Procedura : 2012/0321(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0331/2013

Teksty złożone :

A7-0331/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 20/11/2013 - 8.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0481

SPRAWOZDANIE     *
PDF 155kWORD 67k
16.10.2013
PE 504.312v02-00 A7-0331/2013

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 723/2009 w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC)

(COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawczyni: Amalia Sartori

(Procedura uproszczona – art. 46 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 723/2009 w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC)

(COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2012)0682),

–   uwzględniając art. 187 i 188 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7–0421/2012),

–   uwzględniając art. 55 oraz art. 46 ust.1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7–0331/2013),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Procedura uproszczona – data decyzji

23.1.2013

Data przyjęcia

7.10.2013

 

 

 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności