SPRÁVA o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014

11.10.2013 - (13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD))

Časť 1: Návrh uznesenia
Výbor pre rozpočet
Spravodajcovia: Anne E. Jensen (oddiel III – Komisia)
Monika Hohlmeier (ďalšie oddiely)


Postup : 2013/2145(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0328/2013
Predkladané texty :
A7-0328/2013
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014

(13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev[1],

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[2],

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[3],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 3. júla 2013 o politickej dohode o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020[4],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2013 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2014 – oddiel III[5],

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2013 o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2014[6],

–   so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014, ktorý prijala Komisia 28. júna 2013 (COM(2013)0450),

–   so zreteľom na odporúčania koordinátorov výboru BUDG k mandátu na trialóg o rozpočte na rok 2014,

–   so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014, ktorú prijala Rada 2. septembra 2013 a postúpila Európskemu parlamentu 11. septembra 2013 (13176/2013 – C7-0260/2013),

–   so zreteľom na opravný list č. 1/2013 k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014, ktorý Komisia predložila 18. septembra 2013,

–   so zreteľom na článok 75b rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská ďalších príslušných výborov (A7-0328/2013),

Oddiel III

Všeobecný prehľad

1.  pripomína, že jeho priority v rámci rozpočtu na rok 2014 sú hospodársky a udržateľný rast, konkurencieschopnosť, tvorba pracovných miest a boj proti nezamestnanosti mladých, ako aj úloha EÚ vo svete; preto opätovne zdôrazňuje svoj súhlas s politikami, ktoré podporujú boj proti nezamestnanosti mladých, výskum, rozvoj a inovácie, digitálnu agendu, konkurencieschopnosť, malé a stredné podniky (MSP), podnikanie a samostatne zárobková činnosť, vzdelávanie, odborné školenia, mobilitu a vonkajšiu pomoc;

2.  trvá na tom, že Komisia a členské štáty by mali vynaložiť maximálne úsilie, aby zaistili, že rozpočet EÚ sa využije efektívne, a aby všetko, čo sa z neho financuje, malo jasnú európsku pridanú hodnotu; členské štáty by si predovšetkým mali deliť úlohy všade, kde je to možné, a mali by zintenzívniť vzájomnú spoluprácu;

3.  pripomína svoje odhodlanie zaistiť dostatočnú a realistickú úroveň viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov, aby sa programy v rámci viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2014 – 2020 mohli začať s dostatočnou výškou fondov a aby sa predišlo oneskoreniam v ich vykonávaní a zároveň aby sa zabezpečilo úspešné ukončenie programov, ktoré sa začali počas VFR na roky 2007 – 2013;

4.  vyjadruje preto poľutovanie nad rozhodnutím Rady uplatniť aj tento rok obvyklý prístup horizontálnych škrtov v návrhu rozpočtu (NR), ktoré sú zamerané na umelé zníženie úrovne zdrojov Únie na rok 2014 celkovo o 240 miliónov EUR (– 0,2 %) vo viazaných rozpočtových prostriedkoch (VRP) a o 1 061 miliónov EUR (– 0,8 %) v platobných rozpočtových prostriedkoch (PRP) v porovnaní s návrhom rozpočtu, čo vedie k značnému zníženiu oproti rozpočtu na rok 2013 (vrátane pozmeňujúcich rozpočtov č. 1 až 5) tak v záväzkoch (– 6 %), ako aj v platbách (– 6,6 %);

5.  je prekvapený, že Rada vo svojej pozícii nielenže nevzala do úvahy dohodu o VFR, pokiaľ ide o vyčlenenie rozpočtových prostriedkov na úvod programového obdobia pri programoch Erasmus+, COSME a Horizont 2020, ale ďalej znížila rozpočtové prostriedky na niektoré z týchto programov;

6. berie na vedomie, že Rada zaviedla škrty vo viazaných rozpočtových prostriedkoch aj v platobných rozpočtových prostriedkoch vo všetkých okruhoch; poznamenáva, že najviac sa to týka okruhu 1a (– 0,36 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a – 3,6% v platobných rozpočtových prostriedkoch v porovnaní s návrhom rozpočtu), okruhu 4 (– 0,21 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a – 2,5 % v platobných rozpočtových prostriedkoch v porovnaní s návrhom rozpočtu) a okruhu 5 (– 1,78 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a v platobných rozpočtových prostriedkoch v porovnaní s návrhom rozpočtu); konštatuje, že do okruhov 1a a 4 patria programy a iniciatívy, prostredníctvom ktorých sa majú dosiahnuť ciele stratégie Európa 2020, ako aj program vonkajšej politiky EÚ, a že tieto paušálne škrty ovplyvnia iniciatívy, ktoré sú prioritnými pre Parlament v týchto dvoch oblastiach;

7.  zdôrazňuje skutočnosť, že všetky tieto škrty sú v priamom rozpore s politickou dohodou o VFR o vyčlenení rozpočtových prostriedkov na úvod obdobia čerpania a takisto ignorujú priority Parlamentu uvedené vo vyhlásení o všeobecných  usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2014 a v odporúčaniach k mandátu na trialóg o rozpočte na rok 2014;

8. odmieta argument Rady, že navrhované škrty sa týkajú programov, ktoré sa plnia nedostatočne alebo sa v nich nedosahujú výsledky, pretože škrty Rady vo viazaných rozpočtových prostriedkoch vplývajú najmä na plnenie novej generácie viacročných plánov, ktoré sa ešte nezačali; škrty Rady v platobných rozpočtových prostriedkoch ovplyvnia najmä ukončenie programov, ktoré vykazujú nielen dobrú, ale dokonca až nadpriemernú mieru plnenia (napr. Spoločný strategický rámec pre výskum a inovácie, Galileo, Dane a colná únia okruh 1a, ESF, EFRR a Kohézny fond okruh 1b); zdôrazňuje skutočnosť, že takéto škrty v platobných rozpočtových prostriedkoch vôbec neberú ohľad na viacročný charakter politík Únie, a najmä politiky súdržnosti; zdôrazňuje skutočnosť, že 52 % platobných rozpočtových prostriedkov požadovaných v návrhu rozpočtu na rok 2014 je určených na dokončenie programov z VFR na roky 2007 – 2013;

9.   odsudzuje svojvoľné škrty Rady v rozpočtových riadkoch pre administratívu a podporu pri financovaní vykonávania kľúčových programov EÚ; domnieva sa, že tieto škrty budú mať negatívny vplyv na úspešné začatie nových programov, pretože nedostatočné administratívne kapacity vážne ohrozujú vykonávanie politík EÚ; s poľutovaním konštatuje, že členské štáty majú sklon venovať viac pozornosti nepodstatným a absurdným krátkodobým úsporám ako dlhodobým výsledkom; obnovuje preto návrh rozpočtu vo všetkých rozpočtových riadkoch týkajúcich sa administratívnych a podporných výdavkov, ktoré znížila Rada;

10.  berie na vedomie návrh vyhlásenia o platbách, ktoré Rada schválila vo svojej pozícii k návrhu rozpočtu na rok 2014; je však presvedčený, že ak sa nedosiahne jeho významné zlepšenie, nemôže slúžiť ako uspokojivá politická záruka dostatočnej a primeranej úrovne platieb v roku 2014; je odhodlaný poskytnúť záruky a zvrátiť trend minulých rokov, keď na konci každého roka exponenciálne narástla výška nevyrovnaných platieb; vyzýva preto Radu, aby sa pripojila k spoločnému politickému záväzku použiť všetky dostupné prostriedky podľa nariadenia o VFR na obdobie 2014 – 2020 vrátane pohotovostnej rezervy a/alebo revízie stropu platieb, aby neboli ohrozené nové programy, a súčasne znížiť výšku nevyrovnaných platieb na konci roka;

11. víta vyhlásenia niektorých členských štátov, že by sa mala hľadať lepšia rovnováha medzi záväzkami a platbami s cieľom predísť situácii, keď by si Únia nemohla splniť svoje právne povinnosti; s úľavou konštatuje, že viaceré delegácie začínajú v Rade ústne predkladať rovnaké pripomienky, aké Parlament opakovane vznášal v priebehu predchádzajúcich rozpočtových postupov;

12. nemôže súhlasiť s rozhodnutím Rady znížiť VRP a PRP; pripomína, že záväzky odrážajú politické priority Únie a mali by byť stanovené s ohľadom na dlhodobú perspektívu a so zreteľom na obdobie, v ktorom by už mohol byť hospodársky pokles prekonaný; preto zastáva názor, že záväzky by sa mali vo všeobecnosti obnoviť na úrovni návrhu rozpočtu; plánuje však mierne zvýšiť výšku viazaných rozpočtových prostriedkov nad úroveň uvedenú v návrhu rozpočtu vo vybranom počte rozpočtových riadkov, ktoré súvisia s programami s priamymi výhodami pre európskych občanov a ktoré prispievajú k plneniu priorít stratégie Európa 2020 – ktoré sú veľmi dôležité pre rast a konkurencieschopnosť Únie – ako aj tie, ktoré šíria európske hodnoty a solidaritu mimo EÚ;

13. stanovuje teda celkovú výšku rozpočtových prostriedkov na rok 2014 na 142 625 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a na 136 077 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch;

14. žiada preto mobilizovať rozpočtové prostriedky z nástroja flexibility vo výške 274,2  milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch; domnieva sa preto, že v okruhu 1b sa nástrojom flexibility posilní Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, kým sa v zákonodarnom orgáne nedosiahne konečná dohoda, pokiaľ ide o právny základ, ktorý musí odzrkadľovať politickú dohodu o VFF z 27. júna týkajúcu sa celkových pridelených prostriedkov do tohto fondu, a poskytne sa ním dodatočná pomoc Cypru zo štrukturálnych fondov, ako sa dohodli hlavy štátov a vlád na stretnutí 27. – 28. júna 2013; domnieva sa, že v okruhu 4 sa nástrojom flexibility zabezpečí poskytnutie ďalšej podpory pre humanitárnu pomoc na Blízkom východe;

15. plánuje otvoriť zásadnú diskusiu o príjmoch v ročnom rozpočtovom postupe, keďže príjmy sú neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu Únie a nemali by byť oddelené od výdavkov; v tomto ohľade spochybňuje odôvodnenie členských štátov ponechať 25 % tradičných vlastných zdrojov na administratívne náklady a vyzýva na pozornejšiu kontrolu použitia tejto sumy; vyzýva na realistickejšie zostavovanie rozpočtu, pokiaľ ide o očakávané príjmy z pokút, ktoré Komisia uloží spoločnostiam porušujúcim právne predpisy Únie v oblasti hospodárskej súťaže, a na ďalšiu diskusiu o zostavovaní rozpočtu, pokiaľ ide o prebytok rozpočtu, s cieľom predísť komplikovanému postupu, ktorý je navonok nezrozumiteľný a v súčasnosti spočíva vo vracaní prebytku členským štátom prostredníctvom zníženia ich príspevkov na základe HDP;

Platobné rozpočtové prostriedky

16. vyjadruje poľutovanie nad škrtmi v platbách navrhovanými Radou, ktorých výsledkom je zníženie o 9,5 miliardy EUR (9 500 miliónov) (– 6,6 %) v PRP v porovnaní s prijatým rozpočtom na rok 2013 (vrátane opravných rozpočtov č. 1 až 5); opätovne zdôrazňuje skutočnosť, že napriek schváleniu nižšieho VFR na roky 2014 – 2020 a absolútnej potrebe pokračovať v plnení záväzkov z minulosti, Rada slepo pokračovala v plnení svojej stratégie z minulosti, ktorou je umelé znižovanie platieb bez toho, aby brala do úvahy skutočné potreby a pomerne striedme výdavky v rámci zdieľaného hospodárenia, s cieľom zabezpečiť členským štátom jasnú „návratnosť investícií“;

17. poznamenáva, že k tomuto došlo napriek vážnej situácii v súvislosti s platbami, ktorá nastala už v roku 2013, keď čerpanie na začiatku septembra prevyšovalo o 9 miliárd, respektíve 18 miliárd EUR príslušné sumy z rovnakého obdobia v roku 2012 a 2011; zdôrazňuje, že takáto dobrá a rastúca absorpčná kapacita dokazuje, že programy Únie dosahujú v praxi skutočne dobré výsledky; je odhodlaný zaistiť, aby plnenie skôr dohodnutých záväzkov nebolo brzdené umelými prekážkami, pokiaľ ide o rozpočtové platby;

18. domnieva sa, že najmä tento rok je stratégia Rady, ktorá spočíva v zachovaní umelej rezervy vo výške 1 miliardy EUR v rámci stropu pre platby na rok 2014, bezúčelná a nemožno ju odôvodniť žiadnym spôsobom, najmä z dôvodu výšky očakávaných prenosov nevyrovnaných platieb na konci roka 2013;

19. zdôrazňuje skutočnosť, že pozícia Rady nezohľadňuje dramatický nedostatok platieb, konkrétne v oblasti politiky súdržnosti, a poukazuje na to, že niektoré odhady (zo septembra 2013), ktoré poskytli samotné členské štáty, pokiaľ ide o žiadosti o platbu, ktoré sa majú predložiť do konca roku 2013 a ktoré preverila a upravila Komisia, poukazujú na očakávaný prenos vo výške približne 20 miliárd EUR na konci roka 2013, a to aj po schválení druhej tranže v návrhu opravného rozpočtu č. 2/2013 (návrhu opravného rozpočtu č. 8/2013) v plnom znení; pripomína, že oprávnené žiadosti o platbu prenesené z roku 2013 sa budú musieť odpočítať z výšky platobných rozpočtových prostriedkov určených na rok 2014, ktoré teda budú následne znížené; zdôrazňuje, že sa tým vytvorí silný tlak na rozpočet na rok 2014, a to nielen v súvislosti s bezprecedentným počtom neuhradených žiadostí, ale v širšom zmysle aj s nesplatenými záväzkami,

20. je prekvapený, že niektoré škrty v platbách navrhované Radou sa týkajú programov Horizont 2020, COSME a ESF, čo je v jasnom protiklade s duchom a znením nedávnej politickej dohody v rámci VFR o vyčlenení určitých rozpočtových prostriedkov na úvod programového obdobia, t.j. na roky 2014 a 2015, a so záväzkom inštitúcií na najvyššej úrovni bojovať proti nezamestnanosti mladých; navyše pripomína, že časť škrtov Rady sa týka riadkov, ktoré boli posilnené v rámci dohody o prvej tranži návrhu opravného rozpočtu č. 2/2013;

21. dôrazne preto odmieta prístup Rady, pokiaľ ide o platby, a mení svoju pozíciu týkajúcu sa platieb s cieľom zaistiť, aby pokles stropov medzi rokmi 2013 na 2014 nepôsobil nepriaznivo na riadne vykonávanie a dokončenie programov v rámci VFR na roky 2007 – 2013, so zreteľom na to, že v návrhu Komisie je 52 % platobných rozpočtových prostriedkov určených na nesplnené záväzky, a neovplyvnil nepriaznivo ani začiatok nových programov;

22. rozhodol sa obnoviť návrh rozpočtu na strane platieb pre väčšinu rozpočtových riadkov, v ktorých Rada vykonala škrty; poznamenáva, že napriek určitému zvýšeniu platobných rozpočtových prostriedkov pri obmedzenom množstve rozpočtových položiek a niekoľkým zníženiam iných rozpočtových položiek, platobný strop neumožňuje primerané financovanie priorít, ktoré si Parlament zvolil; následne, po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia platobných rozpočtových prostriedkov navrhuje mobilizovať nástroj flexibility na platby vo výške 211 miliónov EUR na financovanie humanitárnej pomoci;

23. dúfa, že medziinštitucionálne stretnutie na tému platieb, ktoré sa uskutočnila 26. septembra 2013, pomôže Parlamentu a Rade dohodnúť sa na tomto spoločnom politickom záväzku a nájsť počas zmierovacieho rokovania o rozpočte spoločnú pozíciu bez zbytočných rozporov o výške a kvalite súm predložených Komisiou, čím pripraví pôdu pre riešenie výpadkov v platbách počas plnenia rozpočtu na rok 2014;

24. víta prijatie návrhu opravného rozpočtu č. 8/2013 zo strany Komisie (druhá tranža návrhu opravného rozpočtu č. 2/2013), ktorý vyčleňuje ďalších 3,9 miliárd EUR na nesplatené platby z roku 2013 a ktorý je jednou z podmienok hlasovania o nariadení o VFR; žiada Radu o jeho urýchlené prijatie v plnom rozsahu; pripomína svoju pozíciu vyjadrenú v uznesení z 3. júla 2013 o politickej dohode o VFR, podľa ktorej Parlament neudelí svoj súhlas nariadeniu o VFR ani neprijme rozpočet na rok 2014, kým Rada neprijme opravný rozpočet č. 8/2013, ktorý pokrýva druhú tranžu návrhu opravného rozpočtu č. 2/2013;

Okruh 1a

25. opätovne zdôrazňuje skutočnosť, že aj keď sa nepočítajú rozsiahle projekty v oblasti infraštruktúry, už rozpočtové prostriedky v okruhu 1a obsiahnuté v návrhu rozpočtu vykazovali zníženie o 1,1 miliardy EUR v porovnaní s rozpočtom na rok 2013; vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa Rada bez ohľadu na všetky nedávne politické záväzky v prospech cieľov z tohto okruhu, ktoré prijali hlavy štátov alebo predsedovia vlád, rozhodla navyše ďalej znížiť záväzky v okruhu 1a o 60 miliónov EUR v porovnaní s návrhom rozpočtu;

26. zdôrazňuje, že časť škrtov Rady sa týka najmä programov, ktoré Európska rada označila za strategické programy pre rast a hospodársku obnovu, konkrétne Horizont 2020 (– 43,7 milióna EUR) a COSME (– 0,5 milióna EUR); vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že je to v jasnom protiklade s duchom a znením politickej dohody o VFR, súčasťou ktorej je dohoda o osobitnom nástroji flexibility na boj proti nezamestnanosti mladých a na posilnenie výskumu;

27. opätovne potvrdzuje svoju podporu programom EÚ v oblasti výskumu, konkurencieschopnosti, podnikania, inovácií a sociálneho začlenenia, ktoré sú jadrom stratégie Európa 2020; preto si želá, aby sa obnovili všetky rozpočtové riadky, ktorých sa týkajú škrty Rady, aby sa tento okruh ďalej neoslaboval; ďalej sa rozhodol zvýšiť vybraný počet rozpočtových riadkov v niektorých prioritných oblastiach, ako sú Horizont 2020, Erasmus +, digitálna agenda, dopravná politika, sociálny dialóg, Eures, Európsky nástroj mikrofinancovania Progress, špeciálne ročné podujatia a kvalita európskej štatistiky;

28. prihliada vo svojom čítaní na dohodu o VFR, pokiaľ ide o vyčlenenie rozpočtových prostriedkov na úvod programového obdobia, t. j. na rok 2014, a to 212,2 milióna EUR na program Horizont 2020 (106,1 milióna EUR pre Európsku radu pre výskum a 106,1 milióna EUR na akcie programu Marie Skłodowska-Curie), 31,7 milióna EUR na COSME a 137,5 milióna EUR na program Erasmus +, čo predstavuje spolu 381,4 milióna EUR;

29. súhlasí s vyčlenením zodpovedajúcej sumy 381,4 milióna EUR na záver programového obdobia v súlade s politickou dohodou o VFR a opravným listom Komisie č. 1/2014, na základe ktorých sa rozpočtové prostriedky na ITER znížili o 212,2 milióna EUR a na NPE – Energia o 169,2 milióna EUR, pričom zníženie v prípade NPE – Energia už bolo zahrnuté v návrhu rozpočtu, aj keď to bolo pôvodne navrhnuté s iným zámerom;

30. domnieva sa, že rozpočtové prostriedky z niektorých oblastí by sa mali cielene znížiť a/alebo by sa mali použiť na vytvorenie rezervy na strane záväzkov – ide konkrétne o oznámenie o hospodárskej a menovej únii na jednej strane (– 2 milióny EUR) a o finančné výkazníctvo a audit na strane druhej (rezerva závisí od dohody o príslušnom programe Únie);

31. zahrňuje do svojho čítania najnovšie výsledky legislatívnych rokovaní; konkrétne sa rozhodol vytvoriť niekoľko nových rozpočtových riadkov so symbolickými záznamami v rámci programu Horizont 2020 a súhlasí, aj napriek symbolickým záznamom, s novými rozpočtovými riadkami navrhovanými Komisiou v opravnom liste č. 1/2014; očakáva, že Komisia predloží komplexný návrh, ako zosúladiť návrh rozpočtu s novým právnym základom pre všetky dotknuté programy v rámci zmierovacieho postupu pri rozpočte na rok 2014, pričom prevezme a doplní riadky schválené Parlamentom;

32. podporuje vytvorenie osobitnej podpoložky v rámci programu Erasmus+ so zámerom zaistiť primeranú transparentnosť financovania akcií pre mládež v rámci tohto programu a prevádza 11,5 % pôvodného príspevku na program Erasmus + v prospech tejto položky venovanej mládeži; vymazáva podpoložku vytvorenú Radou na zabezpečenie grantov na prevádzku pre národné agentúry;

33. rozhodol sa vrátiť k nomenklatúre predchádzajúcich programových období, pokiaľ ide o sociálny dialóg; preto člení tento rozpočtový riadok a jeho rozpočtové prostriedky na tri oddelené podpoložky ako v minulosti;

34. poznamenáva, že výsledkom čítania je zachovanie rezervy v okruhu 1a vo výške [65 446 000 EUR];

Okruh 1b

35. poznamenáva, že kým záväzky zostali takmer nedotknuté (iba – 3,3 milióna EUR), Rada ďalej znížila úroveň platieb (– 202,2 milióna EUR alebo – 0,4 % v porovnaní s návrhom rozpočtu), čo ovplyvnilo cieľ Investície pre rast a zamestnanosť (– 114,151 milióna EUR alebo – 0,23 %) a cieľ Európskej územnej spolupráce (– 84,805 milióna EUR alebo – 6,19 %), a došlo len k umelému zvýšeniu rezervy o 3,3 milióna EUR;

36. zdôrazňuje, že EFRR a Kohézny fond boli najviac postihnuté škrtmi (EFRR: 125,155 milióna EUR, Kohézny fond: 44,312 milióna EUR, kým pri ESF došlo k zníženiu o 32,788 milióna EUR); hlboko nesúhlasí s tým, že 69,33 % celkových škrtov sa týka rozpočtových prostriedkov určených na dokončenie programov z predchádzajúcich období (t.j. 98,7 milióna EUR);

37. vyjadruje poľutovanie nad tým, že za základ predbežného financovania zobrala Komisia sumu dohodnutú na zasadnutí Európskej rady vo februári 2013, o ktorej sa práve vedú medziinštitucionálne sektorové rokovania, v ktorých má Parlament spolurozhodovacie právo, čím vzniká riziko, že sa tým predbieha výsledkom týchto rokovaní; pripomína, že predbežné financovanie má veľký význam, keďže členské štáty potrebujú dostatočné finančné prostriedky na začiatku obdobia, aby mohli investovať do projektov, ktorými prispejú k prekonaniu súčasnej hospodárskej a finančnej krízy; opätovne preto zdôrazňuje pozíciu Výboru pre regionálny rozvoj, ktorý podporuje rovnakú výšku predbežného financovania ako v súčasnom období, keďže kríza naďalej trvá;

38. pripomína, že v okruhu 1b je najväčší podiel súčasných nesplnených záväzkov; je veľmi znepokojený tým, že nesplatené účty v rámci politiky súdržnosti dosiahnu na konci roka 2013 asi 20 miliárd EUR, takže vznikne vysoký schodok, ktorý bude potrebné odpočítať od PRP, ktoré sú k dispozícii na rok 2014 pre dokončenie existujúcich a začatie nových programov, čím sa tieto PRP znížia; zdôrazňuje, že súčasný nedostatok PRP je hlavnou príčinou bezprecedentne vysokých nesplatených záväzkov, najmä v posledných rokoch VFR na roky 2007 – 2013;

39. preto odmieta škrty navrhované Radou v okruhu 1b; zastáva názor, že by viedli k oveľa vážnejšiemu výpadku platieb, než sa očakáva, a bránili by úhrade prostriedkov, ktoré už vynaložili príjemcovia – členské štáty a regióny, čo by malo vážne dôsledky najmä na členské štáty, ktoré už čelia hospodárskym, sociálnym a finančným obmedzeniam;

40. rozhodol sa obnoviť návrh rozpočtu na strane záväzkov a platieb pre všetky rozpočtové riadky, ktorých sa týkajú škrty Rady v tomto okruhu, a uskutočniť zvýšenie nad rámec návrhu rozpočtu na strane viazaných rozpočtových prostriedkov v niekoľkých rozpočtových riadkoch, vo väčšine prípadov v súlade s opravným listom č. 1/2014, čím Cypru poskytne rozpočtové prostriedky zo štrukturálnych fondov v celkovej výške 100 miliónov EUR pri súčasných cenách na rok 2014;

41 pripomína cieľ stanovený pre zníženie chudoby v stratégii Európa 2020 – zníženie počtu osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie, o minimálne 20 miliónov; ďalej pripomína politickú dohodu o VFR o zabezpečení dodatočného zvýšenia prostriedkov až o 1 miliardu EUR (navyše k už schválenej sume 2,5 miliardy EUR) na celé obdobie 2014 – 2020 pre Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby; rozhodol preto posilniť tento fond vyčlenením rozpočtových prostriedkov vo výške 500 miliónov EUR na akcie, ktorými sa podporuje sociálnu súdržnosť a odstraňujú najhoršie formy chudoby v Únii;

42. vytvára dva nové rozpočtové riadky na technickú pomoc stratégiám Únie pre Baltské more, čím uznáva ich úspešné plnenie v tomto programovom období, a po prvýkrát pre podunajský makroregión (2,5 milióna EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch pre každý región);

43. víta dohodu o iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí dosiahnutú v rámci rokovaní o VFR na roky 2014 – 2020; zastáva názor, že je potrebná primeraná úroveň financovania na zabezpečenie jej včasného spustenia, aby sa reagovalo na bezprecedentne vysokú úroveň nezamestnanosti mladých; preto vyjadruje súhlas s vyčlenením rozpočtových prostriedkov pre túto iniciatívu na úvod a záver obdobia čerpania, ako aj s príslušným vyčlenením na záver obdobia z nástroja Európskej územnej spolupráce, ako navrhuje Komisia; opakuje, že od roku 2016 budú potrebné dodatočné rozpočtové prostriedky na zaistenie jej účinnosti a udržateľnosti;

44. súhlasí s vytvorením nových osobitných rozpočtových riadkov pre technickú pomoc pre všetkých päť štrukturálnych fondov so symbolickým záznamom (p.m.) a príslušných poznámok k rozpočtu spolu s existujúcimi rozpočtovými riadkami s cieľom splniť žiadosti členských štátov, ako je uvedené v opravnom liste Komisie č. 1/2014; očakáva, že sa tak zlepší plnenie nových programov na úrovni členských štátov;

45. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v tomto okruhu nebol ponechaný manévrovací priestor pre Parlament, opakuje svoje presvedčenie, že dosiahnutá politická dohoda o VFR je záväzná pre všetky inštitúcie a že nástroj flexibility stanovený v tejto dohode sa mobilizuje s cieľom zaistiť včasný začiatok a potrebnú úroveň financovania jeho priorít;

Okruh 2

46. poznamenáva, že aj keď okruh 2 bol najmenej ovplyvnený škrtmi Rady, niektoré programy pocítili zníženie výšky rozpočtových prostriedkov, konkrétne program LIFE + , ktorý je prioritou pre Parlament (– 4,07 % v PRP);

47. obnovuje návrh rozpočtu vo všetkých rozpočtových riadkoch, ktorých sa týkajú škrty Rady, a zvyšuje viazané rozpočtové prostriedky na program podpory konzumácie ovocia v školách o 28 miliónov EUR, aby zosúladil príslušné rozpočtové prostriedky s politickou dohodou uzavretou v júni 2013 o novej spoločnej poľnohospodárskej politike na obdobie 2014 – 2020;

48. súhlasí s vytvorením nového osobitného rozpočtového riadku so symbolickým záznamom pre technickú pomoc pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond, ako sa uvádza v opravnom liste Komisie č. 1/2014;

Okruh 3

49. pripomína, že aj keď je okruh 3 najmenším okruhom v rámci VFR, pokiaľ ide o pridelenie finančných prostriedkov, pokrýva otázky kľúčového významu pre obyvateľov Únie;

50. berie na vedomie škrty v tomto okruhu, ktoré Komisia navrhla už v návrhu rozpočtu; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Rada naďalej pokračuje v škrtoch týchto rozpočtových prostriedkov, a to o 5,2 milióna EUR na strane záväzkov (– 0,24 % v porovnaní s návrhom rozpočtu) a o 10 miliónov EUR na strane platieb (– 0,60 % v porovnaní s návrhom rozpočtu);

51. obnovuje návrh rozpočtu všeobecne vo všetkých rozpočtových riadkoch, aby sa zaistilo riadne vykonávanie programov a činností v rámci tohto okruhu;

52. opätovne zdôrazňuje silnú podporu Parlamentu, pokiaľ ide o primerané financovanie programov v oblasti práv, občanov, kultúry a médií, ktoré majú vysokú mieru plnenia a vytvárajú badateľný pákový efekt, majú zjavné vedľajšie účinky a generujú jasnú a preukázateľnú európsku pridanú hodnotu prostredníctvom podpory cezhraničnej spolupráce a aktívneho občianstva; vyjadruje osobitné znepokojenie nad navrhovanými škrtmi v programoch a činnostiach v týchto oblastiach; navrhuje zvýšenie úrovne týchto rozpočtových prostriedkov nad úroveň návrhu rozpočtu v niekoľkých rozpočtových riadkoch pre čiastkové programy v oblasti kultúry a médií, programy Európa pre občanov a Práva a občianstvo a činnosti v oblasti multimédií (zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov v celkovej výške 11,3 milióna EUR);

53. pripomína, že rozpočet EÚ je vystavený viacerým rizikám, ako sú podvody s DPH, pašovanie, falšovanie a korupcia, ktoré väčšinou súvisia s organizovaným zločinom; žiada, aby bol boj proti podvodom v EÚ a organizovanej cezhraničnej trestnej činnosti jasne stanovený ako priorita, a aby teda boli posilnené príslušné orgány a agentúry, ktoré sa účinne zasadzujú o zákaz a riešenie týchto hrozieb a ich podporných zločineckých štruktúr;

54. zdôrazňuje, že by bolo potrebné posilniť solidaritu medzi členskými štátmi v oblasti azylu a migrácie a že v rozpočte EÚ by sa mal prejaviť jasný záväzok v tomto smere vrátane primeraného príspevku členských štátov;

55. berie na vedomie nízku rezervu, ktorá ponecháva malý priestor na konanie v prípade nepredvídateľných situácií v rámci okruhu;

Okruh 4

56. vyjadruje nesúhlas so škrtmi Rady v okruhu 4 (– 0,21 % vo VRP a – 2,5 % v PRP), ktorý bol už aj tak jeden z najvážnejšie postihnutých znížením v návrhu rozpočtu (– 12,5 % vo VRP a – 8,2 % v PRP) v porovnaní s úrovňami z roku 2013; opätovne zdôrazňuje skutočnosť, že aj keď okruh 4 predstavuje menej ako 6 % z celkového rozpočtu Únie, je odrazom angažovanosti EÚ v zahraničí;

57. v tejto súvislosti považuje za najdôležitejšie posilniť spoluprácu, zintenzívniť koordináciu a rozvíjať synergie s programami a projektmi členských štátov EÚ v tretích krajinách, aby sa zlepšila účinnosť vonkajšej činnosti EÚ a prekonali sa súčasné rozpočtové obmedzenia;

58. považuje škrty Rady v rozpočtových riadkoch týkajúcich sa priorít Parlamentu za neprijateľné a navrhuje obnoviť návrh rozpočtu v rozpočtových riadkoch znížených Radou a dokonca prekročiť úroveň z návrhu rozpočtu na strane viazaných rozpočtových prostriedkov v niektorých riadkoch strategického významu pre vonkajšie vzťahy EÚ do celkovej výšky 233 miliónov EUR (humanitárna pomoc, nástroj európskeho susedstva, nástroj rozvojovej pomoci, nástroj predvstupovej pomoci, nástroj stability a európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva); vyzýva v tejto súvislosti na zvýšenie rozpočtových prostriedkov na geografické a tematické oblasti kryté nástrojom financovania rozvojovej spolupráce s cieľom priblížiť sa k dosiahnutiu miléniových rozvojových cieľov;

59. je presvedčený, že na účinné vykonávanie európskej susedskej politiky musí byť zabezpečená väčšia podpora partnerským krajinám, ktoré sa zaviazali, že vybudujú demokratickú spoločnosť a uskutočnia reformy; berie na vedomie súčasnú zložitú politickú situáciu v niektorých partnerských krajinách; je presvedčený, že treba zaručiť väčšiu podporu budovaniu dôvery a ďalším opatreniam prispievajúcim k bezpečnosti a k prevencii a riešeniu konfliktov;

60. pripomína dôležitosť transparentnosti ako základnej rozpočtovej zásady; preto vyzýva, aby sa rozpočtový riadok týkajúci sa osobitných zástupcov EÚ rozdelil, aby sa dosiahol lepší prehľad o rozpočtových prostriedkoch pre jednotlivých o zástupcov; navrhuje úplný presun rozpočtových riadkov pre osobitných zástupcov EÚ do rozpočtu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ);

61. vyjadruje nesúhlas s návrhom Komisie rozdeliť geografické a tematické rozpočtové riadky na jeden riadok, ktorý sa týka zmierňovania chudoby a udržateľného rozvoja, a ďalší, ktorý sa týka otázok správy, pretože táto nová nomenklatúra nerozlišuje medzi cieľmi a prostriedkami rozvojovej politiky; preto navrhuje aktualizovať nomenklatúru, ktorá lepšie odzrkadlí potreby rozvojovej politiky;

62. navrhuje mobilizáciu nástroja flexibility vo výške 50 miliónov EUR s cieľom financovať skutočné potreby v oblasti príspevku Únie k mierovému procesu na Blízkom východe; pripomína preto svoju podporu dlhodobému plánovaniu a dostatočnému financovaniu pomoci pre Agentúru Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov, Palestínu a mierový proces; navrhuje vyčleniť dodatočné rozpočtové prostriedky vo výške 50 miliónov EUR do rezervy, pričom očakáva od Komisie hodnotenie, ktoré sa týka riadneho hospodárenia s pomocou zo strany palestínskych orgánov, a na podniknuté opatrenia v boji proti korupcii; zdôrazňuje, že je dôležité poskytnúť agentúre UNRWA nevyhnutné prostriedky na to, aby mohla poskytovať základné služby, ktorými ju poverilo Generálne zhromaždenie OSN, a zaistiť bezpečnosť a životné potreby utečencov s ohľadom na nestabilitu v regióne;

63. zastáva názor, že v záujme transparentnosti a efektívnosti pomoci by sa politika priamej rozpočtovej podpory mala kriticky zhodnotiť a úroveň auditu by sa mala zvýšiť; zdôrazňuje, že v prípade podvodu a zneužívania by EÚ mala zrušiť finančnú pomoc;

64. vyzýva na zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov na rezervu na núdzovú pomoc (+ 147 miliónov EUR) s cieľom vyhnúť sa situácii, v ktorej by Komisia nebola v stave včas reagovať na vznikajúce humanitárne krízy;

Okruh 5

65. je prekvapený škrtmi Rady v okruhu 5 v celkovej výške – 153,283 milióna EUR na strane záväzkov a platieb (– 1,8 % v porovnaní s úrovňami uvedenými v návrhu rozpočtu), pričom najväčšie škrty sú v oblasti dôchodkov a európskych škôl (– 5,2 milióna EUR, – 3,2 %) a vo výdavkoch súvisiacich so stálymi a dočasnými zamestnancami v oblastiach politiky (– 69,7 milióna alebo – 3,5 %);

66. poukazuje na to, že Komisia zahrnula úspory  súvisiace s novým služobným poriadkom a 1 % zníženie počtu pracovných miest podľa dohody medzi inštitúciami z veľkej časti už do návrhu rozpočtu;

67 zastáva názor, že dodatočné škrty administratívnych výdavkov vykonané Radou sú neopodstatnené a že neberú do úvahy štatutárne a zmluvné povinnosti a nové právomoci a povinnosti Únie; poznamenáva, že vylúčením súm súvisiacich s úpravou platov za roky 2011 a 2012 by sa mohla ešte viac zvýrazniť nerovnováha rozpočtu Únie;

68. osobitne poznamenáva, že ak Súdny dvor Európskej únie (Súdny dvor) rozhodne v roku 2014 v prospech Komisie  v otázke úpravy dôchodkov a platov od 1. júla 2012, v rámci stropu v okruhu 5 nebude ponechaná primeraná rezerva na riešenie nepredvídanej situácie; preto poznamenáva, že Rada nedosiahla cieľ, ktorý si sama stanovila pri schválení pozície;

69. obnovuje preto návrh rozpočtu vo všetkých rozpočtových riadkoch týkajúcich sa administratívnych a podporných výdavkov a vo všetkých rozpočtových riadkoch v okruhu 5, v ktorých boli vykonané škrty Radou, okrem riadku pre platy a odmeny v oddiele III, ktorý je znížený o – 1,2 milióna EUR s cieľom pokryť príspevok Európskej chemickej agentúre na financovanie európskej školy typu II;

70. rozhodol sa ponechať určité rozpočtové prostriedky ako rezervu, pričom očakáva informácie z Komisie v súvislosti s decentralizovanými agentúrami a správami o riadení vonkajšej pomoci;

71. rozdeľuje rozpočtový riadok pre výdavky úradu OLAF týkajúce sa stálych a dočasných zamestnancov, aby zodpovedal rozšírenému mandátu a posilnenej nezávislosti sekretariátu dozorného výboru OLAF, ako sa stanovuje v novom nariadení o OLAF;

Agentúry

72. vo všeobecnosti schvaľuje odhady Komisie, pokiaľ ide o rozpočtové potreby agentúr; berie na vedomie, že Komisia už značne znížila pôvodné požiadavky väčšiny agentúr;

73. domnieva sa preto, že akékoľvek ďalšie škrty, ako ich navrhuje Rada, by ohrozili riadne fungovanie agentúr a znemožnili by im plniť úlohy, ktoré im určil zákonodarný orgán; odmieta horizontálny prístup Rady k znižovaniu rozpočtových prostriedkov na agentúry, ktorých potreby je potrebné posudzovať individuálne;

74. nemôže však schváliť prístup Komisie k otázke zamestnancov, podľa ktorého sa plány pracovných miest agentúr znížia o 1 % na základe politickej dohody o VFR, ktorá platí pre všetky inštitúcie a orgány, ale navyše agentúry majú prispieť ďalším 1 % do „fondu pracovných miest určených na presun“;

75. zdôrazňuje skutočnosť, že dohodnuté zníženie počtu zamestnancov vychádza zo stavu existujúcich zamestnancov a povinností k 31. decembru 2012 (referenčný dátum), a že na akékoľvek nové povinnosti existujúcich agentúr alebo vznik nových agentúr musia byť k dispozícii dodatočné zdroje;

76. mení preto plány pracovných miest väčšiny agentúr tak, aby sa splnilo 1 % dohodnuté zníženie; neurobí tak však v prípade agentúr, ktoré už vo svojej pôvodnej žiadosti uplatnili 1+1 % zníženie; opätovne však zdôrazňuje, že tento dodatočný 1 % príspevok je potrebné zohľadniť v rozpočte na rok 2015, aby sa so všetkými agentúrami zaobchádzalo rovnako;

77. zdôrazňuje dodatočné úlohy, ktoré už boli delegované na európske orgány dohľadu, ako aj budúce úlohy plánované v legislatívnych návrhoch, ktoré ešte musia byť schválené, ktoré si budú vyžadovať primerané zvýšenie rozpočtu, aby mohli uspokojivo vykonávať úlohu dohľadu; pripomína svoju pozíciu, podľa ktorej európske orgány dohľadu potrebujú samostatné rozpočtové riadky a mali by sa stať finančne nezávislými od orgánov členských štátov;

78. rozhodol sa zvýšiť objem rozpočtových prostriedkov troch agentúr finančného dohľadu na rok 2014; domnieva sa, že tieto rozpočtové prostriedky by mali zohľadniť potrebu plniť požadované úlohy, keďže sa prijalo a prijíma viac nariadení, rozhodnutí a smerníc na prekonanie súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, čo úzko súvisí so stabilitou finančného sektora;

79. rozhodol sa takisto zvýšiť rozpočtové prostriedky pre Európsku námornú bezpečnostnú agentúru a niekoľko agentúr v okruhu 3  vzhľadom na dodatočné úlohy, ktoré im boli pridelené (Frontex, Europol, Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť, Európska agentúra pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov a Európsky podporný úrad pre azyl); zvyšuje objem rozpočtových prostriedkov pre Európsku agentúru pre lieky, keďže Komisia vo svojom návrhu rozpočtu zobrala do úvahy pripísané príjmy, čo by sa nemalo stať v prípade agentúr financovaných v prvom rade z poplatkov; predvída možné nadobudnutie účinnosti 4. železničného balíka, a to vyčlenením dodatočných rozpočtových prostriedkov na Európsku železničnú agentúru do rezervy;

80. vyzýva Komisiu, aby spolu s členskými štátmi, ktoré sa javia ako najviac zdržanlivé, zintenzívnila svoje úsilie s cieľom určiť agentúry, ktoré by sa mohli buď zlúčiť, alebo aspoň premiestniť a spoločne využívať budovy alebo určité administratívne funkcie;

81. ďalej od Komisie očakáva, že predloží nový finančný výkaz, keď Parlament a Rada ukončia legislatívny postup, ktorým sa rozširuje mandát agentúry; berie na vedomie, že takéto rozšírenie si môže vyžadovať dodatočné zdroje, ktoré musia odsúhlasiť obe inštitúcie;

Pilotné projekty a prípravné akcie (PP-PA)

82. po uskutočnení dôslednej analýzy predložených pilotných projektov a prípravných akcií – pokiaľ ide o mieru úspešnosti tých, ktoré momentálne prebiehajú, s výnimkou iniciatív, na ktoré sa už vzťahuje existujúci právny základ, a pri plnom zohľadnení hodnotenia vykonateľnosti projektov uskutočneného Komisiou, sa rozhodol prijať kompromisný balík pozostávajúci z obmedzeného počtu pilotných projektov a prípravných akcií, a to aj vzhľadom na obmedzené dostupné rezervy;

Ostatné oddiely

83. zastáva názor, že rozpočet každej európskej inštitúcie by sa vzhľadom na jej osobitné poslanie a situáciu mal posudzovať individuálne a nie paušálne a mal by sa zohľadniť osobitný stupeň rozvoja, prevádzkové úlohy, ciele v riadení, potreby zamestnancov a politika v oblasti budov každej inštitúcie;

84. trvá na tom, že Parlament a Rada by mali stanoviť dostatočnú úroveň rozpočtových prostriedkov s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie inštitúcií, plnenie vnútorných a vonkajších legislatívnych povinností a poskytovanie služby vo verejnom záujme na vysokej odbornej úrovni pre občanov Únie, pričom by mali podporovať všetky možné úspory a zvyšovanie efektívnosti, ktoré prináša neustále prehodnocovanie existujúcich a nových úloh;

85. vyjadruje znepokojenie nad škrtmi Rady v návrhu rozpočtu na rok 2014, pokiaľ ide o úpravu platov o 1,7 % za roky 2011 a 2012 týkajúcu sa zamestnancov tých inštitúcií, ktoré do svojich rozpočtových odhadov zahrnuli ročný vplyv týchto úprav, najmä vzhľadom na očakávané rozhodnutie Súdneho dvora; obnovuje tieto výdavky v rozpočte na rok 2014 ako opatrenie v rámci riadneho a obozretného finančného hospodárenia; vyjadruje zároveň znepokojenie nad hromadiacimi sa neuhradenými splátkami istiny a úroku, za ktoré by niesli zodpovednosť inštitúcie, pričom Rada nepredvídala žiadne rozpočtové prostriedky ako preventívne opatrenie;

86. je preto hlboko znepokojený, že v okruhu 5 a čiastkovom strope pre administratívne výdavky nie sú takmer žiadne platobné rezervy a záväzkové rezervy sú nedostatočné; pripomína, že podľa článku 203 nariadenia (EU, Euratom) č. 966/2012 sú administratívne výdavky nediferencované rozpočtové prostriedky, a preto je rozhodujúci nižší strop; opätovne zdôrazňuje skutočnosť, že na financovanie nevyplatených úprav platov budú pravdepodobne potrebné dodatočné platobné rozpočtové prostriedky a varuje pred možným problémom s rezervou, pokiaľ ide o záväzky;

87. žiada, aby opravný rozpočet zahŕňal prostriedky na financovanie nedoplatkov a príslušných úprav platov v prípade, že Súdny dvor vydá rozsudok v prospech úpravy platov stanovenej v služobnom poriadku; poznamenáva, že malé dodatočné úspory vyplývajúce z prijatia služobného poriadku nie sú ešte zahrnuté v návrhu rozpočtu; očakáva návrh opravného listu Komisie č. 2/2014 s presnými podrobnosťami; žiada, aby sa úspory vyplývajúce zo služobného poriadku presunuli na financovanie nedoplatkov v budúcnosti v prípade, že Súdny vydá rozsudok v prospech úpravy platov; vyzýva Komisiu, aby doručila opravný list č. 2/2014 Parlamentu a Rade včas s cieľom zohľadniť jeho obsah v rozpočtovom postupe na rok 2014;

88. víta snahy vyvinuté inštitúciami pri hľadaní úspor všade, kde je to možné, bez ohrozovania kvality ich služieb; víta posilnenú medziinštitucionálnu spoluprácu, napríklad prebiehajúce rokovania medzi Parlamentom, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov o posilnení vzájomných politických väzieb, dosiahnutí vyššej efektívnosti a o podpore mobility zamestnancov s cieľom podporiť kľúčové funkcie jednotlivých inštitúcií;

Oddiel I – Európsky parlament

Všeobecný rámec

89. pripomína, že pri prijímaní odhadov na rok 2014[7] nástojil na potrebe uplatňovať rozpočtovú zodpovednosť vysokého stupňa, kontrolu a zdržanlivosť a vynakladať ďalšie úsilie, pokiaľ ide o vykonávanie zmien, úspory a štrukturálne reformy so zámerom udržať nárast rozpočtu bližšie k miere inflácie;

90. zdôrazňuje, že v záujme dosiahnutia dlhodobých úspor v rozpočte EÚ sa musí Európsky parlament a Rada zaoberať nutnosťou zostaviť plán pre zavedenie jediného sídla, ako sa uvádza v jeho predchádzajúcich uzneseniach, najmä v uzneseniach z 23. októbra 2012 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013 – všetky oddiely[8] a zo 6. februára 2013 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2014 – iné oddiely ako oddiel Komisia[9], a v rozhodnutí z 10. mája 2012 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010, oddiel I – Európsky parlament[10];

91. víta dohodu, ktorú Predsedníctvo a Výbor pre rozpočet dosiahli na stretnutí v rámci zmierovacieho konania 24. septembra 2013; poukazuje na to, že celková výška jeho rozpočtu na rok 2014 je 1 783 976 098 EUR, čo predstavuje čisté zníženie o 29 168 108 EUR v porovnaní s predbežným návrhom odhadov z 26. februára 2013;

92. poukazuje na to, že výška jeho rozpočtu na rok 2014 je o 1,9 % nad úrovňou rozpočtu na rok 2013; berie na vedomie, že náklady z dôvodu pristúpenia Chorvátska predstavujú 0,17 % a jednorazové náklady súvisiace so zmenou volebného obdobia 2,1 % z tohto nárastu; zdôrazňuje, že napriek nevyhnutným nákladom súvisiacim so zmenou volebného obdobia z dôvodu európskych volieb 2014 došlo v prevádzkovom rozpočte k čistému zníženiu o 0,37 % a k ďalšiemu zníženiu na základe očakávanej miery inflácie;

93. zdôrazňuje, že do jeho rozpočtu boli zahrnuté rozpočtové prostriedky na čiastočné financovanie nadchádzajúcej úpravy platov za roky 2011 a 2012 s ohľadom na očakávané rozhodnutie Súdneho dvora; je hlboko znepokojený prístupom Rady, ktorá vo svojom rozpočte nepočíta s takýmito prostriedkami a ani nenavrhuje zachovať rozpočtové prostriedky v rozpočte ostatných inštitúcií ako preventívne opatrenie zabezpečujúce čiastočné financovanie dôsledkov, ktoré by mohli vyplynúť z očakávaného rozhodnutia Súdneho dvora; poznamenáva, že skutočné zníženie prevádzkového rozpočtu Parlamentu o 0,37 % v roku 2014 by sa ďalej znížilo o 1,3 %, keby Parlament obozretne nevyčlenil rozpočtové prostriedky na financovanie možných úprav platov za roky 2011 a 2012 v prípade príslušného rozhodnutia Súdneho dvora;

94. schvaľuje tieto úpravy odhadov:

     –   zapracovanie vplyvu prijatia nového služobného poriadku a s ním súvisiacich zmien plánu pracovných miest;

     –   zohľadnenie úspor vyplývajúcich z nahradenia budovy PRES v Luxembursku budovou GEOS;

     –   zníženie rozpočtových prostriedkov na Dom európskej histórie z dôvodu príspevku Komisie na prevádzkové náklady a interných úspor;

     –   zapracovanie úspor, ktoré vyplývajú z uplatňovania pracovných metód v rámci programu Parlament bez papiera;

     –   presun správy dôchodkov poslancov Parlamentu v zmysle štatútu poslancov do osobitného rozpočtového riadku v oddiele III, ako je to v prípade dôchodkov stálych zamestnancov;

     –   vyčlenenie ľudských a finančných zdrojov pre nové GR pre výskumné parlamentné služby po tom, čo sa podarí úspešne uzavrieť dohodu o spolupráci s obomi výbormi (s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a s Výborom regiónov);

Spoločná pracovná skupina

95. víta pokračovanie práce spoločnej pracovnej skupiny Predsedníctva a Výboru pre rozpočet na rozpočte Európskeho parlamentu, ktorá sa ukázala ako užitočná v procese reformy, a to ako platforma na diskusiu a identifikáciu možných rezerv v oblasti efektivity s cieľom vyvážiť potrebné investície na posilnenie efektívnosti Parlamentu;

96. pripomína úspech pracovnej skupiny, ktorý dosiahla v minulosti pri identifikácii stratégií na dosiahnutie úspor, pokiaľ ide o cestovné náklady poslancov Parlamentu;

97. tvrdí, že reformy, ktoré vznikli na základe diskusií pracovnej skupiny – medziinštitucionálna spolupráca s Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, opatrenia na vykonávanie programu s názvom Parlament bez papiera a projektu elektronických schôdzí, efektívnejšia štruktúra pracovného rytmu Parlamentu, externalizácia platieb a zavedenie nového softvéru na riadenie ľudských zdrojov – je potrebné ďalej vykonávať s cieľom dosiahnuť skutočné zvýšenie efektivity a uvoľniť zdroje na zlepšenie nezávislého odborného poradenstva pre poslancov a na zlepšenie kontrolnej kapacity Parlamentu;

Reforma služobného poriadku

98. poznamenáva, že súčasťou zmien služobného poriadku, na ktorých sa dohodli Parlament a Rada v riadnom legislatívnom postupe, je aj nová metóda indexácie platov zamestnancov a zmrazenie úpravy platov vo všetkých inštitúciách vrátane Parlamentu v rokoch 2013 a 2014, čo predstavuje úspory v rozpočte Parlamentu na rok 2014 vo výške 14,5 milióna EUR;

99. ďalej berie na vedomie, že ďalšie reformy služobného poriadku, napríklad zmeny pravidiel, ktoré sa týkajú ročných výdavkov na cestovanie stálych zamestnancov, prinesú úspory vo výške 2,8 milióna EUR, ako dodatok k úsporám vo výške 0,8 milióna EUR v dôsledku úprav kariérneho rastu zamestnancov a rýchlosti povyšovania, ako aj vytvorenia novej funkčnej skupiny zamestnancov SC;

100. konštatuje, že dôsledkom návrhu Komisie znížiť celkový počet zamestnancov o 1 % ročne bude v prípade Parlamentu zrušenie 67 pracovných miest v rámci plánu pracovných miest na rok 2014; berie na vedomie oznámenie generálneho tajomníka Predsedníctvu z 2. septembra 2013, v ktorom sa generálny tajomník vôbec nezmieňuje o otázke rovnováhy medzi politickou a administratívnou podporou pre poslancov; poznamenáva, že politické skupiny majú už od roku 2012 zmrazené personálne zdroje a že ich potreby boli pokryté v dvoch predchádzajúcich rozpočtových rokoch len čiastočne; trvá na tom, že celkový stav zamestnancov v politických skupinách v roku 2014 a v nasledujúcich rokoch by nemal byť nižší ako súčasný stav;

101     opätovne zdôrazňuje svoju žiadosť, ktorá sa uvádza v uznesení zo 17. apríla 2013, aby bol Výboru pre rozpočet predložený plán na uplatnenie revidovaného služobného poriadku, keďže rokovania medzi Parlamentom a Radou sa už skončili, a to uzavretím dohody o reforme služobného poriadku;

Spolupráca s poradnými výbormi

102. víta prebiehajúce rokovania medzi Parlamentom, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov s cieľom dosiahnuť dohodu o medziinštitucionálnej spolupráci v záujme hlbšej spolupráce;

103. zdôrazňuje, že odhadované zmeny plánov pracovných miest Parlamentu, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov, ktoré vyplývajú z dohody o medziinštitucionálnej spolupráci, o ktorej sa práve rokuje, bezprostredne súvisia s definitívnym uzatvorením tejto politickej dohody, sú ním teda podmienené; zastáva názor, že výsledkom spolupráce môže byť postupný presun kvalifikovaného personálu z prekladateľských služieb výborov do nového GR Parlamentu pre výskumné parlamentné služby na dobrovoľnom základe v počte maximálne 80 pracovných miest (vrátane príslušného nárastu jeho plánu pracovných miest) a následné zrušenie primeraného počtu pracovných miest v pláne pracovných miest výborov v nasledujúcom roku;

Rezerva na nepredvídané výdavky

104.    keďže ani začiatok ani tempo presunu zamestnancov nemôžu byť stanovené s primeraným stupňom presnosti v čase ročného rozpočtového postupu na rok 2014, rozhodol sa pridať 0,7 milióna EUR do rozpočtového riadku pre platy Parlamentu a zároveň vyčleniť primeraný objem rozpočtových prostriedkov z rozpočtového riadku na platy výboru do rezervy, kým nebude jasný ďalší vývoj v oblasti presunu zamestnancov; je si vedomý, že podľa potreby by mohli byť rozpočtové prostriedky až do výšky 3,3 miliónov EUR napokon presunuté z riadku pre rezervu na nepredvídané výdavky do riadku pre platy, a to na základe rozhodnutia príslušného výboru Parlamentu; očakáva, že dva poradné výbory znížia primeraný podiel rozpočtových prostriedkov vo svojich rozpočtoch so zreteľom na vývoj, pokiaľ ide o presun zamestnancov a uzavretie príslušnej politickej dohody s Parlamentom;

Presun poslaneckých dôchodkov

105.    je presvedčený, že správa dôchodkov bývalých poslancov nie je súčasťou každodenných prevádzkových úloh Parlamentu a možné zvýšenie dôchodkových nákladov znižuje transparentnosť rozpočtu; preto podporuje presun správy troch typov dôchodkov – starobný, invalidný, vdovský – ktoré patria v rámci štatútu poslancov do oddielu III rozpočtu Únie, pričom by sa poslancom naďalej poskytovali konzultácie a poradenstvo, pokiaľ ide o dôchodkové otázky; upozorňuje, že sústredenie správy dôchodkov v jednej inštitúcii zvyšuje administratívnu efektivitu;

106. konštatuje, že je potrebný koherentný prístup k poskytovaniu informácií o európskych voľbách v roku 2014; podporuje preto propagačnú kampaň s cieľom zvýšiť voličskú účasť vo voľbách v roku 2014, šíriť informácie o dátume konania volieb a zvýšiť informovanosť občanov Únie tým, že budú oboznámení so svojimi volebnými právami a s tým, ako Únia ovplyvňuje ich každodenný život, a to vo všetkých jazykoch únie; je presvedčený, že je potrebné ex-post vyhodnotenie komunikačnej stratégie pre voľby v rokoch 2009 a 2014;

Ďalšie úspory

107.    zastáva názor, že v časoch hospodárskeho obmedzenia treba vynaložiť všetko úsilie na kontrolu rozpočtov inštitúcií s cieľom hľadať možné úspory, a to zavádzaním praxe, ktorá neznižuje kvalitu práce poslancov; pripomína, že medzi názorné príklady zdržanlivosti patrí skutočnosť, že náhrady výdavkov na služobné cesty zamestnancov neboli indexované od roku 2007 a všetky príspevky poslancom boli zmrazené až do konca súčasného volebného obdobia na úrovni z roku 2011; okrem toho víta plán na zmrazenie všetkých príspevkov poslancom až do konca roku 2014;

108. rozhodol sa v tomto duchu znížiť výdavky Parlamentu oproti návrhu rozpočtu na rok 2014 o 9 658 000 EUR;

109. v snahe o zdržanlivosť znižuje prostriedky na vysielanie delegácií, a teda aj celkový počet delegácií poslancov, ešte viac, než urobil pri škrtoch, o ktorých bolo rozhodnuté a ktoré boli vykonané v posledných dvoch rokoch;

Oddiely IV až X

110.    vyjadruje uznanie všetkým ostatným inštitúciám, pokiaľ ide o úspory a vyššiu efektívnosť, ktoré zapracovali do svojich návrhov rozpočtov; obnovuje prostriedky na úpravu platov za roky 2011 a 2012, pričom berie do úvahy očakávané rozhodnutie Súdneho dvora k tejto otázke v súlade so zásadou rozvážneho a riadneho finančného hospodárenia;

Oddiel IV – Súdny dvor

111.    upravuje štandardné paušálne zníženie na 3 % a obnovuje rozpočtové prostriedky vo výške 1,43 milióna EUR s cieľom umožniť plné využitie plánu pracovných miest Súdneho dvora a zabezpečiť, aby mohol Súdny dvor primerane reagovať na neustále narastajúcu pracovnú záťaž;

112.    zvyšuje rozpočtové riadky pre platy Súdneho dvora nad úroveň návrhu rozpočtu vzhľadom na úpravu platov zamestnancov za roky 2011 a 2012, čo nebolo pôvodne zahrnuté v odhadoch rozpočtu Súdneho dvora;

Oddiel V – Dvor audítorov

113.    obnovuje návrh rozpočtu, pokiaľ ide o sumu na úpravy platov zamestnancov za roky 2011 a 2012, čo má vplyv na rozpočet na rok 2014, ktoré Rada odstránila počas svojho čítania rozpočtu, najmä z dôvodu očakávaného rozhodnutia Súdneho dvora v tejto veci;

114.    vyjadruje osobitnú spokojnosť s tým, že Dvor audítorov sa správal šetrne a našiel vnútorné rezervy vo svojom návrhu rozpočtu;

Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

115.    obnovuje návrh rozpočtu, pokiaľ ide o sumu na úpravy platov zamestnancov za roky 2011 a 2012, čo má vplyv na rozpočet na rok 2014, ktoré Rada odstránila počas svojho čítania rozpočtu, najmä z dôvodu očakávaného rozhodnutia Súdneho dvora v tejto veci;

116. víta prebiehajúce rokovania medzi Parlamentom a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom o dohode o spolupráci a očakáva ich úspešné ukončenie; vyčleňuje časť rozpočtových prostriedkov na platy do rezervy, kým nebude podpísaná dohoda o spolupráci s Parlamentom a postupne presunutých maximálne 48 zamestnancov, a uvádza poznámku v pláne pracovných miest, že tieto pracovné miesta by sa zrušili v roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom sa ukončí presun zamestnancov, čoho podmienkou je uzatvorenie konečnej dohody;

Oddiel VII – Výbor regiónov

117.    obnovuje návrh rozpočtu, pokiaľ ide o úpravy platov zamestnancov za roky 2011 a 2012, ktoré majú vplyv na rozpočet na rok 2014 a ktoré Rada odstránila počas svojho čítania rozpočtu, najmä z dôvodu očakávaného rozhodnutia Súdneho dvora v tejto veci;

118. víta prebiehajúce rokovania medzi Parlamentom a Výborom regiónov o dohode o spolupráci a očakáva ich úspešné ukončenie; vyčleňuje časť rozpočtových prostriedkov na platy do rezervy, kým nebude podpísaná dohoda o spolupráci s Parlamentom a postupne presunutých maximálne 32 zamestnancov, a uvádza poznámku v pláne pracovných miest, že tieto pracovné miesta by sa zrušili v roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom sa ukončí presun zamestnancov, čoho podmienkou je uzatvorenie konečnej dohody;

119. obnovuje návrh rozpočtu v rozpočtových riadkoch pre služobné cesty členov s cieľom zaistiť, aby sa neznížila úroveň politických aktivít;

120. berie na vedomie, že Skupina európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) vytvorila vo Výbore regiónov novú politickú skupinu; pripomína, že každá politická skupina má nárok na administratívnu podporu úmernú jej veľkosti na uľahčenie účasti na politických aktivitách výboru;

Oddiel VIII – Európsky ombudsman

121.    obnovuje návrh rozpočtu, pokiaľ ide o úpravy platov zamestnancov za roky 2011 a 2012, ktoré majú vplyv na rozpočet na rok 2014 a ktoré Rada odstránila počas svojho čítania rozpočtu, najmä z dôvodu očakávaného rozhodnutia Súdneho dvora v tejto veci;

122.    uznáva odôvodnené úsilie európskeho ombudsmana znížiť počas obdobia piatich rokov podľa vlastného časového harmonogramu počet zamestnancov o 5 %, keďže ide o pomerne malú inštitúciu;

Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

123.    obnovuje návrh rozpočtu, pokiaľ ide o úpravy platov zamestnancov za roky 2011 a 2012, ktoré majú vplyv na rozpočet na rok 2014 a ktoré Rada odstránila počas svojho čítania rozpočtu, najmä z dôvodu očakávaného rozhodnutia Súdneho dvora v tejto veci;

124.    uznáva odôvodnené úsilie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov znížiť počas obdobia piatich rokov podľa vlastného časového harmonogramu počet zamestnancov o 5 % , keďže ide o pomerne malý orgán;

Oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

125.    obnovuje návrh rozpočtu, pokiaľ ide o úpravy platov zamestnancov za roky 2011 a 2012, ktoré majú vplyv na rozpočet na rok 2014 a ktoré Rada odstránila počas svojho čítania rozpočtu, najmä z dôvodu očakávaného rozhodnutia Súdneho dvora v tejto veci;

126.    upravuje štandardné paušálne zníženie na 5,3 % (obnovením rozpočtových prostriedkov vo výške približne 0,4 milióna EUR) v ústredí a na 2,7 % v delegáciách (0,5 milióna EUR), aby zohľadnil vývoj v oblasti prijímania do zamestnania v súlade s prevádzkovými potrebami;

127.    obnovuje rozpočtové prostriedky na bezpečnosť vo výške 5,4 milióna EUR na bezpečné IT systémy a siete a vo výške 0,6 milióna EUR na zmluvných zamestnancov;

128.    uznáva snahu ESVČ splniť žiadosť Výboru pre zahraničné veci Parlamentu zahrnúť osobitných zástupcov Európskej únie a ich zamestnancov do rozpočtu a inštitucionálnej štruktúry ESVČ; konštatuje, že na to, aby sa umožnil presun ľudských a finančných zdrojov z rozpočtu Komisie do rozpočtu ESVČ, treba dosiahnuť kompromisné riešenie s Komisiou a Radou a navyše treba prijať príslušný právny základ; navrhuje posilnenie rozpočtu a plánu pracovných miest ESVČ;

o

o o

129.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ostatným dotknutým inštitúciám a orgánom a národným parlamentom.

PRÍLOHA

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Dátumy pre rozpočtový postup a spôsoby fungovania Zmierovacieho výboru v roku 2013

A. Európsky parlament, Rada a Komisia sa dohodli na týchto kľúčových dátumoch pre rozpočtový postup na rok 2014:

1.      Rada sa bude usilovať schváliť svoju pozíciu a postúpiť ju Európskemu parlamentu do 11. septembra 2013 s cieľom umožniť včasnú dohodu s Európskym parlamentom;

2.      Výbor pre rozpočet Európskeho parlamentu bude hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch k pozícii Rady najneskôr do konca 41. týždňa (začiatkom októbra);

3.      Pred čítaním v Európskom parlamente sa 16. októbra popoludní zvolá trialóg;

4.      Plénum Európskeho parlamentu bude hlasovať o výsledkoch svojho čítania v 43. týždni;

5.      Zmierovacie obdobie začína plynúť 24. októbra. V súlade s ustanoveniami článku 314 ods. 4 písmena c) ZFEÚ bude zmierovacie konanie trvať do 13. novembra 2013;

6.      Zmierovací výbor zasadne 4. novembra popoludní v priestoroch Európskeho parlamentu a 11. novembra v priestoroch Rady. Jeho zasadnutia sa pripravia na trialógoch. Trialóg je naplánovaný na 7. novembra ráno. Počas 21-dňového zmierovacieho obdobia možno zvolať ďalšie trialógy.

B.     Európsky parlament, Rada a Komisia sa takisto dohodli na spôsoboch fungovania Zmierovacieho výboru uvedených v prílohe, ktoré sú platné, kým nevstúpi do platnosti nová dohoda IIA.

PRÍLOHA

Spôsoby fungovania Zmierovacieho výboru v roku 2013

1.      Ak Európsky parlament odhlasuje pozmeňujúce návrhy k pozícii Rady, predseda Rady vezme na tej istej plenárnej schôdzi na vedomie rozdiely v stanoviskách týchto dvoch inštitúcií a oznámi predsedovi Európskeho parlamentu svoj súhlas s bezodkladným zvolaním Zmierovacieho výboru. List, ktorým sa zvoláva Zmierovací výbor, sa odošle v ten istý deň, ako sa hlasovalo v pléne, a zmierovacie obdobie sa začne nasledujúci deň. Obdobie trvajúce 21 dní sa vypočíta v súlade s nariadením (EHS, Euratom) č. 1182/71, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny.

2.      Ak Rada nevysloví súhlas so všetkými pozmeňujúcimi návrhmi odhlasovanými Európskym parlamentom, potvrdí svoju pozíciu listom, ktorý zašle pred dátumom určeným pre prvý trialóg uvedený v bode A.6 vyššie. Zmierovací výbor bude v takom prípade postupovať za podmienok stanovených v nasledujúcich odsekoch.

3.      Zmierovaciemu výboru sa poskytne jednotný súbor dokumentov (podkladové dokumenty), v ktorých sa porovnajú jednotlivé etapy rozpočtového postupu[1]. Tento súbor obsahuje sumy[2] v jednotlivých rozpočtových riadkoch, celkové sumy podľa okruhov finančného rámca a porovnávací dokument s číselnými údajmi a rozpočtovými poznámkami s návrhmi zmien k jednotlivým rozpočtovým riadkom pre všetky rozpočtové riadky, ktoré sa považujú za technicky „otvorené“. Tieto dokumenty budú klasifikované podľa rozpočtovej nomenklatúry.

K podkladovým dokumentom pre Zmierovací výbor sa pripoja aj ďalšie dokumenty[3].

4.      S cieľom dosiahnuť dohodu do konca zmierovacieho obdobia sa prostredníctvom trialógov:

o vymedzí rozsah rokovaní o rozpočtových otázkach, ktoré je potrebné riešiť,

o prerokujú otvorené otázky uvedené v predchádzajúcej zarážke s cieľom dosiahnuť dohodu, ktorú má schváliť Zmierovací výbor;

o budú riešiť tematické otázky vrátane okruhov viacročného finančného rámca, podľa možnosti na základe pracovných alebo neformálnych dokumentov.

Počas každého trialógu alebo ihneď po ňom sa spoločne vypracujú predbežné závery, ako aj program nadchádzajúceho zasadnutia. Tieto závery zaznamená inštitúcia, ktorá hostí trialóg.

5.      Predbežné závery z trialógov a dokument s rozpočtovými riadkami, o ktorých sa počas trialógov dosiahla predbežná dohoda, budú k dispozícii na prípadné schválenie na zasadnutiach Zmierovacieho výboru.

6.      Komisia vyvinie akékoľvek užitočné iniciatívy s cieľom zblížiť pozície Európskeho parlamentu a Rady. Týmto spôsobom sa zaručí Rade aj Európskemu parlamentu úplná rovnosť zaobchádzania.

7.      Spoločný návrh podľa článku 314 ods. 5 ZFEÚ zostavia sekretariáty Európskeho parlamentu a Rady s pomocou Komisie. Bude ho tvoriť sprievodný list adresovaný predsedovi Európskeho parlamentu a predsedovi Rady, ktorý obsahuje dátum dosiahnutia dohody v Zmierovacom výbore a prílohy, ktoré budú zahŕňať:

o  číselné údaje podľa jednotlivých riadkov za všetky rozpočtové položky[4] a celkové sumy podľa okruhov finančného rámca;

o  súhrnný dokument uvádzajúci číselné údaje a konečné znenie pozmeňujúcich návrhov k návrhu rozpočtu[5] alebo k pozícii Rady.

Zmierovací výbor môže takisto schváliť prípadné spoločné vyhlásenia v súvislosti s rozpočtom na rok 2014.

8.      Spoločný návrh sa preloží do všetkých jazykov (útvarmi Európskeho parlamentu) a do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni dosiahnutia dohody o spoločnom návrhu podľa bodu 6 sa predloží na schválenie obom zložkám rozpočtového orgánu.

Rozpočet bude predmetom právno-lingvistickej finalizácie po prijatí spoločného návrhu spojením príloh spoločného návrhu s rozpočtovými riadkami, ktoré sa počas zmierovacieho postupu nezmenili.

9.      Inštitúcia, ktorá hostí trialóg alebo zasadnutie Zmierovacieho výboru, zabezpečí na zasadnutiach Zmierovacieho výboru tlmočenie v rámci plného jazykového režimu a na trialógoch v rámci jazykového režimu ad hoc.

Inštitúcia, ktorá hostí dané zasadnutie, zabezpečí reprodukciu a distribúciu dokumentov na zasadnutie.

Útvary uvedených troch inštitúcií budú spolupracovať na kódovaní výsledkov rokovaní s cieľom finalizovať spoločný návrh.

10.   Inštitúcie budú konať v duchu lojálnej spolupráce a včas si vymieňať relevantné informácie a dokumenty na formálnej a neformálnej úrovni, pravidelne udržiavať kontakty na všetkých úrovniach počas celého rozpočtového postupu prostredníctvom aktívneho prístupu svojich vyjednávačov s cieľom dokončiť prácu Zmierovacieho výboru.

  • [1]          Medzi tieto etapy patrí: Rozpočet na rok 2013 (vrátane schválených opravných rozpočtov); pôvodný návrh rozpočtu; pozícia Rady k návrhu rozpočtu; pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu k pozícii Rady a opravné listy predložené Komisiou. Na účely porovnania budú súčasťou pôvodného návrhu rozpočtu len tie opravné listy, ktoré sa zohľadnili v čítaniach Rady aj Európskeho parlamentu.
  • [2]         Rozpočtové riadky, ktoré sa považujú za technicky uzavreté, sa zvýraznia v podkladových materiáloch. Za technicky uzavretý sa považuje taký rozpočtový riadok, v súvislosti s ktorým nemajú Európsky parlament a Rady žiadne nezhody a v súvislosti s ktorým sa nepredložil žiaden opravný list, bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie Zmierovacieho výboru.
  • [3]       Patrí sem list Komisie o vykonateľnosti pozície Rady a pozmeňujúcich návrhov Európskeho parlamentu; opravný list týkajúci sa poľnohospodárstva (a v prípade potreby iných oblastí); prípadne oznámenie Komisie o monitorovaní rozpočtových prognóz; a prípadné listy iných inštitúcií k pozícii Rady a pozmeňujúcim návrhom Európskeho parlamentu.
  • [4]         Riadky, ktoré sa v porovnaní s návrhom rozpočtu alebo pozíciou Rady nezmenili, sa zvýraznia.
  • [5]         Vrátane opravných listov, ktoré sa zohľadnili v čítaniach Rady aj Európskeho parlamentu.

STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (6.9.2013)

pre Výbor pre rozpočet

k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely
(2013/2145(BUD)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad výraznými škrtmi vo výške 12,5% vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 8,2 % v platobných rozpočtových prostriedkoch pre okruh 4 v porovnaní s rozpočtom na rok 2013; zdôrazňuje, že aj v čase zvýšenej rozpočtovej disciplíny a obmedzení je veľmi dôležité zachovať primerané financovanie globálnych činností EÚ, aby mohla plniť svoje ciele uvedené v Lisabonskej zmluve; zdôrazňuje, že je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na obmedzenie výrazných škrtov a ich vplyvu na EÚ ako globálneho aktéra;

2.  konštatuje, že ustanovenia návrhu rozpočtu na rok 2014 nezodpovedajú pôvodným ambíciám návrhu Európskej komisie na VFR na roky 2014 – 2020, ktorý mal z EÚ urobiť významného globálneho aktéra;

3.  v tejto súvislosti považuje za najdôležitejšie posilniť spoluprácu, zintenzívniť koordináciu a rozvíjať synergie s programami a projektmi členských štátov EÚ v tretích krajinách, aby sa zlepšila účinnosť vonkajšej činnosti EÚ a prekonali sa súčasné rozpočtové obmedzenia;

4.  zdôrazňuje preto, že je dôležité snažiť sa pokiaľ možno dosiahnuť úroveň rozpočtu na rok 2013, pokiaľ ide o záväzky pre hlavné finančné nástroje EÚ v oblasti vonkajšej politiky, aby sa zaistilo, že medzinárodná úloha EÚ sa zbytočne neoslabí;

5.  vyjadruje poľutovanie nad obzvlášť závažnými škrtmi uplatnenými na nástroj európskeho susedstva (ENI), čo by mohlo značne ohroziť vzťahy s východným a južným susedstvom, ktoré sú jednou z hlavných priorít vonkajšej činnosti EÚ; zdôrazňuje, že bez primeraného financovania bude zásada „viac za viac“ ako základný mechanizmus v rámci príslušných finančných nástrojov zásadne oslabená; dôrazne vyzýva na obnovenie veľkej časti škrtov v záväzkoch pre ENI, a to aj s ohľadom na občiansku spoločnosť;

6.  zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné, aby EÚ zohrávala aktívnu úlohu v južnom Stredozemí, a že je v záujme EÚ, aby sa snažila o užšiu spoluprácu a podporovala ďalší demokratický vývoj, činnosti v oblasti riešenia konfliktov, ako aj právne zbližovanie s krajinami východného susedstva najmä v súvislosti s blížiacim sa samitom Východného partnerstva vo Vilniuse; vyjadruje obavu, že pri výrazných škrtoch v príslušných nástrojoch by zostal len malý priestor na reakciu na náhly vývoj a na zachovanie úrovne podpory, ktorá je potrebná na pomoc krajinám v procese transformácie, čo by mohlo zásadným spôsobom ohroziť ciele politiky EÚ v tejto oblasti; vyjadruje potrebu ďalej podporovať úsilie sekretariátu Únie pre Stredozemie o rozvoj konkrétnych sociálno-ekonomických projektov regionálneho rozsahu;

7.  zdôrazňuje, že očakávania a ciele vilniuského samitu Východného partnerstva si vyžiadajú účinné následné opatrenia, a preto žiada o primeranú finančnú podporu, ktorá Únii umožní splniť jej sľuby;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že rozdelenie škrtov v záväzkoch medzi jednotlivými nástrojmi zostáva z veľkej časti nevysvetlené, čo je obzvlášť znepokojujúce vzhľadom na enormné rozdiely v miere škrtov; žiada Komisiu, aby poskytla ďalšie vysvetlenie o dôvodoch takéhoto rozdelenia škrtov;

9.  konštatuje, že rezerva v okruhu 4 sa v tomto roku znížila a ponecháva menší priestor pre pružnosť, pokiaľ ide o priority politík; domnieva sa, že takéto nízke rezervy môžu obmedziť úlohu Parlamentu v rokovaniach o rozpočte;

10. zdôrazňuje, že snaha o nastolenie mieru a politickej stability na Blízkom východe zohráva kľúčovú úlohu v zahraničnej politike EÚ; preto pripomína svoju žiadosť o dlhodobé plánovanie a dostatočné financovanie pomoci pre UNRWA, Palestínu a mierový proces;

11. zastáva názor, že v záujme transparentnosti a efektívnosti pomoci by sa politika priamej rozpočtovej podpory mala kriticky zhodnotiť a úroveň auditu by sa mala zvýšiť; zdôrazňuje, že v prípade podvodu a zneužívania by EÚ mala zrušiť finančnú pomoc;

12. kladie si otázku, či úroveň platieb pre rezervu na núdzovú pomoc bude dostatočná na to, aby zaistila schopnosť EÚ rýchlo reagovať na akúkoľvek naliehavú krízu;

13. víta úspory, ktoré bola Európska služba pre vonkajšiu činnosť (EEAS) schopná urobiť vo svojom rozpočte, ale so znepokojením berie na vedomie rastúce náklady a navrhuje prijať kroky na odkúpenie budov delegácií, ak je to z ekonomického hľadiska rozumné; rovnako víta pokusy o zníženie počtu pracovných miest na vyššej úrovni, ale zdôrazňuje, že toto úsilie zatiaľ nebolo dostatočné; naďalej sa domnieva, že špecifická situácia ESVČ si vyžaduje čiastočnú výnimku z prísnych cieľov úspor stanovených pre iné inštitúcie. v súlade so svojím odporúčaním k revízii organizácie a fungovania ESVČ naliehavo vyzýva, aby sa vykonal systematický a hĺbkový audit s cieľom prekonať súčasnú duplicitu so štruktúrami Komisie a Rady, ktoré súvisia s vonkajšou činnosťou EÚ, čo by mohlo viesť k značným úsporám administratívnych nákladov;

14. zdôrazňuje, že podľa svojich odporúčaní, ktoré sú súčasťou revízie ESVČ, by mal byť osobitný zástupca EÚ neoddeliteľnou súčasťou ESVČ v súlade s článkom 33 ZEÚ; navrhuje 40 % zníženie rozpočtových prostriedkov z riadku pre OZEÚ, pričom očakáva dohodu s Radou o presune tohto rozpočtového riadku do rozpočtu pre ESVČ.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

4.9.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

48

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sir Robert Atkins, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Tarja Cronberg, Mário David, Susy De Martini, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Mirosław Piotrowski, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Karim Zéribi

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Göran Färm, Roberto Gualtieri, Elisabeth Jeggle, Emilio Menéndez del Valle, Doris Pack, Jean Roatta, Marietje Schaake, Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Dubravka Šuica

STANOVISKO Výboru pre rozvoj (1.10.2013)

pre Výbor pre rozpočet

k pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014
(13176/2013 - C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ricardo Cortés Lastra

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1.   víta opätovné potvrdenie všetkých záväzkov v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) zo strany členských štátov EÚ, ktoré uzavreli jednotlivo alebo kolektívne vrátane záväzku zvýšiť úroveň ODA o 0,7 % do roku 2015; pripomína členským štátom, že okrem opätovného potvrdenia záväzkov je potrebné, aby ich aj dodržali; opätovne zdôrazňuje svoju silnú podporu cieľa 0,7 % a svoje rozhodnutie prispieť k jeho splneniu;

2.   zdôrazňuje, že vzhľadom na výrazne nedostatočný pokrok v súvislosti s niekoľkými miléniovými rozvojovými cieľmi a s potrebou mobilizácie zdrojov na činnosti v rámci momentálne vznikajúceho celosvetového rozvojového programu po roku 2015, teraz nie je vhodný čas začať znižovať rozvojovú pomoc;

3.   vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že strop na rok 2014 pre okruh Globálna Európa v návrhu VFR je značne nižší ako príslušný strop z roku 2013 a že to spôsobuje napätie; uznáva, že napriek tomu by sa nemalo šetriť na úkor osobitne zraniteľnej vrstvy obyvateľstva a že sľub splnenia záväzkov v rámci ODA sa nesmie podceňovať; potvrdzuje, že preto sa musí zachovať výška výdavkov v rozvojovej a humanitárnej oblasti z roku 2013;

4.   zdôrazňuje, že v kapitole o nástroji financovania rozvojovej spolupráce sa musí určiť taká výška platobných rozpočtových prostriedkov, ktorá umožní účinné vykonávanie politických záväzkov Únie ako aj tých svojich rozpočtových;

5.   upozorňuje na osobitný charakter humanitárnej pomoci, ktorá prináša úľavu ľuďom v bezprostrednom nebezpečenstve alebo vo veľkej núdzi a na chronický, vážny a ďalej sa zhoršujúci nedostatok platobných finančných prostriedkov v tejto kapitole; vyjadruje poľutovanie nad tým, že tento nedostatok ohrozuje schopnosť Únie konať včas a účinne na miestach, kde je to priamo potrebné a kde sa už EÚ rozhodla konať alebo zvýšiť svoju angažovanosť; trvá na potrebe napraviť túto abnormálnu situáciu a vyzýva Radu, aby schválila vyšší nárast prostriedkov v rezerve na núdzovú pomoc; vyzýva Komisiu, aby v prípade potreby rýchlo mobilizovala rozpočtové prostriedky z tejto rezervy a ak je to potrebné, aby predložila opravný rozpočet s cieľom ich zvýšenia;

6.   uznáva, že keďže dnešný svet je mnohostranne prepojený, následky za neúspechy účinného riešenia vážnych rozvojových a humanitárnych potrieb ako aj za nedostatočnú činnosť v oblasti klímy bude musieť znášať aj samotná Únia; upozorňuje, že rozvojová a humanitárna pomoc ako aj financovanie v oblasti klímy, čo by malo doplňovať oficiálnu rozvojovú pomoc, sú preto dôležité investície do strednodobej bezpečnosti a do dobrých podmienok v našich spoločnostiach.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

30.9.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thijs Berman, Véronique De Keyser, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Eva Joly, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Alf Svensson, Daniël van der Stoep, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emer Costello, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Edvard Kožušník, Krzysztof Lisek, Isabella Lövin, Gesine Meissner

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Josefa Andrés Barea, Tanja Fajon, Danuta Jazłowiecka, Barbara Lochbihler, Marusya Lyubcheva, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Hans-Peter Mayer, Eleni Theocharous

STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (6.9.2013)

pre Výbor pre rozpočet

k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely
(2013/2145(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Peter Šťastný

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.   v kontexte nedostatku zdrojov víta návrh na zvýšenie platieb aj záväzkov v niektorých rozpočtových riadkoch v rámci hlavy týkajúcej sa obchodnej politiky Komisie; vyjadruje však znepokojenie nad tým, že tieto mierne zvýšenia nemusia byť dostatočné na zabezpečenie schopnosti Komisie zvládnuť svoju rozširujúcu sa dvojstrannú rokovaciu agendu vrátane dohôd o voľnom obchode s USA a Japonskom, účinne implementovať nástroje EÚ na ochranu obchodu a urobiť všetko pre to, aby pomohla podporiť mnohostranný systém obchodovania vypracovaním nových návrhov a vykonaním konkrétnych iniciatív;

2.   zdôrazňuje, že tento mierny nárast v rozpočtovom riadku určenom na obchodnú politiku EÚ by sa mal doplniť o zodpovedajúce zdroje a preskupenie pracovníkov v rámci Komisie; vyjadruje spokojnosť s návrhom výrazného zvýšenia počtu pracovníkov pracujúcich v delegáciách Únie na záležitostiach súvisiacich s obchodom, čo by malo podporiť obchodovanie a hospodársky vplyv Únie v tretích krajinách;

3.   odporúča, aby sa zvýšenie zdrojov v rámci hlavy pre obchodnú politiku Komisie čiastočne použilo na rozšírenie schopnosti Parlamentu a občianskej spoločnosti zodpovedajúcim spôsobom monitorovať rastúcu zložitosť a počet dvojstranných obchodných rokovaní EÚ;

4.   vyjadruje poľutovanie nad prudkým znížením záväzkov v prípade nástroja pre makrofinančnú pomoc a nástroja európskeho susedstva (ENI), čo by mohlo ohroziť schopnosť EÚ stabilizovať susedné krajiny a poskytovať im pomoc, a to vrátane krajín, s ktorými rokuje o prehĺbených a komplexných dohodách o voľnom obchode (DCFTA); domnieva sa, že financovanie ENI by sa vzhľadom na jeho obmedzenia malo zamerať na technickú podporu súvisiacu s obchodom a pomoc pre našich partnerov, najmä tie krajiny v rámci Východného partnerstva, ktoré by čoskoro mohli implementovať prehĺbenú a komplexnú zónu voľného obchodu s EÚ, ako aj krajiny Euromed-u;

5.  vyjadruje poľutovanie aj nad reálnym poklesom financovania pomoci obchodu, najmä v situácii, keď sa to navrhuje súbežne s prudkým znížením finančných prostriedkov pre nástroj financovania rozvojovej spolupráce;

6.   berie na vedomie výrazné zvýšenie finančných prostriedkov pre nástroj partnerstva (predtým ICI/ICI+), čo zohľadňuje rozšírenú oblasť pôsobnosti tohto nástroja; podporuje výrazné financovanie činností zameraných na podporu podnikov EÚ na tretích trhoch; víta skutočnosť, že navrhované zdroje pre COSME a nástroj partnerstva by mali umožniť pre celý rad aktivít na podporu internacionalizácie MSP, a pripomína význam konečne vykonávanej koordinačnej platformy pre MSP od roku 2014;

7.   so záujmom berie na vedomie, že nástroj partnerstva bude financovať rozšírenie obchodných centier EÚ v Ázii po dôkladnom prehodnotení existujúcich štruktúr v Číne a Indii a vytvorenie obchodných centier v Južnej Amerike; domnieva sa, že toto obnovené financovanie znamená, že Komisia zohľadní všetky poznatky získané z prvých skúseností s obchodnými centrami, pokiaľ ide o oslovovanie malých a stredných podnikov, ich dopĺňanie sa s existujúcimi verejnými a súkromnými štruktúrami EÚ a členských štátov a udržateľnosť týchto projektov;

8.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že prostriedky predtým dostupné v rámci Prípravnej akcie — Príležitosti na internacionalizáciu malých a stredných podnikov (MSP) sa rozdelili do rôznych riadkov, a to v čase hospodárskej krízy, keď je medzinárodný obchod pre MSP jedinou cestou, ako ju prekonať;

9.   domnieva sa, že zníženie ročného stropu pre možné využitie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na roky 2014 – 2020 by mohlo ovplyvniť jeho účinnosť, najmä ak sa rozsah príjemcov EGF rozšíril v očakávaní možných negatívnych sociálnych vplyvov budúcej liberalizácie obchodu zo strany Únie;

10.  podporuje predĺženie prípravnej akcie „Inovatívni podnikatelia Euromed-u za zmenu“ o tretí rok, t. j. do roku 2014 pod podmienkou, že finančné prostriedky sa použijú na podporu udržateľného hospodárskeho rozvoja, prehĺbenie regionálnej spolupráce, zníženie miery nezamestnanosti a zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva ako celku;

11.  považuje za nevyhnutné vytvoriť osobitné fondy ako súčasť medzinárodných colných nástrojov s cieľom bojovať proti falšovaniu a pirátstvu, čo je rastúci problém, ktorý ohrozuje zákonný obchod, zdravie spotrebiteľov a investície podnikateľov;

12.  považuje za potrebné zvýšiť sumu vyčlenenú MOP na presadzovanie lepších pracovných noriem, ktoré sa požadujú v obchodných dohodách s tretími krajinami, čo je kľúčový prvok na zabezpečenie toho, aby obchod prinášal ľuďom prosperitu;

13.  vyjadruje znepokojenie nad schopnosťou Parlamentu a občianskej spoločnosti zodpovedajúcim spôsobom sledovať rastúcu zložitosť a šírenie dvojstranných obchodných rokovaní EÚ, a preto zdôrazňuje potrebu zriadiť pilotný projekt na vytvorenie zastrešujúcej organizácie (Trade Watch), ktorý by systematicky zhromažďoval spoločne všetky nezávislé analytické poznatky, ktoré poslanci potrebujú na uplatňovanie výsady Parlamentu udeliť rýchly a informovaný súhlas s obchodnými zmluvami EÚ; domnieva sa, že toto je teraz obzvlášť dôležité, aby Parlament mohol sledovať rokovania medzi EÚ a USA o dohode, ktorá bude jednou z najvýznamnejších obchodných dohôd vo svete s mnohými dôsledkami pre všetky odvetvia a ktorá si preto vyžaduje verejnú kontrolu;

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

5.9.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, George Sabin Cutaş, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Franck Proust, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Salvatore Iacolino, Jörg Leichtfried, Emma McClarkin, Miloslav Ransdorf, Marietje Schaake

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Ingeborg Gräßle, Elisabeth Jeggle, Lena Kolarska-Bobińska

STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (3.10.2013)

pre Výbor pre rozpočet

o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014
(13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jens Geier

NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.  keďže v situácii obmedzovania zdrojov v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy by mali orgány Európskej únie a členské štáty plne spolupracovať, aby bol všeobecný rozpočet Európskej únie účinne plnený, a zabezpečiť jeho náležitú ochranu prostredníctvom preventívnych a nápravných opatrení;

B.   keďže jedným z hlavných cieľov návrhu rozpočtu na rok 2014 je urýchliť stratégiu Európa 2020 pre inteligentné, udržateľné a inkluzívne hospodárstvo zabezpečujúce vysokú mieru zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti;

C.  keďže dialóg medzi Parlamentom a Komisiou podľa článku 318 ZFEÚ by mal podporovať kultúru výkonnosti v rámci Komisie;

1.   konštatuje, že kumulované vykonávanie finančných opráv za predchádzajúce roky, ktoré uložila Komisia členským štátom, ktoré nezavádzajú spoľahlivé systémy a spätné získavanie prostriedkov vo všetkých oblastiach politiky, predstavuje v roku 2012 približne 4,5 miliardy EUR (v roku 2011 1,8 miliardy EUR)[1];

2.   upozorňuje, že výrazný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom je možné vysvetliť najmä účtovnou závierkou programu EFRR za obdobie 2000 – 2006 a následnými finančnými opravami;

3.   žiada Komisiu, aby jasne uviedla, ktoré sumy získané v roku 2012 boli zapísané do účtov Únie ako príjmy alebo boli odpísané, a do akej miery môžu finančné opravy a spätne získané prostriedky, o ktorých sa rozhodlo v roku 2012, ovplyvniť potreby platieb rozpočtu na rok 2013 a rozpočtu na rok 2014;

4.   pripomína, že oznámenie Európskemu parlamentu,[2] ktoré Komisia prvýkrát prijala v septembri 2013 s cieľom zverejniť užívateľsky prístupným spôsobom všetky sumy v nominálnych hodnotách, ktoré sa jej v priebehu predchádzajúceho roka vrátili vďaka finančným opravám a spätnému získavaniu prostriedkov, predstavuje prioritnú činnosť požadovanú Parlamentnom; domnieva sa, že toto oznámenie by malo tiež uvádzať, do akej miery finančné opravy a spätné získavanie prostriedkov ovplyvňujú príjmovú a výdavkovú stranu rozpočtu;

5.   zdôrazňuje, že spätne získané sumy sú vnímané ako príjmy, ktoré by mali ostať v rozpočte Únie a tým prispieť k stabilizácii rozpočtu; zdôrazňuje, že to prináša jasné posolstvo a podnet pre členské štáty na zlepšenie ich systémov riadenia a kontroly; vyjadruje poľutovanie nad tým, že zatiaľ čo približne 80 % rozpočtu v skutočnosti plnia členské štáty, u väčšiny členských štátov neexistuje jasný záväzok vydať vyhlásenie členského štátu, ktoré potvrdzuje, že finančné prostriedky sú vynakladané efektívne;

6    žiada, aby ho Komisia informovala o všetkých sumách prijatých v priebehu roka 2013 na základe dohôd s hlavnými tabakovými spoločnosťami vrátane penále stanoveného v dohodách a pokút od spoločností, ktoré porušujú pravidlá a nariadenia EÚ, a to vrátane celkovej sumy, ktorá bola pridelená do rozpočtu Únie;

7.   víta programové vyhlásenia o operačných výdavkoch pripojené k návrhu rozpočtu na rok 2014, ktorý okrem číselných údajov týkajúcich sa programu obsahuje aj informácie o pridanej hodnote EÚ, príspevku k stratégii Európa 2020 (hlavné ciele a hlavné iniciatívy), ako aj všeobecné a osobitné ciele podporované ukazovateľmi a cieľmi; konštatuje, že je to prvý krok smerom k odporúčaniam, ktoré vyjadril Výbor pre kontrolu rozpočtu po preskúmaní absolutória udeleného Komisii za rok 2011;

8.   pripomína najmä to, že Parlament vo svojom uznesení k rozhodnutiu o udelení absolutória Komisii za rok 2011 vyzval Komisiu, aby vybudovala novú kultúru výkonnosti, aby pred zhodnotením rôznych oblastí politík a programov v polovici obdobia jednoznačne definovala európsku pridanú hodnotu a aby sa v rámci oddielu venovaného vnútorným politikám hodnotiacej správy podľa článku 318 ZFEÚ tiež zamerala na stratégiu Európa 2020 reprezentujúcu hospodársku a sociálnu politiku Únie, pričom by mala klásť dôraz na pokrok dosiahnutý pri plnení hlavných iniciatív;

9.   víta dosiahnutú dohodu o novej medziinštitucionálnej dohode o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení k viacročnému finančnému rámcu na obdobie 2014 – 2020 so zreteľom na hodnotiacu správu podľa článku 318 ZFEÚ, v ktorej sa uvádza, že Komisia rozlišuje vnútorné politiky, ktoré sú zamerané na stratégiu Európa 2020, od vonkajších politík a použije viac informácií týkajúcich sa výkonnosti vrátane výsledkov auditu výkonnosti, aby posúdila financie Únie na základe dosiahnutých výsledkov;

10.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že rozpočet na rok 2014 zvýši nesplatené záväzky o očakávanú sumu 6 miliárd EUR[3]; vyzýva Komisiu a Radu, aby zohľadnili stále sa zvyšujúcu sumu nesplatených záväzkov a predložili opatrenia na zníženie sumy nesplatených záväzkov.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

2.10.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

12

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Crescenzio Rivellini

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Philip Bradbourn, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Barbara Weiler

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Wolf Klinz, Gesine Meissner

  • [1]             Pozri oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov z 5. júna 2013: Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia za rok 2012, (COM(2013)0323).
    2              Tamtiež.
  • [2]             Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu: Ochrana rozpočtu Európskej únie do konca roku 2012 (COM(2013)0682 final/2).
  • [3]  Porovnaj pracovný dokument BUDG_DT(2013)510689 o nesplatených záväzkoch na rok 2013 a metód kalkulácie.

STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (5.9.2013)

pre Výbor pre rozpočet

k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely
(2013/2145(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Sven Giegold

NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  konštatuje, že aj keď Európu naďalej sužuje hospodárska a finančná kríza, začínajú sa pomaly prejavovať prísne úsporné opatrenia a odvážne reformné kroky členských štátov; zvýšenie rozpočtu Únie nie je potrebné; s hlbokým znepokojením konštatuje, že hospodárska a finančná kríza naďalej sužuje Európu; vzhľadom na skutočnosť, že súčasné úsporné opatrenia vo viacerých členských štátoch vedú k hospodárskemu poklesu, prvky rozpočtu EÚ, ktoré podporujú hospodársky rozvoj a zamestnanosť, treba zvýšiť, lepšie zacieliť a účinnejšie využívať, aby sa EÚ mohla pevnejšie stabilizovať voči cyklickým vplyvom;

2.  zdôrazňuje, že zatiaľ čo by sa malo usilovať o vyššiu efektívnosť vo všetkých častiach rozpočtu EÚ, úspory by sa mali sústrediť v rozpočtových riadkoch, ktoré málo prispievajú k plneniu cieľov EÚ 2020, vrátane budúcich investícií, výskumu, inovácií, odbornej prípravy, vytvárania pracovných miest, boja proti chudobe a udržateľného rozvoja; vyjadruje preto znepokojenie nad návrhom Komisie na zníženie platobných rozpočtových prostriedkov o 9,3 % pre okruh 1a Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť;

3.  pripomína, že EP vo svojom uznesení zo 7. februára 2013 o výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2011 zdôraznil, že „ďalšie zvýšenie tohto kapitálu by výrazne prospelo rastu Únie v súvislosti s jej potrebou hospodárskeho rastu“;

4.  uznáva, že Európsky parlament dôrazne podporoval vytvorenie európskych orgánov dohľadu a domnieva sa, že orgány sú kľúčovými aktérmi na vytvorenie stabilnejších a bezpečnejších finančných trhov; Európska únia potrebuje silnejší a lepšie koordinovaný dohľad na európskej úrovni;

5.  zdôrazňuje dodatočné úlohy, ktoré už boli delegované na európske orgány dohľadu, ako aj budúce úlohy plánované v legislatívnych návrhoch, ktoré ešte musia byť schválené, ktoré si budú vyžadovať primerané zvýšenie rozpočtu, aby mohli uspokojivo vykonávať úlohu dohľadu; pripomína svoju pozíciu, že európske orgány dohľadu potrebujú samostatné rozpočtové riadky a mali by sa stať finančne nezávislými od orgánov členských štátov;

6.  dospieva k záveru, že financovanie európskych orgánov dohľadu so zmiešaným usporiadaním financovania je nepružné, spôsobuje administratívnu záťaž a ohrozuje nezávislosť agentúry;

7.  je toho názoru, že zamestnanci európskych orgánov dohľadu, ktorí sú financovaní z poplatkov za dohľad, ktoré vyberajú európske orgány dohľadu v priemysle, nemajú byť pri určovaní celkového počtu zamestnancov tejto inštitúcie zohľadňovaní;

8.  žiada Komisiu, aby posúdila možnosti nového dlhodobého financovania európskych orgánov dohľadu, ktoré by zabezpečilo ich nezávislosť pri najbližšom hodnotení pracovného a finančného usporiadania agentúr; Komisia predloží hodnotenie agentúr do 2. januára 2014;

9.  víta rozvíjajúcu sa nezávislú expertízu a budovanie kapacít, pokiaľ ide o reguláciu finančných trhov, čo si na účely pokračovania a konsolidácie vyžaduje ďalšie financovanie zo strany EÚ;

10. vzhľadom na potrebu väčšieho počtu, lepších a rýchlo vypracovaných európskych štatistík podporuje skutočnosť, že Eurostat posilní svoj rozpočet zvýšením poplatkov;

11. zdôrazňuje, že na to aby bol boj proti jurisdikciám umožňujúcim utajovanie informácií a cezhraničným daňovým únikom úspešný, treba posilniť rozpočtové prostriedky v oblasti medzinárodného riadenia a spolupráce v daňovej oblasti; pripomína, že investície v tejto oblasti prinesú dodatočné príjmy pre členské štáty aj Európsku úniu;

12. upozorňuje, že na program Prince – Správa o hospodárskej a menovej únii vrátane eura sa vynakladajú významné prostriedky a že by sa malo počítať s ich znížením;

13. zdôrazňuje, že program Únie na podporu špecifických činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu na obdobie 2014 – 2020, ako ho navrhuje Európska komisia, si predtým, ako ho spoluzákonodarcovia príjmu, vyžaduje zmeny, a to najmä čo sa týka transparentnosti a zodpovednosti; považuje preto za dôležité umiestniť návrhy súm do rezervy a preskúmať možnosť znížiť plánované rozpočtové prostriedky a prechod na krátkodobejší záväzok financovania.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

5.9.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

12

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Sari Essayah, Ashley Fox, Danuta Jazłowiecka, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Sirpa Pietikäinen, Andreas Schwab, Emilie Turunen

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Falbr, Stephen Hughes

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (6.9.2013)

pre Výbor pre rozpočet

k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely
(2013/2145(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Csaba Őry

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.   zdôrazňuje, že návrh rozpočtu na rok 2014 so 142,01 miliardy EUR v záväzkoch a 135,9 miliardy EUR v platbách je o 6 % nižší ako rozpočet na rok 2013; zdôrazňuje, že aj napriek škrtom záväzky v oblasti konkurencieschopnosti, rastu a zamestnanosti vzrástli o 3,3 %; vyjadruje však poľutovanie nad znížením o 13,1 % v kategórii 1b;

2.   zdôrazňuje, že je potrebný zodpovedajúci VFR, ktorý umožní dosiahnuť sociálne ciele a ciele v oblasti zamestnanosti v súlade so stratégiou Európa 2020;

3.  víta skutočnosť, že prostriedky dostupné vo VFR pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí budú poskytnuté prednostne už v prvých 2 rokoch s cieľom bojovať proti nezamestnanosti mladých; vyzýva preto členské štáty, aby čerpali dostupné finančné prostriedky na tento nástroj efektívne a rýchlo, a očakáva od členských štátov nebyrokratické programy na boj proti nezamestnanosti mladých čo najskôr;

4.   vyzýva Komisiu, aby vysvetlila, ako sa použijú rozpočtové prostriedky určené na riešenie problému nezamestnanosti mladých, aké sumy budú priamo určené na záruku pre mladých ľudí a aká metóda sa použije na ročné rozpätia na tento účel, ako sa dohodlo vo VFR;

5.   víta skutočnosť, že rozpočtový riadok EGF zahŕňa platobné rozpočtové prostriedky, aj keď by mali byť vyššie; vyjadruje však sklamanie z ročného stropu stanoveného pre tento fond v dohode o VFR a znovu opakuje svoju požiadavku na zvýšenie ročného stropu na 500 miliónov EUR, keďže časť tejto sumy bude vyčlenená na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí;

6.  zdôrazňuje, že vzhľadom na prudko stúpajúcu nezamestnanosť mladých ľudí sú potrebné nové rozpočtové prostriedky na prípravnú akciu Mládež v pohybe;

7.  zdôrazňuje potrebu vyšších záväzkov na podporu migrantov a vyslaných pracovníkov prostredníctvom prípravnej akcie Informačné centrá pre vyslaných a migrujúcich pracovníkov, ako aj posilnenia opatrení na podporu programov vlastníctva podielov zamestnancami prostredníctvom pilotného projektu v oblasti vlastníctva a účasti zamestnancov;

8.  navrhuje začať pilotný projekt týkajúci sa realizovateľnosti a pridanej hodnoty európskeho systému dávok v nezamestnanosti, ktorý by sa mohol stať kľúčovou súčasťou sociálneho rozmeru HMÚ;

9.  navrhuje zlepšiť sociálnu konvergenciu a súdržnosť prostredníctvom pilotného projektu týkajúceho sa sociálnej značky a pilotného projektu týkajúceho sa dozorného orgánu pre diskrimináciu, ako aj rozvoja siete MVO na ochranu a presadzovanie práv osôb so zdravotným postihnutím;

10. požaduje posilnenie podpory pre os EURES v rámci EaSI s cieľom zabezpečiť jednoduchší prístup k voľným pracovným miestam v iných krajinách pre nezamestnaných mladých ľudí a poradenstvo pre mobilných pracovníkov a zamestnávateľov prostredníctvom cezhraničných partnerstiev;

11. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť finančnú podporu pre os mikrofinancovania a sociálneho podnikania v rámci EaSI, najmä pre malé a stredné podniky, s cieľom poskytnúť ľuďom príležitosť vstúpiť na trh práce a tým prispieť k hospodárskemu rastu;

12. zdôrazňuje, že za riešenie chudoby v členských štátoch a regiónoch sú v prvom zodpovedné členské štáty, pričom treba uznať dôležitosť činností na úrovni EÚ ako prejavu politickej solidarity a spôsobu preukázania vedúcej úlohy a najlepších postupov v súvislosti so zvýšenými mierami chudoby; preto víta intenzívnejšiu a väčšiu finančnú podporu pre Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby a pre časť Európskeho sociálneho fondu, ktorá sa týka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

5.9.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Malika Benarab-Attou, Richard Howitt, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (9.9.2013)

pre Výbor pre rozpočet

k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely
(2013/2145(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Jutta Haug

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.        berie na vedomie politickú dohodu z 27. júna 2013 o viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2014 – 2020, ktorá umožní pokračovanie financovania politík so zameraním na nové priority s cieľom dosiahnuť ciele stratégie EÚ 2020; konštatuje, že VFR zahŕňa významnú mieru flexibility, ktorá umožní maximálne využitie prostriedkov, ktorých úroveň členské štáty v porovnaní s pôvodným návrhom Komisie výrazne znížili; je presvedčený, že vysoká úroveň ochrany životného prostredia v Európskej únii, zdravie ako predpoklad ekonomickej prosperity, bezpečnosť potravín a krmív a mechanizmy, ktoré pomáhajú chrániť proti prírodným a človekom spôsobeným katastrofám sú základné hodnoty pre všetkých európskych občanov;

2.        zdôrazňuje, že VFR je plán výdavkov, ktorý je finančným vyjadrením priorít Únie; nie je to sedemročný rozpočet, ale základ pre ročný rozpočtový postup; stanovuje maximálne ročné sumy, ktoré môže Únia vynaložiť v rôznych politických oblastiach; stanovuje teda politický, ako aj rozpočtový rámec v prospech 500 miliónov Európanov;

3.        zdôrazňuje, že Európe treba pomôcť zotaviť sa z krízy; cieľom plánu výdavkov je podporiť ekologické poľnohospodárstvo a vybudovať Európu, ktorá bude ohľaduplnejšia k životnému prostrediu; očakáva sa, že výdavky na politiky spojené s klímou budú v období 2014 až 2020 predstavovať až 20 %;

4.        je si plne vedomý, že tieto politiky a nástroje financovania v pôsobnosti tohto výboru sú malé a nedostáva sa im toľko pozornosti ako iným programom a fondom; preto varuje, že nemôže akceptovať akékoľvek ďalšie zníženie financovania programov a rozpočtových riadkov, keďže jeho vplyv by bol neprijateľný; vyzýva najmä členské štáty a regióny, aby vnímali vykonávanie environmentálnych a z hľadiska klímy šetrných politík, akcií a projektov ako šancu podporovať rast, a nie ako bremeno;

5.        vo všeobecnej rovine upozorňuje na návrh rozpočtu na rok 2014, v ktorom sa navrhuje 142 467,6 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, čo predstavuje pokles o 6 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2013; ďalej zdôrazňuje, že ako platobné rozpočtové prostriedky je navrhnutých 136 065,8 milióna EUR, čo predstavuje pokles o 5,8 % oproti roku 2013; ďalej zdôrazňuje, že len 10 700 miliónov EUR zo sumy platieb je určených na pokrytie záväzkov z nových programov a 70 700 miliónov EUR je určených na úhradu nesplatených záväzkov;

6.        berie na vedomie pozíciu Rady k návrhu rozpočtu na rok 2014 so sumou 142 226,9 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 135 004,6 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, čo znamená ešte väčšie zníženie v porovnaní s pôvodným návrhom Komisie;

7.        vyjadruje obavy, že v prípade nedostatku platieb môže Komisia rozhodnúť, že nebude využívať viazané rozpočtové prostriedky v plnom rozsahu, čo by bolo v rozpore s opakovaným záväzkom Parlamentu v oblastiach životného prostredia, zdravia a bezpečnosti potravín a krmív; okrem toho dochádza k záveru, že nedostatok platieb poškodí povesť Únie, ak príjemcovia v rámci jednotlivých programov nedostanú zaplatené;

8.        berie na vedomie, že väčšina programov sa ukončí 31. decembra 2013 (napríklad finančný nástroj civilnej ochrany, LIFE a program zdravia); nalieha na prijatie nových právnych základov v rámci bežného legislatívneho postupu ešte pred začiatkom roku 2014, aby sa zabezpečilo financovanie pre milióny príjemcov v Únii; zdôrazňuje, že právne základy sa musia dovtedy dokončiť;

9.        konštatuje, že program LIFE predstavuje 0,28 % z celkového návrhu rozpočtu na rok 2014 a tvorí 0,68 % okruhu 2 (v záväzkoch); poukazuje na to, že zvýšenie financovania programu LIFE v porovnaní s rokom 2013 je potrebné vnímať v kontext rozšíreného rozsahu programu, ktorý zahŕňa všetky činnosti súvisiace so zmenou klímy; v tejto súvislosti uznáva, že hlava 34 bola vytvorená výhradne v rámci zodpovednosti GR CLIMA;

10.      je znepokojený návrhom Rady znížiť platby spojené s činnosťami v oblasti životného prostredia a klímy o 10,7 mil. EUR v porovnaní s minulým, súčasným alebo očakávaným plnením rozpočtu; nebude akceptovať tieto škrty v platbách, keďže plnenie rozpočtu v tejto oblasti politiky bolo vždy veľmi uspokojivé; považuje preto argument Rady za slabý a jej prístup za čisto aritmetické cvičenie v záujme celkového zníženia platobných rozpočtových prostriedkov;

11.      podporuje zviditeľnenie regiónov Európe, ktoré majú integrovaný a ku klíme šetrný prístup k doprave, životnému prostrediu, energetike a odpadu; navrhuje udeľovanie ceny Komisie každých päť rokov tým regiónom, ktoré plnia ciele, aby sa ocenilo ich úsilie; vyzýva Komisiu, aby predložila prvý návrh ceny do konca roku 2013;

12.      domnieva sa, že program verejného zdravia s podielom 0,04 % v záväzkoch v návrhu rozpočtu na rok 2014 plne neodráža význam zdravia ako hodnoty samej osebe a ako predpokladu k podpore rastu aj vo vzťahu k cezhraničným hrozbám pre zdravie;

13.      pripomína, že Horizont 2020 prispeje k cieľom v oblasti pôsobnosti tohto výboru s výskumnými projektmi v oblasti klímy, zdravia a životného prostredia; potvrdzuje svoj záväzok sledovať súlad projektov s príslušnými cieľmi a pokrok pri ich realizácii;

14.      považuje za potrebné spomenúť, že príslušné podiely v okruhoch 2 a 3 v návrhu rozpočtu na rok 2014 alebo zvýšenia či zníženia súm v uvedených príslušných okruhoch Komisiou a Radou počas rokovaní o VFR musia byť považované za eskamotérstvo, keďže napríklad kapitola 17 04 „Bezpečnosť potravín a krmív, zdravie zvierat, dobré životné podmienky zvierat a zdravie rastlín“ bola presunutá z okruhu 2 do okruhu 3;

15.      zdôrazňuje úspešné vykonávanie programov Únie alebo ich častí výkonnými agentúrami; poukazuje na to, že v budúcnosti nielenže bude vykonávanie programu Zdravie zodpovednosťou Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov (EAHC), ale okrem toho aj časti nového programu LIFE by mali byť vykonávané Výkonným orgánom pre konkurencieschopnosť a inovácie (EACI); zdôrazňuje však, že delegovanie právomocí a vysielanie pracovníkov z Komisie do výkonných agentúr sú hradené z operačných rozpočtových prostriedkov programov, pričom zároveň znižujú administratívne povinnosti Komisie;

16.      zdôrazňuje, že pilotné projekty a prípravné akcie sú cenným nástrojom na iniciovanie nových aktivít a politík; pripomína, že niekoľko myšlienok tohto výboru bolo v minulosti úspešne vykonaných; preto bude naďalej využívať tieto nástroje; podporuje plné využitie rezerv dostupných v každom okruhu;

17.      domnieva sa, že decentralizované agentúry musia niesť svoj spravodlivý podiel na úsporách nákladov tak, ako ostatné inštitúcie; konštatuje, že posilnená spolupráca medzi agentúrami a kontinuálny záväzok k zvyšovaniu efektívnosti už viedli k lepšiemu vynakladaniu a využívaniu finančných prostriedkov; je však vážne znepokojený prístupom Komisie k decentralizovaným agentúram, keďže škrty, ktoré im vnútila, a to najmä v oblasti ľudských zdrojov, sú nespravodlivé a neprimerané v porovnaní s ostatnými inštitúciami Únie; nebude tolerovať, že nárast počtu zamestnancov v niektorých agentúrach alebo v novozriadených agentúrach sa musí vykompenzovať v iných agentúrach, aby došlo k celkovému zníženiu počtu zamestnancov o 2 % za všetky agentúry, zatiaľ čo napríklad Komisia (vrátane Chorvátska) navrhuje pre seba pokles iba o 0,1 %; je odhodlaný vrátiť sa k riadnemu hodnoteniu príslušných potrieb každej agentúry prípad od prípadu;

18.      zvráti pozíciu Rady, ktorá chce znížiť rozpočty agentúr v oblasti zodpovednosti tohto výboru o 2 051 898 EUR; považuje odôvodnenie Rady, že zníženie bude zodpovedať úprave platov za roky 2011 a 2012 za zámienku, lebo Rada tieto agentúry považuje za administratívnu záťaž;

19.      berie na vedomie, že Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb a Európska environmentálna agentúra majú veľmi stabilné štruktúry a v súčasnosti nečelia väčším dodatočným úlohám a v súlade s prístupom Komisie čelia škrtom v oblasti personálu vo výške 2 %;

20.      je si vedomý toho, že prostredníctvom revízie nariadenia REACH sa plánuje pridelenie radu nových úloh, napríklad v oblastiach zvýšenej podpory MSP alebo identifikácie chemických látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, Európskej chemickej agentúre (ECHA); obáv sa, že návrh rozpočtu na rok 2014 predpokladá pre činnosti v oblasti nariadení REACH a CLP zníženie počtu zamestnancov ešte viac ako o 2 % (čo zodpovedá zníženiu o 10 miest); ďalej konštatuje, že v rozpore s oznámením Komisie o zaplatení plnej dotácie pre agentúru ako príspevku pre európsku školu typu II z okruhu 5 sa táto zásada nevzťahuje na činnosti v rámci nariadení REACH a CLP, takže za zaplatenie zostala zodpovedná samotná agentúra; domnieva sa, že tento prístup nie je akceptovateľný, keďže ECHA nemá možnosť zohľadniť tieto náklady v príslušnom nariadení o poplatkoch;

21.      berie na vedomie dodatočné požiadavky predložené Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), ako je posudzovanie rizík pre životné prostredie, v reakcii na dopyt verejnosti po väčšej transparentnosti a zaistení nezávislosti vydávaných stanovísk; má informácie, že EFSA mal v pláne internalizovať niektoré odborné znalosti, aby zaistil čo najlepšiu mieru nezávislosti, ale musel sa týchto plánov vzdať z dôvodu poklesu počtu zamestnancov o 7 namiesto akceptovateľného poklesu o 4;

22.      zdôrazňuje, že Európska agentúra pre lieky je jednou z agentúr orientovaných na priemysel, ktorá v posledných troch rokoch nedostala ani jedno dodatočné pracovné miesto na vykonávanie právnych predpisov v oblasti farmakovigilancie, čo viedlo k spomaleniu vo vybavovaní spisov; neakceptuje prístup Komisie k tejto problematike ani uplatnenie plánovaného zníženia o 2 % (čo zodpovedá zníženiu počtu pracovných miest o 12) na všetkých zamestnancov agentúry, ak 5/6 zamestnancov je financovaných z poplatkov;

23.      vo všeobecnosti nie je presvedčený, že externalizácia služieb zameraná na redukciu počtu zamestnancov v plánoch pracovných miest bude nákladovo efektívnejšia z dlhodobého hľadiska, keďže dodávatelia služieb potrebujú dohľad a usmernenia a zároveň sa snažia o zisk.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

5.9.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

4

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Jo Leinen, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Dubravka Šuica, Sabine Wils

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mark Demesmaeker, José Manuel Fernandes, Julie Girling, Jutta Haug, Marusya Lyubcheva, Michèle Rivasi, Christel Schaldemose, Renate Sommer, Vladimir Urutchev

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Ashley Fox

STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (27.9.2013)

pre Výbor pre rozpočet

k pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014
(13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Reinhard Bütikofer

NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  upozorňuje, že Parlament ešte nedal súhlas s nariadením o novom VFR a že Komisia by najprv mala vypracovať návrh rozpočtu na rok 2014 na základe vlastného návrhu VFR na roky 2014 – 2020;

2.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Rada o 38 miliárd EUR znížila prostriedky v okruhu 1a, v rámci ktorého sa financujú hlavné politiky EÚ v oblasti inovácie, výskumu, infraštruktúry, MSP, mládeže a vzdelávania, ktoré sú potrebné na riešenie súčasnej hospodárskej krízy a významných spoločenských problémov; zdôrazňuje, že by sa mali schváliť rozpočtové prostriedky v okruhu 1a, čo by mohlo pomôcť vykonávať prioritné politiky EÚ v oblastiach, ako sú: opatrenia na boj proti nezamestnanosti, priemyselná politika EÚ, výskum a inovácia a energetika;

3.  rád by poznal približnú výšku nepoužitých platobných rozpočtových prostriedkov z obdobia v rokoch 2007 – 2013, najmä z posledného roka 2013 a v záujme toho žiada Komisiu, aby sprístupnila finančný výkaz o miere čerpania platobných rozpočtových prostriedkov v rámci súčasných finančných perspektív za obdobie 2007 – 2013 a uviedla výšku poskytnutých a viazaných súm v období 2007 – 2012, schodok v čerpaní, sumy, ktoré sa ešte majú zaviazať a všetky finančné informácie o použití platobných rozpočtových prostriedkov;

4.  vyzýva rozpočtové orgány, aby stanovili maximálnu možnú flexibilitu na nasmerovanie nevyužitých ročných rozpočtových prostriedkov na programy v rámci okruhu 1a, najmä Horizont 2020, COSME a nástroj Spájame Európu;

5.  je dôrazne proti akémukoľvek pokusu o pokrytie potrebných zdrojov prostredníctvom presunu prostriedkov z okruhu 1a pre prípad neschopnosti v budúcnosti uhradiť všetky nevyplatené žiadostí o platby v príslušnom finančnom roku v rámci budúceho VFR;

6.  pripomína Rade jej vyhlásenie, podľa ktorého financovanie programu Horizont 2020 musí predstavovať skutočný nárast v porovnaní s úrovňou v roku 2013; preto požaduje vyčlenenie väčšieho objemu prostriedkov na program Horizont 2020 a je dôrazne proti akémukoľvek návrhu stropov na rok 2014 pod úrovňou z roku 2013; vyzýva Komisiu, aby vytvorila osobitný rozpočet pre nástroj MSP a osobitné rozpočtové riadky pre programy Veda v spoločnosti a Rozširovanie účasti, ako aj pre pokračovanie programov Ekologická inovácia a Inteligentná energia – Európa, ktoré patria do rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP);

7.  požaduje vyčlenenie jedného rozpočtu pre Európsky inovačný a technologický inštitút s cieľom poskytnúť zainteresovaným stranám v znalostných a inovačných spoločenstvách stabilný a predvídateľný rámec na uskutočňovanie investícií;

8.  požaduje vyčlenenie väčšieho objemu prostriedkov pre Európsky inovačný a technologický inštitút s cieľom dosiahnuť kritický objem potrebný na zriadenie nových plánovaných znalostných a inovačných spoločenstiev;

9.  domnieva sa, že nástroj Spájame Európu zohráva dôležitú úlohu v hospodárskej obnove EÚ; požaduje vyšší podiel finančných zdrojov pre tento finančný nástroj v záujme zabezpečenia pákového účinku s inými verejnými a súkromnými investíciami; požaduje najmä zameranie na projektové dlhopisy v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a infraštruktúry informačných a komunikačných technológií a vyčlenenie dostatočných prostriedkov na inteligentné siete, a to najmä so zreteľom na možné synergie so sektorom informačných a komunikačných technológií;

10. zdôrazňuje potrebu riešiť problémy, pred ktorými stoja MSP, prostredníctvom ambiciózneho programu COSME; domnieva sa, že úroveň financovania navrhnutá v súčasnosti je nedostatočná a opakuje pozíciu Parlamentu, podľa ktorej je potrebné zdvojnásobenie sumy vyčlenenej na program počas obdobia VFR; vzhľadom na obzvlášť ťažkú situáciu, pokiaľ ide o prístup k finančným prostriedkom, požaduje pridelenie aspoň 60 % rozpočtu programu COSME na najúčinnejšie finančné nástroje; trvá na tom, že VFR by mal aj naďalej zabezpečovať prostriedky pre programy mikrofinancovania (ako sú Európsky nástroj mikrofinancovania Progress a program JASMINE); okrem toho požaduje, aby sa posilnila prepojenosť jestvujúcich a budúcich nástrojov na podporu podnikania, napríklad v prípade európskeho sociálneho fondu, fondu na prispôsobenie sa globalizácii, záruk pre mladých a Erasmus pre mladých podnikateľov, aby sa na národnej a miestnej úrovni vytvorili stimuly a súčinnosť;

11. trvá na tom, že hlavné projekty infraštruktúry EÚ (ako je Galileo, ITER a Copernicus) sa musia financovať nad rámec stropov rozpočtu VFR, tak aby členské štáty mohli v prípade potreby uvoľniť dodatočné rozpočtové prostriedky, a trvá na tom, že financovanie a úspešné vykonávanie ďalších programov EÚ by nemalo byť ohrozené možnými prekročeniami nákladov týchto rozsiahlych projektov;

12. domnieva sa, že v záujme plnenia stratégie Európa 2020 je potrebné lepšie riadenie a koordinácia vynakladania prostriedkov medzi Úniou, členskými štátmi a regiónmi; požaduje, aby sa existujúce zdroje Únie využívali optimálne s dôrazom na pridanú hodnotu Únie, účinné zefektívnenie postupov a pákové účinky spolu s primeraným a urýchleným vykonávaním v členských štátoch; žiada, aby sa v rámci procesu európsky semester monitorovali investície do výskumu, inovácie, priemyselnej politiky, MSP, energetickej a IKT infraštruktúry.

Odôvodnenie

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ďalej len Výbor ITRE) vyjadril svoje priority v návrhu rozpočtu EÚ na rok 2014 vo svojom stanovisku z 20. júna 2013 k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2014 a tieto priority platia aj pokiaľ ide o stanovisko výboru ITRE k rozpočtovým riadkom. Výsledok hlasovania o mandáte k rozpočtovému trialógu je pripojený k tomuto odôvodneniu.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k rozpočtovým riadkom, v ktorých Rada vykonala zmeny, prijal výbor ITRE na svojej schôdzi dňa 2. septembra 2013. Pozícia Rady z 18. júla 2013 sa týkala niektorých rozpočtových riadkov patriacich do pôsobnosti výboru ITRE, keďže pozícia predpokladá celkové zníženie záväzkov o 240,68 milióna EUR a platieb o 1,06 miliardy EUR v porovnaní s návrhom rozpočtu EÚ na rok 2014, ktorý predložila Komisia.

Pokiaľ ide o okruh 1A predstavuje zníženie navrhované Radou 60 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a týka sa najmä podporných výdavkov programov pre výskum a inováciu vrátane Horizontu 2020, COSME pre MSP a podniky a Nástroja na prepojenie Európy. Zníženie prostriedkov na platby v rámci okruhu 1A predstavuje 426,5 milióna EUR, z čoho 154 miliónov EUR sa týka veľkých projektov v oblasti infraštruktúry, 120,7 milióna EUR programu Horizont 2020, 86,9 milióna EUR Nástroja na prepojenie Európy a 61,3 milióna EUR iných programov.

Tento návrh je pre výbor ITRE neprijateľný a nezlučuje sa so závermi Rady z marca 2013, v ktorých sa Rada zaviazala zachovať reálne zvýšenie prostriedkov na programy zamerané na výskum a inovácie v porovnaní s úrovňou roku 2013 a výraznejšie podporiť malé a stredné podniky. Tiež to nie je v súlade s dohodou dosiahnutou s Parlamentom pri rokovaniach o viacročnom finančnom rámci na obdobie 2014 – 2020, v rámci ktorej sa dohodlo, že na programy COSME a Horizont 2020 budú v roku 2014 vopred poskytnuté prostriedky.

Vzhľadom na tieto skutočnosti hlasoval výbor ITRE za obnovenie návrhu rozpočtu podľa návrhu Komisie, ktorý sa týka činností v rámci programov okruhu 1A, v ktorých Rada vykonala škrty.

Okrem toho výbor ITRE tiež podporil návrh spravodajcu použiť rezervy v rámci okruhu 1A (125,9 milióna EUR) a prostriedky plánované v rámci nástroja flexibility (471 miliónov EUR) na zvýšenie prostriedkov pre malé a stredné podniky a pre programy zamerané na výskum a inovácie. Patria sem najmä žiadosti o podporu týchto priorít:

· rozpočtový riadok 02 02 01: podpora programu Erasmus pre mladých podnikateľov v rámci programu COSME (+ 20 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a + 6 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch);

· rozpočtový riadok 02 02 02: podpora pre finančné nástroje v rámci programu COSME (+ 60 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a + 40 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch);

· rozpočtový riadok 02 04 02 03: na zvýšenie miery inovácií v rámci MSP (+ 30 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a + 20 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch)

· nový rozpočtový riadok 02 04 02 04 na vytvorenie jediného rozpočtového riadku na zavedenie nástroja pre MSP v rámci programu Horizont 2020, ako sa dohodlo s Radou počas rokovaní o programe Horizont 2020 (+320 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a + 160 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch);

· nový rozpočtový riadok 32 04 03 02 na zabezpečenie pokračovania programu Inteligentná energia – Európa ako samostatného energetického programu v rámci programu Horizont 2020, ako sa dohodlo s Radou počas rokovaní o programe Horizont 2020 (+ 110 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a + 60 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch);

· nový rozpočtový riadok 08 02 04 01 pre vytvorenie programu Veda pre spoločnosť a so spoločnosťou ako prierezového programu v rámci programu Horizont 2020, ako sa dohodlo s Radou počas rokovaní o programe Horizont 2020 (+ 60 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a + 35 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch).

Nakoniec výbor ITRE podporil zvýšenie finančných prostriedkov, ktoré sa majú prideliť na zavedenie širokopásmového pripojenia v oblasti IKT Nástroja na prepojenie Európy.

Pilotné projekty a prípravné akcie

Výbor ITRE posúdil a zhodnotil všetky pilotné projekty a prípravné akcie (PP a PA) navrhnuté poslancami, a prijal tri nové PP a PA, ktorých cieľom je plnenie politických priorít výboru a majú jednoznačný potenciál stať sa budúcimi činnosťami a programami EÚ.

• pilotný projekt Technicko-ekonomické modely pre siete diaľkového vykurovania s viacerými vstupmi (po existujúcom rozpočtovom riadku 07 02 77 25, 2 000 000 EUR), ktorého cieľom je zvýšiť celkovú účinnosť diaľkového vykurovania a chladenia prostredníctvom vývoja novej generácie diaľkového vykurovania a chladenia;

• pilotný projekt REIsearch (Rámec pre výskum, špičkovú kvalitu a inováciu) – Podpora konkurencieschopnosti európskeho výskumného priestoru rozšírením komunikácie medzi výskumnými pracovníkmi, občanmi, priemyslom a tvorcami politík (po existujúcom rozpočtovom riadku 09 03 77 01, 1 200 000 EUR) s cieľom urýchliť plné využívanie intelektuálneho kapitálu Európy v prospech občanov, podnikateľov a vedeckých pracovníkov prostredníctvom nových mediálnych nástrojov a

• prípravná akcia Regionálna stratégia pre región Severného mora (po rozpočtovom riadku 13 03 04, 1 200 000 EUR), ktorej cieľom je analyzovať potenciál rastu tohto regiónu a získané poznatky využiť na preskúmanie prínosu budúcej spoločnej makroregionálnej stratégie pre región Severného mora vzhľadom na skutočnosť, že silný región Severného mora má potenciál fungovať v Európe ako hybná sila rastu a prispieť k cieľom stratégie Európa 2020.

Okrem týchto nových pilotných projektov a prípravných akcií výbor ITRE tiež požadoval, aby sa zachovala výška platobných rozpočtových prostriedkov na existujúcu prípravnú akciu Erasmus pre mladých podnikateľov (existujúci rozpočtový riadok 02 02 77 03, + 665 000 EUR) aspoň na úrovni roku 2013, aby sa zabezpečilo splnenie záväzkov z predchádzajúcich rokov.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

26.9.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

42

0

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elisabetta Gardini, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Bernd Lange, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Hannu Takkula, Hermann Winkler

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Britta Reimers

STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (6.9.2013)

pre Výbor pre rozpočet

k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely
(2013/2145(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Ildikó Gáll-Pelcz,

NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  pripomína, že nedávny hospodársky pokles odhalil na jednotnom trhu viacero nedostatkov a nezrovnalostí, ktoré mali nepriaznivý vplyv na dôveru spotrebiteľov a občanov; uznáva rozpočtové obmedzenia, s ktorými Únia v súčasnosti funguje; žiada, aby záväzky a platby odrážali jasnú pridanú hodnotu a maximálnu efektívnosť riadenia a lepšie využívanie rozpočtu tým, že sa poskytnú adekvátne finančné prostriedky na podporu stratégie pre inteligentný a udržateľný rast;

2.  vyjadruje presvedčenie, že spotrebiteľská politika patrí medzi hlavné priority Európskej únie a že táto skutočnosť by sa mala odrážať aj v rozpočte pre túto oblasť politiky; v tejto súvislosti vyzýva Európsku komisiu, aby venovala všetku potrebnú pozornosť podrobnostiam uvedeným v správe o novom programe európskej spotrebiteľskej politiky (2012/2133 (INI)) na roky 2014 – 2020, ktorú Európsky parlament prijal 11. júna 2013;

3.   nalieha, aby finančné krytie programu Spotrebitelia zodpovedalo sume, ktorú Komisia pôvodne navrhla vo viacročnom finančnom rámci (t. j. 197 miliónov EUR); považuje za potrebné použiť zníženú sumu z rezervy predpokladanej pre okruh 3 viacročného finančného rámca (t. j. 40 mil. EUR počas celého obdobia z celkovej rezervy dostupnej pre okruh 3, 686 900 000 EUR) na financovanie viacjazyčného nástroja pre platformu RSO; pripomína, že na vytvorení tohto viacjazyčného nástroja sa dohodli oba spoluzákonodarcovia a iniciatíva sa prijala aj v legislatívnom uznesení Európskeho parlamentu z 12. marca 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení spotrebiteľských sporov online (RSO); konštatuje, že použitie rezervy určenej na okruh VFR je v súlade s návrhom medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Európskou radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (časť II, bod B, ods. 16);

4.   uznáva dôležitosť Fóra jednotného trhu a žiada rozšírenie prípravnej akcie na rok 2014 (1,2 milióna eur tak na viazané, ako aj na platobné rozpočtové prostriedky); upozorňuje, že toto fórum by malo byť začlenené do prebiehajúcej kampane na úrovni Únie na zvýšenie informovanosti o právach a záujmoch spotrebiteľov;

5.   považuje za dôležité vytvoriť nový pilotný projekt v súvislosti s aplikáciou pre mobilné zariadenia Your Europe Travel (YET) s cieľom poskytnúť všeobecné informácie týkajúce sa cezhraničných otázok v ktoromkoľvek jazyku EÚ prostredníctvom jedného kontaktného miesta a s cieľom pomôcť cestujúcim, ktorí sa stretnú s problémami, keď sú v zahraničí a majú obmedzený prístup k informáciám a poradenským službám (650 tisíc eur na viazané rozpočtové prostriedky a 350 tisíc eur na platobné rozpočtové prostriedky); tento projekt by mal spotrebiteľom poskytnúť praktické informácie a zamerať sa na skutočné, cezhraničné situácie, na témy týkajúce sa cestovania, informácie o vízach, právach cestujúcich a spotrebiteľov, zdravotných kartách, platobných systémoch, dopravných značkách a o európskych spotrebiteľských centrách, ktoré môžu poskytnúť pomoc a poradenstvo v každom členskom štáte EÚ, v Nórsku a na Islande;

6.  víta zvýšenie financovania Nástrojov na riadenie vnútorného trhu (rozpočtový riadok 12 02 02); zdôrazňuje, že mechanizmus SOLVIT sa ukázal ako účinný nástroj pri riešení problémov týkajúcich sa občanov; opätovne potvrdzuje, že podporuje rozpočtový riadok týkajúci sa nástrojov jednotného trhu, domnieva sa, že treba vynaložiť väčšie úsilie o lepšie začlenenie siete SOLVIT do škály asistentských služieb a nástrojov jej presadzovania, ktoré sú k dispozícii na úrovni jednotlivých štátov aj Únie;

7.  domnieva sa, že podpora reálneho hospodárstva by mala byť hlavnou prioritou pre EÚ; naliehavo vyzýva, aby sa maximalizovalo využívanie poskytovanej finančnej podpory zo strany MSP;

8.   upozorňuje, že MSP predstavujú väčšinu produkcie a zamestnanosti v súkromnom sektore a že v súčasnosti sú ich úverové podmienky mimoriadne ťažké, pokiaľ ide o vplyv úverových záruk, kapitálovej primeranosti a zmien v neochote riskovať na poskytovanie úverov MSP; vyzýva preto členské štáty, aby zachovali finančný balík na program COSME a obnovili rozpočtový riadok 02 01 04 01;

9.  uznáva, že je potrebné zachovať vyvážené finančné krytie programu Colníctvo 2013, ktoré by prinajmenšom malo dosiahnuť sumu stanovenú v pôvodnom návrhu Komisie, t.j. 548,08 milióna eur; zdôrazňuje potrebu posilniť pôvodné všeobecné ciele programu, aby sa podporilo fungovanie colnej únie a aby sa prostredníctvom nových špecifických a operačných cieľov posilnil aj vnútorný trh.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

5.9.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Claudette Abela Baldacchino, Adam Bielan, Preslav Borissov, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Cornelis de Jong, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, María Irigoyen Pérez, Philippe Juvin, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ildikó Gáll-Pelcz, Liem Hoang Ngoc, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Marc Tarabella, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (12.9.2013)

pre Výbor pre rozpočet

on the general budget of the European Union for the financial year 2014 – all sections
(2013/2145(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Isabelle Durant

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  upozorňuje, že investície do dopravy sú dôležité, aby sa udržal dlhodobý rast a pomohli vytvárať pracovné miesta, a že je to mimoriadne dôležité v súvislosti s hospodárskou krízou s tak vysokou nezamestnanosťou;

2.  zdôrazňuje, že príspevok z rozpočtu EÚ pre agentúry v oblasti dopravy by mal byť úmerný dodatočným úlohám, ktoré im pridelili spoluzákonodarcovia EÚ; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že rozhodnutia EÚ o sledovaní znečisťovania morí a zariadení na ťažbu ropy a zemného plynu na mori v rámci právomocí Európskej námornej bezpečnostnej agentúry by mali mať primeranú podporu z rozpočtu a zodpovedajúce plány počtu zamestnancov; so zreteľom na nadobudnutie účinnosti štvrtého železničného balíka zdôrazňuje, že je potrebné vytvoriť podmienky pre Európsku železničnú agentúru, aby sa mohla pripraviť na nové úlohy, ktoré jej budú zverené; preto vyjadruje poľutovanie nad návrhom na zníženie jej rozpočtu o 5 % v porovnaní s rokom 2013 (z 24 871 400 na 23 573 064 EUR); pripomína, že po dohode o TEN-T a Nástroji na prepojenie Európy by sa mala osobitná pozornosť venovať rozpočtu Výkonnej agentúry TEN-T;

3.  ďalej pripomína, že existujú agentúry EÚ, ako je Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA), ktoré zákonodarca poveril úlohami, ktoré sú dôležité pre fungovanie Európskej únie a jej priemyslu; až 80 % rozpočtu a personálu EASA sa financuje z poplatkov, ktoré platí letecký priemysel; v tejto súvislosti žiada rozpočtový orgán, aby to zohľadnil a obmedzil znižovanie rozpočtu a počtu zamestnancov na časť rozpočtu financovanú EÚ, čím umožní agentúram EÚ, ako je EASA, prijať potrebných zamestnancov, aby mohli plniť úlohy požadované a platené subjektmi z daného priemyselného odvetvia;

4.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa rozpočet EÚ na dopravu zameral na projekty infraštruktúry, ktoré európskemu hospodárstvu prinesú rast a väčšiu konkurencieschopnosť; najmä v čase hospodárskych problémov je dôležité, aby peniaze EÚ poskytli daňovníkom hodnotu a zameranie na uskutočniteľné kľúčové projekty infraštruktúry, ktoré zlepšia životy občanov EÚ;

5.  zdôrazňuje že pri spolufinancovaní projektov v oblasti infraštruktúry z NPE, Kohézneho fondu a regionálnych fondov musí Komisia dôsledne uplatňovať kritériá súvisiace s európskou pridanou hodnotou, analýzou dosahov na klímu, ekonomických a sociálnych dosahov, s environmentálnymi právnymi predpismi, pričom musí minimalizovať vonkajšie náklady a uprednostniť modernizáciu alebo revitalizáciu chýbajúcich cezhraničných železničných spojení;

6.  pripomína nesúvislosť medzi rozpočtovými škrtmi, ktoré navrhuje Rada v rámci Nástroja na prepojenie Európy v súvislosti s rokovaniami o VFR a s dlhým [...] zoznamom [...] projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry, ktoré majú byť dokončené do roku 2030; konštatuje, že Nástroj na prepojenie Európy by mal umožniť podporovať projekty s vysokou európskou pridanou hodnotou, a že prispeje k posilneniu rastu a zamestnanosti v Európe, a to priamo, prostredníctvom pracovných miest vytvorených samotnými projektmi, ako aj nepriamo pri využívaní infraštruktúry, s očakávanými prínosmi z hľadiska konkurencieschopnosti pre Úniu a jej členské štáty; pripomína tiež, že počas rokovaní Rada odmietla uplatniť potrebný vplyv na lepšie využívanie finančných nástrojov, ktoré v niektorých prípadoch môžu umožniť vyššie financovanie;

7.  víta dohody o Nástroji na prepojenie Európy a TEN-T, ktoré umožnia realizáciu investícií v kľúčových projektoch s európskou pridanou hodnotou na vytvorenie udržateľnejšej a integrovanejšej európskej dopravnej siete; upozorňuje, že okruhy a dohodnuté sumy v rozpočtových riadkoch 06 02 01 pre Nástroj na prepojenie Európy by sa mali upraviť podľa výsledku rokovaní o ňom, najmä pokiaľ ide o interoperabilitu, ktorá by sa mala vypustiť z riadku 06 02 01 03 a presunúť do riadku 06 02 01 01;

8.  zdôrazňuje, že pre odvetvia dopravy a cestovného ruchu majú kľúčový význam inovácie a výskum, predovšetkým v oblasti dostupnosti pre všetkých, intermodality, interoperability, integrovaných systémov cestovných lístkov a udržateľnosti (znižovanie emisií skleníkových plynov a hluku); zdôrazňuje preto, že je dôležité brániť sumy pridelené na dopravu v príslušných rozpočtových riadkoch v rámci iniciatívy Horizont 2020;

9.  zdôrazňuje význam rozsiahleho zavádzania inteligentných dopravných systémov, ako sú definované v smernici 2010/40/EÚ o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy, aby európska doprava bola ekologicky účinné;

10. požaduje ďalší rozvoj inteligentných dopravných systémov vrátane ERTMS, RIS, VTMIS, SESAR a ITS v sektore cestnej dopravy, ktoré umožňujú racionálne využívanie logistiky, zníženie vplyvu dopravy na životné prostredie a zníženie nákladov pre používateľov dopravy; požaduje rozvoj nevyhnutnej infraštruktúry pre elektrickú mobilitu vrátane vlakov, električiek, trolejbusov, elektrických bicyklov a elektromobilov; domnieva sa, že zníženie nelegislatívnych (administratívnych a technických) bariér je potrebné;

11. znovu opakuje svoju podporu zavedenia práv cestujúcich harmonizovaných na úrovni EÚ vo všetkých typoch dopravy, čo by malo viesť k vypracovaniu spoločnej charty, s ktorou budú všetci oboznámení; preto vyjadruje poľutovanie nad 38 % znížením viazaných rozpočtových prostriedkov navrhnutým Komisiou v príslušnom rozpočtovom riadku (z 26 150 000 na 16 019 000 EUR), keďže je to pre európskych občanov osobitne citlivá téma;

12. upozorňuje, že je dôležité budovať infraštruktúru pre rozvoj siete s alternatívnym palivom, ktorá podporí udržateľný rozvoj a zvýši energetickú nezávislosť Únie, a požaduje, aby sa presadzovalo využívanie inovatívnych nástrojov financovania na európskej úrovni s cieľom dosiahnuť tieto ciele;

13. vyjadruje poľutovanie nad tým, že aj keď cestovný ruch patrí od nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy do právomocí EÚ, stále nemá vlastný rozpočtový riadok; vyzýva Komisiu, aby prednostne začlenila výsledky prípravných akcií o udržateľnom cestovnom ruchu (ľahká mobilita, cyklistické chodníky, ekoturizmus a ochrana prírody) do programu COSME; nalieha na Komisiu, aby podporila rozmanitosť európskeho cestovného ruchu a zamerala sa pritom aj na otázky kultúrneho, prírodného, a najmä priemyselného a historického dedičstva, a to aj prostredníctvom osobitných finančných iniciatív a aby pokračovala v prípravných akciách v oblasti zabezpečenia dostupnosti pre všetkých, najmä pre osoby so zníženou mobilitou a pre sociálne znevýhodnené osoby.

14. vyzýva Komisiu, aby zaviedla iniciatívu, ktorá nadviaže na výsledky prípravných akcií v oblasti udržateľného cestovného ruchu (ľahká mobilita, cyklistické chodníky, ekoturizmus a ochrana prírody) a v neskoršej fáze sa zameria na otázky kultúrneho, prírodného, priemyselného a historického dedičstva, a aby pokračovala v prípravných akciách v oblasti zabezpečenia dostupnosti pre všetkých, najmä pre osoby so zníženou mobilitou a pre sociálne znevýhodnené osoby.

15. domnieva sa, že treba lepšie využívať inovatívne finančné nástroje, ktoré by mohli zohrať kľúčovú úlohu v realizácii niektorých projektov infraštruktúry; upozorňuje, že tieto nástroje sa môžu použiť na mobilizáciu súkromného kapitálu, čím sa kompenzuje nedostatok verejných finančných zdrojov spôsobený snahami o rozpočtovú konsolidáciu na vnútroštátnej a európskej úrovni.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

5.9.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Phil Bennion, Spyros Danellis, Michel Dantin, Isabelle Durant, Geoffrey Van Orden, Janusz Władysław Zemke

STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (26.9.2013)

pre Výbor pre rozpočet

k pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014
(13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Georgios Stavrakakis

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Úvod

Napriek tomu, že hospodárstvo Únie sa pomaly spamätáva a badať určité pozitívne trendy, k úplnému oživeniu ešte stále čosi chýba. V tomto kontexte Komisia navrhuje zamerať sa na päť priorít uvedených v ročnom prieskume rastu na rok 2013, ktorým sú presadzovanie diferencovanej fiškálnej konsolidácie podporujúcej rast, obnovenie obvyklého poskytovania úverov do hospodárstva, podpora rastu a konkurencieschopnosti v súčasnosti a budúcnosti, riešenie nezamestnanosti a sociálnych dôsledkov krízy a modernizácia verejnej správy.

Na základe zosúladenia politík Únie, a to predovšetkým politiky súdržnosti, so stratégiou Európa 2020 zdôrazňuje Komisia úlohu, ktorú môže táto politická oblasť zohrávať z hľadiska podpory plnenia stratégie Európa 2020, a zároveň opätovne zdôrazňuje, že všeobecným cieľom politiky súdržnosti je odstraňovanie rozdielov medzi regiónmi a dosiahnutie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.

Komisia zároveň pripomína, že úspešné ukončenie súčasných programov si vyžaduje výdavkové rozpočtové prostriedky v primeranej výške, aby bolo možné splniť záväzky voči prijímateľom financovania EÚ.

Spravodajca zdôrazňuje nepopierateľnú pridanú hodnotu politiky súdržnosti, ktorá je základným investičným nástrojom Únie a ako katalyzátor rastu a tvorby pracovných miest prispieva k dlhodobému štrukturálnemu rozvoju, ktorý môže členským štátom a ich regiónom pomôcť zvládnuť súčasnú finančnú a hospodársku krízu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné zabezpečiť adekvátnu úroveň financovania, ktorá umožní znížiť veľmi vysoký objem nevyčerpaných viazaných rozpočtových prostriedkov, najmä v okruhu 1b.

Návrh rozpočtu

Pri navrhovaní rozpočtových opatrení Komisia posúdila rozpočtové potreby na základe rezerv a finančného krytia uvedeného vo viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020, tak ako sú uvedené v záveroch zasadnutia Európskej rady zo 7. a 8. februára 2013, a o ktorých existuje politická dohoda inštitúcií z 27. júna 2013.

Spravodajca sa domnieva, že napriek osobitným okolnostiam prijatia návrhu rozpočtu na rok 2014 je Komisia jedinou inštitúciou, ktorá má k dispozícií informácie na to, aby mala prehľad o skutočných rozpočtových potrebách všetkých regiónov. Má však pochybnosti o tom, či Komisia vyčíslila, aký vplyv bude mať dohodnuté vyčlenenie určitých zdrojov na úvod, ktoré sú uvedené v dohode o VFF, ako aj navrhované zvýšenie miery spolufinancovania na tie členské štáty, ktoré majú vážne problémy v oblasti finančnej stability alebo im takéto problémy hrozia, a tiež to, čo bude pre niektoré členské štáty znamenať navrhované predĺženie termínu automatického zrušenia viazanosti o jeden rok.

Rozdelenie prostriedkov medzi fondmi

Navrhuje sa takéto rozdelenie medzi rozličné rozpočtové prostriedky a fondy:

Z celkovej navrhovanej výšky viazaných rozpočtových prostriedkov 47 560,6 mil. EUR v okruhu 1b (o 13,5 % menej v porovnaní s rokom 2013) dosahujú celkové viazané rozpočtové prostriedky na štrukturálne fondy (EFRR a ESF) výšku 38 088,2 mil. EUR, z čoho 1 804,1 mil. EUR je vyčlenených vo forme dodatočných prostriedkov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI), 8 922,4 mil. EUR je vyčlenených na Kohézny fond a 365,1 mil. EUR na Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

Navrhovaná výška výdavkových rozpočtových prostriedkov je výrazne nižšia (o 9,3 %) v porovnaní s rokom 2013 a dosahuje 51 093,7 mil. EUR. Táto suma bola stanovená na základe odhadov vývoja priebežných platieb na obdobie rokov 2007 až 2013 (46 765,5 mil. EUR, t. j. 91,4 % celkových odhadov platieb na rok 2014 v okruhu 1b) a zníženia výdavkových rozpočtových prostriedkov na uzavretie účtov za obdobie 2000 až 2006 o 83 %, ako aj na základe na začiatku zníženej sumy predbežného financovania v roku 2014 o 1 % v rámci EFRR, ESF a Kohézneho fondu (alebo 1,5 % v prípade členských štátov čerpajúcich finančnú pomoc).

Spravodajca s poľutovaním vníma skutočnosť, že ako základ predbežného financovania využila Komisia sumu dohodnutú v záveroch Európskej rady z februára 2013, a zdôrazňuje že o tejto sume sa práve vedú medziinštitucionálne sektorové rokovania o budúcej Kohéznej politike, na ktoré sa vzťahuje spolurozhodovací postup, čím vzniká riziko prejudikovania výsledku týchto rokovaní.

Vyjadruje tiež prekvapenie nad tým, že pokým je viac než polovica výdavkových rozpočtových prostriedkov (52 %) určená na plnenie záväzkov EÚ na základe plnenia záväzkov z minulosti, zvyšovanie nevyčerpaných viazaných rozpočtových prostriedkov pokračuje.

Treba poznamenať, že Komisia pri svojich odhadoch vychádza z predpokladu, že výdavkové rozpočtové prostriedky v dodatočnej výške 11,2 mld. EUR, ktoré boli požadované v návrhu opravného rozpočtu č. 2/2013, budú v plnej výške odsúhlasené počas roku 2013, čo má obzvlášť veľký význam pre okruh 1b.

Hlavné výsledky politiky očakávané v roku 2014

V súvislosti s plnením rozpočtu v roku 2014 Komisia stanovuje štyri základné priority: posilnenie opatrení zameraných na mladých ľudí a MSP, zavedenie nových programov v rámci VFR 2014 – 2020, plnenie záväzkov EÚ a obmedzenie administratívnych výdavkov. Jednou z najcharakteristickejších akcií v rámci nasledujúceho finančného rámca je nová iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI), pre ktorú Komisia navrhla na úvod vyčleniť celkovú sumu 6 mld. EUR viazaných rozpočtových prostriedkov v prvých dvoch rokoch s tým, že prvá suma vo výške 3,4 mld. EUR by mala byť vyplatená v roku 2014.

Na základe zosúladenia Kohéznej politiky so stratégiou Európa 2020 sa Komisia usiluje sústrediť na včasné prijatie a spustenie nových programov, na maximalizáciu účinkov politiky a na posilnenie procesu strategického plánovania zabezpečením európskej pridanej hodnoty a zlepšením kvality vynakladania prostriedkov.

NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyjadruje pochybnosť o tom, či sumy pre okruh 1b uvedené v návrhu rozpočtu na rok 2014 postačujú na krytie minimálnych potrieb a cieľov regionálnej politiky podľa toho, ako ich Únia stanovila v zmluve;

2.  so znepokojením berie na vedomie pokles viazaných rozpočtových prostriedkov v okruhu 1b o 13,5 % na 47 560,6 mil. EUR, ako aj pokles výdavkových rozpočtových prostriedkov o 9,3 % na 51 093,7 mil. EUR v roku 2013, pričom do tejto sumy je zahrnutá suma 46 765,5 mil. EUR určená na priebežné platby na obdobie 2007 – 2013, ako aj zníženie platieb v súvislosti s uzavretím účtov na obdobie 2000 – 2006 o 83 % na 592,0 mil. EUR;

3.  berie na vedomie, že podľa Komisie je návrh rozpočtu na rok 2014 prechodným návrhom, keďže viac než polovica výdavkových rozpočtových prostriedkov (52 %) je určená na krytie nevyčerpaných viazaných rozpočtových prostriedkov a na ukončenie starých programov; vyjadruje však prekvapenie, že výška nevyčerpaných viazaných rozpočtových prostriedkov bude ďalej rásť;

4.  požaduje lepšie objasniť skutočnosť, či Komisia vyčíslila dôsledky, ktoré vyplynú z dohodnutého vyčlenenia na úvod určitých zdrojov uvedených v dohode o VFF, ako aj z navrhovaného zvýšenia miery spolufinancovania pre tie členské štáty, ktoré majú vážne problémy v oblasti finančnej stability alebo im takéto problémy hrozia, a tiež dôsledky ktoré pre niektoré členské štáty vyplynú z navrhovaného predĺženia termínu automatického zrušenia viazanosti o jeden rok;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že ako základ predbežného financovania využila Komisia sumu dohodnutú v záveroch Európskej rady z februára 2013, o ktorej sa práve vedú medziinštitucionálne sektorové rokovania, v ktorých má Európsky parlament spolurozhodovacie právo, čím vzniká riziko prejudikovania výsledku týchto rokovaní; pripomína, že predbežné financovanie má zásadný význam, keďže členské štáty potrebujú dostatočné finančné prostriedky na začiatku obdobia, aby mohli investovať do projektov, ktorými prispejú k prekonaniu súčasnej hospodárskej a finančnej krízy; opätovne preto zdôrazňuje pozíciu Výboru pre regionálny rozvoj, ktorý podporuje rovnakú výšku predbežného financovania ako v súčasnom období, keďže kríza naďalej trvá;

6.  opätovne zdôrazňuje pozíciu Európskeho parlamentu, že súhlas pri hlasovaní o nariadení o VFR nemôže byť udelený, ak nie je absolútna záruka, že zostávajúce platobné nároky za rok 2013 budú v plnej miere uhradené. trvá na tom, aby Rada dodržala svoj politický záväzok prijať bezodkladne ďalší opravný rozpočet, aby sa zabránilo akýmkoľvek výpadkom vo výdavkových rozpočtových prostriedkoch, ktoré by mohli viesť k štrukturálnemu deficitu v rozpočte EÚ na konci roka 2013; vyhlasuje, že Parlament neudelí svoj súhlas s nariadením o VFR ani neprijme rozpočet na rok 2014, pokiaľ Rada neprijme tento nový opravný rozpočet, ktorým sa pokryje zostávajúci deficit určený Komisiou;

7.  konštatuje, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, o ktorej rozhodla Európska rada na zasadnutí 27. a 28 júna 2013, sa vzťahuje na regióny, v ktorých miera nezamestnanosti mladých ľudí presahuje 25 %, a je preto nevyhnutné, aby Eurostat poskytol štatistiky za všetky regióny v Európe, čo sa dodnes nestalo;

8.  vyzýva Komisiu, aby podporila a realizovala všetky pilotné projekty, prípravné akcie a opatrenia technickej pomoci, ako ich navrhol Výbor pre regionálny rozvoj v okruhu 1b.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

24.9.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

François Alfonsi, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, John Bufton, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Tomasz Piotr Poręba, Ovidiu Ioan Silaghi, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Cozzolino, Joseph Cuschieri, Ivars Godmanis, Juozas Imbrasas, Karin Kadenbach, Andrey Kovatchev, James Nicholson, Heide Rühle, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Giommaria Uggias, Iuliu Winkler

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

António Fernando Correia de Campos, Sabine Verheyen

STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (18.9.2013)

pre Výbor pre rozpočet

k pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely
(13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Vasilica Viorica Dăncilă

NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  konštatuje, že vzhľadom na strop stanovený Európskou radou 7. – 8. februára 2013 pre okruh 2 Viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 (VFR), pravdepodobne vo všetkých hlavných kategóriách spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) dôjde v roku 2014 k škrtom, a to aj pokiaľ ide o priame platby, trhové opatrenia a rozvoj vidieka;

2.  konštatuje, že podľa návrhu rozpočtu (NR) dôjde v okruhu 2 rozpočtu v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 k škrtom vo výške 1,1 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 2,3 % v platobných rozpočtových prostriedkoch;

3.  konštatuje, že v rámci NR na rok 2014 sa financovanie rozvoja vidieka v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) zníži o 5,5 % vo viazaných a o 10,8 % v platobných rozpočtových prostriedkoch;

4.  v tejto súvislosti trvá na tom, aby Rada dodržala svoje sľuby zabezpečiť dostatočné platobné rozpočtové prostriedky v rozpočtovom postupe na rok 2013, aby Únia mohla vyrovnať nesplatené záväzky, v prípade potreby prostredníctvom tretieho návrhu opravného rozpočtu, ktorý má Komisia predložiť v polovici októbra 2013;

5.  opätovne zdôrazňuje, že opatrenia na dosiahnutie kontroly nad úrovňou nesplatených záväzkov sú predpokladom pre úspešný štart do nového programového obdobia 2014 – 2020, a to najmä z dôvodu zníženia úrovne platobných rozpočtových prostriedkov na rozvoj vidieka plánovaného v NR na rok 2014;

6.  žiada Komisiu, aby pozorne sledovala situáciu s cieľom zabezpečiť, aby 10,8 % zníženie platieb v NR na rok 2014 nemalo negatívny vplyv na schopnosť členských štátov úspešne začať svoje programy rozvoja vidieka, najmä pokiaľ ide o investície;

7.  konštatuje, že zatiaľ čo rozpočet na priame platby a trhové opatrenia v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) sa v roku 2014 oproti roku 2013 zvýši o 0,3% v záväzkoch aj platbách, Komisia musí podrobne vysvetliť potrebné praktické opatrenia na uspokojenie zvýšenej potreby v súvislosti s postupným zavádzaním priamych platieb v EÚ-12 a zriadením fondu pre poľnohospodárske krízy;

8.   vyjadruje poľutovanie najmä nad uplatnením mechanizmu finančnej disciplíny, čo znamená, že veľký počet poľnohospodárov Únie bude postihnutý škrtom vo výške približne 5 % v priamych platbách vyplatených v rozpočtovom roku 2014;

9.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že finančné prostriedky, ktoré sú v rozpočte na rok 2014 vyčlenené ako rezerva na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva, ktoré následne ostanú nevyužité, sa v nasledujúcom rozpočtovom roku v plnej miere sprístupnia ako priame platby;

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sledovali výrazné kolísanie cien poľnohospodárskych produktov, ktoré má nepriaznivý vplyv na príjmy poľnohospodárov, a aby v prípade potreby promptne a účinne reagovali;

11. víta prijaté opatrenia na vytvorenie Európskeho nástroja na monitorovanie cien potravinárskych výrobkov a vyzýva Komisiu, aby pravidelne informovala Európsky parlament a Radu o činnostiach a zisteniach tohto nástroja a aby zabezpečila, že tieto informácie sa sprístupnia čo najväčšiemu počtu záujemcov;

12. víta pridelenie prostriedkov na podporu včelárstva a dúfa, že sa v členských štátoch použijú efektívne;

13. upozorňuje na potrebu čo najužšieho prepojenia poskytovaných zdrojov s prijatými záväzkami, aby sa dosiahli ciele zvyšovania konkurencieschopnosti a udržateľnosti európskeho poľnohospodárstva;

14. požaduje čo najskoršie úplné zosúladenie priamych platieb v EÚ - 28.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

17.9.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Vasilica Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Mairead McGuinness, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Maria do Céu Patrão Neves

STANOVISKO Výboru pre rybné hospodárstvo (6.9.2013)

pre Výbor pre rozpočet

Rozpočet Európskej únie na rok 2014 – oddiel III – Komisia
(2013/2145(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Crescenzio Rivellini

NÁVRHY

Výbor pre rybné hospodárstvo vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.   berie na vedomie oneskorenú prípravu návrhu rozpočtu na rok 2014 zo strany Komisie a poznamenáva, že k tomuto oneskoreniu došlo v dôsledku príslušných rokovaní o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020;

2.   poukazuje na novú štruktúru rozpočtu na námorné záležitosti a rybárstvo;

3.   žiada, aby výška rozpočtových záväzkov na rok 2014 zodpovedala výzvam nedávno zreformovanej spoločnej rybárskej politiky (SRP) a rozvoju integrovanej námornej politiky (INP);

4.   preto naliehavo vyzýva členské štáty, aby sa snažili zabezpečiť potrebnú súčinnosť medzi rôznymi európskymi fondmi, ako je Európsky námorný a rybársky fond, s cieľom reagovať na náročné výzvy, ktoré predstavuje celková hospodárska kríza v Európe a  potreba zaručiť rozvoj európskych morských a pobrežných oblastí a udržateľnosť a konkurencieschopnosť rybárstva;

5.   vyzdvihuje význam pilotných projektov, ktoré požaduje Parlament, a vyzýva Európsku komisiu, aby vyvinula úsilie o ich realizáciu;

6.   berie na vedomie zmenu v spôsobe hospodárenia pri podpore výdavkov členských štátov v oblasti kontroly a zberu údajov z priameho hospodárenia na zdieľané hospodárenie; domnieva sa, že táto zmena by mala uľahčiť plnenie povinností členských štátov v týchto oblastiach, ktoré sú dôležitým prvkom riadneho fungovania SRP;

7.   konštatuje, že významné sumy týkajúce sa partnerských dohôd o udržateľnom rybárstve sú zapísané do rezervy; nalieha na Komisiu, aby viedla rokovania s tretími krajinami s cieľom včas uzavrieť vzájomne výhodné dohody o udržateľnom rybárstve, aby sa vyčerpali prostriedky požadované v rozpočte a aby flotila EÚ mohla maximálne využiť rybársku sezónu 2014;

8.   konštatuje, že väčšina platobných rozpočtových prostriedkov zapísaná v návrhu rozpočtu na rok 2014 poslúži na pokrytie potrieb programov z obdobia 2007 – 2013; berie na vedomie, že tieto platobné rozpočtové prostriedky sú potrebné na splnenie záväzkov z minulosti;

9.   vyjadruje poľutovanie nad návrhom Rady uskutočniť škrty v potrebných platobných rozpočtových prostriedkoch v rozpočte na rok 2014, keďže to bude mať osobitný vplyv na projekty a programy realizované v rámci predchádzajúceho programového obdobia; osobitne dotknuté bude dokončenie Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo/Finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva (zdieľané hospodárenie), kde sú platobné rozpočtové prostriedky v návrhu rozpočtu na rok 2014 už pod úrovňou z rozpočtu na rok 2013;

10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrh Rady znižuje rozpočtové prostriedky v rozpočte na rok 2014, pretože to bude mať škodlivý vplyv v tomto prvom roku nového programu, ktorý bol navrhnutý na podporu reforiem politík a iniciatív v súlade s prioritami stratégie Európa 2020;

11. požaduje, aby sa návrh rozpočtu Komisie na rok 2014 podľa toho obnovil;

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

5.9.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Louis Cottigny, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Jens Nilsson, Nikolaos Salavrakos

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Kozłowski

STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (5.9.2013)

pre Výbor pre rozpočet

k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely
(2013/2145(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Morten Løkkegaard

NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.      konštatuje, že rok 2014 bude prvým rokom začatia a vykonávania nových viacročných programov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, športu, kultúry, médií a občianstva; víta skutočnosť, že po prvýkrát podporuje program EÚ európsku dimenziu v oblasti športu; zdôrazňuje, že na to, aby bolo zabezpečené plné fungovanie programov už od začiatku programového obdobia, je dôležité vyčleniť dostatočné viazané a platobné rozpočtové prostriedky;

2.      trvá na tom, aby sa na správne a úplné plnenie záväzkov v rámci politík na rok 2014 sprístupnili dostatočné platobné rozpočtové prostriedky;

3.      zdôrazňuje, že nový program pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport má rozhodujúci význam pre úspech stratégie Európa 2020; pripomína, že v minulosti bol zaznamenaný mimoriadne vysoký záujem o mobilitu v rámci systému Erasmus; vyzdvihuje význam tohto programu a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí pre zamestnateľnosť mladých ľudí; žiada preto, aby sa osobitná pozornosť venovala úrovni platieb určených na mobilitu a zodpovednosti organizácie spojenej so záručným nástrojom už od prvého roku; zdôrazňuje však, že tieto programy nemôžu nahradiť štrukturálne úsilie a reformy, prostredníctvom ktorých je potrebné pripraviť vzdelávacie systémy a pracovné trhy v členských štátoch na výzvy budúcnosti;

4.      pripomína problémy súvisiace s nedostatočnými úrovňami platieb súvisiacich s programami celoživotného vzdelávania, najmä programom Erasmus, v opravnom rozpočte na rok 2012 a rozpočte na rok 2013; vyzýva Radu, aby zaistila riadne vykonávanie programu vzhľadom na vysoké miery plnenia;

5.      trvá na tom, aby sa rozpočtové prostriedky na akcie v oblasti mládeže stanovili prostredníctvom osobitného rozpočtového riadku, aby sa zohľadnili ich osobitné ciele;

6.      domnieva sa, že špeciálne olympiády by sa mali podporovať v rámci samostatného rozpočtového riadku, aby sa zaistilo financovanie EÚ na toto európske podujatie v súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu o podpore organizácie Special Olympics v Európskej únii z roku 2009;

7.      podčiarkuje, že program Tvorivá Európa musí zohrávať významnú úlohu pri podpore kultúrnych a tvorivých sektorov, ktoré prispievajú nielen ku kultúrnej rozmanitosti, ale aj k hospodárstvu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov pre tento program v návrhu rozpočtu Komisie je výrazne nižšia než v prípade jeho predchodcov v roku 2013, a požaduje zvýšenie prostriedkov;

8.      vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v návrhu rozpočtu Komisie sa v roku 2014 počíta s menším objemom viazaných rozpočtových prostriedkov na program Európa pre občanov než v roku 2013; požaduje zvýšenie týchto rozpočtových prostriedkov;

9.      zdôrazňuje, že komunikačná politika EÚ má rozhodujúci význam pre priblíženie občanov k EÚ a podporu ich informovanosti, porozumenia a zapájania sa do procesu tvorby politík EÚ; požaduje intenzívnejšiu medziinštitucionálnu spoluprácu v oblasti komunikačných politík pred voľbami v roku 2014.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

5.9.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, Sabine Verheyen, Milan Zver

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

François Alfonsi, Ivo Belet, Seán Kelly, Iosif Matula, Elisabeth Morin-Chartier

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Marino Baldini, Preslav Borissov, Jens Nilsson

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (9.9.2013)

pre Výbor pre rozpočet

k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely
(2013/2145(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jan Mulder

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyjadruje poľutovanie nad znížením prostriedkov určených na bezpečnosť a občianstvo v okruhu 3 o 9,4 % v záväzkoch a o 11 % v platbách v porovnaní s rozpočtom na rok 2013, ktoré vytvorením priestoru slobody, spravodlivosti a bezpečnosti a prístupom k základným verejným statkom a službám posilňujú koncepciu európskeho občianstva; v týchto časoch hospodárskej krízy a vzhľadom na nadchádzajúce európske voľby treba túto koncepciu opätovne posilniť;

2.  považuje za ťažké vyjadriť sa k návrhu rozpočtu, keď sa ešte stále rokuje o väčšine právnych základov pre programy a fondy;

3.  trvá na tom, že Komisia a členské štáty by mali vynaložiť maximálne úsilie, aby zaistili, že rozpočet EÚ sa využije efektívne, a aby všetko, čo sa z neho financuje, malo jasnú európsku pridanú hodnotu; členské štáty by si predovšetkým mali deliť úlohy všade, kde je to možné, a mali by zintenzívniť svoju spoluprácu;

4.  zdôrazňuje, že solidarita medzi členskými štátmi v oblasti azylu a migrácie by sa mala posilniť a že v rozpočte EÚ by sa mal prejaviť jasný záväzok v tomto smere vrátane primeraného príspevku členských štátov;

5.  trvá na tom, že agentúry by mali mať primerané zdroje na implementáciu nedávno schválených systémov a projektov; domnieva sa preto, že rozpočet agentúry Frontex by sa mal zvýšiť, aby mala dostatočné prostriedky na prevádzku systému Eurosur ako celoeurópskeho systému hraničného dozoru; domnieva sa, že primerané finančné prostriedky umožnia EUROSUR znížiť počet nelegálnych migrantov prichádzajúcich do EÚ tajne, znížiť počet úmrtí nelegálnych migrantov na mori a prispieť k predchádzaniu cezhraničnej trestnej činnosti; ďalej sa domnieva, že rozpočet Europolu a európskeho azylového podporného úradu pre azyl (EASO) by sa mal zvýšiť, aby bolo možné zabezpečiť prostriedky pre novovzniknuté Európske centrum pre boj proti počítačovej kriminalite, ako aj pre nedávno prijatý balík azylovej politiky a na nové úlohy vyplývajúce z toho pre tieto tri agentúry;

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

5.9.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

9

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrew Henry William Brons, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Franziska Keller, Jan Mulder, Jens Rohde, Marie-Christine Vergiat, Manfred Weber

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Davor Ivo Stier

STANOVISKO Výboru pre ústavné veci (4.9.2013)

pre Výbor pre rozpočet

k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely
(2013/2145(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Morten Messerschmidt

NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže mnohé členské štáty čelia vážnym rozpočtovým ťažkostiam a rozpočet Únie to musí zohľadňovať; a keďže rozpočet Únie predstavuje okrem iného kľúčový nástroj, ktorým sa môžu urýchliť investície, ktoré treba v čase krízy posilniť;

B.  keďže je nevyhnutné rešpektovať zmeny zavedené v rozpočtovom postupe Lisabonskou zmluvou;

1.  zdôrazňuje, že rok 2014 je volebným rokom, čo si vyžaduje koherentný rozpočtový prístup k poskytovaniu informácií o európskych voľbách; požaduje, aby sa vo všetkých jazykoch Únie usporiadala kampaň na informovanie občanov o ich volebných právach, vplyve Únie na ich každodenný život a úlohe Európskeho parlamentu ako inštitúcie;

2.  požaduje vyhodnotenie komunikačnej stratégie pre voľby v roku 2009 a zdôrazňuje potrebu podobného vyhodnotenia volieb v roku 2014;

3.  berie na vedomie, že rok 2013 je Európskym rokom občanov, a žiada, aby sa rozpočtové prostriedky v rozpočte na rok 2014 použili aj na dôsledné zhodnotenie tejto iniciatívy;

4.  vyjadruje poľutovanie nad pokračujúcimi problémami týkajúcimi sa európskej iniciatívy občanov a zdôrazňuje potrebu priority v rozpočte nielen pre samotné iniciatívy, ale aj pre komunikáciu v súvislosti s nimi; konštatuje, že logistické problémy sú značné a že ich treba vyriešiť, aby sa zvýšila popularita a vierohodnosť európskej iniciatívy občanov;

5.  zastáva názor, že otvorenosť musí byť horizontálnym kľúčovým hľadiskom v rozpočtovom postupe všetkých inštitúcií EÚ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že ešte stále nebolo možné dosiahnuť dohodu o úplnej transparentnosti.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

4.9.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

14

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrew Henry William Brons, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Paulo Rangel, Søren Bo Søndergaard, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zuzana Brzobohatá, Dimitrios Droutsas

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marino Baldini, Susy De Martini, Andrej Plenković

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

9.10.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

3

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Ivana Maletić, Paul Rübig, Peter Šťastný, Nils Torvalds

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ildikó Gáll-Pelcz, Oldřich Vlasák