Pranešimas - A7-0331/2013Pranešimas
A7-0331/2013

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo

  16.10.2013 - (COM(2012) 0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE)) - *

  Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
  Pranešėja: Amalia Sartori
  (Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis)

  Procedūra : 2012/0321(NLE)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A7-0331/2013
  Pateikti tekstai :
  A7-0331/2013
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo

  (COM(2012) 0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE))

  (Konsultavimosi procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2012) 0682),

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 ir 188 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7‑0421/2012),

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir 46 straipsnio 1 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A7-0331/2013),

  1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

  2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

  3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

  4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

  Supaprastinta procedūra - nutarimo data

  23.1.2013

  Priėmimo data

  7.10.2013