ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 723/2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC)

16. 10. 2013 - (COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE)) - *

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Zpravodajka: Amalia Sartori
(Zjednodušený postup – čl. 46 odst. 1 jednacího řádu)

Postup : 2012/0321(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0331/2013
Předložené texty :
A7-0331/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 723/2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC)

(COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2012)0682),

–   s ohledem na články 187 a 188 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C7‑0421/2012),

–   s ohledem na článek 55 a na čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0331/2013),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

23.1.2013

Datum přijetí

7.10.2013