Procedūra : 2012/0321(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0331/2013

Pateikti tekstai :

A7-0331/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 20/11/2013 - 8.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0481

PRANEŠIMAS     *
PDF 151kWORD 58k
16.10.2013
PE 504.312v02-00 A7-0331/2013

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo

(COM(2012) 0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėja: Amalia Sartori

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo

(COM(2012) 0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2012) 0682),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 ir 188 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7‑0421/2012),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir 46 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A7-0331/2013),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

23.1.2013

Priėmimo data

7.10.2013

 

 

 

Teisinė informacija - Privatumo politika