ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 723/2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC)

  16. 10. 2013 - (COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE)) - *

  Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
  Zpravodajka: Amalia Sartori
  (Zjednodušený postup – čl. 46 odst. 1 jednacího řádu)

  Postup : 2012/0321(NLE)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A7-0331/2013
  Předložené texty :
  A7-0331/2013
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 723/2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC)

  (COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE))

  (Konzultace)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2012)0682),

  –   s ohledem na články 187 a 188 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C7‑0421/2012),

  –   s ohledem na článek 55 a na čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0331/2013),

  1.  schvaluje návrh Komise;

  2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

  3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

  4.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

  VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

  Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

  23.1.2013

  Datum přijetí

  7.10.2013