IZVJEŠĆE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i o izmjenama Uredbe (EU) br. [RR] u pogledu sredstava i njihove raspodjele za godinu 2014. i o izmjenama Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 i uredaba (EU) br. [IP], (EU) br. [HZ] i (EU) br. [jZOT] u pogledu njihove primjene u godini 2014.

9.10.2013 - (COM(2013)0226 – C7−0104/2013 – 2013/0117(COD)) - ***I

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
Izvjestitelj: Albert Deß


Postupak : 2013/0117(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0326/2013
Podneseni tekstovi :
A7-0326/2013
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i o izmjenama Uredbe (EU) br. [RR] u pogledu sredstava i njihove raspodjele za godinu 2014. i o izmjenama Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 i uredaba (EU) br. [IP], (EU) br. [HZ] i (EU) br. [jZOT] u pogledu njihove primjene u godini 2014.

(COM(2013)0226 – C7−0104/2013 – 2013/0117(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0226),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. Stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0104/2013),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 19. Rujna 2013.[1],

–   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj i mišljenje Odbora za proračune (A7‑0326/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(-1) Važno je osigurati da se administrativno opterećenje u sektoru poljoprivrede redovito nadzire i smanjuje. Komisija se u svojoj Komunikaciji od 12. prosinca 2012. o prikladnosti zakonodavstva EU-a obvezala na napore da ukloni sva nepotrebna regulatorna opterećenja. O napretku u vezi s time trebalo bi obavijestiti Europski parlament i Vijeće;

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Kako bi se omogućila pravna sigurnost pri prijelazu, potrebno je predvidjeti da se za izdatke koji su nastali u skladu s Uredbom (EZ) br. 1698/2005 u okviru mjera povezanih s površinama i životinjama može ostvariti doprinos iz EPFRR-a u novom programskom razdoblju u slučaju da još postoje plaćanja koja treba izvršiti. Radi dobrog financijskog upravljanja i učinkovite provedbe programa takve izdatke treba jasno iskazati u poticajnim programima za ruralna područja i u svim sustavima upravljanja i kontrole država članica. Kako bi se u novom programskom razdoblju izbjegla nepotrebna složenost financijskog upravljanja poticajnim programima za ruralna područja, treba predvidjeti da se stope sufinanciranja novog programskog razdoblja primjenjuju na prijelazne izdatke.

(3) Kako bi se omogućila pravna sigurnost pri prijelazu, trebalo bi predvidjeti odredbu da se za sve mjere iz programskog razdoblja 2007. – 2013. godine poduzete u skladu s Uredbom (EZ) br. 1698/2005 može ostvariti doprinos iz EPFRR-a u novom programskom razdoblju u slučaju da još postoje plaćanja koja treba izvršiti. Radi dobrog financijskog upravljanja i učinkovite provedbe programa takve izdatke treba jasno iskazati u poticajnim programima za ruralna područja i u svim sustavima upravljanja i kontrole država članica. Kako bi se u novom programskom razdoblju izbjegla nepotrebna složenost financijskog upravljanja poticajnim programima za ruralna područja, treba predvidjeti da se stope sufinanciranja novog programskog razdoblja primjenjuju na prijelazne izdatke.

Justification

In the interest of the programme’s coherence, all ongoing rural development measures should be continued in the transition year, in accordance with the ‘new money for old measures’ principle.

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a) S obzirom na ozbiljne poteškoće povezane s financijskom stabilnosti s kojima se brojne države članice i dalje suočavaju, a da bi se tijekom prijelaza s postojećeg na novo programsko razdoblje ograničili njihovi negativni učinci dopuštanjem maksimalnog korištenja dostupnih financijskih sredstava iz EPFRR-a, trajanje odstupanja kojim se povećavaju maksimalne stope doprinosa EPFRR-a predviđene člankom 70. stavkom 4.c Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 treba produžiti do konačnog datuma prihvatljivosti troškova za programsko razdoblje 2007. – 2013., 31. prosinca 2015.

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Kako bi se omogućilo državama članicama da udovolje potrebama svojih poljoprivrednih sektora ili da na fleksibilniji način ojačaju svoje politike ruralnog razvoja, treba im se omogućiti da sredstva iz gornjih granica za izravna plaćanja prenesu na potporu namijenjenu ruralnom razvoju, a iz potpore namijenjene ruralnom razvoju prenesu u gornje granice za izravna plaćanja. Istovremeno bi se državama članicama u kojima je razina izravne potpore niža od 90 % prosječne razine potpore u Uniji trebala pružiti mogućnost da prenesu dodatna sredstva iz potpore namijenjene ruralnom razvoju u svoje gornje granice za izravna plaćanja. Takav izbor, uz određena ograničenja, treba biti jednokratan i odnositi se na cjelokupno razdoblje financijskih godina 2015. – 2020.

(11) Kako bi se omogućilo državama članicama da udovolje potrebama svojih poljoprivrednih sektora ili da na fleksibilniji način ojačaju svoje politike ruralnog razvoja, treba im se omogućiti da sredstva iz gornjih granica za izravna plaćanja prenesu na potporu namijenjenu ruralnom razvoju, a iz potpore namijenjene ruralnom razvoju prenesu u gornje granice za izravna plaćanja. Istovremeno bi se državama članicama u kojima je razina izravne potpore niža od 90 % prosječne razine potpore u Uniji trebala pružiti mogućnost da prenesu dodatna sredstva iz potpore namijenjene ruralnom razvoju u svoje gornje granice za izravna plaćanja. Takav se izbor, uz određena ograničenja, treba odnositi na cjelokupno razdoblje financijskih godina 2015. – 2020., uz mogućnost revizije 2017. godine.

(The passage “and from the support assigned for rural development to their direct payments ceilings” had been deleted in the AM 3 in the draft report but has to be re-inserted.)

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a) Finska je ovlaštena plaćati nacionalne potpore određenim poljoprivrednim sektorima na jugu Finske u skladu s člankom 141. svog Ugovora o pristupanju. Uzimajući u obzir vrijeme reforme ZPP-a i činjenicu da je gospodarsko stanje u poljoprivredi na jugu Finske teško te da je proizvođačima stoga i dalje potrebna konkretna potpora, primjereno je predvidjeti mjere integracije kojima Komisija može ovlastiti Finsku u skladu s člankom 42. Ugovora da za određene proizvodne sektore na jugu Finske izvrši nacionalna plaćanja. Ta bi se plaćanja trebala postupno smanjivati u razdoblju između 2014. i 2020. godine.

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Članak - 1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak - 1.

 

Smanjenje administrativnog opterećenja

 

Kod provedbe ove Uredbe te uredbi (EU) br. [IP], (EU) br. [HZ] i (EU) br. [jZOT] Komisija izbjegava uvođenje svih dodatnih, nepotrebnih i prekomjernih administrativnih troškova. Komisija redovito izvješćuje Europski parlament i Vijeće o nastojanjima u tom smislu.

Amandman  7

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Odstupajući od članka 94. Uredbe (EU) br. […] [RR], za mjere iz članka 36. stavka (a) točaka i. do v. i članka 36. stavka (b) točaka iv. i v. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, države članice mogu i dalje preuzimati nove pravne obveze prema korisnicima u 2014. u skladu s razvojnim programima za ruralna područja donesenima na temelju Uredbe (EZ) br. 1698/2005, čak i nakon što se iskoriste financijska sredstva iz programskog razdoblja 2007. – 2013., dok se ne donese odgovarajući razvojni program za ruralna područja za programsko razdoblje 2014. – 2020. Izdaci nastali na temelju tih obveza prihvatljivi su u skladu s člankom 3. ove Uredbe.

1. Odstupajući od članka 94. Uredbe (EU) br. […] [RR], za sve mjere iz programskog razdoblja 2007. – 2013. godine Uredbe (EZ) br. 1698/2005, države članice mogu i dalje preuzimati nove pravne obveze prema korisnicima u 2014. u skladu s razvojnim programima za ruralna područja donesenima na temelju Uredbe (EZ) br. 1698/2005, čak i nakon što se iskoriste financijska sredstva iz programskog razdoblja 2007. – 2013., dok se ne donese odgovarajući razvojni program za ruralna područja za programsko razdoblje 2014. – 2020. ili do kraja 2014. godine. Izdaci nastali na temelju tih obveza prihvatljivi su u skladu s člankom 3. ove Uredbe.

