Izvješće - A7-0334/2013Izvješće
A7-0334/2013

NACRT PREPORUKE ZA DRUGO ČITANJE o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o makrofinancijskoj pomoći Kirgiskoj Republici

17.10.2013 - (11703/1/2013 – C7‑0314/2013 – 2011/0458(COD)) - ***II

Odbor za međunarodnu trgovinu
Izvjestitelj: Vital Moreira


Postupak : 2011/0458(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0334/2013
Podneseni tekstovi :
A7-0334/2013
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o makrofinancijskoj pomoći Kirgiskoj Republici

(11703/1/2013 – C7‑0314/2013 – 2011/0458(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (11703/1/2013 – C7‑0314/2013),

–   uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju[1] o prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2011)0925),

–   uzimajući u obzir dopis predsjednika Odbora za međunarodnu trgovinu od 11. srpnja 2013. kojim se na plenarnoj sjednici predlaže prihvaćanje stajališta Vijeća u prvom čitanju,

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir članak 72. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje u Odboru za međunarodnu trgovinu (A7‑0334/2013),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

POSTUPAK

Naslov

Makrofinancijska pomoć za Kirgisku Republiku

Referentni dokumenti

11703/1/2013 – C7-0314/2013 – 2011/0458(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

11.12.2012                     T7-0466/2012

Izmijenjeni prijedlog Komisije

COM(2011)0925 - C7-0521/2011

Datum objave primitka stajališta Vijeća u 1. čitanju na plenarnoj sjednici

10.10.2013

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

10.10.2013

 

 

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Vital Moreira

14.10.2013

 

 

 

Prethodni izvjestitelj(i)

Vital Moreira

 

 

 

Datum usvajanja

14.10.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

0

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jarosław Leszek Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Catherine Stihler

Datum podnošenja

17.10.2013