RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 723/2009 Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi (ERIC) käsitleva ühenduse õigusliku raamistiku kohta

16.10.2013 - (COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE)) - *

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Raportöör: Amalia Sartori
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 46 lõige 1)

Menetlus : 2012/0321(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0331/2013
Esitatud tekstid :
A7-0331/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 723/2009 Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi (ERIC) käsitleva ühenduse õigusliku raamistiku kohta

(COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2012)0682),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 187 ja 188, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7‑0421/2012),

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55 ja artikli 46 lõiget 1,

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A7-0331/2013),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

23.1.2013

Vastuvõtmise kuupäev

7.10.2013