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Odstupajući od članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) br. […] [RR], za izdatke koji se odnose na pravne obveze prema korisnicima, preuzete u skladu s mjerama iz članka 36. stavka (a) točaka od i. do v. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 te iz članka 36. stavka (b) točaka i. i iii. te Uredbe u vezi s godišnjom premijom, može se ostvariti pravo na doprinos iz EPFRR-a u programskom razdoblju 2014. – 2020. u sljedećim slučajevima:

1. Odstupajući od članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) br. […] [RR], za izdatke koji se odnose na pravne obveze prema korisnicima, preuzete u skladu sa svim mjerama navedenim u člancima 20., 36., 52. i 63. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, može se ostvariti pravo na doprinos iz EPFRR-a u programskom razdoblju 2014. – 2020. u sljedećim slučajevima:

Amandman  9

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) za plaćanja koja treba izvršiti nakon 31. prosinca 2015.

(b) za plaćanja koja treba izvršiti nakon 31. prosinca 2015. za sve obveze preuzete u skladu s člankom 36.

Amandman  10

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a Kad nema dovoljno sredstava u prethodnim programima ruralnog razvoja za pokrivanje rashoda iz stavka 1., za povrat tih rashoda može se podnijeti zahtjev Komisiji u referentnim razdobljima koja počinju prvog mjeseca nakon završetka prvog referentnog razdoblja. .

Justification

It is important to provide continuity of support for broader scope of commitments for 2007-2013 measures than proposed by the Commission.

Amandman  11

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 73/2009

Članak 40. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Država članica po potrebi linearno smanjuje/povećava vrijednost svih prava na plaćanje i/ili iznos nacionalne rezerve iz članka 41. kako bi se osiguralo poštovanje gornje granice utvrđene u Prilogu VIII.

2. Država članica po potrebi linearno smanjuje vrijednost prava na plaćanje iznad 2 000 EUR i/ili iznos nacionalne rezerve iz članka 41. kako bi se osiguralo poštovanje gornje granice utvrđene u Prilogu VIII.

Amandman  12

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 73/2009

Članak 40. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a Odstupajući od stavaka 1. i 2., države članice mogu odlučiti zadržati vrijednost koju su ta prava na plaćanje imala 31. prosinca 2013.

Justification

In 2015 the value of payment entitlements will be recalculated as a result of the agricultural policy reform and in particular of internal convergence and greening. An adjustment of payments rather than the values of entitlements for the transition year 2014 would simplify matters.

Amandman  13

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 73/2009

Članak 40. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a Odstupajući od stavka 2. i završnog podstavka članka 51. stavka 2., država članica može linearno smanjiti izravna plaćanja za 2014. godinu kako bi ostala u okviru gornje granice utvrđene u Prilogu VIII. U slučaju takvog smanjenja, država članica može odobriti naknadu u iznosu do 5 000 EUR u slučaju izravnih plaćanja koja se trebaju dodijeliti vlasniku poljoprivrednog dobra po zahtjevu za potporu podnesenom za 2014. godinu.

Justification

This would allow the Member States greater flexibility in remaining within the ceilings set out in Annex VIII and would also simplify matters.

Amandman  14

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 73/2009

Članak 40. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Ne dovodeći u pitanje članak 25. Uredbe (EU) br. [HZ] Europskog parlamenta i Vijeća, iznosi izravnih plaćanja koji se mogu odobriti u državi članici za kalendarsku godinu 2014. u skladu s člancima 34., 52., 53. i 68. te Uredbe i potpore uzgajivačima dudova svilca u skladu s člankom 111. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 ne smiju biti veći od gornjih granica iz Priloga VIII. ovoj Uredbi za tu godinu. Prema potrebi i kako bi se osiguralo poštovanje gornjih granica iz Priloga VIII., države članice linearno smanjuju iznose izravnih plaćanja za kalendarsku godinu 2014.

3. Ne dovodeći u pitanje članak 25. Uredbe (EU) br. [HZ] Europskog parlamenta i Vijeća, iznosi izravnih plaćanja koji se mogu odobriti u državi članici za kalendarsku godinu 2014. u skladu s člancima 34., 52., 53. i 68. te Uredbe i potpore uzgajivačima dudova svilca u skladu s člankom 111. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 ne smiju biti veći od gornjih granica iz Priloga VIII. ovoj Uredbi za tu godinu nakon odbitka iznosa koji proizlaze iz primjene članka 136.b za kalendarsku godinu 2015. u skladu s Prilogom VIII.a ovoj Uredbi. Prema potrebi i kako bi se osiguralo poštovanje gornjih granica iz Priloga VIII., države članice linearno smanjuju iznose izravnih plaćanja za kalendarsku godinu 2014. nakon odbitka iznosa koji proizlaze iz primjene članka 136.b za kalendarsku godinu 2015. u skladu s Prilogom VIII.a ovoj Uredbi.

 

Justification

Inclusion of a provision allowing Member States to continue to transfer unspent resources from the first pillar to the second in 2014.

Amandman  15

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 73/2009

Članak 51. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U članku 51. stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:

U članku 51. stavku 2. dodaju se sljedeći podstavci:

„Za 2014. gornja granica za izravna plaćanja iz članaka 52. i 53. jednaka je utvrđenim gornjim granicama za 2013. pomnožena s koeficijentom koji će se izračunati za svaku dotičnu državu članicu tako što će se nacionalna gornja granica za 2014. utvrđena u Prilogu VIII. podijeliti s nacionalnom gornjom granicom za 2013. To množenje primjenjuje se samo na države članice čija je nacionalna gornja granica utvrđena u Prilogu VIII. za 2014. niža od nacionalne gornje granice za 2013.”

„Za 2014. gornja granica za izravna plaćanja iz članaka 52. i 53. jednaka je utvrđenim gornjim granicama za 2013. pomnožena s koeficijentom koji će se izračunati za svaku dotičnu državu članicu tako što će se nacionalna gornja granica za 2014. utvrđena u Prilogu VIII. podijeliti s nacionalnom gornjom granicom za 2013. To množenje primjenjuje se samo na države članice čija je nacionalna gornja granica utvrđena u Prilogu VIII. za 2014. niža od nacionalne gornje granice za 2013.”

 

Odstupajući od prethodnog stavka, države članice mogu prije ...* odlučiti da su za 2014. gornje granice za izravna plaćanja iz članaka 52. i 53. jednaka gornjim granicama za 2013.

 

Komisija se obavještava o ovoj odluci na dan naveden u dotičnom podstavku ili prije tog datuma.

 

__________________

 

* SL molimo unesite datum 7 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Justification

Amendment to avoid penalising small beef cattle breeders who receive less in aid than the EUR 5 000 exemption from the current modulation instrument, which is set to disappear. This significant reduction in aid for breeding would cause problems in the current economic situation, so that there is a need to adjust the legislation.

Amandman  16

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka 5. – podtočka aa

Uredba (EZ) br. 73/2009

Članak 69. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa) Umeću se sljedeći stavci:

 

„1.a Odstupajući od stavka 1., države članice mogu odlučiti iskoristiti do 13 % godišnje nacionalne gornje granice iz članka 40. pod uvjetom:

 

(a) da su do 31. prosinca 2013. primijenile program jedinstvenih plaćanja po površini, kako je utvrđeno u naslovu V. ove Uredbe, ili financirale mjere na temelju članka 111. te Uredbe, ili za njih vrijedi odstupanje iz članka 69. stavka 5., ili u primjeru Malte, iz članka 69. stavka 1. ove Uredbe; ili

 

(b) da su, tijekom barem jedne godine u razdoblju 2010. – 2013., dodijelile više od 5 % iznosa kojim raspolažu za dodjelu izravnih plaćanja iz glavâ III., IV. i V. ove Uredbe, s izuzetkom glave IV. poglavlja 1. odjeljka 6., za financiranje mjera utvrđenih u glavi III. poglavlju 2. odjeljku 2. ove Uredbe, potporu predviđenu u stavku 1. točki (a) podtočkama od i. do iv. i u članku 68. stavku 1. točkama (b) i (e) ove Uredbe ili mjera iz poglavlja 1., uz izuzetak glave IV. odjeljka 6. ove Uredbe.

 

1.b Odstupajući od stavka 1.a, države članice koje su tijekom barem jedne godine u razdoblju 2010. – 2013. dodijelile više od 10 % iznosa kojim raspolažu za dodjelu izravnih plaćanja iz glavâ III., IV. i V. ove Uredbe, s izuzetkom glave IV. poglavlja 1. odjeljka 6. za financiranje mjera iz glave III. poglavlja 2. odjeljka 2. ove Uredbe, potpore predviđene u stavku 1. točki (a) podtočkama od i. do iv. i stavka 1. u članku 68. stavku 1. točkama (b) i (e) te Uredbe ili mjera iz poglavlja 1., uz izuzetak glave IV. odjeljka 6. ove Uredbe, mogu odlučiti iskoristiti više od 13 % godišnje nacionalne gornje granice određene u Prilogu VIII. ovoj Uredbi pod uvjetom da dobiju odobrenje Komisije.”

Justification

As a consequence of the MFF decisions, in 2014 the direct payment envelopes for most of the Member States will be lower than in 2013. Thus, the amount of direct payments that can be directed to coupled support will also be significantly lower in 2014 than in 2013. Therefore it is necessary to enable the use of higher rates of coupled payments provided for in Articles 39(1), 39(2) and 39(3) of the new draft Regulation on Direct Payments. These new rates should be applicable already from 1.1.2014

Amandman  17

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka 5. – točka b a (nova)

Uredbe (EZ) br. 73/2009

Članak 69. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) Stavak 4. mijenja se kako slijedi:

 

„4. Potpora iz stavka 1. točke (a) podtočaka i., ii., iii. i iv. i stavka 1. točaka (b) i (e) ograničena je na 6,5 % nacionalnih gornjih granica iz članka 40. ili, u slučaju Malte, na iznos od 2 milijuna EUR iz članka 69. stavka 1. ove Uredbe, što se osobito koristi za financiranje mjera iz članka 68. stavka 1. točke (b) u sektoru mljekarstva.”

 

Justification

The increase in the maximum authorised level of coupled voluntary aid in the reform can be introduced in 2014 by raising the proportion of specific aid currently authorised from 3.5 % to 6.5 % of national ceilings set out in Article 69 of Regulation 73/2009. Those Member States which so wish can therefore apply one section of the CAP immediately and give advance assistance to some sectors such as the breeding sector, which are in a difficult situation and suffer from revenue problems.

Amandman  18

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Uredbe (EZ) br. 73/2009

Poglavlje 5.a (novo)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U Glavi III. iza članka 72. dodaje se sljedeće Poglavlje 5.a:

 

„POGLAVLJE 5.a

 

PREMIJA ZA PRERASPODJELU za 2014.

 

Članak 72.a

 

Opći propisi

 

1. Države članice mogu do ….* donijeti odluku da za 2014. godinu odobre premiju nositeljima gospodarstava koji imaju pravo na plaćanje u okviru propisa o premijama za gospodarstva u skladu s poglavljem 1. ili 2., odjeljkom 1. ove glave, ili oboje, ili u okviru propisa o jedinstvenom plaćanju po površini u skladu s glavom 5.

 

Države članice obavještavaju Komisiju o svojoj odluci do datuma navedenog u prvom podstavku.

 

2. Države članice koje su donijele odluku o primjeni propisa o premijama za gospodarstva na regionalnoj razini mogu primijeniti premiju predviđenu u tom poglavlju na regionalnoj razini.

 

3. Plaćanje u skladu sa stavkom 1. odobrava se samo nositeljima gospodarstava koji u godini 2014. aktiviraju svoja prava na plaćanje ili koriste plaćanja u okviru jedinstvenih plaćanja po površini.

 

4. Plaćanje iz stavka 1. države članice izračunavaju množenjem broja koji određuje država članica, a koji ne premašuje 65 % nacionalnog ili regionalnog prosječnog plaćanja po hektaru s brojem prava na plaćanje koja je poljoprivrednik aktivirao u skladu s člankom 35. stavkom 1. ili s brojem prihvatljivih hektara koje je poljoprivrednik prijavio u okviru programa jedinstvenih plaćanja. Broj prava na plaćanje ili površina u hektarima ne smiju biti veći od 30 hektara ili, ako je prosječna veličina veća od 30 ha u dotičnoj državi članici, od prosječne veličine poljoprivrednih gospodarstava prema Prilogu XII.a.

 

"

Ako poštuju gornje granice utvrđene u podstavku 1., države članice mogu na nacionalnoj razini uvesti stupnjevanje prema broju površina u hektarima koji je utvrđen u prvom podstavku, pod uvjetom da se ono jednako primjenjuje na sve nositelje gospodarstava.

 

U skladu s podstavkom 1., države članice određuju prosječno plaćanje po hektaru na nacionalnoj razini temeljem nacionalne gornje granice utvrđene za kalendarsku godinu 2014. u Prilogu VIII. te broja prihvatljivih hektara prijavljenih u 2014. godini u skladu s člankom 35. ili u okviru propisa o jedinstvenom plaćanju po površini.

 

Države članice određuju prosječno plaćanje po hektaru u skladu s podstavkom 1. temeljem objektivnih kriterija.

 

5. Države članice jamče da se premija neće isplatiti nositeljima gospodarstava za koje je utvrđeno da su nakon 19. listopada 2011. raščlanili svoje gospodarstvo na više dijelova samo da bi mogli iskoristiti premiju za preraspodjelu. To se primjenjuje i na nositelje gospodarstava čija su gospodarstva nastala uslijed takvog raščlanjivanja.

 

Članak 72.b

 

Financijske odredbe

 

1. Za financiranje plaćanja predviđenog u ovom Poglavlju države članice mogu koristiti do 30 % svoje gornje granice za kalendarsku godinu 2014. u skladu s Prilogom VIII.

 

2. Na temelju postotka nacionalne gornje granice koju države članice koriste u skladu sa stavkom 1., Komisija usvaja delegirane akte u skladu s člankom 141.a kojima se utvrđuju odgovarajuće gornje granice za predmetno plaćanje i usklađuju gornje granice u skladu s prilogom VIII.”

 

______________

 

SL molimo navedite datum: tri mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

Amandman  19

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka 6.a (nova)

Uredbe (EZ) br. 73/2009

Članak 111. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a) U članku 111. stavku 5., treći podstavak izmjenjuje se kako slijedi:

 

„U pogledu gospodarstava koja se nalaze na čitavom području države članice, ako je u populaciji goveda u dotičnoj državi članici veliki udio krava dojilja, odnosno barem 30 % ukupnog broja krava, te ako barem 30 % zaklanih muških goveda ima konformaciju trupa klasa S, E i U, EFJP financira dodatnu premiju u cijelosti. Eventualno prekoračenje ovih postotaka utvrđuje se na temelju dvogodišnjeg prosjeka prije godine za koju se dodjeljuje premija.”

Justification

We must build on the transitional regulation to anticipate the entry into force of the disappearance of the national supplementary dairy cow premium (PNSVA) by introducing an adjustment (by broadening the range of young male bovine animals for slaughter which can be included under letter U) to Article 111 of current Regulation 73/2009 so that cattle breeding can be supported by the EAGF in 2014. This simple technical adjustment is a tool enabling assistance to be given rapidly to breeding areas which are in a difficult situation.

Amandman  20

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka 7.a (nova)

Uredbe (EZ) br. 73/2009

Članak 124.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a) U članku 124., stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

 

„1. Poljoprivredna površina nove države članice, osim Bugarske i Rumunjske, u okviru programa jedinstvenih plaćanja po površini je onaj dio njezine poljoprivredne površine u uporabi koji je na dan 30. lipnja 2003. bio u dobrom poljoprivrednom stanju, bez obzira na to je li na taj dan korišten za proizvodnju, i prema potrebi se prilagođava u skladu s objektivnim i nediskriminacijskim mjerilima koja utvrđuje nova država članica nakon odobrenja Komisije.”

 

Za potrebe ove glave „poljoprivredna površina u uporabi” znači ukupna površina koja se koristi kao obradivo zemljište, trajni travnjak, trajni nasad i vrt, kako je utvrdila Komisija iz statističkih razloga.

 

Za Bugarsku i Rumunjsku poljoprivredna površina u okviru programa jedinstvenih plaćanja po površini je onaj dio njezine poljoprivredne površine u uporabi koji je u dobrom poljoprivrednom stanju, bez obzira na to je li se koristi za proizvodnju, i prema potrebi se prilagođava u skladu s objektivnim i nediskriminacijskim mjerilima koja utvrđuju Bugarska ili Rumunjska nakon odobrenja Komisije.

 

2. Za dodjelu plaćanja u okviru programa jedinstvenih plaćanja po površini prihvatljive su sve poljoprivredne parcele koje ispunjavaju mjerila iz stavka 1., te poljoprivredne parcele zasađene kulturama kratkih ophodnji (oznaka KN ex 0602 90 41). Međutim, za Bugarsku i Rumunjsku, za dodjelu plaćanja prihvatljive su sve poljoprivredne parcele koje ispunjavaju mjerila iz stavka 1., te poljoprivredne parcele zasađene kulturama kratkih ophodnji (oznaka KN ex 0602 90 41).

 

Osim u slučaju više sile ili u iznimnim okolnostima, poljoprivrednik mora imati parcele iz prvog podstavka na raspolaganju na dan koji utvrđuje država članica, a najkasnije na dan za izmjenu zahtjeva za potporu utvrđen u toj državi članici.

 

Najmanja veličina prihvatljive površine po gospodarstvu za koju se mogu zatražiti plaćanja iznosi 0,3 ha. No svaka nova država članica može na temelju objektivnih mjerila i uz odobrenje Komisije odlučiti da se najmanja veličina poveća, ali pod uvjetom da nije veća od 1 ha.”

Justification

In Article 124 Regulation (EC) No. 73/2009 paragraph 1 and 2 are replaced, alignment of the text to the European Parliament's negotiation mandate for the Regulation on direct payments (Decision of 13 March 2013).

Amandman  21

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka 8.a (nova)

Uredbe (EZ) br. 73/2009

Članak 133.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a) U glavi V. dodaje se sljedeći članak:

 

„Članak 133.b

 

Prijelazna državna potpora za 2014.

 

1. Nove države članice koje primjenjuju program jedinstvenih plaćanja po površini u skladu s člankom 122. mogu odlučiti dodijeliti prijelaznu državnu potporu za 2014.

 

2. Bugarska i Rumunjska mogu dodijeliti potporu u skladu s ovim člankom samo ako odluče da do [mjesec dana od dana primjene ove Uredbe] u skladu s člankom 132. neće dodjeljivati nikakva dodatna izravna državna plaćanja za 2014.

 

3. Potpora iz ovog članka može se dodijeliti poljoprivrednicima u sektorima za koje je 2013. u skladu s člankom 133.a dodijeljena prijelazna državna potpora, ili u slučaju Bugarske i Rumunjske, kojima su u skladu s člankom 132. dodijeljena dodatna izravna državna plaćanja.

 

4. Uvjeti za dodjelu potpore iz ovog članka jednaki su onima koji su odobreni za dodjelu plaćanja za 2013. u skladu s člancima 132. ili 133.a, uz iznimku smanjenja plaćanja zbog primjene članka 132. stavka 2. u vezi s člancima 7. i 10. ove Uredbe. Međutim, države članice mogu izmijeniti uvjete za dodjelu nevezane potpore nakon odobrenja Komisije.

 

5. Ukupan iznos potpore koji se može dodijeliti poljoprivrednicima u bilo kojem od sektora iz stavka 2. ograničava se na 80 % financijskih omotnica specifičnih za pojedini sektor za 2013., koje je odobrila Komisija u skladu s člankom 133.a stavkom 5. ili u slučaju Bugarske i Rumunjske kao što je odobreno u skladu s člankom 132. stavkom 7.

 

Financijske omotnice specifične za pojedine sektore za Cipar utvrđene su u Prilogu XVII.a ovoj Uredbi.

 

6. Nove države članice obavještavaju Komisiju o odlukama iz stavaka 1. i 2. najkasnije do 31. ožujka 2014. Obavijest o toj odluci iz stavka 1. sadržava sljedeće:

 

(a) financijsku omotnicu za svaki sektor;

 

(b) po potrebi, maksimalnu stopu prijelazne državne pomoći.

 

7. Na temelju objektivnih kriterija i unutar okvira koje je Komisija odobrila u skladu sa stavkom 5., nove države članice mogu odlučiti o iznosima prijelazne državne potpore koju treba dodijeliti.”

Justification

In Regulation (EC) No. 73/2009 Article 133b is inserted, alignment of the text to the European Parliament's negotiation mandate for the Regulation on direct payments (Decision of 13 March 2013).

Amandman  22

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka 9.

Uredbe (EZ) br. 73/2009

Članak 136. a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice mogu do ...1 donijeti odluku da do [15] % svojih godišnjih gornjih granica za kalendarske godine od 2014. do 2019., kako je predviđeno u Prilogu VIII. ovoj Uredbi za godinu 2014. i u Prilogu II. Uredbi (EU) br. [IP] Europskog parlamenta i Vijeća za godine od 2015. do 2019., bude dostupno u obliku dodatne potpore za mjere u okviru programa ruralnog razvoja koji se financiraju iz EPFRR-a kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. […] [RR] Europskog parlamenta i Vijeća. Sukladno tome, taj iznos više nije dostupan za dodjelu izravnih plaćanja.

1. Države članice mogu do ...1 donijeti odluku da do 15 % svojih godišnjih gornjih granica za kalendarske godine od 2014. do 2019. u Prilogu VIII. ovoj Uredbi za godinu 2014. i u Prilogu II. Uredbi (EU) br. [IP] Europskog parlamenta i Vijeća za godine od 2015. do 2019., bude dostupno u obliku dodatne potpore za mjere u okviru programa ruralnog razvoja koji se financiraju iz EPFRR-a kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. […] [RR] Europskog parlamenta i Vijeća. Sukladno tome, taj iznos više nije dostupan za dodjelu izravnih plaćanja.

Izmjena Odluka iz prvog podstavka mora se dostaviti Komisiji do datuma iz tog podstavka.

Izmjena Odluka iz prvog podstavka mora se dostaviti Komisiji do datuma iz tog podstavka.

Postotak priopćen u skladu s drugim podstavkom ostaje isti za godine navedene u prvom podstavku.

Tom se odlukom utvrđuje postotak kako je navedeno u tom podstavku koji može varirati ovisno o kalendarskoj godini.

 

Države članice koje ne iskoriste prvi podstavak za kalendarsku godinu 2014. mogu na temelju njega donijeti odluku za kalendarske godine 2015. do 2019. prije 1. kolovoza 2014. i o tome do 1. kolovoza 2014. obavještavaju Komisiju.

 

Države članice mogu odlučiti preispitati odluke iz ovog stavka s učinkom od kalendarske godine 2018. Takvo preispitivanje neće uzrokovati smanjenje postotka o kojem je obaviještena Komisija u skladu s prvim, drugim i trećim podstavcima. Države članice obavještavaju Komisiju o tim odlukama o preispitivanju do 1. kolovoza 2017.”

______________

______________

1 SL molimo unesite datum 7 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

1 SL molimo unesite datum tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Justification

Compromise amendment inserting the text agreed at the last trilogue on 24 September 2013

Amandman  23

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka 9.

Uredbe (EZ) br. 73/2009

Članak 136. a– stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. [Države članice] koje ne koriste mogućnost iz stavka 1. [mogu odlučiti, prije ...1 da kao izravna plaćanja učine dostupnim u skladu s ovom Uredbom i Uredbom (EU) br. [IP] do [15] % iznosa dodijeljenog potpori za mjere u okviru programa ruralnog razvoja koji se financira u sklopu EPFRR-a u razdoblju od 2015. do 2020. kako je utvrđeno u Uredbi (EU) br. [...] [RR]]. Bugarska, Estonija, Finska, Latvija, Litva, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Španjolska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina mogu odlučiti učiniti dostupnim kao izravna plaćanja [dodatnih] [10 %] iznosa dodijeljenog u okviru ruralnog razvoja. Slijedom toga, odgovarajući iznos više nije dostupan za poticajne mjere u okviru programa ruralnog razvoja.

2. Prije ...1 države članice koje ne koriste mogućnost iz stavka 1. mogu odlučiti da kao izravna plaćanja učine dostupnim u skladu s ovom Uredbom i Uredbom (EU) br. [IP] do [15] %, ili u slučaju Bugarske, Estonije, Finske, Latvije, Litve, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovačke, Španjolske, Švedske i Ujedinjene Kraljevine, do 25 % iznosa dodijeljenog za potporu za mjere u okviru programa ruralnog razvoja koje financira EPFRR za razdoblje 2015. 2020., kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. […] [RR].] Slijedom toga, odgovarajući iznos više nije dostupan za poticajne mjere u okviru programa ruralnog razvoja.

