ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα

22.10.2013 - (COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD)) - ***I

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Tatjana Ždanoka


Διαδικασία : 2013/0084(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0344/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0344/2013
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα

(COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0155),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0086/2013),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0344/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1) Για την αποτελεσματική καταπολέμηση των διακρίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για να επιτευχθεί ο στόχος της πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής προόδου, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και προκειμένου να παρακολουθείται η πρόοδος της επίτευξης των στόχων πολιτικής της Ένωσης, όπως είναι οι πρωταρχικοί στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», είναι απαραίτητο να υπάρχουν συγκρίσιμες, αξιόπιστες και αντικειμενικές στατιστικές σχετικά με την κατάσταση των μισθωτών, των ανέργων και των ατόμων εκτός της αγοράς εργασίας, με παράλληλη τήρηση του στατιστικού απορρήτου, της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων·

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, οι οποίες συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία συγκεκριμένων νομοθετικών πράξεων, κυρίως προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και τεχνικές εξελίξεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά ώστε οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μη συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη ή τους συμμετέχοντες στην έρευνα.

(3) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, οι οποίες συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία συγκεκριμένων νομοθετικών πράξεων, κυρίως προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και τεχνικές εξελίξεις. Αυτές οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δεν θα έπρεπε να συνεπάγονται δυσανάλογη πρόσθετη επιβάρυνση για τα κράτη μέλη ή τους συμμετέχοντες στην έρευνα.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Λόγω της σπουδαιότητας των ad hoc ενοτήτων της έρευνας εργατικού δυναμικού για την υποστήριξη των πολιτικών της Ένωσης, προτείνεται συνεισφορά της Ένωσης στη χρηματοδότηση της εφαρμογής τους μέσω διαδικασιών επιδότησης, χωρίς τη διενέργεια προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Οι επιδοτήσεις διατίθενται στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλες εθνικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Οι επιδοτήσεις που χορηγούνται για σκοπούς διενέργειας ερευνών εργατικού δυναμικού μπορούν να έχουν τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσών. Στο πλαίσιο αυτό, η χρήση κατ’ αποκοπή ποσών πρέπει να αποτελεί κύριο μέσο απλούστευσης της διαχείρισης των επιδοτήσεων.

(8) Λόγω της σπουδαιότητας των ad hoc ενοτήτων της έρευνας εργατικού δυναμικού για τις πολιτικές της Ένωσης, η Ένωση πρέπει να προσφέρει συνεισφορά στη χρηματοδότηση της εφαρμογής τους, βάσει της αρχής του εύλογου καταμερισμού της οικονομικής επιβάρυνσης μεταξύ των προϋπολογισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Θα ήταν σκόπιμο να χορηγηθούν επιδοτήσεις χωρίς τη διενέργεια προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, βάσει του άρθρου 128, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕE, Eυρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης1. Οι επιδοτήσεις θα έπρεπε να διατίθενται, με την επιφύλαξη της πραγματικής υλοποίησης των ad hoc ενοτήτων, στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλες εθνικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Οι επιδοτήσεις που χορηγούνται για τον σκοπό της διενέργειας ερευνών εργατικού δυναμικού μπορούν να έχουν τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσών. Στο πλαίσιο αυτό, η χρήση κατ’ αποκοπή ποσών πρέπει να αποτελεί ένα από τα κύρια μέσα απλούστευσης της διαχείρισης των επιδοτήσεων.

 

_____________

 

1 ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 126 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, ενόψει της αύξησης της διοικητικής επιβάρυνσης λόγω των πρόσθετων στοιχείων που θα πρέπει να συλλεχθούν για την έρευνα εργατικού δυναμικού με σκοπό την παροχή δεικτών για τρεις από τους πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», είναι αναγκαίο να συγχρηματοδοτηθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των εθνικών δημόσιων υπηρεσιών ακόμη και αν η οικεία δημόσια αρχή θα μπορούσε να αναλάβει τη στηριζόμενη δράση χωρίς επιδότηση από την ΕΕ.

