SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 723/2009 o právnom rámci Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC)

16.10.2013 - (COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE)) - *

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajkyňa: Amalia Sartori
(Zjednodušený postup – článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku)

Postup : 2012/0321(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0331/2013
Predkladané texty :
A7-0331/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 723/2009 o právnom rámci Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC)

(COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu [COM(2012)0682],

–   so zreteľom na články 187 a 188 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0421/2012),

–   so zreteľom na článok 55 a článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0331/2013),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

23.1.2013

Dátum prijatia

7.10.2013