Ziņojums - A7-0331/2013Ziņojums
A7-0331/2013

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 723/2009 par Kopienas tiesisko regulējumu, ko piemēro Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijam (ERIC)

16.10.2013 - (COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE)) - *

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referente: Amalia Sartori
(Vienkāršota procedūra – Reglamenta 46. panta 1. punkts)

Procedūra : 2012/0321(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0331/2013
Iesniegtie teksti :
A7-0331/2013
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 723/2009 par Kopienas tiesisko regulējumu, ko piemēro Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijam (ERIC)

(COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2012)0682),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. un 188. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C7‑0421/2012),

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu un 46. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A7-0331/2013),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

23.1.2013

Pieņemšanas datums

7.10.2013