraavat tiedot:

 

a) kokonaismäärärahat kutakin alaa kohden

 

b) tarvittaessa siirtymäkauden kansallisen tuen enimmäismäärä.

 

7. Uudet jäsenvaltiot voivat päättää objektiivisin perustein ja komission 5 kohdan nojalla asettamissa rajoissa siirtymäkauden kansallisen tuen määristä.”

Perustelu

Asetukseen (EY) N:o 73/2009 lisätään 133 b artikla. Teksti mukautetaan suoramaksuasetusta koskevaan Euroopan parlamentin neuvottelumandaattiin (13. maaliskuuta 2013 tehty päätös).

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Asetus (EY) N:o 73/2009

136 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi ennen 18 päättää asettaa saataville vuodeksi 2014 enintään [15] prosenttia kalenterivuosien 2014–2019 vuotuisista kansallisista enimmäismääristään, jotka vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä VIII ja vuosiksi 2015–2019 enintään [15] prosenttia kalenterivuosien 2014–2019 vuotuisista kansallisista enimmäismääristään, jotka vahvistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o [DP]* liitteessä II, käytettäväksi lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR]** mukaisesti maaseuturahastosta rahoitettavien maaseudun kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää käytettävissä suoriin tukiin.

 

1. Jäsenvaltio voi ennen 18 päättää asettaa saataville vuodeksi 2014 enintään 15 prosenttia kalenterivuosien 2014–2019 vuotuisista kansallisista enimmäismääristään, jotka vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä VIII ja vuosiksi 2015–2019 enintään [15] prosenttia kalenterivuosien 2014–2019 vuotuisista kansallisista enimmäismääristään, jotka vahvistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o [DP]* liitteessä II, käytettäväksi lisätukena asetuksen (EU) N:o [RDR]** mukaisesti maaseuturahastosta rahoitettavien maaseudun kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää käytettävissä suoriin tukiin.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta päätöksestä on ilmoitettava komissiolle viimeistään samassa alakohdassa tarkoitettuna päivämääränä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta päätöksestä on ilmoitettava komissiolle viimeistään samassa alakohdassa tarkoitettuna päivämääränä.

Toisen alakohdan mukaisesti ilmoitettu prosenttimäärä on sama kaikkina ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuina vuosina.

Kyseisessä päätöksessä on vahvistettava kyseisessä alakohdassa tarkoitettu prosenttiosuus, joka voi vaihdella kalenterivuosittain.

 

Jäsenvaltio, joka ei hyödynnä ensimmäistä alakohtaa kalenterivuonna 2014, voi ennen 1 päivää elokuuta 2014 tehdä kalenterivuosien 2015–2019 osalta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun päätöksen, joka sen on ilmoitettava komissiolle viimeistään 1 päivänä elokuuta 2014.

 

Jäsenvaltio voi päättää tarkistaa tässä kohdassa tarkoitettuja päätöksiä, jolloin ne tulevat voimaan kalenterivuonna 2018. Tarkistuksessa ei saa pienentää komissiolle ensimmäisen, toisen ja kolmannen alakohdan mukaisesti ilmoitettavaa prosenttiosuutta. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tällaisista tarkistuspäätöksistä 1 päivään elokuuta 2017 mennessä.”

______________

______________

18 Lisätään päivämäärä, joka on 7 päivää tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Lisätään päivämäärä, joka on kolme kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Perustelu

Kompromissitarkistuksella lisätään 24. syyskuuta 2013 pidetyssä viimeisimmässä kolmikantaneuvottelussa sovittu teksti.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Asetus (EY) N:o 73/2009

136 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. [Jäsenvaltiot], jotka eivät käytä 1 kohdassa säädettyä mahdollisuutta, [voivat päättää ennen …19 asettaa saataville tämän asetuksen ja asetuksen (EU) N:o [DP] mukaisina suorina tukina enintään [15] prosenttia asetuksen (EU) N:o [RD] mukaisesti maaseuturahastosta 2015–2020 rahoitettavien maaseudun kehittämisohjelmien toimenpiteisiin tarkoitetuista tukimäärärahoista]. Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, Slovakia, Suomi, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat päättää asettaa saataville suorina tukina [ylimääräisen] [10 prosenttia] maaseudun kehittämiseen tarkoitetusta määrästä. Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää käytettävissä tukitoimenpiteisiin maaseudun kehittämisohjelmissa.

2. Ennen …19 jäsenvaltiot, jotka eivät käytä 1 kohdan mukaista mahdollisuutta, voivat päättää asettaa saataville tämän asetuksen mukaisina suorina tukina enintään 15 prosenttia tai, kun kyseessä ovat Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, Slovakia, Suomi, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta, enintään 25 prosenttia asetuksen (EU) N:o […] [RDR] mukaisesti maaseuturahastosta 2015–2020 rahoitettavien maaseudun kehittämisohjelmien toimenpiteisiin tarkoitetuista tukimäärärahoista. Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää käytettävissä tukitoimenpiteisiin maaseudun kehittämisohjelmissa.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta päätöksestä on ilmoitettava komissiolle viimeistään samassa alakohdassa tarkoitettuna päivämääränä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta päätöksestä on ilmoitettava komissiolle viimeistään samassa alakohdassa tarkoitettuna päivämääränä.

Toisen alakohdan mukaisesti ilmoitettu prosenttimäärä on sama kaikkina 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuina vuosina.

Kyseisessä päätöksessä on vahvistettava kyseisessä alakohdassa tarkoitettu prosenttiosuus, joka voi vaihdella kalenterivuosittain.

 

Jäsenvaltiot, jotka eivät hyödynnä ensimmäistä alakohtaa varainhoitovuonna 2015, voivat ennen 1 päivää elokuuta 2014 tehdä vuosien 2016–2020 osalta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun päätöksen, joka niiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 1 päivänä elokuuta 2014.

 

Jäsenvaltiot voivat päättää tarkistaa tässä kohdassa tarkoitettuja päätöksiä, jolloin ne ovat voimassa varainhoitovuosina 2019 ja 2020. Tarkistuksessa ei saa pienentää komissiolle ensimmäisen, toisen ja kolmannen alakohdan mukaisesti ilmoitettavaa prosenttiosuutta. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tällaisista tarkistuspäätöksistä 1 päivään elokuuta 2017 mennessä.”

______________

______________

19 Lisätään päivämäärä, joka on 7 päivää tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

19 Lisätään päivämäärä, joka on kolme kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Sanajärjestystä on muutettu kohtien ”Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, Slovakia, Suomi, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta” ja ”asetuksen (EU) N:o [RD] mukaisesti maaseuturahastosta 2015–2020 rahoitettavien maaseudun kehittämisohjelmien toimenpiteisiin tarkoitetuista tukimäärärahoista]” osalta ja sanat ”enintään 25 prosenttia” on lisätty.

Perustelu

Kompromissitarkistuksella lisätään 24. syyskuuta 2013 pidetyssä viimeisimmässä kolmikantaneuvottelussa sovittu teksti.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 73/2009

136 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

9 a. Lisätään 136 b artikla seuraavasti:

 

”136 b artikla

 

Jäsenvaltiot, jotka ovat 136 artiklan mukaisesti päättäneet asettaa käytettäväksi varainhoitovuodesta 2011 lähtien tietyn määrän Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettaviin maaseudun kehittämisohjelmiin annettavaa yhteisön tukea, asettavat määrät edelleen liitteen VIII a mukaisesti käytettäväksi varainhoitovuodeksi 2015 maaseuturahastosta rahoitettaviin maaseudun kehittämisohjelmiin.”

Perustelu

Tekstiin sisällytetään säännös, jonka avulla ne jäsenvaltiot, jotka siirtävät osan ensimmäisen pilarin käyttämättä jääneistä määrärahoista toiseen pilariin, voivat jatkaa tätä käytäntöä myös vuonna 2014.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

5 a artikla (uusi)

Asetus (EY) N:o 1698/2005

70 artikla – 4 c kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

Muutos asetukseen (EY) N:o 1698/2005

 

Muutetaan asetus (EY) N:o 1698/2005 seuraavasti:

 

1. Muutetaan 70 artiklan 4 kohdan c alakohta seuraavasti:

 

a) Korvataan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:

 

”Maaseuturahaston osuutta voidaan 3, 4 ja 5 kohdassa vahvistetuista enimmäismääristä poiketen nostaa enintään 95 prosenttiin tukikelpoisista julkisista menoista lähentymistavoitealueilla, syrjäisimmillä alueilla ja pienillä Egeanmeren saarilla sekä 85 prosenttiin tukikelpoisista julkisista menoista muilla alueilla. Näitä osuuksia sovelletaan tukikelpoisiin menoihin, jotka on hiljattain ilmoitettu kussakin todennetussa ilmoituksessa menoista, kun jäsenvaltio täyttää …1 jälkeen jonkin seuraavista edellytyksistä:”

 

b) korvataan toinen alakohta seuraavasti:

 

”Jäsenvaltion, joka haluaa soveltaa ensimmäisessä alakohdassa säädettyä poikkeusta, on esitettävä komissiolle pyyntö vastaavan muutoksen tekemisestä sen maaseudun kehittämisohjelmaan. Poikkeusta sovelletaan siitä alkaen, kun komissio on hyväksynyt ohjelman muutoksen.”

 

___________________

 

1 Virallinen lehti: lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Perustelu

Oikeudelliseen kehykseen on sisällytettävä komission ehdotus COM(2013)0521, jotta voidaan jatkaa suurempien yhteisrahoitusosuuksien soveltamista jäsenvaltioissa, joilla on vakavia rahoitusvakauteen liittyviä ongelmia.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

5 b artikla (uusi)

Asetus (EY) N:o 1234/2007

182 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b artikla

 

Muutokset asetukseen (EY) N:o 1234/2007

 

Muutetaan asetus (EY) N:o 1234/2007 seuraavasti:

 

Korvataan 182 artiklan 7 kohta seuraavasti:

 

”Jäsenvaltiot voivat myöntää maitoalan tuottajille 31 päivään toukokuuta 2015 asti valtiontukea vuosittain yhteensä 55 prosenttia asetuksen (EY) N:o 73/2009 69 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetystä enimmäismäärästä mainitun asetuksen 68 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti myönnetyn yhteisön tuen lisäksi. Mainitun asetuksen 69 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden mukaisen yhteisön tuen ja valtiontuen yhteismäärä ei saa kuitenkaan missään tapauksessa ylittää 69 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitettua enimmäismäärää.”

Perustelu

Myös siirtymävuoden 2014 aikana pitää voida erityisesti vaikeissa tilanteissa maksaa asetuksen (EY) N:o 1234/2007 182 artiklan 7 mukaisesti valtiontukea, jota voidaan myöntää asetuksen (EY) N:o 73/2009 68 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen eritystuen lisäksi.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Asetus (EU) N:o [....] [DP]

14 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Pilareiden välinen joustavuus

Poistetaan.

”1. Jäsenvaltio voi ennen …. päättää asettaa saataville vuodeksi 2014 enintään [15] prosenttia kalenterivuosien 2014–2019 vuotuisista kansallisista enimmäismääristään, jotka vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 liitteessä VIII ja vuosiksi 2015–2019 enintään [15] prosenttia kalenterivuosien 2014–2019 vuotuisista kansallisista enimmäismääristään, jotka vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä II, käytettäväksi lisätukena asetuksen (EU) N:o [RD] mukaisesti maaseuturahastosta rahoitettavien maaseudun kehittämisohjelmien toimenpiteisiin. Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää käytettävissä suoriin tukiin.

 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta päätöksestä on ilmoitettava komissiolle viimeistään samassa alakohdassa tarkoitettuna päivämääränä.

 

Toisen alakohdan mukaisesti ilmoitettu prosenttimäärä on sama kaikkina ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuina vuosina.

 

2. [Jäsenvaltiot], jotka eivät käytä 1 kohdassa säädettyä mahdollisuutta, [voivat päättää ennen … asettaa saataville asetuksen (EY) N:o 73/2009 ja tämän asetuksen mukaisina suorina tukina enintään [15] prosenttia asetuksen (EU) N:o [RD] mukaisesti maaseuturahastosta vuosina 2015–2020 rahoitettavien maaseudun kehittämisohjelmien toimenpiteisiin tarkoitetuista tukimäärärahoista]. Bulgaria, Espanja, Latvia, Liettua, Portugali, Puola, Romania, Ruotsi, Slovakia, Suomi, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat päättää asettaa saataville suorina tukina [ylimääräisen] [10 prosenttia] maaseudun kehittämiseen tarkoitetusta määrästä. Vastaava määrä ei ole tämän jälkeen enää käytettävissä tukitoimenpiteisiin maaseudun kehittämisohjelmissa.

 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta päätöksestä on ilmoitettava komissiolle viimeistään samassa alakohdassa tarkoitettuna päivämääränä.

 

Toisen alakohdan mukaisesti ilmoitettu prosenttimäärä on sama kaikkina 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuina vuosina.”

 

3) Lisätään 57 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

 

”Niitä sovelletaan kuitenkin edelleen tukihakemuksiin, jotka liittyvät ennen 1 päivää tammikuuta 2015 alkaviin maksatusvuosiin.”

 

4) Korvataan 59 artiklan toinen ja kolmas kohta seuraavasti:

 

”Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

 

Kuitenkin 20 artiklan 5 kohtaa, 22 artiklan 6 kohtaa, 35 artiklan 1 kohtaa, 37 artiklan 1 kohtaa ja 39 artiklaa sovelletaan tämän asetuksen voimaantulopäivästä.”

 

Perustelu

Kompromissitarkistus heijastelee DP-asetuksesta 24. syyskuuta 2013 pidetyssä viimeisimmässä kolmikantaneuvottelussa aikaansaatua sopimusta eikä sen sanamuotoa tulisi muuttaa siirtymäsäännöksellä.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta

Asetus (EU) N:o [....] [DP]

59 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Korvataan 59 artiklan toinen ja kolmas kohta seuraavasti:

Korvataan 59 artiklan toinen ja kolmas kohta seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

”Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

Kuitenkin 20 artiklan 5 kohtaa, 22 artiklan 6 kohtaa, 35 artiklan 1 kohtaa, 37 artiklan 1 kohtaa ja 39 artiklaa sovelletaan tämän asetuksen voimaantulopäivästä.”

Kuitenkin 18 artiklan 2 kohtaa, 20 artiklan 5 kohtaa, 22 artiklan 6 kohtaa, 28 a artiklan 1 kohtaa, 35 artiklan 1 kohtaa, 37 artiklan 1 kohtaa ja 39 artiklaa sovelletaan tämän asetuksen voimaantulopäivästä.”

Perustelu

Tarkistus vastaa 26. kesäkuuta 2013 tehtyä poliittista sopimusta, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston on hyväksyttävä se virallisesti.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – -1 a kohta (uusi)

Asetus (EU) N:o [....] [HZ]

113 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Lisätään asetuksen (EU) N:o [...][HZ] 113 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

 

”Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 44 a artiklaa ja vastaavia täytäntöönpanosääntöjä sovelletaan kuitenkin varainhoitovuosiksi 2013 ja 2014 tehtyihin maksuihin.”

Perustelu

Viljelijöiden on saatava tieto henkilötietojensa julkistamisesta ennen kuin he jättävät asianomaisen tukihakemuksen. Viranomaisille on varattava riittävästi aikaa tietojen julkistamiseksi niin, että saavutetaan tavoite, joka koskee maatalouspolitiikkaa koskevan ymmärtämyksen parantamista ja maatalousalan tuen legitiimiyttä. Siksi uusia avoimuutta koskevia sääntöjä on sovellettava varainhoitovuodesta 2015 alkaen.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – -1 b kohta (uusi)

Asetus (EU) N:o [....] [HZ]

114 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Lisätään 114 a artikla seuraavasti:

 

”114 a artikla

 

Poikkeukset

 

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 966/2012 59 artiklan 5 kohdassa ja tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa säädetään, todentamiselimen vuosia 2014 ja 2015 koskevassa lausunnossa ei tarvitse vahvistaa tilien perustana olevien toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta.”

Perustelu

Ei ole lainkaan kustannustehokasta, että todentamiselinten on suoritettava ja sen jälkeen suoritettava uudelleen tarkastuksia paikalla sekä opittava tukikelpoisuutta koskevat säännöt hyvin nopeasti ja vaadittavalla yksityiskohtaisuuden tasolla, ennen kuin tukikelpoisuutta koskevat säännöt muuttuvat uudelleen yhteisen maatalouspolitiikan johdosta. Siksi laillisuuden ja asianmukaisuuden valvontaa (asetuksen 966/2012 59 artiklan 5 kohta ja horisontaalisen asetuksen 9 artiklan 1 kohta) olisi sovellettava vasta varainhoitovuodesta 2016 alkaen.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

7 artikla

Asetus (EU) N:o [....] [HZ]

115 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

1. Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014 seuraavin poikkeuksin:

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

 

2. Kuitenkin

a) 7, 8 jaartiklaa sovelletaan 16 päivästä lokakuuta 2013;

a) 7, 8, 16 ja 24 a artiklaa sovelletaan 16 päivästä lokakuuta 2013;

b) 18, 42, 43 ja 45 artiklaa sovelletaan 16 päivästä lokakuuta 2013 niiden menojen osalta, jotka ovat toteutuneet 16 päivästä lokakuuta 2013;

b) 9, 18, 42 ja 45 artiklaa sovelletaan 16 päivästä lokakuuta 2013 niiden menojen osalta, jotka ovat toteutuneet kyseisen päivämäärän jälkeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 114 a artiklan soveltamista;

c) III osastoa, V osaston II lukua ja VI osastoa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.”

c) 54 artiklaa, III osastoa, IV osastoa ja osastoa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015 lukuun ottamatta sCMO-asetuksen V osastoa, jota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014;

 

c a) 110 artiklaa sovelletaan varainhoitovuodesta 2016 alkaen suoritettuihin maksuihin ja 110 a–110 d artiklaa sovelletaan varainhoitovuodesta 2015 alkaen suoritettuihin maksuihin.

Perustelu

As regards point (c), in order to avoid misinterpretations and unnecessary administrative costs and burden, the whole of Title V should apply from 1 January 2015 except as regards the application of the sCMO Regulation. Currently, the text of Art. 115(c) provides that only Chapter II of Title V (ie. IACS) would apply from 1 January 2015, but other provisions, such as Art. 60-67 on general principles on checks, would apply already in 2014.As regards point (d), to make it possible to compare data and results, the monitoring and evaluation of the CAP (Art. 110) should apply from 16 October 2015 (ie. after the CAP reform).As regards the transparency provisions (Art. 110a - 110d), Art. 110c of HZ Regulation states that the farmers have to be informed about the publication of their names, municipalities, support amounts etc. Payments have been claimed for financial year 2014 already in early spring 2013, before the now-proposed timetable was in the draft regulation concerning transitional provisions. Thus, the farmers have not been informed about the publication at the stage when they claimed support for the financial year 2014. Therefore, it is not possible to publish this information about payments made for financial year 2014 (claimed in 2013). The minimum is that the publication would be made as regards payments made from financial year 2015 onwards.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – -1 kohta (uusi)

Asetus (EU) N:o [....] [sCMO],

149 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1) Lisätään asetuksen (EU) N:o […][sCMO] 149 artiklaan 149 a kohta seuraavasti:

 

”149 a. Kansalliset maksut tietyille aloille Suomessa

 

Suomi voi komission luvalla suorittaa vuosina 2014–2020 takautuvia kansallisia maksuja komission 27 päivänä helmikuuta 2008 Etelä-Suomen viljelijöitä koskevasta siirtymäkauden kansallisesta tukiohjelmasta tekemässä päätöksessä tarkoitetuille aloille. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla hyväksytään nämä maksut ja määritetään yksityiskohtaiset ehdot tuen myöntämiselle Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään noudattamatta [162 artiklassa] tarkoitettua komiteamenettelyä.

 

____________

 

1 COM(2008)0696 lopullinen”.

Perustelu

Monimuotoisen maataloustuotannon säilyttämiseksi Etelä-Suomessa komissiolle olisi annettava valta hyväksyä kansallisia maksuja tietyillä maatalouden aloilla, jotka ovat olleet Suomen EU:hun liittymisen jälkeen oikeutettuja kansalliseen tukeen komission päätösten nojalla.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

9 artikla

Asetus (EU) N:o [....] [RD]

64 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Korvataan asetuksen (EU) N:o […] [RD] 64 artiklan 4 ja 5 kohta seuraavasti:

Poistetaan.

”4. Komissio jakaa täytäntöönpanosäädöksellä 1 kohdassa tarkoitetut määrät vuosittain jäsenvaltioille 2 kohdassa tarkoitetun määrän vähentämisen jälkeen ottaen huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009* 136 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun varojen siirron.

 

Vuosijakaumaa vahvistaessaan komissio ottaa huomioon

 

a) 4 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin liittyvät puolueettomat perusteet; ja

 

b) aiemmat tulokset.

 

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitettujen määrien lisäksi mainitussa kohdassa tarkoitettuun täytäntöönpanosäädökseen on sisällyttävä myös maatalousrahastolle asetuksen (EY) N:o 73/2009 136 a artiklan 1 kohdan ja asetuksen (EU) N:o [DP] 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti siirretyt varat sekä maatalousrahastolle asetuksen (EY) N:o 73/2009 10 b ja 136 artiklan mukaisesti kalenterivuoden 2013 osalta siirretyt varat.

 

_______

 

* EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16.”

 

Perustelu

Kompromissitarkistus heijastelee RD-asetuksesta 24. syyskuuta 2013 pidetyssä viimeisimmässä kolmikantaneuvottelussa aikaansaatua sopimusta eikä sen sanamuotoa tulisi muuttaa siirtymäsäännöksellä.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

Liite I – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Artiklojen vastaavuus eläimiin ja pinta-alaan liittyvissä toimenpiteissä vuosien 2007–2013 ja vuosien 2014–2020 ohjelmakausilla

Artiklojen vastaavuus toimenpiteissä vuosien 2007–2013 ja vuosien 2014–2020 ohjelmakausilla

Perustelu

Vastaavuustaulukkoon olisi sisällytettävä myös interventiotoimenpiteet.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

Liite I – rivi -1 – -1 c (uusi)

 

 

 

Tarkistus

Asetus (EY) N:o 1698/2005

Asetus (EU) N:o [RD]

20 artiklan b alakohdan i alakohta. Maatilojen nykyaikaistaminen

18 artikla. Investoinnit fyysiseen omaisuuteen

20 artiklan b alakohdan iii alakohta. Maa- ja metsätaloustuotteiden arvon lisääminen

18 artikla. Investoinnit fyysiseen omaisuuteen 27 artikla. Investoinnit uusiin metsätalouden tekniikoihin sekä metsätuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen

20 artiklan b alakohdan iv alakohta. Yhteistyö uusien tuotteiden, menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi maatalous- ja elintarvikealoilla sekä metsätaloudessa

36 artikla. Yhteistyö

20 artiklan b alakohdan v alakohta. Maa- ja metsätalouden kehittämiseen ja mukauttamiseen liittyvien infrastruktuurien parantaminen ja kehittäminen

18 artikla. Investoinnit fyysiseen omaisuuteen 27 artikla. Investoinnit uusiin metsätalouden tekniikoihin sekä metsätuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

Liite II – johdantokappale

Asetus (EY) N:o 73/2009

Liite II – III – VIII

 

Komission teksti

Tarkistus

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 liitteet II, III ja VIII seuraavasti:

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 liitteet II, III ja VIII seuraavasti ja lisätään uudet liitteet VIII a ja XII a:

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Korvataan liitteessä II olevan B kohdan ”Kansanterveys sekä eläinten ja kasvien terveys” lakisääteinen hoitovaatimus 9 seuraavasti:

 

9. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1)

 

55 artiklan ensimmäinen ja toinen virke.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 2 kohta – a alakohta

2. Muutetaan liite III seuraavasti:

 

a) Korvataan kohta ”Vesien suojelu ja vesihuolto” seuraavasti:

”Vesien suojelu ja vesihuolto:

– Suojakaistojen luominen vesistöjen varrelle(1)

 

– Kasteluveden käyttöä koskevien lupamenettelyjen noudattaminen, jos siitä säädetään

Vesien suojelu saastumiselta ja valumilta sekä vedenkäytön hallinnointi

Lisäyksessä vahvistetut toimenpiteet

(1) Huom. Hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevan toimenpidevaatimuksen mukaisten suojakaistojen on oltava direktiivin 91/676/ETY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti pilaantumisalttiiksi määriteltyjen vyöhykkeiden sisä- ja ulkopuolella vähintään mainitun direktiivin liitteen II A4 kohdassa tarkoitettujen lannoitteiden maahan levittämistä virtaavien vesien läheisyydessä koskevien ehtojen mukaisia; näitä vaatimuksia on sovellettava jäsenvaltioiden mainitun direktiivin 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti laatimien toimintaohjelmien mukaisesti.”

 

Tarkistus

2. Muutetaan liite III seuraavasti:

 

a) Korvataan kohta ”Vesien suojelu ja vesihuolto” seuraavasti:

”Vesien suojelu ja vesihuolto:

– Suojakaistojen luominen vesistöjen varrelle(1)

 

– Kasteluveden käyttöä koskevien lupamenettelyjen noudattaminen, jos siitä säädetään

Pohjavesien suojelu saastumiselta:

Lisäyksessä vahvistetut toimenpiteet, edellyttäen että ne ovat yleensä merkittäviä maatalouskäytäntöjen kannalta(2)

(1) Huom. Hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevan toimenpidevaatimuksen mukaisten suojakaistojen on oltava direktiivin 91/676/ETY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti pilaantumisalttiiksi määriteltyjen vyöhykkeiden sisä- ja ulkopuolella vähintään mainitun direktiivin liitteen II A4 kohdassa tarkoitettujen lannoitteiden maahan levittämistä virtaavien vesien läheisyydessä koskevien ehtojen mukaisia; näitä vaatimuksia on sovellettava jäsenvaltioiden mainitun direktiivin 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti laatimien toimintaohjelmien mukaisesti.”

(2) Hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevalla toimenpidevaatimuksella ei puututa alan hyvien käytäntöjen mukaiseen lannoitukseen eikä kasvinsuojeluaineiden käyttöön.

Perustelu

Pohjavesien suojelemiseksi käyttöön otettava hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskeva vaatimus on muotoiltu komission ehdotuksessa hyvin laveasti, ja se rajoittaa tarpeettomasti myös tavanomaista maatalouden harjoittamista. Siksi on syytä ilmoittaa selvästi, että

– vaatimus perustuu pohjavesien suojelemiseen (ei laajenneta koskemaan pintavesiä)

– on määritettävä ainoastaan toimenpiteet, jotka ovat merkittäviä tavanomaisten maatalouskäytäntöjen kannalta, ja

– asianmukainen lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttö on edelleen sallittua.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 3 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 73/2009

Liite VIII a (uusi)

 

Tarkistus

(4) Lisätään liitteen VIII jälkeen liite VIII a seuraavasti:

Liite VIII a (1 000 euroa)

Jäsenvaltio

2014

Saksa

42 600

Ruotsi

9 000

Perustelu

Tekstiin sisällytetään säännös, jonka avulla ne jäsenvaltiot, jotka siirtävät osan ensimmäisen pilarin käyttämättä jääneistä määrärahoista toiseen pilariin, voivat jatkaa tätä käytäntöä myös vuonna 2014.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 3 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 73/2009

Liite XII a (uusi)

 

Tarkistus

Lisätään liitteen XII jälkeen liite XII a seuraavasti:

Liite XII a

72 a artiklan mukaisesti sovellettava maatilan keskimääräinen koko

Jäsenvaltio

Maatilan keskimääräinen koko (hehtaaria)

BelgiaBulgaria

Tšekki

Tanska

Saksa

Viro

Irlanti

Kreikka

Espanja

Ranska

Kroatia

Italia

Kypros

Latvia

Liettua

Luxemburg

Unkari

Malta

Alankomaat

Itävalta

Puola

Portugali

Romania

Slovenia

Slovakia

Suomi

Ruotsi

Yhdistynyt kuningaskunta

 

296

89

60

46

39

32

5

24

52

5.9

8

4

16

12

57

7

1

25

19

6

13

3

6

28

34

43

54

 

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

Euroopan parlamentti pyrkii yhteisymmärryksessä unionin muiden toimielinten kanssa mahdollistamaan sen, että uudistettu YMP tulee voimaan 1. tammikuuta 2014. Tämä edellyttää kuitenkin, että toimielimet pääsevät syksyllä 2013 sopimukseen monivuotisesta rahoituskehyksestä 2014–2020 ja YMP:n uudistuksesta, jotta uudistetun YMP:n oikeusperustat tulevat voimaan 1. tammikuuta 2014.

Vaikuttaa kuitenkin epätodennäköiseltä, että kaikki uudistetun YMP:n näkökohdat voitaisiin panna täytäntöön 1. tammikuuta 2014. Siksi tarvitaan siirtymävaiheen sääntöjä teknisten järjestelyjen määrittelemiseksi, jotta varmistettaisiin joustava siirtyminen uusiin edellytyksiin ja eri YMP-tukien jatkuvuus. Suorien tukien osalta jäsenvaltioille, niiden maksajavirastoille ja viljelijöille on annettava riittävästi aikaa valmistautua ja saada riittävän ajoissa tietoja uusista säännöistä. Siksi nykyisten säännösten päänäkökohtia sovelletaan edelleen maksatusvuonna 2014 tai sitten niitä mukautetaan siirtymäjärjestelyillä. Siirtymäjärjestelyihin kuuluvat ulkoisen lähentymisen menettely sekä YMP:n kummankin pilarin välinen joustavuus (edellyttäen, että parlamentti hyväksyy monivuotisen rahoituskehyksen). Siirtymätoimenpiteiden käyttöönotto tarkoittaa, että eräitä vuoden 2013 jälkeen sovellettavia suoria tukia koskevassa komission ehdotuksessa olevia päivämääriä on muutettava, jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus tämän asetusluonnoksen kanssa.

Siirtymäjärjestelyt ovat maaseudun kehittämisessä tavanomainen käytäntö, ja niissä vahvistetaan säännöt kahden ohjelmakauden välistä siirtymää varten. Lisäksi määritellään, miten nykyiset toimenpiteet voidaan siirtää uudelle ohjelmakaudelle, mukaan lukien niiden rahoitus uusista määrärahoista. Kahden perättäisen ohjelmakauden välille on luotava kytkös. Maaseudulla on uusia haasteita edessään, joten tarvitaan erityisiä siirtymäkauden järjestelyjä erityisesti ottamaan huomioon vaikutukset, joita suorien tukien uuden järjestelmän viivästymisellä on eräisiin maaseudun kehittämistoimenpiteisiin. Tämä koskee erityisesti maatalouden ympäristötoimenpiteiden ja ilmastotoimenpiteiden perustasoa ja täydentäviin ehtoihin liittyvien sääntöjen soveltamista. Siirtymäjärjestelyjä tarvitaan myös varmistamaan, että jäsenvaltio voi tehdä uusia sitoumuksia vuonna 2014, vaikka nykyisen kauden määrärahat olisi käytetty loppuun. Näille uusille sitoumuksille ja vastaaville nykyisille sitoumuksille voidaan myöntää rahoitusta seuraavan ohjelmakauden maaseudun kehittämisohjelmien uusista määrärahoista.

Siirtymäkauden sääntelyyn kuuluu myös joustomekanismi, joka koskee jäsenvaltioiden mahdollisuutta siirtää määrärahoja YMP:n kummankin pilarin välillä. Ehdotuksen mukaan, nämä määrärahojen siirrot rajataan siten, että ensimmäisestä pilarista voidaan siirtää toiseen 15 prosenttia ja toisesta ensimmäiseen taas 10 prosenttia. Jälkimmäiset siirrot sallitaan vain niille jäsenvaltioille, joilla keskimääräinen tuki on alle 90 prosenttia EU:n keskimääräisestä tuesta. Siirtymätoimenpiteitä koskevat artiklan osat, jotka poikkeavat vuoden 2013 jälkeen sovellettavia suoria tukia koskevan komission ehdotuksen 14 artiklasta, on merkitty hakasulkuihin, millä osoitetaan, että niillä ei rajoiteta tätä erityistä seikkaa koskevan lopullisen päätöksen soveltamista.

Edellä esitetyn perusteella neuvoston ja Euroopan parlamentin olisi hyväksyttävä erityiset siirtymäsäännöt ennen vuoden loppua ja muutettava tarvittaessa YMP:n nykyisiä perussäädöksiä.

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.9.2013)

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tukea maaseudun kehittämiseen koskevista siirtymäsäännöksistä, asetuksen (EU) N:o [...] [RD] muuttamisesta varojen ja niiden jaon osalta vuonna 2014 sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 ja asetusten (EU) N:o [...] [DP], (EU) N:o [...] [HZ] ja (EU) N:o [...] [sCMO] muuttamisesta niiden soveltamisen osalta vuonna 2014
(COM(2013)0226 – C7‑0104/2013 – 2013/0117(COD))

Valmistelija: Giovanni La Via

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentti toimii yhdessä unionin muiden toimielinten kanssa tarmokkaasti varmistaakseen, että uudistettu yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) voi tulla voimaan 1. tammikuuta 2014. Toimielinten on tätä varten päästävä syksyllä 2013 sopimukseen vuosien 2014–2020 monivuotisesta rahoituskehyksestä ja YMP:n uudistuksesta, jotta uudistetun YMP:n oikeusperustat tulisivat voimaan 1. tammikuuta 2014.

Vaikuttaa kuitenkin epätodennäköiseltä, että YMP:n kaikki osatekijät voidaan panna täytäntöön 1. tammikuuta 2014. Siirtymäsäännökset, joissa määritetään tekniset yhteyskohdat, ovat näin ollen tarpeen, jotta uusiin ehtoihin sopeuduttaisiin jouheasti ja jotta samalla varmistettaisiin YMP:n eri rahoitusmahdollisuuksien jatkuminen. Jäsenvaltioille, maksuasiamiehille ja viljelijöille on annettava riittävästi aikaa valmistautua asianmukaisesti suoria tukia koskeviin muutoksiin ja heille on annettava ajoissa tietoa uudistuksen yksityiskohdista. Siirtymäajan järjestelyllä on näin ollen tarkoitus jatkaa nykyisten asetusten pääasiallisten osatekijöiden voimassaoloa tai mukauttaa niitä soveltamisvuonna 2014. Jos parlamentti hyväksyy monivuotista rahoituskehystä koskevan sopimuksen, siirtymäsäännöksiin sisältyy ulkoista lähentämistä ja kahden pilarin välistä joustavuutta koskeva menettely. Siirtymätoimenpiteiden käyttöönoton vuoksi joitakin komission ehdotukseen sisältyviä suorien tukien maksamista vuoden 2013 jälkeen koskevia tietoja on mukautettava vastaavasti, jotta varmistetaan niiden yhdenmukaisuus tarkasteltavana olevan asetusluonnoksen kanssa.

Maaseudun kehittämisen kohdalla siirtymäsäännökset ovat yleinen käytäntö, kun vahvistetaan kahden ohjelmakauden välistä siirtymää koskevat säännöt, mutta myös kun määritetään, miten toimintaa jatketaan uudella ohjelmakaudella ja miten sitä rahoitetaan uusista määrärahoista. Kahden peräkkäisen ohjelmakauden välille on luotava yhteys. Maaseutualueet ovat uusien haasteiden edessä ja siksi tarvitaan erityisiä siirtymäajan järjestelyjä. Ne ovat tarpeen erityisesti, jotta voidaan ottaa huomioon uuden suorien tukien järjestelmän viipymisen vaikutukset maaseutualueita koskeviin tiettyihin tukitoimenpiteisiin, jotka liittyvät maatalouden ympäristö- ja ilmastotukien viitearvoihin ja täydentäviä ehtoja koskevien sääntöjen soveltamiseen. Siirtymäsäännöksiä tarvitaan myös sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot voivat tehdä vuonna 2014 uusia sitoumuksia, vaikka nykyisen kauden määrärahat on jo käytetty. Nämä uudet velvoitteet voidaan rahoittaa yhdessä nykyisten velvoitteiden kanssa seuraavalla ohjelmakaudella maaseutualueiden tukemiseen tarkoitetuilla uusilla määrärahoilla.

Siirtymäsäännöksiin sisältyy joustomenettely, jolla jäsenvaltiot voivat siirtää varoja kahden pilarin välillä. Ehdotuksessa nämä siirrot on rajoitettu 15 prosenttiin, kun kyse on siirroista ensimmäisestä toiseen pilariin, ja 10 prosenttiin, kun siirrot tehdään toisesta pilarista ensimmäiseen, ja lisäksi viime mainittu mahdollisuus olisi sallittava vain jäsenvaltioille, joilla keskimääräiset suorat tuet ovat alle 90 prosenttia EU:n keskimääräisestä tuesta. Jotta tätä kysymystä koskevan lopullisen päätöksen hyväksyminen ei vaarantuisi, on ehdotuksessa laitettu hakasulkuihin ne artikloissa vahvistettuihin siirtymäajan toimenpiteisiin sisältyvät osat, jotka poikkeavat suorien tukien maksamista vuoden 2013 jälkeen koskevan komission ehdotuksen 14 artiklasta.

Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen neuvoston ja parlamentin on hyväksyttävä erityiset siirtymäsäännökset ennen vuoden loppua sekä tarvittaessa muutettava YMP:n nykyisiä perussäädöksiä.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o[…] [RD] 94 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan i–v alakohdan ja b alakohdan iv–v alakohdan toimenpiteiden osalta tehdä vuonna 2014 tuensaajille edelleen uusia oikeudellisia sitoumuksia asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisesti hyväksyttyjen maaseudun kehittämisohjelmien mukaisesti senkin jälkeen, kun vuosien 2007–2013 ohjelmakauden määrärahat on käytetty loppuun, ja siihen asti kun vastaava, vuosien 2014–2020 ohjelmakauden maaseudun kehittämisohjelma hyväksytään. Kyseisten sitoumusten perusteella aiheutuneet menot ovat tukikelpoisia tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti.

