MIETINTÖ neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka III – Komissio

22.10.2013 - (14870/2013 – C7‑0378/2013 – 2013/2151(BUD))

Budjettivaliokunta
Esittelijä: Giovanni La Via


Menettely : 2013/2151(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0347/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0347/2013
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka III – Komissio

(14870/2013 – C7‑0378/2013 – 2013/2151(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–   ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[1] (”varainhoitoasetus”),

–   ottaa huomioon 12. joulukuuta 2012 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2013[2],

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom[3],

–   ottaa huomioon komission 10. heinäkuuta 2013 esittämän lisätalousarvioesityksen nro 6/2013 (COM(2013)0518), jota muutettiin 18. syyskuuta 2013 oikaisukirjelmällä (COM(2013)0655),

–   ottaa huomioon neuvoston 21. lokakuuta 2013 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan lisätalousarvioesitykseen nro 6/2013 (14870/2013 – C7‑0378/2013),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 b ja 75 e artiklan,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0347/2013),

A. ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksessä nro 6/2013, sellaisena kuin se on muutettuna komission 18. syyskuuta 2013 antamalla oikaisukirjelmällä, tarkistetaan omien varojen ennakkoarvioita sekä perinteisten omien varojen (eli tullimaksujen ja sokerimaksujen) osalta että alv- ja BKTL-maksujen määräytymisperusteiden osalta ja otetaan talousarvioon Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävät korjaukset sekä tarkistetaan sakoista saatavia muita tuloja koskevia ennakkoarvioita; ottaa huomioon, että nämä toimenpiteet muuttavat EU:n talousarvion omien varojen jäsenvaltiokohtaisia rahoitusosuuksia;

B.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesitys nro 6/2013 kattaa myös tarvittavan talousarviorakenteen luomisen varainhoitoasetuksen 187 artiklassa tarkoitettujen unionin erityisrahastojen perustamista varten;

C. ottaa huomioon, että neuvoston kannassa lisätalousarvioesitykseen nro 6/2013 ei muuteta komission ehdotusta, sellaisena kuin se on muutettuna oikaisukirjelmällä;

D. pitää tätä lisätalousarvioesitystä ratkaisevan tärkeänä, jotta voidaan välttää käteisvarojen riittämättömyys, joka voisi johtaa vajaatoteutukseen vuonna 2013, kun otetaan huomioon vuoden 2013 talousarvion hyväksyttyjen maksumäärärahojen taso, vain lisätalousarviot nro 1–5/2013 mukaan luettuina;

1.  panee merkille komission 10. heinäkuuta 2013 esittämän lisätalousarvioesityksen nro 6/2013, sellaisena kuin se on muutettuna 18. syyskuuta 2013 annetulla oikaisukirjelmällä, ja toteaa, että siinä tarkistetaan perinteisiä omia varoja (eli tullimaksuja ja sokerimaksuja) koskevia ennakkoarvioita komission ennusteiden ja eräiden muiden tapahtumien perusteella sekä tarkistetaan sellaisia muita tuloja koskevia ennakkoarvioita, jotka aiheutuvat lainvoimaisiksi tulleista sakoista ja jotka voidaan siksi ottaa talousarvioon;

2.  panee merkille, että perinteisiä omia varoja koskevien ennakkoarvioiden alenemista noin 3 955 miljoonalla eurolla ja alv-perusteisten omien varojen vähenemistä 384 miljoonalla eurolla tasataan edellä mainituilla sakoilla 1 229 miljoonan euron kumulatiivisella määrällä;

3.  toteaa, että mekaanisesti tämä johtaa siihen, että jäsenvaltioiden täydentävät alv‑perusteiset maksuosuudet kasvavat 3 110 miljoonalla eurolla, toisin sanoen jäsenvaltioiden maksuosuuksien (arvonlisävero mukaan luettuna) nettokasvu on 2 736 miljoonaa euroa;

4.  myöntää, että tämä aiheuttaa jäsenvaltioiden talousarvioille huomattavan rasitteen, mutta korostaa, että kyseessä on tekninen tulopuolen mukautus, jonka ei pitäisi johtaa siihen, että komission jo lisätalousarvioesityksissä nro 8/2013 ja 9/2013 yksilöimät oikeutetut maksutarpeet eivät tule kokonaan katetuiksi; muistuttaa, että neuvoston kanta perustuu aiempien vuosien keinotekoiseen alibudjetointiin, ja painottaa tässä yhteydessä, että kauden 2007–2013 vuotuisten talousarvioiden kertymä on 60 miljardia euroa pienempi kuin monivuotisessa rahoituskehyksessä sovittu maksujen enimmäismäärä kaudeksi 2007–2013 ja että tosiasiassa kaudella 2007–2013 jäsenvaltioille on palautettu 12 miljardin euron kertynyt ylijäämä vähentämällä niiden BKTL-osuuksia kyseisellä määrällä;

5.  vaatii komissiota toimittamaan parlamentille kaikki käytettävissään olevat tiedot siitä, koska ja kuinka nämä kerääntyneet kansalliset maksuosuudet siirretään jäsenvaltioiden talousarvioista unionin talousarvioon; vaatii komissiota ilmoittamaan parlamentille näiden korotettujen BKTL-osuuksien mahdollisen nettovaikutuksen jäsenvaltioiden talousarvioiden tasapainoon vuonna 2013 tai 2014;

6.  hyväksyy neuvoston kannan lisätalousarvioesitykseen nro 6/2013;

7.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 6/2013 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  • [1]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [2]  EUVL L 66, 8.3.2013.
  • [3]  EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

22.10.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

2

10

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Susy De Martini, Edit Herczog, Jürgen Klute, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis