Förfarande : 2012/0321(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0331/2013

Ingivna texter :

A7-0331/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 20/11/2013 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0481

BETÄNKANDE     *
PDF 133kWORD 61k
16.10.2013
PE 504.312v02-00 A7-0331/2013

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 723/2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium)

(COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Amalia Sartori

(Förenklat förfarande – artikel 46.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 723/2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium)

(COM(2012)0682 – C7‑0421/2012 – 2012/0321(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2012)0682),

–   med beaktande av artiklarna 187 och 188 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0421/2012),

–   med beaktande av artiklarna 55 och 46.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0331/2013).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Förenklat förfarande - beslut

23.1.2013

Antagande

7.10.2013

 

 

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy