ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 577/98 относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността

22.10.2013 - (COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD)) - ***I

Комисия по заетост и социални въпроси
Докладчик: Татяна Жданока


Процедура : 2013/0084(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0344/2013
Внесени текстове :
A7-0344/2013
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 577/98 относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността

(COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0155),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7–0086/2013),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становището на комисията по бюджети (A7-0344/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1) За целите на ефективната борба с дискриминацията, в съответствие с член 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и с цел подпомагане на гарантирането на съответствие с член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз, както и за преследване на целта за пълна заетост и социален напредък, в съответствие с член 3 от Договора за Европейския съюз, и за мониторинг на напредъка към постигането на политическите цели на Съюза, като например водещите цели на „Европа 2020“, е необходима съпоставима, надеждна и обективна статистическа информация за положението на заетите лица, безработните лица и лицата извън пазара на труда, при спазване на статистическата поверителност, правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на личните данни.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Комисията следва да разполага с правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от ДФЕС с цел допълване или изменение на определени несъществени елементи от конкретни законодателни актове, по-специално за отчитане на икономическите, социалните и техническите промени. Комисията следва да гарантира, че делегираните актове не водят до значителна допълнителна административна тежест за държавите членки или за отделните респонденти.

(3) Комисията следва да разполага с правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от ДФЕС с цел допълване или изменение на определени несъществени елементи от конкретни законодателни актове, по-специално за отчитане на икономическите, социалните и техническите промени. Делегираните актове не следва да водят до несъразмерна допълнителна тежест за държавите членки или за респондентите.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) С оглед на важната роля на ad hoc модулите към изследването на работната сила за политиките на Съюза се предлага Съюзът да участва във финансирането на тяхното прилагане чрез процедури по отпускане на безвъзмездни средства без покани за представяне на предложения. Безвъзмездните средства ще се отпускат на националните статистически институти и на други национални органи, посочени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика. Безвъзмездните средства, предоставени за целите на изследвания на работната сила, могат да бъдат под формата на еднократни общи суми. В този контекст използването на еднократни общи суми следва да бъде основно средство за опростяване на управлението на безвъзмездните средства.

(8) С оглед на важната роля на ad hoc модулите към изследването на работната сила за политиките на Съюза следва да се предостави на Съюза възможността да участва във финансирането на тяхното прилагане в съответствие с принципа за разумно разпределяне на финансовата тежест между бюджетите на Съюза и държавите членки. Тези безвъзмездни средства се предоставят без покани за представяне на предложения, в съответствие с член 128, параграф 1, алинея втора от Регламент (ЕС, Eвратом) №° 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза1. Безвъзмездните средства следва да се отпускат, при условие че ad hoc модулите действително се прилагат, на националните статистически институти и на други национални органи, посочени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика. Безвъзмездните средства, предоставени с цел провеждане на изследвания на работната сила, могат да бъдат под формата на еднократни общи суми. В този контекст използването на еднократни общи суми следва да бъде едно от основните средства за опростяване на управлението на безвъзмездните средства.

 

_____________

 

1 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Чрез дерогация от член 126, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, с оглед на увеличената административна тежест във връзка със събирането на допълнителна информация за изследването на работната сила, което ще предостави данни за показателите за три от водещите цели на стратегията „Европа 2020“, е необходимо разходите за заплати на персонала на националните администрации да бъдат съфинансирани, дори в случаите, в които съответният публичен орган би могъл да извърши дейностите, за които получава финансова подкрепа, и без безвъзмездни средства от ЕС.

(9) Чрез дерогация от член 126, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, с оглед на увеличената работна натовареност във връзка със събирането на допълнителна информация за ad hoc модулите на изследването на работната сила, което ще предостави данни за показателите за целите на политиките на Съюза, е необходимо разходите за заплати на персонала на националните администрации да бъдат съфинансирани, дори в случаите, в които съответният публичен орган би могъл да извърши дейностите, за които получава финансова подкрепа, и без безвъзмездни средства от ЕС.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) С цел да се гарантира правна сигурност е необходимо процедурите за приемане на мерки, които са започнали, но не са приключили до влизането в сила на настоящия регламент, да останат извън обхвата на неговото действие.

(12) С цел да се гарантира правна сигурност е необходимо да се гарантира, че процедурите за приемане на мерки, които са започнали, но не са приключили до влизането в сила на настоящия регламент, остават извън обхвата на неговото действие.

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 2

Регламент (ЕО) № 577/98

Член 7 а – параграф 1 (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 7в по отношение на допълнителен набор от променливи (наричани по-долу „ad hoc модул“) с цел допълване на информацията, описана в член 4, параграф 1, включително предмета, референтния период, обема на извадката (равен или по-малък от обема на извадката, дефиниран съгласно член 3) и срока за предаване на резултатите (който може да бъде различен от срока съгласно член 6).

1. Може да се добави допълнителен набор от променливи („ad hoc модул“) с цел допълване на информацията, описана в член 4, параграф 1. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 7в за съставяне на многогодишна програма от „ad hoc модули“, в която да бъдат уточнени предметът, референтният период, обемът на извадката (равен или по-малък от обема на извадката, дефиниран съгласно член 3), списъкът от променливи и срокът за предаване на резултатите (който може да бъде различен от срока съгласно член 6).

Обосновка

Настоящото изменение възпроизвежда, с цел прозрачност и редакционна яснота, формулировката на действащия Регламент (ЕО) № 577/98 (член 4, параграф 2).

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 577/98

Член 7 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съюзът може да предоставя финансова подкрепа на националните статистически институти и на други национални органи, определени като бенефициери в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 223/2009, за целите на прилагането на посочените в член 7а ad hoc модули, в съответствие с член X от Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ на Европейския парламент и на Съвета за програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации, [COM (2011) 609 окончателен].

В съответствие с член 128, параграф 1, алинея 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 Съюзът може да предоставя на националните статистически институти и на други национални органи, определени като бенефициери в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 223/2009, безвъзмездни средства без покани за представяне на предложения за целите на прилагането на посочените в член 7а ad hoc модули, съгласно разпоредбите на член X от Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ на Европейския парламент и на Съвета за програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации, [COM (2011) 609 окончателен]. Тези безвъзмездни средства могат да бъдат под формата на еднократни общи суми и се отпускат, при условие че държавите членки действително участват в прилагането на ad hoc модулите.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 577/98

Член 7 в - параграф 2 (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. При упражняването на правомощията, делегирани в съответствие с член 4, параграф 2 и член 7а, Комисията гарантира, че делегираните актове не водят до значителна допълнителна административна тежест за държавите членки и респондентите.

2. При упражняването на правомощията, делегирани в съответствие с член 4, параграф 2 и член 7а, Комисията гарантира, че делегираните актове не водят до несъразмерна допълнителна тежест за държавите членки и респондентите. В допълнение към това Комисията надлежно обосновава действията в тези делегирани актове и предоставя информация с данни от държавите членки относно тежестта и разходите за изготвяне, както е посочено в член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 577/98

Член 7 в - параграф 3 (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 2 и член 7а, се предоставя на Комисията за неограничен период от време, считано от (Службата за публикации следва да вмъкне точната дата на влизане в сила на регламента за изменение).

3. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 2 и в член 7а, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ...*. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

______________

 

* OВ: Моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент.

 

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 577/98

Член 7 в - параграф 6 (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 2 и член 7а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от 2 месеца след като Европейският парламент и Съветът са били уведомени за акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

6. Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 2 и член 7а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след като Европейският парламент и Съветът са били уведомени за акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се увеличава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (22.7.2013)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността
(COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD))

Докладчик по становище: Жан Луи Котини

КРАТКА ОБОСНОВКА

Изследването на работната сила (ИРС) е референтната рамка за събирането на статистически данни за пазара на труда в Европа.

Основната част на ИРС се допълва от един „ad hoc модул“, чийто предмет е различен всяка година, например през 2013 г. този модул е посветен на трудовите злополуки и други здравни проблеми, свързани с работата. Според Европейската комисия (Eвростат), докато основната част на изследването е от интерес както на национално, така и на европейско равнище, ad hoc модулът служи предимно за предоставяне на необходимите показатели за целите на европейски инициативи в областта на политиката, като Европейската стратегия за заетостта или „Европа 2020“.

Поради преобладаващо европейското измерение на ad hoc модула, както и поради административните разходи, които се дължат на търсенето на допълнителна информация, която при това се променя всяка година, в миналото Евростат е срещал трудности при получаването на пълно съдействие от страна на държавите членки и техните национални статистически институти по отношение на прилагането на модула. Освен това, за да може Евростат да използва пълноценно предоставените от националните органи данни, изследванията трябва да се извършват по хомогенен начин във всички държави членки.

Освен привеждането в съответствие с режима на делегираните актове и на актове за изпълнение, основната цел на настоящото предложение е да се въведе правно основание за бъдещите безвъзмездни средства, отпускани на националните статистически институти под формата на еднократни общи суми и без покани за представяне на предложения.

Докладчикът поддържа предложения от Комисията принцип да се предоставя финансова подкрепа на националните публични органи при осъществяването на статистически дейности, които представляват истинска добавена европейска стойност. Той отбелязва, че Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г. вече се основава на сходния принцип на разумно разпределение на финансовата тежест между бюджета на Съюза и бюджетите на държавите членки. Ad hoc модулът на ИРС всъщност има значително европейско измерение и представлява значителен обем допълнителна работа за националните статистически органи, в добавка към обичайните им дейности.

Докладчикът предлага освен това да се разгледат изменения, които имат за цел да се гарантира, че като резултат от съфинансирането националните органи действително предприемат дейности за прилагане на ad hoc модула на ИРС, в съответствие с Финансовия регламент и със съответните регламенти в областта на статистиката като Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) С оглед на важната роля на ad hoc модулите към изследването на работната сила за политиките на Съюза се предлага Съюзът да участва във финансирането на тяхното прилагане чрез процедури по отпускане на безвъзмездни средства без покани за представяне на предложения. Безвъзмездните средства ще се отпускат на националните статистически институти и на други национални органи, посочени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика. Безвъзмездните средства, предоставени за целите на изследвания на работната сила, могат да бъдат под формата на еднократни общи суми. В този контекст използването на еднократни общи суми следва да бъде основно средство за опростяване на управлението на безвъзмездните средства.

(8) С оглед на важната роля на ad hoc модулите към изследването на работната сила за политиките на Съюза се предлага Съюзът да участва във финансирането на тяхното прилагане съгласно принципа на разумно разпределение на финансовата тежест между бюджета на Съюза и бюджетите на държавите членки. Това финансиране се осъществява чрез процедури по отпускане на безвъзмездни средства без покани за представяне на предложения в съответствие с член 128, параграф 1, алинея 2 от Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза1. Безвъзмездните средства ще се отпускат, при условие че ad hoc модулите действително се прилагат, на националните статистически институти и на други национални органи, посочени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика. Безвъзмездните средства, предоставени за целите на изследвания на работната сила, могат да бъдат под формата на еднократни общи суми. В този контекст използването на еднократни общи суми следва да бъде основно средство за опростяване на управлението на безвъзмездните средства.

 

________________________

1 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

Изменение  2

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 577/98

Член 1 a – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 7в по отношение на допълнителен набор от променливи (наричани по-долу „ad hoc модул“) с цел допълване на информацията, описана в член 4, параграф 1, включително предмета, референтния период, обема на извадката (равен или по-малък от обема на извадката, дефиниран съгласно член 3) и срока за предаване на резултатите (който може да бъде различен от срока съгласно член 6).

1. Допълнителен набор от променливи, наричан по-нататък „ad hoc модул“, може да бъде добавен с цел допълване на информацията, описана в член 4, параграф 1. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 7в с оглед на определянето на многогодишна програма за ad hoc модулите, която да уточнява предмета, референтния период, обема на извадката (равен или по-малък от обема на извадката, дефиниран съгласно член 3) и срока за предаване на резултатите (който може да бъде различен от срока съгласно член 6).

Обосновка

Настоящото изменение възпроизвежда, с цел прозрачност и редакционна яснота, формулировката на действащия Регламент (ЕО) № 577/98 (член 4, параграф 2).

Изменение  3

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 577/98

Член 7 б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съюзът може да предоставя финансова подкрепа на националните статистически институти и на други национални органи, определени като бенефициери в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 223/2009, за целите на прилагането на посочените в член 7а ad hoc модули, в съответствие с член X от Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ на Европейския парламент и на Съвета за програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации, [COM (2011) 609 окончателен].

В съответствие с член 128, параграф 1, алинея 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 Съюзът може да предоставя на националните статистически институти и на други национални органи, посочени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 223/2009, безвъзмездни средства без покани за представяне на предложения за целите на прилагането на посочените в член 7а ad hoc модули, с оглед на предвидените действия по член X от Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ на Европейския парламент и на Съвета за програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации, [COM (2011) 609 окончателен]. Тези безвъзмездни средства могат да бъдат под формата на еднократни общи суми и се отпускат при условие, че държавите членки участват изцяло в прилагането на ad hoc модулите.

Обосновка

Настоящото изменение включва в разпоредителната част на акта изрично препращане към използването на еднократни общи суми, както е предложено от Комисията, както и препратка към член 128, параграф 1 от Финансовия регламент, който предвижда изключение от задължението за покани за представяне на предложения за бенефициери, предвидени в основен акт.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Организация на извадково изследване на работната сила в Общността

Позовавания

COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

16.4.2013 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

16.4.2013 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Jean Louis Cottigny

15.4.2013 г.

Дата на приемане

11.7.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Paul Rübig, Catherine Trautmann

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Zdravka Bušić

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Организация на извадково изследване на работната сила в Общността

Позовавания

COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD)

Дата на представяне на ЕП

22.3.2013

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

16.4.2013

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

16.4.2013

JURI

16.4.2013

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

JURI

15.4.2013

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Tatjana Ždanoka

17.4.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

18.9.2013

 

 

 

Дата на приемане

17.10.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

2

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Richard Falbr, Thomas Händel, Stephen Hughes, Patrick Le Hyaric, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Eric Andrieu, Pilar Ayuso, Eduard-Raul Hellvig, Roberta Metsola

Дата на внасяне

22.10.2013