Betänkande - A7-0326/2013Betänkande
A7-0326/2013

BETÄNKANDE Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om ändring av förordning (EU) No […][RD] vad gäller resurser och resursfördelning avseende år 2014 och om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och förordningarna (EU) nr […] [DP], (EU) No […] [HZ] och (EU) No […] [sCMO] vad gäller deras tillämpning under år 2014

9.10.2013 - (COM(2013)0226 – C7‑0104/2013 – 2013/0117(COD)) - ***I

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Föredragande: Albert Deß


Förfarande : 2013/0117(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0326/2013
Ingivna texter :
A7-0326/2013
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om ändring av förordning (EU) No […][RD] vad gäller resurser och resursfördelning avseende år 2014 och om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och förordningarna (EU) nr […] [DP], (EU) No […] [HZ] och (EU) No […] [sCMO] vad gäller deras tillämpning under år 2014

(COM(2013)0226 – C7‑0104/2013 – 2013/0117(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0226),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0104/2013),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 19 september 2013[1],

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandet från budgetutskottet (A7-0326/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(-1) Det är viktigt att se till att den administrativa bördan inom jordbruket ständigt kontrolleras och minskas. I sitt meddelande om EU-lagstiftningens ändamålsenlighet av den 12 december 2012 åtar sig kommissionen att fortsätta sitt arbete med att avskaffa alla onödiga bördor i lagstiftningen. Europaparlamentet och rådet måste hållas informerade om framstegen på detta område.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) För att säkerställa rättslig förutsebarhet vid övergången bör det föreskrivas att utgifter för vilka åtaganden gjorts i enlighet med förordning (EG) nr 1698/2005 inom areal- och djurrelaterade åtgärder bör berättiga till bidrag från EJFLU under den nya programperioden om det fortfarande finns utbetalningar kvar att göra. För att uppnå en sund ekonomisk förvaltning och ett effektivt genomförande av programmen bör sådana utgifter identifieras tydligt i landsbygdsutvecklingsprogrammen och i medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem. För att inte göra den ekonomiska förvaltningen av landsbygdsutvecklingsprogram under den nya programperioden onödigt komplicerad bör det föreskrivas att medfinansieringssatsen för den nya programperioden ska tillämpas på övergångsutgifter.

(3) För att säkerställa rättslig förutsebarhet vid övergången bör det föreskrivas att alla åtgärder som vidtagits under programperioden 2007–2013, för vilka åtaganden gjorts i enlighet med förordning (EG) nr 1698/2005, bör berättiga till bidrag från EJFLU under den nya programperioden om det fortfarande finns utbetalningar kvar att göra. För att uppnå en sund ekonomisk förvaltning och ett effektivt genomförande av programmen bör sådana utgifter identifieras tydligt i landsbygdsutvecklingsprogrammen och i medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem. För att inte göra den ekonomiska förvaltningen av landsbygdsutvecklingsprogram under den nya programperioden onödigt komplicerad bör det föreskrivas att medfinansieringssatsen för den nya programperioden ska tillämpas på övergångsutgifter.

Motivering

För att garantera kontinuitet inom programmen bör alla åtgärder till förmån för den löpande landsbygdsutvecklingen drivas vidare under övergångsåret (i enlighet med målet ”nya pengar för gamla åtgärder”).

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Mot bakgrund av de allvarliga problem som ett antal medlemsstater fortfarande står inför när det gäller finansiell stabilitet, och för att begränsa de negativa effekterna vid övergången från nuvarande till kommande programperiod genom att möjliggöra maximalt utnyttjande av tillgängliga EJFLU-medel, måste undantaget i artikel 70.4c i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 som gör det möjligt att höja de högsta satserna för stöd från EJFLU förlängas fram till och med sista dagen för utgifters stödberättigande i programperioden 2007–2013, dvs. till och med den 31 december 2013.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) För att medlemsstaterna på ett mer flexibelt sätt ska kunna tillgodose behoven inom sina jordbrukssektorer eller stärka sin landsbygdsutvecklingspolitik bör de ges möjlighet att överföra medel från sina tak för direktstöd till stöd avsett för landsbygdsutveckling och från stöd avsett för landsbygdsutveckling till taken för direktstöd. Samtidigt bör medlemsstater där direktstödsnivån ligger under 90 % av den genomsnittliga stödnivån i unionen ges möjlighet att överföra ytterligare medel från stöd avsett för landsbygdsutveckling till taket för direktstöd. Sådana val bör, inom ramen för vissa gränser, göras en gång och för hela budgetperioden 2015–2020.

(11) För att medlemsstaterna på ett mer flexibelt sätt ska kunna tillgodose behoven inom sina jordbrukssektorer eller stärka sin landsbygdsutvecklingspolitik bör de ges möjlighet att överföra medel från sina tak för direktstöd till stöd avsett för landsbygdsutveckling och från stöd avsett för landsbygdsutveckling till taken för direktstöd. Samtidigt bör medlemsstater där direktstödsnivån ligger under 90 % av den genomsnittliga stödnivån i unionen ges möjlighet att överföra ytterligare medel från stöd avsett för landsbygdsutveckling till taket för direktstöd. Sådana val bör, inom ramen för vissa gränser, göras för hela budgetperioden 2015–2020, samtidigt som det ska finnas möjlighet till översyn 2017.

(Frasen ”stöd avsett för landsbygdsutveckling till taken för direktstöd” har tagits bort i ändringsförslag 3 i förslaget till utkast, men inte återinförts.)

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) Finland har fått tillåtelse att betala ett nationellt bidrag till vissa jordbrukssektorer i södra Finland enligt artikel 141 i Finlands anslutningsfördrag. Med beaktande av tidpunkten för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och mot bakgrund av den svåra ekonomiska situationen för jordbruket i södra Finland samt av att producenterna därför fortfarande behöver särskilt stöd är det lämpligt med integreringsåtgärder som innebär att Finland i enlighet med artikel 42 i fördraget får tillåtelse av kommissionen att göra nationella betalningar till vissa produktionssektorer i södra Finland. Betalningarna bör minskas stegvis under perioden 2014–2020.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel -1

 

Minskad byråkrati

 

Kommissionen ska undvika alla ytterligare, onödiga och oproportionerliga administrativa bördor vid genomförandet av denna förordning och förordningarna (EU) nr [DP], (EU) nr [HZ] och (EU) nr [sCMO]. Kommissionen ska regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om arbetet med detta.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Genom undantag från artikel 94 i förordning (EU) nr […] [RD] får medlemsstaterna för åtgärderna i artikel 36 a i–v och 36 b iv och v i förordning (EG) nr 1698/2005 fortsätta att göra nya rättsliga åtaganden till stödmottagare år 2014 i enlighet med de landsbygdsutvecklingsprogram som antagits på grundval av förordning (EG) nr 1698/2005 även efter det att de finansiella medlen från programperioden 2007–2013 har förbrukats, till dess att respektive landsbygdsutvecklingsprogram för programperioden 2014–2020 antas. Utgifter som uppstår på grundval av dessa åtaganden ska vara stödberättigande i enlighet med artikel 3 i denna förordning.

1. Genom undantag från artikel 94 i förordning (EU) nr […] [RD] får medlemsstaterna för samtliga åtgärder under programperioden 2007–2013 i förordning (EG) nr 1698/2005 fortsätta att göra nya rättsliga åtaganden till stödmottagare år 2014 i enlighet med de landsbygdsutvecklingsprogram som antagits på grundval av förordning (EG) nr 1698/2005 även efter det att de finansiella medlen från programperioden 2007–2013 har förbrukats, till dess att respektive landsbygdsutvecklingsprogram för programperioden 2014–2020 antas, eller till slutet av 2014. Utgifter som uppstår på grundval av dessa åtaganden ska vara stödberättigande i enlighet med artikel 3 i denna förordning.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Genom undantag från artikel 7.1 i förordning (EU) nr […] [RD] ska utgifter som avser rättsliga åtaganden till stödmottagare som gjorts enligt åtgärderna i artikel 36 a i–v och 36 b iv och v i förordning (EG) nr 1698/2005 samt i artikel 36 b i och iii i den förordningen vad gäller det årliga bidraget i följande fall vara berättigade till stöd från EJFLU under programperioden 2014–2020:

1. Genom undantag från artikel 7.1 i förordning (EU) nr […] [RD] ska utgifter som avser rättsliga åtaganden till stödmottagare som gjorts enligt de åtgärder som avses i artiklarna 20, 36, 52 och 63 i förordning (EG) nr 1698/2005 i följande fall vara berättigade till stöd från EJFLU under programperioden 2014−2020:

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) för utbetalningar som ska göras efter den 31 december 2015.

b) för utbetalningar som ska göras efter den 31 december 2015 för alla åtaganden som har gjorts enligt artikel 36.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. När det inte längre finns tillräckligt med medel från tidigare landsbygdsutvecklingsprogram för att täcka de utgifter som avses i punkt 1 kan dessa utgifter anmälas till kommissionen för återbetalning under de referensperioder som börjar från den första månaden efter slutet av den första referensperioden.

Motivering

Det är viktigt att det finns kontinuitet i stöd till åtaganden med större omfattning för 2007−2013 års åtgärder än de som föreslås av kommissionen.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 5 – led 1 – led 2

Förordning (EG) nr 73/2009

Artikel 40 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid behov ska medlemsstaterna göra en linjär minskning/ökning av värdet av alla stödrättigheter och/eller beloppet för den nationella reserv som avses i artikel 41 för att säkerställa överensstämmelse med det tak som fastställs i bilaga VIII.

2. Vid behov ska medlemsstaterna göra en linjär minskning av värdet av de stödrättigheter som överstiger 2 000 euro och/eller beloppet för den nationella reserv som avses i artikel 41 för att säkerställa överensstämmelse med det tak som fastställs i bilaga VIII.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 5 – led 1 – led 2

Förordning (EG) nr 73/2009

Artikel 40 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Genom undantag från punkterna 1 och 2 får medlemsstaterna besluta att behålla värdet av stödrättigheterna den 31 december 2013.

Motivering

Under kalenderåret 2015 kommer värdet av stödrättigheterna att räknas om och meddelas jordbrukarna, som en följd av ikraftträdandet av jordbruksreformen, i synnerhet den interna konvergensen och miljöanpassningen. Det skulle vara enklare att justera stödet för övergångsåret 2014 i stället för värdet av rättigheterna.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 5 – led 1 – led 2

Förordning (EG) nr 73/2009

Artikel 40 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Genom undantag från punkt 2 och artikel 51.2 sista stycket kan en medlemsstat göra en linjär minskning av direktstödet för kalenderåret 2014 för att inte överstiga det tak som fastställs i bilaga VIII. Vid en sådan minskning kan medlemsstaterna godkänna ett schablonbelopp på upp till 5 000 euro i samband med direktstöd som ska betalas ut till en jordbrukare efter en stödansökan för kalenderåret 2014.

Motivering

På så sätt får medlemsstaterna ett större handlingsutrymme när det gäller att säkra överensstämmelse med det tak som fastställs i bilaga VIII, samtidigt som behovet av förenkling beaktas.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 5 – led 1 – led 2

Förordning (EG) nr 73/2009

Artikel 40 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) No [HZ]* ska det samlade beloppet av direktstöd som får beviljas i en medlemsstat avseende kalenderåret 2014 enligt artiklarna 34, 52, 53 och 68 i denna förordning och stöd som beviljas silkesodlare enligt artikel 111 i förordning (EG) nr 1234/2007 inte överstiga de tak som anges i bilaga VIII till denna förordning för det kalenderåret. Vid behov, och för att iaktta de tak som anges i bilaga VIII, ska medlemsstaterna göra en linjär minskning av beloppen för direktstöd för kalenderår 2014.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) No [HZ]* ska det samlade beloppet av direktstöd som får beviljas i en medlemsstat avseende kalenderåret 2014 enligt artiklarna 34, 52, 53 och 68 i denna förordning och stöd som beviljas silkesodlare enligt artikel 111 i förordning (EG) nr 1234/2007 inte överstiga de tak som anges i bilaga VIII till denna förordning för det kalenderåret, efter avdrag för det belopp som framkommer vid tillämpningen av artikel 136 b för kalenderåret 2015, i enlighet med bilaga VIIIa till denna förordning. Vid behov, och för att iaktta de tak som anges i bilaga VIII, ska medlemsstaterna göra en linjär minskning av beloppen för direktstöd för kalenderår 2014, efter avdrag för det belopp som framkommer vid tillämpningen av artikel 136 b för kalenderåret 2015, i enlighet med bilaga VIIIa till denna förordning.

Motivering

Genom denna bestämmelse blir det möjligt för de medlemsstater som för närvarande flyttar outnyttjade medel från den första pelaren till den andra att fortsätta att göra så under 2014.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 5 – led 1 – led 3

Förordning (EG) nr 73/2009

Artikel 51 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I artikel 51.2 ska följande stycke läggas till:

I artikel 51.2 ska följande stycken läggas till:

”För 2014 ska taken för de direktstöd som avses i artiklarna 52 och 53 vara identiska med de tak som fastställts för 2013, multiplicerat med en koefficient som ska beräknas för varje berörd medlemsstat genom att det nationella tak för 2014 som anges i bilaga VIII divideras med det nationella taket för 2013. Denna multiplikation ska endast gälla medlemsstater där det nationella tak som anges i bilaga VIII för 2014 är lägre än det nationella taket för 2013.

”För 2014 ska taken för de direktstöd som avses i artiklarna 52 och 53 vara identiska med de tak som fastställts för 2013, multiplicerat med en koefficient som ska beräknas för varje berörd medlemsstat genom att det nationella tak för 2014 som anges i bilaga VIII divideras med det nationella taket för 2013. Denna multiplikation ska endast gälla medlemsstater där det nationella tak som anges i bilaga VIII för 2014 är lägre än det nationella taket för 2013.

 

Genom undantag från föregående punkt kan medlemsstaterna fram till den ...* besluta att 2014 års tak för de direktstöd som avses i artiklarna 52 och 53 ska vara identiska med de tak som fastställts för 2013.

 

Ett sådant beslut ska anmälas till kommissionen senast den dag som anges i samma stycke.”

 

__________________

 

* EUT: inför datum sju dagar efter denna förordnings ikraftträdande.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att se till att inte mindre köttdjursuppfödare som tar emot stöd som understiger schablonbeloppet 5 000 euro missgynnas av den nuvarande modellen, som kommer att försvinna i framtiden. En sådan betydande minskning av stödet till uppfödare kan komma att skapa problem i det rådande ekonomiska läget, varför en anpassning av lagstiftningen behövs.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 5 – led 1 – led 5 – led aa

Förordning (EG) nr 73/2009

Artikel 69 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) Följande punkter ska införas:

 

”1a. Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna besluta att använda upp till 13 procent av det årliga nationella tak som avses i artikel 40 om

 

a) de fram till den 31 december 2013 tillämpade systemet för enhetlig arealersättning i enlighet med avdelning V i denna förordning, eller finansierade åtgärder enligt artikel 111 i denna förordning, eller omfattas av undantaget i artikel 69.5 eller, när det gäller Malta, i artikel 69.1 i denna förordning, eller

 

b) de under minst ett år under perioden 2010–2013 tilldelade mer än 5 procent av sina tillgängliga belopp till beviljande av direktstöd i enlighet med avdelningarna III, IV och V i denna förordning, med undantag för avsnitt 6 i kapitel 1 i avdelning IV, till finansiering av de åtgärder som föreskrivs i avsnitt 2 i kapitel 2 i avdelning III i denna förordning, till det stöd som avses i underleden i–iv i led a och i leden b och e i artikel 68.1 i denna förordning, eller till åtgärderna enligt kapitel 1, med undantag för avsnitt 6 i avdelning IV i denna förordning.

 

1b. Genom undantag från punkt 1a får de medlemsstater som under minst ett år under perioden 2010–2013 tilldelade mer än 10 procent av sina tillgängliga belopp till beviljande av direktstöd i enlighet med avdelningarna III, IV och V i denna förordning, med undantag för avsnitt 6 i kapitel 1 i avdelning IV, till finansiering av de åtgärder som föreskrivs i avsnitt 2 i kapitel 2 i avdelning III i denna förordning, till det stöd som avses i underleden i–iv i led a och i leden b och e i artikel 68.1 i denna förordning, eller till åtgärderna enligt kapitel 1, med undantag för avsnitt 6 i avdelning IV i denna förordning besluta att använda mer än 13 procent av de årliga nationella tak som föreskrivs i bilaga VIII i denna förordning efter kommissionens godkännande.”

Motivering

Till följd av besluten om den fleråriga budgetramen kommer direktstöden i de flesta medlemsstaterna att vara lägre 2014 än året före. Storleken på direktstöd som kan riktas mot samlat stöd kommer också att vara mycket mindre 2014 än 2013. Det är därför nödvändigt att möjliggöra användning av högre satser samlat stöd i enlighet med artikel 39.1, 39.2 och 39.3 i förslaget till den nya förordningen om direktstöd. De nya satserna bör börja tillämpas redan från den 1 januari 2014.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 5 – led 1 – led 5 – led ba (nytt)

Förordning (EG) nr 73/2009

Artikel 69 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Punkt 4 ska ändras på följande sätt:

 

"4. Det stöd som avses i artikel 68.1 led a i–iv och leden b och e får uppgå till högst 6,5 procent av de nationella tak som avses i artikel 40 eller, när det gäller Malta, ett belopp på 2 miljoner euro i enlighet med artikel 69.1 i denna förordning, och ska särskilt användas för att finansiera de åtgärder som avses i artikel 68.1 b inom mjölksektorn.”

Motivering

Den höjda högsta tillåtna stödnivån för det frivilliga kopplade stödet i reformen kan börja tillämpas redan 2014 genom att den nuvarande tillåtna nivån för det särskilda stödet höjs från 3,5 till 6,5 procent av de nationella taken i enlighet med artikel 69 i förordning (EG) nr 73/2009. De medlemsstater som så önskar kan omedelbart börja tillämpa delar av den nya gemensamma jordbrukspolitiken och på förhand stödja vissa sektorer, t.ex. djuruppfödning, där det ekonomiska läget är kärvt och inkomsterna låga.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 5 – led 1 – led 5a (nytt)

Förordning (EG) nr 73/2009

Kapitel 5a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I avdelning III efter artikel 72 ska följande läggas till som kapitel 5a

 

”KAPITEL 5a

 

OMFÖRDELNINGSBIDRAG FÖR 2014

 

Artikel 72a

 

Allmänna bestämmelser

 

1. Fram till den ...* kan medlemsstaterna besluta att för år 2014 ge bidrag till jordbrukare som har rätt till samlat gårdsstöd i enlighet med kapitel 1 eller kapitel 2 avsnitt 1 i denna avdelning eller inom ramen för bestämmelserna om systemet för enhetlig arealersättning i avsnitt 5.

 

Medlemsstaterna ska meddela sitt beslut till kommissionen senast det datum som avses i första stycket.

 

2. Medlemsstater som har beslutat att tillämpa ordningen för samlat gårdsstöd på regional nivå får även tillämpa det stöd som avses i detta kapitel på regional nivå.

 

3. Bidraget i punkt 1 kommer endast att betalas ut till jordbruk som under 2014 tar stödrättigheter i bruk eller får stöd inom ramen för den enhetliga arealersättningen.

 

4. Bidraget i punkt 1 räknas fram av medlemsstaterna genom att multiplicera ett belopp som medlemsstaterna fastställer, men som inte får överstiga 65 % av det nationella eller regionala genomsnittsbidraget per hektar, med antalet stödrättigheter som jordbruket har i bruk i enlighet med artikel 35.1 eller med antalet stödberättigande hektar som jordbruket har anmält inom ramen för den enhetliga arealersättningen. Antalet stödrättigheter eller hektarytor får inte överstiga 30 hektar eller, om denna genomsnittsstorlek i den aktuella medlemsstaten överstiger 30 hektar, genomsnittet på jordbruken i enlighet med bilaga XIIa.

"

Under förutsättning att de maxgränser som anges i första stycket respekteras får medlemsstaterna på nationell nivå införa en gradering inom ramen för det antal hektar som fastställs i enlighet med det stycket, förutsatt att denna gradering gäller på samma sätt för alla jordbrukare.

 

Det nationella genomsnittsbidraget per hektar i första stycket fastställs av medlemsstaterna utifrån det för kalenderåret 2014 i bilaga VIII fastställda nationella taket och utifrån antalet stödberättigande hektar som anmäls under 2014 i enlighet med artikel 35 eller inom ramen för bestämmelserna om en enhetlig arealersättning.

 

Det regionala genomsnittsbidraget per hektar i enlighet med första stycket fastställs av medlemsstaterna utifrån objektiva kriterier.

 

5. Medlemsstaterna säkerställer att inga bidrag betalas till jordbruk för vilka det bevisas att de efter den 19 oktober 2011 har delat företaget bara för att kunna ta del av omfördelningsbidraget. Detta ska även gälla jordbrukare vars företag är ett resultat av en sådan delning.

 

Artikel 72b

 

Finansiella bestämmelser

 

1. För att finansiera det stöd som avses i detta kapitel får medlemsstaterna använda upp till 30 % av det nationella tak för kalenderåret 2014 som fastställs i bilaga VIII.

 

2. Utifrån procentsatsen i det nationella tak som tillämpas av medlemsstaterna i enlighet med punkt 1 ska kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 141a för att fastställa motsvarande tak för det aktuella bidraget och anpassa taken i enlighet med bilaga VIII.”

 

______________

 

* EUT: inför datum tre månader efter denna förordnings ikraftträdande.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 5 – led 1 – led 6a (nytt)

Förordning (EG) nr 73/2009

Artikel 111 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Artikel 111.5 tredje stycket ska ändras på följande sätt:

 

”Om kreatursbesättningarna i en medlemsstat utgörs av en stor andel am- och dikor, dvs. minst 30 procent av det totala antalet kor, och om minst 30 procent av de handjur som slaktas hör till konformationsklass S, E och U, ska EGFJ finansiera hela tilläggsbidraget oavsett var på medlemsstatens territorium som jordbruksföretagen är belägna. Huruvida dessa procentsatser har överskridits ska fastställas på grundval av genomsnittet för de två år som närmast föregår det år för vilket bidraget beviljas.”

Motivering

Övergångsbestämmelserna bör utnyttjas inför avskaffandet av det nationella tilläggsbidraget för am- och dikor så att man (genom att konformationsklasserna för de tjurkalvar som slaktas utökas med klass U) anpassar artikel 111 i gällande förordning (EG) nr 73/2009 för att 2014 kunna stödja nötdjurssektorn via EGFJ. Med en sådan enkel teknisk lösning kan man snabbt ge stöd till regioner där djuruppfödningssektorn befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 5 – led 1 – led 7a (nytt)

Förordning (EG) nr 73/2009

Artikel 124

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) I artikel 124 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

 

"1. En ny medlemsstats jordbruksareal, utom Bulgarien och Rumänien, enligt systemet för enhetlig arealersättning ska vara den del av landets utnyttjade jordbruksareal som hålls i enlighet med god jordbrukshävd, oavsett om den är uppodlad eller ej, vid behov justerad i enlighet med objektiva och icke diskriminerande kriterier som den nya medlemsstaten ska fastställa efter kommissionens godkännande.

 

I denna avdelning avses med ’utnyttjad jordbruksareal’ den sammanlagda areal av åkermark, permanent gräsmark, fleråriga grödor och köksträdgårdar som kommissionen har fastställt för statistikändamål.

 

För Bulgarien och Rumänien ska jordbruksarealen enligt systemet för enhetlig arealersättning vara den del av landets utnyttjade jordbruksareal som hålls i enlighet med god jordbrukshävd, oavsett om den är uppodlad eller ej, vid behov justerad i enlighet med objektiva och icke diskriminerande kriterier som Bulgarien eller Rumänien ska fastställa efter kommissionens godkännande.

 

2. Vad avser beviljandet av stöd enligt systemet för enhetlig arealersättning ska alla jordbruksskiften som uppfyller kriterierna enligt punkt 1 samt jordbruksskiften planterade med skottskog med kort omloppstid (KN-nummer ex 06029041) vara stödberättigande. För Bulgarien och Rumänien ska emellertid alla jordbruksskiften som uppfyller kriterierna i punkt 1 samt jordbruksskiften planterade med skottskog med kort omloppstid (KN-nummer ex 06029041) vara stödberättigande.

 

Utom vid force majeure eller exceptionella omständigheter ska jordbrukaren förfoga över de skiften som avses i första stycket vid ett datum som fastställs av medlemsstaten, dock senast det datum som fastställts i den medlemsstaten för ändring av stödansökan.

 

Den minsta stödberättigande areal per jordbruksföretag för vilken utbetalningar kan begäras skall vara 0,3 ha. En ny medlemsstat får emellertid, på grundval av objektiva kriterier och efter kommissionens godkännande, besluta att fastställa att den minsta arealen ska vara större, förutsatt att den inte är större än 1 ha.”

Motivering

I artikel 124 i förordning (EG) nr 73/2009 ersätts punkterna 1 och 2 på grund av textanpassning till Europaparlamentets förhandlingsmandat avseende förordningen om direktstöd (beslut av den 13 mars 2013).

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 5 – led 1 – led 8a (nytt)

Förordning (EG) nr 73/2009

Artikel 133b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) I avdelning V ska följande artikel införas:

 

"Artikel 133b

 

”Nationellt övergångsstöd 2014

 

1. De nya medlemsstater som tillämpar systemet för enhetlig arealersättning i enlighet med artikel 122 får besluta om att bevilja nationellt övergångsstöd 2014.

 

2. Bulgarien och Rumänien får bevilja stöd i enlighet med denna artikel endast om de senast [en månad från och med den dag då denna förordning tillämpas] beslutar att inte bevilja kompletterande nationellt direktstöd i enlighet med artikel 132 under 2014.

 

3. Stödet enligt denna artikel får beviljas jordbrukare i sektorer för vilka nationellt övergångsstöd beviljades i enlighet med artikel 133a, eller, då det gäller Bulgarien och Rumänien, för vilka kompletterande nationellt direktstöd beviljades i enlighet med artikel 132 under 2013.

 

4. Villkoren för beviljande av stöd ska vara desamma som för beviljande av stöd i enlighet med artiklarna 132 eller 133a för 2013, med undantag av minskningar på grund av tillämpning av artikel 132.2 jämfört med artiklarna 7 och 10 i denna förordning. Medlemsstaterna kan dock ändra villkoren för beviljande av frikopplat stöd med kommissionens tillstånd.

 

5. Det totala stödbeloppet som får beviljas jordbrukare inom de sektorer som avses i punkt 2 ska begränsas till 80 procent av de sektorsspecifika rambelopp för 2013 som godkänts av kommissionen i enlighet med artikel 133a.5, eller, då det gäller Bulgarien och Rumänien, som godkänts i enlighet med artikel 132.7.

 

De sektorsspecifika rambeloppen för Cypern fastställs i bilaga XVIIa i denna förordning.

 

6. De nya medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om de beslut som avses i punkterna 1 och 2 senast den 31 mars 2014. Underrättelsen om det beslut som avses i punkt 1 ska innehålla följande information:

 

a) Rambeloppet för varje sektor.

 

b) Det högsta beloppet för nationellt övergångsstöd i tillämpliga fall.

 

7. Nya medlemsstater får, grundat på objektiva kriterier och inom de gränser som kommissionen har godkänt i enlighet med punkt 5, besluta om de belopp för nationellt övergångsstöd som ska beviljas.”

Motivering

Artikel 133b införs i förordning (EG) nr 73/2009 för att anpassa texten till Europaparlamentets förhandlingsmandat för förordningen om regler för direktstöd (beslut av den 13 mars 2013).

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 5 – led 1 – led 9

Förordning (EG) nr 73/2009

Artikel 136a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Före den …18 får medlemsstaterna besluta att göra upp till [15] % av deras årliga nationella tak för kalenderåren 2014–2019, enligt bilaga VIII till denna förordning för år 2014 och bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr […][DP]** för åren 2015–2019, tillgängligt i form av extrastöd för åtgärder inom program för landsbygdsutveckling som finansieras av EJFLU i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr […] [RD]*. Därefter ska det motsvarande beloppet inte längre vara tillgängligt i form av direktstöd.

1. Före den …18 får medlemsstaterna besluta att göra upp till [15] % av deras årliga nationella tak för kalenderåren 2014–2019, enligt bilaga VIII till denna förordning för år 2014 och bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr […][DP]** för åren 2015–2019, tillgängligt i form av extrastöd för åtgärder inom program för landsbygdsutveckling som finansieras av EJFLU i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr […] [RD]*. Därefter ska det motsvarande beloppet inte längre vara tillgängligt i form av direktstöd.

Det beslut som avses i första stycket ska anmälas till kommissionen senast den dag som avses i det stycket.

Det beslut som avses i första stycket ska anmälas till kommissionen senast den dag som avses i det stycket.

Den procentsats som anmäls i enlighet med andra stycket ska vara densamma för de år som avses i första stycket.

I beslutet ska den procentsats som avses i det stycket fastställas; denna kan variera mellan olika kalenderår.

 

Medlemsstater som inte utnyttjar bestämmelserna i första stycket för kalenderåret 2014 får före den 1 augusti 2014 fatta det beslut som avses där för kalenderåren 2015–2019 och ska senast den 1 augusti 2014 anmäla det till kommissionen.

 

Medlemsstaterna får se över beslutet i denna punkt med verkan från kalenderåret 2018. En sådan översyn ska inte leda till att den procentsats som meddelats kommissionen i enlighet med första, andra och tredje stycket sänks. Medlemsstaterna ska senast den 1 augusti 2017 anmäla ett sådant beslut om översyn till kommissionen.

______________

______________

18 EUT: inför datum 7 dagar efter denna förordnings ikraftträdande.

18 EUT: inför datum 3 månader efter denna förordnings ikraftträdande.

Motivering

Kompromissändringsförslag som innehåller den text man enades om vid det senaste trepartssammanträdet den 24 september 2013.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 5 – led 1 – led 9

Förordning (EG) nr 73/2009

Artikel 136a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. [Medlemsstater] som inte använder möjligheten i punkt 1 [får före den …19 besluta att göra upp till [15] % av det belopp som avsatts för stöd till åtgärder inom program för landsbygdsutveckling som under perioden 2015–2020 finansieras genom EJFLU i enlighet med förordning (EU) nr […] [RD] tillgängligt i form av direktstöd enligt denna förordning och förordning (EU) nr […][DP]. Bulgarien, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige och Förenade kungariket får besluta att göra [ytterligare] [10 %] av det belopp som avsatts för landsbygdsutveckling tillgängligt i form av direktstöd. Därefter ska det motsvarande beloppet inte längre vara tillgängligt i form av stödåtgärder inom program för landsbygdsutveckling.

2. Före den ...1 får medlemsstater som inte utnyttjar möjligheten inom ramen för punkt 1 besluta att högst 15 %, eller när det gäller Bulgarien, Estland, Spanien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket [...] högst 25 %, av det belopp som avsatts för stöd till åtgärder inom program för landsbygdsutveckling som under perioden 2015–2020 finansieras genom EJFLU i enlighet med denna förordning och förordning (EU) nr [...][DP] [förordningen om landsbygdsutveckling] ska beviljas i form av direktstöd enligt den här förordningen. Därefter ska det motsvarande beloppet inte längre vara tillgängligt i form av stödåtgärder inom program för landsbygdsutveckling.

Det beslut som avses i första stycket ska anmälas till kommissionen senast den dag som avses i det stycket.

Det beslut som avses i första stycket ska anmälas till kommissionen senast den dag som avses i det stycket.

Den procentsats som anmäls i enlighet med andra stycket ska vara densamma för de år som anges i punkt 1 första stycket.

I beslutet ska den procentsats som avses i det stycket fastställas; denna kan variera mellan olika kalenderår.

 

De medlemsstater som inte använder sig av bestämmelserna i första stycket för budgetåret 2014 får fatta det beslut som avses i första stycket, för perioden 2016-2020, före den 1 augusti 2014 och ska underrätta kommissionen om detta senast den 1 augusti 2014.

 

Medlemsstaterna får se över de beslut som avses i denna punkt med verkan för budgetåren 2019 och 2020. En sådan översyn ska inte leda till att den procentsats som meddelats kommissionen i enlighet med första, andra och tredje stycket ökas. Medlemsstaterna ska senast den 1 augusti 2017 anmäla ett sådant beslut om översyn till kommissionen.

______________

______________

19 EUT: inför datum sju dagar efter denna förordnings ikraftträdande.

19 EUT: inför datum 3 månader efter denna förordnings ikraftträdande.

(Satserna ”Bulgarien, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige och Förenade kungariket” och ”av det belopp som avsätts för stöd till åtgärder inom program för landsbygdsutveckling som under perioden 2015–2020 ” har bytt plats och ”högst 25 % har lagts till.)

Motivering

Kompromissändringsförslag som innehåller den text man enades om vid det senaste trepartssammanträdet den 24 september 2013.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 5 – led 1 – led 9a (nytt)

Förordning (EG) nr 73/2009

Artikel 136b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9a. Följande artikel 136b ska införas:

 

”Artikel 136b

 

Medlemsstater som i enlighet med artikel 136 har beslutat att från och med budgetåret 2011 göra ett belopp för gemenskapsstöd till programplanering och finansiering av jordbruksutveckling genom EJFLU tillgängligt, ska, i enlighet med bilaga VIIIa, även göra detta belopp för gemenskapsstöd till programplanering och finansiering av jordbruksutveckling genom EJFLU tillgängligt för budgetåret 2015.”

Motivering

Genom denna bestämmelse blir det möjligt för de medlemsstater som för närvarande flyttar outnyttjade medel från den första pelaren till den andra att fortsätta att göra så under 2014.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 5a (ny)

Förordning (EG) nr 1698/2005

Artikel 70 – punkt 4c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Ändring av förordning (EG) nr 1698/2005

 

Förordning (EG) nr 1698/2005 ska ändras på följande sätt:

 

1. Artikel 70.4c skall ändras på följande sätt:

 

a) I första stycket ska inledningen ersättas med följande:

 

”Med undantag från de övre gränser som anges i punkterna 3, 4 och 5 kan EJFLU:s stödsats höjas till högst 95 procent av de stödberättigande offentliga utgifterna i de regioner som är stödberättigade enligt konvergensmålet samt de yttersta randområdena och de mindre Egeiska öarna, och till högst 85 procent av de stödberättigande offentliga utgifterna i andra regioner. Dessa stödsatser ska tillämpas på de stödberättigande utgifter som nyligen uppgivits i varje attesterad utgiftsredogörelse avseende de utgifter som uppstått i en medlemsstat som efter den ...1 uppfyller ett av följande villkor:”

 

b) Andra stycket ska ersättas med följande:

 

”En medlemsstat som vill utnyttja det undantag som avses i första stycket ska överlämna en begäran till kommissionen om att ändra sitt program för landsbygdsutveckling i enlighet med detta. Undantaget ska tillämpas från och med kommissionens godkännande av ändringen av programmet.”

 

___________________

 

1 EUT – för in dagen för denna förordnings ikraftträdande.

Motivering

Kommissionens förslag COM(2013)0521 om förlängning av tillämpningen av höjda medfinansieringssatser för medlemsstater som hotas av allvarliga svårigheter med avseende på finansiell stabilitet, bör införas inom ramen för det nuvarande regelverket.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 5b (ny)

Förordning (EG) nr 1234/2007

Artikel 182 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5b

 

Ändring av förordning (EG) nr 1234/2007

 

Förordning (EG) nr 1234/2007 ska ändras på följande sätt:

 

I artikel 182 ska punkt 7 ersättas med följande:

 

”Fram till och med den 31 mars 2015 får medlemsstaterna bevilja statligt stöd till ett totalt årligt belopp på upp till 55 procent av det maximibelopp som anges i artikel 69.4 och 69.5 i förordning (EG) nr 73/2009 till jordbrukare inom mejerisektorn utöver gemenskapens stöd som beviljas i enlighet med artikel 68.1 b i den förordningen. Emellertid får inte det totala beloppet på unionens stöd enligt de åtgärder som avses i artikel 69.4 i den förordningen och det statliga stödet överstiga det maximibelopp som avses i artikel 69.4 och 69.5 i den förordningen.

Motivering

Även under övergångsåret 2014 ska ett statligt stöd kunna betalas ut i enlighet med artikel 182.7 i förordning (EG) nr 1234/2007, i synnerhet vid särskilda olägenheter. Detta stöd kan beviljas utöver det särskilda stöd som avses i artikel 68.1 b i förordning (EG) nr 73/2009.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Förordning (EU) nr […][DP]

Artikel 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 14

 

Flexibilitet mellan pelare

utgår

"1. Före den … får medlemsstaterna besluta att göra upp till [15] % av deras årliga nationella tak för kalenderåren 2014–2019 enligt bilaga VIII till förordning (EG) nr 73/2009 för år 2014 och bilaga II till denna förordning för åren 2015–2019 tillgängligt i form av extrastöd för åtgärder inom program för landsbygdsutveckling som finansieras genom EJFLU i enlighet med förordning (EU) nr [...] [RD]. Därefter ska det motsvarande beloppet inte längre vara tillgängligt i form av direktstöd.

 

Det beslut som avses i första stycket ska anmälas till kommissionen senast den dag som avses i det stycket.

 

Den procentsats som anmäls i enlighet med andra stycket ska vara densamma för de år som avses i första stycket.

 

2. [Medlemsstater] som inte använder möjligheten i punkt 1 [får före den … besluta att göra upp till [15] % av det belopp som avsatts för stöd till åtgärder inom program för landsbygdsutveckling som under perioden 2015–2020 finansieras genom EJFLU i enlighet med förordning (EU) nr […] [RD] tillgängligt i form av direktstöd enligt förordning (EG) nr 73/2009 och denna förordning.] Bulgarien, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige och Förenade kungariket får besluta att göra [ytterligare] [10 %] av det belopp som avsatts för landsbygdsutveckling tillgängligt i form av direktstöd. Därefter ska det motsvarande beloppet inte längre vara tillgängligt i form av stödåtgärder inom program för landsbygdsutveckling.

 

Det beslut som avses i första stycket ska anmälas till kommissionen senast den dag som avses i det stycket.

 

Den procentsats som anmäls i enlighet med andra stycket ska vara densamma för de år som avses i punkt 1 första stycket.”

 

(3) I artikel 57.2 ska följande stycke införas efter första stycket:

 

”Den ska emellertid fortsätta att tillämpas på stödansökningar som avser ansökningsår som inleds före den 1 januari 2015.”

 

(4) I artikel 59 ska andra och tredje styckena ersättas med följande:

 

”Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

 

Artiklarna 20.5, 22.6, 35.1, 37.1 och 39 ska dock tillämpas från och med den dag då denna förordning träder i kraft.”

 

Motivering

Kompromissändringsförslag som återspeglar den överenskommelse om DP-förordningen som nåddes vid det senaste trepartssammanträdet den 24 september 2013, en ordalydelse som inte ska ändras av övergångsförordningen.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Förordning (EU) nr […][DP]

Artikel 59

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I artikel 59 ska andra och tredje styckena ersättas med följande:

I artikel 59 ska andra och tredje styckena ersättas med följande:

”Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

”Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Artiklarna 20.5, 22.6, 35.1, 37.1 och 39 ska dock tillämpas från och med den dag då denna förordning träder i kraft.”

Artiklarna 18.2, 20.5, 22.6, 28a.1, 35.1, 37.1 och 39 ska dock tillämpas från och med den dag då denna förordning träder i kraft.”

Motivering

Detta är i linje med den politiska överenskommelsen av den 26 juni 2013 och ska godkännas formellt av Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt -1a (ny)

Förordning (EU) nr […] [HZ]

Artikel 113 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I artikel 113.1 i förordning (EU) nr [...] [HZ] ska följande stycke införas efter första stycket:

 

”Artikel 44a i förordning (EG) nr 1290/2005 och tillämpliga genomförandebestämmelser ska fortsatt gälla för stöd som beviljas för budgetåren 2013-2014.”

Motivering

Jordbrukarna bör informeras om att deras personuppgifter kommer att publiceras innan de lämnar in sin ansökan om stöd. Myndigheterna måste också ges tillräcklig tid att förbereda publiceringen av denna information på ett sätt som uppfyller målet att skapa en bättre förståelse för jordbrukspolitiken och för legitimiteten av att ge stöd till jordbrukssektorn. Därför bör de nya reglerna om öppenhet tillämpas från och med budgetåret 2015.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1b (ny)

Förordning (EU) nr […][HZ]

”Artikel 114a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Följande artikel 114a ska införas:

 

”Artikel 114a

 

Undantag

 

Genom undantag från artikel 59.5 i förordning (EU) nr 966/2012 och artikel 9.1 i denna förordning behöver yttrandet från det oberoende revisionsorganet inte innehålla en kontroll av transaktionernas laglighet och korrekthet för åren 2014 och 2015.”

Motivering

Det är allt annat än kostnadseffektivt att låta de oberoende revisionsorganen utföra upprepade kontroller på plats och lära sig detaljerade regler för stödberättigande på väldigt kort tid innan dessa regler ändras igen på grund av GJP. Därför bör kontrollen av lagligheten och korrektheten (artikel 59.5 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och artikel 9.1 i den horisontella förordningen) endast tillämpas från och med budgetåret 2016.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 7

Förordning (EU) nr […][HZ]

Artikel 115

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1. Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014, med följande undantag:

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

 

2. Följande ska dock gälla:

a) Artiklarna 7, 8 och 9 ska tillämpas från och med den 16 oktober 2013.

a) Artiklarna 7, 8, 16, 24a och 25 ska tillämpas från och med den 16 oktober 2013.

b) Artiklarna 18, 42, 43 och 45 ska tillämpas från och med den 16 oktober 2013 vad gäller kostnader som uppstår från och med den 16 oktober 2013.

b) Oberoende av artikel 114a ska artiklarna 9, 18, 42 och 45 tillämpas från och med den 16 oktober 2013 för kostnader som uppstår från och med detta datum.

c) Avdelning III, avdelning V kapitel II och avdelning VI ska tillämpas från och med den 1 januari 2015. "

c) Artikel 54, avdelning III, avdelning IV och avdelning V ska tillämpas från och med den 1 januari 2015, med undantag för avdelning V i sCMO-förordningen som ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

 

ca) Artikel 110 ska tillämpas för stöd som utbetalas från och med budgetåret 2016 och artikel 110a–d ska tillämpas för stöd som utbetalas från och med budgetåret 2015.

Motivering

As regards point (c), in order to avoid misinterpretations and unnecessary administrative costs and burden, the whole of Title V should apply from 1 January 2015 except as regards the application of the sCMO Regulation. Currently, the text of Art. 115(c) provides that only Chapter II of Title V (i.e. IACS) would apply from 1 January 2015, but other provisions, such as Art. 60-67 on general principles on checks, would apply already in 2014. As regards point (d), to make it possible to compare data and results, the monitoring and evaluation of the CAP (Art. 110) should apply from 16 October 2015 (i.e. after the CAP reform). As regards the transparency provisions (Art. 110a - 110d), Art. 110c of HZ Regulation states that the farmers have to be informed about the publication of their names, municipalities, support amounts etc. Payments have been claimed for financial year 2014 already in early spring 2013, before the now-proposed timetable was in the draft regulation concerning transitional provisions. Thus, the farmers have not been informed about the publication at the stage when they claimed support for the financial year 2014. Therefore, it is not possible to publish this information about payments made for financial year 2014 (claimed in 2013). The minimum is that the publication would be made as regards payments made from financial year 2015 onwards.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt -1 (ny)

Förordning (EU) nr […][sCMO]

Artikel 149

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1) I artikel 149 i förordning (EU) nr […] [sCMO] ska led 149a läggas till:

 

"149a. Nationellt stöd till vissa sektorer i Finland

 

Med kommissionens godkännande får Finland under åren 2014 till 2020 göra minskande nationella utbetalningar till de branscher som anges i kommissionens beslut om ett nationellt stödprogram under en övergångsperiod till jordbrukarna i södra Finland av den 27 februari 20081. Kommissionen ska genom genomförandeakter godkänna dessa betalningar samt upprätta mer detaljerade villkor för att bevilja stöd. Dessa genomförandeakter ska antas utan att tillämpa det kommittéförfarande som avses i artikel 162.

 

____________

 

1 COM(2008)0696”.

Motivering

I avsikt att möjliggöra en diversifierad jordbruksproduktion i södra Finland bör kommissionen ges befogenhet att godkänna nationellt stöd till vissa jordbrukssektorer som har varit berättigade till bidrag genom kommissionens beslut sedan Finland gick med i EU.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 9

Förordning (EU) nr […][RD]

Artikel 64

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I artikel 64 i förordning (EU) nr […] [RD] ska punkterna 4 och 5 ersättas med följande:

utgår

"4. Kommissionen ska genom genomförandeakter göra en fördelning per år och per medlemsstat av de belopp som avses i punkt 1, efter avdrag med det belopp som avses i punkt 2 och med beaktande av de överföringar av medel som avses i artikel 136a.2 i rådets förordning (EG) nr 73/2009*.

 

Vid den årliga fördelningen ska kommissionen ta hänsyn till

 

a) objektiva kriterier kopplade till de mål som avses i artikel 4, och

 

b) tidigare prestationer.

 

5. Utöver de belopp som avses i punkt 4 ska den genomförandeakt som avses i den punkten även inbegripa de medel som överförts till EJFLU med tillämpning av artikel 136a.1 i förordning (EG) nr 73/2009 och artikel 7.2 i förordning (EU) nr […] [DP] och de medel som överförts till EJFLU med tillämpning av artiklarna 10b och 136 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 för kalenderåret 2013.

 

____________

 

* EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.”

 

Motivering

Kompromissändringsförslag som återspeglar den överenskommelse om RD-förordningen som nåddes vid det senaste trepartssammanträdet den 24 september 2013, en ordalydelse som inte ska ändras av övergångsförordningen.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Bilaga I – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Jämförelse mellan artiklar om areal- och djurrelaterade åtgärder för programperioderna 2007–2013 och 2014–2020

Jämförelse mellan artiklar om åtgärder för programperioderna 2007–2013 och 2014-2020

Motivering

Jämförelsetabellen bör även inkludera investeringsåtgärder.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Bilaga I – raderna -1 – -1c (nya)

 

 

 

Ändringsförslag

Förordning (EG) nr 1698/2005

Förordning (EU) nr […] [RD]

Artikel 20 b i – modernisering av jordbruksföretagen

Artikel 18 Investeringar i fysiska tillgångar

Artikel 20 b iii – höja värdet på jord- och skogsbruksprodukter

Artikel 18 Investeringar i fysiska tillgångar och artikel 27 Investeringar i ny teknik i skogsbruket samt i bearbetningen och hanteringen av skogsbruksprodukter

Artikel 20 b iv – samarbeta för att utveckla nya produkter, processer och tekniker inom jordbruks- och livsmedelssektorn samt inom skogsbrukssektorn

Artikel 36 Samarbete

Artikel 20 b v – förbättra och utveckla sådan infrastruktur som är av betydelse för utveckling och anpassning av jord- och skogsbruket

Artikel 18 Investeringar i fysiska tillgångar och artikel 27 Investeringar i ny teknik i skogsbruket samt i bearbetningen och hanteringen av skogsbruksprodukter

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Bilaga II - inledningen

Förordning (EG) nr 73/2009

Bilagorna II, III och VIII

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bilagorna II, III och VIII till förordning (EG) nr 73/2009 ska ändras på följande sätt:

Bilagorna II, III och VIII till förordning (EG) nr 73/2009 ska ändras på följande sätt och de nya bilagorna VIIIa och XIIa ska läggas till:

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Bilaga II - led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 73/2009

Bilaga II - tabell - punkt B - punkt 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) I bilaga II ska punkt B ”Folkhälsa, djurhälsa och växtskydd” SMR 9 ersättas med följande:

 

9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

 

Artikel 55, första och andra meningen

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Bilaga II - led 2 - led a

Förordning (EG) nr 73/2009

Bilaga III

 

Kommissionens förslag

2. Bilaga III ska ändras på följande sätt:

 

a) Posten ”Vattenskydd och vattenförvaltning” ska ersättas med följande:

”Vattenskydd och vattenförvaltning:

- Upprätta buffertremsor längs vattendrag (1)

 

- Följa tillståndsförfarandena för användning av vatten för bevattning

Skydda vatten mot föroreningar och avrinning, och förvalta vattenförbrukningen

De åtgärder som anges i tillägget

(1) Anmärkning: Buffertremsor för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden måste inom och utanför sådana sårbara zoner som anges i artikel 3.2 i direktiv 91/676/EEG åtminstone uppfylla de krav som avser spridning av gödselmedel på mark i närheten av vattendrag och som finns i punkt A4 i bilaga II till direktiv 91/676/EEG, vilket ska tillämpas i enlighet med medlemsstaternas åtgärdsprogram som upprättats i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 91/676/EEG.”

