Διαδικασία : 2013/2092(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0338/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0338/2013

Συζήτηση :

PV 09/12/2013 - 26
CRE 09/12/2013 - 26

Ψηφοφορία :

PV 10/12/2013 - 7.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0534

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 218kWORD 156k
18.10.2013
PE 514.925v02-00 A7-0338/2013

σχετικά με τη διαστημική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ - Αξιοποίηση των δυνατοτήτων για οικονομική μεγέθυνση στον διαστημικό τομέα

(2013/2092(INI))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγήτρια: Angelika Niebler

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη διαστημική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ - Αξιοποίηση των δυνατοτήτων για οικονομική μεγέθυνση στον διαστημικό τομέα

(2013/2092(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη τον τίτλο ΧΙΧ της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 189, σχετικά με την πολιτική έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και τη διαστημική πολιτική, όπου αναφέρεται συγκεκριμένα η κατάστρωση ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής για την προώθηση της επιστημονικής και τεχνικής προόδου, της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και της εφαρμογής των πολιτικών της Ένωσης,

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Διαστημική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ» (COM(2013)0108),

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης - Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα τίθενται στο επίκεντρο» (COM(2010)0614),

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582),

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Προς μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη» (COM(2011)0152),

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2012, για τη διαμόρφωση κατάλληλων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος(1) (COM(2012)0671),

- έχοντας υπόψη την απόφαση 2004/578/EK του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος,

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 11ης Οκτωβρίου 2010, της 31ης Μαΐου 2011, της 2ας Δεκεμβρίου 2011 καθώς και της 30ής Μαΐου 2013,

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2012, σχετικά με μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Kανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0338/2013),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 189 της ΣΛΕΕ αναθέτει ρητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση την κατάστρωση ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής για την προώθηση της επιστημονικής και τεχνικής προόδου, της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και της εφαρμογής των πολιτικών της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιτίας του αυξανόμενου ανταγωνισμού από τις χώρες που τώρα αρχίζουν να δραστηριοποιούνται στον τομέα του διαστήματος, όπως η Κίνα και η Ινδία, το πολιτικό βάρος των κρατών μελών της ΕΕ, ως μεμονωμένων κρατών, δεν επαρκεί πλέον για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων στον συγκεκριμένο τομέα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαστημική πολιτική αποτελεί καίριο στοιχείο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλές υπηρεσίες στις οποίες καταφεύγουν καθημερινά οι πολίτες και οι οποίες εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από το διάστημα, όπως π.χ. η τηλεόραση, το διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, τα συστήματα πλοήγησης ή το πανευρωπαϊκό αυτόματο σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία διαστήματος έχει ενοποιημένο κύκλο εργασιών 6,5 δισ. και απασχολεί περισσότερους από 34.500 ανθρώπους με υψηλή κατάρτιση και ότι, στην παρούσα περίοδο οικονομικής δυσπραγίας, η σημασία της διαστημικής βιομηχανίας ως τομέα με ισχυρό δυναμικό μεγέθυνσης και καινοτομίας αλλά και ως δημιουργού θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας πρέπει να αναδεικνύεται καλύτερα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος ο συντονισμός των μέτρων που λαμβάνονται στον τομέα της διαστημικής πολιτικής μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών και του ΕΟΔ παραμένει ανεπαρκής και ότι εξαιτίας αυτού σημειώνονται επικαλύψεις δομών και δεν είναι δυνατή η επαρκής αξιοποίηση των συνεργιών· υπογραμμίζει ότι η θέσπιση σαφούς πλαισίου διακυβέρνησης στον τομέα του διαστήματος θα αποφέρει τεράστια οφέλη σε εξοικονόμηση αποδοτικότητας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΟΔ, ως διακυβερνητικός οργανισμός, δεν διατηρεί κανένα επίσημο δεσμό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επομένως δεν λαμβάνει απευθείας ανάδραση από τους πολίτες, κάτι που συμβαίνει σε όλους τους άλλους τομείς πολιτικής της Ένωσης·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαστημική βιομηχανία αποτελεί βιομηχανία έντασης επενδύσεων με ασυνήθιστα μακρούς κύκλους ανάπτυξης και ότι, ως εκ τούτου, η συνέπεια στον προγραμματισμό παίζει γι’ αυτήν αποφασιστικό ρόλο· εκτιμώντας ότι η προβολή που προκύπτει από τα παραπάνω θα ενισχυθεί σημαντικά από την ύπαρξη σταθερού κανονιστικού πλαισίου και σαφούς πλαισίου διακυβέρνησης·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειτουργία ευρωπαϊκού συστήματος εκτοξεύσεων μπορεί να συμβάλει στην εξασφάλιση αυτόνομης πρόσβασης στο διάστημα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος η ΕΕ εξαρτάται από μη ευρωπαϊκό στρατιωτικό σύστημα GNSS και ότι το πρόγραμμα Galileo σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και θα συνεχίσει να τελεί υπό πολιτικό έλεγχο·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές πωλήσεις διαδραματίζουν πολύ σημαντικότερο ρόλο για τον ευρωπαϊκό διαστημικό τομέα από ό, τι για τους κύριους ανταγωνιστές του σε διεθνές επίπεδο·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες μέσω δορυφόρου έχουν καίρια σημασία στην παροχή πληροφοριών για τους τομείς μεγέθυνσης της ψηφιακής κοινωνίας και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του ψηφιακού θεματολογίου της ΕΕ·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων, η αγορά υπηρεσιών δορυφορικής πλοήγησης και γεωσκόπησης θα μπορούσε να φτάσει μέσα σε μία δεκαετία σε ύψος 300 δισ. δολαρίων ΗΠΑ και ότι ήδη σήμερα στις δυτικές χώρες της ΕΕ ποσοστό 6%-7% του ΑΕγχΠ εξαρτάται από τη δορυφορική πλοήγηση·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διαρκώς αυξάνεται η ανάγκη για διεθνή συντονισμό των χρήσεων του φάσματος, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης ασύρματων υπηρεσιών επικοινωνίας και των φυσικών ιδιοτήτων της διάδοσης των κυμάτων καθώς και λόγω της έλλειψης ραδιοσυχνοτήτων που συνδέεται με τη ζήτηση αυτή·

