Menetlus : 2012/0321(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0331/2013

Esitatud tekstid :

A7-0331/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 20/11/2013 - 8.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0481

RAPORT     *
PDF 138kWORD 52k
16.10.2013
PE 504.312v02-00 A7-0331/2013

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 723/2009 Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi (ERIC) käsitleva ühenduse õigusliku raamistiku kohta

(COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Amalia Sartori

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 46 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 723/2009 Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi (ERIC) käsitleva ühenduse õigusliku raamistiku kohta

(COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2012)0682),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 187 ja 188, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7‑0421/2012),

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55 ja artikli 46 lõiget 1,

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A7-0331/2013),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

23.1.2013

Vastuvõtmise kuupäev

7.10.2013

 

 

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika