Ziņojums - A7-0326/2013Ziņojums
A7-0326/2013

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka konkrētus pārejas noteikumus par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), groza Regulu (ES) Nr. […][RD] attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 2014. gadam un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 un Regulas (ES) Nr. […][DP], (ES) Nr. […][HZ] un (ES) Nr. […][sCMO] attiecībā uz to piemērošanu 2014. gadā

9.10.2013 - (COM(2013)0226 – C7‑0104/2013 – 2013/0117(COD)) - ***I

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Referents: Albert Deß


Procedūra : 2013/0117(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0326/2013
Iesniegtie teksti :
A7-0326/2013
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka konkrētus pārejas noteikumus par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), groza Regulu (ES) Nr. […][RD] attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 2014. gadam un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 un Regulas (ES) Nr. […][DP], (ES) Nr. […][HZ] un (ES) Nr. […][sCMO] attiecībā uz to piemērošanu 2014. gadā

(COM(2013)0226 – C7‑0104/2013 – 2013/0117(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0226),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0104/2013),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 19. septembra atzinumu[1],

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A7-0326/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.   1

Regulas priekšlikums

-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(-1) Lauksaimniecības nozarē ir svarīgi nodrošināt administratīvā sloga regulāru uzraudzību un samazināšanu. Komisija 2012. gada 12. decembra paziņojumā par ES tiesību aktu normatīvo atbilstību apņēmās turpināt centienus novērst visus nevajadzīgos normatīvos šķēršļus. Eiropas Parlaments un Padome būtu jāinformē par šā procesa virzību.

Grozījums Nr.   2

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Lai pārejas laikā nodrošinātu juridisko noteiktību, būtu jāparedz, ka par izdevumiem, kas radušies saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par platībatkarīgajiem un ar dzīvniekiem saistītajiem pasākumiem, ir tiesības pretendēt uz ELFLA ieguldījumu jaunajā plānošanas periodā, ja joprojām ir veicami maksājumi. Labas finanšu pārvaldības un programmas efektīvas īstenošanas interesēs šādiem izdevumiem vajadzētu būt skaidri identificētiem lauku attīstības programmās un dalībvalstu pārvaldības un kontroles sistēmās. Lai lieki nesarežģītu lauku attīstības programmu finanšu pārvaldību jaunajā plānošanas periodā, būtu jāparedz, ka pārejas perioda izdevumiem piemēro jaunā plānošanas perioda līdzfinansējuma likmes.

(3) Lai pārejas laikā nodrošinātu juridisko noteiktību, būtu jāparedz, ka visi 2007.–2013. plānošanas perioda pasākumi, kas īstenoti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005, ir tiesīgi saņemt ELFLA ieguldījumu jaunajā plānošanas periodā, ja joprojām ir veicami maksājumi. Labas finanšu pārvaldības un programmas efektīvas īstenošanas interesēs šādiem izdevumiem vajadzētu būt skaidri identificētiem lauku attīstības programmās un dalībvalstu pārvaldības un kontroles sistēmās. Lai lieki nesarežģītu lauku attīstības programmu finanšu pārvaldību jaunajā plānošanas periodā, būtu jāparedz, ka pārejas perioda izdevumiem piemēro jaunā plānošanas perioda līdzfinansējuma likmes.

Pamatojums

Lai nodrošinātu programmu nepārtrauktību, pārejas periodā (saskaņā ar mērķi „jauni naudas līdzekļi — veci pasākumi”) visi pašreizējie pasākumi lauku attīstības jomā būtu jāturpina.

Grozījums Nr.   3

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Ņemot vērā to, ka vairākām dalībvalstīm joprojām ir nopietnas grūtības nodrošināt finansiālo stabilitāti, un ar mērķi ierobežot izrietošās negatīvās sekas laikā, kurā notiek pāreja no pašreizējā uz nākamo plānošanas periodu, atļaujot maksimāli izmantot pieejamos ELFLA līdzekļus, termiņš, kurā piemēro atkāpi par maksimālo ELFLA ieguldījuma likmju paaugstināšanu un kurš paredzēts Padomes Regulas (EK) Nr. 1698/2005 70. panta 4.c punktā, būtu jāpagarina līdz 2007.–2013. gada plānošanas perioda izdevumu attiecināmības galīgajam datumam, proti, 2015. gada 31. decembrim.

Grozījums Nr.   4

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Lai dalībvalstis varētu elastīgāk pievērsties lauksaimniecības nozares vajadzībām vai stiprināt lauku attīstības politiku, būtu jādod tām iespēja līdzekļus no tiešo maksājumu maksimālā apjoma pārvietot uz lauku attīstībai atvēlēto atbalstu un no lauku attīstībai atvēlētā atbalsta uz tiešo maksājumu maksimālo apjomu. Tajā pašā laikā būtu jādod iespēja dalībvalstīm, kurās tiešā atbalsta apmērs nepārsniedz 90 % no Savienības atbalsta vidējā apmēra, papildu līdzekļus no lauku attīstībai atvēlētā atbalsta pārvietot uz tiešo maksājumu maksimālo apjomu. Šāda izvēle būtu jāizdara, nepārsniedzot konkrētus limitus, vienreiz un attiecībā uz visu 2015.−2020. finanšu gada periodu.

(11) Lai dalībvalstis varētu elastīgāk pievērsties lauksaimniecības nozares vajadzībām vai stiprināt lauku attīstības politiku, būtu jādod tām iespēja līdzekļus no tiešo maksājumu maksimālā apjoma pārvietot uz lauku attīstībai atvēlēto atbalstu un no lauku attīstībai atvēlētā atbalsta uz tiešo maksājumu maksimālo apjomu. Tajā pašā laikā būtu jādod iespēja dalībvalstīm, kurās tiešā atbalsta apmērs nepārsniedz 90 % no Savienības atbalsta vidējā apmēra, papildu līdzekļus no lauku attīstībai atvēlētā atbalsta pārvietot uz tiešo maksājumu maksimālo apjomu. Šāda izvēle būtu jāizdara, nepārsniedzot konkrētus limitus, attiecībā uz visu 2015.−2020. finanšu gada periodu, turklāt būtu jāparedz iespēja 2017. gadā veikt pārskatīšanu.

(Teksta daļa „un no lauku attīstībai atvēlētā atbalsta uz tiešo maksājumu maksimālo apjomu” ir svītrota ziņojuma projektā iekļautajā 3. grozījumā, tomēr tā ir jāatjauno.)

Grozījums Nr.   5

Regulas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a) Saskaņā ar Pievienošanās līguma 141. pantu Somijai ir atļauts maksāt valsts atbalstu noteiktām lauksaimniecības nozarēm Somijas dienvidos. Ņemot vērā KLP reformas grafiku un to, ka lauksaimniecības ekonomiskais stāvoklis Somijas dienvidos ir sarežģīts un tālab ražotājiem joprojām ir nepieciešams īpašs atbalsts, ir ieteicams paredzēt integrācijas pasākumus, saskaņā ar kuriem Komisija atbilstoši Līguma 42. pantam var Somijai atļaut veikt valsts maksājumus dažām ražošanas nozarēm Somijas dienvidos. Šie maksājumi būtu pakāpeniski jāsamazina 2014.–2020. gada periodā.

Grozījums Nr.   6

Regulas priekšlikums

-1 pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-1. pants

 

Administratīvā sloga mazināšana

 

Īstenojot šo regulu un Regulu (ES) Nr. [DP], (ES) Nr. [HZ], un (ES) Nr. [sCMO], Komisija novērš jebkādu papildu nevajadzīgu un nesamērīgu administratīvo slogu. Komisija ik pēc noteikta laika iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šajā jomā īstenotajiem pasākumiem.

Grozījums Nr.   7

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. [...] [RD] 94. panta, attiecībā uz pasākumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta i)−v) apakšpunktā un b) punkta iv) un v) apakšpunktā, dalībvalstis 2014. gadā var turpināt uzņemties jaunas juridiskās saistības pret saņēmējiem atbilstīgi lauku attīstības programmām, kas pieņemtas, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1698/2005, pat pēc tam, kad 2007.−2013 gada plānošanas perioda finanšu resursi ir pilnībā izmantoti, līdz brīdim, kad ir pieņemta attiecīgā lauku attīstības programma 2014.−2020. gada plānošanas periodam. Par izdevumiem, kas radušies, pamatojoties uz šīm saistībām, ir tiesības pretendēt uz atbalstu saskaņā ar šīs regulas 3. pantu.

1. Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. [...] [RD] 94. panta, attiecībā uz visiem 2007.–2013. gada plānošanas perioda pasākumiem, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 1698/2005, dalībvalstis 2014. gadā var turpināt uzņemties jaunas juridiskās saistības pret saņēmējiem atbilstīgi lauku attīstības programmām, kas pieņemtas, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1698/2005, pat pēc tam, kad 2007.−2013 gada plānošanas perioda finanšu resursi ir pilnībā izmantoti, līdz brīdim, kad ir pieņemta attiecīgā lauku attīstības programma 2014.−2020. gada plānošanas periodam, vai līdz 2014. gada beigām. Izdevumi, kas radušies, pamatojoties uz šīm saistībām, ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar šīs regulas 3. pantu.

Grozījums Nr.   8

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. [...] [RD] 7. panta 1. punkta, par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskajām saistībām, kuru uzņemšanās pret saņēmējiem veikta atbilstīgi pasākumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta i)−v) apakšpunktā un b) punkta iv) un v) apakšpunktā un minētās regulas 36. panta b) punkta i) un iii) apakšpunktā attiecībā uz gada piemaksu, turpmāk minētajos gadījumos ir tiesības pretendēt uz ELFLA ieguldījumu 2014.−2020.gada plānošanas periodā:

1. Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. [...] [RD] 7. panta 1. punkta, izdevumi, kas saistīti ar juridiskajām saistībām, kuru uzņemšanās pret saņēmējiem veikta atbilstīgi visiem pasākumiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1698/2005 20., 36., 52. un 63. pantā, turpmāk minētajos gadījumos ir tiesīgi saņemt ELFLA ieguldījumu 2014.−2020. gada plānošanas periodā:

Grozījums Nr.   9

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) attiecībā uz maksājumiem, kas jāveic pēc 2015. gada 31. decembra.

(b) attiecībā uz maksājumiem, kas attiecībā uz visām saskaņā ar 36. pantu īstenotajām saistībām jāveic pēc 2015. gada 31. decembra.

Grozījums Nr.   10

Regulas priekšlikums

3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Ja iepriekšējās lauku attīstības programmās vairs nav pietiekamu līdzekļu, lai segtu 1. punktā minētās izmaksas, tās var Komisijai iesniegt atmaksāšanai atsauces periodos, sākot no pirmā mēneša pēc pirmā atsauces perioda beigām. .

Pamatojums

Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu atbalsta nepārtrauktību attiecībā uz saistību plašāku apjomu pasākumiem 2007.–2013. gadā, nekā to ierosinājusi Komisija.

Grozījums Nr.   11

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 73/2009

40. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Lai nodrošinātu atbilstību maksimālajam apjomam, kas noteikts VIII pielikumā, dalībvalsts vajadzības gadījumā lineāri samazina/palielina visu tiesību uz maksājumu vērtību un/vai 41. pantā minētās valsts rezerves apjomu.

2. Lai nodrošinātu atbilstību maksimālajam apjomam, kas noteikts VIII pielikumā, dalībvalsts vajadzības gadījumā lineāri samazina to tiesību uz maksājumu vērtību, kas pārsniedz EUR 2000, un/vai 41. pantā minētās valsts rezerves apjomu.

Grozījums Nr.   12

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 73/2009

40. pants – 2. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, dalībvalstis var nolemt saglabāt to vērtību, kas tiesībām uz maksājumu bija 2013. gada 31. decembrī.

Pamatojums

Tiesību uz maksājumu vērtība 2015. gadā tiks pārrēķināta, pamatojoties uz lauksaimniecības reformas spēkā stāšanos un jo īpaši iekšējās konverģences un ekoloģizācijas pasākumiem. Pārejas periodā 2014. gadā vienkāršāk būtu pielāgot maksājumus, nevis tiesību uz maksājumu vērtību.

Grozījums Nr.   13

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 73/2009

40. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Atkāpjoties no 2. punkta un 51. panta 2. punkta pēdējās daļas, dalībvalsts var lineāri samazināt tiešos maksājumus 2014. gadam, lai nodrošinātu atbilstību VIII pielikumā paredzētajam maksimālajam apjomam. Ja šāds samazinājums ir veikts, tad attiecībā uz tiešajiem maksājumiem, kas jāpiešķir lauksaimniecības uzņēmuma īpašniekam, pamatojoties uz 2014. gadā iesniegtu pieteikumu par atbalsta saņemšanu, dalībvalstis var piešķirt piemaksu, kas nepārsniedz EUR 5000.

Pamatojums

Tas sniegtu dalībvalstīm lielāku rīcības brīvību, ievērojot VIII pielikumā norādīto maksimālo apjomu, un vienkāršotu procesu.

Grozījums Nr.   14

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 73/2009

40. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. [HZ]* 25. pantu, to tiešo maksājumu summas, ko dalībvalstī attiecībā uz 2014. kalendāro gadu var piešķirt saskaņā ar šīs regulas 34., 52., 53. un 68. pantu un kā atbalstu zīdtārpiņu audzētājiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 111. pantu, nepārsniedz maksimālos apjomus, kas minētajam gadam noteikti VIII pielikumā. Vajadzības gadījumā un lai ievērotu VIII pielikumā noteiktos maksimālos apjomus, dalībvalstis lineāri samazina tiešo maksājumu summas attiecībā uz 2014. kalendāro gadu.

3. Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. [HZ] 25. pantu, to tiešo maksājumu summas, ko dalībvalstī attiecībā uz 2014. kalendāro gadu var piešķirt saskaņā ar šīs regulas 34., 52., 53. un 68. pantu un kā atbalstu zīdtārpiņu audzētājiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 111. pantu, nepārsniedz maksimālos apjomus, kas minētajam gadam noteikti VIII pielikumā, no tām atņemot summas, kas saskaņā ar šīs regulas VIII.a pielikumu izmaksājamas 2015. kalendārajā gadā, piemērojot 136.b pantu. Vajadzības gadījumā un lai ievērotu VIII pielikumā noteiktos maksimālos apjomus, dalībvalstis lineāri samazina tiešo maksājumu summas attiecībā uz 2014. kalendāro gadu, atņemot summas, kas saskaņā ar šīs regulas VIII.a pielikumu izmaksājamas 2015. kalendārajā gadā, piemērojot 136.b pantu.

Pamatojums

Iekļauts noteikums, kas tām dalībvalstīm, kuras līdz šim neizmantotos pirmā pīlāra līdzekļus pārvirza uz otro pīlāru, nodrošina iespēju šo praksi turpināt arī pēc 2014. gada.

Grozījums Nr.   15

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 73/2009

51. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

regulas 51. panta 2. punktā pievieno šādu daļu:

regulas 51. panta 2. punktā pievieno šādas daļas:

“Attiecībā uz 2014. gadu 52. un 53. pantā minēto tiešo maksājumu maksimālās summas ir vienādas ar 2013. gadam noteiktajām maksimālajām summām, kas reizinātas ar koeficientu, kurš katrai attiecīgajai dalībvalstij jāaprēķina, valsts maksimālo apjomu, kas 2014. gadam noteikts VIII pielikumā, dalot ar 2013. gadam noteikto valsts maksimālo apjomu. Šo aprēķinu piemēro tikai dalībvalstīm, kurās valsts maksimālais apjoms, kas 2014. gadam noteikts VIII pielikumā, ir mazāks par 2013. gadam noteikto valsts maksimālo apjomu.”

Attiecībā uz 2014. gadu 52. un 53. pantā minēto tiešo maksājumu maksimālās summas ir vienādas ar 2013. gadam noteiktajām maksimālajām summām, kas reizinātas ar koeficientu, kurš katrai attiecīgajai dalībvalstij jāaprēķina, valsts maksimālo apjomu, kas 2014. gadam noteikts VIII pielikumā, dalot ar 2013. gadam noteikto valsts maksimālo apjomu. Šo aprēķinu piemēro tikai dalībvalstīm, kurās valsts maksimālais apjoms, kas 2014. gadam noteikts VIII pielikumā, ir mazāks par 2013. gadam noteikto valsts maksimālo apjomu.

 

Atkāpjoties no iepriekšējās daļas, dalībvalstis līdz ...* var nolemt, ka 52. un 53. pantā minēto tiešo maksājumu maksimālie apjomi 2014. gadam ir līdzvērtīgi 2013. gada maksimālajiem apjomiem.

 

Šo lēmumu paziņo Komisijai minētajā daļā norādītajā datumā vai līdz tam.”

 

__________________

 

* OV ierakstīt datumu: 7 dienas pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai neciestu mazie gaļas liellopu audzētāji, kas saņem atbalstu, kurš nepārsniedz 5000 EUR atkāpi no pašreizējā modeļa instrumenta, kas nākotnē tiks likvidēts. Tas, ka tiks būtiski pazemināts audzētājiem paredzētais pabalsts, radīs problēmas pašreizējā ekonomiskajā situācijā, tādēļ ir attiecīgi jāpielāgo tiesību akti.

Grozījums Nr.   16

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts – aa punkts

Regula (EK) Nr. 73/2009

69. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa) iekļauj šādus punktus:

 

“1.a Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var nolemt izlietot līdz 13 % no 40. pantā minētā valsts gada maksimālā apjoma, ar noteikumu, ka:

 

(a) tās līdz 2013. gada 31. decembrim piemēroja vienotā platībmaksājuma shēmu, kas izveidota ar šīs regulas V sadaļu, vai finansēja pasākumus saskaņā ar minētās regulas 111. pantu, vai arī uz tām attiecas 69. panta 5. punktā paredzētā atkāpe vai — Maltas gadījumā — minētās regulas 69. panta 1. punktā paredzētā atkāpe; vai

 

(b) tās vismaz vienu gadu 2010.–2013. gada laikposmā vairāk nekā 5 % no summas, kas pieejama to tiešo maksājumu piešķiršanai, kas paredzēti šīs regulas III, IV un V sadaļā, izņemot IV sadaļas 1. nodaļas 6. iedaļu, ir izmantojušas, lai finansētu pasākumus, kas noteikti šīs regulas III sadaļas 2. nodaļas 2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts šīs regulas 68. panta 1. punkta a) apakšpunkta i)–iv) daļā un 1. punkta b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas paredzēti šīs regulas IV sadaļas 1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu.

 

 

1.b Atkāpjoties no 1.a punkta, dalībvalstis, kuras vismaz vienu gadu 2010.–2013. gada periodā vairāk nekā 10 % no summas, kas pieejama to tiešo maksājumu piešķiršanai, kuri paredzēti šīs regulas III, IV un V sadaļā, izņemot IV sadaļas 1. nodaļas 6. iedaļu, ir izmantojušas, lai finansētu pasākumus, kas noteikti šīs regulas (III sadaļas 2. nodaļas 2. iedaļā, atbalstu, kas paredzēts minētās regulas 68. panta 1. punkta a) apakšpunkta [...] i)–iv) daļā un [...] b) un e) apakšpunktā, vai pasākumus, kas paredzēti šīs regulas IV sadaļas 1. nodaļā, izņemot tās 6. iedaļu, var nolemt izmantot vairāk nekā 13 % no II pielikumā noteiktā valsts gada maksimālā apjoma pēc Komisijas apstiprinājuma saskaņā ar šīs regulas 41. pantu.