Ευρωπαϊκός προσανατολισμός της διαστημικής πολιτικής

1.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη διαστημική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ· φρονεί ότι η Επιτροπή πρέπει να εστιάσει σε ορισμένα μέτρα που αφορούν τη διαστημική βιομηχανική πολιτική και στα οποία γίνεται αναφορά στην ανακοίνωση, με σκοπό να αξιοποιηθεί πραγματικά το δυναμικό για μεγέθυνση στον διαστημικό τομέα·

2.  τονίζει ότι όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στη διακυβέρνηση των μελλοντικών διαστημικών πολιτικών της ΕΕ, όπως η Επιτροπή, ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS, ο ΕΟΔ, οι εθνικοί οργανισμοί και εξειδικευμένοι οργανισμοί, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων (EUMETSAT), πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους και να λειτουργούν σε ορίζοντα μακράς πνοής·

3.  θεωρεί ότι οι εθνικοί οργανισμοί θα μπορούσαν να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση ώστε η Επιτροπή να μπορέσει να εναρμονίσει τα στοιχεία που προέρχονται από τα κράτη μέλη και να καθορίσει το όραμα της ΕΕ στον τομέα αυτόν·

4.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να παράσχει το συντομότερο δυνατό έναν σαφή χάρτη πορείας για το πρόγραμμα GMES/Copernicus και για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των διαφόρων δορυφόρων «Sentinel» καθώς και το νομικό και λειτουργικό πλαίσιο που προτείνεται για το σύνθετο αυτό σύστημα·

5.  υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να λάβει μέτρα για την κατάρτιση συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ για το διάστημα· υποστηρίζει τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς της ΕΕ για τα διαστημικά προϊόντα και υπηρεσίες· θεωρεί σημαντικό η πολιτική να χαράσσεται και να αναπτύσσεται χωρίς η εφαρμογή της να θίγει ή να στρεβλώνει τις συνθήκες της αγοράς· παρατηρεί ότι η ουδετερότητα ως προς τον ανταγωνισμό και η διαφάνεια συνιστούν αμφότερες ακρογωνιαίους λίθους κατά τη χάραξη της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής·

6.  διαπιστώνει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριζόντια προσέγγιση από την πλευρά της Επιτροπής που να εντάσσει τη διαστημική πολιτική και τους στόχους της στους διάφορους τομείς πολιτικής της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να το πράξει στο μέλλον λαμβάνοντας υπόψη τη διαστημική πολιτική σε τομείς πολιτικής, όπως π.χ. οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές, το περιβάλλον, η γεωργία, η ασφάλεια ή ο πολιτισμός·

7.  επικροτεί τη δήλωση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία οι διαστημικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πλοήγησης και γεωσκόπησης παρέχουν στην ΕΕ στρατηγικά σημαντικές γνώσεις για την υποστήριξη των εξωτερικών σχέσεών της στον τομέα της αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας·

8.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά προτεραιότητα τους ακόλουθους θεματικούς τομείς: θεσμικά ζητήματα· Galileo και Copernicus· τη διαστημική βιομηχανία ως παράγοντα μεγέθυνσης και απασχόλησης· την εκτίμηση αντικτύπου των διαστημικών δραστηριοτήτων· την αυτόνομη πρόσβαση στο διάστημα· τον ρόλο της έρευνας και ανάπτυξης· τις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες· την επιτήρηση και παρακολούθηση του διαστήματος· τέλος, τα διαστημικά θραύσματα·

9.  υποστηρίζει την άποψη της Επιτροπής, ότι πολλά στοιχεία των διαστημικών συστημάτων είναι διπλής χρήσης ή στρατιωτικής φύσης και, ως εκ τούτου, υπόκεινται στην οδηγία 2009/43/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2009 για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας(3), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2012/47/ΕΕ της 14ης Δεκεμβρίου 2012 όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου της 5ης Μαΐου 2009 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης ή την κοινή θέση για τις εξαγωγές όπλων· επικροτεί την πρόταση που διατυπώνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, και συγκεκριμένα να υποβληθεί πριν από το τέλος του 2013 στο Κοινοβούλιο επίσημη έκθεση σχετικά με το σύστημα ελέγχου των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξαγωγές συμβατικών όπλων (COARM) να διευκρινίσουν ποιο ρυθμιστικό πλαίσιο ισχύει για κάθε κατηγορία εμπορευμάτων και τεχνολογιών·

Ζητήματα θεσμικού χαρακτήρα

10. αναγνωρίζει τα επιτεύγματα που έχει σημειώσει ο ΕΟΔ για την Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες στον τομέα του διαστήματος και ενθαρρύνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη, που δεν είναι μέλη του ΕΟΔ, να εξετάσουν το ενδεχόμενο προσχώρησης και ενισχυμένης συνεργασίας· διαπιστώνει, ωστόσο, ότι μπορούν να επιτευχθούν σε βάθος χρόνου τρόποι ενίσχυσης της επιχειρησιακής αποδοτικότητας καθώς και πολιτικού συντονισμού και ευθύνης με την προσέγγιση μεταξύ του ΕΟΔ και της ΕΕ σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, μεταξύ άλλων έτσι ώστε να αποφεύγονται η επανάληψη των ίδιων εργασιών και η αλληλεπικάλυψη· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει διεξοδικά αν ο ΕΟΔ μπορεί π.χ. στο μέλλον να ενταχθεί ως διακρατικός οργανισμός στις δομές διακυβέρνησης της Ένωσης, ενώ θεωρείται ότι δεν εξυπηρετεί κάποιον στόχο η μετατροπή του σε ευρωπαϊκό οργανισμό·

11. υποστηρίζει ότι εν τω μεταξύ η EE πρέπει να συντονίζει, σε στενή συνεργασία με τον ΕΟΔ, τη διαστημική πολιτική και τα σχετικά προγράμματα των κρατών μελών, προκειμένου να υπάρξει πραγματικά ευρωπαϊκή προσέγγιση, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται ο σεβασμός των συμφερόντων του ΕΟΔ και των κρατών μελών του· διαπιστώνει ότι μόνο με ευρωπαϊκή προσέγγιση θα μπορέσει η διαστημική βιομηχανία να καταστεί και να παραμείνει ανταγωνιστική·

12. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τον ΕΟΔ να συγκροτήσουν μία μορφή συντονιστικής ομάδας τα μέλη της οποίας θα συνεδριάζουν τακτικά προκειμένου να συμφωνήσουν σχετικά με στρατηγικές και μέτρα στον τομέα του διαστήματος, για να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις δομών και να αναπτυχθεί μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά διεθνή θέματα και φόρα·

13. παρατηρεί ότι οποιαδήποτε αύξηση της χρήσης διαστημικών πόρων από τις ένοπλες δυνάμεις δεν πρέπει να μειώσει ούτε να περιορίσει τη μη στρατιωτική χρήση και τις πιθανές μελλοντικές μη στρατιωτικές εφαρμογές· καλεί τα κράτη μέλη και την ΑΠ/ΥΕ να προχωρήσουν σε αναθεώρηση της απαρχαιωμένης πλέον Συνθήκης του 1967 για το Διάστημα ή να δημιουργήσουν ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα λαμβάνει υπόψη την τεχνολογική πρόοδο από το 1960 και εντεύθεν·

Galileo και Copernicus (GMES)

14. επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση του προγράμματος Galileo και η συνέχιση του προγράμματος Copernicus πρέπει να λάβουν προτεραιότητα καθώς αποτελούν εμβληματικά στοιχεία της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής, ούτως ώστε οι πρώτες υπηρεσίες του Galileo να μπορέσουν να τεθούν εμπράκτως στη διάθεση των πολιτών το 2014·

15. υπογραμμίζει το γεγονός ότι το EGNOS είναι το πρώτο λειτουργικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα GNSS· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να θέσουν σε εφαρμογή τη χρήση του προγράμματος EGNOS σε διάφορους τομείς, όπως στον τομέα των μεταφορών·

16. εκφράζει τη λύπη του για τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στο παρελθόν κατά την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού προγράμματος δορυφορικής πλοήγησης Galileo· χαιρετίζει το γεγονός ότι εν τω μεταξύ έχουν τεθεί σε γήινη τροχιά 4 δορυφόροι· τονίζει ότι τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη του Galileo ειδικότερα και μιας ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας γενικότερα πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστά στην κοινωνία και καλεί την Επιτροπή να μετατρέψει στο μέλλον τις εκτοξεύσεις δορυφόρων του Galileo στις πρωτεύουσες της ΕΕ σε δημόσιες εκδηλώσεις, προκειμένου να προβληθεί το πρόγραμμα Galileo και οι πιθανές εφαρμογές του·

17. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να ενημερώσει τους πολίτες, να προσελκύσει μελλοντικούς μηχανικούς, να διαδώσει πληροφορίες σχετικά με τη δορυφορική πλοήγηση της ΕΕ και να προτείνει σειρά κινήτρων για όλους τους χρήστες ώστε να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες που βασίζονται στα προγράμματα Galileo και Egnos·

18. είναι πεπεισμένο ότι ο στόχος της πλήρους επιχειρησιακής ικανότητας (FOC), που βασίζεται σε σχηματισμό 27 δορυφόρων με την προσθήκη κατάλληλου αριθμού βοηθητικών δορυφόρων και επαρκών επίγειων υποδομών, αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη της προστιθέμενης αξίας του Galileo, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μεγάλη ακρίβεια και την αδιάκοπη ροή της υπηρεσίας και, κατά συνέπεια, την εξασφάλιση πολλών οφελών για την οικονομία και την κοινωνία·

19. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το σύστημα EGNOS δεν καλύπτει το σύνολο της ΕΕ και ζητεί να επεκταθεί το εν λόγω σύστημα στη νότια, ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη, ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση του σε ολόκληρη την Ευρώπη·

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο σχετικά με τα σχέδια για χρήση του προγράμματος Copernicus και της κρατικά ρυθμιζόμενης υπηρεσίας του προγράμματος Galileo προς στήριξη των αποστολών και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ·

Ο ρόλος της διαστημικής βιομηχανίας ως φορέα μεγέθυνσης και απασχόλησης

21. διαπιστώνει ότι ιδίως, αν και όχι αποκλειστικά, οι ΜΜΕ χρειάζονται ένα είδος δημόσιας χρηματοδότησης ταχείας εκκίνησης, ούτως ώστε να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή κεφάλαια για μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης· είναι πεπεισμένο ότι μέσω δημόσιας χρηματοδότησης και ύπαρξης αγοραστών του δημοσίου τομέα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της διαστημικής βιομηχανίας θα προαχθεί η καινοτομία και θα καταστεί έτσι εφικτή η μεγέθυνση και η δημιουργία θέσεων εργασίας·

22. επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία να αναπτύξει αγορά επόμενου σταδίου στον τομέα της δορυφορικής πλοήγησης και υπογραμμίζει τη σημασία της κατάρτισης σχεδίου δράσης για τον Οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS με στόχο την επέκταση της αγοράς GNSS, η οποία θα είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της οικονομίας της ΕΕ·

23. υπενθυμίζει ότι η δημιουργία νέων εφαρμογών δορυφορικής πλοήγησης μπορεί να αυξήσει την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία σε τομείς όπως της αεροπορίας, της ναυτιλίας, των οδικών μεταφορών και της γεωργίας, στην οδική ασφάλεια, στην είσπραξη τελών, στη διαχείριση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, στη διαχείριση του στόλου, στις κλήσεις έκτακτης ανάγκης, στην παρακολούθηση και τον εντοπισμό εμπορευμάτων, στις κρατήσεις μέσω διαδικτύου, στην ασφάλεια της ναυτιλίας, στους ψηφιακούς ταχογράφους, στη μεταφορά ζώων και στη βιώσιμη διαχείριση της γης·

24. επισημαίνει το γεγονός που αναφέρεται στην ανακοίνωση, δηλαδή ότι το 60% του ηλεκτρονικού εξοπλισμού επί των ευρωπαϊκών δορυφόρων σήμερα εισάγεται από τις ΗΠΑ· καλεί για μια πρωτοβουλία σχετικά με την προστασία ευαίσθητων ή προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο αυτό καθώς και για την αξιοποίηση της υφιστάμενης διαδικασίας δημόσιων συμβάσεων, ώστε να διασφαλίζεται, όπου είναι εφικτό, ότι οι αγορές διαστημικής υποδομής στις οποίες προβαίνουν τα κράτη μέλη χρησιμοποιούνται ως πρόσθετος μοχλός ανάπτυξης στον εν λόγω τομέα·

25. προτρέπει επίσης την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ΕΥΔ), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξοπλισμών (EDA) και τα κράτη μέλη να εντοπίσουν τις κρίσιμες τεχνολογίες στο πλαίσιο της κοινής διαδικασίας μη εξάρτησης της Ευρώπης και να αναπτύξουν εναλλακτικές επιλογές που εξαρτώνται σε μικρότερο βαθμό από τρίτες χώρες· υπενθυμίζει τον κίνδυνο οι ΗΠΑ να μπορούν, σε περίπτωση διαφωνίας, να κλείσουν ή να μπλοκάρουν την ευρωπαϊκή διαστημική υποδομή·

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν κίνητρα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη στοιχείων που προορίζονται για χρήση στον τομέα του διαστήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες·

27. διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις της μη διαστημικής βιομηχανίας μπορούν να επωφεληθούν από προϊόντα που θα προκύψουν στο πλαίσιο της διαστημικής έρευνας· καλεί, συνεπώς, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να προβούν σε ανταλλαγή μεταξύ των παραγόντων της διαστημικής και της μη διαστημικής βιομηχανίας και να συνεργαστούν για την ανάπτυξη τεχνολογίας που μπορεί να οδηγήσει σε επαναστατικές καινοτομίες προς όφελος της κοινωνίας· υπογραμμίζει τη σημασία της βελτίωσης της ενημέρωσης όσον αφορά τα συγκεκριμένα οφέλη που αποφέρει η διαστημική βιομηχανία στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών·

28. τονίζει ότι ιδίως το οικονομικό σκέλος των διαστημικών υπηρεσιών και της ρομποτικής παρέχουν πολλαπλές εμπορικές ευκαιρίες, πρωτίστως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

29. υπογραμμίζει ότι τα αυτόνομα και ευφυή ρομποτικά συστήματα αποτελούν τεχνολογίες με καίρια σημασία για την περαιτέρω εξερεύνηση του διαστήματος· υπενθυμίζει εν προκειμένω την αποδοτική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», ιδίως για δραστηριότητες που άπτονται της αγοράς·

30. τονίζει ότι έχει ζωτική σημασία να υπάρχει επάρκεια διαθέσιμων εργαζομένων υψηλής κατάρτισης για μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία διαστήματος· καλεί ως εκ τούτου όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εντείνουν τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας και να ενθαρρύνουν τους ταλαντούχους νέους, ιδίως τις ταλαντούχες γυναίκες, να ενσωματωθούν σε αυτό τον τομέα (π.χ. δημιουργώντας εθνικά προγράμματα αποφοίτησης και προγράμματα κατάρτισης καθώς και διοργανώνοντας διαγωνισμούς για Ευρωπαίους και μη Ευρωπαίους ερευνητές)· διαπιστώνει, επιπλέον, ότι είναι απολύτως αναγκαία η απόκτηση ταλαντούχων από τρίτες χώρες (αλλά και η ενθάρρυνση ταλαντούχων Ευρωπαίων να επιστρέψουν)·

Πρόσβαση στο διάστημα

31. τονίζει τη σημασία της πρόσβασης όλων των κρατών μελών στο διάστημα, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της στήριξης της ευρωπαϊκής διαστημικής οικονομίας· επισημαίνει ταυτόχρονα ότι η πρόσβαση σε θεσμικές αγορές τρίτων χωρών παραμένει ως έναν βαθμό κλειστή για την ευρωπαϊκή οικονομία· υπογραμμίζει τη σημασία των ίσων όρων ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή οικονομία σε διεθνές επίπεδο· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να προαγάγει την αμοιβαιότητα και να διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες και συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών (π.χ. διατλαντική εμπορική και επενδυτική εταιρική σχέση)·

32. υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης και της λειτουργίας ευρωπαϊκών εκτοξευτών για την εξασφάλιση αυτόνομης πρόσβασης στο διάστημα· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν σε βάθος χρόνου από κοινού με τον ΕΟΔ για τη διατήρηση και τη διεύρυνση ενός ευρωπαϊκού συστήματος εκτοξευτών καθώς και μιας υπηρεσίας εκτοξεύσεων·

33. φρονεί ότι η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία πρέπει να καταφεύγει στις υφιστάμενες ευρωπαϊκές διαστημικές υποδομές, οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί εν μέρει με χρήση ευρωπαϊκών δημόσιων κονδυλίων·

Ο ρόλος της έρευνας και ανάπτυξης

34. επιδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι στο νέο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα («Ορίζοντας 2020») πρόκειται να επενδυθεί 1,5 δισ. ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα του διαστήματος· καλεί ακόμα την Επιτροπή να διαθέσει, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», μέρος του προϋπολογισμού για την έρευνα και ανάπτυξη σε εφαρμογές των δορυφορικών επικοινωνιών·

35. φρονεί ότι ιδίως στον τομέα των ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι αναγκαίος μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ της ΕΕ, του ΕΟΔ και των κρατών μελών· καλεί συνεπώς τους τρεις αυτούς παράγοντες να καταρτίσουν κοινό «χάρτη πορείας των ερευνών» για την περίοδο μέχρι το 2020 και να ορίσουν προτεραιότητες και στόχους για τη διαστημική πολιτική οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν από κοινού, προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια του προγραμματισμού για τους συμμετέχοντες παράγοντες, ιδίως τους οικονομικούς· τονίζει τη σημασία της συνεργασίας με τρίτες χώρες στον τομέα της έρευνας·

36. τονίζει ότι η ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών GNSS είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι η επένδυση στις υποδομές την οποία συνεπάγεται το GALILEO θα αξιοποιηθεί πλήρως και ότι το σύστημα GALILEO θα αναπτυχθεί στο πλήρες δυναμικό του· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι παρέχεται η δέουσα χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη όσον αφορά το σύστημα GNSS και την εφαρμογή του· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η μείωση των πόρων που διατίθενται για έρευνα και καινοτομία όσον αφορά εφαρμογές που βασίζονται στα προγράμματα EGNOS και Galileo καθυστερεί σημαντικά την τεχνολογική πρόοδο και την ανάπτυξη βιομηχανικής ικανότητας καθώς και την περιβαλλοντικά αποτελεσματική εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και προτρέπει ως εκ τούτου την Επιτροπή να θεσπίσει μηχανισμούς που να διευκολύνουν την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση·

37. διαπιστώνει ότι η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στην Ευρώπη κωλύεται από διάφορα εμπόδια· υπενθυμίζει στην Επιτροπή εν προκειμένω ότι υπάρχει μια αναξιοποίητη αγορά όσον αφορά την εμπορική εκμετάλλευση των δεδομένων που λαμβάνονται μέσω συστημάτων γεωσκόπησης και δορυφόρων· καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει μελέτη για τον εντοπισμό των εμποδίων αυτών (όπως π.χ. ευθύνη για ζημία που προκλήθηκε από διαστημικά αντικείμενα/θραύσματα, αβεβαιότητα σχετικά με τη διάθεση των υπηρεσιών, αμφιβολίες σε σχέση με την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων, ελλιπείς γνώσεις σχετικά με τις υπάρχουσες δυνατότητες και έλλειψη διαλειτουργικότητας) και να προτείνει πιθανές λύσεις για την ανάπτυξη της εν λόγω αγοράς·

Δορυφορικές επικοινωνίες

38. τονίζει ότι οι δορυφορικές επικοινωνίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας, καθώς παραγγελίες στον συγκεκριμένο τομέα εξασφαλίζουν συνεχή χρήση διαστημοπλοίων και εκτοξευτών και συμβάλλουν έτσι στον στόχο να έχει η ΕΕ αυτόνομη πρόσβαση στο διάστημα· παραπέμπει, εν προκειμένω, και στον ρόλο της ανεξάρτητης δυνατότητας μεταφοράς ωφέλιμου φορτίου που δημιουργείται κατά την εκτόξευση εμπορικών δορυφόρων (το επονομαζόμενο «φιλοξενούμενο ωφέλιμο φορτίο») και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμή νέων προϊόντων και τεχνολογιών στο διάστημα και να συμβάλει έτσι στη μείωση του κόστους και του χρόνου που απαιτούνται για την παροχή νέων υπηρεσιών·

39. επισημαίνει ότι οι δορυφορικές επικοινωνίες είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος παροχής πολυμεσικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων και σε εκείνους τους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς όπου δεν ήταν μέχρι πρότινος δυνατή η παροχή επίγειων τεχνολογιών·

40. υπογραμμίζει ότι τα δορυφορικά δίκτυα που εξασφαλίζουν την πλήρη κάλυψη της ΕΕ με ευρυζωνικές συνδέσεις, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές, συμβάλλουν στην εκπλήρωση των στόχων του ψηφιακού θεματολογίου της ΕΕ· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να διασφαλίσει, συνεκτιμώντας την τεχνολογική ουδετερότητα, ότι λαμβάνεται δεόντως υπόψη το δορυφορικό διαδίκτυο στο πλαίσιο του μείγματος τεχνολογιών που προβλέπεται για την επέκταση των ευρυζωνικών συνδέσεων, π.χ. στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή της ΕΕ·

40. διαπιστώνει ότι οι δορυφορικές επικοινωνίες σε καταστάσεις κρίσεων, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή για τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας, διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς τα δεδομένα και οι συνδέσεις που παρέχουν σε περίπτωση που δεν υπάρχουν χερσαίες υποδομές ή που αυτές έχουν καταστραφεί, είναι καίριας σημασίας·

41. καλεί συνεπώς την Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση της υπάρχουσας διαθεσιμότητας καθώς και των μελλοντικών αναγκών για ραδιοσυχνότητες που θα χρησιμοποιηθούν για τις δορυφορικές επικοινωνίες και να μεριμνήσει κατά την επόμενη παγκόσμια διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) για τη δέουσα προάσπιση των συμφερόντων της ΕΕ καθώς και των συμφερόντων του κλάδου των δορυφορικών επικοινωνιών κατά την κατανομή των ραδιοσυχνοτήτων σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο·

42. φρονεί ότι το δυναμικό καινοτομίας στον τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών δεν έχει αξιοποιηθεί εξ ολοκλήρου· επισημαίνει τις δυνατότητες που παρέχουν οι τελευταίες τεχνολογίες, όπως π.χ. τα «τερματικά επικοινωνιών λέιζερ» (Laser Communication Terminals, LCT) ή και οι «δορυφόροι υψηλής ισχύος» (High Throughput Satellites, HTS), για την ικανοποίηση της ανάγκης για ολοένα μεγαλύτερες ανταλλαγές δεδομένων με διαρκώς αυξανόμενες ταχύτητες·

43. τονίζει ότι η Ευρώπη θα μπορέσει να διατηρήσει την τεχνολογική της υπεροχή στο πλαίσιο των δορυφορικών επικοινωνιών μόνον εφόσον συνεχιστούν οι ερευνητικές προσπάθειες στον συγκεκριμένο τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Διαστημικά υπολείμματα

44. τονίζει ότι οι διαστημικές υποδομές αποτελούν τη βάση πολλών υπηρεσιών που βρίσκουν οικονομική και κοινωνική εφαρμογή στην καθημερινή ζωή· επισημαίνει ότι η διακοπή λειτουργίας των εν λόγω υποδομών, για παράδειγμα λόγω σύγκρουσης δορυφόρων μεταξύ τους ή με άλλα διαστημικά αντικείμενα ή θραύσματα, μπορεί να έχει επιπτώσεις για την ασφάλεια των οικονομικών παραγόντων και των πολιτών·

45. διαπιστώνει ότι τα διαστημικά θραύσματα εξελίσσονται σε ολοένα μεγαλύτερο πρόβλημα· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την επίτευξη μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης του διαστήματος· καλεί ταυτόχρονα την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τρίτες χώρες να υπογράψουν τον «Κώδικα συμπεριφοράς για τις δραστηριότητες στο διάστημα», ο οποίος συντάχθηκε από την ΕΕ, μέσω όλων των διπλωματικών διαύλων·

46. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την κατά το συντομότερο δυνατόν θέσπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του προγράμματος που προτάθηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους για την στήριξη της παρατήρησης και παρακολούθησης αντικειμένων στο διάστημα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοένα μεγαλύτερη ανεξαρτησία από τις υπηρεσίες των ΗΠΑ οι οποίες εκδίδουν προειδοποιήσεις για επικείμενες συγκρούσεις·

47. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 63.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0013.

(3)

ΕΕ L 146, 10.6.2009, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η διαστημική βιομηχανία μπορεί βεβαίως να αποτελεί εξειδικευμένο τομέα στον οποίο απασχολούνται μόλις 35.000 εργαζόμενοι υψηλής κατάρτισης, ωστόσο διαθέτει ενοποιημένο ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 6,5 δισ. ευρώ. Αμέτρητες υπηρεσίες εξαρτώνται τόσο άμεσα όσο και έμμεσα από τις διαστημικές τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, ο διαστημικός τομέας έχει καταστεί κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης και της καινοτομίας. Πολλοί κλάδοι που δεν ανήκουν στον τομέα του διαστήματος επωφελούνται από τα τεχνολογικά επιτεύγματα της διαστημικής βιομηχανίας. Σε πολλούς τομείς, όπως π.χ. οι υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών, η ευρωπαϊκή οικονομία κατέχει κορυφαία θέση.

Εντούτοις, υπ’ αριθμόν 1 χώρα στον τομέα του διαστήματος παραμένουν οι ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται επίσης στην κορυφή του καταλόγου των επενδύσεων για στρατιωτικές και μη στρατιωτικές διαστημικές εφαρμογές. Επιπλέον, και άλλες χώρες, όπως η Κίνα και η Ινδία, έχουν εν τω μεταξύ σημειώσει πρόοδο στον τομέα του διαστήματος. Με δεδομένα τα ανωτέρω, εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναρωτηθούμε εάν θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στην κορυφή και στο μέλλον ή, ακόμα καλύτερα, αν θα βελτιώσουμε τη θέση μας, ή αν θα ακολουθούμε απλώς τις άλλες χώρες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται σταθερά υπέρ μιας φιλόδοξης ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής, μεταξύ άλλων και στην παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας.

Στην ανακοίνωσή της τής 28ης Φεβρουαρίου 2013, η Επιτροπή προτείνει πληθώρα διαφορετικών μέτρων με σκοπό την «αξιοποίηση των δυνατοτήτων για οικονομική ανάπτυξη στον διαστημικό τομέα». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φρονεί επίσης ότι η διαστημική βιομηχανία διαθέτει σημαντικές δυνατότητες συμβολής στην ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και, συνεπώς, στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Για να γίνει, ωστόσο, αυτό, υπάρχουν ορισμένες βασικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τους επόμενους μήνες και έτη, οι οποίες έχουν μεγάλη σημασία. Η πλέον σημαντική εξ αυτών είναι να υπάρξει μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ των διαστημικών δραστηριοτήτων της ΕΕ, του ΕΟΔ και των κρατών μελών, ούτως ώστε να αποφευχθούν οι επικαλύψεις και να υπάρξει συγκέντρωση των δυνάμεων. Τέλος, η ΕΕ χρειάζεται μια πραγματικά ενιαία αγορά για τη διαστημική βιομηχανία με συνεκτικό νομικό πλαίσιο, χωρίς ωστόσο να επιδιωχθεί η πλήρης εναρμόνιση των νομικών διατάξεων των κρατών μελών. Αυτή η άσκηση ισορροπίας αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες μελλοντικές προκλήσεις.

Ακόμα, η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει, υποστηριζόμενη από την ευρωπαϊκή πολιτική, να εστιάσει στους τομείς εκείνους, όπου υπάρχει ήδη σήμερα σημαντικό δυναμικό μεγέθυνσης και καινοτομίας. Σε αυτούς ανήκουν αναμφίβολα το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δορυφορικής πλοήγησης Galileo, το πρόγραμμα γεωσκόπησης Copernicus (GMES) και οι δορυφορικές επικοινωνίες εν γένει.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (24.9.2013)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με τη διαστημική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, αξιοποίηση των δυνατοτήτων για οικονομική μεγέθυνση στον διαστημικό τομέα

(2013/2092(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Tarja Cronberg

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο "Διαστημική Ευρωπαϊκή Πολιτική - Αξιοποίηση των δυνατοτήτων για οικονομική ανάπτυξη στον διαστημικό τομέα" (COM(2013)0108) ως σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της στρατηγικής ανεξαρτησίας της ΕΕ στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη ικανοτήτων που θα εξασφαλίζουν την αυτόνομη πρόσβαση στο διάστημα μέσω ευρωπαϊκών δορυφόρων και εκτοξευτών· τονίζει την ανάγκη υποστήριξης των προσπαθειών ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα αυτό, ούτως ώστε να ξεπεραστεί το υψηλό επίπεδο κατακερματισμού που παρατηρείται κυρίως στο επίπεδο της θεσμικής ζήτησης· είναι πεπεισμένο ότι μόνο μια πιο αποδοτική από την άποψη του κόστους και ενοποιημένη ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία μπορεί να είναι ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο· τονίζει ότι η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανική πολιτική πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ΕΥΔ) ώστε να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα·

2.  τονίζει την ανάγκη, προτού ληφθούν αποφάσεις για νέες πρωτοβουλίες και για συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, να διευκρινιστεί πρώτα το επίπεδο της φιλοδοξίας της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τους στρατηγικούς και γεωπολιτικούς της στόχους· επισημαίνει το γεγονός ότι η ανακοίνωση δεν προσδιορίζει τη σχέση μεταξύ της διαστημικής ευρωπαϊκής πολιτικής της ΕΕ και της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)· πιστεύει ότι η διαστημική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να θεωρείται πλεονέκτημα για την ΚΠΑΑ, καθώς η εξασφάλιση βελτιωμένης συνέργιας μεταξύ των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών διαστημικών μέσων αντικατοπτρίζει τον διττό στρατιωτικό και πολιτικό ρόλο της ΚΠΑΑ· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την ΑΠ/ΥΕ να καθορίσουν σαφώς τη δυνητική συμβολή του τομέα αυτού στην ΚΠΑΑ, τη φύση και τον βαθμό των πολιτικο-στρατιωτικών συνεργιών, τον ρόλο των εν λόγω τεχνολογιών στην αποτελεσματική διεξαγωγή επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας και στην πρόβλεψη των μεταναστευτικών ροών και του τρόπου ανάπτυξής τους έπειτα από συγκρούσεις ή φυσικές καταστροφές καθώς και τη σημασία τους για τις επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ, άλλες δράσεις της ΕΕ και αποστολές στον τομέα της πρόληψης των συγκρούσεων, τον έλεγχο των εξοπλισμών, τη μη διάδοση των τεχνολογιών για όπλα μαζικής καταστροφής, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη μετανάστευση και τον έλεγχο των συνόρων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο σχετικά με τα σχέδια για χρήση του προγράμματος Copernicus και της κρατικά ρυθμιζόμενης υπηρεσίας του προγράμματος Galileo προς στήριξη των αποστολών και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί η συνεργασία στον τομέα των στρατιωτικών διαστημικών εφαρμογών στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας· συνιστά να αυξηθεί το επίπεδο της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ΕΥΔ), της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξοπλισμών (EDA) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) με σκοπό την ανάπτυξη και την από κοινού χρήση των διαστημικών πόρων της ΕΕ για τη στήριξη των αποστολών και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ·

4.  επικροτεί τη δήλωση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία οι διαστημικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πλοήγησης και γεωσκόπησης παρέχουν στην ΕΕ στρατηγικά σημαντικές γνώσεις για την υποστήριξη των εξωτερικών σχέσεών της στον τομέα της αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας·

5.  υποστηρίζει τη διάσταση της ασφάλειας του προγράμματος Copernicus (πρώην πρόγραμμα Παγκόσμιας Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (GMES)) και ιδίως τις εφαρμογές που αφορούν την πρόληψη και την αντίδραση σε καταστάσεις κρίσης, την ανθρωπιστική βοήθεια και συνεργασία, την πρόληψη συγκρούσεων που ενέχει έλεγχο της συμμόρφωσης με τις διεθνείς συνθήκες καθώς και τη θαλάσσια επιτήρηση·

6.  παροτρύνει την Επιτροπή να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα και το δημοσιονομικό πλαίσιο σχετικά με το πρόγραμμα Galileo· επισημαίνει τη διπλή χρήση της λειτουργίας ραδιοπλοήγησης και εντοπισμού θέσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εφαρμογών τόσο για μη στρατιωτικές όσο και για στρατιωτικές δραστηριότητες, και ιδίως τη δυνατότητα των κρατών μελών να χρησιμοποιούν την κρατικά ρυθμιζόμενη υπηρεσία για στρατιωτικούς σκοπούς· τονίζει την ανάγκη να διευκρινιστεί σε ποιο βαθμό θα χρησιμοποιούνται η κρατικά ρυθμιζόμενη υπηρεσία καθώς και άλλες υπηρεσίες για αποστολές της ΚΠΑΑ ή για εθνικές στρατιωτικές αποστολές εκτός του πλαισίου της ΕΕ·

7.  επισημαίνει το γεγονός που αναφέρεται στην ανακοίνωση, δηλαδή ότι το 60% του ηλεκτρονικού εξοπλισμού επί των ευρωπαϊκών δορυφόρων σήμερα εισάγεται από τις ΗΠΑ· καλεί για μια πρωτοβουλία σχετικά με την προστασία ευαίσθητων ή προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο αυτό, καθώς και για την αξιοποίηση της υφιστάμενης διαδικασίας δημόσιων συμβάσεων ώστε να διασφαλίζεται, όπου είναι εφικτό, ότι οι αγορές διαστημικής υποδομής στις οποίες προβαίνουν τα κράτη μέλη χρησιμοποιούνται ως πρόσθετος μοχλός ανάπτυξης στον εν λόγω τομέα· αναγνωρίζει ότι το μορφωτικό επίπεδο και το επίπεδο των τεχνολογικών δεξιοτήτων των εργαζομένων στον διαστημικό τομέα είναι εξαιρετικά υψηλό· τονίζει ωστόσο ότι ο τομέας εξακολουθεί να πάσχει από έλλειψη συγκεκριμένων καίριων δεξιοτήτων, είτε πρόκειται για ειδικότητες μηχανικής είτε για ειδικότητες φυσικής, γεγονός το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί· καλεί επίσης την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ΕΥΔ), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξοπλισμών (EDA) και τα κράτη μέλη να εντοπίσουν τις κρίσιμες τεχνολογίες στο πλαίσιο της κοινής διαδικασίας μη εξάρτησης της Ευρώπης και να αναπτύξουν εναλλακτικές επιλογές που εξαρτώνται σε μικρότερο βαθμό από τρίτες χώρες· υπενθυμίζει τον κίνδυνο οι ΗΠΑ να μπορούν, σε περίπτωση διαφωνίας, να κλείσουν ή να μπλοκάρουν την ευρωπαϊκή διαστημική υποδομή·

8.  υποστηρίζει την άποψη της Επιτροπής, ότι πολλά στοιχεία των διαστημικών συστημάτων είναι διπλής χρήσης ή στρατιωτικής φύσης και, ως εκ τούτου, υπόκεινται στην οδηγία 2009/43/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2009 για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας(1), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2012/47/ΕΕ της 14ης Δεκεμβρίου 2012 όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου της 5ης Μαΐου 2009 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης(2) ή την κοινή θέση για τις εξαγωγές όπλων· επικροτεί την πρόταση που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία πρέπει πριν από το τέλος του 2013 να υποβληθεί στο Κοινοβούλιο επίσημη έκθεση σχετικά με το σύστημα ελέγχου των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξαγωγές συμβατικών όπλων (COARM) να διευκρινίσουν ποιο ρυθμιστικό πλαίσιο ισχύει για κάθε κατηγορία εμπορευμάτων και τεχνολογιών·

9.  τάσσεται υπέρ της έμφασης που δίδεται στη στήριξη της διαστημικής έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του ΠΠ7 και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», η οποία πρέπει να αποτελέσει προϋπόθεση για τη μελλοντική ανάπτυξη του εν λόγω τομέα, καθώς και υπέρ της χορήγησης 3.786 εκατομμυρίων ευρώ εντός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για το πρόγραμμα Παγκόσμιας Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας «Copernicus», το οποίο θα παρέχει αξιόπιστες, έγκαιρες και ακριβείς υπηρεσίες για τη διαχείριση του παγκόσμιου περιβάλλοντος, καθώς και για την κατανόηση και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης·

10. παρατηρεί ότι οποιαδήποτε αύξηση της χρήσης διαστημικών πόρων από τις ένοπλες δυνάμεις δεν πρέπει να μειώσει και να περιορίσει τη μη στρατιωτική χρήση και τις πιθανές μελλοντικές μη στρατιωτικές εφαρμογές· καλεί τα κράτη μέλη και την ΑΠ/ΥΕ να προχωρήσουν σε αναθεώρηση της απαρχαιωμένης Συνθήκης του 1967 για το Διάστημα ή να δρομολογήσουν ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα λαμβάνει υπόψη την τεχνολογική πρόοδο από το 1960 και εντεύθεν· υπογραμμίζει επίσης την επείγουσα ανάγκη να μετριαστεί ο κίνδυνος σύγκρουσης που οφείλεται στον αυξανόμενο αριθμό δορυφόρων και διαστημικών θραυσμάτων· επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση σχετικά με το οργανωτικό πλαίσιο για τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST)· επικροτεί επίσης τη χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ πολυμερή πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ενός διεθνούς κώδικα συμπεριφοράς για τις δραστηριότητες στο διάστημα, που συνιστά έναν τρόπο θέσπισης κανόνων συμπεριφοράς στον εν λόγω τομέα, ώστε να επιτευχθεί αυξημένη ασφάλεια, σταθερότητα και βιωσιμότητα στο διάστημα τονίζοντας ότι οι διαστημικές δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούνται με υψηλό βαθμό προσοχής, με τη δέουσα επιμέλεια και την κατάλληλη διαφάνεια, με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης σε παγκόσμια κλίμακα μεταξύ των παραγόντων στον χώρο του διαστήματος· θεωρεί ότι κάθε νέο πλαίσιο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις όλων των κρατών μελών και να είναι στρατηγικά σχεδιασμένο ώστε να εξετάζει το μακροπρόθεσμο μέλλον της βιομηχανίας, να προλαμβάνει ουσιαστικά τον ανταγωνισμό των εξοπλισμών στο διάστημα και να εξασφαλίζει την απαγόρευση επιζήμιων παρεμβολών με διαστημικά αντικείμενα·

11. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη την ανάγκη εμβάθυνσης της διεθνούς συνεργασίας στα διαστημικά θέματα· ζητεί αυξημένο επίπεδο συνεργασίας με εταίρους όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα, με σκοπό την ενίσχυση της ειρηνικής συνεργασίας στο διάστημα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.9.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

52

6

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pino Arlacchi, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Susy De Martini, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Ana Gomes, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Justas Vincas Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Werner Schulz, Laurence J.A.J. Stassen, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Μαριέττα Γιαννάκου, Ελένη Θεοχάρους, Μαρία-Ελένη Κοππά, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Τάκης Χατζηγεωργίου, Евгени Кирилов, Андрей Ковачев, Маруся Любчева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Jacob Bicep, Biljana Borzan, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Emilio Menéndez del Valle, Norbert Neuser, Doris Pack, Jean Roatta, Potito Salatto, Marietje Schaake, Alf Svensson, Renate Weber, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Метин Казак

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Manuel Fernandes, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Isabella Lövin, Antonio Masip Hidalgo, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Jarosław Leszek Wałęsa

(1)

ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ.1.

(2)

ΕΕ L 134 της 29.05.09, σ.1.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

7.10.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Angelika Niebler, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Badia i Cutchet, Antonio Cancian, António Fernando Correia de Campos, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu, Alajos Mészáros, Mario Pirillo, Laurence J.A.J. Stassen

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ramon Tremosa i Balcells

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου