BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2013 for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen

22.10.2013 - (14870/2013 – C7‑0378/2013 – 2013/2151(BUD))

Budgetudvalget
Ordfører: Giovanni La Via


Procedure : 2013/2151(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0347/2013
Indgivne tekster :
A7-0347/2013
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2013 for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen

(14870/2013 – C7‑0378/2013 – 2013/2151(BUD))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[1] ("finansforordningen"),

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, endeligt vedtaget den 12. december 2012[2],

–   der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter[3],

–   der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 6/2013, forelagt af Kommissionen den 10. juli 2013 (COM(2013)0518) og ændret den 18. september 2013 med ændringsskrivelse (COM(2013)0655),

–   der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 6/2013, vedtaget af Rådet den 21. oktober 2013 og fremsendt til Europa-Parlamentet den samme dag (14870/2013 – C7‑0378/2013),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 75b og 75e,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7–0000/2013),

A. der henviser til, at forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 6/2013, som ændret den 18. september 2013 af Kommissionen med ændringsskrivelsen vedrører en revision af overslagene over traditionelle egne indtægter (dvs. told og sukkerafgifter) og moms- og BNI-grundlagene, opførelse af de relevante korrektioner for Det Forenede Kongerige og en revision af overslaget over andre indtægter fra bøder med den deraf følgende ændring af niveauet og fordelingen mellem medlemsstaterne af deres bidrag til de egne indtægter på Unionens budget;

B.  der henviser til, at FÆB nr. 6/2013 også omfatter den nødvendige budgetstruktur for oprettelsen af de EU-trustfonde, der er omhandlet i finansforordningens artikel 187;

C. der henviser til, at Rådets holdning til FÆB nr. 6/2013 ikke ændrer Kommissionens forslag, som blev ændret ved ændringsskrivelsen;

D. der henviser til, at dette FÆB er afgørende for at undgå likviditetsvanskeligheder, som kunne føre til en manglende gennemførelse i 2013 på grundlag af de betalingsbevillinger, som udelukkende er bevilget i budgettet for 2013, inklusive ændringsbudget nr. 1-5;

1.  noterer sig FÆB nr. 6/2013 forelagt af Kommissionen den 10. juli 2013 som ændret med ændringsskrivelsen af 18. september 2013, som foreskriver en revision af overslagene over traditionelle egne indtægter (dvs. told og sukkerafgifter), på grundlag af Kommissionens bedste skøn og visse andre udviklinger såvel som en yderligere revision af overslagene over andre indtægter fra bøder, som er blevet endelige og derfor kan budgetteres;

2.  bemærker, at faldet i overslaget over traditionelle egne indtægter med ca. 3 955 mio. EUR og i de momsbaserede egne indtægter med 384 mio. EUR kompenseres af de ovennævnte bøder for et kumuleret beløb på 1 229 mio. EUR;

3.  bemærker, at dette mekanisk fører til en forhøjelse af de supplerende BNI-baserede bidrag fra medlemsstaterne med 3 110 mio. EUR, dvs. en nettoforhøjelse i de "nationale bidrag" (inkl. moms) med 2 736 mio. EUR;

4.  understreger, samtidig med at det erkender den betydelige byrde, som dette vil være for nationale budgetter, at denne tekniske justering på indtægtssiden ikke bør ske på bekostning af en fuld dækning af begrundede betalingsbehov, hvilket allerede er blevet påpeget af Kommissionen i forslag til ændringsbudget nr. 8/2013 og 9/2013; minder Rådet om dets holdning, der er baseret på den kunstige underbudgettering i de tidligere år, og understreger i denne forbindelse, at akkumuleringen af årlige budgetter for perioden 2007-2013 kommer op på et beløb, som er 60 mia. EUR mindre end det aftalte generelle betalingsloft for FFR for perioden 2007-2013, mens et kumuleret overskud på 12 mia. EUR de facto er blevet returneret til medlemsstaterne ved at reducere deres kumulerede BNI-bidrag med dette beløb;

5.  anmoder Kommissionen om at forelægge Europa-Parlamentet samtlige oplysninger, som den har om, hvornår og hvordan disse øgede nationale bidrag vil blive overført fra medlemsstaternes finansministerier til Unionens budget; anmoder Kommissionen om at oplyse Parlamentet om den nettovirkning, som disse øgede BNI-bidrag eventuelt vil have for medlemsstaternes budgetter i 2013 eller 2014;

6.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 6/2013;

7.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 6/2013 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  • [1]  EUT L 298 af 26.1.2012, s. 1.
  • [2]  EUT L 66 af 8.3.2013.
  • [3]  EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

22.10.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

2

10

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Susy De Martini, Edit Herczog, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis