IZVJEŠĆE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 o organizaciji ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici

  22.10.2013 - (COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD)) - ***I

  Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
  Izvjestiteljica: Tatjana Ždanoka


  Postupak : 2013/0084(COD)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A7-0344/2013
  Podneseni tekstovi :
  A7-0344/2013
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 o organizaciji ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici

  (COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD))

  (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

  Europski parlament,

  –   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0155),

  –   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 338. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0086/2013),

  –   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

  –   uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i mišljenje Odbora za proračune (A7‑0344/2013),

  1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

  2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

  3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  Amandman  1

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava -1. (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (-1.) Kako bi se učinkovito suzbila diskriminacija u skladu s člankom 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), kako bi se pružila potpora u osiguravanju usklađenosti s člankom 21. Povelje o temeljnim pravima Europske unije te s ciljem postizanja pune zaposlenost i društvenog napretka, u skladu s člankom 3. Ugovora o Europskoj uniji, kao i u svrhu praćenja napretka prema ciljevima Unije, kao što su naslovni ciljevi strategije Europa 2020., potrebno je imati usporedive, pouzdane i objektivne podatke o stanju zaposlenih i nezaposlenih osoba te osoba izvan tržišta rada, poštujući povjerljivost podataka te privatnost i zaštitu osobnih podataka.

  Amandman  2

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (3) Komisija bi trebala biti ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 290. UFEU-a kako bi dopunila ili izmijenila neke dijelove zakonodavnih akata koji nisu ključni, osobito uzimajući u obzir gospodarski, društveni i tehnički razvoj. Komisija bi trebala osigurati da se tim delegiranim aktima državama članicama ili odjelima predstavnicima ne nameće znatan dodatni administrativni teret.

  (3) Komisija bi trebala biti ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 290. UFEU-a kako bi dopunila ili izmijenila neke dijelove zakonodavnih akata koji nisu ključni, osobito uzimajući u obzir gospodarski, društveni i tehnički razvoj. Ti delegirani akti ne bi trebali nametati nerazmjeran dodatni teret državama članicama ili predstavnicima.

  Amandman  3

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 8.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (8) Zbog važne uloge koju ad hoc moduli ankete o radnoj snazi imaju u potpori politike Unije, predlaže se doprinos Unije financiranju njihove provedbe u okviru postupka dodjele bespovratnih sredstava, bez poziva na podnošenje prijedloga. Bespovratna sredstva dodjeljuju se nacionalnim zavodima za statistiku i drugim nacionalnim tijelima iz članka 5., stavka 2. Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici. Bespovratna sredstva dodijeljena u svrhe provođenja anketa o radnoj snazi mogu imati oblik paušalnih iznosa. U tom kontekstu korištenje paušalnih iznosa trebalo bi biti glavno sredstvo pojednostavljenja upravljanja bespovratnim sredstvima.

  (8) Zbog važne uloge koju ad hoc moduli ankete o radnoj snazi imaju za politike Unije, doprinos Unije financiranju njihove provedbe treba biti dodijeljen, u skladu s načelom razumne raspodjele financijskog tereta među proračunima Europske unije i država članica. Bespovratna sredstva trebala bi se osigurati, bez poziva na podnošenje prijedloga, u skladu s drugim podstavkom članka 128. stavka 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije1. Bespovratna sredstva trebala bi se dodijeliti, ovisno o stvarnoj provedbi ad hoc modula, nacionalnim zavodima za statistiku i drugim nacionalnim tijelima iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici. Bespovratna sredstva dodijeljena u svrhu provođenja anketa o radnoj snazi mogu imati oblik paušalnih iznosa. U tom kontekstu korištenje paušalnih iznosa trebalo bi biti jedno od glavnih sredstava pojednostavljenja upravljanja bespovratnim sredstvima.

   

  _____________

   

  1 SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

  Amandman  4

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 9.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (9) Odstupajući od članka 126. stavka 3. točke (e) Uredbe (EZ, Euratom) br. 966/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim propisima primjenjivima na opći proračun Unije, s obzirom na povećano administrativno opterećenje u vezi s dodatnim informacijama koje će se prikupljati u anketi o radnoj snazi koja će doprinijeti pružanju pokazatelja za tri naslovna cilja strategije Europa 2020., potrebno je sufinancirati troškove plaća osoblja nacionalnih uprava, čak i ako bi odgovarajuće tijelo javne vlasti obavilo podržanu aktivnost bez bespovratnih sredstava EU-a.

   

  (9) Odstupajući od članka 126. stavka 3. točke (e) Uredbe (EZ, Euratom) br. 966/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim propisima primjenjivima na opći proračun Unije, s obzirom na povećano radno opterećenje u vezi s dodatnim informacijama koje će se prikupljati za ad hoc module ankete o radnoj snazi koji će doprinijeti pružanju pokazatelja za ciljeve politike Unije, potrebno je sufinancirati troškove plaća osoblja nacionalnih uprava, čak i ako bi odgovarajuće tijelo javne vlasti obavilo podržanu aktivnost bez bespovratnih sredstava EU-a.

  Amandman  5

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 12.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (12) Kako bi se osigurala pravna sigurnost, potrebno je da ova Uredba ne utječe na postupke za usvajanje mjera koji su započeti i nisu završeni prije nego što je ova Uredba stupila na snagu.

  (12) Kako bi se osigurala pravna sigurnost, potrebno je osigurati da ova Uredba ne utječe na postupke za usvajanje mjera koji su započeti i nisu završeni prije nego što je ova Uredba stupila na snagu.

  Amandman  6

  Prijedlog Uredbe

  Članak 1. – stavak 2.

  Uredba (EZ) br. 577/98

  Članak 7.a – stavak 1. (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 7.c o dodatnoj seriji varijabli (dalje u tekstu: „ad hoc moduli”) kao dopunu informacijama iz članka 4. stavka 1., uključujući temu, referentno razdoblje, veličinu uzorka (jednaka ili manja od veličine uzorka utvrđene člankom 3.) te rok za slanje rezultata (koji se može razlikovati od roka iz članka 6.).

  1. Dodatna serija varijabli može biti dodana kao dopuna informacijama opisanima u članku 4. stavku 1. („ad hoc moduli”). Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 7.c uspostavljajući višegodišnji program ad hoc modula, utvrđujući temu, referentno razdoblje, veličinu uzorka (jednaka ili manja od veličine uzorka utvrđene člankom 3.), popis varijabli te rok za slanje rezultata (koji se može razlikovati od roka iz članka 6.)

   

  Obrazloženje

  In the interests of clear drafting and transparency, the amendment reflects the wording of Article 4(2) of the current Regulation 577/98.

  Amandman  7

  Prijedlog Uredbe

  Članak 1. – točka 2.

  Uredba (EZ) br. 577/98

  Članak 7.b (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Unija može dodijeliti financijsku potporu nacionalnim zavodima za statistiku i drugim nacionalnim tijelima koji su navedeni kao određeni korisnici u članku 5. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 223/2009 za provedbu ad hoc modula iz članka 7.a u skladu s člankom X. Uredbe (EU) br. XX/XX Europskog parlamenta i Vijeća o programu Europske unije za socijalne promjene i inovacije [COM (2011) 609 konačna verzija].

  U skladu s drugim podstavkom članka 128. stavka 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, Unija može dodijeliti bespovratna sredstva, bez poziva na podnošenje prijedloga, nacionalnim zavodima za statistiku i drugim nacionalnim tijelima koji su navedeni kao određeni korisnici u članku 5. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 223/2009 za provedbu ad hoc modula iz članka 7.a, na temelju odredbi iz članka X. Uredbe (EU) br. XX/XX Europskog parlamenta i Vijeća o programu Europske unije za socijalne promjene i inovacije [COM (2011) 609 konačna verzija]. Bespovratna sredstva mogu imati oblik paušalnih iznosa i dostupna su pod uvjetom da države članice stvarno sudjeluju u provedbi ad hoc modula.

  Amandman  8

  Prijedlog Uredbe

  Članak 1. – točka 2.

  Uredba (EZ) br. 577/98

  Članak 7.c – stavak 2. (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Pri izvršavanju ovlasti dodijeljenih u skladu s člankom 4. stavkom 2. i člankom 7.a, Komisija osigurava da se delegiranim aktima ne nameće znatan dodatni administrativni teret državama članicama i njihovim predstavnicima.

  2. Pri izvršavanju ovlasti dodijeljenih u skladu s člankom 4. stavkom 2. i člankom 7.a, Komisija osigurava da se delegiranim aktima ne nameće nerazmjeran dodatni teret državama članicama i njihovim predstavnicima. Osim toga, Komisija propisno opravdava radnje u tim namjernim delegiranim aktima te pruža podatke iz država članica o opterećenjima i troškovima proizvodnje u skladu s člankom 14. stavkom 3. Uredbe (EZ ) br. 223/2009.

  Amandman  9

  Prijedlog Uredbe

  Članak 1. – točka 2.

  Uredba (EZ) br. 577/98

  Članak 7.c – stavak 3. (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3. Ovlast usvajanja delegiranih akata iz članka 4. stavka 2. i članka 7.a dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od (Ured za publikacije: unijeti točan datum stupanja na snagu Uredbe o izmjeni).

  3. Ovlast usvajanja delegiranih akata iz članka 4. stavka 2. i članka 7.a dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od …*. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produžuje na razdoblja istog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće ne usprotive produženju najkasnije tri mjeseca prije završetka svakog razdoblja.

   

  ______________

   

  * SL: unijeti datum stupanja na snagu ove Uredbe).

  Amandman  10

  Prijedlog Uredbe

  Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

  Uredba (EZ) br. 577/98

  Članak 7.c – stavak 6. (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  6. Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavka 2. i članka 7.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. To se razdoblje produžuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

  6. Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavka 2. i članka 7.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. To se razdoblje produžuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

  MIŠLJENJE Odbora za proračune (22.7.2013)

  upućeno Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja

  o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća kojom se izmjenjuje Uredba (EZ) br. 577/98 Vijeća o provedbi ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici
  (COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD))

  Izvjestitelj za mišljenje: Jean Louis Cottigny

  KRATKO OBRAZLOŽENJE

  Istraživanje o radnoj snazi referentni je okvir za prikupljanje statističkih podataka o tržištu rada u Europi.

  Glavno područje istraživanja radne snage dopunjeno je ad hoc modulom o temi koja se mijenja svake godine. Na primjer, tema za 2013. godinu su nezgode na radu u drugi zdravstveni problemi povezani s radom. Po mišljenju Europske komisije (Eurostata) glavno istraživanje odražava jednak interes na nacionalnoj i europskoj ravni, dok ovaj ad hoc modul prije svega služi za prikupljanje informacija o specifičnim europskim političkim inicijativama kao što su europska strategija za zapošljavanje ili Europa 2020.

  Zbog činjenice da ad hoc moduli imaju uglavnom europsku dimenziju i kako prikupljanje dodatnih informacija, koje se svake godine mijenjaju, proizvodi nove administrativne troškove, Eurostat je u proteklom razdoblju nailazio na poteškoće u dobivanju pune suradnje država članica i njihovih državnih zavoda za statistiku provedbi ovih modula. Međutim, kako bi Eurostat mogao maksimalno iskoristiti podatke koje državna tijela dostavljaju, istraživanja se moraju obavljati na dosljedan način u svim državama članicama.

  Glavni je cilj ovog prijedloga da se relevantne odredbe prilagode sustavu delegiranih i izvedbenih akata te da se uvede pravni temelj za buduće donacije državnim zavodima za statistiku u obliku paušalnih iznosa i bez natječaja za prikupljanje ponuda.

  Izvjestitelj predlaže da se podrži sustav financijskih potpora državnim javnim tijelima za statističke djelatnosti koje imaju stvarnu europsku dodanu vrijednost, kako predlaže Komisija. Ističe da europski statistički program za razdoblje 2013.– 2017. počiva na sličnom načelu razumne raspodjele financijskog tereta na proračune Unije i država članica. Ad hoc modul istraživanja radne snage doista ima važnu europsku dimenziju, a za državne zavode za statistiku podrazumijeva dodatni radni napor, pored njihovih uobičajenih djelatnosti.

  Izvjestitelj također predlaže da se prouče amandmani s kojima se želi osigurati da u okviru tog sufinanciranja državna tijela poduzmu stvarne mjere za provedbu ad hoc modula istraživanja radne snage, u skladu s financijskom uredbom i sličnim odredbama na području statistike, kao na primjer Europski statistički program 2013.– 2017.

  AMANDMANI

  Odbor za proračune poziva Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja da kao nadležni odbor u svoje izvješće uključi sljedeće amandmane:

  Amandman  1

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 8.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (8) Zbog važne uloge koju ad hoc moduli istraživanja radne snage imaju u potpori politike Unije, predlaže se doprinos Unije financiranju njihove provedbe u okviru postupka donacija, bez natječaja za prikupljanje ponuda. Donacije se dodjeljuju državnim zavodima za statistiku i drugim državnim tijelima iz članka 5., stavka 2., Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici. Bespovratna sredstva namijenjena provođenju anketa o radnoj snazi mogu imati oblik paušalnih iznosa. U tom kontekstu korištenje paušalnih iznosa trebalo bi biti glavno sredstvo pojednostavljenja upravljanja bespovratnim sredstvima.

  (8) Zbog važne uloge koju ad hoc moduli istraživanja radne snage imaju u potpori politike Unije, predlaže se doprinos Unije financiranju njihove provedbe prema načelu razumne raspodjele financijskog tereta na proračune Unije i država članica. Dodjela financijskih sredstava provodi se putem postupaka za dodjelu bespovratnih sredstava u skladu s drugim podstavkom članka 128. stavka 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije Bespovratna sredstva dodjeljuju se, ovisno o stvarnoj provedbi ad hoc modula, državnim zavodima za statistiku i drugim državnim tijelima iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici. Bespovratna sredstva namijenjena provođenju anketa o radnoj snazi mogu imati oblik paušalnih iznosa. U tom kontekstu korištenje paušalnih iznosa trebalo bi biti glavno sredstvo pojednostavljenja upravljanja bespovratnim sredstvima.

   

  ________________________

  SL L 298 od 26.10.2012. str. 1.

  Amandman  2

  Prijedlog Uredbe

  Članak 1. – točka 2.

  Uredba (EZ) br. 577/98

  Članak 7.a – stavak 1.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 7.c o dodatnoj seriji varijabli (dalje u tekstu: „ad hoc moduli”) kako bi se dopunili podaci iz članka 4. stavka 1., uključujući temu, referentno razdoblje, veličinu uzorka (jednaku ili manju od veličine uzorka utvrđene člankom 3.) te rok za slanje rezultata (koji se može razlikovati od roka iz članka 6.)

  1. Dodatnom serijom varijabli (dalje u tekstu: „ad hoc moduli”) mogu se dopuniti podaci iz članka 4. stavka 1. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 7.c kako bi se uspostavio višegodišnji program ad hoc modula, uključujući temu, referentno razdoblje, veličinu uzorka (jednaku ili manju od veličine uzorka utvrđene člankom 3.) te rok za slanje rezultata (koji se može razlikovati od roka iz članka 6.)

  Obrazloženje

  Ovaj amandman radi jasnoće teksta i preglednosti, preuzima tekst drugog stavka članka 4. sadašnje Uredbe 577/98).

  Amandman  3

  Prijedlog Uredbe

  Članak 1. – točka 2.

  Uredba (EZ) br. 577/98

  Članak 7.b

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Unija može dodijeliti financijsku potporu državnim zavodima za statistiku i drugim državnim tijelima koja su navedena kao određeni korisnici u članku 5. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 223/2009 za provedbu ad hoc modula iz članka 7.a u skladu s člankom X. Uredbe (EU) br. XX/XX Europskog parlamenta i Vijeća o programu Europske unije za socijalne promjene i inovacije [COM (2011) 609 završno].

  U skladu s drugim podstavkom članka 128. stavka 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, Unija može državnim zavodima za statistiku i drugim državnim tijelima na koje se odnosi članak 5.stavak 2 uredbe (EZ) br. 223/2009, dodijeliti potpore bez natječaja za prikupljanje ponuda, za provedbu ad hoc modula na koje se odnosi članak 7 a) kao djelatnosti predviđene člankom X. uredbe (EU) br. XX/XX Europskog parlamenta i Vijeća o programu Europske unije za socijalne promjene i inovacije [COM (2011) 609 završno]. Bespovratna sredstva imaju oblik paušalnih iznosa i podložna su ispunjavanju uvjeta potpunog sudjelovanja država članica u provedbi ad hoc modula.

  Obrazloženje

  Ovim amandmanom u zakonodavni je tekst uključeno izričito spominjanje korištenja paušalnih iznosa, kako predlaže Komisija, i članka 128. stavka 1. financijske uredbe kojom se predviđa izuzeće od objave natječaja za prikupljanje ponuda za korisnike koji su identificirani u temeljnom aktu.

  POSTUPAK

  Naslov

  Provedba ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici

  Referentni dokumenti

  COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD)

  Nadležni odbor

   Datum objave na plenarnoj sjednici

  EMPL

  16.4.2013

   

   

   

  Odbori koji su dali mišljenje

   Datum objave na plenarnoj sjednici

  BUDG

  16.4.2013

  Izvjestitelj(ica) za mišljenje

   Datum imenovanja

  Jean Louis Cottigny

  15.4.2013

  Datum usvajanja

  11.7.2013

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  24

  3

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Paul Rübig, Catherine Trautmann

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

  Zdravka Bušić

  POSTUPAK

  Naslov

  Provedba ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici

  Referentni dokumenti

  COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD)

  Datum podnošenja EP-u

  22.3.2013

   

   

   

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  EMPL

  16.4.2013

   

   

   

  Odbor(i) čije se mišljenje traži

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  BUDG

  16.4.2013

  JURI

  16.4.2013

   

   

  Odbori koji nisu dali mišljenje

         Datum odluke

  JURI

  15.4.2013

   

   

   

  Izvjestitelj(i)

         Datum imenovanja

  Tatjana Ždanoka

  17.4.2013

   

   

   

  Razmatranje u odboru

  18.9.2013

   

   

   

  Datum usvajanja

  17.10.2013

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  30

  2

  3

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Richard Falbr, Thomas Händel, Stephen Hughes, Patrick Le Hyaric, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Tatjana Ždanoka

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

  Eric Andrieu, Pilar Ayuso, Eduard-Raul Hellvig, Roberta Metsola

  Datum podnošenja

  22.10.2013