RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare le poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Deciziei Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Kârgâzstan

  17.10.2013 - (11703/1/2013 – C7‑0314/2013 – 2011/0458(COD)) - ***II

  Comisia pentru comerț internațional
  Raportor: Vital Moreira


  Procedură : 2011/0458(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A7-0334/2013
  Texte depuse :
  A7-0334/2013
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare le poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Deciziei Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Kârgâzstan

  (11703/1/2013 – C7‑0314/2013 – 2011/0458(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (11703/1/2013 – C7–0314/2013),

  –   având în vedere poziția sa în primă lectură[1] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0925),

  –   având în vedere scrisoarea președintelui Comisiei pentru comerț internațional din 11 iulie 2013, în care se recomanda plenului să aprobe poziția Consiliului în primă lectură,

  –   având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –   având în vedere articolul 72 din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru comerț internațional (A7-0334/2013),

  1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

  2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

  4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

  5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Asistență macrofinanciară pentru Republic Kârgâzstan

  Referințe

  11703/1/2013 – C7-0314/2013 – 2011/0458(COD)

  Data primei lecturi a PE

  11.12.2012                     T7-0466/2012

  Propunerea Comisiei

  COM(2011)0925 - C7-0521/2011

  Data anunțului în plen al primirii poziției Consiliului în primă lectură

  10.10.2013

  Comisie competentă în fond

         Data anunțului în plen

  INTA

  10.10.2013

   

   

   

  Raportor(i)

         Data numirii

  Vital Moreira

  14.10.2013

   

   

   

  Raportor(i) substituit (substituiți)

  Vital Moreira

   

   

   

  Data adoptării

  14.10.2013

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  3

  Membri titulari prezenți la votul final

  Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaș, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Jan Zahradil

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Jarosław Leszek Wałęsa

  Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Catherine Stihler

  Data depunerii

  17.10.2013