SPRAWOZDANIE w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr [...] [RD] w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014 r. i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 i rozporządzenia (UE) nr [...] [DP], (UE) nr [...] [HZ] i (UE) nr [...] [sCMO] w zakresie ich stosowania w roku 2014

9.10.2013 - (COM(2013)0226 – C7‑0104/2013 – 2013/0117(COD)) - ***I

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sprawozdawca: Albert Deß


Procedura : 2013/0117(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0326/2013
Teksty złożone :
A7-0326/2013
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr [...] [RD] w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014 r. i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 i rozporządzenia (UE) nr [...] [DP], (UE) nr [...] [HZ] i (UE) nr [...] [sCMO] w zakresie ich stosowania w roku 2014

(COM(2013)0226 – C7‑0104/2013 – 2013/0117(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0226),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0104/2013),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 września 2013 r.[1],

–   uwzględniając art.55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinię Komisji Budżetowej (A7–0326/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(-1) Należy zapewnić regularne monitorowanie i zmniejszanie obciążenia administracyjnego w sektorze rolnym. W komunikacie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie sprawności regulacyjnej UE Komisja zobowiązała się kontynuować starania o wyeliminowanie wszystkich zbędnych obciążeń regulacyjnych. Parlament Europejski i Rada powinny być informowane o postępach osiąganych w tej dziedzinie.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) W celu zagwarantowania pewności prawa w okresie przejściowym należy ustanowić przepisy zapewniające, by wydatki poniesione na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w ramach środków związanych z obszarem lub zwierzętami kwalifikowały się do udzielenia wsparcia z EFRROW w nowym okresie programowania, jeżeli nadal istnieją płatności, których należy dokonać. W interesie należytego zarządzania finansami oraz skutecznej realizacji programów wspomniane wydatki powinny zostać jasno określone w programach rozwoju obszarów wiejskich oraz we wszystkich systemach zarządzania i kontroli w państwach członkowskich. W celu uniknięcia niepotrzebnych komplikacji w zarządzaniu finansami programów rozwoju obszarów wiejskich w nowym okresie programowania należy wprowadzić przepis, zgodnie z którym stawki współfinansowania określone dla nowego okresu programowania stosuje się do wydatków przejściowych.

(3) W celu zagwarantowania pewności prawa w okresie przejściowym należy wprowadzić przepis, zgodnie z którym wszystkie środki okresu programowania 2007-2013 podjęte na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 kwalifikują się do udzielenia wsparcia z EFRROW w nowym okresie programowania, jeżeli nadal istnieją płatności, których należy dokonać. W interesie należytego zarządzania finansami oraz skutecznej realizacji programów wspomniane wydatki powinny zostać jasno określone w programach rozwoju obszarów wiejskich oraz we wszystkich systemach zarządzania i kontroli w państwach członkowskich. W celu uniknięcia niepotrzebnych komplikacji w zarządzaniu finansami programów rozwoju obszarów wiejskich w nowym okresie programowania należy wprowadzić przepis, zgodnie z którym stawki współfinansowania określone dla nowego okresu programowania stosuje się do wydatków przejściowych.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia ciągłości programu należy w roku przejściowym kontynuować wszystkie obecne środki rozwoju obszarów wiejskich (zgodnie z zasadą „nowe pieniądze na stare środki”).

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Ponieważ niektóre państwa członkowskie nadal odczuwają poważne trudności związane ze stabilnością finansową, a przy przechodzeniu od bieżącego do przyszłego okresu programowania należy ograniczyć wynikające stąd negatywne skutki, umożliwiając maksymalne wykorzystanie dostępnych funduszy EFRROW, okres stosowania odstępstwa zwiększającego maksymalne stawki wkładu z EFRROW określone w art. 70 ust. 4c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 należy przedłużyć do końcowego terminu kwalifikowalności wydatków z okresu programowania 2007-2013, czyli do 31 grudnia 2015 r.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) W celu zapewnienia państwom członkowskim możliwości wyjścia naprzeciw potrzebom sektorów rolniczych, ale również w celu wzmocnienia ich polityki rozwoju obszarów wiejskich w sposób bardziej elastyczny, należy im umożliwić przesuwanie środków z pułapu płatności bezpośrednich na wsparcie przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich oraz ze środków przeznaczonych na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich do pułapów płatności bezpośrednich. Jednocześnie państwom członkowskim, w których wysokość wsparcia bezpośredniego jest niższa niż 90 % średniej wysokości wsparcia w Unii, należy umożliwić przekazywanie funduszy ze wsparcia przeznaczonego na rozwój obszarów wiejskich do pułapu na płatności bezpośrednie. Takie decyzje należy podjąć – w ramach określonych granic – jednorazowo w odniesieniu do całego okresu budżetowego 2015–2020.

(11) W celu zapewnienia państwom członkowskim możliwości wyjścia naprzeciw potrzebom sektorów rolniczych, ale również w celu wzmocnienia ich polityki rozwoju obszarów wiejskich w sposób bardziej elastyczny należy im umożliwić przesuwanie środków z pułapu płatności bezpośrednich na wsparcie przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich oraz ze środków przeznaczonych na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich do pułapów płatności bezpośrednich. Jednocześnie państwom członkowskim, w których wysokość wsparcia bezpośredniego jest niższa niż 90 % średniej wysokości wsparcia w Unii, należy umożliwić przekazywanie funduszy ze wsparcia przeznaczonego na rozwój obszarów wiejskich do pułapu na płatności bezpośrednie. Takie decyzje należy podjąć – w ramach określonych granic – w odniesieniu do całego okresu budżetowego 2015–2020 z możliwością dokonania przeglądu w 2017 r.

(W poprawce 3 w projekcie sprawozdania skreślono słowa „oraz ze środków przeznaczonych na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich do pułapów płatności bezpośrednich”; ten fragment należy jednak przywrócić.)

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a) Finlandii zezwolono na wypłacenie pomocy krajowej niektórym sektorom rolniczym na południu kraju zgodnie z art. 141 traktatu akcesyjnego Finlandii. Ze względu na harmonogram reformy WPR oraz na fakt, że sytuacja gospodarcza rolnictwa w południowej Finlandii jest trudna, a zatem producenci nadal potrzebują specjalnego wsparcia, należy przewidzieć stosowanie środków służących integracji, dzięki którym Finlandia będzie mogła, zgodnie z art. 42 traktatu, uzyskać zezwolenie Komisji na dokonywanie płatności krajowych na rzecz niektórych sektorów produkcji w południowej Finlandii. Płatności te powinny być stopniowo zmniejszane w latach 2014–2020.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł -1

 

Zmniejszanie obciążeń administracyjnych

 

Wdrażając niniejsze rozporządzenie oraz rozporządzenia (UE) nr [DP], (UE) nr [HZ] i (UE) nr [sCMO], Komisja unika nakładania wszelkich dodatkowych, zbędnych i niewspółmiernych obciążeń administracyjnych. W regularnych odstępach czasu Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania z działań podejmowanych w tym celu.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W drodze odstępstwa od przepisów art. 94 rozporządzenia (UE) nr [...] w odniesieniu do środków, o których mowa w art. 36 lit. a) ppkt (i)–(v) i lit. b) ppkt (iv) i (v) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, do czasu przyjęcia odpowiedniego programu rozwoju obszarów wiejskich na okres programowania 2014–2020 państwa członkowskie mogą nadal podejmować nowe zobowiązania prawne na rzecz beneficjentów w 2014 r. na podstawie programów rozwoju obszarów wiejskich przyjętych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, nawet po wykorzystaniu środków finansowych z okresu programowania 2007–2013. Wydatki poniesione na podstawie tych zobowiązań są kwalifikowalne zgodnie z art. 3 niniejszego rozporządzenia.

1. W drodze odstępstwa od przepisów art. 94 rozporządzenia (UE) nr [...] [RD] w odniesieniu do wszystkich środków okresu programowania 2007-2013, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005, do czasu przyjęcia odpowiedniego programu rozwoju obszarów wiejskich na okres programowania 2014–2020 lub do końca 2014 r. państwa członkowskie mogą nadal podejmować nowe zobowiązania prawne na rzecz beneficjentów w 2014 r. na podstawie programów rozwoju obszarów wiejskich przyjętych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, nawet po wykorzystaniu środków finansowych z okresu programowania 2007–2013. Wydatki poniesione na podstawie tych zobowiązań są kwalifikowalne zgodnie z art. 3 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr [...] wydatki związane ze zobowiązaniami prawnymi na rzecz beneficjentów poniesione w ramach środków, o których mowa w art. 36 lit. a) ppkt (i)–(v) i lit. b) ppkt (iv) i (v) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 oraz art. 36 lit. b) ppkt (i) i (iii) wspomnianego rozporządzenia w odniesieniu do stawki rocznej, kwalifikują się do dofinansowania z EFRROW w okresie programowania 2014–2020 w następujących przypadkach:

1. W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr [...] [RD] wydatki związane ze zobowiązaniami prawnymi na rzecz beneficjentów podjętymi w ramach wszystkich środków, o których mowa w art. 20, 36, 52 i 63 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, kwalifikują się do dofinansowania z EFRROW w okresie programowania 2014–2020 w następujących przypadkach:

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) w odniesieniu do płatności, które mają być dokonane po dniu 31 grudnia 2015 r.

b) w odniesieniu do płatności, które mają być dokonane po dniu 31 grudnia 2015 r., dotyczących wszystkich zobowiązań podjętych zgodnie z art. 36.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Jeżeli we wcześniejszych programach rozwoju obszarów wiejskich nie ma już dostatecznych środków finansowych na pokrycie wydatków, o których mowa w ust. 1, wydatki takie można zgłosić Komisji w celu uzyskania zwrotu w okresach odniesienia, począwszy od pierwszego miesiąca po zakończeniu pierwszego okresu odniesienia.

Uzasadnienie

Należy zapewnić ciągłość wsparcia szerszego zakresu zobowiązań dotyczących środków na lata 2007–2013 niż zakres proponowany przez Komisję.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 73/2009

Artykuł 40 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W miarę potrzeby państwo członkowskie dokonuje liniowego zmniejszenia lub zwiększenia wartości wszystkich uprawnień do płatności lub wysokości rezerwy krajowej, o której mowa w art. 41, w celu zapewnienia przestrzegania pułapu określonego w załączniku VIII.

2. W razie potrzeby państwo członkowskie dokonuje liniowego zmniejszenia wartości uprawnień do płatności powyżej 2 000 EUR lub wysokości rezerwy krajowej, o której mowa w art. 41, w celu zapewnienia przestrzegania pułapu określonego w załączniku VIII.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 73/2009

Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 i 2 państwa członkowskie mogą postanowić, że utrzymają wartość uprawnień do płatności z dnia 31 grudnia 2013 r.

Uzasadnienie

W roku 2015 wartości uprawnień do płatności zostaną obliczone na nowo w wyniku reformy polityki rolnej, a zwłaszcza w związku z wewnętrznym ujednoliceniem i zazielenianiem. Dostosowanie płatności, a nie wartości uprawnień w roku przejściowym 2014 stanowiłoby uproszczenie.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 73/2009

Artykuł 40 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. W drodze odstępstwa od postanowień ust. 2 i art. 51 ust. 2 ostatni akapit państwo członkowskie może dokonać liniowego zmniejszenia płatności bezpośrednich na rok 2014 w celu przestrzegania pułapów określonych w załączniku VIII. Jeżeli takie zmniejszenie zostanie zastosowane, państwo członkowskie może ustalić kwotę nieobjętą zmniejszeniem, nieprzekraczającą 5 000 EUR, w przypadku płatności bezpośrednich przyznawanych właścicielowi gospodarstwa na podstawie wniosku o pomoc złożonego na rok 2014.

Uzasadnienie

Dzięki temu państwa członkowskie zyskają większą elastyczność przy przestrzeganiu pułapów określonych w załączniku VIII; poprawka służy też uproszczeniu.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 73/2009

Artykuł 40 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Bez uszczerbku dla przepisów art. 25 rozporządzenia (UE) nr [HZ] Parlamentu Europejskiego i Rady*, kwoty płatności bezpośrednich, które mogą zostać przyznane w państwie członkowskim w odniesieniu do roku kalendarzowego 2014 r. zgodnie z art. 34, 52, 53 i 68 niniejszego rozporządzenia, oraz pomoc dla hodowców jedwabników na mocy art. 111 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 nie przekraczają pułapów określonych na ten rok w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia. W razie potrzeby i w celu przestrzegania pułapów określonych w załączniku VIII państwa członkowskie dokonują liniowego zmniejszenia kwot płatności bezpośrednich w odniesieniu do roku kalendarzowego 2014 r.

3. Bez uszczerbku dla przepisów art. 25 rozporządzenia (UE) nr [HZ] Parlamentu Europejskiego i Rady* kwoty płatności bezpośrednich, które mogą zostać przyznane w państwie członkowskim w odniesieniu do roku kalendarzowego 2014 r. zgodnie z art. 34, 52, 53 i 68 niniejszego rozporządzenia, oraz pomoc dla hodowców jedwabników na mocy art. 111 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 nie przekraczają pułapów określonych na ten rok w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia, po odliczeniu kwot wynikających z zastosowania art. 136b w odniesieniu do roku kalendarzowego 2015 zgodnie z załącznikiem VIIIa do niniejszego rozporządzenia. W razie potrzeby i w celu przestrzegania pułapów określonych w załączniku VIII, po odliczeniu kwot wynikających z zastosowania art. 136b w odniesieniu do roku kalendarzowego 2015 zgodnie z załącznikiem VIIIa niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie dokonują liniowego zmniejszenia kwot płatności bezpośrednich w odniesieniu do roku kalendarzowego 2014 r.

Uzasadnienie

Dodano przepis umożliwiający państwom członkowskim kontynuowanie przenoszenia niewykorzystanych środków z pierwszego filaru do drugiego również w roku 2014.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 73/2009

Artykuł 51 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

w art. 51 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

w art. 51 ust. 2 dodaje się akapity w brzmieniu:

„W odniesieniu do roku 2014 pułapy płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 52 i 53, są identyczne z wysokością pułapów określonych na rok 2013, pomnożoną przez współczynnik obliczany dla każdego zainteresowanego państwa członkowskiego poprzez podzielenie pułapu krajowego na 2014 r., ustalonego w załączniku VIII, przez pułap krajowy na 2013 r. Operację mnożenia stosuje się wyłącznie w odniesieniu do państw członkowskich, w których krajowy pułap na 2014 r., określony w załączniku VIII, jest niższy od pułapu krajowego na 2013 r.”;

„W odniesieniu do roku 2014 pułapy płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 52 i 53, są identyczne z wysokością pułapów określonych na rok 2013, pomnożoną przez współczynnik obliczany dla każdego zainteresowanego państwa członkowskiego poprzez podzielenie pułapu krajowego na 2014 r., ustalonego w załączniku VIII, przez pułap krajowy na 2013 r. Operację mnożenia stosuje się wyłącznie do państw członkowskich, w których krajowy pułap na 2014 r. określony w załączniku VIII jest niższy od pułapu krajowego na 2013 r.

 

W drodze odstępstwa od poprzedniego ustępu państwa członkowskie mogą zdecydować przed dniem ...*, że w odniesieniu do roku 2014 pułapy płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 52 i 53, są identyczne z wysokością pułapów określonych na rok 2013.

 

O tej decyzji powiadamia się Komisję nie później niż w terminie określonym we danym akapicie.

 

__________________

 

* Dz.U.: proszę wstawić datę późniejszą o siedem dni od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.”;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest, by nie postawić w niekorzystnej sytuacji drobnych hodowców bydła otrzymujących pomoc niższą od zwolnionej kwoty 5000 EUR przewidzianej w obecnym instrumencie modulacji, który ma być zniesiony. Istotne zmniejszenie pomocy dla hodowli byłoby źródłem problemów w obecnej sytuacji gospodarczej, dlatego też należy dostosować przepisy.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 5 – litera a a

Rozporządzenie (WE) nr 73/2009

Artykuł 69 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) dodaje się ustępy w brzmieniu:

 

„1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o wykorzystaniu do 13 % rocznego pułapu krajowego, o którym mowa w art. 40, pod warunkiem że:

 

a) do dnia 31 grudnia 2013 r. stosowały system jednolitych płatności obszarowych określony w tytule V niniejszego rozporządzenia lub finansowały środki zgodnie z art. 111 niniejszego rozporządzenia lub dotyczy ich odstępstwo określone w art. 69 ust. 5 lub – w przypadku Malty – w art. 69 ust. 1 niniejszego rozporządzenia; lub

 

b) w ciągu co najmniej jednego roku w okresie 2010–2013 przydzieliły ponad 5 % kwoty dostępnej im na przyznawanie płatności bezpośrednich określonych w tytułach III, IV oraz V niniejszego rozporządzenia – z wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 – na finansowanie środków określonych w tytule III rozdział 2 sekcja 2 niniejszego rozporządzenia, wsparcia określonego w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i)–(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) i e) niniejszego rozporządzenia lub środków objętych tytułem IV rozdział 1 – z wyjątkiem sekcji 6 – niniejszego rozporządzenia.

 

1b. W drodze odstępstwa od ust. 1a państwa członkowskie, które w ciągu co najmniej jednego roku w okresie 2010–2013 przydzieliły ponad 10 % kwoty dostępnej im na przyznawanie płatności bezpośrednich określonych w tytułach III, IV i V niniejszego rozporządzenia – z wyjątkiem tytułu IV rozdział 1 sekcja 6 – na finansowanie środków określonych w tytule III rozdział 2 sekcja 2 niniejszego rozporządzenia, wsparcia określonego w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i)–(iv) i art. 68 ust. 1 lit. b) i e) niniejszego rozporządzenia lub środków zgodnie z tytułem IV rozdział 1 – z wyjątkiem sekcji 6 – niniejszego rozporządzenia, mogą podjąć decyzję o wykorzystaniu więcej niż 13 % rocznego pułapu krajowego określonego w załączniku VIII, po zatwierdzeniu przez Komisję.”

Uzasadnienie

W wyniku decyzji w sprawie wieloletnich ram finansowych pule środków na płatności bezpośrednie dla większości państw członkowskich będą w 2014 r. mniejsze niż w 2013 r. Dlatego wysokość płatności bezpośrednich, które można przeznaczyć na wsparcie związane z produkcją, również znacznie się zmniejszy w 2014 r. w porównaniu z rokiem 2013. Należy zatem umożliwić wykorzystanie wyższych kwot płatności związanych z wielkością produkcji określonych w art. 39 ust. 1, 2 i 3 nowego projektu rozporządzenia w sprawie płatności bezpośrednich. Nowe kwoty powinny obowiązywać już od dnia 1 stycznia 2014 r.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 - ustęp 1 – punkt 5 – litera b a (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 73/2009

Artykuł 69 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) w ust. 4 wprowadza się następujące zmiany:

 

„4. Wsparcie przewidziane w art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i), (ii), (iii) i (iv) oraz art. 68 ust. 1 lit. b) i e) jest ograniczone do 6,5 % pułapów krajowych określonych w art. 40 lub, w przypadku Malty, do kwoty 2 mln EUR, o której mowa w art. 69 ust. 1, do wykorzystania w szczególności na finansowanie środków, o których mowa w art. 68 ust. 1 lit. b) w sektorze mleczarskim.”

Uzasadnienie

Zwiększenie w ramach reformy maksymalnego dozwolonego poziomu fakultatywnego wsparcia związanego z produkcją można wprowadzić w 2014 r., zwiększając poziom obecnego dozwolonego wsparcia specjalnego z 3,5 % do 6,5 % krajowych pułapów, zgodnie z art. 69 rozporządzenia nr 73/2009. Dzięki temu państwa członkowskie, które podejmą taką decyzję, mogłyby niezwłocznie zastosować element nowej WPR i udzielić wcześniejszego wsparcia niektórym sektorom, takim jak hodowla, będącym w trudnej sytuacji gospodarczej i zmagającym się z problemami finansowymi.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 73/2009

Rozdział 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

w tytule III po art. 72 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:

 

„ROZDZIAŁ 5a

 

PŁATNOŚĆ REDYSTRYBUCYJNA na 2014 r.

 

Artykuł 72a

 

Przepisy ogólne

 

1. Do dnia ....* państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o przyznaniu płatności na rok 2014 rolnikom uprawnionym do płatności w ramach systemu płatności jednolitych zgodnie z rozdziałem 1 lub rozdziałem 2 sekcja 1 niniejszego tytułu albo zgodnie z oboma tymi rozdziałami lub w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej zgodnie z tytułem V.

 

Państwa członkowskie informują Komisję o swojej decyzji w terminie, o którym mowa w akapicie pierwszym.

 

2. Państwa członkowskie, które postanowiły stosować system płatności jednolitych na szczeblu regionalnym, mogą zastosować płatność, o której mowa w tym rozdziale, na szczeblu regionalnym.

 

3. Płatności dokonane zgodnie z ust. 1 przyznawane są wyłącznie rolnikom, którzy w roku 2014 aktywują uprawnienia do płatności lub otrzymują płatności w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej.

 

4. Płatność, o której mowa w ust. 1, wyliczana jest przez państwa członkowskie przez pomnożenie kwoty, którą ustala państwo członkowskie i która nie może przekraczać 65 % średniej krajowej lub regionalnej płatności od hektara, przez liczbę uprawnień do płatności, które rolnik aktywował zgodnie z art. 35 ust. 1, lub przez liczbę kwalifikujących się hektarów, które rolnik zgłosił w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej. Liczba wspomnianych uprawnień do płatności lub hektarów nie przekracza 30 hektarów lub średniego rozmiaru gospodarstw rolnych zgodnie z załącznikiem XIIa, jeżeli ten średni rozmiar gospodarstwa rolnego w danym państwie członkowskim wynosi ponad 30 hektarów.

"

Jeżeli dotrzymano limitów ustalonych w akapicie pierwszym, państwa członkowskie mogą ustalić na szczeblu krajowym gradację w odniesieniu do liczby hektarów ustalanej zgodnie z tym akapitem, pod warunkiem stosowania tej gradacji w ten sam sposób do wszystkich rolników.

 

Średnia krajowa płatność od hektara, o której mowa w akapicie pierwszym, jest ustalana przez państwa członkowskie na podstawie krajowego pułapu ustalonego w załączniku VIII za rok kalendarzowy 2014 oraz na podstawie liczby kwalifikujących się hektarów zgłoszonej w 2014 r. zgodnie z art. 35 lub w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej.

 

Średnia regionalna płatność od hektara, o której mowa w akapicie pierwszym, jest ustalana przez państwa członkowskie na podstawie obiektywnych kryteriów.

 

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby nie wypłacano takich płatności rolnikom, w stosunku do których dowiedziono, że po dniu 19 października 2011 r. podzielili gospodarstwo wyłącznie w celu skorzystania z tej płatności redystrybucyjnej. Ma to zastosowanie również do rolników, których gospodarstwa powstały w wyniku takiego podziału.

 

Artykuł 72b

 

Przepisy finansowe

 

1. W celu sfinansowania płatności, o której mowa w niniejszym rozdziale, państwa członkowskie mogą wykorzystać do 30 % pułapu krajowego na rok kalendarzowy 2014, określonego w załączniku VIII.

 

2. Na podstawie wartości procentowej pułapu krajowego wykorzystanej przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 1 Komisja przyjmuje zgodnie z art. 141a akty delegowane dotyczące ustalenia odpowiednich pułapów danej płatności i dostosowuje pułapy zgodnie z załącznikiem VIII.

 

______________

 

*Dz.U: proszę wstawić datę: trzy miesiące od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.”;

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 6 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 73/2009

Artykuł 111 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a) w art. 111 ust. 5 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

 

„W odniesieniu do gospodarstw zlokalizowanych na całym terytorium państwa członkowskiego, jeżeli w danym państwie członkowskim pogłowie bydła obejmuje duży odsetek krów mamek, które stanowią co najmniej 30 % łącznej liczby krów, oraz jeżeli co najmniej 30 % poddawanych ubojowi samców bydła należy do klas mięsności S, E i U, EFRG finansuje premię dodatkową w pełnej wysokości. Przekroczenie wymienionych wielkości procentowych ustala się na podstawie średniej z dwóch lat poprzedzających rok, na który przyznawana jest premia.”

Uzasadnienie

We must build on the transitional regulation to anticipate the entry into force of the disappearance of the national supplementary dairy cow premium (PNSVA) by introducing an adjustment (by broadening the range of young male bovine animals for slaughter which can be included under letter U) to Article 111 of current Regulation 73/2009 so that cattle breeding can be supported by the EAGF in 2014. This simple technical adjustment is a tool enabling assistance to be given rapidly to breeding areas which are in a difficult situation.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 7 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 73/2009

Artykuł 124

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a) art. 124 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

 

„1. Powierzchnia użytków rolnych nowego państwa członkowskiego – poza Bułgarią i Rumunią – objęta systemem jednolitej płatności obszarowej to część jego wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych, która utrzymana jest w dobrej kulturze rolnej niezależnie od tego, czy jest ona wykorzystywana do produkcji, oraz, w stosownych przypadkach, dostosowana zgodnie z obiektywnymi i niedyskryminującymi kryteriami ustanowionymi przez to nowe państwo członkowskie po zatwierdzeniu przez Komisję.

 

Do celów niniejszego tytułu „wykorzystywana powierzchnia użytków rolnych” oznacza łączną powierzchnię zajmowaną przez grunty orne, trwałe użytki zielone, uprawy trwałe oraz ogródki przydomowe, określoną przez Komisję do celów statystycznych.

 

W przypadku Bułgarii i Rumunii powierzchnia użytków rolnych objęta systemem jednolitej płatności obszarowej to część ich wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych, która utrzymywana jest w dobrej kulturze rolnej bez względu na to, czy jest ona wykorzystywana do produkcji, w stosownych przypadkach dostosowana zgodnie z obiektywnymi i niedyskryminującymi kryteriami ustanowionymi przez Bułgarię lub Rumunię po zatwierdzeniu przez Komisję.

 

2. Do przyznania płatności w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej kwalifikują się wszystkie działki rolne spełniające kryteria przewidziane w ust. 1 oraz działki rolne obsadzone zagajnikami o krótkiej rotacji (kod CN ex 0602 90 41). W przypadku Bułgarii i Rumunii kwalifikują się jednakże wszystkie działki rolne spełniające kryteria przewidziane w ust. 1 oraz działki rolne obsadzone zagajnikami o krótkiej rotacji (kod CN ex 0602 90 41).

 

Z wyjątkiem wystąpienia siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych działki, o których mowa w akapicie pierwszym, znajdują się w posiadaniu rolnika w dniu ustalonym przez państwa członkowskie, przy czym dzień ten nie może być późniejszy niż termin zmiany wniosku o pomoc w danym państwie członkowskim.

 

Minimalna powierzchnia kwalifikujących się obszarów na gospodarstwo rolne, na którą można składać wniosek o płatności, wynosi 0,3 ha. Jednakże każde nowe państwo członkowskie może, na podstawie obiektywnych kryteriów i po zatwierdzeniu przez Komisję, podjąć decyzję o ustanowieniu wyższej minimalnej powierzchni na poziomie nieprzekraczającym 1 ha.”

Uzasadnienie

W art. 124 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 zmieniono ust. 1 i 2 w celu dostosowania tekstu do mandatu negocjacyjnego Parlamentu Europejskiego dotyczącego rozporządzenia w sprawie płatności bezpośrednich (decyzja z dnia 13 marca 2013 r.)

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 8 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 73/2009

Artykuł 133 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a) w tytule V dodaje się artykuł brzmieniu:

 

„Artykuł 133b

 

Przejściowa pomoc krajowa w 2014 r.

 

1. Nowe państwa członkowskie stosujące jednolite płatności obszarowe zgodnie z art. 122 mogą podjąć decyzję o przyznaniu przejściowej pomocy krajowej w roku 2014.

 

2. Bułgaria i Rumunia mogą przyznać pomoc zgodnie z niniejszym artykułem tylko pod warunkiem, że do dnia [miesiąc od daty wdrożenia niniejszego rozporządzenia] postanowią nie przyznawać w 2014 r. żadnych uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich zgodnie z art. 132.

 

3. Pomoc na podstawie niniejszego artykułu można przyznać rolnikom w sektorach, którym w 2013 r. przyznano przejściową pomoc krajową zgodnie z art. 133a lub – w przypadku Bułgarii i Rumunii –uzupełniające krajowe płatności bezpośrednie zgodnie z art. 132.

 

4. Warunki przyznania pomocy na podstawie niniejszego artykułu są identyczne z warunkami określonymi w odniesieniu do przyznawania płatności zgodnie z art. 132 lub 133a w roku 2013, z wyjątkiem redukcji wynikających z zastosowania art. 132 ust. 2 w połączeniu z art. 7 i 10 niniejszego rozporządzenia. Po zatwierdzeniu przez Komisję państwa członkowskie mogą jednak zmienić warunki przyznawania pomocy niezwiązanej z produkcją.

 

5. Łączna kwota pomocy, którą można przyznać rolnikom w każdym z sektorów, o których mowa w ust. 2, jest ograniczona do 80 % sektorowych pul środków finansowych na rok 2013 zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z art. 133a ust. 5 lub – w przypadku Bułgarii i Rumunii – zgodnie z art. 132 ust. 7.

 

W przypadku Cypru sektorowe pule środków finansowych określono w załączniku XVIIa do niniejszego rozporządzenia.

 

6. Nowe państwa członkowskie powiadamiają Komisję o decyzjach, o których mowa w ust. 1 i 2, najpóźniej do dnia 31 marca 2014 r. Powiadomienie o decyzji, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

 

a) pulę środków finansowych dla każdego sektora;

 

b) w stosownych wypadkach maksymalną wysokość przejściowej pomocy krajowej.

 

7. Nowe państwa członkowskie mogą, na podstawie obiektywnych kryteriów i w granicach dozwolonych przez Komisję zgodnie z ust. 5, podjąć decyzję o wysokości kwot przyznawanego przejściowego wsparcia krajowego.”

Uzasadnienie

Do rozporządzenia (WE) nr 73/2009 dodano art. 133b w celu dostosowania tekstu do mandatu negocjacyjnego Parlamentu Europejskiego dotyczącego rozporządzenia w sprawie płatności bezpośrednich (decyzja z 13 marca 2013 r.)

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 9

Rozporządzenie (WE) nr 73/2009

Artykuł 136 a − ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przed ...1 państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o udostępnieniu w postaci dodatkowego wsparcia działań w ramach programowania rozwoju obszarów wiejskich finansowanego przez EFRROW, określonego w rozporządzeniu (UE) nr [...] [RD] Parlamentu Europejskiego i Rady*, do [15] % swoich rocznych pułapów krajowych na lata kalendarzowe 2014–2019, jak określono w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do roku 2014 i w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr [DP] Parlamentu Europejskiego i Rady** w odniesieniu do lat 2015–2019. Wskutek tego odnośna kwota nie może już być dostępna na przyznawanie płatności bezpośrednich.

1. Przed ...1 państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o udostępnieniu w postaci dodatkowego wsparcia działań w ramach programowania rozwoju obszarów wiejskich finansowanego przez EFRROW, określonego w rozporządzeniu (UE) nr [...] [RD] Parlamentu Europejskiego i Rady*, do 15 % swoich rocznych pułapów krajowych na lata kalendarzowe 2014–2019, jak określono w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do roku 2014 i w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr [DP] Parlamentu Europejskiego i Rady** w odniesieniu do lat 2015–2019. Wskutek tego odnośna kwota nie może już być dostępna na przyznawanie płatności bezpośrednich.

O decyzji, o której mowa w akapicie pierwszym, należy powiadomić Komisję przed upływem terminu, o którym mowa we wspomnianym akapicie.

O decyzji, o której mowa w akapicie pierwszym, należy powiadomić Komisję przed upływem terminu, o którym mowa we wspomnianym akapicie.

Odsetek zgłoszony zgodnie z akapitem drugim jest taki sam w przypadku lat, o których mowa w akapicie pierwszym.

Decyzja ta określa odsetek, o którym mowa we wspomnianym akapicie, przy czym odsetek ten może się zmieniać w poszczególnych latach kalendarzowych.

 

Państwa członkowskie, które nie skorzystają z przepisów akapitu pierwszego w odniesieniu do roku kalendarzowego 2014, przed dniem 1 sierpnia 2014 r. mogą podjąć decyzję, o której mowa w akapicie pierwszym, w odniesieniu do lat kalendarzowych 2015–2019; o czym powiadamiają Komisję do dnia 1 sierpnia 2014 r.

 

Państwa członkowskie mogą postanowić, że dokonają przeglądu decyzji, o których mowa w niniejszym ustępie, ze skutkiem od roku kalendarzowego 2018. Taki przegląd nie prowadzi do zmniejszenia odsetka, o którym powiadomiono Komisję zgodnie z akapitem pierwszym, drugim i trzecim. Do dnia 1 sierpnia 2017 r. państwa członkowskie powiadamiają Komisję o podjęciu takich decyzji o przeglądzie.

______________

______________

1 Dz.U.: proszę wstawić datę późniejszą o siedem dni od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

* Dz.U.: proszę wstawić datę: trzy miesiące od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Poprawka kompromisowa polegająca na dodaniu tekstu uzgodnionego w czasie ostatnich rozmów trójstronnych w dniu 24 września 2013 r.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 9

Rozporządzenie (WE) nr 73/2009

Artykuł 136 a − ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. [Państwa członkowskie] nie korzystające z możliwości określonej w ust. 1, [mogą przed…1 podjąć decyzję o udostępnieniu w formie bezpośrednich wypłat na podstawie niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (UE) nr [DP] do [15] % kwoty przeznaczonej na wsparcie działań w ramach programowania rozwoju obszarów wiejskich finansowanego w ramach EFRROW w okresie 2015–2020, jak określono na mocy rozporządzenia (UE) nr [...]]. Bułgaria, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja i Zjednoczone Królestwo mogą podejmować decyzje o udostępnieniu jako płatności bezpośrednich [dodatkowych] [10 %] kwoty przydzielonej na rozwój obszarów wiejskich. Wskutek tego odnośna kwota nie może już być dostępna na środki wspomagające w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich.

2. Do dnia 1 maja 2015 r. państwa członkowskie niekorzystające z możliwości ustanowionej na mocy ust. 1 mogą podjąć decyzję o udostępnieniu w formie płatności bezpośrednich na podstawie niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (UE) nr [DP] do 15 % lub – w przypadku Bułgarii, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa – do 25% kwoty przeznaczonej na wsparcie działań w ramach programowania rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z EFRROW w okresie 2020–2020, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [...] [RD]. Wskutek tego odnośna kwota nie może już być dostępna na środki wspomagające w ramach programowania rozwoju obszarów wiejskich.

O decyzji, o której mowa w akapicie pierwszym, należy powiadomić Komisję przed upływem terminu, o którym mowa we wspomnianym akapicie.

O decyzji, o której mowa w akapicie pierwszym, należy powiadomić Komisję przed upływem terminu, o którym mowa we wspomnianym akapicie.

