PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Kirgiški republiki

17.10.2013 - (11703/1/2013 – C7‑0314/2013 – 2011/0458(COD)) - ***II

Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: Vital Moreira


Postopek : 2011/0458(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0334/2013
Predložena besedila :
A7-0334/2013
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Kirgiški republiki

(11703/1/2013 – C7‑0314/2013 – 2011/0458(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (11703/1/2013 – C7‑0314/2013),

–   ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[1] o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0925),

–   ob upoštevanju pisma predsednika Odbora za mednarodno trgovino z dne 11. julija 2013, s katerim je želel na plenarnem zasedanju predlagati sprejetje stališča Sveta v prvi obravnavi,

–   ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 72 Poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za mednarodno trgovino (A7-0334/2013)

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

POSTOPEK

Naslov

Zagotavljanje makrofinančne pomoči Kirgiški republiki

Referenčni dokumenti

11703/1/2013 – C7-0314/2013 – 2011/0458(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

11.12.2012                     T7-0466/2012

Predlog Komisije

COM(2011)0925 - C7-0521/2011

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

10.10.2013

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

10.10.2013

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Vital Moreira

14.10.2013

 

 

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

Vital Moreira

 

 

 

Datum sprejetja

14.10.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

0

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jarosław Leszek Wałęsa

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Catherine Stihler

Datum predložitve

17.10.2013