Процедура : 2011/0458(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0334/2013

Внесени текстове :

A7-0334/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 22/10/2013 - 6.2
CRE 22/10/2013 - 6.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0426

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 171kWORD 68k
17.10.2013
PE 519.784v02-00 A7-0334/2013

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република

(11703/1/2013 – C7‑0314/2013 – 2011/0458(COD))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Витал Мурейра

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република

(11703/1/2013 – C7‑0314/2013 – 2011/0458(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (11703/1/2013 – C7‑0314/2013),

–   като взе предвид позиция си на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0925),

–   като взе предвид писмото на председателя на комисията по международна търговия от 11 юли 2013 г., имащо за цел да препоръча на пленарния състав на Парламента да приеме позицията на Съвета на първо четене,

   като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 72 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по международна търговия (A7-0334/2013)

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на ЕС;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

Приети текстове, 11.12.2012 г., P7_TA(2012)0466.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република

Позовавания

11703/1/2013 – C7-0314/2013 – 2011/0458(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

11.12.2012                     T7-0466/2012

Предложение на Комисията

COM(2011)0925 - C7-0521/2011

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

10.10.2013

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

10.10.2013

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Vital Moreira

14.10.2013

 

 

 

Заместен(и) докладчик(ци)

Vital Moreira

 

 

 

Дата на приемане

14.10.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Jan Zahradil

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jarosław Leszek Wałęsa

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Catherine Stihler

Дата на внасяне

17.10.2013

Правна информация - Политика за поверителност