DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Kyrgyzské republice

  17. 10. 2013 - (11703/1/2013 – C7‑0314/2013 – 2011/0458(COD)) - ***II

  Výbor pro mezinárodní obchod
  Zpravodaj: Vital Moreira


  Postup : 2011/0458(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A7-0334/2013
  Předložené texty :
  A7-0334/2013
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  k postoji Rady v prvním čtení k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Kyrgyzské republice

  (11703/1/2013 – C7‑0314/2013 – 2011/0458(COD))

  (Řádný legislativní postup: druhé čtení)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (11703/1/2013 – C7‑0314/2013),

  –   s ohledem na svůj postoj v prvním čtení[1] k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0925),

  –   s ohledem na dopis předsedy Výboru pro mezinárodní obchod ze dne 11. července 2013, ve kterém doporučuje plénu, aby schválilo postoj Rady v prvním čtení,

  –   s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –   s ohledem na článek 72 jednacího řádu,

  –   s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro mezinárodní obchod (A7-00334/2013),

  1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

  2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

  3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

  4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

  5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

  POSTUP

  Název

  Makrofinanční pomoc Kyrgyzské republice

  Referenční údaje

  11703/1/2013 – C7-0314/2013 – 2011/0458(COD)

  Datum prvního čtení EP – P číslo

  11.12.2012                     T7-0466/2012

  Návrh Komise

  COM(2011)0925 - C7-0521/2011

  Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

  10.10.2013

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  INTA

  10.10.2013

   

   

   

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  Vital Moreira

  14.10.2013

   

   

   

  Předchozí zpravodaj(ové)

  Vital Moreira

   

   

   

  Datum přijetí

  14.10.2013

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  3

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Jan Zahradil

  Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

  Jarosław Leszek Wałęsa

  Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

  Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Catherine Stihler

  Datum předložení

  17.10.2013