Odsetek zgłoszony zgodnie z akapitem drugim jest taki sam w przypadku lat, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy.

Decyzja ta określa odsetek, o którym mowa we wspomnianym akapicie, przy czym odsetek ten może się zmieniać w poszczególnych latach kalendarzowych.

 

Państwa członkowskie, które nie korzystają z przepisów akapitu pierwszego w roku budżetowym 2014, mogą przed dniem 1 sierpnia 2014 r. podjąć decyzję, o której mowa w akapicie pierwszym, w odniesieniu do okresu 2015–2020, o czym powiadamiają Komisję do dnia 1 sierpnia 2014 r.

 

Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o przeglądzie decyzji, o których mowa w niniejszym ustępie, ze skutkiem od lat budżetowych 2019 i 2020. Przegląd taki nie prowadzi do zmniejszenia odsetka, o którym powiadomiono Komisję zgodnie z akapitem pierwszym, drugim i trzecim. Do dnia 1 sierpnia 2017 r. państwa członkowskie powiadamiają Komisję o podjęciu takich decyzji o przeglądzie.

______________

______________

Dz.U.: proszę wstawić datę późniejszą o siedem dni od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

1 Dz.U.: proszę wstawić datę: trzy miesiące od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(Odwrócono kolejność fragmentów: „Bułgaria, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja i Zjednoczone Królestwo” oraz „kwoty przeznaczonej na wsparcie działań w ramach programowania rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z EFRROW w okresie 2020–2020, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr [...] [RD]”, a ponadto dodano słowa: „do 25 %”).

Uzasadnienie

Poprawka kompromisowa polegająca na dodaniu tekstu uzgodnionego w czasie ostatnich rozmów trójstronnych w dniu 24 września 2013 r.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 9 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 73/2009

Artykuł 136 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9a. dodaje się art. 136b w brzmieniu:

 

„Artykuł 136b

 

Państwa członkowskie, które zgodnie z art. 136 postanowiły od roku budżetowego 2011 udostępniać określoną kwotę na wsparcie wspólnotowe w ramach programowania rozwoju obszarów wiejskich i finansowania przez EFRROW, w odniesieniu do roku budżetowego 2015 nadal udostępniają te kwoty na wsparcie wspólnotowe w ramach programowania rozwoju obszarów wiejskich i finansowania przez EFRROW, zgodnie z załącznikiem VIIIa.”

Uzasadnienie

Dodanie przepisu umożliwiającego państwom członkowskim kontynuowanie przenoszenia niewykorzystanych środków z pierwszego filaru do drugiego również w roku 2014.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005

art. 70 ust. 4c:

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5a

 

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1698/2005

 

W rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005 wprowadza się następujące zmiany:

 

1. W art. 70 ust. 4c wprowadza się następujące zmiany:

 

a) w akapicie pierwszym część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

 

„W drodze odstępstwa od pułapów określonych w ust. 3, 4 i 5 stawkę wkładu z EFRROW można zwiększyć maksymalnie do 95 % kwalifikowalnych wydatków publicznych w regionach kwalifikujących się do celu konwergencji, regionach najbardziej oddalonych oraz na mniejszych wyspach Morza Egejskiego oraz do 85 % kwalifikowalnych wydatków publicznych w innych regionach. Stawki te stosuje się do wydatków kwalifikowalnych nowo zadeklarowanych w każdej poświadczonej deklaracji wydatków, jeżeli po …1 państwo członkowskie spełnia jeden z następujących warunków:”

 

b) akapit drugi otrzymuje brzmienie:

 

„Państwo członkowskie chcące skorzystać z odstępstwa przewidzianego w akapicie pierwszym przedkłada Komisji wniosek o odpowiednią zmianę swojego programu rozwoju obszarów wiejskich. Odstępstwo stosuje się od chwili zatwierdzenia zmiany programu przez Komisję.”

 

___________________

 

1 Dz.U.: Proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Do ram prawnych należy włączyć wniosek Komisji COM(2013)0521 dotyczący przedłużenia stosowania zwiększonych stawek współfinansowania przez państwa członkowskie zagrożone poważnymi trudnościami związanymi z ich stabilnością finansową.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

Artykuł 182 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5b

 

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1234/2007

 

W rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007 wprowadza się następujące zmiany:

 

art. 182 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

 

„Do dnia 31 maja 2015 r. państwa członkowskie mogą przyznawać rolnikom w sektorze mleczarskim pomoc państwa o łącznej wysokości nieprzekraczającej rocznie 55 % pułapu, który określono w art. 69 ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, w uzupełnieniu wsparcia wspólnotowego udzielanego zgodnie z art. 68 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia. Jednakże łączna kwota wsparcia Wspólnoty w ramach środków, o których mowa w art. 69 ust. 4 tego rozporządzenia, oraz pomocy państwa nie może przekroczyć pułapu, o którym mowa w art. 69 ust. 4 i 5.”

Uzasadnienie

Również w roku przejściowym 2014, a przede wszystkim w nadzwyczajnych okolicznościach, powinna istnieć możliwość wypłaty pomocy państwa zgodnie z art. 182 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, która może zostać przyznana w uzupełnieniu wsparcia specjalnego określonego w art. 68 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Rozporządzenie (UE) nr [....] [DP]

Artykuł 14

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Elastyczność między filarami

skreślony

„1. Przed ... państwa członkowskie mogą podejmować decyzje o udostępnieniu w postaci dodatkowego wsparcia działań w ramach programowania rozwoju obszarów wiejskich finansowanego przez EFRROW, określonego w rozporządzeniu (UE) nr [...] [RD], do 15 % swoich rocznych pułapów krajowych na lata kalendarzowe 2014–2019 określonych w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku 2014 i w załączniku II do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do lat 2015–2019. Wskutek tego odnośna kwota nie może już być dostępna na przyznawanie płatności bezpośrednich.

 

O decyzji, o której mowa w akapicie pierwszym, należy powiadomić Komisję przed upływem terminu, o którym mowa we wspomnianym akapicie.

 

Odsetek zgłoszony zgodnie z akapitem drugim jest taki sam w przypadku lat, o których mowa w akapicie pierwszym.

 

2. [Państwa członkowskie] nie korzystające z możliwości określonej w ust. 1, [mogą przed…podjąć decyzję o udostępnieniu w formie bezpośrednich wypłat na podstawie rozporządzenia (UE) nr 73/2009 i niniejszego rozporządzenia do [15] % kwoty przeznaczonej na wsparcie działań w ramach programowania rozwoju obszarów wiejskich finansowanego w ramach EFRROW w okresie 2015–2020, jak określono na mocy rozporządzenia (UE) nr [...] [RD]]. Bułgaria, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja i Zjednoczone Królestwo mogą podejmować decyzje o udostępnieniu jako płatności bezpośrednich [dodatkowych] [10 %] kwoty przydzielonej na rozwój obszarów wiejskich. Wskutek tego odnośna kwota nie może już być dostępna na środki wspomagające w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich.

 

O decyzji, o której mowa w akapicie pierwszym, należy powiadomić Komisję przed upływem terminu, o którym mowa we wspomnianym akapicie.

 

Odsetek zgłoszony zgodnie z akapitem drugim jest taki sam w przypadku lat, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy.”;

 

3) w art. 57 ust. 2 po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„Jednakże rozporządzenie to stosuje się nadal w odniesieniu do wniosków o pomoc odnoszących się do lat rozpoczynających się przed dniem 1 stycznia 2015 r.”;

 

4) artykuł 59 akapit drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

 

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

Jednak art. 20 ust. 5, art. 22 ust. 6, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 1 oraz art. 39 stosuje się od daty wejścia niniejszego rozporządzenia w życie.”.

 

Uzasadnienie

Poprawka kompromisowa odzwierciedlająca porozumienie uzyskane w kwestii rozporządzenia DP w czasie ostatnich rozmów trójstronnych w dniu 24 września 2013 r.; tekst ten nie powinien być zmieniany w rozporządzeniu przejściowym.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4

Rozporządzenie (UE) nr [....] [DP]

Artykuł 59

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

artykuł 59 akapit drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

art. 59 akapit drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.

Jednak art. 20 ust. 5, art. 22 ust. 6, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 1 oraz art. 39 stosuje się od daty wejścia niniejszego rozporządzenia w życie.”.

Jednak art. 18 ust. 2, art. 20 ust. 5, art. 22 ust. 6, art. 28a ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 1 oraz art. 39 stosuje się od daty wejścia niniejszego rozporządzenia w życie.”.

Uzasadnienie

Jest to zgodne z porozumieniem politycznym z dnia 26 czerwca 2013 r. oraz wymaga formalnej zgody Parlamentu Europejskiego i Rady.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp -1 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr [...] [HZ]

Artykuł 113 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W art. 113 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr [...] [HZ] po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„Jednak art. 44a rozporządzenia (WE) 1290/2005 oraz odpowiednie przepisy wykonawcze nadal mają zastosowanie do płatności dokonanych za lata budżetowe 2013 i 2014.”

Uzasadnienie

Rolnicy powinni być informowani o publikowaniu ich danych osobowych, zanim złożą wniosek o pomoc. Właściwe organy muszą również mieć wystarczająco dużo czasu na przygotowanie publikacji danych w sposób gwarantujący lepsze zrozumienie polityki rolnej i zasadności wsparcia dla sektora rolnictwa. Dlatego nowe przepisy dotyczące przejrzystości powinny obowiązywać od roku budżetowego 2015.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp -1 b (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr [...] [HZ]

Artykuł 114a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Dodaje się art. 114a w brzmieniu:

 

„Artykuł 114a

 

Odstępstwa

 

W drodze odstępstwa od art. 59 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 966/2012 i art. 9 ust. 1 niniejszego rozporządzenia opinia jednostki certyfikującej nie musi potwierdzać legalności i prawidłowości odpowiednich transakcji za lata 2014 i 2015.”

Uzasadnienie

Fakt, że jednostki certyfikujące muszą dwukrotnie przeprowadzać kontrole na miejscu, a także przyswajać zasady kwalifikowania w bardzo krótkim czasie oraz na wymaganym poziomie szczegółowości, zanim te zasady po raz kolejny się zmienią ze względu na WPR, w żaden sposób nie poprawia opłacalności. Zatem kontrola legalności i prawidłowości (art. 59 ust. 5 rozporządzenia 966/2012 i art. 9 ust. 1 rozporządzenia horyzontalnego) powinny mieć zastosowanie dopiero od roku budżetowego 2016.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7

Rozporządzenie (UE) nr [...] [HZ]

Artykuł 115

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r., z następującymi wyjątkami:

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

 

2. Niemniej jednak:

a) artykuł 7, 8 i 9 stosuje się od dnia 16 października 2013 r.;

a) art. 7, 8, 1625 stosuje się od dnia 16 października 2013 r.;

b) artykuły 18, 42, 43 i 45 stosuje się od dnia 16 października 2013 r. w odniesieniu do wydatków poniesionych od dnia 16 października 2013 r.;

b) art. 9, 18, 42 i 45 stosuje się od dnia 16 października 2013 r. w odniesieniu do wydatków poniesionych od tego dnia, bez uszczerbku dla art. 114a;

c) tytuł III, tytuł V rozdział II i tytuł VI stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r. ”. "

c) art. 54 oraz tytuł III, IV i V stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem tytułu V rozporządzenia sCMO, który stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.;

 

ca) art. 110 stosuje się do płatności dokonanych od roku budżetowego 2016, a art. 110a–110d – do płatności dokonanych od roku budżetowego 2015.

Uzasadnienie

As regards point (c), in order to avoid misinterpretations and unnecessary administrative costs and burden, the whole of Title V should apply from 1 January 2015 except as regards the application of the sCMO Regulation. Currently, the text of Art. 115(c) provides that only Chapter II of Title V (i.e. IACS) would apply from 1 January 2015, but other provisions, such as Art. 60-67 on general principles on checks, would apply already in 2014.As regards point (d), to make it possible to compare data and results, the monitoring and evaluation of the CAP (Art. 110) should apply from 16 October 2015 (i.e. after the CAP reform).As regards the transparency provisions (Art. 110a - 110d), Art. 110c of HZ Regulation states that the farmers have to be informed about the publication of their names, municipalities, support amounts etc. Payments have been claimed for financial year 2014 already in early spring 2013, before the now-proposed timetable was in the draft regulation concerning transitional provisions. Thus, the farmers have not been informed about the publication at the stage when they claimed support for the financial year 2014. Therefore, it is not possible to publish this information about payments made for financial year 2014 (claimed in 2013). The minimum is that the publication would be made as regards payments made from financial year 2015 onwards.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp -1 (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr [...] [sCMO]

Artykuł 149

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1) w art. 149 rozporządzenia (UE) nr [...] [sCMO] dodaje się punkt 149a w brzmieniu:

 

„149a. Płatności krajowe dla niektórych sektorów w Finlandii

 

Pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Finlandia może przyznawać w latach 2014–2020 stopniowo obniżane płatności krajowe dla sektorów, o których mowa w decyzji Komisji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie programu przejściowego wsparcia krajowego dla rolników z południowej Finlandii1. Komisja przyjmuje akty wykonawcze dotyczące zezwolenia na dokonywanie tych płatności oraz ustalenia bardziej szczegółowych warunków przyznawania pomocy. Te akty wykonawcze przyjmuje się bez stosowania procedury komitetowej, o której mowa w [art. 162].

 

____________

 

1 COM(2008)0696 final.”.

Uzasadnienie

Aby zachować różnorodność produkcji rolnej w południowej Finlandii, Komisja powinna być uprawniona do zezwalania na krajowe płatności dla niektórych sektorów rolnych, które od czasu przystąpienia Finlandii do UE kwalifikują się do krajowej pomocy na podstawie decyzji Komisji.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9

Rozporządzenie (UE) nr […] [RD]

Artykuł 64

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 64 rozporządzenia (UE) nr [...] [RD] ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

skreślony

„4. Komisja, w drodze aktu wykonawczego, dokonuje podziału kwot, o których mowa w ust. 1, na poszczególne lata według państw członkowskich, po odliczeniu kwoty, o której mowa w ust. 2, i z uwzględnieniem przesunięcia funduszy, o którym mowa w art. 136a ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009*.

 

Przy podziale kwot na poszczególne lata Komisja uwzględnia:

 

a) obiektywne kryteria związane z celami, o których mowa w art. 4; oraz

 

b) wyniki w przeszłości.

 

5. Poza kwotami, o których mowa w ust. 4, akt wykonawczy, o którym mowa w tym ustępie, obejmuje także środki pieniężne przekazane EFRROW zgodnie z art. 136a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 i art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr [DP] oraz środki przekazane EFRROW zgodnie z art. 10b i 136 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2013. *Dz.U.

 

_______

 

Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.”.

 

Uzasadnienie

Poprawka kompromisowa odzwierciedlająca porozumienie uzyskane w kwestii rozporządzenia RD w czasie ostatnich rozmów trójstronnych w dniu 24 września 2013 r.; tekst ten nie powinien być zmieniany w rozporządzeniu przejściowym.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Korelacja artykułów odnoszących się do środków dotyczących zwierząt i środków obszarowych w okresach programowania 2007–2013 i 2014–2020

Korelacja artykułów odnoszących się do środków w okresach programowania 2007–2013 i 2014–2020

Uzasadnienie

Tabela korelacji powinna zawierać również środki interwencyjne.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – wiersze -1 – -1 c (nowe)

 

 

 

Poprawka

Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005

Rozporządzenie (UE) nr […] [RD]

Artykuł 20 lit. b) ppkt (i): modernizacja gospodarstw rolnych

Artykuł 18: inwestycje w środki trwałe

Artykuł 20 lit. b) ppkt (iii): zwiększanie wartości dodanej produktów rolnych i leśnych

Artykuł 18: inwestycje w środki trwałe i artykuł 27: inwestycje w nowe technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów leśnych

Artykuł 20 lit. b) ppkt (iv): współpraca na rzecz rozwoju nowych produktów, procesów i technologii w sektorze rolnym i żywnościowym oraz w sektorze leśnym

Artykuł 36: współpraca

Artykuł 20 lit. b) ppkt (v): ulepszanie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Artykuł 18: inwestycje w środki trwałe i artykuł 27: inwestycje w nowe technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów leśnych

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – wprowadzenie

Rozporządzenie (WE) nr 73/2009

Załączniki II – III – VIII

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W załącznikach II, III i VIII do rozporządzenia (WE) nr 73/2009 wprowadza się następujące zmiany:

W załącznikach II, III i VIII do rozporządzenia (WE) nr 73/2009 wprowadza się następujące zmiany, a także dodaje się nowe załączniki VIIIa i XIIa:

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a) W załączniku II pkt B „Zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin” ust. 9 (wymogi podstawowe w zakresie zarządzania) otrzymuje brzmienie:

 

9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1)

 

Art. 55 zdanie pierwsze i drugie

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 2 – litera a

2. w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

 

a) zapis „Ochrona zasobów wodnych i gospodarka wodna” otrzymuje brzmienie:

„Ochrona zasobów wodnych i gospodarka wodna:

Ustalenie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych (1)

 

Przestrzeganie procedur wydawania zezwoleń w przypadku gdy wykorzystanie wody w celu nawadniania wymaga zezwolenia

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem i odpływem oraz zarządzanie wykorzystaniem wód

Środki ustanowione w dodatku

(1) Uwaga: Strefy buforowe muszą – zarówno w granicach stref podatnych wyznaczonych na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 91/676/EWG, jak i poza tymi strefami – spełniać co najmniej wymogi dotyczące warunków rolniczego wykorzystania nawozu w pobliżu cieków wodnych, o których mowa w załączniku II pkt A.4 do dyrektywy 91/676/EWG; wymogi te należy stosować zgodnie z programami działania państw członkowskich ustanowionymi na podstawie art. 5 ust. 4 dyrektywy 91/676 EWG.”;

 

Poprawka

2. w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

 

a) zapis „Ochrona zasobów wodnych i gospodarka wodna” otrzymuje brzmienie:

„Ochrona zasobów wodnych i gospodarka wodna:

Ustalenie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych (1)

 

Przestrzeganie procedur wydawania zezwoleń w przypadku gdy wykorzystanie wody w celu nawadniania wymaga zezwolenia

Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem

Środki ustanowione w dodatku, jeżeli są one często stosowane w praktyce rolniczej (2)

(1) Uwaga: Strefy buforowe muszą – zarówno w granicach stref podatnych wyznaczonych na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 91/676/EWG, jak i poza tymi strefami – spełniać co najmniej wymogi dotyczące warunków rolniczego wykorzystania nawozu w pobliżu cieków wodnych, o których mowa w załączniku II pkt A.4 do dyrektywy 91/676/EWG; wymogi te należy stosować zgodnie z programami działania państw członkowskich ustanowionymi na podstawie art. 5 ust. 4 dyrektywy 91/676 EWG.”;

(2) Normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska nie mają zastosowania, jeżeli nawozy i środki ochrony roślin są stosowane zgodnie z kodeksami dobrej praktyki rolniczej.

Uzasadnienie

Sformułowane we wniosku Komisji normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, odnoszące się do ochrony wód gruntowych, mają bardzo szeroki zakres i mogą doprowadzić do zbyt dużego ograniczania praktyk rolnych zgodnych z zasadami. Należy zatem doprecyzować, że:

- normy te odnoszą się do ochrony wód gruntowych (a nie wód powierzchniowych),

- należy zdefiniować tylko takie środki, które są istotne z punktu widzenia tradycyjnych praktyk rolniczych, oraz

- nadal dozwolone jest zgodne z przepisami stosowanie nawozów i środków ochrony roślin.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 3 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 73/2009

Załącznik VIII a (nowy)

 

Poprawka

4) Po załączniku VIII dodaje się załącznik VIIIa w brzmieniu:

Załącznik VIIIa (w tys. EUR)

Państwo członkowskie

2014

Niemcy

42 600

Szwecja

9 000

Uzasadnienie

Dodanie przepisu umożliwiającego państwom członkowskim kontynuowanie przenoszenia niewykorzystanych środków z pierwszego filaru do drugiego również w roku 2014.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 3 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 73/2009

Załącznik XII a (nowy)

 

Poprawka

Po załączniku XII dodaje się załącznik XIIa w brzmieniu:

Załącznik XIIa

Średnia wielkość gospodarstwa rolnego do celów art. 72a

Państwo członkowskie

Średnia wielkość gospodarstwa rolnego (w hektarach)

BelgiaBułgaria

Republika Czeska

Dania

Niemcy

Estonia

Irlandia

Grecja

Hiszpania

Francja

Chorwacja

Włochy

Cypr

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Węgry

Malta

Niderlandy

Austria

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowenia

Słowacja

Finlandia

Szwecja

Zjednoczone Królestwo

 

296

89

60

46

39

32

5

24

52

5,9

8

4

16

12

57

7

1

25

19

6

13

3

6

28

34

43

54

 

  • [1]       Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

UZASADNIENIE

Parlament Europejski, podobnie jak inne instytucje UE, podejmuje działania, które mają umożliwić wejście w życie zreformowanej WPR w dniu 1 stycznia 2014 r. Przewiduje się, że jesienią 2013 r. instytucje osiągną porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 oraz w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej (WPR), tak aby podstawy prawne zreformowanej WPR weszły w życie w dniu 1 stycznia 2014 r.

Wydaje się jednak mało prawdopodobne, by w dniu 1 stycznia 2014 r. możliwe było wdrożenie wszystkich aspektów zreformowanej WPR. Konieczne są zatem przepisy przejściowe do określenia uzgodnień technicznych, które pozwolą na sprawne dostosowanie do nowych warunków przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości różnych form wsparcia w ramach WPR. W odniesieniu do płatności bezpośrednich państwa członkowskie, agencje płatnicze i rolnicy muszą mieć odpowiednio dużo czasu na dobre przygotowanie się i szczegółowe zapoznanie się – z odpowiednim wyprzedzeniem – z nowymi przepisami. Dlatego też główne elementy istniejących programów zostaną przedłużone na rok składania wniosków 2014 lub dostosowane w drodze uzgodnień przejściowych. Z zastrzeżeniem zgody Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do wieloletnich ram finansowych uzgodnienia przejściowe obejmują proces zewnętrznego ujednolicania i elastyczność pomiędzy dwoma filarami WPR. Wprowadzenie środków przejściowych oznacza, że niektóre terminy zawarte we wniosku Komisji w sprawie wsparcia bezpośredniego po 2013 r. będą musiały zostać odpowiednio dostosowane w taki sposób, aby zapewnić spójność z omawianym projektem rozporządzenia.

W odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich przepisy przejściowe stanowią standardową praktykę, w ramach której ustanawiane są przepisy dotyczące okresu przejściowego między dwoma okresami programowania, a także określany jest sposób przenoszenia obecnych środków do nowego okresu programowania, z uwzględnieniem ich finansowania z nowej koperty finansowej. Należy wprowadzić powiązania między dwoma następującymi po sobie okresami programowania. Ponieważ obszary wiejskie stoją przed nowymi wyzwaniami, konieczne są jednak również niektóre szczególne uzgodnienia przejściowe, przede wszystkim w celu uporania się ze skutkami opóźnienia nowego systemu płatności bezpośrednich na niektóre środki rozwoju obszarów wiejskich, zwłaszcza jeśli chodzi o model podstawowy płatności rolnośrodowiskowych i klimatycznych oraz o stosowanie zasady wzajemnej zgodności. Uzgodnienia przejściowe są potrzebne również po to, by zapewnić państwom członkowskim możliwość dalszego podejmowania nowych zobowiązań w 2014 r. pomimo wyczerpania środków w bieżącym okresie. Te nowe zobowiązania, a także odpowiednie bieżące zobowiązania kwalifikują się do finansowania z nowych kopert finansowych na programy rozwoju obszarów wiejskich następnego okresu programowania.

Uzgodnienia przejściowe obejmują również mechanizm elastyczności, zgodnie z którym państwa członkowskie mogą przenosić środki między dwoma filarami WPR. Proponuje się wprowadzenie ograniczeń w odniesieniu do możliwości przenoszenia środków – do 15 % w przypadku przeniesienia środków z pierwszego filaru do drugiego oraz do 10 % w przypadku przeniesienia środków z drugiego filaru do pierwszego, przy czym ta druga możliwość jest dopuszczalna wyłącznie w tych państwach członkowskich, w których wysokość średniej płatności bezpośredniej wynosi poniżej 90 % średniej UE. Aby nie uprzedzać ostatecznej decyzji w tej szczegółowej kwestii, części artykułu objęte środkami przejściowymi, które różnią się od art. 14 wniosku Komisji dotyczącego płatności bezpośrednich po roku 2013, zostały ujęte w nawiasach kwadratowych.

W związku z powyższym Rada i Parlament Europejski muszą do końca tego roku przyjąć szczegółowe przepisy przejściowe, zmieniając w razie potrzeby obecnie obowiązujące akty podstawowe dotyczące WPR.

OPINIA Komisji Budżetowej (27.9.2013)

dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr […] [RD] w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014 r. i zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 i rozporządzenia (UE) nr […] [DP], (UE) nr […] [HZ] i (UE) nr […] [sCMO] w zakresie ich stosowania w roku 2014
(COM(2013)0226 – C7‑0104/2013 – 2013/0117(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Giovanni La Via

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Parlament Europejski we współpracy z pozostałymi instytucjami UE intensywnie pracuje, by umożliwić wejście w życie reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) z dniem 1 stycznia 2014 r. Wymaga to jednak, aby jesienią 2013 r. osiągnięto porozumienie między instytucjami co do wieloletnich ram finansowych (WRF) 2014–2020, a także co do reformy WPR, tak aby w dniu 1 stycznia 2014 r. weszły w życie podstawy prawne zreformowanej WPR.

Wydaje się jednak mało prawdopodobne, że uda się wprowadzić wszystkie aspekty WPR z dniem 1 stycznia 2014 r. Dlatego potrzebne są przepisy przejściowe w celu określenia rozwiązań technicznych umożliwiających sprawne dostosowanie do nowych warunków, a jednocześnie zapewniających ciągłość finansowania w ramach WPR. W przypadku płatności bezpośrednich państwa członkowskie, podmioty wypłacające i rolnicy muszą dysponować dostatecznym czasem na dobre przygotowanie się oraz wystarczająco wcześnie otrzymać szczegółowe informacje na temat reformy. Należy zatem przedłużyć okres obowiązywania głównych elementów dotychczasowych przepisów lub zaadaptować je do stosowania w 2014 r. za pomocą systemu przejściowego. Z zastrzeżeniem wyrażenia przez Parlament Europejski zgody na WRF przepisy przejściowe obejmują procedurę zewnętrznego ujednolicania oraz mechanizm elastyczności między dwoma filarami. Wprowadzenie środków przejściowych zakłada, że należy odpowiednio dostosować niektóre elementy zawarte we wniosku Komisji w sprawie płatności bezpośrednich po 2013 r., aby zapewnić spójność z obecnym projektem rozporządzenia.

W dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich standardowo stosuje się przepisy przejściowe, która to praktyka zakłada wprowadzenie przepisów dotyczących okresu przejściowego między dwoma okresami programowania, lecz także określenie, w jaki sposób działania będą kontynuowane w nowym okresie programowania, w tym ich finansowanie z nowego budżetu. Należy koniecznie stworzyć pomost między dwoma kolejnymi okresami programowania. Zważywszy, że przed obszarami wiejskimi stoją nowe wyzwania, potrzeba specjalnych ustaleń przejściowych. W szczególności stanowi to reakcję na skutki, jakie opóźnienie nowego systemu płatności bezpośrednich spowoduje dla niektórych środków wsparcia na rzecz obszarów wiejskich, w odniesieniu do rolnośrodowiskowych i klimatycznych środków reagowania oraz do stosowania zasady wzajemnej zgodności. Przepisy przejściowe są też konieczne do zapewnienia państwom członkowskim możliwości podjęcia nowych zobowiązań w 2014 r., pomimo że wyczerpano środki na okres bieżący. Te nowe zobowiązania, a także zobowiązania obecne można finansować z nowego budżetu wsparcia na rzecz obszarów wiejskich na kolejny okres programowania.

Wspomniane przepisy przejściowe obejmują mechanizm elastyczności, w ramach którego państwa członkowskie mogą przesuwać środki między dwoma filarami. Proponuje się ograniczenie wysokości przenoszonych środków – do 15% w przypadku przeniesienia środków z pierwszego do drugiego filaru oraz do 10% w przypadku przeniesienia środków z drugiego do pierwszego filaru, przy czym ta druga możliwość jest dopuszczalna wyłącznie w tych państwach członkowskich, w których średnia płatność bezpośrednia wynosi poniżej 90% średniej UE. Aby nie uprzedzać ostatecznej decyzji co do tego konkretnego punktu, te części zawarte w środkach przejściowych określonych w artykułach, które odbiegają od art. 14 wniosku Komisji w sprawie płatności bezpośrednich po 2013 r., zapisano w nawiasach kwadratowych.

W świetle powyższych uwag Rada i Parlament Europejski muszą przed końcem roku przyjąć szczegółowe przepisy przejściowe oraz, w razie konieczności, zmienić obecne podstawowe akty prawne dotyczące WPR.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W drodze odstępstwa od przepisów art. 94 rozporządzenia (UE) nr [...] w odniesieniu do środków, o których mowa w art. 36 lit. a) ppkt (i)–(v) i lit. b) ppkt (iv) i (v) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, do czasu przyjęcia odpowiedniego programu rozwoju obszarów wiejskich na okres programowania 2014–2020 państwa członkowskie mogą nadal podejmować nowe zobowiązania prawne na rzecz beneficjentów w 2014 r. na podstawie programów rozwoju obszarów wiejskich przyjętych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, nawet po wykorzystaniu środków finansowych z okresu programowania 2007–2013. Wydatki poniesione na podstawie tych zobowiązań są kwalifikowalne zgodnie z art. 3 niniejszego rozporządzenia.

W drodze odstępstwa od przepisów art. 94 rozporządzenia (UE) nr [...] [RD] państwa członkowskie mogą nadal podejmować nowe zobowiązania prawne na rzecz beneficjentów w 2014 r., w związku ze środkami, o których mowa w art. 20, 36, 52 i 63 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, na podstawie programów rozwoju obszarów wiejskich przyjętych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, nawet po wykorzystaniu środków finansowych z okresu programowania 2007–2013, do czasu przyjęcia odpowiedniego programu rozwoju obszarów wiejskich na okres programowania 2014–2020 lub do końca 2014 r., poprzez finansowanie ich ze środków na lata 2014–2020. Wydatki poniesione na podstawie tych zobowiązań są kwalifikowalne zgodnie z art. 3 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Warunek określony w art. 14 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 nie ma zastosowania w stosunku do nowych zobowiązań prawnych podjętych przez państwa członkowskie w 2014 r. na mocy art. 36 lit. a) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr [...] wydatki związane ze zobowiązaniami prawnymi na rzecz beneficjentów poniesione w ramach środków, o których mowa w art. 36 lit. a) ppkt (i)–(v) i lit. b) ppkt (iv) i (v) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 oraz art. 36 lit. b) ppkt (i) i (iii) wspomnianego rozporządzenia w odniesieniu do stawki rocznej, kwalifikują się do dofinansowania z EFRROW w okresie programowania 2014–2020 w następujących przypadkach:

1. W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr [...] wydatki związane ze zobowiązaniami prawnymi na rzecz beneficjentów poniesione w ramach środków, o których mowa w art. 20, 36, 52 i 63 rozporządzenia nr 1698/2005, kwalifikują się do dofinansowania z EFRROW w okresie programowania 2014–2020 w następujących przypadkach

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) w odniesieniu do płatności, które mają być dokonane po dniu 31 grudnia 2015 r.

b) w odniesieniu do płatności, które mają być dokonane po dniu 31 grudnia 2015 r.,przypadku wszystkich zobowiązań zaciągniętych zgodnie z art. 36 rozporządzenia (UE) nr [...] [RD].

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 73/2009

Artykuł 40 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bez uszczerbku dla przepisów art. 25 rozporządzenia (UE) nr [HZ] Parlamentu Europejskiego i Rady*, kwoty płatności bezpośrednich, które mogą zostać przyznane w państwie członkowskim w odniesieniu do roku kalendarzowego 2014 r. zgodnie z art. 34, 52, 53 i 68 niniejszego rozporządzenia, oraz pomoc dla hodowców jedwabników na mocy art. 111 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 nie przekraczają pułapów określonych na ten rok w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia. W razie potrzeby i w celu przestrzegania pułapów określonych w załączniku VIII państwa członkowskie dokonują liniowego zmniejszenia kwot płatności bezpośrednich w odniesieniu do roku kalendarzowego 2014 r.

Bez uszczerbku dla przepisów art. 25 rozporządzenia (UE) nr [HZ] Parlamentu Europejskiego i Rady*, kwoty płatności bezpośrednich, które mogą zostać przyznane w państwie członkowskim w odniesieniu do roku kalendarzowego 2014 r. zgodnie z art. 34, 52, 53 i 68 niniejszego rozporządzenia, oraz pomoc dla hodowców jedwabników na mocy art. 111 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 nie przekraczają pułapów określonych na ten rok w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia, pomniejszonych o kwoty wynikające z zastosowania art. 136 w odniesieniu do roku budżetowego 2015. W razie potrzeby i w celu przestrzegania pułapów określonych w załączniku VIII, pomniejszonych o kwoty wynikające z zastosowania art. 136 w odniesieniu do roku budżetowego 2015, państwa członkowskie dokonują liniowego zmniejszenia kwot płatności bezpośrednich w odniesieniu do roku kalendarzowego 2014 r.

PROCEDURA

Tytuł

Przepisy przejściowe w sprawie rozporządzeń dotyczących płatności bezpośrednich, rozwoju obszarów wiejskich oraz finansowania wspólnej polityki rolnej, monitorowania jej i zarządzania nią.

Odsyłacze

 

COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

21.5.2013

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

21.5.2013

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Giovanni La Via

7.5.2013

Data przyjęcia

26.9.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Isabelle Durant, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Oleg Valjalo, Jacek Włosowicz

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Maria Da Graça Carvalho, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Edit Herczog, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Catherine Trautmann

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Elisabeth Jeggle, Maurice Ponga, Sabine Verheyen

PROCEDURA

Tytuł

Przepisy przejściowe w sprawie rozporządzeń dotyczących płatności bezpośrednich, rozwoju obszarów wiejskich oraz finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej

Odsyłacze

COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)

Data przedstawienia w PE

18.4.2013

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

21.5.2013

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

21.5.2013

CONT

21.5.2013

ENVI

21.5.2013

REGI

21.5.2013

Opinia niewydana

       Data decyzji

CONT

22.5.2013

ENVI

7.5.2013

REGI

11.7.2013

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Albert Deß

24.4.2013

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

8.7.2013

2.9.2013

 

 

Data przyjęcia

30.9.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, George Lyon, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

María Auxiliadora Correa Zamora, Sandra Kalniete, Christa Klaß, Giovanni La Via, Hans-Peter Mayer, Dimitar Stoyanov

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

María Muñiz De Urquiza

Data złożenia

9.10.2013