Ziņojums - A7-0344/2013Ziņojums
A7-0344/2013

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā

22.10.2013 - (COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD)) - ***I

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Referente: Tatjana Ždanoka


Procedūra : 2013/0084(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0344/2013
Iesniegtie teksti :
A7-0344/2013
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā

(COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0155),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0086/2013),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A7-0344/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1) Lai efektīvi apkarotu diskrimināciju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 10. pantu, palīdzētu nodrošināt Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. panta ievērošanu, tiektos uz pilnīgu nodarbinātību un sociālo progresu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 3. pantu un uzraudzību virzību uz Savienības tādu politikas mērķu sasniegšanu kā stratēģijas „Eiropa 2020” pamatmērķi, ir vajadzīga salīdzināma, uzticama un objektīva statistika par nodarbinātām personām, personām bez darba un personām, kas ir ārpus darba tirgus, vienlaikus ievērojot statistikas konfidencialitāti, privātumu un personas datu aizsardzību.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Komisijai būtu jābūt pilnvarotai pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus konkrētu leģislatīvu aktu elementus, jo īpaši lai ņemtu vērā ekonomiskas, sociālas un tehniskas pārmaiņas. Komisijai būtu jānodrošina, ka ar šiem deleģētajiem aktiem netiek radīts ievērojams papildu slogs dalībvalstīm vai respondentu vienībām.

(3) Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus konkrētu leģislatīvu aktu elementus, jo īpaši lai ņemtu vērā ekonomiskas, sociālas un tehniskas pārmaiņas. Ar šiem deleģētajiem aktiem nevajadzētu radīt nesamērīgu papildu slogu dalībvalstīm vai respondentiem.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Ņemot vērā to, cik svarīgi, atbalstot Savienības politiku, ir Eiropas darbaspēka apsekojuma ad hoc moduļi, ir ierosināts Savienības ieguldījums to īstenošanas finansējumā, izmantojot dotāciju procedūras, bez uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus. Dotācijas piešķir valstu statistikas iestādēm un citām valstu iestādēm, kas minētas 5. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regulā (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku. Dotācijas darbaspēka apsekojumu veikšanai var būt vienreizēju maksājumu veidā. Līdz ar to vienreizējo maksājumu izmantošanai vajadzētu būt galvenajam veidam, kā vienkāršot dotāciju pārvaldību.

(8) Ņemot vērā to, cik svarīgi Savienības politikas nostādnēm ir Eiropas darbaspēka apsekojuma ad hoc moduļi, būtu jāpiešķir Savienības ieguldījums to īstenošanas finansējumā saskaņā ar finanšu sloga saprātīga sadalījuma principu starp Savienības budžeta un dalībvalstu budžetiem. Būtu jāpiešķir dotācijas, neizmantojot uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus saskaņā ar 128. panta 1. punkta otro daļu Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam1. Ar noteikumu, ka ir faktiski īstenoti ad hoc moduļi, dotācijas būtu jāpiešķir valstu statistikas iestādēm un citām valstu iestādēm, kas minētas 5. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regulā (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku. Dotācijas darbaspēka apsekojumu veikšanai var būt vienreizēju maksājumu veidā. Līdz ar to vienreizējo maksājumu izmantošanai vajadzētu būt vienam no galvenajiem veidiem, kā vienkāršot dotāciju pārvaldību.

 

_____________

 

1 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Atkāpjoties no 126. panta 3. punkta e) apakšpunkta Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ņemot vērā palielināto administratīvo slogu saistībā ar papildu informāciju, kura ir jāvāc darbaspēka apsekojumam, kas palīdzēs nodrošināt rādītājus stratēģijas “Eiropa 2020” pamatmērķiem, ir nepieciešams līdzfinansēt valsts pārvaldes iestāžu personāla algu izmaksas, pat ja attiecīgā valsts iestāde būtu veikusi atbalstīto pasākumu bez ES dotācijas.

(9) Atkāpjoties no 126. panta 3. punkta e) apakšpunkta Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam un ņemot vērā palielināto darba slodzi saistībā ar papildu informāciju, kura ir jāvāc darbaspēka apsekojuma ad hoc moduļiem, kas palīdzēs nodrošināt rādītājus Savienības politikas mērķiem, ir nepieciešams līdzfinansēt valsts pārvaldes iestāžu personāla algu izmaksas, pat ja attiecīgā valsts iestāde būtu veikusi atbalstīto pasākumu bez ES dotācijas.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, ir nepieciešams, lai šī regula neietekmētu pasākumu pieņemšanas procedūras, kuras pirms šīs regulas stāšanās spēkā ir sāktas, bet nav pabeigtas.

(12) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, ir nepieciešams nodrošināt, lai šī regula neietekmētu pasākumu pieņemšanas procedūras, kuras pirms šīs regulas stāšanās spēkā ir sāktas, bet nav pabeigtas.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 577/98

7.a pants – 1. punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.c pantu par mainīgo lielumu papildu kopumu (turpmāk – “ad hoc modulis”), lai papildinātu informāciju, kas aprakstīta 4. panta 1. punktā, tostarp priekšmetu, pārskata posmu, izlases lielumu (vienādu vai mazāku par izlases lielumu, kāds noteikts saskaņā ar 3. pantu) un rezultātu nosūtīšanas termiņu (kas var atšķirties no termiņa, kāds noteikts saskaņā ar 6. pantu).

1. Lai papildinātu 4. panta 1. punktā aprakstīto informāciju, var pievienot papildu mainīgo lielumu kopumu („ad hoc modulis”). Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.c pantu, lai izstrādātu ad hoc moduļu daudzgadu programmu, precizējot priekšmetu, pārskata posmu, izlases lielumu (vienādu vai mazāku par izlases lielumu, kāds noteikts saskaņā ar 3. pantu), mainīgo lielumu sarakstu un rezultātu nosūtīšanas termiņu (kas var atšķirties no termiņa, kāds noteikts saskaņā ar 6. pantu).

Pamatojums

Redakcionālas skaidrības un pārredzamības nolūkā šis grozījums atspoguļo pašreizējās Regulas 577/98 4. panta 2. punktā ietverto formulējumu.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 577/98

7.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Savienība var piešķirt finansiālu atbalstu valsts statistikas iestādēm un citām valsts iestādēm, kas Regulas (EK) Nr. 223/2009 5. panta 2. punktā minētas kā izraudzīti saņēmēji, lai īstenotu 7.a pantā minētos ad hoc moduļus saskaņā ar X pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. XX/XX par Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un inovācijas programmu, [COM (2011) 609 galīgā redakcija].

Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 128. panta 1. punkta otro daļu Savienība, neizmantojot uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, var piešķirt dotācijas valsts statistikas iestādēm un citām valsts iestādēm, kas Regulas (EK) Nr. 223/2009 5. panta 2. punktā minētas kā izraudzīti saņēmēji, lai īstenotu 7.a pantā minētos ad hoc moduļus saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti X pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. XX/XX par Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un inovācijas programmu, [COM (2011) 609 galīgā redakcija]. Dotācijas var būt vienreizēji maksājumi, un to saņemšanas priekšnoteikums ir dalībvalstu faktiska līdzdalība ad hoc moduļu īstenošanā.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 577/98

7.c pants – 2. punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Saskaņā ar 4. panta 2. punktu un 7.a pantu īstenojot deleģētās pilnvaras, Komisija nodrošina, ka deleģētie akti nerada ievērojamu papildu administratīvo slogu dalībvalstīm un respondentiem.

2. Saskaņā ar 4. panta 2. punktu un 7.a pantu īstenojot deleģētās pilnvaras, Komisija nodrošina, ka deleģētie akti nerada nesamērīgu papildu slogu dalībvalstīm un respondentiem. Turklāt Komisija minētajos paredzētajos deleģētajos aktos darbības pienācīgi pamato un sniedz informāciju ar dalībvalstu ieguldījumu par slogu un ražošanas izmaksām, kā minēts Regulas (EK) Nr. 223/2009 14. panta 3. punktā.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 577/98

7.c pants – 3. punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Pilnvaras pieņemt 4. panta 2. punktā un 7.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no (Publikāciju birojs: ierakstīt precīzu grozošās regulas spēkā stāšanās datumu).

3. Pilnvaras pieņemt 4. panta 2. punktā un 7.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ...*. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

 

______________

 

* OV: lūgums ievietot šīs regulas spēkā stāšanās datumu.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 577/98

7.c pants – 6. punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Saskaņā ar 4. panta 2. punktu un 7.a pantu pieņemtais deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6. Saskaņā ar 4. panta 2. punktu un 7.a pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trijiem mēnešiem.

Budžeta komitejaS ATZINUMS (22.7.2013)

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā
(COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD))

Atzinumu sagatavoja: Jean Louis Cottigny

ĪSS PAMATOJUMS

Apsekojums par darbaspēku (ADS) ir atsauces sistēma statistikas datu vākšanai par darba tirgu Eiropā.

ADS galveno sadaļu papildina ad hoc modulis, kas attiecas uz tematu, kurš gadu no gada mainās. Piemēram, 2013. gadā tas bija nelaimes gadījumi darbā un citas ar veselību darbā saistītas problēmas. Saskaņā ar Eiropas Komisijas (Eurostat) sniegto informāciju, kaut arī pārskata galvenā daļa ir vienlīdz būtiska gan valsts, gan Eiropas līmenī, šis ad hoc modulis ir konkrēti paredzēts, lai nodrošinātu vajadzīgos rādītājus politisko iniciatīvu ar izteiktu Eiropas raksturu, piemēram, Eiropas nodarbinātības stratēģijas vai "Eiropa 2020", īstenošanu.

Ņemot vērā ad hoc moduļu izteikto Eiropas dimensiju, kā arī administratīvās izmaksas, ko rada katru gadu mainīgas papildu informācijas vākšana, Eurostat ir saskāries ar grūtībām pilnībā sadarboties ar dalībvalstīm un to valsts statistikas iestādēm šo moduļu īstenošanā. Lai Eurostat varētu pilnībā izmantot valsts iestāžu sniegtos datus, pārskati ir jāveic saskaņotā veidā visās dalībvalstīs.

Papildus deleģēto aktu un izpildes aktu režīma saskaņošanai šā priekšlikuma galvenais mērķis ir ieviest juridisko pamatu turpmākām subsīdijām kā vienreizējiem maksājumiem valstu statistikas iestādēm bez uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus.

Atzinuma sagatavotājs ierosina atbalstīt finanšu atbalsta principu valsts publiskā sektora iestādēm, lai statistikas darbībām būtu patiesa Eiropas pievienotā vērtībā, kā to ierosina Komisija. Viņš norāda, ka Eiropas statistikas programma 2013.–2017. gadam jau balstās uz līdzīgu finanšu sloga saprātīga sadalījuma principu starp Savienības un dalībvalstu budžetiem. Ad hoc modulim faktiski piemīt ievērojama Eiropas dimensija un tas paredz valstu statistikas iestādēm papildu darbu ārpus to parasti veiktajām darbībām.

Atzinuma sagatavotājs arī ierosina apsvērt grozījumus, ar ko paredzēts nodrošināt, lai, saņemot līdzfinansējumu, valsts iestādes efektīvi īstenotu ADS ad hoc moduli saskaņā ar Finanšu regulu un līdzīgām ar statistiku saistītām regulām, piemēram, par Eiropas statistikas programmu 2013. – 2017. gadam.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8) Ņemot vērā to, cik svarīgi, atbalstot Savienības politiku, ir Eiropas darbaspēka apsekojuma ad hoc moduļi, ir ierosināts Savienības ieguldījums to īstenošanas finansējumā, izmantojot dotāciju procedūras, bez uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus. Dotācijas piešķir valstu statistikas iestādēm un citām valstu iestādēm, kas minētas 5. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regulā (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku. Dotācijas darbaspēka apsekojumu veikšanai var būt vienreizēju maksājumu veidā. Līdz ar to vienreizējo maksājumu izmantošanai vajadzētu būt galvenajam veidam, kā vienkāršot dotāciju pārvaldību.

8) Ņemot vērā to, cik svarīgi, atbalstot Savienības politiku, ir Eiropas darbaspēka apsekojuma ad hoc moduļi, ir ierosināts Savienības ieguldījums to īstenošanas finansējumā saskaņā ar finanšu sloga saprātīga sadalījuma principu starp Savienības un dalībvalstu budžetiem. Šis finansējums tiek piešķirts, izmantojot dotāciju procedūras, bez uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus saskaņā ar 128. panta 1. punkta otro daļu Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam1. Ar noteikumu, ka ir faktiski īstenoti ad hoc moduļi, dotācijas piešķir valstu statistikas iestādēm un citām valstu iestādēm, kas minētas 5. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regulā (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku. Dotācijas darbaspēka apsekojumu veikšanai var būt vienreizēju maksājumu veidā. Līdz ar to vienreizējo maksājumu izmantošanai vajadzētu būt galvenajam veidam, kā vienkāršot dotāciju pārvaldību.

 

________________________

1 OV L 298 26.10.2012., 1. lpp.

Grozījums Nr.   2

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr.° 577/98

7.a pants – 1.punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.c pantu par mainīgo lielumu papildu kopumu (turpmāk – “ad hoc modulis”), lai papildinātu informāciju, kas aprakstīta 4. panta 1. punktā, tostarp priekšmetu, pārskata posmu, izlases lielumu (vienādu vai mazāku par izlases lielumu, kāds noteikts saskaņā ar 3. pantu) un rezultātu nosūtīšanas termiņu (kas var atšķirties no termiņa, kāds noteikts saskaņā ar 6. pantu).

1. Lai papildinātu 4. panta 1. punktā aprakstīto informāciju, var pievienot papildu mainīgo lielumu kopumu, turpmāk "ad hoc modulis". Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.c pantu, lai izstrādātu ad hoc moduļu daudzgadu programmu, precizējot priekšmetu, pārskata posmu, izlases lielumu (vienādu vai mazāku par izlases lielumu, kāds noteikts saskaņā ar 3. pantu) un rezultātu nosūtīšanas termiņu (kas var atšķirties no termiņa, kāds noteikts saskaņā ar 6. pantu).

Pamatojums

Redakcionālas skaidrības un pārredzamības nolūkā šis grozījums atspoguļo pašreizējās Regulas 577/98 4. panta 2. punktā ietverto formulējumu.

Grozījums Nr.   3

Regulas priekšlikums

1.pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr.° 577/98

7.b pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Savienība var piešķirt finansiālu atbalstu valsts statistikas iestādēm un citām valsts iestādēm, kas Regulas (EK) Nr. 223/2009 5. panta 2. punktā minētas kā izraudzīti saņēmēji, lai īstenotu 7.a pantā minētos ad hoc moduļus saskaņā ar X pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. XX/XX par Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un inovācijas programmu, [COM (2011) 609 galīgā redakcija].

Saskaņā ar 128. panta 1. punkta otro daļu 2012. gada 25. oktobra Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam Savienība var piešķirt subsīdijas ārpus uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus valsts statistikas iestādēm un citām valsts iestādēm, kas minētas Regulas (EK) Nr. 223/2009 5. panta 2. punktā, lai īstenotu 7.a pantā minētos ad hoc moduļus saskaņā ar darbībām, kas paredzētaspantā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. XX/XX par Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un inovācijas programmu, [COM (2011) 609 galīgā redakcija]. Dotācijas ir vienreizēji maksājumi, un to saņemšanas priekšnoteikums ir dalībvalstu pilnīga līdzdalība ad hoc moduļu īstenošanā.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiesību akta tekstā tiek ieviesta skaidra atsauce uz vienreizēju maksājumu izmantošanu, kā to ierosina Komisija, kā arī atsauce uz Finanšu regulas 128. panta 1. punktu, kas paredz izņēmumu attiecībā uz uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus publicēšanu pamataktā noteikto saņēmēju gadījumā.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšana Kopienā

Atsauces

COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

16.4.2013

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

16.4.2013

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Jean Louis Cottigny

15.4.2013

Pieņemšanas datums

11.7.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Paul Rübig, Catherine Trautmann

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zdravka Bušić

PROCEDŪRA

Virsraksts

Darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšana Kopienā

Atsauces

COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

22.3.2013

 

 

 

Atbildīgā komiteja

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

16.4.2013

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

16.4.2013

JURI

16.4.2013

 

 

Atzinumu nesniedza

  Lēmuma datums

JURI

15.4.2013

 

 

 

Referents(-i)

  Iecelšanas datums

Tatjana Ždanoka

17.4.2013

 

 

 

Izskatīšana komitejā

18.9.2013

 

 

 

Pieņemšanas datums

17.10.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

2

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Richard Falbr, Thomas Händel, Stephen Hughes, Patrick Le Hyaric, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Tatjana Ždanoka

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eric Andrieu, Pilar Ayuso, Eduard-Raul Hellvig, Roberta Metsola

Iesniegšanas datums

22.10.2013