MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 muuttamisesta

22.10.2013 - (COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD)) - ***I

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Esittelijä: Tatjana Ždanoka


Menettely : 2013/0084(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0344/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0344/2013
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 muuttamisesta

(COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0155),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0086/2013),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A7‑0344/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1) Jotta voidaan torjua tehokkaasti syrjintää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 10 artiklan mukaisesti, auttaa varmistamaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklan noudattaminen sekä tavoitella täystyöllisyyttä ja sosiaalista edistystä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan mukaisesti ja seurata Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteiden kaltaisten politiikan tavoitteiden toteutumista, on saatava vertailukelpoisia, luotettavia ja objektiivisia tilastotietoja työssä olevien henkilöiden, työttömien henkilöiden ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien henkilöiden tilanteesta ja otettava samalla huomioon tilastosalaisuus sekä yksityisyyden ja henkilötietojen suoja.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia, erityisesti taloudellisen, sosiaalisen ja teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi. Komission olisi varmistettava, ettei näistä delegoiduista säädöksistä aiheudu huomattavaa hallinnollista lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajayksiköille.

(3) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia, erityisesti taloudellisen, sosiaalisen ja teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi. Näistä delegoiduista säädöksistä ei saisi aiheutua suhteetonta lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Koska työvoimatutkimuksen lisäkysymyksillä on tärkeä merkitys unionin politiikkojen tukemisessa, ehdotetaan, että unioni osallistuu lisäkysymysten täytäntöönpanon rahoitukseen avustusmenettelyillä ilman ehdotuspyyntöjä. Avustukset myönnetään Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille kansallisille tilastolaitoksille ja muille kansallisille viranomaisille. Avustukset työvoimatutkimusten toteuttamiseksi voidaan myöntää kertakorvauksina. Tässä yhteydessä kertakorvausten käytön olisi oltava pääasiallinen tapa yksinkertaistaa avustusten hallinnointia.

(8) Koska työvoimatutkimuksen lisäkysymyksillä on tärkeä merkitys unionin politiikkojen kannalta, unionin olisi myönnettävä lisäkysymysten täytäntöönpanoa varten rahoitusta siten, että noudatetaan periaatetta taloudellisen taakan kohtuullisesta jakamisesta unionin talousarvion ja jäsenvaltioiden talousarvioiden kesken. Avustuksia olisi myönnettävä ilman ehdotuspyyntöjä unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 26 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20121 128 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti. Avustukset olisi myönnettävä Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille kansallisille tilastolaitoksille ja muille kansallisille viranomaisille sillä edellytyksellä, että lisäkysymykset pannaan tehokkaasti täytäntöön. Avustukset työvoimatutkimusten toteuttamiseksi voidaan myöntää kertakorvauksina. Tässä yhteydessä kertakorvausten käytön olisi oltava yksi pääasiallisista tavoista yksinkertaistaa avustusten hallinnointia.

 

_____________

 

1EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Poiketen siitä, mitä unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 126 artiklan 3 kohdan e alakohdassa säädetään, kansallisten hallintojen henkilöstön palkkakustannuksia on tarpeen yhteisrahoittaa, vaikka asianomainen viranomainen olisi toteuttanut tuetun toimenpiteen ilman EU:n avustustakin, koska indikaattorit kolmelle Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteelle tuottavien lisätietojen keräämisestä työvoimatutkimuksen yhteydessä aiheutuu hallinnollista lisärasitetta.

(9) Poiketen siitä, mitä unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 126 artiklan 3 kohdan e alakohdassa säädetään, kansallisten hallintojen henkilöstön palkkakustannuksia on tarpeen yhteisrahoittaa, vaikka asianomainen viranomainen olisi toteuttanut tuetun toimenpiteen ilman EU:n avustustakin, koska unionin politiikan tavoitteille indikaattorit tuottavien lisätietojen keräämisestä työvoimatutkimuksen lisäkysymysten yhteydessä aiheutuu työmäärän kasvu.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tarpeen, että tämä asetus ei vaikuta sellaisiin toimenpiteiden hyväksymismenettelyihin, jotka on käynnistetty mutta joita ei ole saatettu päätökseen ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

(12) Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tarpeen varmistaa, että tämä asetus ei vaikuta sellaisiin toimenpiteiden hyväksymismenettelyihin, jotka on käynnistetty mutta joita ei ole saatettu päätökseen ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 577/98

7 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissiolle annetaan 7 c artiklan mukaisesti valta hyväksyä delegoituja säädöksiä, jotka koskevat lisämuuttujia, jäljempänä ’lisäkysymykset’, joilla täydennetään 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja, mukaan luettuna aihe, tarkastelujakso, otoskoko (sama tai pienempi kuin 3 artiklassa määritelty otoskoko) sekä tulosten toimittamisen määräaika (joka voi olla muu kuin 6 artiklassa säädetty määräaika).

1. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä tietoja voidaan täydentää lisämuuttujilla (”lisäkysymykset”). Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 7 c artiklan mukaisesti sellaisen lisäkysymyksiä koskevan monivuotisen ohjelman perustamiseksi, jossa määritellään aihe, tarkastelujakso, otoskoko (sama tai pienempi kuin 3 artiklassa määritelty otoskoko), muuttujien luettelo sekä tulosten toimittamisen määräaika (joka voi olla muu kuin 6 artiklassa säädetty määräaika).

Perustelu

Tarkistuksessa heijastellaan selkeyden ja avoimuuden vuoksi voimassa olevassa asetuksessa (EY) N:o 577/98 (4 artiklan 2 kohta) esitettyä sanamuotoa.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 577/98

7 b artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Unioni voi myöntää taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille, tuensaajiksi nimetyille kansallisille tilastolaitoksille ja muille kansallisille viranomaisille 7 a artiklassa tarkoitettujen lisäkysymysten täytäntöönpanemiseksi sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XX/XX [KOM (2011) 609 lopullinen] X artiklan mukaisesti.

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 128 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti unioni voi myöntää avustuksia ilman ehdotuspyyntöä asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille, tuensaajiksi nimetyille kansallisille tilastolaitoksille ja muille kansallisille viranomaisille 7 a artiklassa tarkoitettujen lisäkysymysten täytäntöönpanemiseksi sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XX/XX [KOM (2011) 609 lopullinen] X artiklan säännösten nojalla. Avustukset voidaan myöntää kertakorvauksina ja sillä edellytyksellä, että jäsenvaltiot todella osallistuvat lisäkysymysten täytäntöönpanoon.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 577/98

7 c artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Käyttäessään 4 artiklan 2 kohdan ja 7 a artiklan mukaisesti siirrettyä valtaansa komissio varmistaa, ettei delegoiduista säädöksistä aiheudu huomattavaa hallinnollista lisärasitetta jäsenvaltioille ja vastaajille.

2. Käyttäessään 4 artiklan 2 kohdan ja 7 a artiklan mukaisesti siirrettyä valtaansa komissio varmistaa, ettei delegoiduista säädöksistä aiheudu suhteetonta lisärasitetta jäsenvaltioille ja vastaajille. Lisäksi komissio perustelee asianmukaisesti kyseisten suunniteltujen delegoitujen säädösten toimet ja esittää jäsenvaltioiden myötävaikutuksella tiedot rasitteesta ja tuottamisen kustannuksista asetuksen (EY) N:o 223/2009 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 577/98

7 c artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Siirretään 4 artiklan 2 kohdassa ja 7 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi (Publications office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation).

3. Siirretään komissiolle viiden vuoden ajaksi ... päivästä ...kuuta ...* 4 artiklankohdassa ja 7 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä . Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

______________

 

* Virallinen lehti: lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 577/98

7 c artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6. Edellä olevien 4 artiklan 2 kohdan ja 7 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

6. Edellä olevien 4 artiklan 2 kohdan ja 7 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.”

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (22.7.2013)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 muuttamisesta
(COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD))

Valmistelija: Jean Louis Cottigny

LYHYET PERUSTELUT

Työvoimatutkimus muodostaa Euroopan unionin työmarkkinoita koskevien tilastotietojen keräämisen viitekehyksen.

Työvoimatutkimuksen pääosiota täydennetään ”lisäkysymyssarjalla”, jonka aihe vaihtelee vuosittain. Esimerkiksi vuonna 2013 lisäkysymyksissä käsiteltiin työtapaturmia ja muita työhön liittyviä terveysongelmia. Komission (Eurostat) mukaan tutkimuksen keskeinen osa on kiinnostava sekä jäsenvaltioiden että unionin näkökulmasta. Lisäkysymyssarjan tehtävänä on puolestaan ennen kaikkea tarjota tarvittavia indikaattoreita erityisesti unionin poliittisten aloitteiden, kuten Euroopan työllisyysstrategian ja Eurooppa 2020 -strategian tarpeisiin.

Koska lisäkysymyssarjassa käsitellään pääasiassa unionin tason asioita ja koska vuodesta toiseen vaihtelevien lisätietojen kokoamisesta aiheutuu hallinnollisia rasitteita Eurostatilla on aikaisemmin vaikeuksia saada jäsenvaltiot ja niiden kansalliset tilastolaitokset osallistumaan kaikilta osin lisäosion toteuttamiseen. Tutkimukset on kuitenkin toteutettava kaikissa jäsenvaltioissa samalla tavalla, jotta Eurostat voi hyödyntää kattavasti jäsenvaltioiden viranomaisilta saatuja tietoja.

Tämän ehdotuksen tärkeimpänä tavoitteena on ottaa käyttöön oikeusperusta, joka koskee kansallisille laitoksille kertamaksuina ja ilman ehdotuspyyntöä maksettavia tulevia tukia. Lisäksi ehdotuksella pyritään yhdenmukaistamaan asiaankuuluvat säännökset delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten järjestelmän kanssa.

Valmistelija ehdottaa komission ehdotuksen mukaisesti, että parlamentti kannattaisi kansallisille viranomaisille annettavaa rahoitustukea, jota on tarkoitus käyttää tilastotoimiin, sillä niiden avulla voidaan tuottaa todellista eurooppalaista lisäarvoa. Valmistelija toteaa, että Euroopan tilasto-ohjelma 2013–2017 perustuu jo nyt samankaltaisen periaatteeseen taloudellisen taakan kohtuullisesta jakamisesta unionin talousarvion ja jäsenvaltioiden talousarvioiden kesken. Työvoimatutkimuksen lisäkysymyssarjaan liittyy tärkeä eurooppalainen ulottuvuus, ja se aiheuttaa jäsenvaltioiden tilastoviranomaisille ylimääräistä työtä heidän tavanomaisten tehtäviensä lisäksi.

Valmistelija ehdottaa myös, että käsitellään tarkistuksia, joilla pyritään varmistamaan, että yhteisrahoituksen kannustamina jäsenvaltioiden viranomaiset toteuttavat tehokkaita toimia työvoimatutkimuksen lisäkysymyssarjan täytäntöönpanemiseksi varainhoitoasetuksen ja muiden samankaltaisten tilastoalan asetusten, kuten Euroopan tilasto-ohjelman 2013–2017, mukaisesti.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Koska työvoimatutkimuksen lisäkysymyksillä on tärkeä merkitys unionin politiikkojen tukemisessa, ehdotetaan, että unioni osallistuu lisäkysymysten täytäntöönpanon rahoitukseen avustusmenettelyillä ilman ehdotuspyyntöjä. Avustukset myönnetään Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille kansallisille tilastolaitoksille ja muille kansallisille viranomaisille. Avustukset työvoimatutkimusten toteuttamiseksi voidaan myöntää kertakorvauksina. Tässä yhteydessä kertakorvausten käytön olisi oltava pääasiallinen tapa yksinkertaistaa avustusten hallinnointia.

(8) Koska työvoimatutkimuksen lisäkysymyksillä on tärkeä merkitys unionin politiikkojen tukemisessa, ehdotetaan, että unioni osallistuu lisäkysymysten täytäntöönpanon rahoitukseen siten, että noudatetaan periaatetta taloudellisen taakan kohtuullisesta jakamisesta unionin talousarvion ja jäsenvaltioiden talousarvioiden kesken. Rahoittaminen toteutetaan avustusmenettelyillä ilman ehdotuspyyntöjä unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 128 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti1. Avustukset myönnetään Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille kansallisille tilastolaitoksille ja muille kansallisille viranomaisille sillä edellytyksellä, että lisäkysymykset pannaan tehokkaasti täytäntöön. Avustukset työvoimatutkimusten toteuttamiseksi voidaan myöntää kertakorvauksina. Tässä yhteydessä kertakorvausten käytön olisi oltava pääasiallinen tapa yksinkertaistaa avustusten hallinnointia.

 

________________________

1 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 577/98

7 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissiolle annetaan 7 c artiklan mukaisesti valta hyväksyä delegoituja säädöksiä, jotka koskevat lisämuuttujia, jäljempänä ’lisäkysymykset’, joilla täydennetään 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja, mukaan luettuna aihe, tarkastelujakso, otoskoko (sama tai pienempi kuin 3 artiklassa määritelty otoskoko) sekä tulosten toimittamisen määräaika (joka voi olla muu kuin 6 artiklassa säädetty määräaika).

1. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä tietoja voidaan täydentää lisämuuttujilla, jäljempänä ’lisäkysymykset’. Komissiolle annetaan 7 c artiklan mukaisesti valta hyväksyä delegoituja säädöksiä, joiden avulla voidaan ottaa käyttöön lisäkysymyksiä koskeva monivuotinen ohjelma, jossa täsmennetään aihe, tarkastelujakso, otoskoko (sama tai pienempi kuin 3 artiklassa määritelty otoskoko) sekä tulosten toimittamisen määräaika (joka voi olla muu kuin 6 artiklassa säädetty määräaika).

Perustelu

Tarkistuksessa toistetaan selkeyden ja avoimuuden vuoksi voimassa olevassa asetuksessa (EY) N:o 577/98 (4 artiklan 2 kohta) esitetty sanamuoto.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 577/98

7 b artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Unioni voi myöntää taloudellista tukea asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille, tuensaajiksi nimetyille kansallisille tilastolaitoksille ja muille kansallisille viranomaisille 7 a artiklassa tarkoitettujen lisäkysymysten täytäntöönpanemiseksi sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XX/XX [KOM (2011) 609 lopullinen] X artiklan mukaisesti.

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 128 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti unioni voi myöntää avustuksia ilman ehdotuspyyntöjä asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille kansallisille tilastolaitoksille ja muille kansallisille viranomaisille 7 a artiklassa tarkoitettujen lisäkysymysten täytäntöönpanemiseksi sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XX/XX [KOM (2011) 609 lopullinen] X artiklassa säädettyjen toimenpiteiden mukaisesti. Avustukset voidaan myöntää kertaluonteisina maksuina ja niiden myöntämisen edellytyksenä on jäsenvaltioiden osallistuminen kaikilta osin lisäkysymysten täytäntöönpanoon.

Perustelu

Tällä tarkistuksella säädöstekstiin sisällytetään nimenomainen viittaus kertakorvauksiin komission ehdotuksen mukaisesti sekä viittaus varainhoitoasetuksen 128 artiklan 1 kohtaan, jossa säädetään ehdotuspyyntöjä koskevasta poikkeuksesta niiden avustusten saajien osalta, jotka on määritelty perussäädöksessä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestäminen

Viiteasiakirjat

COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

16.4.2013

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

16.4.2013

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jean Louis Cottigny

15.4.2013

Hyväksytty (pvä)

11.7.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Paul Rübig, Catherine Trautmann

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Zdravka Bušić

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestäminen

Viiteasiakirjat

COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

22.3.2013

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

16.4.2013

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

16.4.2013

JURI

16.4.2013

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

JURI

15.4.2013

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Tatjana Ždanoka

17.4.2013

 

 

 

Valiokuntakäsittely

18.9.2013

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

17.10.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

2

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Richard Falbr, Thomas Händel, Stephen Hughes, Patrick Le Hyaric, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Eric Andrieu, Pilar Ayuso, Eduard-Raul Hellvig, Roberta Metsola

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

22.10.2013