Процедура : 2012/0321(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0331/2013

Внесени текстове :

A7-0331/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/11/2013 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0481

ДОКЛАД     *
PDF 152kWORD 62k
16.10.2013
PE 504.312v02-00 A7-0331/2013

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 723/2009 на Съвета относно правната рамка на Общността за консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC)

(COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Амалия Сартори

(Опростена процедура – член 46, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 723/2009 на Съвета относно правната рамка на Общността за консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC)

(COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2012)0682),

–   като взе предвид членове 187 и 188 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0421/2012),

–   като взе предвид член 55 и член 46, параграф 1от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0331/2013),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Опростена процедура - Дата на решението

23.1.2013

Дата на приемане

7.10.2013

 

 

 

Правна информация - Политика за поверителност