MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä annetun asetuksen (EY) N:o 723/2009 muuttamisesta

16.10.2013 - (COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE)) - *

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Amalia Sartori
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 46 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2012/0321(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0331/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0331/2013
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä annetun asetuksen (EY) N:o 723/2009 muuttamisesta

(COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2012)0682),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 187 ja 188 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0421/2012),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 46 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A7-0331/2013),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

23.1.2013

Hyväksytty (pvä)

7.10.2013