ZPRÁVA o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2013 na rozpočtový rok 2013, oddíl III – Komise

22. 10. 2013 - (14870/2013 – C7‑0378/2013 – 2013/2151(BUD))

Rozpočtový výbor
Zpravodaj: Giovanni La Via


Postup : 2013/2151(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0347/2013

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2013 na rozpočtový rok 2013, oddíl III – Komise

(14870/2013 – C7‑0378/2013 – 2013/2151(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie a článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012 , kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[1] (dále jen „finanční nařízení“),

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013, schválený s konečnou platností dne 12. prosince 2012[2],

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství[3],

–   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 6/2013, který Komise předložila dne 10. července 2013 (COM(2013)0518) a pozměnila návrhem na změnu ze dne 18. září 2013 (COM(2013)0655),

–   s ohledem na postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2013, který Rada přijala dne 21. října 2013 a téhož dne předala Parlamentu (14870/2013 – C7-0378/2013),

–   s ohledem na články 75b a 75e jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0347/2013),

A. vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 6/2013 ve znění návrhu na změnu předloženého Komisí dne 18. září 2013 se týká úpravy prognózy tradičních vlastních zdrojů (tj. cel a dávek z cukru), základů DPH a HND, zohlednění příslušných oprav ve prospěch Spojeného království a úpravy prognózy ostatních příjmů z pokut, což vede ke změně výše a rozdělení příspěvků členských států z vlastních zdrojů do rozpočtu EU;

B.  vzhledem k tomu, že NOR č. 6/2013 rovněž umožňuje vytvoření rozpočtové struktury, která je nutná s ohledem na zřízení svěřenských fondů podle článku 187 finančního nařízení;

C. vzhledem k tomu, že postoj Rady k NOR č. 6/2013 nemění návrh Komise ve znění návrhu na změnu;

D. vzhledem k tomu, že tento NOR je zcela nezbytný, pokud chceme zabránit nedostatku hotovosti, který by mohl vést k nedostatečnému provádění v roce 2013, a to pouze na základě výše plateb schválených v rozpočtu na rok 2013 včetně opravných rozpočtů č. 1 až 5/2013;

1.  bere na vědomí NOR č. 6/2013 předložený Komisí dne 10. července 2013 a pozměněný návrhem na změnu ze dne 18. listopadu 2013, který upravuje prognózu tradičních vlastních zdrojů (tj. cel a dávek z cukru) na základě nejlepších odhadů Komise a některých dalších nových skutečností a dále upravuje prognózu dalších příjmů pocházejících ze série pokut, které nyní byly uvaleny s konečnou platností a mohou být tedy zařazeny do rozpočtu;

2.  konstatuje, že snížení prognózy tradičních vlastních zdrojů o přibližně 3955 mil. EUR a snížení vlastních zdrojů založených na DPH o 384 mil. EUR je vyrovnáno uvedenými pokutami v celkové výši 1229 mil. EUR;

3.  poukazuje na to, že výsledkem je automatické zvýšení komplementárních příspěvků členských států založených na HND o 3110 mil. EUR, tj. čisté zvýšení „národních příspěvků“ (včetně DPH) o 2736 mil. EUR;

4.  ačkoli uznává, že tyto příspěvky budou představovat pro rozpočty členských států značnou zátěž, upozorňuje na to, že tato technická úprava na straně příjmů by neměla proběhnout na úkor plného financování oprávněných nároků, které Komise uvádí v návrzích opravného rozpočtu č. 8 a 9/2013; připomíná Radě její postoj založený na uměle nízké úrovni rozpočtů v minulých letech a v této souvislosti zdůrazňuje, že souhrnná výše ročních rozpočtů v období 2007–2013 byla o 60 mld. EUR nižší, než byly schválené celkové stropy plateb VFR na období 2007–2013, zatímco členským státům byl de facto vrácen celkový dodatečný přebytek ve výši 12 miliard EUR v období 2007 až 2013 ve formě odpovídajícího snížení celkových příspěvků na základě HND;

5.  žádá Komisi, aby Evropskému parlamentu poskytla veškeré informace, které má k dispozici, o tom, kdy a jak budou tyto zvýšené národní příspěvky převedeny ze státních pokladen členských států do rozpočtu Unie; žádá Komisi, aby Parlamentu poskytla informace o čistém dopadu na vyváženost rozpočtů členských států v roce 2013 nebo 2014, který toto zvýšení příspěvků založených na HDP případně bude mít,

6.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2013;

7.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 6/20113 za schválený s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

  • [1]  Úř. věst. L 298, 26.1.2012, s. 1.
  • [2]  OJ L 66, 8.3.2013
  • [3]  OJ L 163, 23.6.2007, s. 17.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

22.10.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

2

10

Členové přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Susy De Martini, Edit Herczog, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis