BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet

22.10.2013 - (COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD)) - ***I

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Ordfører: Tatjana Ždanoka


Procedure : 2013/0084(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0344/2013
Indgivne tekster :
A7-0344/2013
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet

(COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0155),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt Parlamentet forslaget (C7–0086/2013),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og til udtalelse fra Budgetudvalget (A7-0344/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1) Med henblik på effektivt at bekæmpe forskelsbehandling i overensstemmelse med artikel 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), medvirke til at sikre overholdelsen af artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og tilstræbe fuld beskæftigelse og sociale fremskridt i overensstemmelse med artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union samt overvåge fremskridt mod Unionens politiske mål, såsom Europa 2020-målene, er det nødvendigt at være i besiddelse af sammenlignelige, pålidelige og objektive statistikker om situationen for beskæftigede, arbejdsløse og personer uden for arbejdsmarkedet, samtidig med at man respekterer den statistiske fortrolighed, privatlivets fred og beskyttelsen af personoplysninger.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Kommissionen bør tillægges beføjelser til i henhold til artikel 290 i TEUF at vedtage delegerede retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i de lovgivningsmæssige retsakter, navnlig for at tage hensyn til den økonomiske, samfundsmæssige og tekniske udvikling. Kommissionen bør sikre, at disse delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne og respondenterne en væsentlig yderligere administrativ byrde.

(3) Kommissionen bør tillægges beføjelser til i henhold til artikel 290 i TEUF at vedtage delegerede retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i de lovgivningsmæssige retsakter, navnlig for at tage hensyn til den økonomiske, samfundsmæssige og tekniske udvikling. Disse delegerede retsakter bør ikke pålægge medlemsstaterne og respondenterne en uforholdsmæssigt stor yderligere byrde.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) I lyset af den betydning, som arbejdsstyrkeundersøgelsens ad hoc-moduler har som støtte for Unionens politikker, foreslås det, at der ydes et EU-bidrag til finansieringen af deres gennemførelse gennem tilskudsprocedurer uden indkaldelse af forslag. Tilskuddene tildeles de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker. Tilskud, der ydes med henblik på gennemførelse af arbejdsstyrkeundersøgelser kan antage form af faste beløb. I denne forbindelse bør anvendelsen af faste beløb være et væsentligt middel til at forenkle forvaltningen af tilskud.

(8) I lyset af den betydning, som arbejdsstyrkeundersøgelsens ad hoc-moduler har for Unionens politikker, bør der ydes et EU-bidrag til finansieringen af deres gennemførelse efter princippet om en fornuftig fordeling af den finansielle byrde mellem Unionens og medlemsstaternes budgetter. Tilskuddene tildeles uden indkaldelse af forslag, jf. artikel 128, stk. 1, andet afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget1. Tilskuddene bør tildeles de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker, med forbehold for ad hoc-modulernes effektive gennemførelse. Tilskud, der ydes med henblik på gennemførelse af arbejdsstyrkeundersøgelser kan antage form af faste beløb. I denne forbindelse bør anvendelsen af faste beløb være et af de væsentligste midler til at forenkle forvaltningen af tilskud.

 

_____________

 

1 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Uanset artikel 126, stk. 3, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget er det i betragtning af den øgede administrative byrde i forbindelse med de supplerende oplysninger, der skal indsamles til arbejdsstyrkeundersøgelsen, som vil bidrage til at levere indikatorerne til tre af de overordnede mål i Europa 2020, nødvendigt at samfinansiere lønomkostninger til nationale myndigheders personale, selv om den pågældende offentlige myndighed ville have gennemført den støttede foranstaltning selv uden EU-tilskud.

(9) Uanset artikel 126, stk. 3, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget er det i betragtning af den øgede arbejdsbyrde i forbindelse med de supplerende oplysninger, der skal indsamles til ad hoc-modulerne i arbejdsstyrkeundersøgelsen, som vil bidrage til at levere indikatorerne til målene på Unionens politikområder, nødvendigt at samfinansiere lønomkostninger til nationale myndigheders personale, selv om den pågældende offentlige myndighed ville have gennemført den støttede foranstaltning selv uden EU-tilskud.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt, at procedurerne for vedtagelse af foranstaltninger, der er blevet indledt, men ikke afsluttet, før denne forordnings ikrafttrædelse, ikke berøres af denne forordning.

(12) Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt at sikre, at procedurerne for vedtagelse af foranstaltninger, der er blevet indledt, men ikke afsluttet, før denne forordnings ikrafttrædelse, ikke berøres af denne forordning.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Forordning (EF) nr. 577/98

Artikel 7 a – stk. 1 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7c vedrørende en yderligere række variabler (i det følgende benævnt "ad hoc-moduler") for at supplere de oplysninger, der er beskrevet i artikel 4, stk. 1, herunder emnet, referenceperioden, stikprøvens omfang (lig med eller mindre end den, der er omhandlet i artikel 3), samt fristerne for indberetning af resultaterne (som kan afvige fra fristen, der er omhandlet i artikel 6).

1. En yderligere række variabler til at supplere de oplysninger, der er beskrevet i artikel 4, stk. 1 ("ad hoc-moduler") kan tilføjes. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7c vedrørende fastsættelse af et flerårigt program om ad hoc-moduler, som præciserer emnet, referenceperioden, stikprøvens omfang (lig med eller mindre end den, der er omhandlet i artikel 3), listen af variabler samt fristerne for indberetning af resultaterne (som kan afvige fra fristen, der er omhandlet i artikel 6).

Begrundelse

Dette ændringsforslag gentager ud fra bekymringen om en klar ordlyd og gennemsigtighed en formulering fra den nuværende forordning nr. 577/98 (artikel 4, stk. 2).

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 577/98

Artikel 7 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Unionen kan yde finansiel støtte til de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder, som er udpegede modtagere i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 223/2009, til gennemførelsen af ad hoc-modulerne i artikel 7a i overensstemmelse med artikel X i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XX/XX om et EU-program for social udvikling og innovation [COM (2011)0609 endelig].

I overensstemmelse med artikel 128, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 kan Unionen, uden indkaldelse af forslag, yde tilskud til de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder, som er udpegede modtagere i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 223/2009, til gennemførelsen af ad hoc-modulerne i artikel 7a i henhold til bestemmelserne i artikel X i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XX/XX om et EU-program for social udvikling og innovation [COM(2011)0609]. Tilskuddene kan antage form af faste beløb og skal være betingede af medlemsstaternes faktiske deltagelse i gennemførelsen af ad hoc-modulerne.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 577/98

Artikel 7 c – stk. 2 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen sikrer ved udøvelsen af de i artikel 4, stk. 2, og artikel 7a omhandlede beføjelser, at de delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne og respondenterne en væsentlig yderligere administrativ byrde.

2. Kommissionen sikrer ved udøvelsen af de i artikel 4, stk. 2, og artikel 7a omhandlede beføjelser, at de delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne og respondenterne en uforholdsmæssig stor yderligere byrde. Desuden skal Kommissionen behørigt begrunde handlinger i disse tilsigtede delegerede retsakter og forelægge oplysninger med input fra medlemsstaterne om byrden og produktionsomkostningerne som nævnt i artikel 14, stk. 3, i forordning (EF) nr. 223/2009.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 577/98

Artikel 7 c – stk. 3 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 2, og artikel 7a, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den [Publications office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation].

3. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 2, og artikel 7a, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ...*. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

______________

 

*EUT: Indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 577/98

Artikel 7 c – stk. 6 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 2, og artikel 7a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 2, og artikel 7a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

UDTALELSE fra Budgetudvalget (22.7.2013)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet
(COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD))

Ordfører for udtalelse: Jean Louis Cottigny

KORT BEGRUNDELSE

EU's arbejdsstyrkeundersøgelse (LFS) er referencerammen for indsamling af statistisk data for arbejdsmarkedet i Europa.

Hoveddelen i LFS fuldstændiggøres af et "ad hoc-modul", der vedrører et emne, der varierer fra år til år, f.eks. var det i 2013 arbejdsulykker og andre sundhedsmæssige problemer i forbindelse med arbejdet. Ifølge Europa-Kommissionen (Eurostat) er hovedundersøgelsen af en sammenlignelig interesse på nationalt og europæisk plan, mens ad hoc-modulet hovedsageligt har til formål at fremskaffe nødvendige indikatorer til gennemførelsen af særligt europæiske politiske initiativer såsom den europæiske beskæftigelsesstrategi eller Europa 2020.

På grund af ad hoc-modulets principielt europæiske dimension og på grund af de administrative byrder, der følger en supplerende informationssøgning, og som varierer fra år til år, har Eurostat tidligere stået over for problemer med at opnå medlemsstaternes og deres nationale statistiske kontorers fulde samarbejde ved gennemførelsen heraf. For at Eurostat kan udnytte data fra de nationale myndigheder fuldt ud, bør undersøgelserne imidlertid gennemføres på en homogen måde i alle medlemsstaterne.

Udover en tilpasning til ordningen med delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter er hovedformålet med dette forslag at indføre et retsgrundlag for fremtidige tilskud i form af faste beløb og uden indkaldelse af forslag, til fordel for de nationale statistiske kontorer.

Ordføreren foreslår at støtte princippet om finansiel støtte til de nationale offentlige myndigheder for statistiske aktiviteter, idet det udgør en virkelig europæisk merværdi, som foreslået af Kommissionen. Han påpeger, at det europæiske statistiske program 2013-2017 imidlertid allerede er baseret på et lignende princip om en fornuftig fordeling af den økonomiske byrde mellem Unionens og medlemsstaternes budgetter. Ad hoc-modulet i LFS repræsenterer faktisk en større europæisk dimension og medfører en ekstra arbejdsbyrde for de nationale statistiske myndigheder udover deres normale arbejde.

Ordføreren foreslår ligeledes at undersøge de ændringsforslag, der sigter mod at sikre sig, at denne medfinansiering giver sig udtryk i effektive aktiviteter fra de nationale myndigheder, som har til opgave at gennemføre LFS' ad hoc-modul i overensstemmelse med finansforordningen og med sammenlignelige forordninger inden for statistikområdet såsom det europæiske statistiske program 2013-2017.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) I lyset af den betydning, som arbejdsstyrkeundersøgelsens ad hoc-moduler har som støtte for Unionens politikker, foreslås det, at der ydes et EU-bidrag til finansieringen af deres gennemførelse gennem tilskudsprocedurer uden indkaldelse af forslag. Tilskuddene tildeles de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker. Tilskud, der ydes med henblik på gennemførelse af arbejdsstyrkeundersøgelser kan antage form af faste beløb. I denne forbindelse bør anvendelsen af faste beløb være et væsentligt middel til at forenkle forvaltningen af tilskud.

(8) I lyset af den betydning, som arbejdsstyrkeundersøgelsens ad hoc-moduler har som støtte for Unionens politikker, foreslås det, at der ydes et EU-bidrag til finansieringen af deres gennemførelse efter princippet om en fornuftig fordeling af den finansielle byrde mellem Unionens og medlemsstaternes budgetter. Denne finansiering sker gennem tilskudsprocedurer uden indkaldelse af forslag, jf. artikel 128, stk. 1, andet afsnit i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget1. Tilskuddene tildeles de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker, med forbehold for ad hoc-modulernes effektive gennemførelse. Tilskud, der ydes med henblik på gennemførelse af arbejdsstyrkeundersøgelser kan antage form af faste beløb. I denne forbindelse bør anvendelsen af faste beløb være et væsentligt middel til at forenkle forvaltningen af tilskud.

 

________________________

1 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 577/98

Artikel 7 a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7c vedrørende en yderligere række variabler (i det følgende benævnt "ad hoc-moduler") for at supplere de oplysninger, der er beskrevet i artikel 4, stk. 1, herunder emnet, referenceperioden, stikprøvens omfang (lig med eller mindre end den, der er omhandlet i artikel 3) samt fristerne for indberetning af resultaterne (som kan afvige fra fristen, der er omhandlet i artikel 6).

1. En yderligere række variabler, i det følgende benævnt "ad hoc-moduler", kan supplere de oplysninger, der er beskrevet i artikel 4, stk. 1. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7c med henblik på oprettelsen af et flerårigt program for ad hoc-moduler, der præciserer emnet, referenceperioden, stikprøvens omfang (lig med eller mindre end den, der er omhandlet i artikel 3) samt fristerne for indberetning af resultaterne (som kan afvige fra fristen, der er omhandlet i artikel 6).

Begrundelse

Dette ændringsforslag gentager ud fra bekymringen om en klar ordlyd og gennemsigtighed en formulering fra den nuværende forordning nr. 577/98 (artikel 4, stk. 2).

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 577/98

Artikel 7 b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Unionen kan yde finansiel støtte til de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder, som er udpegede modtagere i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 223/2009, til gennemførelsen af ad hoc-modulerne i artikel 7a i overensstemmelse med artikel X i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XX/XX om et EU-program for social udvikling og innovation [COM (2011) 0609].

I overensstemmelse med artikel 128, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 kan Unionen yde tilskud til de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder, som er omhandlet i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 223/2009, uden indkaldelse af forslag, til gennemførelsen af ad hoc-modulerne i artikel 7a vedrørende de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel X i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XX/XX om et EU-program for social udvikling og innovation [COM (2011) 0609]. Tilskuddene skal antage form af faste beløb og skal være betingede af medlemsstaternes fulde deltagelse i gennemførelsen af ad hoc-modulerne.

Begrundelse

Dette ændringsforslag omfatter for den dispositive del af retsakten en udtrykkelig reference vedrørende anvendelsen af faste beløb, som foreslået af Kommissionen, og en reference til artikel 128, stk. 1, i finansforordningen, som fastsætter en undtagelse fra offentliggørelsen af indkaldelser af forslag for de modtagere, der er blevet identificeret i en basisretsakt.

PROCEDURE

Titel

Gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet

Referencer

COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

16.4.2013

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

16.4.2013

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Jean Louis Cottigny

15.4.2013

Dato for vedtagelse

11.7.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Paul Rübig, Catherine Trautmann

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Zdravka Bušić

PROCEDURE

Titel

Gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet

Referencer

COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD)

Dato for høring af EP

22.3.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

16.4.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

16.4.2013

JURI

16.4.2013

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

JURI

15.4.2013

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Tatjana Ždanoka

17.4.2013

 

 

 

Behandling i udvalg

18.9.2013

 

 

 

Dato for vedtagelse

17.10.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

2

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Richard Falbr, Thomas Händel, Stephen Hughes, Patrick Le Hyaric, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Eric Andrieu, Pilar Ayuso, Eduard-Raul Hellvig, Roberta Metsola

Dato for indgivelse

22.10.2013