ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Kyrgizië

17.10.2013 - (11703/1/2013 – C7‑0314/2013 – 2011/0458(COD)) - ***II

Commissie internationale handel
Rapporteur: Vital Moreira


Procedure : 2011/0458(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0334/2013
Ingediende teksten :
A7-0334/2013
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Kyrgizië

(11703/1/2013 – C7‑0314/2013 – 2011/0458(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: second reading)

Het Europees Parlement,

–   gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (11703/1/2013 – C7-0314/2013),

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt[1] inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0925),

–   gezien de brief van de voorzitter van de Commissie internationale handel van 11 juli 2013 waarin wordt toegezegd dat de plenaire zal worden aanbevolen in eerste lezing goedkeuring te hechten aan het standpunt van de Raad,

–   gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien artikel 72 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie internationale handel (A7-0334/2013),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

  • [1]  Aangenomen teksten van 11.12.2012, P6_TA(2012)0466.

PROCEDURE

Titel

Macrofinanciële bijstand aan de Kirgizische Republiek

Document- en procedurenummers

11703/1/2013 – C7-0314/2013 – 2011/0458(COD)

Datum eerste lezing EP – P-nummer

11.12.2012                     T7-0466/2012

Voorstel van de Commissie

COM(2011)0925 - C7-0521/2011

Datum bekendmaking ontvangst standpunt van de Raad in eerste lezing

10.10.2013

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

10.10.2013

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Vital Moreira

14.10.2013

 

 

 

Vervangen rapporteur(s)

Vital Moreira

 

 

 

Datum goedkeuring

14.10.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

19

0

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Jan Zahradil

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Jarosław Leszek Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Catherine Stihler

Datum indiening

17.10.2013