Procedūra : 2011/0458(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0334/2013

Pateikti tekstai :

A7-0334/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 22/10/2013 - 6.2
CRE 22/10/2013 - 6.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0426

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 156kWORD 72k
17.10.2013
PE 519.784v02-00 A7-0334/2013

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą kuriuo suteikiama makrofinansinė pagalba Kirgizijos Respublikai

(11703/1/2013 – C7‑0314/2013 – 2011/0458(COD))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Vital Moreira

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą kuriuo suteikiama makrofinansinė pagalba Kirgizijos Respublikai

(11703/2013 – C7‑0314/2013 – 2011/0458(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (11703/1/2013 – C7‑0314/2013),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją (1) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011) 0925) per pirmąjį svarstymą,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 11 d. Tarptautinės prekybos komiteto pirmininko laišką, kuriame rekomenduojama plenariniame posėdyje per pirmą svarstymą pritarti Tarybos pozicijai,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A7-0334/2013),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

Priimti tekstai, 2012 12 11, P7_TA(2012)0466.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Makrofinansinė pagalba Kirgizijos Respublikai

Nuorodos

11703/1/2013 – C7-0314/2013 – 2011/0458(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

11.12.2012                     T7-0466/2012

Komisijos pasiūlymas

COM(2011) 0925 - C7-0521/2011

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

10.10.2013

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

10.10.2013

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Vital Moreira

14.10.2013

 

 

 

Pakeistas (-i) pranešėjas (-ai)

Vital Moreira

 

 

 

Priėmimo data

14.10.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

0

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jarosław Leszek Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Catherine Stihler

Pateikimo data

17.10.2013

Teisinė informacija - Privatumo politika