Pranešimas - A7-0344/2013Pranešimas
A7-0344/2013

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje

22.10.2013 - (COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD)) - ***I

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėja: Tatjana Ždanoka


Procedūra : 2013/0084(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0344/2013
Pateikti tekstai :
A7-0344/2013
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje

(COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0155),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0086/2013),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A7-0344/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1) siekiant pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 10 straipsnį veiksmingai kovoti su diskriminacija, padėti užtikrinti atitiktį Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsniui, siekti visiško užimtumo ir socialinės pažangos pagal Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį, taip pat stebėti Sąjungos politikos tikslų, pvz., strategijos „Europa 2020“ pagrindinių tikslų, įgyvendinimo pažangą, būtina turėti palyginamus, patikimus ir objektyvius statistinius duomenis apie dirbančių asmenų, bedarbių ir darbo rinkoje nedalyvaujančių asmenų padėtį, kartu laikantis statistinių duomenų konfidencialumo, privatumo ir asmens duomenų apsaugos principų;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal SESV 290 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, skirtus neesminėms teisėkūros procedūra priimto konkretaus teisės akto nuostatoms papildyti ar iš dalies pakeisti, ypač kai siekiama atsižvelgti į ekonomikos, socialinę ir technikos raidą. Komisija turėtų užtikrinti, kad tais deleguotaisiais aktais valstybėms narėms arba vienetams respondentams nebūtų nustatoma didelė papildoma administracinė našta;

(3) Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal SESV 290 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, skirtus neesminėms teisėkūros procedūra priimto konkretaus teisės akto nuostatoms papildyti ar iš dalies pakeisti, ypač kai siekiama atsižvelgti į ekonomikos, socialinę ir technikos raidą. Tais deleguotaisiais aktais valstybėms narėms arba respondentams neturėtų būti nustatoma neproporcinga papildoma našta;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) kadangi darbo jėgos tyrimo ad hoc moduliai svarbūs remiant Sąjungos politiką, Sąjungos finansavimo įnašą, skirtą šiems moduliams taikyti, siūloma teikti dotacijomis, neskelbiant kvietimų teikti paraiškas. Dotacijos skiriamos nacionalinėms statistikos institucijoms ir kitoms nacionalinėms valdžios institucijoms, nurodytoms 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos 5 straipsnio 2 dalyje. Dotacijos darbo jėgos tyrimams atlikti gali būti skiriamos vienkartinėmis išmokomis. Atsižvelgiant į šias aplinkybės vienkartinės išmokos turėtų būti pagrindinis dotacijų valdymo paprastinimo būdas;

(8) kadangi darbo jėgos tyrimo ad hoc moduliai svarbūs remiant Sąjungos politiką, Sąjungos finansavimo įnašą, skirtą šiems moduliams taikyti, siūloma skirti vadovaujantis racionalaus finansinės naštos paskirstymo Sąjungos ir valstybių narių biudžetams principu. Turėtų būti teikiamos dotacijos, neskelbiant kvietimų teikti paraiškas, pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių1 128 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą. Dotacijos turėtų būti skiriamos nacionalinėms statistikos institucijoms ir kitoms nacionalinėms valdžios institucijoms, nurodytoms 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos 5 straipsnio 2 dalyje, su sąlyga, kad jos faktiškai taiko ad hoc modulius. Dotacijos darbo jėgos tyrimams atlikti gali būti skiriamos vienkartinėmis išmokomis. Šiuo atveju vienkartinių išmokų naudojimas turėtų būti vienu iš pagrindinių dotacijų valdymo paprastinimo būdų;

 

_____________

 

1 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) nukrypstant nuo 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių 126 straipsnio 3 dalies e punkto ir atsižvelgiant į didesnę administracinę naštą, susijusią su papildoma informacija, kuri turės būti renkama darbo rinkos tyrimo reikmėms ir naudojama trijų pagrindinių strategijos „Europa 2020“ tikslų rodikliams parengti, būtina bendrai finansuoti nacionalinių administracijų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudas, net jei atitinkama valdžios institucija būtų vykdžiusi remiamą veiklą ir be ES dotacijos;

(9) nukrypstant nuo 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių 126 straipsnio 3 dalies e punkto ir atsižvelgiant į didesnį darbo krūvį, susijusį su papildoma informacija, kuri turės būti renkama darbo rinkos tyrimo ad hoc modulių reikmėms ir naudojama Sąjungos politikos tiksliniams rodikliams parengti, būtina bendrai finansuoti nacionalinių administracijų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudas, net jei atitinkama valdžios institucija būtų vykdžiusi remiamą veiklą ir be ES dotacijos;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) siekiant teisinio tikrumo, svarbu užtikrinti, kad šiuo reglamentu nebūtų daromas poveikis priemonių priėmimo procedūroms, inicijuotoms, bet nebaigtoms prieš įsigaliojant šiam reglamentui;

(12) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina užtikrinti, kad šiuo reglamentu nebūtų daromas poveikis priemonių priėmimo procedūroms, inicijuotoms, bet nebaigtoms prieš įsigaliojant šiam reglamentui;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Reglamentas (EB) Nr. 577/98

7 a straipsnio 1 dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 7c straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl papildomo kintamųjų rinkinio (toliau – ad hoc modulis) 4 straipsnio 1 dalyje apibūdintai informacijai papildyti, įskaitant tyrimo objektą, ataskaitinį laikotarpį, imties dydį (lygų pagal 3 straipsnį nustatytam imties dydžiui arba mažesniam) ir rezultatų perdavimo terminą (kuris gali skirtis nuo pagal 6 straipsnį nustatyto termino).

1. 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija gali būti papildyta pridedant kitą kintamųjų rinkinį (toliau – ad hoc modulis). Komisijai pagal 7c straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma daugiametė ad hoc modulių programa, nurodant tyrimo objektą, ataskaitinį laikotarpį, imties dydį (lygų pagal 3 straipsnį nustatytam imties dydžiui arba mažesniam), kintamųjų sąrašą ir rezultatų perdavimo terminą (kuris gali skirtis nuo pagal 6 straipsnį nustatyto termino).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiant teksto aiškumo ir skaidrumo perimama šiuo metu galiojančio Reglamento Nr. 577/98 4 straipsnio 2 dalies formuluotė.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 577/98

7 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sąjunga gali skirti finansinę paramą nacionalinėms statistikos institucijoms ir kitoms nacionalinėms valdžios institucijoms, įtrauktoms į paskirtųjų pagalbos gavėjų sąrašą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 223/2009 5 straipsnio 2 dalyje, kad jos galėtų taikyti 7a straipsnyje nurodytus ad hoc modulius pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. XX/XX dėl Europos Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų programos [COM (2011) 609 galutinis] X straipsnį.

Pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 128 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą Sąjunga gali skirti nacionalinėms statistikos institucijoms ir kitoms nacionalinėms valdžios institucijoms, nurodytoms kaip paskirtosios pagalbos gavėjos Reglamento (EB) Nr. 223/2009 5 straipsnio 2 dalyje, dotacijas neskelbiant kvietimų teikti pasiūlymus, kad jos galėtų taikyti 7a straipsnyje nurodytus ad hoc modulius, taikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. XX/XX dėl Europos Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų programos [COM (2011) 609 galutinis] X straipsnio nuostatas. Šios dotacijos gali būti skiriamos vienkartinėmis išmokomis ir skiriamos su sąlyga, kad valstybės narės iš tiesų dalyvauja taikant ad hoc modulius.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 577/98

7 c straipsnio 2 dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Naudodamasi 4 straipsnio 2 dalimi ir 7a straipsnio deleguotais įgaliojimais Komisija užtikrina, kad deleguotaisiais aktais valstybėms narėms ir respondentams nebūtų nustatoma didelė papildoma administracinė našta.

2. Naudodamasi 4 straipsnio 2 dalimi ir 7a straipsnio deleguotais įgaliojimais Komisija užtikrina, kad deleguotaisiais aktais valstybėms narėms ir respondentams nebūtų nustatoma neproporcinga papildoma našta. Be to, Komisija deramai pagrindžia tuose numatytuose deleguotuose aktuose nurodytus veiksmus ir naudodamasi valstybių narių pateiktais duomenimis pateikia informaciją apie naštą ir statistikos rengimo išlaidas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 14 straipsnio 3 dalyje.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 577/98

7 c straipsnio 3 dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. 4 straipsnio 2 dalyje ir 7a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo (Leidinių biuras: įrašyti tikslią Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos nuostatos, įsigaliojimo datą).

3. 4 straipsnio 2 dalyje ir 7a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ...*. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

______________

 

*OL: prašom įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 577/98

7 c straipsnio 6 dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Pagal 4 straipsnio 2 dalį ir 7a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“

6. Pagal 4 straipsnio 2 dalį ir 7a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.“

Biudžeto komiteto NUOMONĖ (22.7.2013)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje
(COM(2013) 0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD))

Nuomonės referentas: Jean Louis Cottigny

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Darbo jėgos tyrimas (DJT) yra statistinių duomenų apie darbo rinką Europoje rinkimo orientacinė sistema.

Pagrindinis DJT elementas papildytas ad hoc moduliu, kurio tema kiekvienais metais yra skirtinga, pvz., 2013 m. tai yra nelaimingi atsitikimai darbe ir kitos sveikatos problemos, susijusios su darbu. Europos Komisijos (Eurostato) duomenimis, pagrindinis tyrimas vienodai svarbus tiek šalims, tiek ES, o ad hoc modulis daugiausia naudojamas siekiant rengti rodiklius, reikalingus Europos politikos iniciatyvoms, pvz., Europos užimtumo strategijai arba strategijai „Europa 2020“, vykdyti.

Dėl ad hoc modulio iš esmės europinės dimensijos ir administracinių išlaidų, atsirandančių dėl papildomos ir kasmet skirtingos informacijos paieškos, Eurostatas, siekdamas, kad valstybės narės ir jų nacionalinės statistikos institucijos visapusiškai bendradarbiautų taikant šį modulį, anksčiau susidūrė su sunkumais. Tačiau tam, kad Eurostatas galėtų visapusiškai panaudoti nacionalinių institucijų pateiktus duomenis, tyrimai visose valstybėse narėse turi būti vykdomi vienodu būdu.

Be suderinimo su deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų tvarka pagrindinis šio pasiūlymo tikslas – numatyti būsimų dotacijų skiriant vienkartines išmokas ir neskelbiant kvietimų teikti pasiūlymus teisinį pagrindą, nes tai būtų naudinga nacionalinėms statistikos institucijoms.

Nuomonės referentas siūlo remti finansinės paramos teikimo nacionalinėms valdžios institucijoms vykdant veiklą statistikos srityje, kuri turi tikrą papildomą naudą Europos mastu, principą, kaip siūlo Komisija. Nuomonės referentas pažymi, kad 2013–2017 m. Europos statistikos programa jau remiasi panašiu racionalaus finansinių išlaidų paskirstymo Sąjungos ir valstybių narių biudžetams principu. DTJ ad hoc modulis iš tikrųjų yra europinio masto ir nacionalinėms statistikos institucijoms tai reiškia darbo krūvį, kuris yra didesnis nei jų įprastos užduotys.

Nuomonės referentas taip pat siūlo išnagrinėti pakeitimus, kuriais siekiama užtikrinti, kad dėl šio bendro finansavimo nacionalinės institucijos imtųsi efektyvių veiksmų taikydamos DTJ ad hoc modulį, laikydamosi Finansinio reglamento ir panašių reglamentų statistikos srityje, pvz., 2013–2017 m. Europos statistikos programa, nuostatų.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) kadangi darbo jėgos tyrimo ad hoc moduliai svarbūs remiant Sąjungos politiką, Sąjungos finansavimo įnašą, skirtą šiems moduliams taikyti, siūloma teikti dotacijomis, neskelbiant kvietimų teikti paraiškas. Dotacijos skiriamos nacionalinėms statistikos institucijoms ir kitoms nacionalinėms valdžios institucijoms, nurodytoms 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos 5 straipsnio 2 dalyje. Dotacijos darbo jėgos tyrimams atlikti gali būti skiriamos vienkartinėmis išmokomis. Atsižvelgiant į šias aplinkybės vienkartinės išmokos turėtų būti pagrindinis dotacijų valdymo paprastinimo būdas;

(8) kadangi darbo jėgos tyrimo ad hoc moduliai svarbūs remiant Sąjungos politiką, Sąjungos finansavimo įnašą, skirtą šiems moduliams taikyti, siūloma numatyti vadovaujantis racionalaus finansinių išlaidų paskirstymo Sąjungos ir valstybių narių biudžetams principu. Šis finansavimas teikiamas dotacijomis, neskelbiant kvietimų teikti pasiūlymus, pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių 128 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą1. Dotacijos skiriamos nacionalinėms statistikos institucijoms ir kitoms nacionalinėms valdžios institucijoms, nurodytoms 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos 5 straipsnio 2 dalyje, su sąlyga, kad jos veiksmingai taiko ad hoc modulius. Dotacijos darbo jėgos tyrimams atlikti gali būti skiriamos vienkartinėmis išmokomis. Atsižvelgiant į šias aplinkybės vienkartinės išmokos turėtų būti pagrindinis dotacijų valdymo paprastinimo būdas;

 

________________________

1 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 577/98

7 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 7c straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl papildomo kintamųjų rinkinio (toliau – ad hoc modulis) 4 straipsnio 1 dalyje apibūdintai informacijai papildyti, įskaitant tyrimo objektą, ataskaitinį laikotarpį, imties dydį (lygų pagal 3 straipsnį nustatytam imties dydžiui arba mažesniam) ir rezultatų perdavimo terminą (kuris gali skirtis nuo pagal 6 straipsnį nustatyto termino).

1. 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija gali būti papildyta pridedant kitą kintamųjų rinkinį (toliau – ad hoc moduliai). Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 7c straipsnį priimti deleguotuosius aktus siekiant nustatyti daugiametę ad hoc modulių programą nurodant tyrimo objektą, ataskaitinį laikotarpį, imties dydį (lygų pagal 3 straipsnį nustatytam imties dydžiui arba mažesniam) ir rezultatų perdavimo terminą (kuris gali skirtis nuo pagal 6 straipsnį nustatyto termino).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiant aiškumo ir skaidrumo perimama šiuo metu galiojančio Reglamento Nr. 577/98 (4 straipsnio 2 dalies) formuluotė.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 577/98

7 b straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sąjunga gali skirti finansinę paramą nacionalinėms statistikos institucijoms ir kitoms nacionalinėms valdžios institucijoms, įtrauktoms į paskirtųjų pagalbos gavėjų sąrašą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 223/2009 5 straipsnio 2 dalyje, kad jos galėtų taikyti 7a straipsnyje nurodytus ad hoc modulius pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. XX/XX dėl Europos Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų programos [COM (2011) 609 galutinis] X straipsnį.

Pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 128 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą Sąjunga gali skirti nacionalinėms statistikos institucijoms ir kitoms nacionalinėms valdžios institucijoms, nurodytoms Reglamento (EB) Nr. 223/2009 5 straipsnio 2 dalyje, dotacijas neskelbiant kvietimų teikti pasiūlymus, kad jos galėtų taikyti 7a straipsnyje nurodytus ad hoc modulius vykdydamos veiksmus, numatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. XX/XX dėl Europos Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų programos [COM (2011) 609 galutinis] X straipsnyje. Šios dotacijos gali būti skiriamos vienkartinėmis išmokomis su sąlyga, kad valstybės narės visapusiškai dalyvautų taikant ad hoc modulius.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu į teisės akto dėstomąją dalį įtraukiama aiški nuoroda į vienkartinių išmokų naudojimą, kaip siūlė Komisija, taip pat nuoroda į Finansinio reglamento 128 straipsnio 1 dalį, kurioje numatyta kvietimų teikti pasiūlymus skelbimo išimtis, taikoma pagrindiniame teisės akte nurodytiems naudos gavėjams.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimas Bendrijoje

Nuorodos

COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

16.4.2013

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

16.4.2013

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Jean Louis Cottigny

15.4.2013

Priėmimo data

11.7.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Paul Rübig, Catherine Trautmann

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Zdravka Bušić

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimas Bendrijoje

Nuorodos

COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

22.3.2013

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

16.4.2013

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

16.4.2013

JURI

16.4.2013

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

JURI

15.4.2013

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Tatjana Ždanoka

17.4.2013

 

 

 

Svarstymas komitete

18.9.2013

 

 

 

Priėmimo data

17.10.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

2

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Richard Falbr, Thomas Händel, Stephen Hughes, Patrick Le Hyaric, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Eric Andrieu, Pilar Ayuso, Eduard-Raul Hellvig, Roberta Metsola

Pateikimo data

22.10.2013