SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus makromajandusliku finantsabi andmise kohta Kirgiisi Vabariigile

17.10.2013 - (11703/1/2013 – C7‑0314/2013 – 2011/0458(COD)) - ***II

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Vital Moreira


Menetlus : 2011/0458(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0334/2013
Esitatud tekstid :
A7-0334/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus makromajandusliku finantsabi andmise kohta Kirgiisi Vabariigile

(11703/1/2013 – C7‑0314/2013 – 2011/0458(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (11703/2013 – C7‑0314/2013),

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[1] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2011)0925) suhtes,

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esimehe 11. juuli 2013. aasta kirja, milles ta võttis kohustuse soovitada kiita täiskogu istungil heaks nõukogu esimese lugemise seisukoht,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 72,

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust teisele lugemisele (A7-0334/2013),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et õigusakt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

MENETLUS

Pealkiri

Makromajandusliku finantsabi andmine Kirgiisi Vabariigile

Viited

11703/1/2013 – C7-0314/2013 – 2011/0458(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

11.12.2012                     T7-0466/2012

Komisjoni ettepanek

COM(2011)0925 - C7-0521/2011

Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

10.10.2013

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

10.10.2013

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Vital Moreira

14.10.2013

 

 

 

Endine raportöör / Endised raportöörid

Vital Moreira

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

14.10.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

0

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Jarosław Leszek Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Catherine Stihler

Esitamise kuupäev

17.10.2013