ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Kirgizskej republike

17.10.2013 - (11703/1/2013 – C7‑0314/2013 – 2011/0458(COD)) - ***II

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: Vital Moreira


Postup : 2011/0458(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0334/2013
Predkladané texty :
A7-0334/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Kirgizskej republike

(11703/1/2013 – C7‑0314/2013 – 2011/0458(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (11703/1/2013 – C7-0314/2013),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[1] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0925),

–   so zreteľom na list predsedu Výboru pre medzinárodný obchod z 11. júla 2013, v ktorom odporúča plénu, aby schválilo pozíciu Rady v prvom čítaní,

–   so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 72 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0334/2013),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

POSTUP

Názov

Makrofinančná pomoc Kirgizskej republike

Referenčné čísla

11703/1/2013 – C7-0314/2013 – 2011/0458(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

11.12.2012                     T7-0466/2012

Návrh Komisie

COM(2011)0925 - C7-0521/2011

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

10.10.2013

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

INTA

10.10.2013

 

 

 

Spravodajca

               dátum vymenovania

Vital Moreira

14.10.2013

 

 

 

Predchádzajúci spravodajca

Vital Moreira

 

 

 

Dátum prijatia

14.10.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Catherine Stihler

Dátum predloženia

17.10.2013