 

Ändringsförslag

2. Bilaga III ska ändras på följande sätt:

 

a) Posten ”Vattenskydd och vattenförvaltning” ska ersättas med följande:

”Vattenskydd och vattenförvaltning:

Upprätta buffertremsor längs vattendrag (1)

 

Följa tillståndsförfarandena för användning av vatten för bevattning

Skydda grundvatten mot föroreningar

De åtgärder som anges i tillägget förutsatt att de är relevanta för allmän praxis i jordbruket (2)

(1) Anmärkning: Buffertremsor för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden måste inom och utanför sådana sårbara zoner som anges i artikel 3.2 i direktiv 91/676/EEG åtminstone uppfylla de krav som avser spridning av gödselmedel på mark i närheten av vattendrag och som finns i punkt A4 i bilaga II till direktiv 91/676/EEG, vilket ska tillämpas i enlighet med medlemsstaternas åtgärdsprogram som upprättats i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 91/676/EEG.”

(2) Användning av gödsel och växtskyddsmedel inom ramen för god jordbrukssed omfattas inte av standarden för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden.”

Motivering

Formuleringen av standarden för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden är mycket bred i kommissionens förslag och innebär oproportionerliga begränsningar i en god jordbrukspraxis. Man måste därför entydigt klargöra att

- standarden gäller skydd av grundvattnet (och omfattar inte ytvattnet),

- man endast får vidta åtgärder som påverkar allmän praxis inom jordbruket,

- vanlig användning av gödsel- och växtskyddsmedel fortfarande tillåts.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Bilaga II – led 3a (nytt)

Förordning (EG) nr 73/2009

Bilaga VIIIa (ny)

 

Ändringsförslag

4) Följande bilaga VIIIa ska infogas efter bilaga VIII

Bilaga VIIIa (1 000 euro)

Medlemsstat

2014

Tyskland

42 600

Sverige

9 000

Motivering

Genom denna bestämmelse blir det möjligt för de medlemsstater som för närvarande flyttar outnyttjade medel från den första pelaren till den andra att fortsätta att göra så under 2014.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Bilaga II – led 3b (nytt)

Förordning (EG) nr 73/2009

Bilaga XIIa (ny)

 

Ändringsförslag

Följande bilaga XIIa ska infogas efter bilaga XII

Bilaga XIIa

Medelstorlek på jordbruksföretag för tolkningen av artikel 72a

Medlemsstat

Medelstorlek på jordbruksföretag (i hektar)

BelgienBulgarien

Tjeckien

Danmark

Tyskland

Estland

Irland

Grekland

Spanien

Frankrike

Kroatien

Italien

Cypern

Lettland

Litauen

Luxemburg

Ungern

Malta

Nederländerna

Österrike

Polen

Portugal

Rumänien

Slovenien

Slovakien

Finland

Sverige

Förenade kungariket

 

296

89

60

46

39

32

5

24

52

5.9

8

4

16

12

57

7

1

25

19

6

13

3

6

28

34

43

54

 

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

Europaparlament eftersträvar, liksom de andra EU-institutionerna, att den reformerade gemensamma jordbrukspolitiken ska kunna träda i kraft den 1 januari 2014. Detta kräver dock att de olika institutionerna under hösten 2013 kan nå en överenskommelse om dels den fleråriga budgetramen för 2014–2020, dels reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, så att den rättsliga ramen för den reformerade jordbrukspolitiken kan träda i kraft den 1 januari 2014.

Det verkar dock osannolikt att alla delar av den reformerade jordbrukspolitiken ska kunna träda i kraft den 1 januari 2014. Det behövs därför övergångsbestämmelser för att definiera de tekniska arrangemang som krävs för att möjliggöra en smidig övergång till de nya reglerna, samtidigt som man måste säkerställa att de olika stödformerna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken fortsätter att fungera. När det gäller direktstöd måste medlemsstaterna, deras utbetalande organ och jordbrukarna ges tillräckligt med tid för att förbereda sig och i god tid kunna ta del av detaljerna i de nya reglerna. De viktigaste delarna av de nuvarande reglerna kommer därför att förlängas för ansökningsåret 2014, eller anpassas genom övergångsreglerna. Förutsatt att Europaparlamentet ger sitt stöd till den fleråriga budgetramen kommer övergångsreglerna att inkludera förfarandet med den externa konvergensen och flexibiliteten mellan den gemensamma jordbrukspolitikens två pelare. Införandet av övergångsbestämmelser medför att vissa av datumen i kommissionens förslag om direktstöd efter år 2013 kommer att behöva anpassas för att vara förenliga med detta förslag till förordning.

För landsbygdsutvecklingen utgör övergångsregler allmän praxis för att kunna fastställa regler för övergången mellan de båda programperioderna, men även för att fastställa hur de nuvarande åtgärderna ska överföras till nästa programperiod, och hur de ska finansieras inom den nya finansieringsramen. Man måste skapa en förbindelse mellan de två på varandra följande programperioderna. Eftersom landsbygden ställs inför nya utmaningar krävs det dock vissa specifika övergångsbestämmelser, bland annat för att hantera de följder som förseningen av den nya ordningen för direktstöd har för vissa landsbygdsutvecklingsåtgärder, särskilt i fråga om riktvärdet för miljöåtgärder inom jordbruket och klimatåtgärder och tillämpningen av reglerna om tvärvillkor. Övergångsbestämmelser är också nödvändiga för att se till att medlemsstaterna kan fortsätta att göra nya åtaganden under 2014 även om resurserna för den nuvarande perioden är förbrukade. Dessa nya åtaganden, och motsvarande pågående åtaganden, ska kunna få stöd från de nya finansieringsramarna för nästa programperiods landsbygdsutvecklingsprogram.

Övergångsreglerna innehåller även en flexibilitetsmekanism som innebär att medlemsstaterna kan överföra medel mellan den gemensamma jordbrukspolitikens båda pelare. Förslaget innebär att dessa överföringar begränsas till 15 % för överföringar från den första till den andra pelaren samt till 10 % för överföringar från den andra till den första pelaren, samtidigt som de senare överföringarna endast är tillåtna för de medlemsstater vars genomsnittliga direktstöd understiger 90 % av EU-genomsnittet. För att inte föregripa det slutliga beslutet i denna specifika fråga har de delar av artikeln i övergångsbestämmelserna som skiljer sig åt från artikel 14 i kommissionens förslag om direktstöd efter 2013 satts inom hakparentes.

Mot bakgrund av det ovanstående är det nödvändigt att rådet och Europaparlamentet antar specifika övergångsbestämmelser före årets slut, vid behov genom att ändra de nuvarande grundläggande akterna om den gemensamma jordbrukspolitiken.

YTTRANDE från budgetutskottet (27.9.2013)

till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om ändring av förordning (EU) nr [RD] vad gäller resurser och resursfördelning avseende år 2014 och om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och förordningarna (EU) nr [DP], (EU) nr [HZ] och (EU) nr [sCMO] vad gäller deras tillämpning under år 2014
(COM(2013)0226 – C7‑0104/2013 – 2013/0117(COD))

Föredragande: Giovanni La Via

KORTFATTAD MOTIVERING

Europaparlamentet arbetar intensivt, liksom de andra EU-institutionerna, för att reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken ska kunna träda i kraft den 1 januari 2014. Det förutsätter emellertid att de olika institutionerna under hösten 2013 kan nå en överenskommelse om dels den fleråriga budgetramen för 2014–2020, dels reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, så att den rättsliga ramen för den reformerade jordbrukspolitiken kan träda i kraft den 1 januari 2014.

Det verkar dock osannolikt att alla delar av den gemensamma jordbrukspolitiken ska kunna träda i kraft den 1 januari 2014. Det behövs därför övergångsbestämmelser för att definiera de tekniska arrangemang som krävs för att möjliggöra en smidig övergång till de nya villkoren, samtidigt som man ser till att de olika finansieringsmöjligheter som finns inom den gemensamma jordbrukspolitiken fortsätter att fungera. När det gäller direktstöd måste medlemsstaterna, de utbetalande organen och jordbrukarna ges tillräckligt med tid för att förbereda sig och i god tid kunna ta del av detaljerna i reformen. Genom övergångssystemet måste därför de viktigaste inslagen i de befintliga bestämmelserna förlängas eller anpassas för tillämpningsåret 2014. Förutsatt att Europaparlamentet ger sitt stöd till den fleråriga budgetramen, kommer övergångsbestämmelserna att inkludera ett förfarande för extern konvergens och flexibilitet mellan den gemensamma jordbrukspolitikens två pelare. Införandet av övergångsbestämmelser medför att vissa av datumen i kommissionens förslag om direktstöd efter 2013 kommer att behöva anpassas för att vara förenliga med detta förslag till förordning.

För landsbygdsutvecklingen är det sedvanlig praxis att utforma övergångsbestämmelser dels för att fastställa bestämmelser för övergången mellan de två programperioderna, dels för att fastställa hur verksamheten ska fortsätta under den nya programperioden och hur den ska finansieras med den nya budgeten. Det måste skapas en förbindelse mellan två på varandra följande programperioder. Eftersom landsbygdsområden ställs inför nya utmaningar krävs det dock vissa specifika övergångsbestämmelser, särskilt för att hantera de följder som en försening av det nya systemet för direktstöd kommer att få för vissa stödåtgärder i landsbygdsområden, med hänsyn till riktvärdet för miljöåtgärder inom jordbruket och klimatåtgärder samt tillämpningen av reglerna om tvärvillkor. Övergångsbestämmelser är också nödvändiga för att medlemsstaterna ska kunna göra nya åtaganden under 2014, trots att anslagen för den nuvarande perioden är förbrukade. Dessa nya åtaganden kan, liksom pågående åtaganden, finansieras genom den nya budgeten för stöd till landsbygdsområden under nästa programperiod.

Övergångsbestämmelserna innehåller även en flexibilitetsmekanism som innebär att medlemsstaterna kan överföra medel mellan de två pelarna. Förslaget innebär att dessa överföringar begränsas till 15 % för överföringar från den första till den andra pelaren samt till 10 % för överföringar från den andra till den första pelaren, samtidigt som de senare överföringarna endast är tillåtna för de medlemsstater vars genomsnittliga direktstöd understiger 90 % av EU-genomsnittet. För att inte föregripa det slutliga beslutet i denna specifika fråga, har de delar av artiklar i övergångsbestämmelserna som skiljer sig från artikel 14 i kommissionens förslag om direktstöd efter 2013 satts inom hakparentes.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan måste rådet och Europaparlamentet före årets slut anta specifika övergångsbestämmelser och, vid behov, ändra de nuvarande grundläggande rättsakterna om den gemensamma jordbrukspolitiken.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Genom undantag från artikel 94 i förordning (EU) nr […] [RD] får medlemsstaterna för åtgärderna i artikel 36 a i–v och 36 b iv och v i förordning (EG) nr 1698/2005 fortsätta att göra nya rättsliga åtaganden till stödmottagare år 2014 i enlighet med de landsbygdsutvecklingsprogram som antagits på grundval av förordning (EG) nr 1698/2005 även efter det att de finansiella medlen från programperioden 2007–2013 har förbrukats, till dess att respektive landsbygdsutvecklingsprogram för programperioden 2014–2020 antas. Utgifter som uppstår på grundval av dessa åtaganden ska vara stödberättigande i enlighet med artikel 3 i denna förordning.

1. Genom undantag från artikel 94 i förordning (EU) nr […] [RD] får medlemsstaterna i fråga om åtgärderna i artiklarna 20, 36, 52 och 63 i förordning (EG) nr 1698/2005 fortsätta att göra nya rättsliga åtaganden till stödmottagare år 2014 i enlighet med de landsbygdsutvecklingsprogram som antagits på grundval av förordning (EG) nr 1698/2005 även efter det att de finansiella medlen från programperioden 2007–2013 har förbrukats, till dess att respektive landsbygdsutvecklingsprogram för programperioden 2014–2020 antas eller fram till slutet av 2014 genom finansiering med medel från perioden 2014–2020. Utgifter som uppstår på grundval av dessa åtaganden ska vara stödberättigande i enlighet med artikel 3 i denna förordning.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Villkoret i artikel 14.2 andra strecksatsen i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 ska inte tillämpas på nya rättsliga åtaganden som medlemsstaterna gör enligt artikel 36 a i och ii i förordning (EG) nr 1698/2005 år 2014.

2. Det villkor som fastställs i artikel 14.2 andra strecksatsen i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 ska inte tillämpas på nya rättsliga åtaganden som medlemsstaterna gör enligt artikel 36 a i och ii i förordning (EG) nr 1698/2005 år 2014.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Genom undantag från artikel 7.1 i förordning (EU) nr […] [RD] ska utgifter som avser rättsliga åtaganden till stödmottagare som gjorts enligt åtgärderna i artikel 36 a i–v och 36 b iv och v i förordning (EG) nr 1698/2005 samt i artikel 36 b i och iii i den förordningen vad gäller det årliga bidraget i följande fall vara berättigade till stöd från EJFLU under programperioden 2014–2020:

1. Genom undantag från artikel 7.1 i förordning (EU) nr […] [RD] ska utgifter som avser rättsliga åtaganden till stödmottagare som gjorts enligt de åtgärder som avses i artiklarna 20, 36, 52 och 63 i förordning (EG) nr 1698/2005 i följande fall vara berättigade till stöd från EJFLU under programperioden 2014–2020:

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) för utbetalningar som ska göras efter den 31 december 2015.

b) för utbetalningar som ska göras efter den 31 december 2015 för alla åtaganden som görs enligt artikel 36 i förordning (EU) nr […] [RD].

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led 2

Förordning (EG) nr 73/2009

Artikel 40 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) No [HZ]* ska det samlade beloppet av direktstöd som får beviljas i en medlemsstat avseende kalenderåret 2014 enligt artiklarna 34, 52, 53 och 68 i denna förordning och stöd som beviljas silkesodlare enligt artikel 111 i förordning (EG) nr 1234/2007 inte överstiga de tak som anges i bilaga VIII till denna förordning för det kalenderåret. Vid behov, och för att iaktta de tak som anges i bilaga VIII, ska medlemsstaterna göra en linjär minskning av beloppen för direktstöd för kalenderår 2014.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr [HZ]* ska det samlade beloppet av direktstöd som får beviljas i en medlemsstat avseende kalenderåret 2014 enligt artiklarna 34, 52, 53 och 68 i denna förordning och stöd som beviljas silkesodlare enligt artikel 111 i förordning (EG) nr 1234/2007 inte överstiga de tak som anges i bilaga VIII till denna förordning för det kalenderåret, efter avdrag för de belopp som uppkommer vid tillämpningen av artikel 136 för budgetåret 2015. Vid behov, och för att iaktta de tak som anges i bilaga VIII, efter avdrag för de belopp som uppkommer vid tillämpningen av artikel 136 för budgetåret 2015, ska medlemsstaterna göra en linjär minskning av beloppen för direktstöd för kalenderår 2014.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Övergångsbestämmelser avseende förordningarna om direktbetalningar och landsbygdsutveckling samt finansiering, övervakning och förvaltning av den gemensamma jordbrukspolitiken

Referensnummer

COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

21.5.2013

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

21.5.2013

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Giovanni La Via

7.5.2013

Antagande

26.9.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Isabelle Durant, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Oleg Valjalo, Jacek Włosowicz

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Alexander Alvaro, Maria Da Graça Carvalho, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Edit Herczog, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Catherine Trautmann

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Jean-Pierre Audy, Elisabeth Jeggle, Maurice Ponga, Sabine Verheyen

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Övergångsbestämmelser avseende förordningarna om direktbetalningar och landsbygdsutveckling samt finansiering, övervakning och förvaltning av den gemensamma jordbrukspolitiken

Referensnummer

COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)

Framläggande för parlamentet

18.4.2013

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

21.5.2013

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

21.5.2013

CONT

21.5.2013

ENVI

21.5.2013

REGI

21.5.2013

Inget yttrande avges

       Beslut

CONT

22.5.2013

ENVI

7.5.2013

REGI

11.7.2013

 

Föredragande

       Utnämning

Albert Deß

24.4.2013

 

 

 

Behandling i utskott

8.7.2013

2.9.2013

 

 

Antagande

30.9.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, George Lyon, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

María Auxiliadora Correa Zamora, Sandra Kalniete, Christa Klaß, Giovanni La Via, Hans-Peter Mayer, Dimitar Stoyanov

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

María Muñiz De Urquiza

Ingivande

9.10.2013