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o […] [RD] 94 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat asetuksen (EY) N:o 1698/2005 20, 36, 52 ja 63 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden osalta tehdä vuonna 2014 tuensaajille edelleen uusia oikeudellisia sitoumuksia asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisesti hyväksyttyjen maaseudun kehittämisohjelmien mukaisesti senkin jälkeen, kun vuosien 2007–2013 ohjelmakauden määrärahat on käytetty loppuun, ja siihen asti kun vastaava, vuosien 2014–2020 ohjelmakauden maaseudun kehittämisohjelma hyväksytään tai vuoden 2014 loppuun asti, rahoittamalla se vuosille 2014–2020 osoitetuilla määrärahoilla. Kyseisten sitoumusten perusteella aiheutuneet menot ovat tukikelpoisia tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 14 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan edellytystä ei sovelleta uusiin oikeudellisiin sitoumuksiin, jotka jäsenvaltiot tekevät vuonna 2014 asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan i ja ii alakohdan mukaisesti.

2. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 14 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa vahvistettua edellytystä ei sovelleta uusiin oikeudellisiin sitoumuksiin, jotka jäsenvaltiot tekevät vuonna 2014 asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan i ja ii alakohdan mukaisesti.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o […] [RD] 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, menot, jotka liittyvät oikeudellisiin sitoumuksiin, jotka on tehty tuensaajille asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklan a alakohdan i–v alakohdan ja b alakohdan iv–v alakohdan toimenpiteissä ja mainitun asetuksen 36 artiklan b alakohdan i ja iii alakohdan toimenpiteissä vuosipalkkion osalta, voivat saada maaseuturahastosta rahoitusta ohjelmakaudella 2014–2020

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o […] [RD] 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, menot, jotka liittyvät oikeudellisiin sitoumuksiin, jotka on tehty tuensaajille asetuksen (EY) N:o 1698/2005 20, 36, 52 ja 63 artiklassa tarkoitetuissa toimenpiteissä, voivat saada maaseuturahastosta rahoitusta ohjelmakaudella 2014–2020

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) 31 päivän joulukuuta 2015 jälkeen suoritettavien maksujen osalta.

b) 31 päivän joulukuuta 2015 jälkeen kaikkien asetuksen (EU) N:o […] [RD] 36 artiklan mukaisten sitoumusten nojalla suoritettavien maksujen osalta.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 73/2009

40 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Suorien tukien määrät, jotka voidaan myöntää jäsenvaltiossa kalenterivuoden 2014 osalta tämän asetuksen 34, 52, 53 ja 68 mukaisesti ja tukena silkkiäistoukkien kasvattajille asetuksen (EY) N:o 1234/2007 111 artiklan mukaisesti, eivät saa olla suurempia kuin tämän asetuksen liitteessä VIII kyseiselle vuodelle vahvistetut enimmäismäärät. Jäsenvaltion on tarvittaessa ja liitteessä VIII määritettyjen enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi alennettava lineaarisesti suorien tukien määrää kalenterivuoden 2014 osalta.

Suorien tukien määrät, jotka voidaan myöntää jäsenvaltiossa kalenterivuoden 2014 osalta tämän asetuksen 34, 52, 53 ja 68 mukaisesti ja tukena silkkiäistoukkien kasvattajille asetuksen (EY) N:o 1234/2007 111 artiklan mukaisesti, eivät saa olla suurempia kuin tämän asetuksen liitteessä VIII kyseiselle vuodelle vahvistetut enimmäismäärät, joista on vähennetty määrät, jotka johtuvat 136 artiklan soveltamisesta varainhoitovuonna 2015. Jäsenvaltion on tarvittaessa ja liitteessä VIII määritettyjen enimmäismäärien, joista on vähennetty määrät, jotka johtuvat 136 artiklan soveltamisesta varainhoitovuonna 2015, noudattamisen varmistamiseksi alennettava lineaarisesti suorien tukien määrää kalenterivuoden 2014 osalta.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Suoria tukia, maaseudun kehittämistä ja YMP:n rahoitusta, hallinnointia ja seurantaa koskeviin asetuksiin liittyvät siirtymäsäännökset

Viiteasiakirjat

COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

21.5.2013

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

21.5.2013

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Giovanni La Via

7.5.2013

Hyväksytty (pvä)

26.9.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

32

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Isabelle Durant, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Oleg Valjalo, Jacek Włosowicz

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Alexander Alvaro, Maria Da Graça Carvalho, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Edit Herczog, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Catherine Trautmann

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Jean-Pierre Audy, Elisabeth Jeggle, Maurice Ponga, Sabine Verheyen

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Suoria tukia, maaseudun kehittämistä ja YMP:n rahoitusta, hallinnointia ja seurantaa koskeviin asetuksiin liittyvät siirtymäsäännökset

Viiteasiakirjat

COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

18.4.2013

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

21.5.2013

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

21.5.2013

CONT

21.5.2013

ENVI

21.5.2013

REGI

21.5.2013

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

CONT

22.5.2013

ENVI

7.5.2013

REGI

11.7.2013

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Albert Deß

24.4.2013

 

 

 

Valiokuntakäsittely

8.7.2013

2.9.2013

 

 

Hyväksytty (pvä)

30.9.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, George Lyon, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

María Auxiliadora Correa Zamora, Sandra Kalniete, Christa Klaß, Giovanni La Via, Hans-Peter Mayer, Dimitar Stoyanov

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

María Muñiz De Urquiza

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.10.2013