PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Kirgiški republiki

  17.10.2013 - (11703/1/2013 – C7‑0314/2013 – 2011/0458(COD)) - ***II

  Odbor za mednarodno trgovino
  Poročevalec: Vital Moreira


  Postopek : 2011/0458(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A7-0334/2013
  Predložena besedila :
  A7-0334/2013
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Kirgiški republiki

  (11703/1/2013 – C7‑0314/2013 – 2011/0458(COD))

  (Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (11703/1/2013 – C7‑0314/2013),

  –   ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[1] o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0925),

  –   ob upoštevanju pisma predsednika Odbora za mednarodno trgovino z dne 11. julija 2013, s katerim je želel na plenarnem zasedanju predlagati sprejetje stališča Sveta v prvi obravnavi,

  –   ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –   ob upoštevanju člena 72 Poslovnika,

  –   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za mednarodno trgovino (A7-0334/2013)

  1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

  2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

  4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

  5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  POSTOPEK

  Naslov

  Zagotavljanje makrofinančne pomoči Kirgiški republiki

  Referenčni dokumenti

  11703/1/2013 – C7-0314/2013 – 2011/0458(COD)

  Datum 1. obravnave EP – št. P

  11.12.2012                     T7-0466/2012

  Predlog Komisije

  COM(2011)0925 - C7-0521/2011

  Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

  10.10.2013

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  INTA

  10.10.2013

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Vital Moreira

  14.10.2013

   

   

   

  Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

  Vital Moreira

   

   

   

  Datum sprejetja

  14.10.2013

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  3

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Jan Zahradil

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Jarosław Leszek Wałęsa

  Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Catherine Stihler

  Datum predložitve

  17.10.2013