Betänkande - A7-0344/2013Betänkande
A7-0344/2013

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen

22.10.2013 - (COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD)) - ***I

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Föredragande: Tatjana Ždanoka


Förfarande : 2013/0084(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0344/2013
Ingivna texter :
A7-0344/2013
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen

(COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0155),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0086/2013),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandet från budgetutskottet (A7-0344/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1) För att man i enlighet med artikel 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) effektivt ska kunna bekämpa diskriminering, bidra till att säkerställa efterlevnaden av artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, satsa på full sysselsättning och sociala framsteg i enlighet med artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen samt övervaka framsteg i fråga om unionens politiska mål, såsom de överordnade målen i Europa 2020-strategin, måste det finnas jämförbar, pålitlig och objektiv statistik om situationen för arbetande, arbetslösa och personer utanför arbetsmarknaden, med samtidig respekt för insynsskydd för statistiska uppgifter, personlig integritet och skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Kommissionen bör ha befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 290 i EUF-fördraget för att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av lagstiftningsakter, särskilt för att ta hänsyn till den ekonomiska, sociala och tekniska utvecklingen. Kommissionen bör se till att dessa delegerade akter inte innebär någon betydande extra administrativ börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.

(3) Kommissionen bör ha befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 290 i EUF-fördraget för att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av lagstiftningsakter, särskilt för att ta hänsyn till den ekonomiska, sociala och tekniska utvecklingen. Dessa delegerade akter bör inte innebära någon oproportionerlig extra börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Med tanke på hur stor betydelse arbetskraftsundersökningens ad hoc-moduler har som underlag för unionens politik, bör unionen kunna lämna bidrag till finansieringen av modulerna genom bidragsförfaranden utan förslagsomgång. Bidragen bör lämnas till de nationella statistikmyndigheter och andra nationella myndigheter som avses i artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik. Bidrag som tilldelas för genomförandet av arbetskraftsundersökningar kan ta formen av enhetsbelopp. I detta sammanhang bör användningen av enhetsbelopp vara det huvudsakliga sättet att förenkla förvaltningen av bidrag.

(8) Med tanke på hur stor betydelse arbetskraftsundersökningens ad hoc-moduler har för unionens politik, bör unionen lämna bidrag till finansieringen av modulerna, i enlighet med principen om en lämplig fördelning av den ekonomiska bördan mellan unionens och medlemsstaternas budgetar. Bidragen bör tilldelas utan förslagsomgång i enlighet med artikel 128.1 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget1. Bidragen bör, under förutsättning att ad hoc-modulerna faktiskt genomförs, lämnas till de nationella statistikmyndigheter och andra nationella myndigheter som avses i artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik. Bidrag som tilldelas för genomförandet av arbetskraftsundersökningar kan ta formen av enhetsbelopp. I detta sammanhang bör användningen av enhetsbelopp vara ett av de huvudsakliga sätten att förenkla förvaltningen av bidrag.

 

_____________

 

1 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Med avvikelse från artikel 126.3 e i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget är det nödvändigt att medfinansiera lönekostnaderna för personalen vid nationella förvaltningar på grund av den ökade administrativa bördan i samband med de ytterligare uppgifter som ska samlas in för arbetskraftsundersökningen som bidrar till indikatorerna för tre av huvudmålen i Europa 2020, även om den ifrågavarande myndigheten skulle ha genomfört den verksamhet som fått bidrag även utan EU-bidrag.

(9) Med avvikelse från artikel 126.3 e i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget är det nödvändigt att medfinansiera lönekostnaderna för personalen vid nationella förvaltningar på grund av den ökade arbetsbelastningen i samband med de ytterligare uppgifter som ska samlas in för arbetskraftsundersökningens ad hocmoduler som bidrar till indikatorerna för unionens politiska mål, även om den ifrågavarande myndigheten skulle ha genomfört den verksamhet som fått bidrag även utan EU-bidrag.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) För rättssäkerhetens skull får denna förordning inte påverka de förfaranden för antagande av åtgärder som inletts men inte avslutats innan denna förordning träder i kraft.

(12) För rättssäkerhetens skull måste det säkerställas att denna förordning inte påverkar de förfaranden för antagande av åtgärder som inletts men inte avslutats innan denna förordning träder i kraft.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Förordning (EG) nr 577/98

Artikel 7a – punkt 1 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 7c med avseende på en rad ytterligare variabler (nedan kallad ad hoc-modul) för att komplettera de uppgifter som omnämns i artikel 4.1, inbegripet ämne, referensperiod, urvalets storlek (lika med eller mindre än den urvalsstorlek som bestäms enligt artikel 3) samt tidsfrister för överlämnande av resultaten (som eventuellt avviker från de tidsfrister som anges i artikel 6).

1. Uppgifterna som omnämns i artikel 4.1 kan kompletteras med en rad ytterligare variabler (”ad hoc-modulerna”). Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 7c för att fastställa ett flerårigt program med ad hoc-moduler, där det anges ämne, referensperiod, urvalets storlek (lika med eller mindre än den urvalsstorlek som bestäms enligt artikel 3), förteckning över variabler samt tidsfrister för överlämnande av resultaten (som eventuellt avviker från de tidsfrister som anges i artikel 6).

Motivering

För att lagstiftningen ska bli tydlig och transparent har texten i detta ändringsförslag fått återspegla lydelsen i artikel 4.2 i förordning (EG) nr 577/98.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 577/98

Artikel 7b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unionen får tilldela finansiellt stöd till de nationella statistikmyndigheter och andra nationella myndigheter som anges som utsedda stödmottagare i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 223/2009 för genomförande av sådana ad hoc-moduler som avses i artikel 7a i enlighet med artikel X i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XX/XX om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation [KOM(2011) 609 slutlig].

I enlighet med artikel 128.1 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 får unionen tilldela de nationella statistikmyndigheter och andra nationella myndigheter som anges som utsedda stödmottagare i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 223/2009 bidrag, utan förslagsomgång, för genomförande av sådana ad hoc-moduler som avses i artikel 7a i samband med de åtgärder som föreskrivs i artikel X i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XX/XX om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation [COM(2011)0609]. Bidragen får ha formen av enhetsbelopp och ska beviljas på villkor att medlemsstaterna verkligen deltar i genomförandet av ad hoc-modulerna.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 577/98

Artikel 7c – punkt 2 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När kommissionen utövar de delegerade befogenheterna enligt artiklarna 4.2 och 7a ska den se till att de delegerade akterna inte innebär någon betydande extra administrativ börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.

2. När kommissionen utövar de delegerade befogenheterna enligt artiklarna 4.2 och 7a ska den se till att de delegerade akterna inte innebär någon oproportionerlig extra börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna. Dessutom ska kommissionen vederbörligen motivera dessa åtgärder i de delegerade akterna och tillhandahålla information med uppgifter från medlemsstaterna om bördan och produktionskostnaderna, enligt vad som avses i artikel 14.3 i förordning (EG) nr 223/2009.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 577/98

Artikel 7c – punkt 3 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2 och 7a ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [Publications office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation].

3. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2 och 7a ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den ….*. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

______________

 

* OJ: please insert the date of the entry into force of this Regulation.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 2

Förordning (EG) nr 577/98

Artikel 7c – punkt 6 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.2 och 7a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.2 och 7a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

YTTRANDE från budgetutskottet (22.7.2013)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen
(COM(2013)0155 – C7‑0086/2013 – 2013/0084(COD))

Föredragande: Jean Louis Cottigny

KORTFATTAD MOTIVERING

Arbetskraftsundersökningen (AKU) utgör en referensram för insamlingen av statistiska uppgifter om arbetsmarknaden i EU.

Huvudundersökningen kompletteras av en så kallad ad hoc-modul inriktad på ett specifikt ämne som varierar från år till år – t.ex. är ämnet för 2013 arbetsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem. Även om själva huvudundersökningen är av lika stort intresse för medlemsstaterna som för EU syftar ad hoc modulerna enligt kommissionen (Eurostat) främst till att ge användbar information om specifikt EU-politiska initiativ, såsom den europeiska sysselsättningsstrategin och Europa 2020-strategin.

På grund av att ad hoc-modulen främst har ett europeiskt fokus och på grund av att sökandet efter kompletterande information, som varierar från år till år, ger upphov till byråkrati, har Eurostat tidigare haft svårigheter med att få medlemsstaterna och deras nationella statistikbyråer att samarbeta fullt ut vid genomförandet av modulen. För att Eurostat fullt ut ska kunna dra nytta av de uppgifter som samlas in av de nationella myndigheterna måste dock undersökningarna genomföras på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater.

Utöver en anpassning av bestämmelserna till systemet med delegerade akter och genomförandeakter är det främsta syftet med det föreliggande förslaget att införa en rättslig grund för framtida bidrag i form av enhetsbelopp och utan förslagsomgång, som ska tilldelas de nationella statistikbyråerna.

Föredraganden föreslår att parlamentet, i enlighet med kommissionens förslag, ställer sig bakom principen om ekonomiskt stöd till de nationella myndigheterna eftersom deras statistikarbete medför ett verkligt europeiskt mervärde. Föredraganden konstaterar att programmet för europeisk statistik 2013–2017 redan bygger på en princip liknande den om en lämplig fördelning av den ekonomiska bördan mellan unionens och medlemsstaternas budgetar. AKU :s ad hoc-moduler har de facto främst ett europeiskt fokus och innebär en ytterligare arbetsbörda för de nationella statistikbyråerna utöver deras normala verksamhet.

Föredraganden föreslår vidare att man överväger ändringsförslag som syftar till att se till att de nationella statistikbyråerna som motprestation för medfinansieringen verkligen genomför AKU:s ad hoc-moduler, i enlighet med budgetförordningen och liknande bestämmelser på statistikområdet, såsom programmet för europeisk statistik 2013–2017.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Med tanke på hur stor betydelse arbetskraftsundersökningens ad hoc-moduler har som underlag för unionens politik, bör unionen kunna lämna bidrag till finansieringen av modulerna genom bidragsförfaranden utan förslagsomgång. Bidragen bör lämnas till de nationella statistikmyndigheter och andra nationella myndigheter som avses i artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik. Bidrag som tilldelas för genomförandet av arbetskraftsundersökningar kan ta formen av enhetsbelopp. I detta sammanhang bör användningen av enhetsbelopp vara det huvudsakliga sättet att förenkla förvaltningen av bidrag.

(8) Med tanke på hur stor betydelse arbetskraftsundersökningens ad hoc-moduler har som underlag för unionens politik, bör unionen kunna lämna bidrag till finansieringen av modulerna, i enlighet med principen om en lämplig fördelning av den ekonomiska bördan mellan unionens och medlemsstaternas budgetar. Denna finansiering bör ske genom bidragsförfaranden utan förslagsomgång i enlighet med artikel 128.1 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget1. Bidragen bör lämnas, under förutsättning att ad hoc-modulerna verkligen genomförs, till de nationella statistikmyndigheter och andra nationella myndigheter som avses i artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik. Bidrag som tilldelas för genomförandet av arbetskraftsundersökningar kan ta formen av enhetsbelopp. I detta sammanhang bör användningen av enhetsbelopp vara det huvudsakliga sättet att förenkla förvaltningen av bidrag.

 

________________________

1 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 577/98

Artikel 7a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 7c med avseende på en rad ytterligare variabler (nedan kallad ad hoc-modul) för att komplettera de uppgifter som omnämns i artikel 4.1, inbegripet ämne, referensperiod, urvalets storlek (lika med eller mindre än den urvalsstorlek som bestäms enligt artikel 3) samt tidsfrister för överlämnande av resultaten (som eventuellt avviker från de tidsfrister som anges i artikel 6).

1. De uppgifter som omnämns i punkt 4.1 får kompletteras med en rad ytterligare variabler, nedan kallade ad hoc-moduler. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 7c i syfte att inrätta ett flerårigt program för ad hoc-moduler som anger ämne, referensperiod, urvalets storlek (lika med eller mindre än den urvalsstorlek som bestäms enligt artikel 3) samt tidsfrister för överlämnande av resultaten (som eventuellt avviker från de tidsfrister som anges i artikel 6).

Motivering

I syfte att skapa en tydlig och transparent utformning av lagstiftningen har texten i detta ändringsförslag anpassats till den formulering som används i artikel 4.2 i förordning (EG) nr 577/98.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 577/98

Artikel 7b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unionen får tilldela finansiellt stöd till de nationella statistikmyndigheter och andra nationella myndigheter som anges som utsedda stödmottagare i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 223/2009 för genomförande av sådana ad hoc-moduler som avses i artikel 7a i enlighet med artikel X i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XX/XX om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation [KOM(2011) 609 slutlig].

I enlighet med artikel 128.1 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 får unionen tilldela de nationella statistikmyndigheter och andra nationella myndigheter som avses i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 223/2009 bidrag, utan förslagsomgång, för genomförande av sådana ad hoc-moduler som avses i artikel 7a i samband med de åtgärder som föreskrivs i artikel X i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XX/XX om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation [COM(2011)0609]. Bidragen kan ta formen av enhetsbelopp och beviljas på villkor att medlemsstaterna deltar fullt ut i genomförandet av ad hoc-modulerna.

Motivering

Genom detta ändringsförslag införs i rättsakten en uttrycklig hänvisning till användningen av enhetsbelopp i enlighet med kommissionens förslag, samt en hänvisning till artikel 128.1 i budgetförordningen, vilken medger undantag till bestämmelsen om förslagsinfordran om mottagaren anges i en grundläggande akt.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Anordnande av urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen

Referensnummer

COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

16.4.2013

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

16.4.2013

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jean Louis Cottigny

15.4.2013

Antagande

11.7.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Paul Rübig, Catherine Trautmann

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Zdravka Bušić

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Anordnande av urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen

Referensnummer

COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD)

Framläggande för parlamentet

22.3.2013

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

16.4.2013

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

16.4.2013

JURI

16.4.2013

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

JURI

15.4.2013

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Tatjana Ždanoka

17.4.2013

 

 

 

Behandling i utskott

18.9.2013

 

 

 

Antagande

17.10.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

2

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Richard Falbr, Thomas Händel, Stephen Hughes, Patrick Le Hyaric, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Őry, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck, Andrea Zanoni, Inês Cristina Zuber

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Eric Andrieu, Pilar Ayuso, Eduard-Raul Hellvig, Roberta Metsola

Ingivande

22.10.2013