RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 723/2009 Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi (ERIC) käsitleva ühenduse õigusliku raamistiku kohta

  16.10.2013 - (COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE)) - *

  Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  Raportöör: Amalia Sartori
  (Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 46 lõige 1)

  Menetlus : 2012/0321(NLE)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A7-0331/2013
  Esitatud tekstid :
  A7-0331/2013
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 723/2009 Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi (ERIC) käsitleva ühenduse õigusliku raamistiku kohta

  (COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE))

  (Konsulteerimine)

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2012)0682),

  –   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 187 ja 188, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7‑0421/2012),

  –   võttes arvesse kodukorra artiklit 55 ja artikli 46 lõiget 1,

  –   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A7-0331/2013),

  1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

  2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

  3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

  4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

  PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

  Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

  23.1.2013

  Vastuvõtmise kuupäev

  7.10.2013