VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 723/2009 van de Raad betreffende een communautair rechtskader voor een Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (ERIC)

16.10.2013 - (COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE)) - *

Commissie industrie, onderzoek en energie
Rapporteur: Amalia Sartori
(Vereenvoudigde procedure – Artikel 46, lid 1, van het Reglement)
PR_CNS_art55app

Procedure : 2012/0321(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0331/2013
Ingediende teksten :
A7-0331/2013
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 723/2009 van de Raad betreffende een communautair rechtskader voor een Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (ERIC)

(COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2012)0682),

–   gezien de artikelen 187 en 188 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7‑0421/2012),

–   gezien artikel 55 en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0331/2013),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

23.1.2013

Datum goedkeuring

7.10.2013