Procedure : 2012/0321(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0331/2013

Ingediende teksten :

A7-0331/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 20/11/2013 - 8.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0481

VERSLAG     *
PDF 139kWORD 55k
16.10.2013
PE 504.312v02-00 A7-0331/2013

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 723/2009 van de Raad betreffende een communautair rechtskader voor een Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (ERIC)

(COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Amalia Sartori

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 46, lid 1, van het Reglement)

PR_CNS_art55app

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 723/2009 van de Raad betreffende een communautair rechtskader voor een Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (ERIC)

(COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2012)0682),

–   gezien de artikelen 187 en 188 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7‑0421/2012),

–   gezien artikel 55 en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0331/2013),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

23.1.2013

Datum goedkeuring

7.10.2013

 

 

 

Juridische mededeling - Privacybeleid