Pamatojums

Saistībā ar DFS pieņemto lēmumu rezultātā 2014. gadam paredzēto tiešo maksājumu finansējums attiecībā uz lielāko daļu dalībvalstu būs mazāks nekā 2013. gadā. Tādējādi tiešo maksājumu apjoms, ko var novirzīt saistītajam atbalstam, 2014. gadā būs ievērojami mazāks nekā 2013. gadā. Tālab ir nepieciešams padarīt iespējamu tādu saistīto maksājumu augstākas likmes, kas paredzēti jaunās regulas par tiešajiem maksājumiem 39. panta 1. punktā, 39. panta 2. punktā un 39. panta 3. punktā. Jaunās likmes būtu jāpiemēro, sākot jau no 2014. gada 1. janvāra.

Grozījums Nr.   17

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts – ba punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 73/2009

69. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) panta 4. punktu groza šādi:

 

“4. Atbalsts, kas paredzēts 1. punkta a) apakšpunkta i), ii), iii) un iv) punktā un 1. punkta b) un e) apakšpunktā, ir ierobežots līdz 6,5 % no valstīm noteiktajiem maksimālajiem apjomiem, kas minēti 40. pantā, vai — Maltas gadījumā — EUR 2 miljoniem, kas noteikti šīs regulas 69. panta 1. punktā, lai īpaši finansētu 68. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētos pasākumus piena nozarē.”

Pamatojums

Reformā paredzētais atļautās maksimālās robežas palielinājums fakultatīvajam saistītajam atbalstam var stāties spēkā jau 2014. gadā, ja no 3,5 % uz 6,5 % tiek palielināti pašreiz spēkā esošā īpašā atbalsta maksimālie apjomi, kas noteikti valstīm Regulas (EK) Nr. 73/2009 69. pantā. Tādējādi dalībvalstis, kas to vēlas, var jau piemērot daļu no jaunās KLP un agrāk palīdzēt konkrētām nozarēm, piemēram, lopkopībai, kura atrodas sarežģītā situācijā un kurai ir nepietiekami ieņēmumi.

Grozījums Nr.   18

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 5.a apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 73/2009

5.a nodaļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

III sadaļā pēc 72. panta pievieno šādu 5.a nodaļu:

 

“5.a NODAĻA

 

PĀRDALOŠS MAKSĀJUMS 2014. gadam

 

72.a pants

 

Vispārēji noteikumi

 

1. Dalībvalstis var nolemt par 2014. gadu piešķirt piemaksu līdz ….* tiem lauksaimniekiem, kuriem saskaņā ar šīs sadaļas 1. nodaļu vai 2. nodaļas 1. iedaļu ir tiesības saņemt maksājumu atbilstīgi vienotā maksājuma shēmai vai saskaņā ar 5. sadaļu — atbilstīgi vienotā platībmaksājuma shēmai.

 

Dalībvalstis informē Komisiju par savu lēmumu līdz pirmajā daļā minētajam datumam.

 

2. Dalībvalstis, kuras ir nolēmušas vienotā maksājuma shēmu piemērot reģionālā līmenī, reģionālā līmenī drīkst piemērot šajā nodaļā minēto piemaksu.

 

3. Maksājumu saskaņā ar 1. punktu piemēro tikai lauksaimniekiem, kas 2014. gadā aktivizējuši tiesības uz maksājumu vai saņem maksājumus atbilstīgi vienotā maksājuma shēmai.

 

4. Piemaksu saskaņā ar 1. punktu dalībvalstis aprēķina, nosakot skaitli, kas nedrīkst būt lielāks par 65 % no valsts vai reģiona vidējās maksājuma summas par hektāru, un reizinot to ar maksājumtiesību skaitu, ko aktivizējis lauksaimnieks saskaņā ar 35. panta 1. punktu, vai atbalsttiesīgo hektāru skaitu, ko lauksaimnieks pieteicis atbilstīgi vienotā platībmaksājuma shēmai. Šo maksājumtiesību skaits vai hektāru skaits nedrīkst būt lielāks par 30 hektāriem vai XII.a pielikumā noteikto lauksaimniecības uzņēmumu vidējo platību, ja šī vidējā platība attiecīgajā dalībvalstī ir lielāka par 30 hektāriem.

"

Ja pirmajā daļā noteiktās maksimālās summas tiek ievērotas, dalībvalstis drīkst valsts līmenī noteikt hektāru skaita gradācijas līmeni, kā noteikts saskaņā ar pirmo daļu, kas vienlīdzīgi piemērojams visiem lauksaimniekiem.

 

Valstī vidējo maksājuma summu par hektāru atbilstīgi pirmajai daļai dalībvalstis nosaka, pamatojoties uz VIII pielikumā noteikto maksimālo summu valstī kalendārajā gadā un atbalsttiesīgo hektāru platībām, kas 2014. gadā pieteiktas saskaņā ar 35. pantu vai vienoto platībmaksājumu shēmu.

 

Reģionā vidējo maksājuma summu par hektāru atbilstīgi pirmajai daļai dalībvalstis nosaka, ņemot vērā objektīvus kritērijus.

 

5. Dalībvalstis nodrošina, ka piemaksas netiek izmaksātas lauksaimniekiem, par kuriem ir zināms, ka tie pēc 2011. gada 19. oktobra ir sadalījuši savus uzņēmumus tikai tādēļ, lai saņemtu pārdalošo maksājumu. Tas attiecas arī uz lauksaimniekiem, kuru saimniecības tiek izveidotas, veicot minēto pārdalīšanu.

 

72.b pants

 

Finanšu noteikumi

 

1. Lai finansētu šajā nodaļā minēto maksājumu, dalībvalstis var izmantot līdz 30 % no VIII pielikumā noteiktā valsts maksimālā apjoma 2014. kalendārajam gadam.

 

2. Pamatojoties uz valsts maksimālā apjoma procentuālo daļu, ko dalībvalstis izmanto saskaņā ar 1. punktu, Komisija, ievērojot 141.a pantā paredzēto procedūru, pieņem deleģētos aktus, ar kuriem nosaka attiecīgā maksājuma maksimālo apjomu un pielīdzina maksimālos apjomus atbilstīgi VIII pielikumam.”

 

 

______________

 

* OV ierakstīt datumu: trīs mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Grozījums Nr.   19

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 6.a apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 73/2009

111. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) regulas 111. panta 5. punkta trešo daļu groza šādi:

 

“Attiecībā uz saimniecībām, kas atrodas visā dalībvalsts teritorijā, ja attiecīgajā dalībvalstī no visa liellopu kopskaita lielu daļu veido zīdītājgovis, kas veido vismaz 30 % no kopējā govju skaita, un ja vismaz 30 % no nokautajiem vīriešu kārtas liellopiem pieder S, E un U uzbūves klasei, no ELGF finansē visu papildpiemaksu. To, vai šīs procentuālās daļas ir pārsniegtas, nosaka, pamatojoties uz vidējo rādītāju, kas aprēķināts par diviem gadiem pirms gada, par kuru piešķir piemaksu.”

Pamatojums

Ir lietderīgi jāizmanto pārejas noteikumi, lai ātrāk likvidētu valsts piemaksas par zīdītājgovīm, paredzot pašreizējās Regulas (EK) Nr. 73/2009 111. panta pielāgošanu (paplašinot nokauto vīriešu kārtas liellopu apjomu, tajā iekļaujot U uzbūves klasi), lai 2014. gadā no ELGF varētu atbalstīt liellopu audzēšanu. Šis vienkāršais tehniskais pielāgojums ir līdzeklis, kā varētu ātri palīdzēt tiem liellopu audzēšanas reģioniem, kas atrodas sarežģītā situācijā.

Grozījums Nr.   20

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 7.a apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 73/2009

124. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a) regulas 124. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādu:

 

1. Jaunās dalībvalsts, izņemot Bulgāriju un Rumāniju, lauksaimniecības zemes platība, uz kuru attiecas vienotā platībmaksājuma shēma, ir daļa no tajā izmantotās lauksaimniecības zemes platības, kas neatkarīgi no tā, vai šī platība tiek vai netiek izmantota ražošanā, bija labā lauksaimnieciskā stāvoklī un kura vajadzības gadījumā koriģēta saskaņā ar objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem, ko attiecīgā jaunā dalībvalsts nosaka pēc Komisijas apstiprinājuma saņemšanas.

 

Šajā sadaļā „izmantotā lauksaimniecības zemes platība” ir kopējā platība, ko aizņem aramzeme, ilggadīgās ganības, ilggadīgās kultūras un piemājas dārzi, kā statistikas vajadzībām noteikusi Komisija.

 

Attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju lauksaimniecības zemes platība, uz kuru attiecas vienotā platībmaksājuma shēma, ir daļa no tajās izmantotās lauksaimniecības zemes platības, kas tiek uzturēta labā lauksaimniecības stāvoklī, neatkarīgi no tā, vai šī platība tiek vai netiek izmantota ražošanā, un kuru vajadzības gadījumā koriģē saskaņā ar objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem, ko Bulgārija un Rumānija nosaka pēc Komisijas apstiprinājuma saņemšanas.

 

2. Visi lauksaimniecības zemes gabali, kas atbilst 1. punktā izklāstītajiem kritērijiem, kā arī par lauksaimniecības zemes gabaliem, kuros iestādīts pamežs ar īsu augseku (KN kods ex06029041), ir tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar vienotā platībmaksājuma shēmu. Tomēr attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju visi lauksaimniecības zemes gabali, kas atbilst 1. punktā paredzētajiem kritērijiem, kā arī lauksaimniecības zemes gabali, kuros iestādīts pamežs ar īsu augseku (KN kods ex 0602 90 41), ir tiesīgi saņemt atbalstu.

 

Izņemot force majeure vai ārkārtējus apstākļus, pirmajā daļā minētie zemes gabali ir lauksaimnieka rīcībā dienā, ko noteikusi dalībvalsts un kas nevar būt vēlāk par laiku, kas minētajā dalībvalstī noteikts atbalsta pieprasījuma grozījumam.

 

Atbalsttiesīgās platības minimālais apjoms vienai saimniecībai, par ko var pieprasīt maksājumus, ir 0,3 ha. Tomēr jebkura jaunā dalībvalsts, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem un pēc Komisijas apstiprinājuma saņemšanas, var pieņemt lēmumu noteikt lielāku minimālo lielumu, kas nepārsniedz 1 ha.”

Pamatojums

Tiek aizstātas Regulas (EK) Nr. 73/2009 124. panta 1. un 2. punkts; teksta pielāgošana pilnvarām, kas Eiropas Parlamentam piešķirtas sarunām par Tiešo maksājumu regulu (2013. gada 13. marta lēmums).

Grozījums Nr.   21

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 8.a apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 73/2009

133.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) V sadaļā iekļauj šādu pantu:

 

„133.b pants

 

Pārejas posma valsts atbalsts 2014. gadā

 

1. Jaunās dalībvalstis, kuras piemēro vienotos platībmaksājumus saskaņā ar 122.  pantu, var pieņemt lēmumu 2014. gadā piešķirt pārejas posma valsts atbalstu.

 

2. Bulgārija un Rumānija saskaņā ar šo pantu var piešķirt atbalstu vienīgi tad, ja tās līdz [viens mēnesis, sākot no šīs regulas piemērošanas datuma] nolemj nepiešķirt nekādus papildu valsts tiešos maksājumus saskaņā ar 132. pantu.

 

3. Atbalstu var piešķirt lauksaimniekiem nozarēs, kurām pārejas posma valsts atbalsts saskaņā ar 133.a pantu vai — Bulgārijas un Rumānijas gadījumā —  papildu valsts tiešie maksājumi saskaņā ar 132. pantu tika piešķirti 2013. gadā.

 

4. Nosacījumi atbalsta piešķiršanai ir identiski tiem, ar kuriem 2013. gadā atļauj piešķirt maksājumus saskaņā ar 132. vai 133.a pantu, izņemot maksājumu samazinājumu, kas veikts, piemērojot 132. panta 2. punktu saistībā ar šīs regulas 7. un 10. pantu. Tomēr dalībvalstis pēc Komisijas atļaujas saņemšanas var mainīt nosacījumus atsaistītā atbalsta piešķiršanai.

 

5. Atbalsta kopējo summu, ko var piešķirt lauksaimniekiem kādā no 2. punktā minētajām nozarēm, ierobežo līdz 80 % no īpašā nozares finansējuma 2013. gadam, kā to atļāvusi Komisija saskaņā ar 133.a panta 5. punktu, vai kā — Bulgārijas un Rumānijas gadījumā — ir atļauts saskaņā ar 132. panta 7. punktu.

 

Kipras gadījumā īpašais nozaru finansējums ir izklāstīts šīs regulas XVII.a pielikumā.

 

6. Jaunās dalībvalstis paziņo Komisijai par 1. un 2. punktā minētajiem lēmumiem ne vēlāk kā līdz 2014. gada 31. martam. Paziņojumā par 1. punktā minēto lēmumu iekļauj šādu informāciju:

 

(a) finansējumu katrai nozarei;

 

(b) vajadzības gadījumā pārejas posma valsts atbalsta maksimālo likmi.

 

7. Jaunās dalībvalstis, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem un ņemot vērā ierobežojumus, kurus saskaņā ar 5. punktu noteikusi Komisija, var pieņemt lēmumu par piešķiramā pārejas posma valsts atbalsta apjomu.”

Pamatojums

Regulā (EK) Nr. 73/2009 ir iekļauts 133.b pants; teksta pielāgošana pilnvarām, kas Eiropas Parlamentam piešķirtas sarunām par Tiešo maksājumu regulu (2013. gada 13. marta lēmums).

Grozījums Nr.   22

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 9. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 73/2009

136.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Līdz [...]1 dalībvalstis var nolemt kā papildu atbalstu lauku attīstības programmu pasākumiem, ko finansē no ELFLA saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. [...] [RD]*, darīt pieejamus līdzekļus apmērā līdz [15] % no valstu maksimālajiem gada apjomiem 2014.−2019. kalendārajam gadam, kuri attiecībā uz 2014. gadu ir noteikti šīs regulas VIII pielikumā un attiecībā uz 2015.−2019. gadu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. [DP]** II pielikumā. Rezultātā attiecīgā summa vairs nav pieejama tiešo maksājumu piešķiršanai.

1. Līdz [...]1 dalībvalstis var nolemt kā papildu atbalstu lauku attīstības programmu pasākumiem, ko finansē no ELFLA saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. [...] [RD]*, darīt pieejamus līdzekļus apmērā līdz 15 % no valstu maksimālajiem gada apjomiem 2014.−2019. kalendārajam gadam, kuri attiecībā uz 2014. gadu ir noteikti šīs regulas VIII pielikumā un attiecībā uz 2015.−2019. gadu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. [DP]** II pielikumā. Rezultātā attiecīgā summa vairs nav pieejama tiešo maksājumu piešķiršanai.

Pirmajā daļā minēto lēmumu paziņo Komisijai līdz minētajā daļā norādītajam datumam.

Pirmajā daļā minēto lēmumu paziņo Komisijai līdz minētajā daļā norādītajam datumam.

Procentuālā daļa, kas paziņota saskaņā ar otro daļu, pirmajā daļā minētajiem gadiem ir vienāda.

Šajā lēmumā nosaka minētajā daļā norādīto procentuālo likmi, kas katrā kalendārajā gadā var atšķirties.

 

Dalībvalstis, kuras attiecībā uz 2014. kalendāro gadu neizmanto pirmajā daļā paredzētos noteikumus, var līdz 2014. gada 1. augustam pieņemt pirmajā daļā minēto lēmumu attiecībā uz periodu no 2015. gada līdz 2020. gadam un līdz 2014. gada 1. augustam paziņo par šo lēmumu Komisijai.

 

Dalībvalstis var nolemt pārskatīt šajā punktā minēto lēmumu; lēmums par pārskatīšanu stājas spēkā 2018. kalendārajā gadā. Šādā pārskatīšanā nesamazina procentuālo likmi, kas paziņota Komisijai saskaņā ar pirmo, otro un trešo daļu. Dalībvalstis par šādiem pārskatīšanas lēmumiem paziņo Komisijai līdz 2017. gada 1. augustam.”

______________

______________

1 OV ierakstīt datumu: 7 dienas pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

1 OV ierakstīt datumu: trīs mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Pamatojums

Kompromisa grozījums, kas paredz iekļaut tekstu, par kuru tika panākta vienošanās 2013. gada 24. septembra trialoga sanāksmē.

Grozījums Nr.   23

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 9. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 73/2009

136.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. [Dalībvalstis], kas neizmanto 1. punktā paredzēto iespēju, [līdz ...1 var nolemt līdzekļus apmērā līdz [15] % no summas, kas atvēlēta to lauku attīstības programmu pasākumu atbalstam, kurus 2015.−2020. gada periodā finansē no ELFLA saskaņā ar Regulu (ES) Nr. [...] [RD], darīt pieejamus šajā regulā un Regulā (ES) Nr. [DP] paredzētu tiešo maksājumu veidā]. Bulgārija, Igaunija, Somija, Latvija, Lietuva, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Spānija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste var nolemt tiešo maksājumu veidā darīt pieejamus [vēl] [10 %] no lauku attīstībai atvēlētās summas. Rezultātā attiecīgā summa vairs nav pieejama atbalsta pasākumiem saskaņā ar lauku attīstības programmu.

2. Dalībvalstis, kuras neizmanto 1. punktā paredzēto iespēju, līdz ...1 var nolemt kā tiešos maksājumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. [...] [DP] darīt pieejamus līdz 15 % vai — Apvienotās Karalistes, Bulgārijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovākijas, Somijas, Spānijas un Zviedrijas gadījumā — līdz 25 % no summas, kas 2020.−2020. gada periodā piešķirta, lai atbalstītu lauku attīstības programmas pasākumus, ko saskaņā ar Regulu (ES) Nr. […] [RD] finansē no ELFLA. Rezultātā attiecīgā summa vairs nav pieejama atbalsta pasākumiem saskaņā ar lauku attīstības programmu.

Pirmajā daļā minēto lēmumu paziņo Komisijai līdz minētajā daļā norādītajam datumam.

Pirmajā daļā minēto lēmumu paziņo Komisijai līdz minētajā daļā norādītajam datumam.

Procentuālā daļa, kas paziņota saskaņā ar otro daļu, 1. punkta pirmajā daļā minētajiem gadiem ir vienāda.

Šajā lēmumā nosaka minētajā daļā norādīto procentuālo likmi, kas katrā kalendārajā gadā var atšķirties.

 

Dalībvalstis, kuras attiecībā uz 2015. gadu neizmanto pirmajā daļā paredzētos noteikumus, var līdz 2014. gada 1. augustam pieņemt pirmajā daļā minēto lēmumu attiecībā uz 2016.–2020. gada periodu un līdz 2014. gada 1. augustam paziņo par šo lēmumu Komisijai.

 

Dalībvalstis var nolemt pārskatīt šajā punktā minēto lēmumu; lēmums stājas spēkā attiecībā uz 2019. un 2020. finanšu gadu. Šādā pārskatīšanā nepalielina procentuālo likmi, kas paziņota Komisijai saskaņā ar pirmo, otro un trešo daļu. Dalībvalstis par šādiem pārskatīšanas lēmumiem paziņo Komisijai līdz 2017. gada 1. augustam.

______________

______________

OV ierakstīt datumu: 7 dienas pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

1 OV ierakstīt datumu: trīs mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(Teksta daļas “Bulgārija, Igaunija, Somija, Latvija, Lietuva, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Spānija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste” un „no summas, kas 2020.−2020. gada periodā piešķirta, lai atbalstītu lauku attīstības programmas pasākumus, ko saskaņā ar Regulu (ES) Nr. […] [RD] finansē no ELFLA” ir samainītas vietām un pievienota frāze „līdz 25 %”.)

Pamatojums

Kompromisa grozījums, kas paredz iekļaut tekstu, par kuru tika panākta vienošanās 2013. gada 24. septembra trialoga sanāksmē.

Grozījums Nr.   24

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 9.a apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 73/2009

136.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.a Pievieno šādu 136.b pantu:

 

“136.b pants

 

Dalībvalstis, kuras saskaņā ar 136. pantu pieņēmušas lēmumu no 2011. finanšu gada Kopienas atbalsta rīcībā nodot zināmu summu saistībā ar lauku attīstības programmu plānošanai un finansēšanai ar Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA), šādas summas atbilstīgi VIII.a pielikumam nodod Kopienas atbalsta rīcībā arī 2015. finanšu gadā.

Pamatojums

Iekļauts noteikums, kas tām dalībvalstīm, kuras līdz šim neizmantotos pirmā pīlāra līdzekļus pārvirza uz otro pīlāru, nodrošina iespēju šo praksi turpināt arī pēc 2014. gada.

Grozījums Nr.   25

Regulas priekšlikums

5.a pants (jauns)

Regula (EK) Nr. 1698/2005

70. pants – 4.c punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a pants

 

Regulas (EK) Nr. 1698/2005 grozījums

 

Regulu (EK) Nr. 1698/2005 groza šādi:

 

1. regulas 70. panta 4.c punktu groza šādi:

 

(a) pirmās daļas ievaddaļu aizstāj ar šādu:

 

 

“Atkāpjoties no 3., 4. un 5. punktā noteiktajiem robežlielumiem, ELFLA ieguldījumu var palielināt ne vairāk kā līdz 95 % no attiecināmajiem valsts izdevumiem reģionos, kas ir tiesīgi tos saņemt saskaņā ar Konverģences mērķi, un attālākajos reģionos un Egejas jūras nelielajās salās, un līdz 85 % no attiecināmajiem valsts izdevumiem citos reģionos. Šīs likmes piemēro attiecināmajiem izdevumiem, kas nesen deklarēti katrā apstiprinātajā izdevumu deklarācijā un kas radušies laikposmā pēc ...1, kad dalībvalsts atbilst vienam no šiem nosacījumiem:”;

 

(b) otro daļu aizstāj ar šādu:

 

“Dalībvalsts, kas vēlas izmantot pirmajā daļā paredzēto atkāpi, iesniedz lūgumu Komisijai attiecīgi grozīt savu lauku attīstības programmu. Atkāpi piemēro, tiklīdz Komisija ir apstiprinājusi programmas grozījumu.”

 

___________________

 

1 OV ierakstīt šīs regulas spēkā stāšanās dienu.

Pamatojums

Komisijas priekšlikums COM(2013)0521, ar kuru paredzēts pagarināt augstāku līdzfinansējuma likmju piemērošanu tām dalībvalstīm, kuras apdraud nopietnas finansiālās stabilitātes grūtības, būtu jāiekļauj arī šajā regulējumā.

Grozījums Nr.   26

Regulas priekšlikums

5.b pants (jauns)

Regula (EK) Nr. 1234/2007

182. pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b pants

 

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 grozījums

 

Regulu (EK) Nr. 1234/2007 groza šādi:

 

Regulas 182. panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

 

“Papildus Savienības atbalstam, kas piešķirts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 68. panta 1. punkta b) apakšpunktu, dalībvalstis līdz 2015. gada 31. maijam piensaimniecības nozares lauksaimniekiem var piešķirt valsts atbalstu, kura kopējā gada summa nepārsniedz 55 % no maksimālā apjoma, kas noteikts minētās regulas 69. panta 4. un 5. punktā. Tomēr Kopienas atbalsta un valsts atbalsta kopējā summa minētās regulas 69. panta 4. punktā norādītajiem pasākumiem nekādā gadījumā nepārsniedz 69. panta 4. un 5. punktā noteikto maksimālo apjomu.”

Pamatojums

Arī 2014. gada pārejas periodā, īpaši sevišķi smagos gadījumos, būtu jāspēj izmaksāt valsts atbalstu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 182. panta 7. punktu, kuru var piešķirt papildus īpašajam atbalstam, kurš paredzēts Regulas (EK) Nr. 73/2009 68. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

Grozījums Nr.   27

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Regula (ES) Nr. [....] [DP]

14. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Elastīga līdzekļu pārvietošana starp pīlāriem

svītrots

"1. Dalībvalstis līdz [...] var nolemt līdzekļus apmērā līdz [15] % no valstu maksimālajiem gada apjomiem 2014.−2019. kalendārajam gadam, kuri attiecībā uz 2014. gadu ir noteikti Regulas (EK) Nr. 73/2009 VIII pielikumā un attiecībā uz 2015.−2019. gadu šīs regulas II pielikumā, darīt pieejamus kā papildu atbalstu lauku attīstības programmu pasākumiem, ko finansē no ELFLA saskaņā ar Regulu (ES) Nr. [...] [RD]. Rezultātā attiecīgā summa vairs nav pieejama tiešo maksājumu piešķiršanai.

 

Pirmajā daļā minēto lēmumu paziņo Komisijai līdz minētajā daļā norādītajam datumam.

 

Procentuālā daļa, kas paziņota saskaņā ar otro daļu, pirmajā daļā minētajiem gadiem ir vienāda.

 

2. [Dalībvalstis], kas neizmanto 1. punktā paredzēto iespēju, [līdz ... var nolemt līdzekļus apmērā līdz [15] % no summas, kas atvēlēta to lauku attīstības programmu pasākumu atbalstam, kurus 2015.−2020. gada periodā finansē no ELFLA saskaņā ar Regulu (ES) Nr. [...] [RD], darīt pieejamus Regulā (EK) Nr. 73/2009 un šajā regulā paredzētu tiešo maksājumu veidā]. Bulgārija, Igaunija, Somija, Latvija, Lietuva, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Spānija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste var nolemt tiešo maksājumu veidā darīt pieejamus [vēl] [10 %] no lauku attīstībai atvēlētās summas. Rezultātā attiecīgā summa vairs nav pieejama atbalsta pasākumiem saskaņā ar lauku attīstības programmu.

 

 

Pirmajā daļā minēto lēmumu paziņo Komisijai līdz minētajā daļā norādītajam datumam.

 

Procentuālā daļa, kas paziņota saskaņā ar otro daļu, 1. punkta pirmajā daļā minētajiem gadiem ir vienāda.”;

 

(3) regulas 57. panta 2. punktā pēc pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

 

“Tomēr to turpina piemērot attiecībā uz atbalsta pieteikumiem, kas ir saistīti ar pieprasījumu gadiem, kuri sākas pirms 2015. gada 1. janvāra.”;

 

(4) regulas 59. panta otro un trešo daļu aizstāj ar šādām:

 

“To piemēro no 2015. gada 1. janvāra.

 

Tomēr 20. panta 5. punktu, 22. panta 6. punktu, 35. panta 1. punktu, 37. panta 1. punktu un 39. pantu piemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.”

 

Pamatojums

Kompromisa grozījums, kurā atspoguļota vienošanās, kas attiecībā uz DP regulu panākta pēdējā 2013. gada 24. septembra trialoga sanāksmē, un kura tekstu nebūtu jāgroza ar pārejas noteikumiem.

Grozījums Nr.   28

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

Regula (ES) Nr. [....] [DP]

59. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

regulas 59. panta otro un trešo daļu aizstāj ar šādām:

regulas 59. panta otro un trešo daļu aizstāj ar šādām:

“To piemēro no 2015. gada 1. janvāra.

“To piemēro no 2015. gada 1. janvāra.

Tomēr 20. panta 5. punktu, 22. panta 6. punktu, 35. panta 1. punktu, 37. panta 1. punktu un 39. pantu piemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.”

Tomēr 18. panta 2. punktu, 20. panta 5. punktu, 22. panta 6. punktu, 28.a panta 1. punktu, 35. panta 1. punktu, 37. panta 1. punktu un 39. pantu piemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.”

Pamatojums

Šis grozījums izdarīts saskaņā ar 2013. gada 26. jūnija politisko vienošanos, un tas formāli jāapstiprina Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.   29

Regulas priekšlikums

7. pants – -1.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. [...] [HZ]

113. pants – 1. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Regulas (ES) Nr. […] [HZ] 113. panta 1. punktā pēc pirmās daļas iekļauj šādu daļu.

 

„Tomēr Regulas (EK) Nr. 1290/2005 44.a pantu un attiecīgos īstenošanas noteikumus turpina piemērot maksājumiem, kas veikti 2013. un 2014. finanšu gadā.”

Pamatojums

Lauksaimnieki būtu jāinformē par viņu personas datu publicēšanu pirms viņi iesnieguši attiecīgos pieteikumus atbalsta saņemšanai. Jāparedz pietiekami ilgs laiks iestādēm, lai tās sagatavotos datu publicēšanas noteikumu īstenošanai veidā, kas atbilst uzdevumam par lauksaimniecības politikas labāku izpratni, kā arī atbalsta lauksaimniecības jomā likumībai. Tālab jaunos pārredzamības noteikumus būtu jāpiemēro, sākot no 2015. finanšu gada.

Grozījums Nr.   30

Regulas priekšlikums

7. pants – -1.b punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. [...] [HZ]

114.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Iekļauj šādu 114.a pantu:

 

„114.a pants

 

Atkāpes

 

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 966/2012 59. panta 5. punkta un šīs regulas 9. panta 1. punkta, apliecinātājiestādes atzinumā par 2014. un 2015. gadu nav jāiekļauj izmantoto procedūru likumības un atbilstības apstiprinājums.”

Pamatojums

Tas, ka apliecinātājiestādēm jāveic pārbaudes uz vietas un pēc tam tās jāatkārto, kā arī ļoti īsā laikā jāiepazīstas ar noteikumiem par tiesībām saņemt atbalstu, kamēr, tās, balstoties uz KLP, atkal mainās, nekāda gadījumā nav rentabli. Tālab likumības un atbilstības pārbaude (Regulas Nr. 966/2012 59. panta 5. punkts un horizontālās regulas 9. panta 1. punkts) būtu jāpiemēro tikai sākot ar 2016. finanšu gadu.

Grozījums Nr.   31

Regulas priekšlikums

7. pants

Regula (ES) Nr. [...] [HZ]

115. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

1. Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra ar šādiem izņēmumiem:

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

 

2. Tomēr:

(a) tās 7., 8. un 9. pantu piemēro no 2013. gada 16. oktobra;

(a) tās 7., 8., 16., 24.a un 25. pantu piemēro no 2013. gada 16. oktobra;

(b) tās 18., 42., 43. un 45. pantu piemēro no 2013. gada 16. oktobra attiecībā uz izdevumiem, kas radušies no 2013. gada 16. oktobra;

(b) neskarot no 114.a pantu, tās 9., 18., 42. un 45. pantu piemēro no 2013. gada 16. oktobra izdevumiem, kas radušies sākot no šī datuma;

(c) III sadaļu, V sadaļas II nodaļu un VI sadaļu piemēro no 2015. gada 1. janvāra.” "

(c) 54. pantu, III sadaļu, IV sadaļu un V sadaļu piemēro no 2015. gada 1. janvāra, izņemot sCMO regulas V sadaļu, kuru piemēro no 2014. gada 1. janvāra;

 

(ca) regulas 110. pantu piemēro maksājumiem, kurus veic, sākot no 2016. gada un turpmākos gadus, un 110.a – 110.d pantu piemēro maksājumiem, kurus veic, sākot no 2015.  finanšu gada un turpmākos gadus.

Pamatojums

As regards point (c), in order to avoid misinterpretations and unnecessary administrative costs and burden, the whole of Title V should apply from 1 January 2015 except as regards the application of the sCMO Regulation. Currently, the text of Art. 115(c) provides that only Chapter II of Title V (i.e. IACS) would apply from 1 January 2015, but other provisions, such as Art. 60-67 on general principles on checks, would apply already in 2014.As regards point (d), to make it possible to compare data and results, the monitoring and evaluation of the CAP (Art. 110) should apply from 16 October 2015 (i.e. after the CAP reform).As regards the transparency provisions (Art. 110a - 110d), Art. 110c of HZ Regulation states that the farmers have to be informed about the publication of their names, municipalities, support amounts etc. Payments have been claimed for financial year 2014 already in early spring 2013, before the now-proposed timetable was in the draft regulation concerning transitional provisions. Thus, the farmers have not been informed about the publication at the stage when they claimed support for the financial year 2014. Therefore, it is not possible to publish this information about payments made for financial year 2014 (claimed in 2013). The minimum is that the publication would be made as regards payments made from financial year 2015 onwards.

Grozījums Nr.   32

Regulas priekšlikums

8. pants – -1. punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. [...][sCMO]

149. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1) Regulas (ES) Nr. […] [sCMO] 149. pantā pievieno šādu 149.a punktu:

 

“149.a Valsts atbalsta maksājumi konkrētām nozarēm Somijā

 

Saņemot Komisijas atļauju, Somija 2014.–2020. gada periodā var veikt regresīvus valsts atbalsta maksājumus nozarēm, kas paredzētas Komisijas 2008. gada 27. februāra lēmumā par pārejas valsts atbalsta programmu lauksaimniekiem Somijas dienvidos1. Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem sniedz atļauju šo maksājumu veikšanai, kā arī paredz precīzākus noteikumus šī atbalsta piešķiršanai. Minētos īstenošanas aktus pieņem, neizmantojot [162. pantā] minēto procedūru.

 

____________

 

1 COM(2008)696 final.”

Pamatojums

Lai saglabātu dažāda veida lauksaimniecisko ražošanu Somijas dienvidos, Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras atļaut valsts atbalsta maksājumus dažām lauksaimniecības nozarēm, kuras kopš Somijas pievienošanās ES bija tiesīgas saņemt valsts atbalstu, balstoties uz Komisijas lēmumiem.

Grozījums Nr.   33

Regulas priekšlikums

9. pants

Regula (ES) Nr. [...] [RD]

64. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Regulas (ES) Nr. […] [RD] 64. panta 4. un 5. punktu aizstāj ar šādiem:

svītrots

"4. Komisija ar īstenošanas aktu nosaka 1. punktā minēto summu ikgadēju sadalījumu dalībvalstīm, atskaitot 2. punktā minēto summu un ņemot vērā līdzekļu pārvietojumus, kas minēti Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009* 136.a panta 2. punktā.

 

Nosakot ikgadējo sadalījumu, Komisija ņem vērā:

 

(a) objektīvus kritērijus, kas saistīti ar 4. pantā minētajiem mērķiem, un

 

(b) iepriekšējos rezultātus.

 

5. Papildus 4. punktā minētajām summām tajā pašā punktā minētajā īstenošanas aktā iekļauj arī līdzekļus, kas pārvietoti uz ELFLA, piemērojot Regulas (EK) Nr. 73/2009 136.a panta 1. punktu un Regulas (ES) Nr. [DP] 7. panta 2. punktu, un − attiecībā uz 2013. kalendāro gadu − līdzekļus, kas pārvietoti uz ELFLA, piemērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009 10.b un 136. pantu. "

 

_______

 

* OV L 30, 31.1.2009., 16. lpp.”

 

Pamatojums

Kompromisa grozījums, kurā atspoguļota vienošanās, kas attiecībā uz RD regulu panākta pēdējā 2013. gada 24. septembra trialoga sanāksmē, un kura tekstu nebūtu jāgroza ar pārejas noteikumiem.

Grozījums Nr.   34

Regulas priekšlikums

I pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atbilstošie panti par pasākumiem, kas saistīti ar dzīvniekiem, un platībatkarīgajiem pasākumiem 2007.−2013. gada un 2014.−2020. gada plānošanas periodā

Atbilstošie panti par pasākumiem 2007.−2013. gada un 2014.−2020. gada plānošanas periodā

Pamatojums

Atbilstību tabulā būtu jāiekļauj arī ieguldījumu pasākumi.

Grozījums Nr.   35

Regulas priekšlikums

I pielikums – -1. – -1.c rinda (jaunas)

 

 

 

Grozījums

Regula (EK) Nr. 1698/2005

Regula (ES) Nr. […] [RD]

20. panta b) punkta i) apakšpunkts — lauku saimniecību modernizācija

18. pants — ieguldījumi materiālajos aktīvos

20. panta b) punkta iii) apakšpunkts — pievienotās vērtības radīšana lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem

18. pants — ieguldījumi materiālajos aktīvos un 27. pants — ieguldījumi jaunos mežsaimniecības paņēmienos un mežsaimniecības produktu apstrādē un laišanā tirgū

20. panta b) punkta iv) apakšpunkts — sadarbība jaunu lauksaimniecības un pārtikas nozares, kā arī mežsaimniecības nozares produktu, procesu un tehnoloģiju izstrādē

36. pants — sadarbība

20. panta b) punkta v) apakšpunkts — infrastruktūras uzlabojumi un attīstība attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu,

18. pants — ieguldījumi materiālajos aktīvos un 27. pants — ieguldījumi jaunos mežsaimniecības paņēmienos un mežsaimniecības produktu apstrādē un laišanā tirgū

Grozījums Nr.   36

Regulas priekšlikums

II pielikums – ievaddaļa

Regula (EK) Nr. 73/2009

II, III, VIII pielikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Regulas (EK) Nr. 73/2009 II, III un VIII pielikumu groza šādi:

Regulas (EK) Nr. 73/2009 II, III un VIII pielikumu groza šādi un pievieno jaunu VIII.a un XII.a pielikumu:

Grozījums Nr.   37

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) II pielikuma B. punktā „Sabiedrības, dzīvnieku un augu veselība” 9. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

 

9. Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).

 

55. pants, pirmais un otrais teikums

Grozījums Nr.   38

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts

2. III pielikumu groza šādi:

 

a) ierakstu “Ūdens aizsardzība un apsaimniekošana” aizstāj ar šādu:

Ūdens aizsardzība un apsaimniekošana:

– Buferjoslu izveide gar ūdensteci(1)

 

– Ja apūdeņošanā lietotā ūdens izmantošanai nepieciešama atļauja, − atļauju procedūru ievērošana

Ūdens aizsardzība pret piesārņojumu un noteci, ūdens izmantojuma pārvaldība

Papildinājumā noteiktie pasākumi

(1) Piezīme. LLVA buferjoslās gan īpaši jutīgajās zonās, kas noteiktas atbilstīgi Direktīvas 91/676/EEK 3. panta 2. punktam, gan ārpus tām jāievēro vismaz tās prasības, kas saistītas ar nosacījumiem mēslojuma iestrādāšanai zemē tuvu ūdenstecēm, kā minēts Direktīvas 91/676/EEK II pielikuma A punkta 4. apakšpunktā, un jāpiemēro saskaņā ar dalībvalstu rīcības programmām, kuras izveidotas saskaņā ar Direktīvas 91/676/EEK 5. panta 4. punktu.”;

 

Grozījums

2. III pielikumu groza šādi:

 

a) ierakstu “Ūdens aizsardzība un apsaimniekošana” aizstāj ar šādu:

Ūdens aizsardzība un apsaimniekošana:

– Buferjoslu izveide gar ūdensteci(1)

 

– Ja apūdeņošanā lietotā ūdens izmantošanai nepieciešama atļauja, − atļauju procedūru ievērošana

Pazemes ūdeņu aizsardzība pret piesārņojumu

Papildinājumā noteiktie pasākumi, ciktāl tie parasti attiecas uz lauksaimniecības praksi (2)

(1) Piezīme. LLVA buferjoslās gan īpaši jutīgajās zonās, kas noteiktas atbilstīgi Direktīvas 91/676/EEK 3. panta 2. punktam, gan ārpus tām jāievēro vismaz tās prasības, kas saistītas ar nosacījumiem mēslojuma iestrādāšanai zemē tuvu ūdenstecēm, kā minēts Direktīvas 91/676/EEK II pielikuma A punkta 4. apakšpunktā, un jāpiemēro saskaņā ar dalībvalstu rīcības programmām, kuras izveidotas saskaņā ar Direktīvas 91/676/EEK 5. panta 4. punktu.”;

(2) LLVA standarts neattiecas uz mēslošanu un augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu saistībā ar labu lauksaimniecības praksi.

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā LLVA standartu formulējums attiecībā uz gruntsūdeņu aizsardzību ir pārāk plašs un var nesamērīgi ierobežot arī atbilstīgas lauksaimnieciskās darbības. Tādēļ ir skaidri jānosaka, ka:

– minētais standarts atteicas tikai uz pazemes ūdeņu aizsardzību (neietverot virszemes ūdeņus),

– ir jānosaka tikai tie pasākumi, kas attiecas uz parasto lauksaimniecības praksi, un

– arī turpmāk drīkst lietot mēslojumu un augu aizsardzības līdzekļus, ja tā dara atbilstīgi noteikumiem.

Grozījums Nr.   39

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 73/2009

VIII.a pielikums (jauns)

 

Grozījums

(4) Pēc VIII pielikuma pievieno šādu VIII.a pielikumu:

VIII.a pielikums (EUR 1000)

Dalībvalsts

2014

Vācija

42 600

Zviedrija

9 000

Pamatojums

Iekļauts noteikums, kas tām dalībvalstīm, kuras līdz šim neizmantotos pirmā pīlāra līdzekļus pārvirza uz otro pīlāru, nodrošina iespēju šo praksi turpināt arī pēc 2014. gada.

Grozījums Nr.   40

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 73/2009

XII.a pielikums (jauns)

 

Grozījums

Pēc XII pielikuma pievieno šādu XII.a pielikumu:

“XII.a pielikums

Lauku saimniecības vidējais lielums, kas jāņem vērā saskaņā ar 72.a pantu

Dalībvalsts

Lauku saimniecības vidējais lielums (hektāros)

Beļģija

Bulgārija

Čehija

Dānija

Vācija

Igaunija

Īrija

Grieķija

Spānija

Francija

Horvātija

Itālija

Kipra

Latvija

Lietuva

Luksemburga

Ungārija

Malta

Nīderlande

Austrija

Polija

Portugāle

Rumānija

Slovēnija

Slovākija

Somija

Zviedrija

Apvienotā Karaliste

296

89

60

46

39

32

5

24

52

5.9

8

4

16

12

57

7

1

25

19

6

13

3

6

28

34

43

54

 

  • [1]     Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

PASKAIDROJUMS

Eiropas Parlaments saskaņoti ar citām ES iestādēm cenšas nodrošināt reformētās KLP stāšanos spēkā 2014. gada 1. janvārī. Tomēr, lai reformētās KLP juridiskais pamats stātos spēkā 2014. gada 1. janvārī, 2013. gada rudenī ir jāpanāk iestāžu vienošanās par daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam un politiska vienošanās par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformu.

Tomēr šķiet, ka visus reformētās KLP aspektus nebūs iespējams ieviest 2014. gada 1. janvārī. Tādēļ ir vajadzīgi pārejas noteikumi, lai noteiktu tehnisko kārtību, kas ļautu viegli pielāgoties jaunajiem nosacījumiem, vienlaikus nodrošinot dažādu KLP paredzētā atbalsta veidu nepārtrauktību. Attiecībā uz tiešajiem maksājumiem ir jāatvēl pietiekami daudz laika, lai dalībvalstis un to maksājumu aģentūras varētu labi sagatavoties un pietiekami laicīgi sniegt lauksaimniekiem detalizētu informāciju par jaunajiem noteikumiem. Tādēļ pašreizējo noteikumu galveno elementu termiņš tiek pagarināts par 2014. pieprasījumu gadu vai šie elementi tiek pielāgoti, paredzot pārejas pasākumu. Saņemot Eiropas Parlamenta piekrišanu par DFS, pārejas pasākums ietver ārējās konverģences procedūru un līdzekļu elastīgu pārvietošanu starp abiem KLP pīlāriem. Lai nodrošinātu saskanību ar šīs regulas projektu, ieviešot pārejas pasākumus, ir attiecīgi jāpielāgo daži datumi, kas iekļauti Komisijas priekšlikumā par tiešo atbalstu pēc 2013. gada.

Lauku attīstības jomā pārejas noteikumi ir ierasta prakse, lai ne vien noteiktu pāreju no viena plānošanas perioda uz otru, bet arī noteiktu, kā pašreizējie pasākumi tiek pārnesti uz nākamo plānošanas periodu, ietverot arī noteikumus par to finansēšanu no jaunajiem finanšu līdzekļiem. Ir jāizveido saikne starp diviem secīgiem plānošanas periodiem. Tā kā lauku attīstības jomā ir jārisina jauni uzdevumi, ir vajadzīgas arī dažas specifiskas pārejas procedūras, jo īpaši, lai novērstu jaunā tiešo maksājumu režīma kavēšanās ietekmi uz konkrētiem lauku attīstības pasākumiem, sevišķi attiecībā uz agrovides un klimata pasākumu bāzlīniju un savstarpējās atbilstības noteikumu piemērošanu. Pārejas procedūras ir vajadzīgas arī tādēļ, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis 2014. gadā var turpināt uzņemties jaunas saistības, pat ja pašreizējā perioda līdzekļi ir pilnībā apgūti. Šīs jaunās saistības, kā arī atbilstošās pašreizējās saistības ir jāfinansē no jaunajiem finanšu līdzekļiem, kas atvēlēti nākamā plānošanas perioda lauku attīstības programmām.

Šajos pārejas pasākumos ir iekļauts arī elastības mehānisms, saskaņā ar kuru dalībvalstis var pārvietot līdzekļus starp KLP pīlāriem. Ir ierosināts minēto līdzekļu pārvietojamu apmēru ierobežot līdz 15 % attiecībā uz līdzekļu pārvietojumiem uz otro pīlāru un līdz 10 % attiecībā uz līdzekļu pārvietojumiem no otrā uz pirmo pīlāru, turklāt pēdējie ir atļauti tikai tām dalībvalstīm, kurās vidējais maksājums ir mazāks par 90 % no ES vidējā maksājuma. Lai neskartu galīgo lēmumu par šo konkrēto elementu, tās panta daļas, kas ietilpst pārejas pasākumos un atšķiras no 14. panta Komisijas priekšlikumā par tiešo atbalstu pēc 2013. gada, ir ieliktas kvadrātiekavās.

Ņemot vērā minētos faktus, Padomei un Eiropas Parlamentam līdz gada beigām ir jāpieņem īpaši pārejas noteikumi, vajadzības gadījumā grozot pašreizējos KLP pamataktus.

Budžeta komitejas ATZINUMS  (27.9.2013)

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka konkrētus pārejas noteikumus par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), groza Regulu (ES) Nr. […][RD] attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 2014. gadam un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 un Regulas (ES) Nr. […][DP], (ES) Nr. […][HZ] un (ES) Nr. […][sCMO] attiecībā uz to piemērošanu 2014. gadā
(COM(2013)0226 – C7‑0104/2013 – 2013/0117(COD))

Atzinumu sagatavoja: Giovanni La Via

ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Parlaments un citas ES iestādes intensīvi strādā, lai kopējā lauksaimniecības politika (KLP) varētu stāties spēkā 2014. gada 1. janvārī. Tādēļ 2013. gada rudenī iestādēm ir jāvienojas par daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2014.–2020. gadam, kā arī par KLP reformu, lai reformētās KLP juridiskais pamats stātos spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Tomēr ir maz ticams, ka 2014. gada 1. janvārī varēs īstenot visus KLP elementus. Tādēļ ir jāpieņem pārejas noteikumi, lai paredzētu tehniskās procedūras, nodrošinātu vienmērīgu pielāgošanos jaunajiem nosacījumiem un vienlaikus garantētu dažādu KLP sistēmā paredzētu finansēšanas iespēju nepārtrauktību. Attiecībā uz tiešajiem maksājumiem ir jāatvēl pietiekami daudz laika, lai dalībvalstis, pilnvarotie maksātāji un lauksaimnieki varētu labi sagatavoties un pietiekami laicīgi iegūt detalizētu informāciju par reformu. Tādēļ ar pārejas noteikumiem pašreizējo regulu galvenie elementi ir jāpagarina vai jāpielāgo 2014. pieteikuma gadam. Pārejas noteikumi, kas ir atkarīgi no tā, vai Eiropas Parlaments sniegs piekrišanu DFS, paredz ārējās konverģences procedūru un elastības mehānismu līdzekļu pārvietošanai starp abiem pīlāriem. Pārejas noteikumu ieviešana nozīmē to, ka ir attiecīgi jāpielāgo daži no Komisijas priekšlikumā minētajiem termiņiem attiecībā uz tiešajiem maksājumiem pēc 2013. gada, lai nodrošinātu saskaņotību ar pašreizējo regulas projektu.

Lauku attīstības jomā pārejas noteikumi ir zināma prakse, ko izmanto, lai reglamentētu pāreju uz nākamo plānošanas periodu, kā arī lai precizētu, kā attiecīgās darbības turpināsies nākamajā plānošanas periodā un kā tās tiks finansētas no jaunā budžeta. Ir jāparedz saikne starp diviem secīgiem plānošanas periodiem. Tā kā lauku reģioniem ir radušies jauni risināmie jautājumi, ir jāparedz daži īpaši pārejas noteikumi. Tie ir vajadzīgi, lai novērstu jaunās tiešo maksājumu sistēmas kavēšanās ietekmi uz konkrētiem lauku attīstības pasākumiem, jo īpaši attiecībā uz agrovides un klimata pasākumu atsauces vērtību un savstarpējās atbilstības noteikumu piemērošanu. Pārejas noteikumi ir vajadzīgi arī tādēļ, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis 2014. gadā var uzņemties jaunas saistības, pat ja pašreizējā perioda līdzekļi ir pilnībā apgūti. Gan šīs jaunās, gan pašreizējās saistības ir jāfinansē no jaunajiem budžeta līdzekļiem, kas nākamajā plānošanas periodā ir atvēlēti lauku attīstības programmām.

Šie pārejas noteikumi ietver elastības mehānismu, saskaņā ar kuru dalībvalstis var pārvietot līdzekļus starp abiem pīlāriem. Ierosināts ierobežot šo pārvietojumu procentuālo daļu — līdz 15 % pārvietojumiem no pirmā uz otro pīlāru un līdz 10 % pārvietojumiem no otrā uz pirmo pīlāru, turklāt pēdējos minētos pārvietojumus būtu jāatļauj veikt tikai tām dalībvalstīm, kuru vidējais tiešo maksājumu apjoms ir zemāks par 90 % no ES vidējā rādītāja. Lai neietekmētu galīgo lēmumu par šo konkrēto jautājumu, tās daļas, kas pārejas noteikumos ir iekļautas pantos, kas atšķiras no Komisijas priekšlikuma 14. panta par tiešajiem maksājumiem pēc 2013. gada, ir norādītas kvadrātiekavās.

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, Padomei un Eiropas Parlamentam konkrētie pārejas noteikumi ir jāpieņem līdz šī gada beigām un vajadzības gadījumā ir jāgroza pašreizējie KLP tiesību pamatakti.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.   1

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. [...] [RD] 94. panta, attiecībā uz pasākumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta i)−v) apakšpunktā un b) punkta iv) un v) apakšpunktā, dalībvalstis 2014. gadā var turpināt uzņemties jaunas juridiskās saistības pret saņēmējiem atbilstīgi lauku attīstības programmām, kas pieņemtas, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1698/2005, pat pēc tam, kad 2007.2013 gada plānošanas perioda finanšu resursi ir pilnībā izmantoti, līdz brīdim, kad ir pieņemta attiecīgā lauku attīstības programma 2014.−2020. gada plānošanas periodam. Par izdevumiem, kas radušies, pamatojoties uz šīm saistībām, ir tiesības pretendēt uz atbalstu saskaņā ar šīs regulas 3. pantu.

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. [...] [RD] 94. panta, dalībvalstis 2014. gadā var turpināt uzņemties jaunas juridiskas saistības pret saņēmējiem attiecībā uz pasākumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1698/2005 20., 36., 52. un 63. pantā, atbilstīgi lauku attīstības programmām, kas pieņemtas, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1698/2005, pat pēc tam, kad 2007.−2013. gada plānošanas perioda finanšu resursi ir pilnībā izmantoti, līdz brīdim, kad ir pieņemta attiecīgā lauku attīstības programma 2014.−2020. gada plānošanas periodam, vai līdz 2014. gada beigām, to finansējot no 2014.–2020. gada periodam paredzētajiem līdzekļiem. Par izdevumiem, kas radušies, pamatojoties uz šīm saistībām, ir tiesības pretendēt uz atbalstu saskaņā ar šīs regulas 3. pantu.

Grozījums Nr.   2

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Jaunajām juridiskajām saistībām, ko dalībvalstis 2014. gadā uzņēmušās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta i) un ii) apakšpunktu, Padomes Regulas (EK) Nr. 1257/1999 14. panta 2. punkta otrajā ievilkumā paredzēto nosacījumu nepiemēro.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.   3

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. [...] [RD] 7. panta 1. punkta, par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskajām saistībām, kuru uzņemšanās pret saņēmējiem veikta atbilstīgi pasākumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta i)−v) apakšpunktā un b) punkta iv) un v) apakšpunktā un minētās regulas 36. panta b) punkta i) un iii) apakšpunktā attiecībā uz gada piemaksu, turpmāk minētajos gadījumos ir tiesības pretendēt uz ELFLA ieguldījumu 2014.−2020.gada plānošanas periodā:

1. Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. [...] [RD] 7. panta 1. punkta, par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskajām saistībām, kuru uzņemšanās pret saņēmējiem veikta atbilstīgi pasākumiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1698/2005 20., 36., 52. un 63. pantā, turpmāk minētajos gadījumos ir tiesības pretendēt uz ELFLA ieguldījumu 2014.−2020. gada plānošanas periodā:

Grozījums Nr.   4

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) attiecībā uz maksājumiem, kas jāveic pēc 2015. gada 31. decembra.

(b) attiecībā uz maksājumiem, kas jāveic pēc 2015. gada 31. decembra visām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. […] [RD] 36. pantu īstenotajām saistībām.

Grozījums Nr.   5

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 73/2009

40. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. [HZ]* 25. pantu, to tiešo maksājumu summas, ko dalībvalstī attiecībā uz 2014. kalendāro gadu var piešķirt saskaņā ar šīs regulas 34., 52., 53. un 68. pantu un kā atbalstu zīdtārpiņu audzētājiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 111. pantu, nepārsniedz maksimālos apjomus, kas minētajam gadam noteikti VIII pielikumā. Vajadzības gadījumā un lai ievērotu VIII pielikumā noteiktos maksimālos apjomus, dalībvalstis lineāri samazina tiešo maksājumu summas attiecībā uz 2014. kalendāro gadu.

Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. [HZ]* 25. pantu, to tiešo maksājumu summas, ko dalībvalstī attiecībā uz 2014. kalendāro gadu var piešķirt saskaņā ar šīs regulas 34., 52., 53. un 68. pantu un kā atbalstu zīdtārpiņu audzētājiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 111. pantu, nepārsniedz maksimālos apjomus, kas minētajam gadam noteikti VIII pielikumā un no kuriem atrēķinātas summas, kas rodas no 136. panta piemērošanas 2015. budžeta gadā. Vajadzības gadījumā un lai ievērotu VIII pielikumā noteiktos maksimālos apjomus, no kuriem atrēķinātas summas, kas rodas no 136. panta piemērošanas 2015. budžeta gadā. Dalībvalstis lineāri samazina tiešo maksājumu summas attiecībā uz 2014. kalendāro gadu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Pārejas noteikumi attiecībā uz regulām par tiešajiem maksājumiem, lauku attīstību un KLP finansēšanu, uzraudzību un pārvaldību

Atsauces

COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

21.5.2013

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

21.5.2013

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Giovanni La Via

7.5.2013

Pieņemšanas datums

26.9.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

32

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Isabelle Durant, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Oleg Valjalo, Jacek Włosowicz

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Alexander Alvaro, Maria Da Graça Carvalho, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Edit Herczog, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Catherine Trautmann

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-Pierre Audy, Elisabeth Jeggle, Maurice Ponga, Sabine Verheyen

PROCEDŪRA

Virsraksts

Pārejas noteikumi attiecībā uz regulām par tiešajiem maksājumiem, lauku attīstību un KLP finansēšanu, uzraudzību un pārvaldību

Atsauces

COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

18.4.2013

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

21.5.2013

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

21.5.2013

CONT

21.5.2013

ENVI

21.5.2013

REGI

21.5.2013

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

CONT

22.5.2013

ENVI

7.5.2013

REGI

11.7.2013

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Albert Deß

24.4.2013

 

 

 

Izskatīšana komitejā

8.7.2013

2.9.2013

 

 

Pieņemšanas datums

30.9.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, George Lyon, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

María Auxiliadora Correa Zamora, Sandra Kalniete, Christa Klaß, Giovanni La Via, Hans-Peter Mayer, Dimitar Stoyanov

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

María Muñiz De Urquiza

Iesniegšanas datums

9.10.2013