(9) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 126 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, ενόψει της αύξησης του φόρτου εργασίας λόγω των πρόσθετων στοιχείων που θα πρέπει να συλλεχθούν για τις ad hoc ενότητες της έρευνας εργατικού δυναμικού με σκοπό την παροχή δεικτών για τους στόχους πολιτικής της Ένωσης, είναι αναγκαίο να συγχρηματοδοτηθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των εθνικών δημόσιων υπηρεσιών ακόμη και αν η οικεία δημόσια αρχή θα μπορούσε να αναλάβει τη στηριζόμενη δράση χωρίς επιδότηση από την ΕΕ.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, δεν θα πρέπει να επηρεαστούν από τον παρόντα κανονισμό οι διαδικασίες θέσπισης μέτρων που έχουν ξεκινήσει αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(12) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεαστούν από τον παρόντα κανονισμό οι διαδικασίες θέσπισης μέτρων που έχουν ξεκινήσει αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98

Άρθρο 7 α – παράγραφος 1 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή έχει την εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 7γ σχετικά με μία επιπλέον σειρά μεταβλητών (εφεξής «ad hoc ενότητα») για τη συμπλήρωση των πληροφοριών που περιγράφονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένου του θέματος, της περιόδου αναφοράς, του μεγέθους του δείγματος (ίσο ή μικρότερο του προβλεπομένου κατά το άρθρο 3) και των προθεσμιών μεταβίβασης των αποτελεσμάτων (οι οποίες δύνανται να είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες κατά το άρθρο 6).

1. Μπορεί να προστεθεί μια περαιτέρω σειρά μεταβλητών για τη συμπλήρωση των πληροφοριών που περιγράφονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ( "ενότητες ad hoc"). Η Επιτροπή έχει την εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 7γ με σκοπό την κατάρτιση πολυετούς προγράμματος ad hoc ενοτήτων, προσδιορίζοντας το θέμα, την περίοδο αναφοράς, το μέγεθος του δείγματος (ίσο ή μικρότερο του προβλεπομένου κατά το άρθρο 3), τον κατάλογο των μεταβλητών και τις προθεσμίες μεταβίβασης των αποτελεσμάτων (οι οποίες δύνανται να είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες κατά το άρθρο 6).

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία, δια λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, επαναλαμβάνει μια διατύπωση από τον Κανονισμό 577/98 (άρθρο 4, παράγραφος 2).

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98

Άρθρο 7 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Ένωση μπορεί να χορηγήσει χρηματοδοτική στήριξη στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλες εθνικές αρχές που ορίζονται ως δικαιούχοι στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 για την υλοποίηση των ad hoc ενοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 7α, σύμφωνα με το άρθρο X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/ΧΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία, [COM (2011) 609 τελικό].

Σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕE, Eυρατόμ) αριθ. 966/2012, η Ένωση μπορεί να χορηγήσει χρηματοδοτική στήριξη στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλες εθνικές αρχές που ορίζονται ως δικαιούχοι στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 για την υλοποίηση των ad hoc ενοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 7α, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/ΧΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία, [COM(2011) 609 τελικό]. Οι επιδοτήσεις αυτές μπορούν να λάβουν τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσών και η χορήγησή τους εξαρτάται από την πραγματική συμμετοχή των κρατών μελών στην υλοποίηση των ad hoc ενοτήτων.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98

Άρθρο 7 γ – παράγραφος 2 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατά την άσκηση των εξουσιών που ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 και το άρθρο 7α, η Επιτροπή μεριμνά ούτως ώστε οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μην συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη και τους συμμετέχοντες στην έρευνα.

2. Κατά την άσκηση των εξουσιών που ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 και το άρθρο 7α, η Επιτροπή μεριμνά ούτως ώστε οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μην συνεπάγονται δυσανάλογη πρόσθετη επιβάρυνση για τα κράτη μέλη και τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Επιπλέον, η Επιτροπή θα αιτιολογεί δεόντως τις δράσεις σε αυτές τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και θα παρέχει πληροφορίες με τη συμβολή από τα κράτη μέλη σχετικά με την επιβάρυνση και το κόστος παραγωγής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98

Άρθρο 7 γ – παράγραφος 3 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παράγραφος 2 και στο άρθρο 7α εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από (Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ακριβής ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού).

3. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παράγραφος 2 και στο άρθρο 7α εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για μία περίοδο πέντε ετών από …*. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που τις έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από την εκπνοή της πενταετούς περιόδου. Η ισχύς της ανάθεσης των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων παρατείνεται σιωπηρώς για περιόδους ίσης διάρκειας, εφόσον δεν διατυπωθεί σχετική αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της εκάστοτε περιόδου.

 

______________

 

* OJ: να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98

Άρθρο 7 γ – παράγραφος 6 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 και του άρθρου 7α τίθεται σε ισχύ μόνον εάν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας 2 μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»

6. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 και του άρθρου 7α τίθεται σε ισχύ μόνον εάν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (22.7.2013)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα
(COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jean Louis Cottigny

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η έρευνα εργατικού δυναμικού (ΕΕΔ) είναι το πλαίσιο αναφοράς για την συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την αγορά εργασίας στην Ευρώπη.

Το κυρίως τμήμα της έρευνας συμπληρώνεται από μια ad hoc ενότητα με θέμα που ποικίλει από τον ένα χρόνο στον άλλο, λ.χ., το 1013, τα εργατικά ατυχήματα και άλλα προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία. Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat), ενώ το βασικό τμήμα της έρευνας παρουσιάζει εξίσου ενδιαφέρον τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ad hoc αυτή ενότητα χρησιμεύει κυρίως για την δημιουργία ειδικών δεικτών, απαραίτητων για την ανάληψη ευρωπαϊκών πολιτικών πρωτοβουλιών πολιτικής, όπως η ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης ή Ευρώπη 2020.

Λόγω της κυρίως ευρωπαϊκής διάστασης της ad hoc ενότητας καθώς και της διοικητικής επιβάρυνσης, εξ αιτίας της αναζήτησης κάθε χρόνο συμπληρωματικών και ποικίλων πληροφοριών η Eurostat αντιμετώπισε κατά το παρελθόν προβλήματα στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει την πλήρη συνεργασία των κρατών μελών και των εθνικών ινστιτούτων τους στατιστικής για την διεξαγωγή της ειδικής αυτής έρευνας. Προκειμένου όμως να έχει η Eurostat την δυνατότητα να αξιοποιεί πλήρως τα στοιχεία που προέρχονται από τις εθνικές αρχές, πρέπει οι έρευνες να διεξάγονται με ομοιογενή τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη.

Πέραν της ευθυγραμμίσεως προς το σύστημα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων, ο βασικός στόχος της παρούσης προτάσεως είναι να δημιουργηθεί η νομική βάση μελλοντικών επιδοτήσεων, υπό την μορφή κατ’ αποκοπή ποσών και χωρίς τη διενέργεια προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, προς τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες.

Ο εισηγητής προτείνει να υποστηριχθεί η αρχή της οικονομικής ενίσχυσης προς τις δημόσιες εθνικές αρχές για τις στατιστικές δραστηριότητες που παρουσιάζουν πραγματικά ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, όπως προτείνει η Επιτροπή. Παρατηρεί ότι το ευρωπαϊκό στατιστικό ο πρόγραμμα 2013-2017 βασίζεται άλλωστε και αυτό σε μία ανάλογη αρχή εύλογου καταμερισμού της οικονομικής επιβάρυνσης μεταξύ των προϋπολογισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Η ad hoc ενότητα της ΕΕΔ παρουσιάζει πράγματι μία σημαντική ευρωπαϊκή διάσταση και συνεπάγεται, για τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, επιπλέον φόρτο εργασίας πέραν των συνήθων δραστηριοτήτων τους.

Ο εισηγητής προτείνει επίσης να εξετασθούν οι τροπολογίες οι οποίες σκοπόν έχουν να ελεγχθεί ότι η συγχρηματοδότηση αυτή καλύπτει πραγματικές δραστηριότητες των εθνικών αρχών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ad hoc ενότητος της ΕΕΔ, σε συμφωνία με τον Δημοσιονομικό Κανονισμό και με ανάλογους κανονισμούς στον τομέα της στατιστικής, όπως το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-2017.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Λόγω της σπουδαιότητας των ad hoc ενοτήτων της έρευνας εργατικού δυναμικού για την υποστήριξη των πολιτικών της Ένωσης, προτείνεται συνεισφορά της Ένωσης στη χρηματοδότηση της εφαρμογής τους μέσω διαδικασιών επιδότησης, χωρίς τη διενέργεια προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Οι επιδοτήσεις διατίθενται στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλες εθνικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Οι επιδοτήσεις που χορηγούνται για σκοπούς διενέργειας ερευνών εργατικού δυναμικού μπορούν να έχουν τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσών. Στο πλαίσιο αυτό, η χρήση κατ’ αποκοπή ποσών πρέπει να αποτελεί κύριο μέσο απλούστευσης της διαχείρισης των επιδοτήσεων.

(8) Λόγω της σπουδαιότητας των ad hoc ενοτήτων της έρευνας εργατικού δυναμικού για την υποστήριξη των πολιτικών της Ένωσης, προτείνεται συνεισφορά της Ένωσης στη χρηματοδότηση της εφαρμογής τους, βάσει της αρχής ενός εύλογου καταμερισμού της οικονομικής επιβάρυνσης μεταξύ των προϋπολογισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Η χρηματοδότηση αυτή χορηγείται στο πλαίσιο των διαδικασιών επιδότησης, χωρίς τη διενέργεια προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, βάσει του άρθρου 128, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕE, Eυρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Οι επιδοτήσεις διατίθενται, με την επιφύλαξη της πραγματικής υλοποίησης των ad hoc ενοτήτων, στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλες εθνικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Οι επιδοτήσεις που χορηγούνται για σκοπούς διενέργειας ερευνών εργατικού δυναμικού μπορούν να έχουν τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσών. Στο πλαίσιο αυτό, η χρήση κατ’ αποκοπή ποσών πρέπει να αποτελεί κύριο μέσο απλούστευσης της διαχείρισης των επιδοτήσεων.

 

________________________

1 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98

Άρθρο 7 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή έχει την εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 7γ σχετικά με μία επιπλέον σειρά μεταβλητών (εφεξής «ad hoc ενότητα») για τη συμπλήρωση των πληροφοριών που περιγράφονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένου του θέματος, της περιόδου αναφοράς, του μεγέθους του δείγματος (ίσο ή μικρότερο του προβλεπομένου κατά το άρθρο 3) και των προθεσμιών μεταβίβασης των αποτελεσμάτων (οι οποίες δύνανται να είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες κατά το άρθρο 6).

1. Συμπληρωματικό σύνολο μεταβλητών, ονομαζόμενο στο εξής "ενότητες ad hoc", μπορεί να συμπληρώσει τις πληροφορίες που προβλέπει το άρθρο 4, παράγραφος 1. Η Επιτροπή έχει την εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 7γ με σκοπό την κατάρτιση πολυετούς προγράμματος ad hoc ενοτήτων, προσδιορίζοντας το θέμα, την περίοδο αναφοράς, το μέγεθος του δείγματος (ίσο ή μικρότερο του προβλεπομένου κατά το άρθρο 3) και τις προθεσμίες μεταβίβασης των αποτελεσμάτων (ενδεχομένως διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 6).

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία, δια λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, επαναλαμβάνει μια διατύπωση από τον Κανονισμό 577/98 (άρθρο 4, παράγραφος 2).

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98

Άρθρο 7 β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Ένωση μπορεί να χορηγήσει χρηματοδοτική στήριξη στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλες εθνικές αρχές που ορίζονται ως δικαιούχοι στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 για την υλοποίηση των ad hoc ενοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 7α, σύμφωνα με το άρθρο X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/ΧΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία, [COM (2011) 609 τελικό].

Σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕE, Eυρατόμ) αριθ. 966/2012, η Ένωση μπορεί να χορηγήσει χρηματοδοτική στήριξη στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλες εθνικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 χωρίς τη διενέργεια προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση των ad hoc ενοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 7α, στο πλαίσιο των δράσεων που προβλέπονται στο άρθρο X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/ΧΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία, [COM (2011) 609 τελικό]. Οι επιδοτήσεις αυτές μπορούν να λάβουν τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσών και η χορήγησή τους εξαρτάται από την πλήρη συμμετοχή των κρατών μελών στην υλοποίηση των ad hoc ενοτήτων.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία περιλαμβάνει στο διατακτικό της πράξης ρητή αναφορά στην χρησιμοποίηση κατ’ αποκοπή ποσών, όπως προτείνει η Επιτροπή, καθώς και αναφορά στο άρθρο 128, παράγραφος 1 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, στον οποίον προβλέπεται μία εξαίρεση όσον αφορά την δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για δικαιούχους που περιλαμβάνονται σε βασική νομική πράξη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

16.4.2013

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

16.4.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Jean Louis Cottigny

15.4.2013

Ημερομηνία έγκρισης

11.7.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Paul Rübig, Catherine Trautmann

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zdravka Bušić

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

22.3.2013

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

16.4.2013

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

16.4.2013

JURI

16.4.2013

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

JURI

15.4.2013

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Tatjana Ždanoka

17.4.2013

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

18.9.2013

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.10.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

2

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Richard Falbr, Thomas Händel, Stephen Hughes, Patrick Le Hyaric, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Συλβάνα Ράπτη, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eric Andrieu, Pilar Ayuso, Eduard-Raul Hellvig, Roberta Metsola

Ημερομηνία κατάθεσης

22.10.2013