RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate

  22.10.2013 - (COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD)) - ***I

  Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
  Raportoare: Tatjana Ždanoka


  Procedură : 2013/0084(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A7-0344/2013
  Texte depuse :
  A7-0344/2013
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate

  (COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2013)155),

  –   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0086/2013),

  –   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizul Comisiei pentru bugete (A7-0344/2013),

  1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

  2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  Amendamentul  1

  Propunere de regulament

  Considerentul -1 (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (-1) Pentru a combate în mod eficient discriminarea, în conformitate cu articolul 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), pentru a contribui la asigurarea conformității cu articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, pentru a urmări obiectivul ocupării integrale a forței de muncă și progresul social, în conformitate cu articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și pentru a monitoriza realizarea obiectivelor politicii Uniunii, obiectivele principale ale Uniunii în materie de politici, precum Strategia Europa 2020, trebuie să existe statistici comparabile, fiabile și obiective privind situația lucrătorilor, a șomerilor și a persoanelor din afara pieței muncii, respectând totodată confidențialitatea statistică, viața privată și protecția datelor cu caracter personal.

  Amendamentul  2

  Propunere de regulament

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Comisia trebuie să aibă competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE pentru a completa sau a modifica anumite elemente neesențiale ale anumitor acte legislative, în special pentru a ține cont de evoluțiile economice, sociale și tehnice. Comisia trebuie să se asigure că aceste acte delegate nu implică sarcini administrative suplimentare semnificative pentru statele membre sau pentru unitățile respondente.

  (3) Comisia trebuie să aibă competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE pentru a completa sau a modifica anumite elemente neesențiale ale anumitor acte legislative, în special pentru a ține cont de evoluțiile economice, sociale și tehnice. Aceste acte delegate nu ar trebui să implice sarcini suplimentare disproporționate pentru statele membre sau pentru respondenți.

  Amendamentul  3

  Propunere de regulament

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8) Având în vedere importanța pe care modulele ad hoc ale anchetei asupra forței de muncă o au în susținerea politicilor Uniunii, se propune o contribuție a Uniunii la finanțarea punerii în aplicare a modulelor respective prin intermediul procedurilor de acordare a granturilor, fără cereri de propuneri. Granturile vor fi acordate institutelor naționale de statistică și altor autorități naționale menționate la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene. Granturile prevăzute pentru efectuarea anchetelor asupra forței de muncă pot lua forma unor sume forfetare. În acest context, utilizarea unor sume forfetare trebuie să fie principala modalitate de simplificare a gestionării granturilor.

  (8) Având în vedere importanța pe care modulele ad hoc ale anchetei asupra forței de muncă o au pentru politicile Uniunii, ar trebuie oferită o contribuție a Uniunii la finanțarea punerii în aplicare a modulelor respective, în conformitate cu principiul unei repartiții rezonabile a sarcinii financiare între bugetele Uniunii și ale statelor membre. Granturile ar trebui acordate fără cereri de propuneri, în conformitate cu articolul 128 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) nr.966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii1. Granturile ar trebui acordate, sub rezerva implementării efective a modulelor ad hoc, institutelor naționale de statistică și altor autorități naționale menționate la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene. Granturile prevăzute în scopul efectuării anchetelor asupra forței de muncă pot lua forma unor sume forfetare. În acest context, utilizarea unor sume forfetare ar trebui să fie una dintre principalele modalități de simplificare a gestionării granturilor.

   

  _____________

   

  1 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

  Amendamentul  4

  Propunere de regulament

  Considerentul 9

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (9) Prin derogare de la articolul 126 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, având în vedere sarcina administrativă crescută legată de informațiile suplimentare care trebuie colectate pentru Ancheta asupra forței de muncă (AFM va contribui la asigurarea indicatorilor pentru trei dintre obiectivele principale ale strategiei Europa 2020), este necesar să se cofinanțeze costurile legate de salariile personalului administrațiilor naționale, chiar și în cazul în care autoritatea publică în cauză ar fi realizat și fără grantul din partea UE acțiunea astfel susținută.

  (9) Prin derogare de la articolul 126 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, având în vedere volumul de lucru crescut legat de informațiile suplimentare care trebuie colectate pentru modulele ad hoc ale Anchetei asupra forței de muncă (AFM va contribui la asigurarea indicatorilor pentru politicile Uniunii), este necesar să se cofinanțeze costurile legate de salariile personalului administrațiilor naționale, chiar și în cazul în care autoritatea publică în cauză ar fi realizat și fără grantul din partea UE acțiunea astfel susținută.

  Amendamentul  5

  Propunere de regulament

  Considerentul 12

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (12) În scopul asigurării certitudinii juridice, este necesar ca procedurile pentru adoptarea măsurilor care au fost inițiate, însă nu au fost finalizate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, să nu fie afectate de prezentul regulament.

  (12) În scopul asigurării certitudinii juridice, este necesar să se asigure că procedurile pentru adoptarea măsurilor care au fost inițiate, însă nu au fost finalizate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, nu sunt afectate de prezentul regulament.

  Amendamentul  6

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – punctul 2

  Regulamentul (CE) nr. 577/98

  Articolul 7 a – alineatul 1 (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 7c în ceea ce privește un set suplimentar de variabile (denumit în continuare „modul ad hoc”) pentru a completa informațiile descrise la articolul 4 alineatul (1), inclusiv subiectul, perioada de referință, dimensiunea eșantionului (egală sau mai mică decât dimensiunea eșantionului stabilită în conformitate cu articolul 3), precum și termenul pentru transmiterea rezultatelor (care poate fi altul decât termenul prevăzut la articolul 6).

  (1) Se poate adăuga un set suplimentar de variabile pentru a completa informațiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) („modul ad hoc”). Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 7c care stabilesc un program multianual de module ad hoc și care precizează subiectul, perioada de referință, dimensiunea eșantionului (egală sau mai mică decât dimensiunea eșantionului stabilită în conformitate cu articolul 3), lista variabilelor, precum și termenul pentru transmiterea rezultatelor (care poate fi altul decât termenul prevăzut la articolul 6).

  Justificare

  Prezentul amendament reia, din motive de claritate redacțională și de transparență, o formulare din actualul Regulament 577/98 articolul 4 alineatul (2).

  Amendamentul  7

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – punctul 2

  Regulamentul (CE) nr. 577/98

  Articolul 7 b (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Uniunea poate acorda sprijin financiar institutelor naționale de statistică și altor autorități naționale menționate ca beneficiari desemnați la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, pentru punerea în aplicare a modulelor ad hoc menționate la articolul 7a, în conformitate cu articolul X din Regulamentul (UE) nr. XX/XX al Parlamentului European și al Consiliului privind un program al Uniunii Europene pentru schimbări sociale și inovare socială, [COM (2011) 609 final].

  În conformitate cu articolul 128 alineatul 1 al doilea paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) nr.966/2012, Uniunea poate acorda institutelor naționale de statistică și altor autorități naționale, menționate ca beneficiari desemnați la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, granturi în lipsa unei cereri de propuneri, pentru punerea în aplicare a modulelor ad hoc menționate la articolul 7a, cu titlu de acțiuni prevăzute la articolul X din Regulamentul (UE) nr. XX/XX al Parlamentului European și al Consiliului privind un program al Uniunii Europene pentru schimbări sociale și inovare socială, [COM (2011) 609 final]. Granturile pot lua forma unor sume forfetare și sunt condiționate de participarea efectivă a statelor membre la punerea în aplicare a modulelor ad hoc.

  Amendamentul  8

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – punctul 2

  Regulamentul (CE) nr. 577/98

  Articolul 7 c – alineatul 2 (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Atunci când exercită competențele delegate în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) și articolul 7a, Comisia se asigură că actele delegate nu creează o sarcină administrativă suplimentară semnificativă pentru statele membre și pentru respondenți.

  (2) Atunci când exercită competențele delegate în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) și articolul 7a, Comisia se asigură că actele delegate nu creează o sarcină suplimentară disproporționată pentru statele membre și pentru respondenți. În plus, Comisia justifică în mod corespunzător acțiunile din respectivele acte delegate propuse și furnizează informații din partea statelor membre privind sarcina și costurile de producție astfel cum sunt menționate la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

  Amendamentul  9

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – punctul 2

  Regulamentul (CE) nr. 577/98

  Articolul 7 c – alineatul 3 (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (2) și la articolul 7a se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată, începând cu (Oficiul pentru publicații: vă rugăm să introduceți data exactă a intrării în vigoare a regulamentului de modificare)..

  (3) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (2) și la articolul 7a se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la …*. Cel târziu cu nouă luni înainte de sfârșitul perioadei de cinci ani, Comisia elaborează un raport referitor la delegarea competențelor. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de durată identică, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de prelungiri cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

   

  ______________

   

  * JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament.

  Amendamentul  10

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

  Regulamentul (CE) nr. 577/98

  Articolul 7 c – alineatul 6 (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (2) și al articolului 7a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două luni, la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

  (6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (2) și al articolului 7a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu a formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni Perioada respectivă se prelungește cu trei luni, la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

  AVIZ al Comisiei pentru bugete (22.7.2013)

  destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate

  (COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD))

  Raportor pentru aviz: Jean Louis Cottigny

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Ancheta prin sondaj privind forța de muncă (AFM) este cadrul de referință pentru strângerea de date statistice referitoare la piața muncii în Europa.

  Elementul principal al AFM este completat de „un modul ad hoc” cu privire la un subiect variabil de la un an la altul, de exemplu, în 2013, accidentele de muncă și alte probleme de sănătate legate de muncă. În opinia Comisiei Europene (Eurostat), în momentul în care ancheta principală prezintă un interes egal la nivel național și european, acest modul ad hoc servește mai ales la furnizarea unor indicatori necesari pentru desfășurarea unor inițiative politice specific europene, cum ar fi strategia europeană pentru ocuparea forței de muncă sau Europa 2020.

  Datorită dimensiunii principal europene a modulului ad hoc, precum și a sarcinilor administrative provocate de căutarea de informații suplimentare și variabile de la un an la altul, Eurostat a întâmpinat în trecut dificultăți în a obține cooperarea statelor membre și a instituțiilor lor naționale de statistică în aplicarea acestuia. Or, pentru ca Eurostat să poată exploata pe deplin datele provenite de la autoritățile naționale, anchetele trebuie desfășurate în mod omogen în toate statele membre.

  Pe lângă o aliniere la regimul actelor delegate și de executare, scopul esențial al propunerii de față este de a introduce un temei juridic pentru viitoarele subvenții, sub forma unor sume forfetare și fără apel la propuneri, în beneficiul instituțiilor naționale de statistică.

  Raportorul propune susținerea principiului de sprijin financiar pentru autoritățile publice naționale pentru activități statistice care prezintă o veritabilă valoare adăugată europeană, așa cum propune Comisia. Acesta subliniază faptul că programul statistic european 2013-2017 se bazează deja pe un principiu similar de repartizare rezonabilă a sarcinii financiare între bugetele Uniunii și cele ale statelor membre. Modulul ad hoc al AFM prezintă, într-adevăr, o dimensiune europeană majoră și implică pentru autoritățile naționale de statistică o sarcină de muncă suplimentară, față de activitățile lor obișnuite.

  Raportorul propune, de asemenea, examinarea amendamentelor vizând a asigura că această cofinanțare se traduce prin activități efective din partea autorităților naționale în serviciul aplicării modulului AFM, în concordanță cu Regulamentul financiar și cu regulamentele comparabile din domeniul statistic, cum ar fi programul statistic european 2013-2017.

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

  Amendamentul  1

  Propunere de regulament

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8) Având în vedere importanța pe care modulele ad hoc ale anchetei asupra forței de muncă o au în susținerea politicilor Uniunii, se propune o contribuție a Uniunii la finanțarea punerii în aplicare a modulelor respective prin intermediul procedurilor de acordare a granturilor, fără cereri de propuneri. Granturile vor fi acordate institutelor naționale de statistică și altor autorități naționale menționate la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene. Granturile prevăzute pentru efectuarea anchetelor asupra forței de muncă pot lua forma unor sume forfetare. În acest context, utilizarea unor sume forfetare trebuie să fie principala modalitate de simplificare a gestionării granturilor.

  (8) Având în vedere importanța pe care modulele ad hoc ale anchetei asupra forței de muncă o au în susținerea politicilor Uniunii, se propune o contribuție a Uniunii la finanțarea punerii în aplicare a modulelor respective, în conformitate cu principiul unei repartiții rezonabile a sarcinii financiare între bugetele Uniunii și ale statelor membre. Această finanțare intervine prin intermediul procedurilor de acordare a granturilor, fără cereri de propuneri, în conformitate cu articolul 128 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) nr.966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii1. Granturile vor fi acordate, sub rezerva aplicării efective a modulelor ad hoc, institutelor naționale de statistică și altor autorități naționale menționate la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene. Granturile prevăzute pentru efectuarea anchetelor asupra forței de muncă pot lua forma unor sume forfetare. În acest context, utilizarea unor sume forfetare trebuie să fie principala modalitate de simplificare a gestionării granturilor.

   

  ________________________

  1 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

  Amendamentul  2

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – punctul 2

  Regulamentul (CE) nr. 577/98

  Articolul 7 a – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 7c în ceea ce privește un set suplimentar de variabile (denumit în continuare „modul ad hoc”) pentru a completa informațiile descrise la articolul 4 alineatul (1), inclusiv subiectul, perioada de referință, dimensiunea eșantionului (egală sau mai mică decât dimensiunea eșantionului stabilită în conformitate cu articolul 3), precum și termenul pentru transmiterea rezultatelor (care poate fi altul decât termenul prevăzut la articolul 6).

  (1) Un ansamblu suplimentar de variabile, denumit în continuare „module ad hoc”, poate completa informațiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1). Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 7c pentru a stabili un program multianual de module ad hoc care precizează subiectul, perioada de referință, dimensiunea eșantionului (egală sau mai mică decât dimensiunea eșantionului stabilită în conformitate cu articolul 3), precum și termenul pentru transmiterea rezultatelor (care poate fi altul decât termenul prevăzut la articolul 6).

  Justificare

  Prezentul amendament reia, din motive de claritate redacțională și de transparență, o formulare din actualul Regulament 577/98 articolul 4 alineatul (2).

  Amendamentul  3

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – punctul 2

  Regulamentul (CE) nr. 577/98

  Articolul 7 b

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Uniunea poate acorda sprijin financiar institutelor naționale de statistică și altor autorități naționale menționate ca beneficiari desemnați la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, pentru punerea în aplicare a modulelor ad hoc menționate la articolul 7a, în conformitate cu articolul X din Regulamentul (UE) nr. XX/XX al Parlamentului European și al Consiliului privind un program al Uniunii Europene pentru schimbări sociale și inovare socială, [COM (2011) 609 final].

  În conformitate cu articolul 128 alineatul 1 al doilea paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) nr.966/2012,Uniunea poate acorda institutelor naționale de statistică și altor autorități naționale prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 granturi în lipsa unei cereri de propuneri pentru punerea în aplicare a modulelor ad hoc menționate la articolul 7a, cu titlu de acțiuni prevăzute la articolul X din Regulamentul (UE) nr. XX/XX al Parlamentului European și al Consiliului privind un program al Uniunii Europene pentru schimbări sociale și inovare socială, [COM (2011) 609 final]. Aceste granturi pot lua forma unor sume forfetare și sunt condiționate de participarea deplină a statelor membre la punerea în aplicare a modulelor ad hoc.

  Justificare

  Amendamentul include în partea dispozitivă a actului o trimitere explicită la utilizarea sumelor forfetare, conform propunerii Comisiei, precum și o trimitere la articolul 128 alineatul (1) din Regulamentul financiar, care prevede o excepție de la publicarea cererilor de propuneri pentru beneficiarii identificați într-un act de bază.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate

  Referințe

  COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD)

  Comisie competentă în fond

         Data anunțului în plen

  EMPL

  16.4.2013

   

   

   

  Aviz emis de către

         Data anunțului în plen

  BUDG

  16.4.2013

  Raportor/Raportoare pentru aviz:

         Data numirii

  Jean Louis Cottigny

  15.4.2013

  Data adoptării

  11.7.2013

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  24

  3

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Paul Rübig, Catherine Trautmann

  Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Zdravka Bušić

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate

  Referințe

  COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD)

  Data prezentării la PE

  22.3.2013

   

   

   

  Comisie competentă în fond

  Data anunțului în plen

  EMPL

  16.4.2013

   

   

   

  Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

  BUDG

  16.4.2013

  JURI

  16.4.2013

   

   

  Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

  JURI

  15.4.2013

   

   

   

  Raportor(i)

  Data numirii

  Tatjana Ždanoka

  17.4.2013

   

   

   

  Examinare în comisie

  18.9.2013

   

   

   

  Data adoptării

  17.10.2013

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  30

  2

  3

  Membri titulari prezenți la votul final

  Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Richard Falbr, Thomas Händel, Stephen Hughes, Patrick Le Hyaric, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Tatjana Ždanoka

  Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Eric Andrieu, Pilar Ayuso, Eduard-Raul Hellvig, Roberta Metsola

  Data depunerii

  22.10.2013