SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. [RD], pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ako aj nariadenia (EÚ) č. [DP], (EÚ) č. [HZ] a (EÚ) č. [sCMO], pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014

9.10.2013 - (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)) - ***I

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Spravodajca: Albert Deß


Postup : 2013/0117(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0326/2013
Predkladané texty :
A7-0326/2013
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. [RD], pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ako aj nariadenia (EÚ) č. [DP], (EÚ) č. [HZ] a (EÚ) č. [sCMO], pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014

(COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2013)0226),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0104/2013),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. septembra 2013[1],

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a na stanovisko Výboru pre rozpočet (A7-0326/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(-1) Je nevyhnutné zaistiť aby sa administratívna záťaž v oblasti poľnohospodárstva pravidelne monitorovala a znižovala. Komisia sa v oznámení z 12. decembra 2012 o vhodnosti právnych predpisov EÚ zaviazala pokračovať v úsilí o odstránenie akejkoľvek nepotrebnej regulačnej záťaže. O pokroku v tejto súvislosti by sa mali poskytovať informácie Európskemu parlamentu a Rade;

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) S cieľom zabezpečiť právnu istotu v období prechodu je potrebné zabezpečiť, aby sa mohli výdavky podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005 vzťahujúce sa na opatrenia týkajúce sa príslušnej oblasti a zvierat uhrádzať z príspevku z EPFRV v novom programovom období, v rámci ktorého je ešte potrebné uhradiť ďalšie platby. V záujme riadneho finančného hospodárenia a účinnej realizácie programu treba takéto výdavky jednoznačne vymedziť v programoch na rozvoj vidieka, ako aj v riadiacich a kontrolných systémoch členských štátov. S cieľom zabrániť zbytočnej zložitosti finančného hospodárenia v rámci programov na rozvoj vidieka v novom programovom období je potrebné, aby sa na prechodné výdavky vzťahovali miery spolufinancovania nového programového obdobia.

(3) S cieľom zabezpečiť právnu istotu v období prechodu by sa malo zaistiť, aby všetky opatrenia programového obdobia 2007 – 2013 uskutočnené podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005 mali nárok na príspevok z EPFRV v novom programovom období, v rámci ktorého je ešte potrebné uhradiť ďalšie platby. V záujme riadneho finančného hospodárenia a účinnej realizácie programu treba takéto výdavky jednoznačne vymedziť v programoch na rozvoj vidieka, ako aj v riadiacich a kontrolných systémoch členských štátov. S cieľom zabrániť zbytočnej zložitosti finančného hospodárenia v rámci programov na rozvoj vidieka v novom programovom období je potrebné, aby sa na prechodné výdavky vzťahovali miery spolufinancovania nového programového obdobia.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie kontinuity programov by všetky existujúce opatrenia na rozvoj vidieka mali pokračovať aj v prechodnom roku (v súlade s cieľom „nové peniaze na staré opatrenia").

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Vzhľadom na závažné problémy s finančnou stabilitou, ktorým naďalej čelí niekoľko členských štátov, a v snahe obmedziť výsledné negatívne vplyvy počas prechodu zo súčasného programového obdobia na nadchádzajúce programové obdobie tým, že sa umožní maximálne využívanie dostupných finančných prostriedkov z EPFRV, treba trvanie uplatňovania výnimky, ktorou sa zvyšuje maximálna výška príspevkov z EPFRV, stanovená v článku 70 ods. 4 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, predĺžiť až do konečného dátumu oprávnenosti výdavkov za programové obdobie 2007 – 2013, ktorým je 31. december 2015.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom umožniť členským štátom riešiť potreby ich poľnohospodárskych sektorov alebo flexibilnejšie posilniť politiku na rozvoj vidieka je potrebné poskytnúť im možnosť presunúť prostriedky zo svojich stropov pre priame platby do svojej podpory vyčlenenej na rozvoj vidieka a z podpory vyčlenenej na rozvoj vidieka do ich stropov pre priame platby. Zároveň by sa členským štátom, v ktorých úroveň priamej platby zostáva nižšia ako 90 % priemernej úrovne podpory v Únii, mala dať možnosť presunúť finančné prostriedky z ich podpory vyčlenenej na rozvoj vidieka do ich stropu pre priame platby. Takáto voľba by sa mala v rámci určitých obmedzení vykonať jedenkrát a na celé obdobie rozpočtových rokov 2015 až 2020.

(11) S cieľom umožniť členským štátom riešiť potreby ich poľnohospodárskych sektorov alebo flexibilnejšie posilniť politiku na rozvoj vidieka je potrebné poskytnúť im možnosť presunúť prostriedky zo svojich stropov pre priame platby do svojej podpory vyčlenenej na rozvoj vidieka a z podpory vyčlenenej na rozvoj vidieka do ich stropov pre priame platby. Zároveň by sa členským štátom, v ktorých úroveň priamej platby zostáva nižšia ako 90 % priemernej úrovne podpory v Únii, mala dať možnosť presunúť finančné prostriedky z ich podpory vyčlenenej na rozvoj vidieka do ich stropu pre priame platby. Takáto voľba by sa mala v rámci určitých obmedzení vykonať na celé obdobie rozpočtových rokov 2015 až 2020, pričom by sa malo umožniť prehodnotenie v roku 2017.

(Časť vety „a z podpory vyčlenenej na rozvoj vidieka do ich stropov pre priame platby“ bola vypustená v PN 3 v návrhu správy, ale musí sa znovu vložiť.)

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a) Fínsku bolo v súlade s článkom 141 jeho zmluvy o pristúpení povolené vyplácať vnútroštátnu podporu niektorým poľnohospodárskym sektorom v južnom Fínsku. So zreteľom na načasovanie reformy SPP a vzhľadom na skutočnosť, že hospodárska situácia v poľnohospodárstve v južnom Fínsku je zložitá, a výrobcovia teda stále potrebujú osobitnú podporu, je vhodné zaviesť integračné opatrenia, na základe ktorých môže Komisia Fínsku v súlade s článkom 42 zmluvy povoliť vnútroštátne platby pre niektoré výrobné sektory v južnom Fínsku. Tieto platby by sa mali v období 2014 – 2020 postupne znižovať.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok -1

 

Znižovanie administratívnej záťaže

 

Komisia pri uplatňovaní tohto nariadenia a nariadení (EÚ) č. [DP], (EÚ) č. [HZ] a (EÚ) č. [sCMO] predchádza akejkoľvek dodatočnej, nepotrebnej a neprimeranej administratívnej záťaži. Komisia v pravidelných intervaloch predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o úsilí vynaloženom v tejto súvislosti.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Odchylne od článku 94 nariadenia (EÚ) č. […] [RD] môžu členské štáty v prípade opatrení podľa článku 36 písm. a) bodu i) až v) a písm. b) bodu iv) a v) nariadenia (ES) č. 1698/2005 naďalej prijímať nové právne záväzky pre príjemcov pomoci v roku 2014 podľa programov na rozvoj vidieka prijatých na základe nariadenia (ES) č. 1698/2005 aj po vyčerpaní finančných prostriedkov z programového obdobia rokov 2007 až 2013, kým sa neprijme príslušný program rozvoja pomoci na programové obdobie rokov 2014 až 2020. Výdavky, ktoré vznikli na základe týchto záväzkov, sú oprávnené v súlade s článkom 3 tohto nariadenia.

1. Odchylne od článku 94 nariadenia (EÚ) č. […] [RD] môžu členské štáty v prípade všetkých opatrení programového obdobia 2007 – 2013 podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005 naďalej prijímať nové právne záväzky pre príjemcov pomoci v roku 2014 podľa programov na rozvoj vidieka prijatých na základe nariadenia (ES) č. 1698/2005 aj po vyčerpaní finančných prostriedkov z programového obdobia rokov 2007 až 2013, kým sa neprijme príslušný program rozvoja pomoci na programové obdobie rokov 2014 až 2020 alebo do konca roku 2014. Výdavky, ktoré vznikli na základe týchto záväzkov, sú oprávnené v súlade s článkom 3 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Odchylne od článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. […] [RD] sa budú môcť výdavky súvisiace s právnymi záväzkami pre príjemcov prijatými v rámci opatrení článku 36 písm. a) body i) až v) a písm. b) body iv) a v) nariadenia (ES) č. 1698/2005 a článku 36 písm. b) body i) a iii) daného nariadenia v súvislosti s ročnou prémiou uhrádzať z príspevkov EPFRV na programové obdobie rokov 2014 až 2020 v týchto prípadoch:

1. Odchylne od článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. […] [RD] sa budú môcť výdavky súvisiace s právnymi záväzkami pre príjemcov prijatými v rámci všetkých opatrení uvedených v článkoch 20, 36, 52 a 63 nariadenia (ES) č. 1698/2005 uhrádzať z príspevkov EPFRV na programové obdobie rokov 2014 až 2020 v týchto prípadoch:

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) v prípade platieb, ktoré sa majú realizovať po 31. decembri 2015.

(b) v prípade platieb, ktoré sa majú realizovať po 31. decembri 2015 pre všetky záväzky prijaté podľa článku 36.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Ak už nie sú k dispozícii dostatočné prostriedky v predchádzajúcich programoch rozvoja vidieka na pokrytie výdavkov podľa odseku 1, tieto výdavky môžu byť Komisii nahlásené na úhradu v referenčných obdobiach počnúc prvým mesiacom od skončenia prvého referenčného obdobia.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby bola poskytovaná súvislá podpora širšiemu záberu záväzkov týkajúcich sa opatrení z obdobia 2007 – 2013, než navrhuje Komisia.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 40 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členský štát v prípade potreby hodnotu všetkých platobných nárokov a/alebo výšku národnej rezervy uvedenú v článku 41 lineárne zníži/zvýši, aby zabezpečil dodržanie stropu stanoveného v prílohe VIII.

2. Členský štát v prípade potreby lineárne zníži hodnotu platobných nárokov presahujúcich 2 000 EUR a/alebo výšku národnej rezervy uvedenú v článku 41, aby zabezpečil dodržanie stropu stanoveného v prílohe VIII.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 40 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Odchylne od odseku 1 a 2 sa členské štáty môžu rozhodnúť zachovať výšku platobných nárokov k 31. decembru 2013.

Odôvodnenie

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti reformy SPP, najmä pokiaľ ide o vnútornú konvergenciu a ekologické opatrenia, bude v kalendárnom roku 2015 novo vypočítaná výška platobných nárokov a oznámená poľnohospodárom. Prispôsobenie platieb v prechodnom roku 2014 by predstavovalo zjednodušenie, nie výška nárokov .

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 40 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Odchylne od odseku 2 a článku 51 ods. 2 posledného pododseku môže členský štát v kalendárnom roku 2014 pristúpiť k lineárnemu zníženiu priamych platieb, aby dodržal stropy predpísané v prílohe VIII. Ak sa pristúpi k takémuto zníženiu, členské štáty môžu udeliť príspevok až do výšky 5000 EUR v prípade priamych platieb, ktoré sa majú udeliť majiteľovi poľnohospodárskeho podniku na základe žiadosti o pomoc predloženej na rok 2014.

Odôvodnenie

Tým sa členským štátom poskytne väčšia flexibilita pri dodržiavaní stropov stanovených v prílohe VIII a povedie to k zjednodušeniu.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 40 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady* (EÚ) č. [HZ], nesmú sumy priamych platieb, ktoré sa môžu poskytnúť v členskom štáte za kalendárny rok 2014 podľa článkov 34, 52, 53 a 68 tohto nariadenia a na pomoc chovateľom priadky morušovej podľa článku 111 nariadenia (ES) č. 1234/2007, prekročiť stropy na daný rok stanovené v prílohe VIII k tomuto nariadeniu. V prípade potreby členské štáty lineárne znížia sumy priamych platieb za kalendárny rok 2014 s cieľom dodržať stropy stanovené v prílohe VIII.

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady* (EÚ) č. [HZ], nesmú sumy priamych platieb, ktoré sa môžu poskytnúť v členskom štáte za kalendárny rok 2014 podľa článkov 34, 52, 53 a 68 tohto nariadenia a na pomoc chovateľom priadky morušovej podľa článku 111 nariadenia (ES) č. 1234/2007, prekročiť stropy na daný rok stanovené v prílohe VIII k tomuto nariadeniu po odčítaní súm, ktoré vyplývajú z uplatňovania článku 136b za kalendárny rok 2015 podľa prílohy VIIIa tohto nariadenia. V prípade potreby členské štáty lineárne znížia sumy priamych platieb za kalendárny rok 2014 po odčítaní súm, ktoré vyplývajú z uplatňovania článku 136b za rok 2015 podľa prílohy VIIIa tohto nariadenia, s cieľom dodržať stropy stanovené v prílohe VIII.

Odôvodnenie

Vloženie ustanovenia na účely toho, aby sa tým členským štátom, ktoré nevyužité prostriedky prvého piliera v súčasnosti prenášajú do druhého piliera, umožnila táto prax aj v roku 2014.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 51 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V článku 51 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

V článku 51 ods. 2 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„Na rok 2014 budú stropy pre priame platby uvedené v článkoch 52 a 53 rovnaké ako stropy stanovené na rok 2013, pričom sa vynásobia koeficientom vypočítaným pre každý príslušný členský štát vydelením vnútroštátneho stropu na rok 2014 stanoveného v prílohe VIII vnútroštátnym stropom na rok 2013. Toto vynásobenie sa vzťahuje len na členské štáty, v ktorých je vnútroštátny strop stanovený v prílohe VIII na rok 2014 nižší než vnútroštátny strop na rok 2013.“

„Na rok 2014 budú stropy pre priame platby uvedené v článkoch 52 a 53 rovnaké ako stropy stanovené na rok 2013, pričom sa vynásobia koeficientom vypočítaným pre každý príslušný členský štát vydelením vnútroštátneho stropu na rok 2014 stanoveného v prílohe VIII vnútroštátnym stropom na rok 2013. Toto vynásobenie sa vzťahuje len na členské štáty, v ktorých je vnútroštátny strop stanovený v prílohe VIII na rok 2014 nižší než vnútroštátny strop na rok 2013.“

 

Odchylne od predchádzajúceho odseku môžu členské štáty do ... * rozhodnúť, že v roku 2014 budú stropy pre priame platby podľa článkov 52 a 53 totožné so stropmi stanovenými na rok 2013.

 

Toto rozhodnutie sa oznámi Komisii najneskôr do dátumu uvedeného v danom pododseku.“

 

__________________

 

* Ú. v. EÚ. Vložte dátum 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je nepenalizovať malých chovateľov hovädzieho dobytka, ktorí dostávajú nižšiu podporu, ako je odpočítateľná položka vo výške 5000 eur podľa existujúceho nástroja modulácie, ktorý bude v budúcnosti zrušený. Toto výrazné zníženie podpory chovu by bolo v súčasnom hospodárskom kontexte problematické, preto je potrebné upraviť právne predpisy.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – bod 5 – písmeno aa

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 69 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(aa) Vkladajú sa tieto odseky:

 

„1a. Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty rozhodnúť, že použijú až 13 % ročného vnútroštátneho stropu stanoveného v článku 40, pod podmienkou, že:

 

(a) do 31. decembra 2013 uplatňovali režim jednotnej platby na plochu stanovenú v hlave V tohto nariadenia alebo financovali opatrenia podľa článku 111 tohto nariadenia, alebo sa na ne vzťahuje výnimka ustanovená v článku 69 ods. 5 alebo v prípade Malty v článku 69 ods. 1 tohto nariadenia; alebo

 

(b) aspoň počas jedného roka v období 2010 – 2013 pridelili viac ako 5 % svojej sumy, ktorú mali k dispozícii na poskytovanie priamych platieb stanovených v hlavách III, IV a V tohto nariadenia s výnimkou hlavy IV kapitoly 1 oddielu 6, na financovanie opatrení stanovených v hlave III kapitole 2 oddiele 2 tohto nariadenia, podpory stanovenej v článku 68 ods. 1 tohto nariadenia alebo opatrení podľa hlavy IV kapitoly 1 tohto nariadenia s výnimkou oddielu 6.

 

1b. Odchylne od odseku 1a členské štáty, ktoré aspoň počas jedného roka v období 2010 – 2013 pridelili viac ako 10 % svojej sumy, ktorú mali k dispozícii na poskytovanie priamych platieb stanovených v hlavách III, IV a V tohto nariadenia s výnimkou hlavy IV kapitoly 1 oddielu 6, na financovanie opatrení stanovených v hlave III kapitole 2 oddiele 2 tohto nariadenia, podpory stanovenej v článku 68 ods. 1 tohto nariadenia alebo opatrení podľa hlavy IV kapitoly 1 tohto nariadenia s výnimkou oddielu 6, môžu rozhodnúť, že po schválení Komisiou použijú viac ako 13 % ročného vnútroštátneho stropu uvedeného v prílohe VIII.“

Odôvodnenie

V dôsledku rozhodnutí týkajúcich sa VFR budú v roku 2014 vo väčšine členských štátov prostriedky určené na priame platby nižšie ako v roku 2013. V roku 2014 tak bude výrazne nižšia ako v roku 2013 aj výška priamych platieb, ktoré môžu byť poskytnuté na viazanú podporu. Je preto potrebné povoliť použitie vyššej sadzby viazaných platieb stanovených v článku 39 ods. 1, 2 a 3 nového návrhu nariadenia o priamych platbách. Tieto nové sadzby by mali byť platné už od 1. januára 2014.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b a (nové)

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 69 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba) Odsek 4 sa mení takto:

 

„4. Podpora stanovená v článku 68 ods. 1 písm. a) bodoch i), ii), iii) a iv) a v písm. b) a e) sa obmedzí na 6,5 % vnútroštátnych stropov uvedených v článku 40 alebo v prípade Malty na sumu 2 miliónov EUR podľa článku 69 ods. 1 súčasného nariadenia a použije sa najmä na financovanie opatrení podľa článku 68 ods. 1 písm. b) v mliekarenskom priemysle.“

Odôvodnenie

Zvýšenie maximálnej povolenej miery dobrovoľnej viazanej podpory v rámci reformy môže začať platiť už v roku 2014, a to tak, že sa súčasná povolená osobitná podpora zvýši z 3,5 % na 6,5 % vnútroštátnych stropov uvedených v článku 69 nariadenia č. 73/2009. Členské štáty, ktoré si to želajú, by už tak mohli začať uplatňovať časť novej SPP a urýchlene pomôcť niektorým sektorom, ako je chov, ktoré sa nachádzajú v ťažkej hospodárskej situácii a majú problémy s príjmami.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Kapitola 5 a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Do hlavy III sa za článok 72 vkladá táto kapitola 5a:

 

„Kapitola 5a

 

PRÉMIA ZA REDISTRIBÚCIU za rok 2014

 

Článok 72a

 

Všeobecné ustanovenia

 

1. Členské štáty môžu do …* rozhodnúť, že udelia prémiu na rok 2014 poľnohospodárom, ktorí majú nárok na podporu v rámci režimu jednotnej platby podľa kapitoly 1 a/alebo kapitoly 2 oddielu 1 tejto hlavy alebo v rámci režimu jednotnej platby na plochu podľa hlavy V.

 

Členské štáty informujú Komisiu o svojich príslušných rozhodnutiach do termínu uvedeného v prvom pododseku.

 

2. Členské štáty, ktoré sa rozhodli uplatňovať režim jednotnej platby na regionálnej úrovni, môžu prémiu, ktorá sa stanovuje v tejto kapitole, uplatňovať na regionálnej úrovni.

 

3. Platba podľa odseku 1 sa udelí iba tým poľnohospodárom, ktorí si v roku 2014 aktivujú platobné nároky alebo dostávajú podporu v rámci jednotnej platby za plochu.

 

4. Prémiu podľa odseku 1 vypočítajú členské štáty tak, že hodnota, ktorú stanoví členský štát a ktorá nesmie prekročiť 65 % národnej alebo regionálnej priemernej platby na hektár, sa vynásobí počtom platobných nárokov, ktoré si poľnohospodár aktivoval podľa článku 35 ods. 1, alebo počtom hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu a ktoré poľnohospodár nahlásil v rámci režimu jednotnej platby na plochu. Počet týchto platobných nárokov alebo hektárov nemôže presahovať 30 hektárov alebo priemernú veľkosť poľnohospodárskych podnikov podľa prílohy XIIa, pokiaľ je táto priemerná veľkosť v danom členskom štáte nižšia ako 30 hektárov.

"

Ak sa dodržia stropy stanovené v prvom pododseku, členské štáty môžu na vnútroštátnej úrovni stanoviť odstupňovanie počtu hektárov v súlade s prvým pododsekom za predpokladu, že bude platné v rovnakej miere pre všetkých poľnohospodárov.

 

Vnútroštátnu priemernú platbu na hektár podľa prvého pododseku stanovia členské štáty na základe vnútroštátneho stropu určeného na kalendárny rok 2014 v prílohe VIII a počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu a ktoré boli v roku 2014 nahlásené podľa článku 35 alebo v rámci režimu jednotnej platby na plochu.

 

Regionálnu priemernú platbu na hektár podľa prvého pododseku stanovia členské štáty na základe objektívnych kritérií.

 

5. Členské štáty zaistia, aby sa prémia nevyplatila poľnohospodárom, u ktorých sa preukázalo, že svoju pôdu po 19. októbri 2011 rozdelili výlučne s cieľom získať prémiu za redistribúciu. Platí to aj v prípade poľnohospodárov, ktorých podniky vznikli na základe takéhoto rozdelenia.

 

Článok 72b

 

Finančné ustanovenia

 

1. Na financovanie podpory stanovenej v tejto kapitole môžu členské štáty použiť až 30 % svojich vnútroštátnych stropov na kalendárny rok 2014 podľa prílohy VIII.

 

2. Na základe percentuálneho podielu vnútroštátneho stropu, ktorý členské štáty použijú v súlade s odsekom 1, Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 141a, ktorými stanoví zodpovedajúce stropy pre príslušnú podporu a upraví stropy v súlade s prílohou VIII.“

 

______________

 

* Ú. v. EÚ. Vložte dátum tri mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 111 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) V článku 111 ods. 5 sa tretí pododsek mení a dopĺňa takto:

 

„Pokiaľ ide o podniky na území členského štátu, ak v dotknutom členskom štáte je v populácii hovädzieho dobytka vysoký podiel dojčiacich kráv, ktorý predstavuje najmenej 30 % celkového počtu kráv, a ak najmenej 30 % porazených samcov hovädzieho dobytka patrí do tried mäsitosti S, E a U, dodatočná prémia sa v plnej výške financuje z EPZF. Či tieto percentuálne podiely boli prekročené sa stanovuje na základe priemeru dvoch rokov, ktoré predchádzajú roku, na ktorý sa prémia poskytuje.“

Odôvodnenie

Je potrebné využiť prechodné pravidlá a pripraviť sa na zrušenie dodatočnej prémie na kravy bez trhovej produkcie mlieka tým, že sa pripraví úprava (rozšírenie tabuľky mäsitosti mladých porazených samcov hovädzieho dobytka o triedu U) článku 111 existujúceho nariadenia č. 73/2009, aby bolo možné v roku 2014 podporovať chov dobytka z EPZF. Táto jednoduchá technická úprava predstavuje nástroj, ktorý umožní rýchlo pomôcť oblastiam chovu, ktoré zažívajú zložitú hospodársku situáciu.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – bod 7 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 124

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) V článku 124 sa odsek 1 a odsek 2 nahrádzajú takto:

 

"1. Poľnohospodárska plocha nového členského štátu okrem Bulharska a Rumunska, na ktorú sa vzťahuje režim jednotnej platby na plochu, je tá časť jeho využívanej poľnohospodárskej plochy, ktorá sa udržiavala v dobrom poľnohospodárskom stave bez ohľadu na to, či sa k uvedenému dňu využívala na produkciu, a ktorá je prípadne upravená v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami, ktoré stanoví príslušný členský štát po schválení Komisiou.“

 

Na účely tejto hlavy je „využívaná poľnohospodárska plocha“ celková plocha, ktorú zaberajú orná pôda, trvalé trávnaté plochy, trvalé plodiny a záhradky, ako to stanovila Komisia na svoje štatistické účely.

 

Pre Bulharsko a Rumunsko je poľnohospodárska plocha, na ktorú sa vzťahuje režim jednotnej platby na plochu, tá časť ich využívanej poľnohospodárskej plochy, ktorá sa udržuje v dobrom poľnohospodárskom stave, bez ohľadu na to, či sa využíva na produkciu alebo nie, a ktorá je prípadne upravená v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami, ktoré stanoví Bulharsko alebo Rumunsko po schválení Komisiou.

 

2. Na účely poskytovania platieb v rámci režimu jednotnej platby sa však platby v rámci režimu jednotnej platby na plochu môžu poskytovať na všetky poľnohospodárske pozemky, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v odseku 1, ako aj poľnohospodárske pozemky, na ktorých sa pestuje mladina s krátkodobým striedaním (kód KN ex 0602 90 41). V prípade Bulharska a Rumunska sa však platby v rámci režimu jednotnej platby na plochu môžu poskytovať na všetky poľnohospodárske pozemky, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v odseku 1, ako aj poľnohospodárske pozemky, na ktorých sa pestuje mladina s krátkodobým striedaním (kód KN ex 0602 90 41).

 

Okrem prípadu vyššej moci alebo mimoriadnych okolností musia byť pozemky uvedené v prvom pododseku k dispozícii poľnohospodárovi k dátumu stanovenému členským štátom, ktorý nie je neskorší ako dátum stanovený týmto členským štátom na zmenu a doplnenie žiadosti o podporu.

 

Podnik môže žiadať o platbu na plochu o výmere najmenej 0,3 ha. Každý nový členský štát sa však môže na základe objektívnych kritérií a po schválení Komisiou rozhodnúť, že stanoví vyššiu minimálnu plochu, najviac však 1 ha.“

Odôvodnenie

V článku 124 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa nahrádzajú odseky 1 a 2. Ide o prispôsobenie textu mandátu Európskeho parlamentu na rokovania o nariadení o priamych platbách (rozhodnutie z 13. marca 2013).

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – bod 8 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 133 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a) Do hlavy V sa vkladá tento článok:

 

„Článok 133b

 

Prechodná vnútroštátna pomoc v roku 2014

 

1. Nové členské štáty, ktoré uplatňujú režim jednotnej platby na plochu podľa článku 122, sa môžu rozhodnúť poskytovať v roku 2014 prechodnú vnútroštátnu pomoc.

 

2. Bulharsko a Rumunsko môžu poskytnúť podporu podľa tohto článku jedine vtedy, ak sa k dátumu [jeden mesiac od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] rozhodnú, že v roku 2014 neposkytnú žiadne ďalšie doplnkové vnútroštátne priame platby podľa článku 132.

 

3. Podpora môže byť poskytnutá poľnohospodárom v odvetviach, ktorým bola v roku 2013 poskytnutá prechodná vnútroštátna pomoc podľa článku 133a, alebo v prípade Bulharska a Rumunska doplnkové vnútroštátne priame platby podľa článku 132.

 

4. Podmienky poskytnutia pomoci podľa tohto článku sú rovnaké ako podmienky, ktorými sa povoľuje poskytnutie platieb podľa článkov 132 alebo 133a, pokiaľ ide o rok 2013, s výnimkou znižovania platieb, ktoré sa uplatňuje z dôvodu uplatnenia článku 132 ods. 2 v spojení s článkami 7 a 10 tohto nariadenia. Členské štáty však môžu zmeniť podmienky pre udelenie neviazanej pomoci na základe povolenia od Komisie.

 

5. Celková výška pomoci, ktorá môže byť poskytnutá poľnohospodárom v ktoromkoľvek zo sektorov uvedených v odseku 2, je obmedzená na 80 % finančných rámcov pre jednotlivé odvetvia na rok 2013 schválených Komisiou v súlade s článkom 133a ods. 5 alebo v prípade Bulharska a Rumunska schválených v súlade s článkom 132 ods. 7.

 

Pre Cyprus sa finančné rámce pre jednotlivé sektory stanovujú v prílohe XVIIa tohto nariadenia.

 

6. Nové členské štáty oznámia rozhodnutia uvedené v odsekoch 1 a 2 Komisii najneskôr do 31. marca 2014. Oznámenie rozhodnutia uvedeného v odseku 1 zahŕňa:

 

(a) finančný rámec pre každý sektor;

 

(b) podľa okolností maximálnu sadzbu prechodnej vnútroštátnej pomoci.

 

7. Nový členský štát môže na základe objektívnych kritérií a v rámci stropov povolených Komisiou podľa odseku 5 rozhodnúť o výške prechodnej vnútroštátnej pomoci, ktorá sa má poskytnúť.“

Odôvodnenie

Do nariadenia (ES) č. 73/2009 sa vkladá článok 133b. Ide o prispôsobenie textu mandátu Európskeho parlamentu na rokovania o nariadení o priamych platbách (rozhodnutie z 13. marca 2013).

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – bod 9

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 136a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Do ...1 sa môžu členské štáty rozhodnúť, či ako dodatočnú podporu opatrení v rámci programovania rozvoja vidieka financovaného v rámci EPFRV v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady* (EÚ) č. […] [RD] sprístupnia až [15] % zo svojich ročných vnútroštátnych stropov na kalendárne roky 2014 až 2019, ako sa stanovuje v prílohe VIII k tomu nariadeniu na rok 2014 a v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady** (EÚ) č. [DP] na roky 2015 až 2019. V dôsledku toho už nebude k dispozícii zodpovedajúca suma na poskytnutie priamych platieb

1. Do ...1 sa môžu členské štáty rozhodnúť, či ako dodatočnú podporu opatrení v rámci programovania rozvoja vidieka financovaného v rámci EPFRV v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. […] [RD] sprístupnia až 15 % zo svojich ročných vnútroštátnych stropov na kalendárne roky 2014 až 2019, ako sa stanovuje v prílohe VIII k tomu nariadeniu na rok 2014 a v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady** (EÚ) č. [DP] na roky 2015 až 2019. V dôsledku toho už nebude k dispozícii zodpovedajúca suma na poskytnutie priamych platieb

Rozhodnutie uvedené v prvom pododseku sa oznámi Komisii do dátumu uvedeného v tomto pododseku.

Rozhodnutie uvedené v prvom pododseku sa oznámi Komisii do dátumu uvedeného v tomto pododseku.

Percento oznámené v súlade s druhým pododsekom je rovnaké pre roky uvedené v prvom pododseku.

V rozhodnutí sa stanoví percentuálny podiel, na ktorý sa odkazuje v uvedenom pododseku, ktorý môže byť v jednotlivých kalendárnych rokoch rozdielny.

 

Členské štáty, ktoré nevyužijú ustanovenia uvedené v prvom pododseku pre rozpočtový rok 2014, môžu prijať rozhodnutie uvedené v ňom, pokiaľ ide o kalendárne roky 2015 až 2019, pred 1. augustom 2014 a do 1. augusta 2014 ho oznámia Komisii.

 

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že prehodnotia rozhodnutie uvedené v tomto odseku s účinnosťou od kalendárneho roka 2018. Výsledkom takéhoto prehodnotenia nesmie byť zníženie percentuálneho podielu oznámeného Komisii v súlade s prvým, druhým a tretím pododsekom. Členské štáty takéto rozhodnutia o prehodnotení oznámia Komisii do 1. augusta 2017.“

______________

______________

1 Ú. v. EÚ. Vložte dátum 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

* Ú. v. EÚ. Vložte dátum 3 mesiace po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Kompromisný pozmeňujúci návrh, ktorým sa vkladá text dohodnutý na poslednom trialógu 24. septembra 2013.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – bod 9

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 136a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. [Členské štáty] nevyužívajúce možnosť podľa odseku 1 [sa môžu do ...1 rozhodnúť, že ako priame platby podľa tohto nariadenia a nariadenia (EÚ) č. [DP] sprístupnia až [15] % sumy vyčlenenej na podporu opatrení v rámci programovania rozvoja vidieka financovaného z EPFRV v období rokov 2015 až 2020, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. [...] [RD]]. Bulharsko, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko a Švédsko sa môžu rozhodnúť, že ako priame platby sprístupnia [dodatočných] [10] % sumy vyčlenenej v rámci rozvoja vidieka. V dôsledku toho už nebude k dispozícii zodpovedajúca suma na podporné opatrenia v rámci programovania rozvoja vidieka.

2. Členské štáty nevyužívajúce možnosť podľa odseku 1, sa môžu do ...1 rozhodnúť, že ako priame platby podľa tohto nariadenia a nariadenia (EÚ) č. [DP] sprístupnia až 15 %, alebo v prípade Bulharska, Estónska, Fínska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Španielska, Švédska a Spojeného kráľovstva [...] až 25 % sumy vyčlenenej na podporu opatrení v rámci programov rozvoja vidieka financovaných z EPFRV v období 2015 – 2020, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. [...] [RD]. V dôsledku toho už nebude k dispozícii zodpovedajúca suma na podporné opatrenia v rámci programovania rozvoja vidieka.

Rozhodnutie uvedené v prvom pododseku sa oznámi Komisii do dátumu uvedeného v tomto pododseku.

Rozhodnutie uvedené v prvom pododseku sa oznámi Komisii do dátumu uvedeného v tomto pododseku.

Percento oznámené v súlade s druhým pododsekom je rovnaké pre roky uvedené prvom pododseku odseku 1.

V rozhodnutí sa stanoví percentuálny podiel, na ktorý sa odkazuje v uvedenom pododseku, ktorý môže byť v jednotlivých kalendárnych rokoch rozdielny.

 

Členské štáty, ktoré nevyužijú ustanovenia uvedené v prvom pododseku pre rozpočtový rok 2015, môžu prijať rozhodnutie uvedené v prvom pododseku, pokiaľ ide o obdobie 2016 – 2020, pred 1. augustom 2014 a do 1. augusta 2014 ho oznámia Komisii.

 

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že prehodnotia rozhodnutie uvedené v tomto odseku s účinnosťou pre rozpočtové roky 2019 a 2020. Výsledkom takéhoto prehodnotenia nesmie byť zvýšenie percentuálneho podielu oznámeného Komisii v súlade s prvým, druhým a tretím pododsekom. Členské štáty takéto rozhodnutia o prehodnotení oznámia Komisii do 1. augusta 2017.

______________

______________

Ú. v. EÚ. Vložte dátum 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Ú. v. EÚ. Vložte dátum tri mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Zmenilo sa poradie častí vety „Bulharsko, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo“ a „sumy vyčlenenej na podporu opatrení v rámci programov rozvoja vidieka financovaných z EPFRV v období 2015 – 2020, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. [...] [RD]]“a pridali sa slová „až 25 %“.

Odôvodnenie

Kompromisný pozmeňujúci návrh, ktorým sa vkladá text dohodnutý na poslednom trialógu 24. septembra 2013.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 136 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9a. Vkladá sa tento článok 136b:

 

„Článok 136b

 

Členské štáty, ktoré sa v súlade s článkom 136 rozhodli poskytovať od rozpočtového roka 2011 sumu na podporu Spoločenstva v rámci programovania rozvoja vidieka a jeho financovania z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFVR), poskytnú sumy podľa prílohy VIIIa na podporu Spoločenstva v rámci programovania rozvoja vidieka a financovania z EPFVR aj na rozpočtový rok 2015.“

Odôvodnenie

Vloženie ustanovenia na účely toho, aby sa tým členským štátom, ktoré nevyužité prostriedky prvého piliera v súčasnosti prenášajú do druhého piliera, umožnila táto prax aj v roku 2014.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 5 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1698/2005

Článok 70 – odsek 4c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5a

 

Zmena nariadenia (ES) č. 1698/2005

 

Nariadenie (ES) č. 1698/2005 sa mení takto:

 

1. Článok 70(4c) sa mení takto:

 

(a) V prvom pododseku sa úvodná časť nahrádza takto:

 

„Odchylne od stropov v odsekoch 3, 4 a 5 sa príspevok z EPFRV môže zvýšiť do výšky najviac 95 % oprávnených verejných výdavkov v regiónoch oprávnených na základe konvergenčného cieľa, v najvzdialenejších regiónoch a na menších ostrovoch v Egejskom mori a do výšky 85 % oprávnených verejných výdavkov v ostatných regiónoch. Tieto sadzby sa vzťahujú na oprávnené výdavky novo nahlásené v každom certifikovanom vyhlásení výdavkov, ak po …1 členský štát spĺňa jednu z týchto podmienok: "

 

(b) Druhý pododsek sa nahrádza takto:

 

„Členský štát, ktorý má záujem využiť výnimku ustanovenú v prvom pododseku, predloží Komisii žiadosť o zodpovedajúce pozmenenie svojho programu rozvoja vidieka. Výnimka platí od vtedy, keď Komisia schváli zmenu programu.“

 

___________________

 

1 Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Návrh Komisie (COM(2013)0521 týkajúci sa toho, aby v prípade členských štátov, ktorých finančná stabilita je vážne ohrozená, bolo predĺžené uplatňovanie vyšších sadzieb spolufinancovania, by mal byť začlenený do existujúceho právneho rámca.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 5 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

Článok 182 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5b

 

Zmena nariadenia (ES) č. 1234/2007

 

Nariadenie (ES) č. 1234/2007 sa mení takto:

 

Článok 182 ods. 7 sa nahrádza takto:

 

„Členské štáty môžu do 31. mája 2015 majiteľom poľnohospodárskych podnikov v mliekarenskom sektore poskytovať okrem podpory Spoločenstva podľa článku 68 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009 aj štátnu pomoc v celkovej ročnej výške do 55 % maximálnej sumy stanovenej v článku 69 ods. 4 a 5 uvedeného nariadenia. Celková suma podpory Spoločenstva podľa opatrení uvedených v článku 69 ods. 4 uvedeného nariadenia a štátnej pomoci však v žiadnom prípade nesmie prekročiť strop uvedený v článku 69 ods. 4 a ods. 5.“

Odôvodnenie

Aj v prechodnom roku 2014 by najmä v kritických prípadoch malo byť možné vyplácať štátnu pomoc podľa článku 182 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1234/2007, ktorá môže byť poskytovaná spolu s osobitnou podporou podľa článku 68 ods. 1 písm. d) nariadenia(ES) č. 73/2009.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Nariadenie (EÚ) č. [....] [DP]

Článok 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pružnosť medzi piliermi

vypúšťa sa

„1. Do ... sa môžu členské štáty rozhodnúť, či ako dodatočnú podporu opatrení v rámci programovania rozvoja vidieka financovaného v rámci EPFRV v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady* (EÚ) č. […] [RD] sprístupnia až [15] % zo svojich ročných vnútroštátnych stropov na kalendárne roky 2014 až 2019, ako sa stanovuje v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 73/2009 na rok 2014 a v prílohe II k tomuto nariadeniu na roky 2015 až 2019. V dôsledku toho už nebude k dispozícii zodpovedajúca suma na poskytnutie priamych platieb

 

Rozhodnutie uvedené v prvom pododseku sa oznámi Komisii do dátumu uvedeného v tomto pododseku.

 

Percento oznámené v súlade s druhým pododsekom je rovnaké pre roky uvedené v prvom pododseku.

 

2. [Členské štáty] nevyužívajúce možnosť podľa odseku 1 [sa môžu do ... rozhodnúť, že ako priame platby podľa nariadenia (ES) č. 73/2009 a tohto nariadenia sprístupnia až [15] % sumy vyčlenenej na podporu opatrení v rámci programovania rozvoja vidieka financovaného z EPFRV v období rokov 2015 až 2020, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. [...] [RD]]. Bulharsko, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko a Švédsko sa môžu rozhodnúť, že ako priame platby sprístupnia [dodatočných] [10] % sumy vyčlenenej v rámci rozvoja vidieka. V dôsledku toho už nebude k dispozícii zodpovedajúca suma na podporné opatrenia v rámci programovania rozvoja vidieka.

 

Rozhodnutie uvedené v prvom pododseku sa oznámi Komisii do dátumu uvedeného v tomto pododseku.

 

Percento oznámené v súlade s druhým pododsekom je rovnaké pre roky uvedené prvom pododseku odseku 1.“

 

(3) V článku 57 ods. 2 sa za prvý pododsek vkladá tento pododsek:

 

„Naďalej sa však uplatňuje v súvislosti so žiadosťami o podporu týkajúcimi sa rokov podávania žiadostí začínajúcich pred 1. januárom 2015.“

 

(4) V článku 59 sa druhý a tretí odsek nahrádzajú takto:

 

„Uplatňuje sa od 1. januára 2015.

 

Články 20 ods. 5, 22 ods. 6, 35 ods. 1, 37 ods. 1 a článok 39 sa však uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.“

 

Odôvodnenie

Kompromisný pozmeňujúci návrh zohľadňujúci dohodu k nariadeniu DP na poslednom trialógu 24. septembra 2013, znenie, ktoré by sa nemalo meniť prechodným ustanovením.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Nariadenie (EÚ) č. [....] [DP]

Článok 59

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V článku 59 sa druhý a tretí odsek nahrádzajú takto:

V článku 59 sa druhý a tretí odsek nahrádzajú takto:

„Uplatňuje sa od 1. januára 2015.

„Uplatňuje sa od 1. januára 2015.

Články 20 ods. 5, 22 ods. 6, 35 ods. 1, 37 ods. 1 a článok 39 sa však uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.“

Články 18 ods. 2, 20 ods. 5, 22 ods. 6, 28a ods. 1, 35 ods. 1, 37 ods. 1 a článok 39 sa však uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.“

Odôvodnenie

Je to v súlade s politickou dohodou z 26. júna 2013 a podlieha formálnemu schváleniu Európskym parlamentom a Radou.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek -1 a (nový)

Nariadenie (EÚ) č. [....] [HZ]

Článok 113 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V článku 113 ods. 1 nariadenia (ES) č. [...][HZ] sa za prvý pododsek vkladá tento pododsek:

 

„Článok 44a nariadenia (ES) č. 1290/2005 a príslušné vykonávacie predpisy sa však ďalej uplatňujú v prípade platieb uskutočnených v rozpočtových rokoch 2013 a 2014.“

Odôvodnenie

Poľnohospodári by mali byť informovaní o zverejnení osobných údajov predtým, než odovzdajú príslušnú žiadosť o podporu. Je tiež potrebné vyhradiť dostatok času pre príslušné orgány, aby sa mohli pripraviť na zverejnenie údajov takým spôsobom, ktorý bude spĺňať cieľ lepšieho chápania poľnohospodárskej politiky a legitimity podpory poskytovanej poľnohospodárstvu. Nové pravidlá týkajúce sa transparentnosti by teda mali začať platiť od rozpočtového roka 2015.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek -1 b (nový)

Nariadenie (EÚ) č. [....] [HZ]

Článok 114 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Vkladá sa tento článok 114a:

 

„Článok 114a

 

Odchýlky

 

Odchylne od článku 59 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 966/2012 a článku 9 ods. 1 tohto nariadenia sa nevyžaduje stanovisko certifikačného orgánu na potvrdenie zákonnosti a správnosti príslušných transakcií za roky 2014 a 2015.“

Odôvodnenie

Rozhodne nie je efektívne z hľadiska vynaložených nákladov, že certifikačné orgány musia vykonávať a potom znova opakovať kontroly na mieste, rovnako ako sa vo veľmi krátkej dobe učiť pravidlá oprávnenosti, navyše s požadovanými podrobnosťami, kým sa tieto pravidlá opäť nezmenia v dôsledku SPP. Kontrola zákonnosti a správnosti (článok 59 ods. 5 nariadenia č. 966/2012 a článok 9 ods. 1 horizontálneho nariadenia) by preto mali platiť až od rozpočtového roka 2016.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 7

Nariadenie (EÚ) č. [....] [HZ]

Článok 115

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014 okrem týchto prípadov:

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

 

2. Ale:

(a) Články 7, 8 a 9 sa uplatňujú od 16. októbra 2013.

(a) Články 7, 8, 16, 24a a 25 sa uplatňujú od 16. októbra 2013;

(b) Články 18, 42, 43 a 45 sa uplatňujú od 16. októbra 2013, pokiaľ ide o výdavky vzniknuté od 16. októbra 2013.

(b) Články 9, 18, 42 a 45 sa uplatňujú od 16. októbra 2013, pokiaľ ide o výdavky vzniknuté od tohto dátumu, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 114a;

(c) Hlava III, kapitola II hlavy V a hlava VI sa uplatňujú od 1. januára 2015.“ "

(c) Článok 54, hlava III, IV a V sa uplatňujú od 1. januára 2015 okrem ustanovení o nariadení o jednotnej spoločnej organizácii trhov hlavy V, ktoré sa uplatňujú od 1. januára 2014;

 

(ca) článok 110 sa vzťahuje na platby uskutočňované od rozpočtového roka 2016 a články 110a – 110d sa vzťahujú na platby uskutočňované od rozpočtového roka 2015.

Odôvodnenie

As regards point (c), in order to avoid misinterpretations and unnecessary administrative costs and burden, the whole of Title V should apply from 1 January 2015 except as regards the application of the sCMO Regulation. Currently, the text of Art. 115(c) provides that only Chapter II of Title V (i.e. IACS) would apply from 1 January 2015, but other provisions, such as Art. 60-67 on general principles on checks, would apply already in 2014.As regards point (d), to make it possible to compare data and results, the monitoring and evaluation of the CAP (Art. 110) should apply from 16 October 2015 (i.e. after the CAP reform).As regards the transparency provisions (Art. 110a - 110d), Art. 110c of HZ Regulation states that the farmers have to be informed about the publication of their names, municipalities, support amounts etc. Payments have been claimed for financial year 2014 already in early spring 2013, before the now-proposed timetable was in the draft regulation concerning transitional provisions. Thus, the farmers have not been informed about the publication at the stage when they claimed support for the financial year 2014. Therefore, it is not possible to publish this information about payments made for financial year 2014 (claimed in 2013). The minimum is that the publication would be made as regards payments made from financial year 2015 onwards.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek -1 (nový)

Nariadenie (EÚ) č. [....] [sCMO],

Článok 149

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1) V článku 149 nariadenia (EÚ) č. […][sCMO] sa dopĺňa bod 149a:

 

„149a. Vnútroštátne platby určitým sektorom vo Fínsku

 

Po schválení Komisiou môže Fínsko v rokoch 2014 – 2020 uskutočniť degresívne vnútroštátne platby sektorom uvedeným v rozhodnutí Komisie z 27. februára 2008 o programe prechodnej vnútroštátnej pomoci poľnohospodárom v južnom Fínsku1. Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými povolí tieto platby a stanoví podrobnejšie podmienky pre poskytovanie pomoci. Tieto vykonávacie akty prijme bez toho, aby použila postup výboru uvedený v [článku 162].

 

____________

 

1 COM(2008) 696 final.“

Odôvodnenie

Aby bola zachovaná rozmanitá poľnohospodárska produkcia v južnom Fínsku, mala by byť Komisia splnomocnená schvaľovať vnútroštátne platby určitým poľnohospodárskym sektorom, ktoré môžu od vstupu Fínska do EÚ využívať vnútroštátnu podporu na základe rozhodnutí Komisie.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 9

Nariadenie (EÚ) č. [....] [DP]

Článok 64

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V článku 64 nariadenia (EÚ) č. […] [RD] sa odseky 4 a 5 nahrádzajú takto:

vypúšťa sa

„4. Komisia vykonávacím aktom stanoví ročné rozčlenenie súm uvedených v odseku 1 podľa členských štátov po odčítaní sumy uvedenej v odseku 2, pričom zohľadní presuny finančných prostriedkov uvedených v článku 136a ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009*.

 

Pri stanovení ročného rozčlenenia Komisia zohľadňuje:

 

(a) objektívne kritériá spojené s cieľmi uvedenými v článku 4 a

 

(b) predchádzajúce plnenie.

 

5. Okrem súm uvedených v odseku 4 obsahuje vykonávací akt uvedený v tom istom odseku aj finančné prostriedky presunuté do EPFRV v rámci uplatňovania článku 136a ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 a článku 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. [DP] a finančné prostriedky presunuté do EPFRV v rámci uplatňovania článkov 10b a 136 nariadenia (ES) č. 73/2009 za kalendárny rok 2013.“

 

_______

 

* Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.“

 

Odôvodnenie

Kompromisný pozmeňujúci návrh zohľadňujúci dohodu k nariadeniu RD na poslednom trialógu 24. septembra 2013, znenie, ktoré by sa nemalo meniť prechodným ustanovením.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Príloha I – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zhoda článkov o opatreniach týkajúcich sa príslušnej oblasti a zvierat v rámci programových období rokov 2007 až 2013 a 2014 až 2020

Zhoda článkov o opatreniach týkajúcich sa programových období rokov 2007 až 2013 a 2014 až 2020

Odôvodnenie

Tabuľka zhody by mala zahŕňať aj investičné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Príloha I – riadky -1 (nový) až 1 c (nový)

 

 

 

Pozmeňujúci návrh

Nariadenie (ES) č. 1698/2005

Nariadenie (EÚ) č. […] [RD]

Článok 20 b)(i) – Modernizácia poľnohospodárskych podnikov

Článok 18 – Investície do hmotného majetku

Článok 20 b)(iii) – Zvyšovanie pridanej hodnoty poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

Článok 18 – Investície do hmotného majetku a článok 27 – Investície do nových technológii v oblasti lesného hospodárstva a do spracovania a predaja produktov lesného hospodárstva

Článok 20 b)(iv) – Spolupráca týkajúca sa vývoja nových produktov, postupov a technológií v poľnohospodárstve, lesníctve a potravinárstve

Článok 36 – Spolupráca

Článok 20 b) (v) – Skvalitnenie a rozvoj infraštruktúry súvisiacej s rozvojom a prispôsobovaním poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Článok 18 – Investície do hmotného majetku a článok 27 – Investície do nových technológii v oblasti lesného hospodárstva a do spracovania a predaja produktov lesného hospodárstva

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Príloha II - úvodná časť

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Príloha II – III – VIII

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prílohy II, III a VIII k nariadeniu (ES) č. 73/2009 sa menia a dopĺňajú takto:

Prílohy II, III a VIII k nariadeniu (ES) č. 73/2009 sa menia a dopĺňajú takto a vkladajú sa nové prílohy VIIIa a XIIa:

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) V bode B prílohy II s názvom Verejné zdravie, zdravie zvierat a rastlín sa SMR 9 nahrádza takto:

 

9. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s.1)

 

Článok 55, prvá a druhá veta

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 2 – písmeno a

2. Príloha III sa mení a dopĺňa takto:

 

a) Časť „Ochrana vody a hospodárenie s vodou“ sa nahrádza takto:

„Ochrana vody a hospodárenie s vodou:

- vytvorenie nárazníkových zón pozdĺž vodných tokov (1)

 

- ak používanie vody na zavlažovanie podlieha udeleniu povolenia, dodržiavanie schvaľovacích postupov

Chrániť vodu pred znečistením a odtokom a regulovať používanie vody

Opatrenia stanovené v dodatku

(1) Poznámka: Nárazníkové zóny na účely požiadaviek dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu musia spĺňať v rámci ohrozených pásiem určených podľa článku 3 ods. 2 smernice 91/676/EHS aj mimo nich aspoň požiadavky súvisiace s podmienkami aplikácie hnojív na pôdu v blízkosti vodných tokov uvedenými v bode A4 prílohy II k smernici 91/676/EHS, ktoré sa majú uplatňovať v súlade s akčnými programami členských štátov vytvorenými podľa článku 5 ods. 4 smernice 91/676/EHS.“

 

Pozmeňujúci návrh

2. Príloha III sa mení a dopĺňa takto:

 

a) Časť „Ochrana vody a hospodárenie s vodou“ sa nahrádza takto:

„Ochrana vody a hospodárenie s vodou:

- vytvorenie nárazníkových zón pozdĺž vodných tokov (1)

 

- ak používanie vody na zavlažovanie podlieha udeleniu povolenia, dodržiavanie schvaľovacích postupov

Chrániť podzemnú vodu pred znečistením

Opatrenia stanovené v dodatku, pokiaľ sú obvykle relevantné pre postupy v poľnohospodárstve (2)

(1) Poznámka: Nárazníkové zóny na účely požiadaviek dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu musia spĺňať v rámci ohrozených pásiem určených podľa článku 3 ods. 2 smernice 91/676/EHS aj mimo nich aspoň požiadavky súvisiace s podmienkami aplikácie hnojív na pôdu v blízkosti vodných tokov uvedenými v bode A4 prílohy II k smernici 91/676/EHS, ktoré sa majú uplatňovať v súlade s akčnými programami členských štátov vytvorenými podľa článku 5 ods. 4 smernice 91/676/EHS.“

(2) Na aplikáciu hnojív a prípravkov na ochranu rastlín v rámci osvedčených postupov sa nevzťahujú normy požiadaviek dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu.

Odôvodnenie

Normy požiadaviek dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu v súvislosti s podzemnými vodami sú v návrhu Komisie formulované veľmi široko a môžu predstavovať neprimerané obmedzenia aj pre obvyklé postupy v poľnohospodárstve. Musí sa preto výslovne ujasniť, že

– normy sa vzťahujú na ochranu podzemných vôd (nerozširujú sa na povrchové vody),

– treba definovať len tie opatrenia, ktoré sú relevantné pre obvyklé postupy v poľnohospodárstve, a

– správna aplikácia hnojív a prípravkov na ochranu rastlín je naďalej prípustná.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 3 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Príloha VIII a (nová)

 

Pozmeňujúci návrh

(4) Za prílohu VIII sa vkladá táto príloha VIIIa:

Príloha VIIIa (EUR 1 000)

Členský štát

2014

Nemecko

42 600

Švédsko

9 000

Odôvodnenie

Vloženie ustanovenia na účely toho, aby sa tým členským štátom, ktoré nevyužité prostriedky prvého piliera v súčasnosti prenášajú do druhého piliera, umožnila táto prax aj v roku 2014.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 3 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Príloha XII a (nová)

 

Pozmeňujúci návrh

Za prílohu XII sa vkladá táto príloha XIIa:

Príloha XIIa

Priemerná veľkosť poľnohospodárskeho podniku na účely článku 72a

Členský štát

Priemerná veľkosť poľnohospodárskeho podniku (v hektároch)

BelgickoBulharsko

Česká republika

Dánsko

Nemecko

Estónsko

Írsko

Grécko

Španielsko

Francúzsko

Chorvátsko

Taliansko

Cyprus

Lotyšsko

Litva

Luxembursko

Maďarsko

Malta

Holandsko

Rakúsko

Poľsko

Portugalsko

Rumunsko

Slovinsko

Slovensko

Fínsko

Švédsko

Spojené kráľovstvo

 

296

89

60

46

39

32

5

24

52

5.9

8

4

16

12

57

7

1

25

19

6

13

3

6

28

34

43

54

 

  • [1]     Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európsky parlament vyvíja spolu s ostatnými inštitúciami EÚ úsilie, aby 1. januára 2014 mohla nadobudnúť účinnosť reformovaná SPP. Podmienkou však je, aby orgány na jeseň 2013 dospeli k dohode o viacročnom finančnom rámci na obdobie 2014 – 2020, ako aj o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), a právny základ reformovanej SPP tak nadobudol účinnosť 1. januára 2014.

Nejaví sa však ako pravdepodobné, že od 1. januára 2014 bude možné uplatňovať všetky aspekty reformovanej SPP. Potrebné sú preto prechodné ustanovenia na vymedzenie technických opatrení, ktoré umožnia bezproblémovú adaptáciu na nové podmienky a kontinuitu rôznych foriem podpory v rámci SPP. Pokiaľ ide o priame platby, členským štátom, platobným agentúram a poľnohospodárom sa musí poskytnúť dostatočný čas na prípravu a dostatočne včasné informovanie o nových pravidlách. Hlavné prvky existujúcej úpravy sa preto predlžujú, resp. prispôsobujú prostredníctvom prechodných ustanovení aj na rok podávania žiadostí 2014. S podmienkou súhlasu Európskeho parlamentu s VFR zahŕňa prechodná úprava postup externej konvergencie a flexibility medzi obomi piliermi SPP. Zo zavedenia prechodných opatrení vyplýva potreba príslušne upraviť niektoré termíny uvedené v návrhu Komisie o priamych platbách po roku 2013, aby sa zabezpečila konzistentnosť s týmto návrhom nariadenia.

V súvislosti s rozvojom vidieka predstavujú prechodné ustanovenia bežnú prax na určenie pravidiel prechodu medzi dvomi programovými obdobiami, ale aj na stanovenie, ako budú v novom programovom období pokračovať prebiehajúce opatrenia vrátane ich financovania z nových finančných rámcov. Je nevyhnutné vytvoriť medzi dvomi následnými programovými obdobiami prepojenie. Keďže rozvoja vidieka sa týkajú nové výzvy, sú potrebné aj niektoré osobitné prechodné ustanovenia určené najmä na riešenie dôsledkov, ktoré má oneskorenie nového režimu priamych platieb na niektoré opatrenia na rozvoj vidieka, a to hlavne na základné agro-environmentálne a klimatické opatrenia a uplatňovanie pravidiel krížového plnenia. Prechodné ustanovenia sú potrebné aj na to, aby mohli členské štáty prijímať nové záväzky na rok 2014, a to aj v prípade vyčerpania zdrojov na aktuálne obdobie. Na tieto nové záväzky, ako aj na príslušné existujúce záväzky sa vzťahuje oprávnenie čerpať prostriedky z nových finančných rámcov programov na rozvoj vidieka v ďalšom programovom období.

Táto prechodná úprava zahŕňa aj mechanizmus flexibility, na základe ktorého môžu členské štáty prenášať prostriedky medzi obomi piliermi SPP. Navrhuje sa obmedzenie týchto prenosov finančných prostriedkov na 15 % pri prenosoch z prvého do druhého piliera a na 10 % pri prenosoch z druhého do prvého piliera, pričom druhá možnosť sa poskytne len tým členským štátom, ktoré dosiahli priemerné priame platby menej ako 90 % priemeru EÚ. Časti článku, ktoré patria k prechodným opatreniam a odlišujú sa od článku 14 návrhu Komisie o priamych platbách po roku 2013, sa uvádzajú v hranatých zátvorkách, aby nepredchádzali konečnému rozhodnutiu v súvislosti s týmto osobitným bodom.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je potrebné, aby Rada a Európsky parlament do konca roka prijali osobitné prechodné pravidlá a v prípade potreby zmenili súčasné základné akty týkajúce sa SPP.

STANOVISKO Výboru pre rozpočet (27.9.2013)

pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. […] [RD], pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ako aj nariadenia (EÚ) č. […] [DP], (EÚ) č. […] [HZ] a (EÚ) č. […] [sCMO], pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014
(COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Giovanni La Via

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európsky parlament vyvíja spolu s ostatnými inštitúciami EÚ intenzívne úsilie o to, aby reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) mohla nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014. To si však vyžaduje, aby inštitúcie dosiahli dohodu o viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2014 – 2020, ako aj o reforme SPP na jeseň 2013 a právny základ reformovanej SPP tak mohol nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014.

Zdá sa však nepravdepodobné, že 1. januára 2013 bude možné zaviesť všetky aspekty SPP. Z tohto dôvodu sú potrebné prechodné pravidlá na stanovenie odborných postupov, ktoré umožnia plynulé prispôsobenie sa novým podmienkam a zároveň zabezpečia kontinuitu rôznych možností financovania v rámci SPP. Pokiaľ ide o priame platby, členské štáty, platobné subjekty a poľnohospodári musia mať dostatok času, aby sa náležite pripravili a boli včas informovaní o podrobnostiach tejto reformy. Prechodný režim musí preto rozšíriť alebo prispôsobiť hlavné prvky súčasných nariadení na účely podávania žiadostí v roku 2014. Ak Európsky parlament schváli VFR, prechodné pravidlá budú zahŕňať postup externej konvergencie a mechanizmus flexibility medzi obidvoma piliermi. Zo zavedenia prechodných opatrení vyplýva potreba príslušne upraviť niektoré údaje v návrhu Komisie o priamych platbách po roku 2013, aby sa zabezpečil ich súlad s týmto návrhom nariadenia.

Pokiaľ ide o rozvoj vidieka, prechodné pravidlá sú bežným postupom, ktorým sa stanovujú pravidlá prechodu medzi dvoma programovými obdobiami, ale aj to, ako budú činnosti ďalej pokračovať počas nového programového obdobia, a to aj čo sa týka ich financovania z nového rozpočtu. Je nevyhnutné, aby sa vytvorilo prepojenie medzi dvoma za sebou nasledujúcimi programovými obdobiami. Keďže vidiecke oblasti v súčasnosti čelia novým problémom, je potrebných niekoľko osobitných prechodných opatrení, a to najmä na riešenie dôsledkov, ktoré bude mať oneskorenie nového režimu priamych platieb na určité podporné opatrenia pre vidiecke oblasti, pokiaľ ide o referenčné hodnoty agro–environmentálnych opatrení a opatrení na riešenie zmeny klímy a uplatňovanie pravidiel krížového plnenia. Prechodné ustanovenia sú potrebné aj na to, aby členské štáty mohli prijímať nové záväzky na rok 2014 napriek tomu, že rozpočtové prostriedky na súčasné obdobie sú vyčerpané. Tieto nové záväzky, ako aj už existujúce záväzky môžu byť financované z nového rozpočtu na podporu vidieckych oblastí na ďalšie programové obdobie.

Tieto prechodné pravidlá zahŕňajú aj mechanizmus flexibility, pomocou ktorého majú členské štáty možnosť presúvať prostriedky medzi týmito dvoma piliermi. Navrhuje sa, aby sa tieto presuny obmedzili na 15 % pri presunoch z prvého do druhého piliera a na 10 % pri presunoch z druhého do prvého piliera, pričom vykonávať presuny z druhého do prvého piliera by sa malo povoliť len tým členským štátom, ktorých priemerné priame platby predstavujú menej ako 90 % priemeru EÚ. Aby nebolo dotknuté záverečné rozhodnutie o tomto konkrétnom bode, časti obsiahnuté v prechodných opatreniach, ktoré sú stanovené v článkoch a ktoré sa líšia od článku 14 návrhu Komisie o priamych platbách po roku 2013, sa uvádzajú v hranatých zátvorkách.

Na základe uvedených pripomienok musí Rada a Európsky parlament do konca roka prijať konkrétne prechodné pravidlá a v prípade potreby zmeniť súčasné základné právne akty SPP.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 94 nariadenia (EÚ) č. […] [RD] môžu členské štáty v prípade opatrení podľa článku 36 písm. a) bodu i) až v) a písm. b) bodu iv) a v) nariadenia (ES) č. 1698/2005 naďalej prijímať nové právne záväzky pre príjemcov pomoci v roku 2014 podľa programov na rozvoj vidieka prijatých na základe nariadenia (ES) č. 1698/2005 aj po vyčerpaní finančných prostriedkov z programového obdobia rokov 2007 až 2013, kým sa neprijme príslušný program rozvoja pomoci na programové obdobie rokov 2014 až 2020. Výdavky, ktoré vznikli na základe týchto záväzkov, sú oprávnené v súlade s článkom 3 tohto nariadenia.

Odchylne od článku 94 nariadenia (EÚ) č. […] [RD] môžu členské štáty v prípade opatrení uvedených v článkoch 20, 36, 52 a 63 nariadenia (ES) č. 1698/2005 naďalej prijímať nové právne záväzky pre príjemcov pomoci v roku 2014 podľa programov na rozvoj vidieka prijatých na základe nariadenia (ES) č. 1698/2005 aj po vyčerpaní finančných prostriedkov z programového obdobia rokov 2007 až 2013, a to až do prijatia príslušného programu rozvoja pomoci na programové obdobie rokov 2014 až 2020 alebo až do konca roka 2014. Výdavky, ktoré vznikli na základe týchto záväzkov, sú oprávnené v súlade s článkom 3 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Podmienka druhej zarážky článku 14 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 sa nevzťahuje na nové právne záväzky prijaté v roku 2014 členskými štátmi podľa článku 36 písm. a) bodu i) a ii) nariadenia (ES) č. 1698/2005.

2. Podmienka stanovená v článku 14 ods. 2 druhej zarážke nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 sa nevzťahuje na nové právne záväzky prijaté v roku 2014 členskými štátmi podľa článku 36 písm. a) bodu i) a ii) nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Odchylne od článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. […] [RD] sa budú môcť výdavky súvisiace s právnymi záväzkami pre príjemcov prijatými v rámci opatrení článku 36 písm. a) body i) až v) a písm. b) body iv) a v) nariadenia (ES) č. 1698/2005 a článku 36 písm. b) body i) a iii) daného nariadenia v súvislosti s ročnou prémiou uhrádzať z príspevkov EPFRV na programové obdobie rokov 2014 až 2020 v týchto prípadoch:

1. Odchylne od článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. […] [RD] sa výdavky súvisiace s právnymi záväzkami pre príjemcov prijatými v rámci opatrení uvedených v článkoch 20, 36, 52 a 63 nariadenia 1698/2005 budú môcť uhrádzať z príspevkov EPFRV na programové obdobie 2014 až 2020 v týchto prípadoch:

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) v prípade platieb, ktoré sa majú realizovať po 31. decembri 2015.

(b) v prípade platieb, ktoré sa majú realizovať po 31. decembri 2015, pri všetkých záväzkoch prijatých podľa článku 36 nariadenia (EÚ) č. [...][RD].

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 73/2009

Článok 40 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady* (EÚ) č. [HZ], nesmú sumy priamych platieb, ktoré sa môžu poskytnúť v členskom štáte za kalendárny rok 2014 podľa článkov 34, 52, 53 a 68 tohto nariadenia a na pomoc chovateľom priadky morušovej podľa článku 111 nariadenia (ES) č. 1234/2007, prekročiť stropy na daný rok stanovené v prílohe VIII k tomuto nariadeniu. V prípade potreby členské štáty lineárne znížia sumy priamych platieb za kalendárny rok 2014 s cieľom dodržať stropy stanovené v prílohe VIII.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady* (EÚ) č. [HZ], nesmú sumy priamych platieb, ktoré sa môžu poskytnúť v členskom štáte za kalendárny rok 2014 podľa článkov 34, 52, 53 a 68 tohto nariadenia a na pomoc chovateľom priadky morušovej podľa článku 111 nariadenia (ES) č. 1234/2007, prekročiť stropy na daný rok stanovené v prílohe VIII k tomuto nariadeniu a znížené o sumy vyplývajúce z uplatňovania článku 136 za rozpočtový rok 2015. V prípade potreby členské štáty lineárne znížia sumy priamych platieb za kalendárny rok 2014 s cieľom dodržať stropy stanovené v prílohe VIII a znížené o sumy vyplývajúce z uplatňovania článku 136 za rozpočtový rok 2015.

POSTUP

Názov

Prechodné ustanovenia týkajúce sa nariadení o priamych platbách, rozvoji vidieka a financovaní, monitorovaní a riadení spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)

Referenčné čísla

(COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD))

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

21.5.2013

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

21.5.2013

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Giovanni La Via

7.5.2013

Dátum prijatia

26.9.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Isabelle Durant, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Oleg Valjalo, Jacek Włosowicz

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Maria Da Graça Carvalho, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Edit Herczog, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Catherine Trautmann

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Elisabeth Jeggle, Maurice Ponga, Sabine Verheyen

POSTUP

Názov

Transitional provisions regarding the regulations on Direct payments, Rural development and Financing, monitoring and management of the CAP

Referenčné čísla

(COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD))

Dátum predloženia v EP

18.4.2013

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

21.5.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

21.5.2013

CONT

21.5.2013

ENVI

21.5.2013

REGI

21.5.2013

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

CONT

22.5.2013

ENVI

7.5.2013

REGI

11.7.2013

 

Spravodajca

               dátum vymenovania

Albert Deß

24.4.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

8.7.2013

2.9.2013

 

 

Dátum prijatia

30.9.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, George Lyon, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

María Auxiliadora Correa Zamora, Sandra Kalniete, Christa Klaß, Giovanni La Via, Hans-Peter Mayer, Dimitar Stoyanov

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

María Muñiz De Urquiza

Dátum predloženia

9.10.2013