ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Kirgizskej republike

  17.10.2013 - (11703/1/2013 – C7‑0314/2013 – 2011/0458(COD)) - ***II

  Výbor pre medzinárodný obchod
  Spravodajca: Vital Moreira


  Postup : 2011/0458(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0334/2013
  Predkladané texty :
  A7-0334/2013
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Kirgizskej republike

  (11703/1/2013 – C7‑0314/2013 – 2011/0458(COD))

  (Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (11703/1/2013 – C7-0314/2013),

  –   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[1] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0925),

  –   so zreteľom na list predsedu Výboru pre medzinárodný obchod z 11. júla 2013, v ktorom odporúča plénu, aby schválilo pozíciu Rady v prvom čítaní,

  –   so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –   so zreteľom na článok 72 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0334/2013),

  1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

  2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

  4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

  5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  POSTUP

  Názov

  Makrofinančná pomoc Kirgizskej republike

  Referenčné čísla

  11703/1/2013 – C7-0314/2013 – 2011/0458(COD)

  Dátum prvého čítania EP– Číslo P

  11.12.2012                     T7-0466/2012

  Návrh Komisie

  COM(2011)0925 - C7-0521/2011

  Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

  10.10.2013

  Gestorský výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

  INTA

  10.10.2013

   

   

   

  Spravodajca

                 dátum vymenovania

  Vital Moreira

  14.10.2013

   

   

   

  Predchádzajúci spravodajca

  Vital Moreira

   

   

   

  Dátum prijatia

  14.10.2013

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  3

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Jan Zahradil

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Jarosław Leszek Wałęsa

  Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Catherine Stihler

  Dátum predloženia

  17.10.2013