AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a Kirgiz Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása céljából

17.10.2013 - (11703/2013 – C7‑0314/2013 – 2011/0458(COD)) - ***II

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Vital Moreira


Eljárás : 2011/0458(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0334/2013
Előterjesztett szövegek :
A7-0334/2013
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a Kirgiz Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása céljából

(11703/2013 – C7‑0314/2013 – 2011/0458(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (11703/2013 – C7 0314/2013),

–   tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2011)0925) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[1],

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság elnökének 2013. július 11-i levelére, amelyben a plenáris ülés számára javasolja a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 72. cikkére,

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7-0334/2013),

1.  jóváhagyja a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy – annak ellenőrzése után, hogy valamennyi eljárás rendben lezajlott – írja alá a jogalkotási aktust, továbbá a Tanács főtitkárával egyetértésben intézkedjék az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

ELJÁRÁS

Cím

A Kirgiz Köztársaságnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás

Hivatkozások

11703/1/2013 – C7-0314/2013 – 2011/0458(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

11.12.2012                     T7-0466/2012

A Bizottság javaslata

COM(2011)0925 - C7-0521/2011

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

10.10.2013

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

10.10.2013

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Vital Moreira

14.10.2013

 

 

 

Korábbi előadó(k)

Vital Moreira

 

 

 

Az elfogadás dátuma

14.10.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

0

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Jarosław Leszek Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Catherine Stihler

Benyújtás dátuma

17.10.2013