Postopek : 2013/0084(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0344/2013

Predložena besedila :

A7-0344/2013

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/04/2014 - 17.14
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0392

POROČILO     ***I
PDF 762kWORD 356k
22.10.2013
PE 513.078v02-00 A7-0344/2013

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti

(COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD))

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročevalka: Tatjana Ždanoka

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za proračun
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti

(COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0155),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7–0086/2013),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenja Odbora za proračun (A7-0344/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1) Za učinkovit boj proti diskriminaciji v skladu s členom 10 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), pomoč pri zagotavljanju skladnosti s členom 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter usmerjenost v polno zaposlenost in socialni razvoj v skladu s členom 3 Pogodbe o Evropski uniji, pa tudi spremljanje napredka pri doseganju ciljev politik Unije, kot so krovni cilji strategije Evropa 2020, je treba imeti primerljive, zanesljive in objektivne statistične podatke o položaju zaposlenih, brezposelnih in oseb zunaj trga dela, obenem pa spoštovati statistično zaupnost, zasebnost in varstvo osebnih podatkov.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Komisija bi morala biti pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 PDEU, da bi lahko dopolnila ali spremenila nekatere nebistvene elemente posameznih zakonodajnih aktov, zlasti ob upoštevanju gospodarskega, družbenega in tehničnega razvoja. Komisija bi morala zagotoviti, da se s temi delegiranimi akti državam članicam in poročevalskim enotam ne naloži znatno dodatno upravno breme.

(3) Komisija bi morala biti pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 PDEU, da bi lahko dopolnila ali spremenila nekatere nebistvene elemente posameznih zakonodajnih aktov, zlasti ob upoštevanju gospodarskega, družbenega in tehničnega razvoja. Ti delegirani akti ne bi smeli naložiti nesorazmernega dodatnega bremena državam članicam ali poročevalcem.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Zaradi pomena ad hoc modulov raziskave delovne sile, ki so podlaga za politike Unije, se predlaga prispevek Unije k financiranju izvajanja modulov v okviru postopkov za dodelitev donacij brez razpisov za zbiranje predlogov. Donacije se dodelijo nacionalnim statističnim uradom in drugim nacionalnim organom iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki. Donacije za izvedbo raziskav delovne sile so lahko v obliki pavšalnih zneskov. Pri tem bi morala biti uporaba pavšalnih zneskov glavni način za poenostavitev postopkov dodeljevanja donacij.

(8) Zaradi pomena ad hoc modulov raziskave delovne sile za politike Unije, bi bilo treba dodeliti prispevek Unije k financiranju izvajanja modulov po načelu razumne porazdelitve finančnega bremena med proračun Unije in proračune držav članic. Donacije bi bilo treba zagotoviti brez razpisov za zbiranje predlogov v skladu z drugim pododstavkom člena 128(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije1. Donacije bi bilo treba dodeliti nacionalnim statističnim uradom in drugim nacionalnim organom iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki pod pogojem, da se ad hoc moduli dejansko izvajajo. Donacije za izvedbo raziskav delovne sile so lahko v obliki pavšalnih zneskov. Pri tem bi morala biti uporaba pavšalnih zneskov eden glavnih načinov za poenostavitev postopkov dodeljevanja donacij.

 

_____________

 

1 UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Z odstopanjem od člena 126(3)(e) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, je treba zaradi povečanega upravnega bremena, nastalega zaradi dodatnih informacij, zbranih za raziskavo delovne sile, ki bo zagotovila kazalnike za tri glavne cilje Evropa 2020, sofinancirati stroške za plače osebja nacionalnih uprav, tudi če bi ustrezni javni organ izvedel podprti ukrep brez donacije EU.

(9) Z odstopanjem od člena 126(3)(e) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, je treba zaradi povečane delovne obremenitve, nastalega zaradi dodatnih informacij, zbranih za ad hoc module raziskave delovne sile, ki bo zagotovila kazalnike za cilje politike Unije, sofinancirati stroške za plače osebja nacionalnih uprav, tudi če bi ustrezni javni organ izvedel podprti ukrep brez donacije EU.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Za zagotovitev pravne varnosti ta uredba ne sme vplivati na postopke za sprejetje ukrepov, ki so bili začeti in ne zaključeni pred začetkom veljavnosti te uredbe.

(12) Za zagotovitev pravne varnosti je treba zagotoviti, da ta uredba ne vpliva na postopke za sprejetje ukrepov, ki so bili začeti in ne zaključeni pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Uredba (ES) št. 577/98

Člen 7 a – odstavek 1 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija ima pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7c v zvezi z dodatno serijo spremenljivk (v nadaljnjem besedilu: ad hoc modul), da dopolni informacije, opisane v členu 4(1), vključno s predmetom, obdobjem opazovanja, velikostjo vzorca (enak ali manjši od vzorca, ki je določen v členu 3) in skrajnim rokom za posredovanje rezultatov (ki se lahko razlikuje od roka iz člena 6).

1. Za dopolnitev informacij, opisanih v členu 4(1) („ad hoc modul“), se lahko doda serija spremenljivk. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7c v zvezi s pripravo večletnega programa ad hoc modulov, v katerem bodo opredeljeni predmet, obdobje opazovanja, velikost vzorca (enak ali manjši od vzorca, ki je določen v členu 3), seznam spremenljivk in skrajni rok za posredovanje rezultatov (ki se lahko razlikuje od roka iz člena 6).

Obrazložitev

V predlogu spremembe je zaradi jasnosti besedila in preglednosti povzeto besedilo iz člena 4(2) Uredbe št. 577/98.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 577/98

Člen 7 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Unija lahko za izvajanje ad hoc modulov iz člena 7a v skladu s členom X Uredbe (EU) št. XX/XX Evropskega parlamenta in Sveta o Programu Evropske unije za socialne spremembe in inovacije, [COM (2011) 609 final], dodeli finančno podporo nacionalnim statističnim uradom in drugim nacionalnim organom, ki so v členu 5(2) Uredbe (ES) št. 223/2009 določeni kot imenovani upravičenci.

Unija lahko v skladu z drugim pododstavkom člena 128(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 za izvajanje ad hoc modulov iz člena 7a v skladu z določbami člena X Uredbe (EU) št. XX/XX Evropskega parlamenta in Sveta o Programu Evropske unije za socialne spremembe in inovacije, [COM(2011)0609], dodeli donacije brez razpisov za zbiranje predlogov nacionalnim statističnim uradom in drugim nacionalnim organom, ki so v členu 5(2) Uredbe (ES) št. 223/2009 določeni kot imenovani upravičenci. Te donacije so lahko v obliki pavšalnih zneskov, pogoj zanje pa je, da države članice dejansko sodelujejo pri izvajanju ad hoc modulov.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 577/98

Člen 7 c – odstavek 2 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija pri izvrševanju pooblastil, prenesenih nanjo v skladu s členom 4(2) in členom 7a zagotovi, da se državam članicam in poročevalcem z delegiranimi akti ne naloži znatno dodatno upravno breme.

2. Komisija pri izvrševanju pooblastil, prenesenih nanjo v skladu s členom 4(2) in členom 7a zagotovi, da se državam članicam in poročevalcem z delegiranimi akti ne naloži nesorazmerno dodatno breme. Komisija poleg tega ustrezno utemelji ukrepe v teh namenskih delegiranih aktih in s podatki, ki jih pridobi od držav članic, zagotovi informacije o obremenitvi in stroških priprave iz člena 14(3) Uredbe (ES) št. 223/2009.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 577/98

Člen 7 c – odstavek 3 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(2) in člena 7a se Komisiji podeli za nedoločen čas (Urad za publikacije: vstavite točen datum začetka veljavnosti uredbe o spremembi).

3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(2) in člena 7a se prenese na Komisijo za obdobje petih let od …*. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

______________

 

* UL: prosimo, vstavite datum začetka veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe

Člen 1 a – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 577/98

Člen 7 c – odstavek 6 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4(2) in členom 7a, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o navedenem aktu, ali če sta pred iztekom navedenega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za dva meseca.“

6. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4(2) in členom 7a, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.“


MNENJE Odbora za proračun (22.7.2013)

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti

(COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD))

Pripravljavec mnenja: Jean Louis Cottigny

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Raziskava delovne sile je referenčni okvir za zbiranje statističnih podatkov o trgu dela v Evropi.

Glavno področje raziskave delovne sile je dopolnjeno z ad hoc modulom o temi, ki se vsako leto spremeni. Leta 2013 so na primer tema nesreče pri delu in druge zdravstvene težave, povezane z delom. Po mnenju Evropske komisije (Eurostata) odraža glavna raziskava enak interes na nacionalni in evropski ravni, ad hoc modul pa je namenjen predvsem zagotavljanju kazalnikov, ki so potrebni za izvajanje izrecno evropskih političnih pobud, med drugim evropske strategije zaposlovanja ali strategije Evropa 2020.

Ker imajo ad hoc modul in upravna bremena zaradi iskanja dodatnih informacij, ki se vsako leto spreminjajo, v glavnem evropsko razsežnost, je Eurostat v preteklosti le s težavo dosegel, da so države članice in njihovi nacionalni statistični uradi polno sodelovali pri izvajanju modula. Da bi se Eurostatu omogočila celovita obdelava podatkov, ki jih prejme od nacionalnih organov, je potrebno enotno izvajanje raziskav v vseh državah članicah.

Glavni cilj tega predloga je, da se določbe prilagodijo ureditvi delegiranih in izvedbenih aktov in da se uvede pravna podlaga za prihodnje donacije, ki jih nacionalni statistični uradi prejemajo v obliki pavšalnih zneskov in brez razpisov za zbiranje predlogov.

Pripravljavec mnenja predlaga, da Parlament podpre načelo finančne podpore nacionalnim javnim organom za statistične dejavnosti z resnično evropsko dodano vrednostjo, kot to predlaga Komisija. Poudarja, da evropski statistični program za obdobje 2013–2017 že temelji na podobnem načelu razumne porazdelitve finančnega bremena med proračunom Unije in proračuni držav članic. Ad hoc modul raziskave delovne sile ima namreč pomembno evropsko razsežnost, za nacionalne statistične organe pa poleg njihovih običajnih dejavnosti pomeni dodatno delo.

Pripravljavec mnenja predlaga tudi nekaj sprememb, s katerimi želi zagotoviti, da bodo nacionalni organi v okviru tega sofinanciranja dejansko začeli izvajati ad hoc modul raziskave delovne sile v skladu s finančno uredbo in primerljivimi uredbami na statističnem področju, na primer evropskim statističnim programom za obdobje 2013–2017.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Zaradi pomena ad hoc modulov raziskave delovne sile, ki so podlaga za politike Unije, se predlaga prispevek Unije k financiranju izvajanja modulov v okviru postopkov za dodelitev donacij brez razpisov za zbiranje predlogov. Donacije se dodelijo nacionalnim statističnim uradom in drugim nacionalnim organom iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki. Donacije za izvedbo raziskav delovne sile so lahko v obliki pavšalnih zneskov. Pri tem bi morala biti uporaba pavšalnih zneskov glavni način za poenostavitev postopkov dodeljevanja donacij.

(8) Zaradi pomena ad hoc modulov raziskave delovne sile, ki so podlaga za politike Unije, se predlaga prispevek Unije k financiranju izvajanja modulov po načelu razumne porazdelitve finančnega bremena med proračunom Unije in proračuni držav članic. To financiranje se izvaja v okviru postopkov za dodelitev donacij brez razpisov za zbiranje predlogov v skladu z drugim pododstavkom člena 128(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije1. Donacije se dodelijo nacionalnim statističnim uradom in drugim nacionalnim organom iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki pod pogojem, da se ad hoc moduli dejansko izvajajo. Donacije za izvedbo raziskav delovne sile so lahko v obliki pavšalnih zneskov. Pri tem bi morala biti uporaba pavšalnih zneskov glavni način za poenostavitev postopkov dodeljevanja donacij.

 

________________________

1 UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2

Uredba Sveta (ES) št. 577/98

Člen 7 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija ima pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7c v zvezi z dodatno serijo spremenljivk (v nadaljnjem besedilu: ad hoc modul), da dopolni informacije, opisane v členu 4(1), vključno s predmetom, obdobjem opazovanja, velikostjo vzorca (enak ali manjši od vzorca, ki je določen v členu 3) in skrajnim rokom za posredovanje rezultatov (ki se lahko razlikuje od roka iz člena 6).

1. Za dopolnitev informacij, opisanih v členu 4(1), se lahko doda serija spremenljivk, v nadaljnjem besedilu „ad hoc modul“. Komisija ima pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7c, da se pripravi večletni program ad hoc modulov, v katerem se določijo predmet, obdobje opazovanja, velikost vzorca (enak ali manjši od vzorca, ki je določen v členu 3) in skrajni rok za posredovanje rezultatov (ki se lahko razlikuje od roka iz člena 6).

Obrazložitev

V predlogu spremembe je zaradi jasnosti besedila in preglednosti povzeto besedilo iz člena 4(2) Uredbe št. 577/98.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2

Uredba Sveta (ES) št. 577/98

Člen 7 b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Unija lahko za izvajanje ad hoc modulov iz člena 7a v skladu s členom X Uredbe (EU) št. XX/XX Evropskega parlamenta in Sveta o Programu Evropske unije za socialne spremembe in inovacije, [COM (2011) 609 final], dodeli finančno podporo nacionalnim statističnim uradom in drugim nacionalnim organom, ki so v členu 5(2) Uredbe (ES) št. 223/2009 določeni kot imenovani upravičenci.

Unija lahko v skladu z drugim pododstavkom člena 128(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 za izvajanje ad hoc modulov iz člena 7a v zvezi z dejavnostmi iz člena X Uredbe (EU) št. XX/XX Evropskega parlamenta in Sveta o Programu Evropske unije za socialne spremembe in inovacije, [COM(2011)0609], dodeli donacije brez razpisov za zbiranje predlogov nacionalnim statističnim uradom in drugim nacionalnim organom iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 223/2009. Te donacije so lahko v obliki pavšalnih zneskov, pogoj zanje pa je, da države članice v celoti sodelujejo pri izvajanju ad hoc modulov.

Obrazložitev

S predlogom spremembe je v zakonodajno besedilo vključeno izrecno sklicevanje na uporabo pavšalnih zneskov, kot je predlagala Komisija, in na člen 128(1) finančne uredbe, ki pri objavljanju razpisov za zbiranje predlogov določa izjemo za upravičence, opredeljene v temeljnem aktu.

POSTOPEK

Naslov

Organizacija vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti

Referenčni dokumenti

COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD)

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

16.4.2013

 

 

 

Mnenje pripravil

 Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

16.4.2013

Pripravljavec/-ka mnenja

 Datum imenovanja

Jean Louis Cottigny

15.4.2013

Datum sprejetja

11.7.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Paul Rübig, Catherine Trautmann

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Zdravka Bušić


POSTOPEK

Naslov

Organizacija vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti

Referenčni dokumenti

COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD)

Datum predložitve EP

22.3.2013

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

16.4.2013

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

16.4.2013

JURI

16.4.2013

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

JURI

15.4.2013

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Tatjana Ždanoka

17.4.2013

 

 

 

Obravnava v odboru

18.9.2013

 

 

 

Datum sprejetja

17.10.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

2

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Richard Falbr, Thomas Händel, Stephen Hughes, Patrick Le Hyaric, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Tatjana Ždanoka

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eric Andrieu, Pilar Ayuso, Eduard-Raul Hellvig, Roberta Metsola

Datum predložitve

22.10.2013

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov