BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 723/2009 om fællesskabsrammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC)

  16.10.2013 - (COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE)) - *

  Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  Ordfører: Amalia Sartori
  (Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 46, stk. 1)

  Procedure : 2012/0321(NLE)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A7-0331/2013
  Indgivne tekster :
  A7-0331/2013
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 723/2009 om fællesskabsrammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC)

  (COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE))

  (Høring)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2012)0682),

  –   der henviser til artikel 187 og 188 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7‑0421/2012),

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 46, stk. 1,

  –   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0331/2013),

  1.  godkender Kommissionens forslag;

  2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

  3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

  4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Forenklet procedure - dato for afgørelse

  23.1.2013

  Dato for vedtagelse

  7.10.2013