Izmjena Odluka iz prvog podstavka mora se dostaviti Komisiji do datuma iz tog podstavka.

Izmjena Odluka iz prvog podstavka mora se dostaviti Komisiji do datuma iz tog podstavka.

Postotak priopćen u skladu s drugim podstavkom ostaje isti za godine navedene u prvom podstavku stavka 1.

Tom se odlukom utvrđuje postotak kako je navedeno u tom podstavku koji može varirati ovisno o kalendarskoj godini.

 

Države članice koje ne iskoriste odredbu iz prvog podstavka za financijsku godinu 2015. mogu prije 1. kolovoza 2014. donijeti odluku iz prvog podstavka za razdoblje od 2016. do 2020. i o njoj do 1. kolovoza 2014. obavještavaju Komisiju.

 

Države članice mogu odlučiti preispitati odluke iz ovog stavka s učinkom za financijske godine 2019. i 2020. Takvo preispitivanje neće uzrokovati povećanje postotka o kojem je obaviještena Komisija u skladu s prvim, drugim i trećim podstavcima. Države članice obavještavaju Komisiju o tim odlukama o preispitivanju do 1. kolovoza 2017.”

______________

______________

1 SL molimo unesite datum 7 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

1 SL molimo unesite datum tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(The passages “Bulgaria, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Spain, Sweden and the United-Kingdom” and “of the amount allocated to support for measures under rural development programming financed under the EAFRD in the period 2015-2020 as specified under Regulation (EU) No […] [RD]] have been inverted and “up to 25 %” added)

Justification

Compromise amendment inserting the text agreed at the last trilogue on 24 September 2013

Amandman  24

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka 9.a (nova)

Uredbe (EZ) br. 73/2009

Članak 136.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9a. Umeće se sljedeći članak 136.b:

 

„Članak 136.b

 

Države članice koje su u skladu s člankom 136. donijele odluku da od financijske godine 2011. stave na raspolaganje iznos za zajedničku potporu u okviru programa ruralnog razvoja koji se financiraju iz EPFRR-a, u skladu s prilogom VIII.a i dalje daju na raspolaganje iznose za financijsku godinu 2015. za zajedničku potporu u okviru programa ruralnog razvoja koji se financiraju iz EPFRR-a.”

Justification

Inclusion of a provision allowing Member States to continue to transfer unspent resources from the first pillar to the second in 2014.

Amandman  25

Prijedlog Uredbe

Članak 5.a (novi)

Uredba (EZ) br. 1698/2005

Članak 70. – stavak 4. c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 5.a

 

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1698/2005

 

Uredba (EZ) br. 1698/2005 mijenja se kako slijedi:

 

1. Članak 70. stavak 4.c mijenja se kako slijedi:

 

(a) U prvom podstavku, uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

 

„Odstupajući od gornjih granica utvrđenih u stavcima 3., 4. i 5., doprinos EPFRR-a može se povećati na najviše 95 % prihvatljivih javnih rashoda u regijama koje ispunjavaju uvjete iz cilja konvergencije, najudaljenijim regijama i manjim egejskim otocima, a 85 % prihvatljivih javnih rashoda u ostalim regijama. Te stope primjenjuju se na novoprijavljene prihvatljive rashode potvrđene u svakoj izjavi o rashodima ako nakon …1 država članica ispunjava jedan od sljedećih uvjeta: ”

 

(b) drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

 

„Država članica koja želi iskoristiti odstupanje iz prvog podstavka podnosi Komisiji zahtjev za odgovarajuću izmjenu programa ruralnog razvoja. Odstupanje se primjenjuje od trenutka kad Komisija odobri izmjene programa.”

 

___________________

 

1 SL molimo umetnuti dan stupanja na snagu ove Uredbe.

Justification

Commission proposal COM(2013)0521 on extending the use of increased co-financing rates by Member States threatened with serious difficulties with respect to their financial stability should be included in the legal framework.

Amandman  26

Prijedlog Uredbe

Članak 5.b (novi)

Uredba (EZ) br. 1234/2007

Članak 182. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 5.b

 

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1234/2007

 

Uredba (EZ) br. 1234/2007 mijenja se kako slijedi:

 

Stavak 7. članka 182. zamjenjuje se sljedećim:

 

„Do 31. svibnja 2015. države članice mogu odobriti državnu potporu za ukupni godišnji iznos od 55 % gornje granice navedene u članku 69. stavcima 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 73/2009 poljoprivrednicima u sektoru mljekarstva, povrh potpore Zajednice dodijeljene u skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom (b) te Uredbe. Međutim, ukupan iznos potpore Zajednice u okviru mjera iz članka 69. stavka 4. te Uredbe i državne pomoći ne smiju prelaziti gornju granicu utvrđenu člankom 69. stavcima 4. i 5.”

Justification

It should be possible, under Article 182(7) of Regulation (EC) No 1234/2007, for state aid to be paid in the transition year 2014 as well – particularly in cases of hardship – which can also be granted as specific support under Article 68(1)(b) of Regulation (EC) No 73/2009.

Amandman  27

Prijedlog Uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Uredba (EU) br. [....] [DP]

Članak 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Fleksibilnost među stupovima

Briše se.

„1. Države članice mogu do … donijeti odluku da do [15] % njihovih godišnjih gornjih granica za kalendarske godine od 2014. do 2019., kako je predviđeno u Prilogu VIII. Uredbi (EZ) br. 73/2009 za godinu 2014. i u Prilogu II. ovoj Uredbi za godine od 2015. do 2019., bude dostupno u obliku dodatne potpore za mjere u okviru programa ruralnog razvoja koji se financiraju iz EPFRR-a kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. […] [RR]. Sukladno tome, taj iznos više nije dostupan za dodjelu izravnih plaćanja.

 

Odluka iz prvog podstavka priopćuje se Komisiji do datuma iz dotičnog podstavka.

 

Postotak priopćen u skladu s drugim podstavkom ostaje isti za godine navedene u prvom podstavku.

 

2. [Države članice] koje se ne koriste mogućnošću iz stavka 1. [mogu odlučiti prije ..., da kao izravna plaćanja učine dostupnim u skladu s Uredbom (EZ) br. 73/2009 i ovom Uredbom do [15] % iznosa dodijeljenog potpori za mjere u okviru programa ruralnog razvoja koji se financira u sklopu EPFRR-a u razdoblju od 2015. do 2020. kako je utvrđeno u Uredbi (EU) br. [...] [RR]]. Bugarska, Estonija, Finska, Latvija, Litva, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Španjolska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina mogu odlučiti učiniti dostupnim kao izravna plaćanja [dodatnih] [10 %] iznosa dodijeljenog u okviru ruralnog razvoja. Slijedom toga, odgovarajući iznos više nije dostupan za poticajne mjere u okviru programa ruralnog razvoja.

 

Odluka iz prvog podstavka priopćuje se Komisiji do datuma iz dotičnog podstavka.

 

Postotak priopćen u skladu s drugim podstavkom ostaje isti za godine navedene u prvom podstavku stavka 1.”

 

(3) U članku 57. stavku 2. iza prvog podstavka umeće se sljedeći podstavak:

 

„Međutim, one se i dalje primjenjuju na zahtjeve koji se odnose na potporu povezanu sa zahtjevima za razdoblja koja započinju prije 1. siječnja 2015.”

 

(4) U stavku 59., drugi i treći stavak zamjenjuju se sljedećim:

 

„Primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

 

Međutim, članak 20. stavak 5., članak 22. stavak 6., članak 35. stavak 1., članak 37. stavak 1. i članak 39. primjenjuju se od dana stupanja na snagu ove Uredbe.”

 

Justification

Compromise amendment reflecting the agreement found on the DP regulation at the last trilogue on 24 September 2013, a wording which should not be amended by the transitional regulation.

Amandman  28

Prijedlog Uredbe

Članak 6. – stavak 4.

Uredba (EU) br. [....] [DP]

Članak 59.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U stavku 59., drugi i treći stavak zamjenjuju se sljedećim:

U stavku 59., drugi i treći stavak zamjenjuju se sljedećim:

„Primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

„Primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

Međutim, članak 20. stavak 5., članak 22. stavak 6., članak 35. stavak 1., članak 37. stavak 1. i članak 39. primjenjuju se od dana stupanja na snagu ove Uredbe.”

Međutim, članak 18. stavak 2., članak 20. stavak 5., članak 22. stavak 6., članak 28.a stavak 1., članak 35. stavak 1., članak 37. stavak 1. i članak 39. primjenjuju se od dana stupanja na snagu ove Uredbe.”

Justification

This is in accordance with the political agreement of 26 June 2013 and subject to formal approval by the European Parliament and Council.

Amandman  29

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak - 1.a (novi)

Uredba (EU) br. [...] [HZ]

Članak 113. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U članku 113. stavku 1. Uredbe (EU) br. [...][HZ] nakon prvog podstavka umeće se sljedeći podstavak:

 

„No članak 44.a Uredbe (EZ) br. 1290/2005 i relevantna provedbena pravila i dalje se primjenjuju na plaćanja provedena za financijske godine 2013. i 2014.”

Justification

The farmers should be informed of the publication of their personal data before they have submitted the support application concerned. There must be also enough time reserved to the authorities to be prepared to implement the publication of the data in a way which fulfils the target of better understanding of agricultural policy and the legitimacy of support for the agricultural sector. Therefore the new transparency rules should be apply from the financial year 2015.

Amandman  30

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak - 1.b (novi)

Uredba (EU) br. [...] [HZ]

Članak 114. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Uvrštava se sljedeći članak 114.a:

 

„Članak 114.a

 

Odstupanja

 

Odstupajući od članka 59. stavka 5. Uredbe (EU) br. 966/2012 i članka 9. stavka 1. ove Uredbe, mišljenje tijela za certificiranje za 2014. i 2015. nije potrebno za potvrdu zakonitosti i pravilnosti predmetnih postupaka.”

Justification

It is anything but cost-effective that the certification bodies have to perform and then re-perform on-the-spot checks, as well as learn the eligibility rules in a very short period of time and in the level of detail required before the eligibility rules change again because of the CAP. Therefore, the control of legality and regularity (Art. 59(5) of Reg. 966/2012 and Art. 9(1) of Horizontal Regulation) should apply only as from financial year 2016.

Amandman  31

Prijedlog Uredbe

Članak 7.

Uredba (EU) br. [...] [HZ]

Članak 115.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

1. Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014. osim:

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

 

2. Međutim:

(a) članci 7., 8. i 9. primjenjuju se od 16. listopada 2013.;

(a) članci 7., 8., 16., 24.a i 25 primjenjuju se od 16. listopada 2013.;

(b) članci 18., 42., 43. i 45. primjenjuju se od 16. listopada 2013. na rashode nastale od 16. listopada 2013.

(b) ne dovodeći u pitanje članak 114.a, članci 9., 18., 42. i 45. primjenjuju se od 16. listopada 2013. na rashode nastale od tog datuma ;

(c) glava III., poglavlje II. glave V. i glava VI. primjenjuju se od 1. siječnja 2015. "

(c) članak 54., glava III., glava IV. i glava V. primjenjuju se od 1. siječnja 2015. osim u slučaju glave V. Uredbe jZOT koja se primjenjuje od 1. siječnja 2014.;

 

(ca) članak 110. primjenjuje se za plaćanja provedena od financijske godine 2016. nadalje, a članci 110.a - 110.d za plaćanja provedena od financijske godine 2015. nadalje.

Justification

As regards point (c), in order to avoid misinterpretations and unnecessary administrative costs and burden, the whole of Title V should apply from 1 January 2015 except as regards the application of the sCMO Regulation. Currently, the text of Art. 115(c) provides that only Chapter II of Title V (i.e. IACS) would apply from 1 January 2015, but other provisions, such as Art. 60-67 on general principles on checks, would apply already in 2014.As regards point (d), to make it possible to compare data and results, the monitoring and evaluation of the CAP (Art. 110) should apply from 16 October 2015 (i.e. after the CAP reform).As regards the transparency provisions (Art. 110a - 110d), Art. 110c of HZ Regulation states that the farmers have to be informed about the publication of their names, municipalities, support amounts etc. Payments have been claimed for financial year 2014 already in early spring 2013, before the now-proposed timetable was in the draft regulation concerning transitional provisions. Thus, the farmers have not been informed about the publication at the stage when they claimed support for the financial year 2014. Therefore, it is not possible to publish this information about payments made for financial year 2014 (claimed in 2013). The minimum is that the publication would be made as regards payments made from financial year 2015 onwards.

Amandman  32

Prijedlog Uredbe

Članak 8. – stavak - 1. (novi)

Uredba (EU) br. [...][jZOT],

Članak 149.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1) U članku 149. Uredbe (EU) br. [...][jZOT] dodaje se točka 149.a:

 

„149.a Nacionalna plaćanja za određene sektore u Finskoj

 

Pod uvjetom da dobije odobrenje Komisije, Finska može u godinama od 2014. do2020. provesti degresivna nacionalna plaćanja sektorima navedenim u Odluci Komisije od 27. veljače 2008. o prijelaznom nacionalnom programu potpore za poljoprivrednike u južnoj Finskoj1. Komisija usvaja provedbene akte kojima se odobravaju ta plaćanja i utvrđuju detaljni uvjeti za dodjelu pomoći. Navedeni provedbeni akti donose se ne koristeći odborski postupak iz [članka 162.].

 

____________

 

1 COM(2008)696 završna verzija.”

Justification

In order to maintain diverse agricultural production in Southern Finland, the Commission should be given powers to authorise national payments for certain agricultural sectors, which have, since the Finnish accession to the EU, been eligible for national support on the basis of Commission decisions.

Amandman  33

Prijedlog Uredbe

Članak 9.

Uredba (EU) br. [....] [RD]

Članak 64.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U članku 64. Uredbe (EU) br. […] [RD], stavci 4. i 5. zamjenjuju se sljedećim:

Briše se.

„4. Komisija je dužna putem provedbenoga akta odrediti godišnju raspodjelu iznosa iz stavka 1. po državi članici nakon odbitka iznosa iz stavka 2. te uzimajući u obzir prijenos sredstava iz članka 136.a stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009.

 

Pri godišnjoj raspodjeli iznosa Komisija mora uzeti u obzir:

 

(a) objektivne kriterije vezane uz ciljeve iz članka 4. i

 

(b) prošle rezultate.

 

5. Osim iznosa iz stavka 4. provedbeni akt naveden u istom stavku također obuhvaća sredstva prenesena EPFRR-u u skladu s člankom 136.a. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009 i člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EU) br. [DP] i sredstva prenesena EPFRR-u u skladu s člancima 10.b i 136. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 za kalendarsku godinu 2013.”

 

_______

 

* SL L 30, 31.1.2009., str. 16.”

 

Justification

Compromise amendment reflecting the agreement found on the RD regulation at the last trilogue on 24 September 2013, a wording which should not be amended by the transitional regulation.

Amandman  34

Prijedlog Uredbe

Prilog I. – Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Podudarnost članaka koji se odnose na mjere povezane s površinama i životinjama u okviru programskih razdoblja 2007. – 2013. i 2014. – 2020.

Podudarnost članaka koji se odnose na mjere u okviru programskih razdoblja 2007. – 2013. i 2014. – 2020.

Justification

The correlation table should also contain intervention measures.

Amandman  35

Prijedlog Uredbe

Prilog I. – redovi -1. (novi) do -1.c (novi)

 

 

 

Izmjena

Uredbe (EZ) br. 1698/2005

Uredba (EU) br. […] [RD]

Članak 20. stavak (b) točka (i) – Modernizacija poljoprivrednih gospodarstava

Članak 18.–Ulaganja u materijalnu imovinu

Članak 20. stavak (b) točka (iii) – Dodavanje vrijednosti poljoprivrednim i šumarskim proizvodima

Članak 18.–Ulaganja u materijalnu imovinu i članak 27.–Ulaganja u nove tehnike šumarstva te u obradu i marketing šumarskih proizvoda Izmjena

Članak 20. stavak (b) točka (iv) – Suradnja za razvoj novih proizvoda, procesa i tehnologija u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru

Članak 36.– Suradnja

Članak 20. stavak (b) točka (v) – Poboljšanje i razvijanje infrastrukture vezane za razvoj i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva

Članak 18.–Ulaganja u materijalnu imovinu i članak 27.–Ulaganja u nove tehnike šumarstva te u obradu i marketing šumarskih proizvoda Izmjena

Amandman  36

Prijedlog Uredbe

Prilog II – uvodni dio

Uredbe (EZ) br. 73/2009

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prilozi II., III. i VIII. Uredbi (EZ) br. 73/2009 mijenjaju se kako slijedi:

Prilozi II., III. i VIII. Uredbi (EZ) br. 73/2009 mijenjaju se kako slijedi i dodaju se novi Prilozi VIII.a i XII.a:

Amandman  37

Prijedlog Uredbe

Prilog II. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a) U prilogu II. točki B. „Javno zdravlje te zdravlje životinja i biljaka”, SMR9 zamjenjuje sljedeće:

 

9. Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju proizvoda za zaštitu bilja na tržište i stavljanju izvan snage Direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str.1.)

 

Članak 55., prva i druga rečenica

Amandman  38

Prijedlog Uredbe

Prilog II. – točka 2. – točka a

2. Prilog III. mijenja se kako slijedi:

 

a) Stavka koja se odnosi na „Zaštitu i upravljanje vodama“ zamjenjuje se sljedećom:

„Zaštita i upravljanje vodama:

- Uspostava graničnih pojaseva duž vodotokova (1)

 

- Ako je za uporabu vode za navodnjavanje potrebno odobrenje, poštovanje postupka za dodjelu odobrenja

Zaštita voda od onečišćenja i otpadnih voda, te upravljanje uporabom vode

Mjere utvrđene u Dodatku.

(1) Napomena: granični pojasevi u okviru dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta unutar i izvan osjetljivih zona utvrđenih u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 91/676/EEZ moraju biti sukladni zahtjevima koji su povezani s uvjetima za uporabu gnojiva na površinama u blizini vodenih tokova iz točke A.4. Priloga II. Direktivi 91/676/EEZ, koji se primjenjuju u skladu s programima djelovanja država članica donesenima na temelju članka 5. stavka 4. Direktive 91/676/EEZ.”

 

Izmjena

2. Prilog III. mijenja se kako slijedi:

 

a) Stavka koja se odnosi na „Zaštitu i upravljanje vodama“ zamjenjuje se sljedećom:

„Zaštita i upravljanje vodama:

- Uspostava graničnih pojaseva duž vodotokova (1)

 

- Ako je za uporabu vode za navodnjavanje potrebno odobrenje, poštovanje postupka za dodjelu odobrenja

Zaštita podzemnih voda od onečišćenja

Mjere utvrđene u Dodatku, ako su relevantne za poljoprivrednu praksu (2)

(1) Napomena: granični pojasevi u okviru dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta unutar i izvan osjetljivih zona utvrđenih u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 91/676/EEZ moraju biti sukladni zahtjevima koji su povezani s uvjetima za uporabu gnojiva na površinama u blizini vodenih tokova iz točke A.4. Priloga II. Direktivi 91/676/EEZ, koji se primjenjuju u skladu s programima djelovanja država članica donesenima na temelju članka 5. stavka 4. Direktive 91/676/EEZ.”

(2) U okviru valjane poljoprivredne prakse, uporaba gnojiva i sredstava za zaštitu biljaka nije obuhvaćena standardom dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta.

Obrazloženje

The wording of the GAEC Standard on groundwater protection is very broad in the Commission proposal and could lead to disproportionate restrictions on agricultural practices which comply with the rules. It is important, therefore, to make very clear that

- the standard relates to groundwater protection (and not surface water),

- it is only necessary to define measures which are relevant to traditional farming methods, and

- fertilisers and plant protection products may still be applied, provided this is done in accordance with the rules.

Amandman  39

Prijedlog Uredbe

Prilog II. – točka 3a (nova)

Uredbe (EZ) br. 73/2009

Prilog VIII. a (novi)

 

Izmjena

(4) Nakon Priloga VIII. uvrštava se sljedeći Prilog VIII.a:

Prilog VIII.a (u 1 000 EUR)

Država članica

2014

Njemačka

42 600

Švedska

9 000

Justification

Inclusion of a provision allowing Member States to continue to transfer unspent resources from the first pillar to the second in 2014.

Amandman  40

Prijedlog Uredbe

Prilog II. – točka 3.b (nova)

Uredbe (EZ) br. 73/2009

Prilog XII. (novi)

 

Izmjena

Nakon Priloga XII. uvrštava se sljedeći Prilog XII.a:

Prilog XII.a

Prosječna veličina poljoprivrednog gospodarstva u svrhu članka 72.a

Država članica

Prosječna veličina poljoprivrednog gospodarstva (u hektarima)

BelgijaBugarska

Češka

Danska

Njemačka

Estonija

Irska

Grčka

Španjolska

Francuska

Hrvatska

Italija

Cipar

Latvija

Litva

Luksemburg

Mađarska

Malta

Nizozemska

Austrija

Poljska

Portugal

Rumunjska

Slovenija

Slovačka

Finska

Švedska

Ujedinjena Kraljevina

 

296

89

60

46

39

32

5

24

52

5.9

8

4

16

12

57

7

1

25

19

6

13

3

6

28

34

43

54

 

  • [1]  Još nije objavljeno u Službenom listu.

EXPLANATORY STATEMENT

The European Parliament, together with the other EU institutions, endeavours to make possible the entry into force of the reformed CAP on 1 January 2014. In order for this to be possible, however, an agreement between the institutions must be reached on the Multiannual Financial Framework 2014-2020 and the reform of the Common Agricultural Policy (CAP) by autumn 2013 to enable the legal bases of the reformed CAP to enter into force on 1 January 2014.

It appears improbable, however, that all aspects of the reformed CAP will be able to be implemented by 1 January 2014. Transitional rules are therefore needed to define technical arrangements which will permit a smooth transition to the new regime, while at the same time ensuring continuity of the different forms of support under the CAP. As regards direct payments, sufficient time must be available to allow Member States, paying agencies and farmers to be well prepared and to learn about the new rules sufficiently in advance of their application. The main aspects of the current rules will therefore be extended to claim year 2014 and/or adjusted by means of transitional provisions. Subject to consent to the MFF by the European Parliament, the transitional provisions will incorporate the procedure on external convergence and flexibility between the two pillars of the CAP. The introduction of transitional measures means that some of the dates included in the Commission proposal on direct support beyond 2013 will have to be adapted accordingly in order to ensure consistency with this proposal for a Regulation.

As regards rural development, it is common practice to establish transitional rules for the transition period between the two programming periods but also to determine how current measures can be continued, with funding from the new financial envelope. A bridge between the two consecutive programming periods must be established. Given that the countryside is currently facing new challenges, some specific transitional arrangements are required, notably to deal with the implications of the delay to the new direct payment regime for certain rural development measures, especially as regards the baseline for agri‑environment and climate measures and the application of the rules on cross compliance. Transitional arrangements are also needed to ensure that Member States can continue to undertake new commitments in 2014 even if the resources for the current period have been exhausted. These new commitments and corresponding ongoing commitments can receive support from the new financial envelopes of the next programming period's rural development programmes.

These transitional provisions include a flexibility mechanism, under which Member States can transfer funds from one CAP pillar to the other. It is proposed to limit the amount of funds transferred to 15 % for transfers from the first to the second pillar, and to 10 % for transfers from the second to the first pillar. The latter should, however, only be available to those Member States whose average direct payments amount to less than 90 % of the EU average. In order not to anticipate a final decision taken on this specific element, the parts of the article included in the transitional measures that differ from Article 14 of the Commission proposal on direct payments beyond 2013 have been placed between square brackets.

In the light of the above, specific transitional rules need to be adopted by the European Parliament and the Council before the end of the year and, where necessary, amendments to the basic acts of the CAP currently in force need to be made.

OPINION of the Committee on Budgets (27.9.2013)

for the Committee on Agriculture and Rural Development

on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down certain transitional provisions on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and amending Regulation (EU) No [RD] as regards resources and their distribution in respect of the year 2014 and amending Council Regulation (EC) No 73/2009 and Regulations (EU) No [DP], (EU) No [HZ] and (EU) No [sCMO] as regards their application in the year 2014

(COM(2013)0226 – C7‑0104/2013 – 2013/0117(COD))

Rapporteur: Giovanni La Via

SHORT JUSTIFICATION

The European Parliament is working intensively, in line with the other EU institutions, to allow the reform of the Common Agricultural Policy (CAP) to enter into force on 1 January 2014. This requires, however, that an agreement between the institutions on the Multiannual Financial Framework (MFF) 2014-2020, as well as on the reform fn the CAP is achieved in the autumn of 2013 so that the legal bases for the reformed CAP come into force on January 1, 2014.

It seems however unlikely, that all aspects of the CAP can be implemented on January 1, 2014. Hence, transition rules are needed to determine the technical modalities enabling a smooth adaptation to the new conditions, and at the same time ensuring a continuity of the various funding opportunities within the framework of the CAP. For direct payments the Member States, the paying agents and farmers must have sufficient time, to prepare well and to be informed early enough on the details of the reform. The main elements of the existing regulations are therefore be extended or adapted for the application year 2014 by the transitional regime. Subject to the consent of the European Parliament to the MFF, the transitional rules include a procedure of the external convergence and flexibility mechanism between the two pillars. The introduction of transitional measures implies that some of the data contained in the Commission's proposal for direct payments after 2013 must be adjusted accordingly, to ensure coherence with the present draft of the regulation.

Concerning Rural Development transition rules are a common practice, to lay down rules for the transition between the two programming periods, but also to determine how the activities continue in the new programming period, including their funding with a new budget. It is necessary to establish a link between two successive programming periods. Because rural areas facing new challenges some special transitional arrangements are required. In particular, to respond to the effect a delay of the new direct payment system will bring for certain support measures for rural areas with regard to the reference values for agri-environment and climate response measures and the application of the cross compliance rules. Transitional provisions are also necessary to ensure that Member States can enter new commitments in 2014, despite the appropriation for the current period is exhausted. These new obligations, as well as ongoing obligations can be funded out of the new budget for support for rural areas for the next programming period.

These transitional rules include a flexibility mechanism, whereby Member States can transfer funds between the two pillars. It is proposed, to limit these transfers to 15% for transfers from the first to the second pillar, as well as to 10% for transfers from the second to the first pillar, while the latter should only be allowed for those Member States with average direct payments below 90% of the EU average. In order not to prejudice a final decision on this specific point, the parts contained in the transitional measures laid down in the Articles, which deviate from Article 14 of the Commission proposal for direct payments after 2013, are enclosed in square brackets.

In the light of the above observations, the Council and the European Parliament must adopt before the end of the year the specific transitional rules and, if necessary, to change the current basic legal acts of the CAP.

AMENDMENTS

The Committee on Budgets calls on the Committee on Agriculture and Rural Development, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

Amendment  1

Proposal for a regulation

Article 1 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

By way of derogation from Article 94 of Regulation (EU) No […] [RD], for the measures of Article 36(a)(i) to (v) and (b)(iv) and (v) of Regulation (EC) No 1698/2005, Member States may continue to undertake new legal commitments to beneficiaries in 2014 pursuant to the rural development programmes adopted on the basis of Regulation (EC) No 1698/2005 even after the financial resources of the 2007-2013 programming period have been used up, until the adoption of the respective rural development programme for the 2014-2020 programming period. The expenditure incurred on the basis of these commitments shall be eligible in accordance with Article 3 of this Regulation.

By way of derogation from Article 94 of Regulation (EU) No […] [RD], Member states may continue to undertake new legal commitments to beneficiaries in 2014, in relation to the measures referred to in Articles 20, 36, 52 and 63 of Regulation (EC) No 1698/2005, pursuant to the rural development programmes adopted on the basis of Regulation (EC) No 1698/2005 even after the financial resources of the 2007-2013 programming period have been used up, until the adoption of the respective rural development programme for the 2014-2020 programming period or until the end of 2014, by financing it from the funds from the 2014-2020 period. The expenditure incurred on the basis of these commitments shall be eligible in accordance with Article 3 of this Regulation.

Amendment  2

Proposal for a regulation

Article 1 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2. The condition of the second indent of Article 14(2) of Council Regulation (EC) No 1257/1999 shall not apply to new legal commitments undertaken by Member States under Article 36(a)(i) and (ii) of Regulation (EC) No 1698/2005 in 2014.

2. The condition set out in the second indent of Article 14(2) of Council Regulation (EC) No 1257/1999 shall not apply to new legal commitments undertaken by Member States under Article 36(a)(i) and (ii) of Regulation (EC) No 1698/2005 in 2014.

Amendment  3

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 1 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

1. By way of derogation from Article 7(1) of Regulation (EU) No […] [RD], expenditure relating to legal commitments to beneficiaries, undertaken under the measures of Article 36(a)(i) to (v) and (b)(iv) and (v) of Regulation (EC) No 1698/2005 and of Article 36(b)(i) and (iii) of that Regulation in relation to the annual premium, shall be eligible for an EAFRD contribution in the 2014-2020 programming period in the following cases:

1. By way of derogation from Article 7(1) of Regulation (EU) No […] [RD], expenditure relating to legal commitments to beneficiaries, undertaken under the measures referred to in Articles 20 , 36, 52 and 63 of Regulation 1698/2005, shall be eligible for an EAFRD contribution in the 2014-2020 programming period in the following cases:

Amendment  4

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b) for payments to be made after 31 December 2015.

(b) for payments to be made after 31 December 2015 for all commitments undertaken pursuant to Article 36 of Regulation (EU) No [...][RD].

Amendment  5

Proposal for a regulation

Article 5 - paragraph 1 - subparagraph 2 - point 3

Regulation (EC) No 73/2009

Article 40 - paragraph 3

 

Text proposed by the Commission

Amendment

Without prejudice to Article 25 of Regulation (EU) No [HZ] of the European Parliament and of the Council*, the amounts of direct payments which may be granted in a Member State in respect of calendar year 2014 under Articles 34, 52, 53 and 68 of this Regulation and for the aid to silkworm rearers under Article 111 of Regulation (EC) No 1234/2007 shall not be higher than the ceilings set out in Annex VIII to this Regulation for that year. Where necessary, and in order to comply with the ceilings set out in Annex VIII, Member States shall make a linear reduction in the amounts of direct payments in respect of calendar year 2014.

Without prejudice to Article 25 of Regulation (EU) No [HZ] of the European Parliament and of the Council*, the amounts of direct payments which may be granted in a Member State in respect of calendar year 2014 under Articles 34, 52, 53 and 68 of this Regulation and for the aid to silkworm rearers under Article 111 of Regulation (EC) No 1234/2007 shall not be higher than the ceilings set out in Annex VIII to this Regulation for that year reduced by the amounts resulting from the application of Article 136 for the budget year 2015. Where necessary, and in order to comply with the ceilings set out in Annex VIII, reduced by the amounts resulting from the application of Article 136 for the budget year 2015. Member States shall make a linear reduction in the amounts of direct payments in respect of calendar year 2014.

POSTUPAK

Naslov

Prijelazne odredbe o Uredbema o izravnim plaćanjima, ruralnom razvoju te financiranju, upravljanju i nadzorom nad ZPP-om

Referentni dokumenti

COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

21.5.2013

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

21.5.2013

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Giovanni La Via

7.5.2013

Datum usvajanja

26.9.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

32

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Isabelle Durant, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Oleg Valjalo, Jacek Włosowicz

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Alexander Alvaro, Maria Da Graça Carvalho, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Edit Herczog, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Catherine Trautmann

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Jean-Pierre Audy, Elisabeth Jeggle, Maurice Ponga, Sabine Verheyen

POSTUPAK

Naslov

Prijelazne odredbe o Uredbema o izravnim plaćanjima, ruralnom razvoju te financiranju, upravljanju i nadzorom nad ZPP-om

Referentni dokumenti

COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)

Datum podnošenja EP-u

18.4.2013

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

21.5.2013

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

21.5.2013

CONT

21.5.2013

ENVI

21.5.2013

REGI

21.5.2013

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

CONT

22.5.2013

ENVI

7.5.2013

REGI

11.7.2013

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Albert Deß

24.4.2013

 

 

 

Razmatranje u odboru

8.7.2013

2.9.2013

 

 

Datum usvajanja

30.9.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, George Lyon, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

María Auxiliadora Correa Zamora, Sandra Kalniete, Christa Klaß, Giovanni La Via, Hans-Peter Mayer, Dimitar Stoyanov

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

María Muñiz De Urquiza

Datum podnošenja

9.10.2013